Number of found documents: 10012
Published from to

Řízení polohování interferometru
Švéda Jiří; Nikita Kuprin; Vlček Jan
2021 -
Předložená diplomová práce projednává o návrh řízení polohovací jednotky pro polohování 6DOF interferometru pro rychlé ustavení a měření přesnosti pohybu v pracovním prostoru.The master's thesis deals with the design of control for a positioning mechanism of a 6DOF interferometer for fast alignment and measurement of the accuracy of movement in the workspace. Keywords: Beckhoff; PLC; interferometr; Renishaw XM-60; volumetrická přesnost; Beckhoff; PLC; interferometer; Renishaw XM-60; volumetric accuracy Available in digital repository of ČVUT.
Řízení polohování interferometru

Předložená diplomová práce projednává o návrh řízení polohovací jednotky pro polohování 6DOF interferometru pro rychlé ustavení a měření přesnosti pohybu v pracovním prostoru.The master's thesis deals ...

Švéda Jiří; Nikita Kuprin; Vlček Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Monitoring stavu stroje pomocí vlastní SCADA aplikace
Fiala Štěpán; Dávid Križan; Hykl Václav
2021 -
Sledování stavů stroje sehrává v dnešních podnicích důležitou roli, ne jenom při monitorování samotného výrobního procesu, ale může být mocným nástrojem i pro management výroby, například při plánování kapacit nebo prediktivní údržbě. Cílem této diplomové práce je za pomoci volně dostupných knihoven a open-source pogramů vytvořit komunikaci s řídícím systémem pomocí OPC UA serveru. Pro zobrazení získaných dat bude vytvořené grafické užívatelské rozhraní a histrická data budou uložena do databázového systému. Nástroj bude otestován na reálném zařízení.Monitoring of machine states is important for today´s industrial companies not only for the control of the process itself but can be also powerful tool for management in problems of capacity planning or predictive maintenance. Therefor the aim of this thesis is to set communication channel using opc-ua protocol and open-source programs. Graphical user interface will be made to show machine´s states and historical data will be stored in database. Keywords: monitorování; scada; programování; opc-ua; průmysl 4.0; uživatelské rozhraní; monitoring; scada; programming; opc-ua; industry 4.0; user interface Available in digital repository of ČVUT.
Monitoring stavu stroje pomocí vlastní SCADA aplikace

Sledování stavů stroje sehrává v dnešních podnicích důležitou roli, ne jenom při monitorování samotného výrobního procesu, ale může být mocným nástrojem i pro management výroby, například při ...

Fiala Štěpán; Dávid Križan; Hykl Václav
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Vliv velikosti frekvence pulzní šířkové modulace na kvalitu regulace pohybové osy
Moravec Jan; David Kunc; Rybář Pavel
2021 -
Diplomová práce se zabývá zkoumáním vlivu pulzní šířkové modulace na kvalitu regulace. V rešeršní částí je rozebírána problematika frekvenčních měničů, včetně průzkumu dostupných měničů na trhu se zaměřením na rozsah nastavení pulzní šířkové modulace. Pozornost je věnována i negativním vlivům vyšší frekvence PWM na ztráty v tranzistorech. V druhé části jsou sestaveny matematické modely pro různé typů motorů, na kterých jsou zkoumány dosažitelné regulační parametry v rámci proudové a rychlostní regulační smyčky.The diploma thesis focuses primarily on study of the influence of pulse width modulation on the quality of regulation. The research part discusses the issue of frequency converters, including a survey of available converters on the market with a focus on the range of pulse width modulation settings. It also studies the negative effects of higher PWM frequency on losses in transistors. In the second part, mathematical models for various types of motors are created, which are used to investigate the achievable control parameters within the current and speed control loop. Keywords: Pulzní šířková modulace; PWM; frekvenční měnič; Pulse width modulation; PWM; Frequency convertor Available in digital repository of ČVUT.
Vliv velikosti frekvence pulzní šířkové modulace na kvalitu regulace pohybové osy

Diplomová práce se zabývá zkoumáním vlivu pulzní šířkové modulace na kvalitu regulace. V rešeršní částí je rozebírána problematika frekvenčních měničů, včetně průzkumu dostupných měničů na trhu se ...

Moravec Jan; David Kunc; Rybář Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Návrh řízení pro malý průmyslový robot
Švéda Jiří; Mykyta Klymoshenko; Stloukal Jiří
2021 -
Diplomová práce se zabývá vytvořením SW nástroje pro řízení sériového šestiosého robotu se zahrnutím dopředné a inverzní kinematické úlohy. Řízení robotu je realizováno v prostředí TwinCAT s využitím programovacího jazyku C++ pro výpočet v reálném čase. Řešení je vytvořeno pro malý laboratorní robot vycházející z open source dokumentace.The diploma thesis deals with the creation of a SW tool for calculating the forward and inverse kinematics of a serial six-axis robot. Robot control is written in the TwinCAT environment using the C++ programming language for real-time calculation. The solution is created for a small laboratory robot based on open source documentation. Keywords: Řešení kinematiky robotu; dopředná kinematická úloha; inverzní kinematická úloha; analytické řešení; numerické řešení; C++; real-time; Robot kinematics solution; forward kinematic problem; inverse kinematic problem; analytical solution; numerical solution; C ++; real-time Available in digital repository of ČVUT.
Návrh řízení pro malý průmyslový robot

Diplomová práce se zabývá vytvořením SW nástroje pro řízení sériového šestiosého robotu se zahrnutím dopředné a inverzní kinematické úlohy. Řízení robotu je realizováno v prostředí TwinCAT s využitím ...

Švéda Jiří; Mykyta Klymoshenko; Stloukal Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Opotřebení elektrod při odporovém svařování v závislosti na typu povrchové vrstvy svařovaných plechů
Kolaříková Marie; Vladislav Vorobev; Ježek Štěpán
2021 -
Speciální povrchové vrstvy jako je např. anorganický povlak na bázi sirných sloučenin, anorganický povlak na bázi solí Zn nebo na bázi kyselé vodné sloučeniny (polyelektrolyt, silan, vosk) na oceli HX180BD+ZM100 jsou určené k zlepšení tažnosti, adhezních vlastností materiálu a zároveň k snížení znečištění nástroje během procesu lisování, zatímco vliv na následující proces odporového bodového svařování byl měl být minimální či zanedbatelný. Práce se zabývá zkoumáním vlivu speciálních povrchových úprav na svařovací proces a životnost elektrod při svařování plechů používaných v automobilovém průmyslu. Kontroluje se změna svařovacích parametrů s rostoucím opotřebením elektrod a vyhodnocuje se výsledná kvalita spoje. Práce byla realizována za finanční podpory v rámci řešení projektu SGS č. OHK2-013/19 s názvem „Výzkum, optimalizace a inovace výrobních procesů".Special surface treatments such as inorganic coating based on sulfur compounds, inorganic coating based on zinc salts and acidic aqueous compound (polyelectrolyte, silane, wax) on HX180BD+ZM100 steel are designed to improve ductility, adhesion properties of the material and at the same time to reduce tool pollution during stamping, while the impact on the following process of resistance spot welding should be minimal or unaffected. The study deals with the investigation of the special surface treatments influence on the welding process and electrode's durability during metal sheets welding in the automotive industry. With increasing electrode's wear the welding parameters change is monitoring and final quality of the welds is evaluating. This study was carried out with the financial support of the SGS project № OHK2-013/19 titled "Research, optimization and innovation of production processes". Keywords: automobilový průmysl; odporové bodové svařování; opotřebení svařovacích elektrod; povrchová úprava; svarová čočka; automotive industry; resistance spot welding; wear of welding electrodes; surface treatment; weld nugget Available in digital repository of ČVUT.
Opotřebení elektrod při odporovém svařování v závislosti na typu povrchové vrstvy svařovaných plechů

Speciální povrchové vrstvy jako je např. anorganický povlak na bázi sirných sloučenin, anorganický povlak na bázi solí Zn nebo na bázi kyselé vodné sloučeniny (polyelektrolyt, silan, vosk) na oceli ...

Kolaříková Marie; Vladislav Vorobev; Ježek Štěpán
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Návrh pohonného řetězce pro jednostopé vozidlo typu range extender
Baněček Jan; Martin Dvořák; Morkus Josef
2021 -
Teoretická část práce pojednává o existujících vozidlech typu range extender, neboli sériových hybridech. Dále se zabývá přestavbou skůtru Suzuki Burgman na dálník s pohonem typu range extender. Konkrétně návrhem nového pohonného řetězce, návrhem jeho výkonových parametrů, volbou jednotlivých komponent a konstrukční studií rozmístění zvolených komponent v původním rámu motocyklu.The theoretical part of this thesis focuses on existing range extender vehicles also called serial hybrid. Another part of this thesis focuses on rebuild of scooter Suzuki Burgman to cabin motorcycle with range extender. Specifically on design of the new powertrain, it's output parameters, the selection of specific components and on design studies of placement of the chosen components in the original motorcycle frame. Keywords: Dálník; range extender; sériový hybrid; Cabin motorcycle; range extender; serial hybrid Available in digital repository of ČVUT.
Návrh pohonného řetězce pro jednostopé vozidlo typu range extender

Teoretická část práce pojednává o existujících vozidlech typu range extender, neboli sériových hybridech. Dále se zabývá přestavbou skůtru Suzuki Burgman na dálník s pohonem typu range extender. ...

Baněček Jan; Martin Dvořák; Morkus Josef
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Stanoviště pro testování kloubových hřídelí v laboratořích na Julisce
Pakosta Jiří; Oldřich Suchánek; Voženílek Robert
2021 -
Cílem diplomové práce je modernizace otevřeného zkušebního stanoviště v laboratořích na Julisce. V úvodu je vypracována rešerše zabývající se kloubovými hřídeli s homokinetickými klouby a jejich problematikou v kontextu zkušebního stanoviště. Dále se věnuje rozboru aktuálního stavu stanoviště, kde jsou popsány technické nedostatky a objasněno jejich řešení. V závěru práce je realizován experiment ověřující funkčnost navržených změn.The aim of this thesis is to modernize the test bench at the Juliska laboratories. In the introduction, research is performed concentrating on shafts with constant velocity joints and their issues pertaining to the test bench. The research continues by analysing the current state of the site, describing the technical deficiencies, and explaining proposed solutions. The thesis concludes with an experiment verifying the functionality of the proposed changes. Keywords: diplomová práce; otevřené zkušební stanoviště; kloubový hřídel; homokinetický kloub; Rzeppa; Tripod; Weiss; měření teploty kloubového hřídele; ochranný kryt; ventilační trať; tepelné ovlivnění; diploma thesis; test bench; joint shaft; constant velocity joint; Rzeppa; Tripod; Weiss; joint shaft temperature measurement; protective cover; ventilation track; thermal influence Available in digital repository of ČVUT.
Stanoviště pro testování kloubových hřídelí v laboratořích na Julisce

Cílem diplomové práce je modernizace otevřeného zkušebního stanoviště v laboratořích na Julisce. V úvodu je vypracována rešerše zabývající se kloubovými hřídeli s homokinetickými klouby a jejich ...

Pakosta Jiří; Oldřich Suchánek; Voženílek Robert
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Využití 48V technologie pro hybridní pohon osobního automobilu
Morkus Josef; Martin Bauer; Jäger Aleš
2021 -
Tato diplomová práce se zabývá využitím 48 V technologie u osobních automobilů. V první části je provedena rešerše, zabývající se touto technologií a jejím definováním. Jsou zde představeny její hlavní součásti a uspořádání. Dále je provedeno srovnání obdobných konvenčních a hybridních automobilů. Dalším bodem je vytvoření detailních tabulek vozidel, využívajících tuto technologii. Následně je odsimulováno hybridní vozidlo v jízdních cyklech a porovnáno s konvenční variantou pomocí řídících strategií. V poslední části je zhodnoceno reálné testování a porovnány dosažené výsledky.This diploma thesis focuses on the utilization of 48 V technology for passenger cars. The first part consists of defining this technology based on research. The next part consists of comparison between similar hybrid and conventional cars and creating detailed tables of vehicles using 48 V technology. After that we simulate hybrid vehicles in various driving cycles and compare them to conventional variants via several control strategies. The last part consists of evaluation of real tests and the comparison to simulated values. Keywords: 48 V; hybridní vozidlo; Mild Hybrid; 48 V; hybrid vehicle; Mild Hybrid Available in digital repository of ČVUT.
Využití 48V technologie pro hybridní pohon osobního automobilu

Tato diplomová práce se zabývá využitím 48 V technologie u osobních automobilů. V první části je provedena rešerše, zabývající se touto technologií a jejím definováním. Jsou zde představeny její ...

Morkus Josef; Martin Bauer; Jäger Aleš
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Vliv hmotnostního podílu vrstvy na bázi síranu zinečnatého na svařovací parametry a opotřebení elektrod při odporovém svařování
Kolaříková Marie; Vojtěch Haala; Dvořák Milan
2021 -
Diplomová práce se skládá ze dvou části. V první části se zaměřuje na popis problematiky odporového bodového svařování v automobilovém průmyslu a popisem povrchových úprav, které jsou v dnešní době používány na výrobu karoserie automobilu. V druhé části se diplomová práce zaměřuje na experimentální část. Experimentální část práce se zaměřuje na to, zda speciální vrstva na bázi síranu zinečnatého ocelových pozinkovaných plechů ovlivňuje svařovací proces a zda se s rostoucím obsahem S v povlaku mění naměřené parametry. Příprava materiálů a svaření všech vzorků proběhlo v laboratoři odporového bodového svařování ČVUT v Praze. Následné provedené zkoušky proběhly na fakultě strojní ČVUT v Praze.This diploma thesis has been completed from two parts. In the firts part the thesis is dedicated to resistance spot welding at automotive industry and description of surface treatments that are used for the production of the bodywork in the automotive industry nowadays. In the second part the diploma thesis focuses on the expeimental part. The experimental part of the work focuses on whether the special layer based on the zinc sulphate layer galvanized steel sheets affects the welding process and whether the measured parameters change with increasing S content in the coating. The preparation of materials and welding of all samples took place in the laboratory of resistance spot welding at CTU in Prague. Other tests took place at the Faculty of Mechanical Engineering CTU in Prague. Keywords: odporové bodové svařování; automobilový průmysl; Zn povlak; síran zinečnatý; opotřebení elektrod; resistance spot welding; automotive industry; Zn coating; zinc sulphate; electrode wear Available in digital repository of ČVUT.
Vliv hmotnostního podílu vrstvy na bázi síranu zinečnatého na svařovací parametry a opotřebení elektrod při odporovém svařování

Diplomová práce se skládá ze dvou části. V první části se zaměřuje na popis problematiky odporového bodového svařování v automobilovém průmyslu a popisem povrchových úprav, které jsou v dnešní době ...

Kolaříková Marie; Vojtěch Haala; Dvořák Milan
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Čištění a údržba povrchů v energetice
Kuchař Jiří; Martin Machalínek; Chvojka Martin
2021 -
Diplomová práce se zabývá čištěním a údržbou povrchů v energetice. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části je popsána problematika zanášení vnitřních povrchů energetických zařízení, mechanismy vzniku usazenin a problémy, ke kterým dochází zanášením. Dále jsou popsány metody čištění vnitřních povrchů s důrazem na chemické čištění a prevenci. Praktická část se zabývá návrhem metody chemického čištění a aplikací navržené metody na trubkovém svazkovém výměníku s následným vyhodnocením výsledného stavu vnitřního povrchu vybraného zařízení.The diploma thesis deals with the cleaning and maintenance of surfaces in energy industry. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part describes the problem of fouling of the inner surfaces of energy equipment, the mechanisms of scales formation and problems that are affected by fouling. Methods of cleaning inner surfaces are also described with importance on chemical cleaning and prevention. The practical part deals with the design of method of chemical cleaning and application of the designed method on a tube exchanger with subsequent evaluation of the resulting state of the inner surface of the selected equipment. Keywords: Zanášení; usazeniny; chemické čištění; čištění vnitřních povrchů; Fouling; scales; chemical cleaning; cleaning of inner surfaces Available in digital repository of ČVUT.
Čištění a údržba povrchů v energetice

Diplomová práce se zabývá čištěním a údržbou povrchů v energetice. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části je popsána problematika zanášení vnitřních povrchů ...

Kuchař Jiří; Martin Machalínek; Chvojka Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases