Number of found documents: 11690
Published from to

Analýza prvního experimentu s tekutými kovy na divertoru tokamaku COMPASS
Horáček Jan; Samuel Lukeš; Vondráček Petr
2020 -
Již od dob prvních zařízení udržující vysokoteplotní plazma, se setkáváme s problémem interakce plazmatu s komorou. Tento problém se ještě výrazněji přenáší na plánované termonukleární reaktory, kde stále rostoucí požadavky na velikost reaktorů vedou k extrémních tepelným tokům, které současné technologie nebudou schopny zvládnout. Experiment zasunutí kapilárního porézního systému (CPS) naplněného tekutým lithiem na pozici vnitřního strike-pointu tokamaku COMPASS se snaží najít levné a spolehlivé řešení pro budoucí fúzní reaktory a jiná zařízení odolávající vysokým tepelným nárokům. Během experimentu vzniklo mnoho požadavků na analýzu vlastností využívaného terčíku z tekutého kovu. Od pouhého pozorování terčíku viditelnou i infra kamerou přes měření jeho teploty po každém výboji pomocí Planckova vyzařovacího zákona, změření hmotnosti odpařeného lithia díky zmapované křivce chladnutí vzorku až po zkoumání vedlejších účinků na plazma po skončení kampaně. Tato bakalářská práce se zabývá právě těmito a dalšími jevy s cílem pomoci vyvinout nové technologie pro začínající odvětví energetiky.Since the time of the first devices maintaining high-temperature plasma, we have encountered the problem of interaction of plasma-chamber interactions. This problem is even more pronounced in planned thermonuclear reactors, where ever-increasing reactor size requirements lead to extreme heat fluxes that current technologies will not be able to handle. The experiment of inserting a capillary porous system (CPS) filled with liquid lithium at the position of the inner strike-point of the COMPASS tokamak strives to find a cheap and reliable solution for future fusion reactors and other devices under high thermal demands. During the experiment, many requirements to analyse the properties of the used liquid metal target arose. From just observing a target with a visible and infrared camera, measuring its temperature after each discharge by using Planck’s radiation law, measuring the weight of vaporized lithium, thanks to a mapped cooling curve of the sample, to investigating side effects on plasma after the campaign. This bachelor work deals with these and other phenomena to help develop new technologies for the emerging energy sector. Keywords: COMPASS; tokamak; divertor; tekuté kovy; kapilární porézní systém; lithium; COMPASS; tokamak; divertor; liquid metals; capillary porous system; lithium Available at various departments of the ČVUT.
Analýza prvního experimentu s tekutými kovy na divertoru tokamaku COMPASS

Již od dob prvních zařízení udržující vysokoteplotní plazma, se setkáváme s problémem interakce plazmatu s komorou. Tento problém se ještě výrazněji přenáší na plánované termonukleární reaktory, kde ...

Horáček Jan; Samuel Lukeš; Vondráček Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Aproximace jednorozměrných relativistických bodových interakcí pomocí nelokálních potenciálů
Tušek Matěj; Lukáš Heriban; Lotoreichik Vladimír
2020 -
Tato bakalářská práce řeší problematiku aproximací jednorozměrných relativistických bodových interakcí za použití nelokálních potenciálů. Za tento nelokální potenciál volíme projekci na pevně zvolený škálovaný vektor v na prostoru L (R) 8 C . Pro tento nelokální potenciál dokážeme uniformní konvergenci v resolventě k jistému operátoru, který popisuje relativistickou bodovou interakci. Následně je zde řešena otázka renormalizace vazebných konstant, tj. otázka zda se shoduje formální limita použité aproximace s formálním zápisem operátorové limity.his thesis deals with approximations of one-dimensional relativistic point interactions by non-local potentials. We will study exclusively the case when the non-local potential is given by the projection on a fixed scaled vector (in L (R) 8 C ). Norm resolvent convergence to some operator of the relativistic point interaction is proved for this non-local potential. Furthermore, the formal expression for the norm resolvent limit is compared to the formal limit of non-local potential. In other words, renormalization of the coupling constant in case of non-local potential is discussed in this thesis. Keywords: bodové interakce; Diracův operátor; lokální potenciály; nelokální potenciály; neomezené operátory; Dirac operator; local potentials; non-local potentials; point interactions; unbounded operators Available at various departments of the ČVUT.
Aproximace jednorozměrných relativistických bodových interakcí pomocí nelokálních potenciálů

Tato bakalářská práce řeší problematiku aproximací jednorozměrných relativistických bodových interakcí za použití nelokálních potenciálů. Za tento nelokální potenciál volíme projekci na pevně zvolený ...

Tušek Matěj; Lukáš Heriban; Lotoreichik Vladimír
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Lokalizace mikrorobota z magnetických senzorů
Šmídl Václav; Stanislav Novotný; Vítek Martin
2020 -
Tato bakalářská práce se zabývá optimalizačními metodami a zaměřuje se konkrétně na spádové. Reší úlohou lokalizace mikrorobota v magnetickém poli pomocí senzorů. Tato práce obsahuje vytvoření matematického dvourozměrného modelu magnetického pole v okolí robota a následně lokalizaci robota pomocí tohoto modelu. Jsou zde uvedeny experimenty znázorňující chování metod ADAM a RMSProp při konvergenci a jejich následné vyhodnocení. Dále je zde uvedena citlivostní studie modelu.his bachelor thesis deals with optimization methods and focuses especially on gradient methods. Thesis solves the problem of locating a microrobot in a magnetic field using sensors. This work includes the creation of a mathematical two-dimensional model of the magnetic field around the robot and then the localization of the robot using this model. Experiments showing the behavior of ADAM and RMSProp convergence and their subsequent evaluation are presented. The sensitivity study of the model is also presented here. Keywords: lokalizace mikrorobota; optimalizační metody; model magnetického pole; magnetic field model; microrobot localization; optimization methods Available at various departments of the ČVUT.
Lokalizace mikrorobota z magnetických senzorů

Tato bakalářská práce se zabývá optimalizačními metodami a zaměřuje se konkrétně na spádové. Reší úlohou lokalizace mikrorobota v magnetickém poli pomocí senzorů. Tato práce obsahuje vytvoření ...

Šmídl Václav; Stanislav Novotný; Vítek Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Matematické metody fraktální geometrie
Beneš Michal; Michaela Diasová; Pauš Petr
2020 -
Tato práce se zabývá základními pojmy z fraktální geometrie, představuje významné geomtericky složité množiny a popisuje jejich vlastnosti. Tyto množiny jsou zkoumány z hlediska topologie, teorie míry a geometrie. 3sou zde deťinovány horní a dolní induktivní dimenze a zkoumány jejich sumační vlastnosti. Dále je představena Hausdorťfova míra a dimenze společně s dalšími využívanými fraktálními dimenzemi. Následně jsou zde popsány systémy iterovaných funkcí a jejich rekurentní varianta. V závěrečné části jsou vizualizovány některé z geometricky složitých množin pomocí algoritmu chaos game, který tyto systémy využívá, a jsou zde představeny dva způsoby obarvení těchto množin.This thesis deals with basic terms of fractal geometry, presents considerable geometrically complex sets and describes its properties. These sets are analyzed in terms of topology, measure theory and geometry. The large and small inductive dimensions are deťined and their sum attributes are studied there. Afterwards, the Hausdorťf measure and dimension are deťined together with other used fractal dimensions. Subsequently, the iterated function systems and their rucurrent version are described there. In the ťinal part can be found visualization of some of the geometrically complex sets using the chaos game algorithm, which exploits these systems, and two methods of coloring these sets are introduced. Keywords: fraktální geometrie; Hausdorťfova dimenze; chaos game; induktivní dimenze; systém iterovaných funkcí; fractal geometry; Hausdorťf dimension; chaos game; inductive dimension; iterated function system Available at various departments of the ČVUT.
Matematické metody fraktální geometrie

Tato práce se zabývá základními pojmy z fraktální geometrie, představuje významné geomtericky složité množiny a popisuje jejich vlastnosti. Tyto množiny jsou zkoumány z hlediska topologie, teorie míry ...

Beneš Michal; Michaela Diasová; Pauš Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Matematické modelování v elektrokardiologii
Beneš Michal; Niels van der Meer; Chabiniok Radomír
2020 -
Kardiovaskulární choroby mají na celkovém počtu úmrtí ve světě více než třicetiprocentní podíl, což z nich činí nejčastější příčinu smrti člověka. Z pochopitelných důvodů je tedy vyvíjeno značné úsilí tato onemocnění léčit a předcházet jim. Tato práce se zabývá potenciálními přínosy matematiky a jejího aparátu vzešlého z teorie reakčně-difuzních rovnic. Hlavní oblastí zájmu je elektrokardiologie, jež studuje poruchy srdečního rytmu včetně jejich příčin. Z fyziologických principů jsou odvozeny některé matematické modely popisující šíření signálu v excitabilním prostředí, jmenovitě například model FitzHughův Nagumův, který je poté v různých modiťikacích numericky analyzován. Reakčně-difuzní rovnice jsou zde studovány z pohledu matematické analýzy, na jejich speciálním případě jsou následně provedeny numerické výpočty. Prostřednictvím experimentálního řádu konvergence jsou prověřeny vlastnosti explicitního numerického schématu.Cardiovascular diseases account for more than thirty per cent of all deaths which makes them the most common cause of decease worldwide. It is therefore understandable that considerable eťfort has been exerted to treat and prevent these conditions. This thesis probes for the potential contributions of mathematics and its tools developed from the theory of reaction-diffusion equations. The main area of interest is electrocardiology which studies heart rhythm disorders as well as their causes. Some of the mathematical models describing the propagation of a signal in an excitable medium are derived from physiological principles. One such example is the FitzHugh Nagumo model whose several variations are numerically analyzed. Furthermore, reaction-diffusion equations are studied from the viewpoint of mathematical analysis, and numerical simulations are conducted in their special case. Using the experimental order of convergence, the properties of the explicit numerical scheme are verified. Keywords: excitabilní prostředí; elektrofyziologie; reakčně-difuzní rovnice; slabé řešení; rovnice vedení tepla; FitzHughův Nagumův model; excitable media; electrophysiology; reaction-diffusion equation; weak solution; heat equation; FitzHugh-Nagumo model Available at various departments of the ČVUT.
Matematické modelování v elektrokardiologii

Kardiovaskulární choroby mají na celkovém počtu úmrtí ve světě více než třicetiprocentní podíl, což z nich činí nejčastější příčinu smrti člověka. Z pochopitelných důvodů je tedy vyvíjeno značné úsilí ...

Beneš Michal; Niels van der Meer; Chabiniok Radomír
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Kanonický rozklad tenzorů násobení polynomů a násobení matic na GF(2)
Tichavský Petr; Vojtěch Obhlídal; Savický Petr
2020 -
Cílem této práce je uvést čtenáře do problematiky hledání rozkladů tenzorů násobení polynomů a násobení matic. Také si klade za cíl popsat již existující algoritmy, diskutovat jejich složitost s důrazem na počet potřebných násobení a nalézt jim odpovídající rozklady tenzorů násobení. Dále se zaměřuje na seznámení se SAT solvery a uvádí metodu založenou na jejich použití. Ta převádí úlohu řešení soustavy algebraických rovnic na úlohu splnitelnosti soustavy booleovských formulí, s jejímž využitím lze hledat rozklady tenzorů. V tomto textu jsou dále prezentovány nové rozklady tenzorů, které byly získány výše zmíněnou metodou se zaměřením na jejich symetrie.The aim of this thesis is to introduce the reader into the problematics of finding the decompositions of tensors of polynomial multiplication and matrix multiplication. Another goal is to describe already existing algorithms, discuss their time complexity with the emphasis to quantity of multiplications needed and finding their corresponding tensor decompositions. Moreover, it focuses on acquainting the reader with SAT solvers and it presents a method based on their usage. The problem of solving the system of algebraic equations is transformed into the boolean satisfiability problem and it is possible to find decompositions of tensors with it. Furthermore, new decompositions of tensors obtained by method mentioned above are presented in this text with focus on their symmetries. Keywords: Karatsubův algoritmus; násobení matic; násobení polynomů; rozklad tenzoru; SAT solver; splnitelnost booleovských formulí; boolean satisfiability problem; decomposition of tensors; Karatsuba algorithm; matrix multiplication; polynomial multiplication; SAT solver Available at various departments of the ČVUT.
Kanonický rozklad tenzorů násobení polynomů a násobení matic na GF(2)

Cílem této práce je uvést čtenáře do problematiky hledání rozkladů tenzorů násobení polynomů a násobení matic. Také si klade za cíl popsat již existující algoritmy, diskutovat jejich složitost s ...

Tichavský Petr; Vojtěch Obhlídal; Savický Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Aukce: teorie a experiment
Levínský René; Filip Mairinger; Zelený Miroslav
2020 -
Tato práce se zabývá statickými nekooperativními hrami. Na úvod je definovaná statická hra a statická Bayesova hra. Dále jsou představeny aukce prvních a druhých cen a jejich rovnovážné strategie. Na to navazuje teorém o ekvivalenci výnosů a definice von Neumann-Morgensternovi racionality. Poté již následuje samotná motivace a popis experimentu. Experiment se zabývá aukcemi druhých cen, konkrétně aukcí veřejných zakázek a klasickou aukcí. Cílem tohoto experimentu bylo vysvětlit rozdílné chování hráček na kladných a záporných hodnotách. Proto jsme zavedli mezaninovou aukci, kterou zkoumáme spojitost nabídkové funkce na okolí nuly. Poté už následuje statistické zpracování získaných dat. Z dat vyplynulo, že při aukci veřejných zakázek na kladných hodnotách hráčky underbiddují a při klasické aukci na záporných hodnotách overbiddují. V mezaninové aukci byl taktéž pozorován overbidding.This thesis deals with static non-cooperative games. In the first part of this paper static games and static Bayesian games are defined. First-price and second-price auctions are introduced, followed by descriptions of their equilibrium strategies. Furthermore, revenue equivalence theorem and Von NeumannMorgenstern rationality are discussed. In the second part experiment focusing on the procurement and buyer auctions is presented. Then a mezzanine auction is introduced in this thesis, in which continuity on some neighbourhood of zero is examined. Data analysis has shown that during the procurement auction on the positive values, the players underbid and during the buyer auction on the negative values the overbid. Overbidding was also observed in the mezzanine auction. Keywords: aukce; behaviorální ekonomie; experiment; nekooperativní teorie her; auction; behavioral economics; experiment; non-cooperative game theory Available at various departments of the ČVUT.
Aukce: teorie a experiment

Tato práce se zabývá statickými nekooperativními hrami. Na úvod je definovaná statická hra a statická Bayesova hra. Dále jsou představeny aukce prvních a druhých cen a jejich rovnovážné strategie. Na ...

Levínský René; Filip Mairinger; Zelený Miroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Úvod do teorie kooperativních her: teoretická a experimentální studie
Levínský René; Dominika Zogatová; Výrašteková Jana
2020 -
Přiložená práce slouží jako úvod do kooperativních her. Ve zde popisovaných hrách mohou hráči vzájemně spolupracovat a následně si rozdělit zisk. Tato práce prezentuje a axiomatizuje několik řešení takovýchto situací. Součástí této práce je analýza ekonomického experimentu, který zkoumá vliv neúplnosti informace na vnímáni spravedlnosti. Analýza prokázala, že mezi zde zkoumanými řešeními nejlépe reflektuje chování účastníků experimentu v laboratoři Vlastní Shapleyho hodnota. Dále bylo prokázáno, že informace o vlastních schopnostech nebo individuální schopnosti jako takové, nemají vliv na vnímání spravedlnosti subjekty.This thesis presents an introduction to cooperative game theory. This theory describes situations in which players form coalitions and redistribute their yield payoťf after cooperation. Several solutions of cooperative games are presented and discussed in this paper. Furthermore, we present an experiment which analyzes the eťfect of incompleteness of information on justice. The Proper Shapley value has been shown to be one of the most accurate in describing human subjects behaviour. Moreover, it has been proven that the information of individual's performance or the performance itself docs not have eťfect on perceived justice. Keywords: kooperativní teorie her; Shapleyho hodnota; Vlastní Shapleyho hodnota; behaviorální ekonomie; cooperative game theory; Shapleyho value; Proper Shapley value; behavioral economics Available at various departments of the ČVUT.
Úvod do teorie kooperativních her: teoretická a experimentální studie

Přiložená práce slouží jako úvod do kooperativních her. Ve zde popisovaných hrách mohou hráči vzájemně spolupracovat a následně si rozdělit zisk. Tato práce prezentuje a axiomatizuje několik řešení ...

Levínský René; Dominika Zogatová; Výrašteková Jana
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Určení struktury diferenciálních rovnic z experimentálních dat
Oberhuber Tomáš; Filip Bár; Tichý Ondřej
2020 -
Různé fyzikální systémy jsme schopni popsat diferenciální rovnicí nebo soustavou diferenciálních rovnic. Jevy v těchto systémech můžeme měřit v laboratořích a získávat tak data, která by měla odpovídat našemu matematickému popisu. Ve své práci budu za pomoci různých metod tyto data zpracovávat a vygenerovat z nich soustavy diferenciálních rovnic, podle kterých se data řídí.Various physical systems can be described by a differential equation or a system of differential equations.Phenomena occuring within these systems can be measured in laboratories and thus data that should correspond to our mathematical description can be obtained. In this thesis, In this thesis, various methods for generating differential equations from experimental data are discussed. Keywords: Variační Bayes; lineární regrese; soustavy diferenciálních rovnic; Variational Bayesian methods; linear regresion; system of differential equations Available at various departments of the ČVUT.
Určení struktury diferenciálních rovnic z experimentálních dat

Různé fyzikální systémy jsme schopni popsat diferenciální rovnicí nebo soustavou diferenciálních rovnic. Jevy v těchto systémech můžeme měřit v laboratořích a získávat tak data, která by měla ...

Oberhuber Tomáš; Filip Bár; Tichý Ondřej
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Lineární inverzní modely radiačních úniků s apriorní informací o poměrech uniklých látek
Tichý Ondřej; Václav Lamich; Hofman Radek
2020 -
Určení zdrojového členu náhlého úniku radioaktivního materiálu do atmosféry je klíčové při vyhodnocování rizik a následků s únikem spojených. Informace o zdrojovém členu jsou často neurčité a úloha spojená s určením zdrojového členu špatně podmíněna. Kombinací naměřených dat s atmosférickým transportním modelem a lineárním inverzním modelem je jedním z možných přístupů k této problematice. V této práci předpokládáme znalost apriorních informací o zdroji, z nichž pro nás nejdůležitější je informace o poměrech jednotlivých radionuklidů ve zdrojovém členu, kterými lineární inverzní úlohu regularizujeme. Tuto informaci jsme přidali do iteračního optimalizačního přístupu a vytvořili nový přístup k dané problematice. Na sadě syntetických a realistických dat porovnáváme jednotlivé přístupy a sledujeme chování jednotlivých algoritmů za různých podmínek ve snaze určit, který z algoritmů bude nejvhodnější pro danou situaci.Determination of the source term of an acccidental release of radioactive material into the atmosphere is crucial for evaluating risks and consequences associated with the release. Information about source term is often vague and the task associated with determination of the source term is typically poorly conditioned. Combination of measured data with the atmospheric transport model and the linear inverse model is one of the possible approach to solve this issue. In this work, we assume knowledge of a priori information on ratios of radionuclides in the source term. This information is used for regularization of the linear inverse problem. We added a priori information on ratios of radionuclides to the iterative optimisation approach and created new approach to the problem matter. On sets of synthetic and realistic data, we compare individual algorithms and we study the behavior of individual algorithms under different conditions in order to determine the performance of algorithms in the particular situation. Keywords: atmosférická disperze; inverzní modelování; poměry radionuklidů; regularizace; určení zdrojového členu; atmosferic dispersion; inverse modeling; ratios of radionuclides; regularization; source term estimation Available at various departments of the ČVUT.
Lineární inverzní modely radiačních úniků s apriorní informací o poměrech uniklých látek

Určení zdrojového členu náhlého úniku radioaktivního materiálu do atmosféry je klíčové při vyhodnocování rizik a následků s únikem spojených. Informace o zdrojovém členu jsou často neurčité a úloha ...

Tichý Ondřej; Václav Lamich; Hofman Radek
České vysoké učení technické v Praze, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases