Number of found documents: 4188
Published from to

Aktivní politika zaměstnanosti v okrese Zlín v období 2005 až 2010
Koňařová, Ester; Hubáčková, Veronika; Hájek, Oldřich
2011 - Czech
Předmětem bakalářské práce Aktivní politika zaměstnanosti v okrese Zlín v období 2005 až 2010 je v teoretické části vymezení státní politiky zaměstnanosti České republiky a definování nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Praktická část řeší konkrétní nástroje aktivní politiky zaměstnanosti aplikované v okrese Zlín ve sledovaném období. Závěr práce je věnován výsledkům dotazníkového šetření provedeného autorem práce. Průzkum přináší informace o názorech a postojích uchazečů o zaměstnání, které se týkají jejich zapojení do konkrétního projektu v rámci aktivní politiky zaměstnanosti. Keywords: Trh práce; nezaměstnanost; státní politika zaměstnanosti; aktivní politika zaměstnanosti; okres Zlín; Labour market; unemployment; public employment policy; active employment policy; Zlín region Available in the UTB Library.
Aktivní politika zaměstnanosti v okrese Zlín v období 2005 až 2010

Předmětem bakalářské práce Aktivní politika zaměstnanosti v okrese Zlín v období 2005 až 2010 je v teoretické části vymezení státní politiky zaměstnanosti České republiky a definování nástrojů aktivní ...

Koňařová, Ester; Hubáčková, Veronika; Hájek, Oldřich
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Problematika fondů Evropské unie se zaměřením na Operační program Podnikání a inovace
Ilčíková, Markéta; Polách, Jiří; Svitáková, Bohumila
2011 - Czech
Bakalářská práce se věnuje problematice strukturálních fondů Evropské unie se zaměřením na Operační program Podnikání a inovace. V teoretické části jsou rozebrány cíle regionální politiky a strategické dokumenty. Další část podrobně rozvádí tematické Operační progra-my pro období 2007-2013 a jednotlivé programy podpory v Operačním programu Podniká-ní a inovace. Praktickou část tvoří popis administrace v OPPI a analýza výše přiznané pod-pory a proplacených prostředků v jednotlivých prioritních osách. Keywords: Evropská komise; Evropská unie; Evropský fond regionálního rozvoje; Evropský sociální fond; Oblast podpory; Operační program; Operační program Podnikání a inovace; Prioritní osa; Strukturální fond; European Commission; European Union; European Regional Development Fund; European Social Fund; Supported Area; Operational Programme; Operational Programme Enterprise and Innovation; Priority Axis; Structural Fund Available in the UTB Library.
Problematika fondů Evropské unie se zaměřením na Operační program Podnikání a inovace

Bakalářská práce se věnuje problematice strukturálních fondů Evropské unie se zaměřením na Operační program Podnikání a inovace. V teoretické části jsou rozebrány cíle regionální politiky a ...

Ilčíková, Markéta; Polách, Jiří; Svitáková, Bohumila
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Věřitel a dlužník ve stávající právní úpravě ČR
Calaba, Vlastimil; Vrána, Bohumil; Šnédar, Libor
2011 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá postavením věřitele a dlužníka ve stávající právní úpravě ČR. V části teoretické této práce, v souladu se zadáním, se podrobněji rozebírá pojetí závazkového práva, spolu s jeho vznikem, změnou či zánikem. Závěr teoretické části pak patří možnostem zajištění pohledávky a jejího vymáhání. Cílem části praktické je pak analyzování současného stavu v konkrétní české společnosti XY s.r.o. V návaznosti na tuto analýzu jsou pak uvedeny hlavní nedostatky při vymáhání pohledávek od dlužníků a navržena možná řešení ke zlepšení jejího postavení jako věřitele. Keywords: Věřitel; dlužník; pohledávka; závazek; obligace; Creditor; debtor; obligation; contract; claim Available in the UTB Library.
Věřitel a dlužník ve stávající právní úpravě ČR

Tato bakalářská práce se zabývá postavením věřitele a dlužníka ve stávající právní úpravě ČR. V části teoretické této práce, v souladu se zadáním, se podrobněji rozebírá pojetí závazkového práva, ...

Calaba, Vlastimil; Vrána, Bohumil; Šnédar, Libor
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Finanční analýza podniku Siemens, s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Mohelnice
Hošek, Martin; Huspeninová, Kateřina; Vybíhal, Václav
2011 - Czech
Cílem bakalářské práce je shrnutí základních poznatků finanční analýzy a následné použití na podnik Siemens, s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Mohelnice. Práce se skládá ze dvou částí, a to teoretické a praktické. V teoretické části je obsažen kompletní průřez finanční analýzy a popsání jednotlivých kroků a ukazatelů. Praktická část se zabývá podrobnou finanční analýzou podniku Siemens, s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Mohelnice v letech 2005?2009. Na závěr této práce je provedeno hodnocení a návrh možných opatření ke zlepšení situace. Keywords: finanční analýza; likvidita; rentabilita; zadluženost; aktivita; Altmanův model; index IN05; ekonomická přidaná hodnota; financial analysis; liquidity; profitability; indebtedness; activity; Altman model; economic value added Available in the UTB Library.
Finanční analýza podniku Siemens, s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Mohelnice

Cílem bakalářské práce je shrnutí základních poznatků finanční analýzy a následné použití na podnik Siemens, s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Mohelnice. Práce se skládá ze dvou částí, a to ...

Hošek, Martin; Huspeninová, Kateřina; Vybíhal, Václav
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Analýza řízení lidských zdrojů ve společnosti Pars nova a.s.
Heclová, Dana; Zámečník, Roman; Hrazdilová Bočková, Kateřina
2011 - Czech
Tato bakalářská práce blíže vysvětluje řízení lidských zdrojů, je zaměřena na analýzu řízení lidských zdrojů. Rozebírá řízení lidských zdrojů od jeho vzniku až k dnešnímu strategickému a komplexnímu přístupu. Tato bakalářská práce také rozebírá jednotlivé části, na které lze řízení lidských zdrojů rozčlenit. Jednotlivými částmi tohoto procesu jsou stanovení cílů v oblasti řízení lidských zdrojů, jejich plánování a formování, vzdělávání, rozvoj, následné hodnocení a odměňování zaměstnanců a dále také vzájemné zaměstnanecké vztahy. Na základě literárního průzkumu je provedena analýza řízení lidských zdrojů ve společnosti Pars nova a.s. Keywords: řízení lidských zdrojů; personální úsek; zaměstnanci; vzdělávání; rozvoj; motivace; hodnocení; odměňování; human resources management; personnel department; employees; education; development; motivation; appreciation; awards Available in the UTB Library.
Analýza řízení lidských zdrojů ve společnosti Pars nova a.s.

Tato bakalářská práce blíže vysvětluje řízení lidských zdrojů, je zaměřena na analýzu řízení lidských zdrojů. Rozebírá řízení lidských zdrojů od jeho vzniku až k dnešnímu strategickému a komplexnímu ...

Heclová, Dana; Zámečník, Roman; Hrazdilová Bočková, Kateřina
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Analýza různorodosti pojetí pozice projektového manažera
Jančaříková, Pavla; Hrazdilová Bočková, Kateřina; Polčáková, Martina
2011 - Czech
V teoretické části jsou využity informace ohledně projektového řízení, jeho standardů a certifikace. Co je projekt a projektový management je popsáno v následujícím oddíle, kdy kromě definice a unikátnosti je zmíněna i možná rozdílnost v rámci oblasti strukturálních fondů a dotací. Je specifikována role projektového manažera v organizaci a specifikovány jeho vlastnosti, znalosti, dovednosti, zkušenosti a schopnosti. V rámci úspěšnosti této pozi-ce jsou také rozepsány kompetence, kvalifikace a autorita projektového manažera. Praktická část se věnuje analýze vlastností a způsobilostí ideálního projektového manažera, kde pak dochází ke komparaci s hodnotami reálných projektových manažerů. Jako podpůr-ný materiál pro zjištění hodnot byl využit dotazník. Dále je provedena analýza různorodosti pojetí pozice projektového manažera z hlediska projektového řízení a strukturálních fondů, na jejichž základě je pak navržen postup pro standardizaci profese projektového manažera. Keywords: projektové řízení; projektový management; projektový manažer; project management; project manager Available in the UTB Library.
Analýza různorodosti pojetí pozice projektového manažera

V teoretické části jsou využity informace ohledně projektového řízení, jeho standardů a certifikace. Co je projekt a projektový management je popsáno v následujícím oddíle, kdy kromě definice a ...

Jančaříková, Pavla; Hrazdilová Bočková, Kateřina; Polčáková, Martina
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Smlouva o dílo v obchodním právu z pohledu realizace stavby a následné záruky
Kazíková, Mariana; Vrána, Bohumil; Šnédar, Libor
2011 - Czech
Tématem této bakalářské práce je problematika uzavírání smlouvy o dílo v obchodním právu z pohledu realizace stavby a následné záruky. Teoretická část zpracovává poznatky ze současné právní úpravy smlouvy o dílo, jeho pod-statné a nepodstatné části, formu a jiné náležitosti. Soustřeďuje se na vadné plnění díla a následné poskytování záruk. Praktická část charakterizuje společnost Veselská stavební s.r.o. Dále analyzuje a srovnává uzavřené smlouvy o dílo. Porovnává rozdíly poskytovaných záruk ve smlouvě předložené objednatelem a zhotovitelem. Charakterizuje nedostatky uzavřených smluv a podává dopo-ručení k jejich odstranění. Keywords: smlouva o dílo; obchodní zákoník; objednatel; zhotovitel; vady; nedodělky; záruky; sankce; contract for work; the Comercial Code; the client; contractor; defects; backlog; guarantees; penalties Available in the UTB Library.
Smlouva o dílo v obchodním právu z pohledu realizace stavby a následné záruky

Tématem této bakalářské práce je problematika uzavírání smlouvy o dílo v obchodním právu z pohledu realizace stavby a následné záruky. Teoretická část zpracovává poznatky ze současné právní úpravy ...

Kazíková, Mariana; Vrána, Bohumil; Šnédar, Libor
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Analýza konkurencieschopnosti firmy SCAN quilt a.s.
Vaňko, Martin; Vydrová, Janka; Muchová, Simona
2011 - Slovak
Témou bakalárskej práce je analýza konkurencieschopnosti spoločnosti SCAN quilt a.s. Práca sa skladá z dvoch hlavných častí, teoretickej a praktickej. Prvá časť zhromažďuje teoretické poznatky, čerpané z odbornej literatúry, ktoré sa týkajú konkurencie, konkuren-cieschopnosti a metód slúžiacich k jej meraniu. Praktická časť je zameraná na predstavenie firmy a zhodnotenie jej konkurencieschopnosti pomocou analýz. V práci je využitá SWOT analýza, BCG matica a Porterova analýza piatich konkurenčných síl. Na základe zistených informácií sú v závere formulované návrhy pre zlepšenie konkurencieschopnosti spoloč-nosti. Keywords: konkurencia; konkurencieschopnosť; BCG matica; SWOT analýza; Porterova analýza piatich konkurenčných síl; competition; competittiveness; BCG matrix; SWOT analysis; Porter?s analysis of the five competitive strength Available in the UTB Library.
Analýza konkurencieschopnosti firmy SCAN quilt a.s.

Témou bakalárskej práce je analýza konkurencieschopnosti spoločnosti SCAN quilt a.s. Práca sa skladá z dvoch hlavných častí, teoretickej a praktickej. Prvá časť zhromažďuje teoretické poznatky, ...

Vaňko, Martin; Vydrová, Janka; Muchová, Simona
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Analýza systému přijímání zaměstnanců ve společnosti Barum Continental spol. s r.o.
Gregůrková, Petra; Bejtkovský, Jiří; Kubániková, Radana
2011 - Czech
Bakalářská práce se zabývá analýzou systému přijímání zaměstnanců ve společnosti Barum Continental spol. s r. o. Cílem teoretické části bakalářské práce je zpracovat poznatky týka-jící se plánování, získávání, výběru a přijímání zaměstnanců do společnosti na základě do-stupných literárních zdrojů a poté stanovit teoretická východiska pro zpracování části prak-tické. Cílem praktické části bakalářské práce je analyzovat současný stav systému přijímání zaměstnanců ve společnosti Barum Continental spol. s r. o. a následně provést zhodnocení předností a nedostatků tohoto systému. Součástí bakalářské práce jsou také návrhy a doporučení na zlepšení současného systému přijímání zaměstnanců ve společnosti Barum Continental spol. s r. o. Keywords: řízení lidských zdrojů; zaměstnanci; plánování; zdroje zaměstnanců; metody výběru; human resource management; staff; scheduling; staff resources; the selection method Available in the UTB Library.
Analýza systému přijímání zaměstnanců ve společnosti Barum Continental spol. s r.o.

Bakalářská práce se zabývá analýzou systému přijímání zaměstnanců ve společnosti Barum Continental spol. s r. o. Cílem teoretické části bakalářské práce je zpracovat poznatky týka-jící se plánování, ...

Gregůrková, Petra; Bejtkovský, Jiří; Kubániková, Radana
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Finanční analýza společnosti XY
Balejová, Iveta; Kramná, Eva; Novák, Petr
2011 - Czech
Tato bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení výkonnosti společnosti XY pomocí finanční analýzy. Cílem této práce je analyzovat danou společnost a navrhnout moţná opatření vedoucí ke zlepšení stávajícího stavu. Skládá se ze dvou částí, teoretické a na ni navazující praktické. V první části je zpracována literární rešerţe, která se zaměřuje na hlavní teoretické poznatky a metody finanční analýzy, snaţí se postihnout její podstatu. Ve druhé části je představena společnost XY, následuje provedení samotné analýzy za období let 2007-2010 a jsou popsány zjištěné skutečnosti. Na závěr jsou uvedeny doporučení do budoucna. Keywords: finanční analýza; účetní výkazy; absolutní ukazatele; rozdílové ukazatele; poměrové ukazatele; spider graf; pyramidová soustava; další ukazatele; financial analysis; financial statements; absolute index figures; differential indicators; ratio indicators; spider chart; pyramid scheme; other indicators Available in the UTB Library.
Finanční analýza společnosti XY

Tato bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení výkonnosti společnosti XY pomocí finanční analýzy. Cílem této práce je analyzovat danou společnost a navrhnout moţná opatření vedoucí ke zlepšení ...

Balejová, Iveta; Kramná, Eva; Novák, Petr
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases