Number of found documents: 510
Published from to

Eternal domination na speciálních třídách grafů
Valla Tomáš; Křišťan Jan Matyáš; Šimeček Ivan
2018 - English
V této práci studujeme problém věčné dominace grafu, který je známý pod názvem m-eternal domination problem. Je zadán graf G a na vrcholy G umístíme ochránce. Následně jsou na vrcholy postupně vedeny útoky. Po každém útoku se musí nějaký ochránce přesunout na ohrožený vrchol. Každý vrchol smí okupovat nejvýše jeden ochránce. Nejmenší počet ochráců, který ochrání G, značíme g[?]m(G). Zabýváme se kaktusovými grafy G takovými, že každá hrana v G je na cyklu o velikosti 3k + 1 pro nějaké k [?] N. Ukazujeme, že pro každé takové G na n vrcholech platí g[?]m(G) = 1 + (n [?] 1)/3. Představujeme problém m-eternal guard configuration, který je stejný jako m-eternal domination problem, ale povoluje více ochránců na jednom vrcholu. Nejmenší nutný počet ochránců pro graf G označujeme jako G[?]m(G). Popisujeme lineární algoritmus pro výpočet G[?]m(G) v kaktusových grafech, kde každá artikulace je ve dvou blocích. Navíc předkládáme lineární algoritmus pro výpočet g[?]m(G) v klikových stromech. Přikládáme implementaci v C++ těchto algoritmů spolu s exponenciálním algoritmem, který řeší oba problémy v obecných grafech.In this thesis, we study the m-eternal domination problem. Given graph G, guards are placed on vertices of G. Then vertices are subject to sequential attacks. After each attack, a guard must move into the attacked vertex. At most one guard is allowed to occupy any vertex. We denote the minimum number of guards, that can defend G indefinitely as g[?]m(G). We consider cactus graphs G, such that every edge in G is on a cycle of size 3k + 1 for some k [?] N. We show that for every such G on n vertices, g[?]m(G) = 1 + (n [?] 1)/3. We introduce the m-eternal guard configuration problem, being the same as the m-eternal domination problem, except it allows multiple guards on single vertex. We denote the minimum number of required guards in G as G[?]m(G). We present a linear algorithm for computing G[?]m(G) in cactus graphs, where every articulation is in two blocks. Moreover, we design a linear-time algorithm for computing g[?]m in clique trees. We include a C++ implementation of these algorithms, together with an exponential algorithm for both problems in general graphs. Keywords: věčná dominace,eternal domination,bránění grafu,kaktusový graf,klikový strom,kombinatorická hra,věčné zabezpečení; eternal domination,graph protection,cactus graph,clique tree,combinatorial game,eternal security Available at various departments of the ČVUT.
Eternal domination na speciálních třídách grafů

V této práci studujeme problém věčné dominace grafu, který je známý pod názvem m-eternal domination problem. Je zadán graf G a na vrcholy G umístíme ochránce. Následně jsou na vrcholy postupně vedeny ...

Valla Tomáš; Křišťan Jan Matyáš; Šimeček Ivan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Mobilní aplikace pro vyhledávání tras v Pražském MHD
Scholtzová Jiřina; Kandaurov Artem; Chludil Jiří
2018 - English
Tato práce se zabývá problémem nejkratších cest v časově závislém váženém multigrafu. Příkladem takového grafu je síť veřejné dopravy postavená s GTFS daty. Cílem práce je navrhnout strukturu dat a algoritmus pro vyhledávání tras v dopravních sítích a optimalizaci pro zrychlení procesu vyhledávání tras. Výsledkem je offline mobilní aplikace pro vyhledávání tras hromadné dopravy v Praze.This thesis deals with the shortest path problem in a time-dependent directed weighted multigraph. An example of such graph is a public transport network built with GTFS data. The aim of the thesis is to design data structure and algorithm for routes search in transport networks and design optimizations to improve route search process. The result is an offline mobile application for public transport route search in Prague. Keywords: Veřejná doprava,Časově závislý graf,Algoritmy nejkratších cest,GTFS; Public transport,Time-dependent graph,Shortest path problem algorithms,GTFS Available at various departments of the ČVUT.
Mobilní aplikace pro vyhledávání tras v Pražském MHD

Tato práce se zabývá problémem nejkratších cest v časově závislém váženém multigrafu. Příkladem takového grafu je síť veřejné dopravy postavená s GTFS daty. Cílem práce je navrhnout strukturu dat a ...

Scholtzová Jiřina; Kandaurov Artem; Chludil Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2018

ElateMe: Backend II.
Pauš Petr; Hrachovina Lukáš; Blizničenko Jan
2018 - English
ElateMe je pracovní název nové crowdfundingové platformy, kde narozdíl od ostatních platforem, komerční nebo inovativní projekty jsou nahrazeny osobními přání uživatelů. Uživatelé mohou používat mobilní Android nebo iOS, ale také webovou verzi aplikace.\par Mobilní i webové aplikace používají stejný backend, který je předmětem této práce. Konkrétně RESTové API, napsané s použitím Django REST frameworku nad Pythonem 3. Cílem je analyzovat, navrhnout a implementovat rozšíření funkcionality API. Tato práce navazuje na Bakalářskou práci Yevhena Kuzmovyče ElateMe Backend I.ElateMe is working name for a new crowdfunding platform, where typical commercial or innovative projects are replaced with personal wishes. The whole platform is delivered to the users in the form of Android and iOS mobile applications and a web version of the application.\par Both mobile and web applications connect to the same backend, which is this thesis' focus. In particular the REST API written using Django REST framework on Python 3. The aim is to analyze, desing and implement expansion of the API's functionality. This thesis is a continuation of Yevhen Kuzmovych's Bachelor thesis ElateMe Backend I. Keywords: ElateMe,crowdfunding,REST API,Django,Python,PostgreSQL; ElateMe,crowdfunding,REST API,Django,Python,PostgreSQL Available in digital repository of ČVUT.
ElateMe: Backend II.

ElateMe je pracovní název nové crowdfundingové platformy, kde narozdíl od ostatních platforem, komerční nebo inovativní projekty jsou nahrazeny osobními přání uživatelů. Uživatelé mohou používat ...

Pauš Petr; Hrachovina Lukáš; Blizničenko Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Paralelní implementace dynamického naivního Bayesovského klasifikátoru
Šabata Tomáš; Lučivňák Pavel; Šimeček Ivan
2018 - English
Dynamický naivni Bayesovský klasifikátor (DNBC) nacházi využiti v mnoha oblastech, napřiklad při rozpoznáváni hlasu, pisma, nebo při předpovidáni počasi. DNBC je rozšiřenim skrytého Markovského modelu tim, že pod-poruje vice pozorovaných proměnných. Předpokládá se, že tyto proměnné jsou vzájemně statisticky nezávislé. Tento předpoklad značně zjednodušuje výpočty a nedocházi tak k jevu, který je znamý jako prokleti dimenzionatily. Klasifikátor byl naimplementován v programovacim jazyce Scala, nad platfor-mou Apache Spark. Diky technologii Apache Spark je možné implementaci paralelizovat pomoci Map Reduce paradigmatu. S touto paralelni implemen-taci se mi podařilo dosáhnout dvojnásobného zrychleni při využiti 15 pro-cesorových jader. Demonstroval jsem, že zrychleni lze dosáhnout nejenom vyššim počtem jader, ale i vyššim počtem výpočetnich uzlů v clusteru.Dynamic naive Bayesian classifier (DNBC) has many applications, such as in speech recognition, handwriting recognition or weather prediction. DNBC viiextends a hidden Markov model by supporting multiple observed variables. It is assumed that these variables are mutually statistically independent. This assumption greatly simplifies computations and a phenomenon called curse of dimensionality does not occur. I have implemented the classifier in Scala language on top of Apache Spark. The implementation can be parallelized by using Map Reduce paradigm. I have managed to double the speed up when using 15 processor cores. I have further demonstrated, that the speed up can be achieved not only by increasing the number of cores, but also by increasing the number of machines in a cluster. Keywords: dynamický naivni Bayesovský klasifikátor,skrytý Markovův model,metoda maximálni věrohodnosti,Scala,Apache Spark; dynamic naive Bayesian classifier,hidden Markov model,maximum likelihood estimation,Scala,Apache Spark Available at various departments of the ČVUT.
Paralelní implementace dynamického naivního Bayesovského klasifikátoru

Dynamický naivni Bayesovský klasifikátor (DNBC) nacházi využiti v mnoha oblastech, napřiklad při rozpoznáváni hlasu, pisma, nebo při předpovidáni počasi. DNBC je rozšiřenim skrytého Markovského modelu ...

Šabata Tomáš; Lučivňák Pavel; Šimeček Ivan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Kompresní metoda LZFSE
Baier Jan; Hron Martin; Polách Radomír
2018 - English
Tato práce se zabývá kompresní metodou LZFSE, která kombinuje slovníkovou kompresi s technikou založenou na ANS (asymmetric numeral systems). Práce popisuje principy, na kterých tato metoda funguje, a analyzuje referenční implementaci, jejíž autorem je Eric Bainville. V rámci této práce je metoda LZFSE přidána jako nový modul do knihovny ExCom a porovnána s ostatními implementovanými metodami na datech Pražského Korpusu. Dále je prozkoumán vliv nastavitelných parametrů metody LZFSE.This thesis focuses on LZFSE compression method, which combines a dictionary compression scheme with a technique based on ANS (asymmetric numeral systems). It describes the principles on which the method works and analyses the reference implementation of LZFSE by Eric Bainville. As part of this thesis, the LZFSE method is added as a new module into the ExCom library and compared with other implemented compression methods using the files from the Prague Corpus. The impacts that different settings of adjustable LZFSE parameters have are also examined. Keywords: LZFSE,knihovna ExCom,komprese dat,slovníkové kompresní metody,bezeztrátová komprese,finite state entropy,asymmetric numeral systems; LZFSE,ExCom library,data compression,dictionary compression methods,lossless compression,finite state entropy,asymmetric numeral systems Available at various departments of the ČVUT.
Kompresní metoda LZFSE

Tato práce se zabývá kompresní metodou LZFSE, která kombinuje slovníkovou kompresi s technikou založenou na ANS (asymmetric numeral systems). Práce popisuje principy, na kterých tato metoda funguje, a ...

Baier Jan; Hron Martin; Polách Radomír
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Rezervační systém pro fotbalové utkání
Pavlíčková Petra; Kosariev Nikolai; Vynikarová Dana
2018 - English
Tato bakalarska prace je zamerena na reseni problemu organizace fotbalovych utkani. Cilem prace je zanalyzovat soucasna reseni teto problematiky, navrhnout jejich vylepseni, prozkoumat pozadavky uzivatelu a na zaklade predchozich setreni navrhnout nejoptimalnejsi reseni a nasledne implementovat a otestovat prototyp rezervacniho systemu. Samotny rezervacni system bude realizovan jako webova aplikace postavena na Java frameworku Spring. Prototyp aplikace bude jakozto hlavni vystup teto prace podporovat autentizaci jednotlivych uzivatelu, vytvoreni novych utkani, vyhledavani jiz existujicich utkani a jejich zucastneni.This thesis is focusing on solving the problem of organizing football matches. The aim of the work is to analyze existing solutions of this problem, propose improvements, analyze user needs and, on the basis of previous studies, design the most optimal solution and subsequently implement and test the prototype of reservation system. This booking system is implemented using Java framework Spring. As the main result of this thesis, the prototype of the application will support the authentication of individual users, the creation of new matches, the search for existing ones and further participation in them. Keywords: rezervacni system,koncept,fotbalove utkani pro amatery,management fotbalovych zapasu,web,Java,Spring Framework; Reservation system,concept,football matches for amateurs,management of football matches,website,Java,Spring Framework Available at various departments of the ČVUT.
Rezervační systém pro fotbalové utkání

Tato bakalarska prace je zamerena na reseni problemu organizace fotbalovych utkani. Cilem prace je zanalyzovat soucasna reseni teto problematiky, navrhnout jejich vylepseni, prozkoumat pozadavky ...

Pavlíčková Petra; Kosariev Nikolai; Vynikarová Dana
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Aplikace Fourierovy a Waveletové transformace ve vibrační a akustické analýze mechanických zařízení
Borovička Tomáš; Lukány Jan; Kalvoda Tomáš
2018 - English
Většina mechanických zařízení vydává vibrační a akustické signály. Tyto signály mnohdy obsahují informace o oscilačním pohybu těchto zařízení, které mohou pomoci odhalit jejich aktuální stav, jakožto například že trpí závadou. Fourierova a Vlnková transformace jsou metody spektrální analýzy, jež dokážou reprezentovat signály pomocí oscilací a tedy jsou běžně používány pro zjišťování aktuálního stavu mechanických zařízení. Tato práce popisuje Fourierovu a Vlnkovou transformaci a demonstruje jejich aplikaci ve vibrační a akustické analýze mechanických zařízení pomocí experimentů provedených na reálných datech. Výsledky experimentů potvrzují, že obě metody dokáží detekovat závadný stav mechanických zařízení. Přesněji, Furierova transformace může identifikovat přítomnost závady, kdežto Vlnková transformace dokáže i lokalizovat specifické vadné chování v čase.Majority of industrial machinery emits vibration and acoustic signals. These signals often contain information about the oscillatory movement of the machinery that could reveal its condition, such as a defective state. Fourier and Wavelet transforms are spectral analysis methods which decompose signals into a representation by oscillatory functions. Thus, those methods are often used for condition monitoring of machinery. This Thesis describes Fourier and Wavelet transforms and demonstrates their application for vibration and acoustic analysis of machinery on experiments conducted upon real-world data sets. The results of the experiments verify that both of the methods can distinguish different conditions of a machinery. Specifically, the experiments show that Fourier transform can identify a defective condition while Wavelet transform can even localize specific defective behavior in time. Keywords: Fourierova transformace,Vlnková transformace,spektrální analýza,vibrační a akustická analýza mechanických zařízení; Fourier transform,Wavelet transform,spectral analysis,vibration and acoustic analysis of machinery Available at various departments of the ČVUT.
Aplikace Fourierovy a Waveletové transformace ve vibrační a akustické analýze mechanických zařízení

Většina mechanických zařízení vydává vibrační a akustické signály. Tyto signály mnohdy obsahují informace o oscilačním pohybu těchto zařízení, které mohou pomoci odhalit jejich aktuální stav, jakožto ...

Borovička Tomáš; Lukány Jan; Kalvoda Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Napěťový profil distribuční sítě s obnovitelnými zdroji energie
Vybíralík František; Baptista Aldair da Costa; Müller Zdeněk
2018 - English
Současná poptávka po nových alternativách k fosilních palivům nás vede k hledání nových typů technologií založených na obnovitelných zdrojích. Obnovitelné zdroje mají obrovský ukazatel dostupnosti a představují téměř nekonečný cyklus regenerace, což je činí ideální pro výrobu energie. Technologie založené na obnovitelných zdrojích přichází spolu s novou sadou nezodpovězených otázek, jako je účinnost těchto obnovitelných technologií? jaké jsou jejich vyhlídky? Jaké mají vliv na životní prostředí? Mohou být integrovány do naší distribuční sítě? Tato bakalářská práce navrhuje odpovědět na všechny výše uvedené otázky a zaměřit se na konkrétní scénář, kdy byla hydroelektrárna integrována do distribuční sítě.The current demand for new alternatives to fossil fuels leads us to explore new types of technologies that are based on renewable sources. Renewable resources have a huge index of availability and present an almost infinite cycle of regeneration; this makes them ideal for energy generation. The appearance of technologies based on renewable resources comes along with a new set of unanswered questions like how effective these renewables technologies are. What are their prospects? Which effects they have on the environment? Can they be integrated with our current distribution network? This bachelor thesis proposes to answer all of the above questions and focus on a particular scenario where a Hydropower plant was integrated to the distribution network. Keywords: obnovitelná energie,vodní energie,integrace do distribuční sítě,pravidla provozování; Renewable Energy,Hydropower,Integration to the distribution network,Rules and Guidelines Available in digital repository of ČVUT.
Napěťový profil distribuční sítě s obnovitelnými zdroji energie

Současná poptávka po nových alternativách k fosilních palivům nás vede k hledání nových typů technologií založených na obnovitelných zdrojích. Obnovitelné zdroje mají obrovský ukazatel dostupnosti a ...

Vybíralík František; Baptista Aldair da Costa; Müller Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2018

OpenPonk: implementace parseru a interpretu OCL
Pergl Robert; Svoboda Jakub; Suchánek Marek
2018 - English
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací syntaktické analýzy a interpreta OCL jazyka pro OpenPonk modelovací platformu v prostředí Pharo. Nejdříve se v práci popisuje OCL jazyk, algoritmy syntaktické analýzy, nástroje pro syntaktickou analýzu, které jsou dostupné ve Pharo prostředí (PetitParser, SmaCC). Dále se práce zabývá analýzou problémů a řešení, které vedly k výsledné implementaci OCL interpreta. Nakonec se funkčnost OCL interpreta ukáže na dodržování OntoUML modelových omezení.This bachelor thesis covers the creation of an OCL parser and interpreter for OpenPonk modeling platform in the Pharo environment. We describe the OCL language, parsing algorithms and parsing frameworks avaiable in Pharo (PetitParser, SmaCC). We then analyze problems and approaches that led to the final implementation of the OCL interpreter. In the end we show the interpreter functionality on OntoUML metamodel constraints. Keywords: OCL,parser,interpret,Pharo,Openponk,OntoUML,SmaCC,PetitParser; OCL,parser,interpreter,Pharo,Openponk,OntoUML,SmaCC,PetitParser Available at various departments of the ČVUT.
OpenPonk: implementace parseru a interpretu OCL

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací syntaktické analýzy a interpreta OCL jazyka pro OpenPonk modelovací platformu v prostředí Pharo. Nejdříve se v práci popisuje OCL jazyk, ...

Pergl Robert; Svoboda Jakub; Suchánek Marek
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Netermální elektrické výboje pro generaci aktivních částic.
Pekárek Stanislav; Chukhlantsev Kirill; Klír Daniel
2018 - English
Tato práce je věnována tvorbě aktivních částic, jako je ozon (O3) a různé typy oxidů dusíku (NOx) netermálními elektrickými výboji. Je popsána teorie dielektrického bariérového výboje, kladné i záporné korony společně s charakteristickými elektrodovými systémy těchto výbojů. Práce zahrnuje stručné ekonomické zhodnocení moderních technologií generace O3 a NOx a historický přehled generace těchto aktivních částic. V práci je také diskutováno použití ozonu a oxidu dusíku v různých aplikacích.This thesis is dedicated to the generation of active species, such as ozone (O3) and various types of nitric oxides (NOx), with non-thermal electrical discharges. Theory of dielectric barrier discharges, positive and negative corona discharges together with the typical electrode systems are described. The thesis includes brief economical evaluation of modern technologies of O3 and NOx production and historical overview of this active species generation. Applications of O3 and NOx are discussed. Keywords: Ozon,oxidy dusíku,netermální elektrické výboje,dielektrický bariérový výboj,korónový výboj; Ozone,nitrogen oxides,non-thermal electrical discharges,dielectric barrier discharge,corona discharge Available in digital repository of ČVUT.
Netermální elektrické výboje pro generaci aktivních částic.

Tato práce je věnována tvorbě aktivních částic, jako je ozon (O3) a různé typy oxidů dusíku (NOx) netermálními elektrickými výboji. Je popsána teorie dielektrického bariérového výboje, kladné i ...

Pekárek Stanislav; Chukhlantsev Kirill; Klír Daniel
České vysoké učení technické v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases