Number of found documents: 10110
Published from to

Proudové zatížení polymerních tlustých vrstev
Beshajová Pelikánová Ivana; Jan Kaltmeyer; Vaněk Lukáš
2020 -
Diplomová práce je zaměřena na proudové zatěžování polymerních tlustých vrstev. Jejím cílem je z provedených měření získat matematický model, ze kterého bude možné stanovit rozměry příčného průřezu vodivých drah polymerní vrstvy z požadovaných hodnot maximálního proudového zatížení a maximálního dosaženého oteplení polymerní vrstvy. První část práce je věnována popisu struktury těchto vrstev, používaných parametrů pro popis jejich vlastností a nejčastějších způsobů výroby těchto vrstev. Druhá část práce je zaměřena na návrh motivů vhodných pro měření proudové zatížitelnosti. Třetí část je věnována technické přípravě měření a popisu zvoleného řešení. V poslední části práce je popsána metodika zpracování naměřených hodnot, rovněž jsou zde prezentovány výsledky měření a je provedeno porovnání předpokládaných a skutečně naměřených hodnot.This diploma thesis concerns with the topic of current loading of polymer thick film layers. The aim of the thesis is to gain mathematical model from carried out measurements which can be used for cross-section dimensions design from the required values of current carrying capacity and maximum permissible layer temperature rise of the polymer thick film layer. First part describes the structure of thick film layers, parameters generally used for description of electrical characteristics and most common production processes. Second part focuses on design of pattern geometry suitable for measuring of current loading. Third part deals with technical preparation of measurement and with description of used methods. The last part is focused on description of methodology used for data processing, presentation of measurement results and comparison of expected and obtained results. Keywords: Polymerní tlustá vrstva; proudové zatěžování; oteplení; geometrie vzoru; Polymer thick film layer; current loading; temperature rise; pattern geometry Available at various departments of the ČVUT.
Proudové zatížení polymerních tlustých vrstev

Diplomová práce je zaměřena na proudové zatěžování polymerních tlustých vrstev. Jejím cílem je z provedených měření získat matematický model, ze kterého bude možné stanovit rozměry příčného průřezu ...

Beshajová Pelikánová Ivana; Jan Kaltmeyer; Vaněk Lukáš
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Výuková aplikace ve Virtuální Realitě
Sedláček David; Jordan Moravenov; Žára Jiří
2020 -
Popularita VR technologie rapidně roste a taktéž i počet her pro VR. Nicméně pouze malý zlomek z nich je výukových. Když se podíváme na aktuální stav vývoje tzv. vážných her, tak vidímě tendenci odvracet se od gamifikace a používat nový přístup, kterým je game-based learning. Také moderní pedagogika se pokouší drasticky odtrhnout od tradičních vyučovacích metod a využívat konstruktivistický přístup k výuce. Na základě toho tato diplomová práce předkládá vhled do toho, jak by dobrá výuková aplikace mohla vypadat. Další částní této diplomové práce je balíček pro Unity pro herní vývojáře, který jim umožní snadno přidávat interaktivní výukový obsah do jejich virtuálních světů.The popularity of the VR technology is growing rapidly and so is the number of VR games. However, only a small fraction of them is educational. When we have a look at the current state of serious game development not only for VR we see that it is turning away from gamification towards game-based learning. Also the modern pedagogy is trying to shift drastically from the traditional ways of education towards constructivist approach to teaching. Based on that this thesis provides some guidance on how a good educational application might look like. Another part of this thesis is a package for Unity game engine that makes it easy for game developers to add interactive educational content to their virtual worlds. Keywords: VR; CGI; HCI; astronomie; Unity; Blender; 3D; výuka; hra; vážná hra; konstruktivistický; pedagogika; VR; CGI; HCI; astronomy; Unity; Blender; 3D; education; game; serious game; constructivist; pedagogy Available at various departments of the ČVUT.
Výuková aplikace ve Virtuální Realitě

Popularita VR technologie rapidně roste a taktéž i počet her pro VR. Nicméně pouze malý zlomek z nich je výukových. Když se podíváme na aktuální stav vývoje tzv. vážných her, tak vidímě tendenci ...

Sedláček David; Jordan Moravenov; Žára Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Realistické zobrazování vodních ploch
Sloup Jaroslav; Aleš Koblížek; Havran Vlastimil
2020 -
Tato práce se zaměřuje na realistické zobrazování hladiny převážně stojatých vodních ploch, tj. jezer a oceánů bez velkých vln. Možná využití jsou převážně ve filmovém průmyslu, jelikož simulátory a počítačové hry obvykle musejí obětovat realismus aby dosáhly dostatečné snímkovací frekvence. Vzhled vodních ploch se liší poměrně značně, a to nejen kvůli tvaru hladiny, ale i čistotě vody a dopadajícím světlem. Scéna je nasvícena analytickým modelem slunce a světla od oblohy. Tvar vodní hladiny je získán z frekvenčního spektra mořských vln pomocí inverzní Fourierovy transformace. Odrazové vlastnosti hladiny jsou modelovány pomocí mikroploškové BSDF, kde distribuce plošek je založena na statistické distribuci plošek mořské hladiny. Bio-optický model vody je parametrizován koncentrací planktonu, organických a anorganických nečistot. Voda je zobrazena pomocí aproximace difůzním rozptylem, konkrétně metodou isotropního dipólu (v kombinaci s jednonásobným rozptylem) a směrového dipólu. Rychlost konvergense obou metod je porovnána s volumetrickým sledováním cest.This thesis focuses on rendering realistic images of mostly still water bodies, such as lakes or oceans with only small waves on the surface. Possible uses are especially in the movie industry, as simulators or computer games often need to sacrifice realism to achieve interactive framerates. The appearance of water bodies differs quite substantially based on not only the shape of the surface but also on the water constituents and the color of incident light. An analytical model of sun and sky radiance is used to light the scene. The shape of the surface is obtained from a sea wave spectrum using the inverse Fourier transform. Reflective properties of the surface are modeled by a microfacet BSDF, where the microfacet slope distribution is based on statistical sea slope distribution. The bio-optical model of the water is parametrized by the concentration of phytoplankton, common dissolved organic material (CDOM), and inorganic particulate matter. The scenes are rendered using diffusion approximations, specifically isotropic dipole (in combination with single scattering) and directional dipole. The convergence rate of both methods is compared with volumetric path tracing. Keywords: vodní plochy; renderování; realistické zobrazování; BSDF; mikroplošky; průhledná prostředí; difůzní rozptyl; dipól; Mitsuba; rozptyl pod povrchem; water surface; realistic rendering; BSDF; microfacet; participating media; diffusion; dipole; Mitsuba; subsurface scattering Available at various departments of the ČVUT.
Realistické zobrazování vodních ploch

Tato práce se zaměřuje na realistické zobrazování hladiny převážně stojatých vodních ploch, tj. jezer a oceánů bez velkých vln. Možná využití jsou převážně ve filmovém průmyslu, jelikož simulátory a ...

Sloup Jaroslav; Aleš Koblížek; Havran Vlastimil
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Využití kvantových simulací pro charakterizaci stability organických extrakčních ligandů
Kalvoda Ladislav; Jakub Luštinec; Hamrle Jaroslav
2020 -
Diglykolamidy (DGA) jsou extrakční molekuly, které mají vysoký potenciál využití pro přepracování aktivního odpadu pomocí separačních procesů. Během těchto procesů jsou vystaveny tvrdým podmínkám, které způsobují jejich rozpad. Následně dochází ke snížení efektivity celého procesu přepracování. Tato diplomová práce navazuje na mou bakalářskou práci a výzkumný úkol, které se zabývaly teoretickou studií stability vybraných zástupců DGA skupiny molekul. Těmi jsou TMDGA, TEDGA, Me-TEDGA, a Me2-TEDGA. Jejich potenciální aplikace je v procesu zaměřeném na separaci americia - EXAm proces. Teoretické simulace jsou založeny na využití Density functional theory a Cloupled cluster theory. Práce se jednak zabývá zahrnutím vlivu kyseliny na stabilitu ligandů, dále je navržen a studován jeden možný reakční mechanismus. Použit je Orca, CREST utility z xTB, Gaussian09 a DMol3 software. Výsledky jsou porovnány s experimentálně pozorovanou stabilitou, výsledky z Bakalářské práce a z podobné studie molekuly TODGA a jejich derivátů. Výsledky jsou ve shodě se stejným trendem stability jako v Bakalářské práci (TMDGA < TEDGA < Me-TEDGA < Me2-TEDGA). Především Radikálová Fukuiho funkce je v souladu s dřívějšími výsledky, kde trend zůstal neměnný po zahrnutí vlivu kyseliny. Její vliv se projevil především u Fukuiho nábojů, kde došlo k jejich celkovému poklesu ve srovnání s dřívějšími výsledky.Diglycolamides (DGA) is one of the most promising group of extractants used for reprocessing of the radioactive waste. During the reprocessing, the extractants are exposed to harsh conditions that cause their degradation. That results in the decrease of the efficiency of the reprocessing. This work follows up on the previously published bachelor thesis and the theoretical study of the selected representatives of the DGA family. These representatives are tetraethyl DGA (TMDGA), tetraethyl DGA (TEDGA), methyl-TEDGA (Me-TEDGA), and dimethyl-TEDGA (Me2-TEDGA). Their potential application is, for example, in the EXAm process that is focused on the extraction of americium. This theoretical study is based on the quantum mechanical Density functional theory and Coupled cluster theory. Contents of the work is particularly focused on the analysis of the acid influence on the degradation processes; three different ways of representation of the acid are proposed. Also, one of the possible specific degradation reaction mechanism is proposed and investigated. Orca, CREST utility from xTB, Gaussian09 and DMol3codes are used. The results of the calculations are compared with the published experimental data, the similar study of TODGA and its derivatives and the previous study without the acid representation. The stability trend (TMDGA < TEDGA < Me-TEDGA < Me2-TEDGA) described in previous works is supported, mainly by the radical Fukui function, where the trend remains unchanged also with the acid involves. The acid influence is most pronounced for the Fukui charges, where the Fukui charges values decrease for all acid models in comparison to results of previous works. Keywords: DFT; diglykolamidy; radiolytická stabilita; Fukuiho funkce; DFT; diglycolamide; radiolytic stability; Fukui function Available at various departments of the ČVUT.
Využití kvantových simulací pro charakterizaci stability organických extrakčních ligandů

Diglykolamidy (DGA) jsou extrakční molekuly, které mají vysoký potenciál využití pro přepracování aktivního odpadu pomocí separačních procesů. Během těchto procesů jsou vystaveny tvrdým podmínkám, ...

Kalvoda Ladislav; Jakub Luštinec; Hamrle Jaroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Příprava a charakterizace plasmonických nanostruktur
Kalvoda Ladislav; Pavla Bérešová; Richter Ivan
2020 -
Lokalizované povrchové plasmony a povrchové plasmony jsou fyzikální jevy vhodné pro využití pro biosenzoriku. Metody využívající koloidní litografie jsou jednoduché metody s nimiž jsme schopni vytvorit velké plochy plasmonických nanostruktur s dostatecnou stabilitou a plasmonickou odezvou pro tyto aplikace. Experimentálne jsme otestovali metody litografie koloidní masky, inverzní koloidní masky, masky s dírami a litografie pomocí AFM masky a diskutovali relevantní parametry duležité pro úspešné dokoncení struktur vhodných pro biosenzoriku. Byl navrhnut design senzoru na oxid uhelnatý využívající struktury nanodisku pripravených pomocí litografie koloidní masky a zmeny Q-pásu v absorpcním spektru myoglobinu. Numerický model systému dohromady s namerenými daty proteinu prokázal, že zmena v absorpci Q-pásu není dostatecná aby byla spolehlive detekovatelná, navzdory vysoké senzitivite senzoru. Struktura se senzitivitou okolo 360 nm/RIU a limitem detekce zmeny indexu lomu 7 · 10−5 RIU je však vhodnou platformou pro další aplikace v biosenzorice.Localised plasmon resonance and plasmon resonance are interesting phenomena possible to utilize for purpose of biosensing. Colloidal mask lithography techniques are convenient methods for creation of large areas of plasmonic nanostructures with sufficient stability and suitable plasmonic response for the biosensing applications. We have experimentally tested the methods of colloid mask, inverse colloid mask, hole-mask and AFM mask lithography. And we discuss the relevant parameters and procedural steps necessary to obtain biosensing suitable structure. Design of carbon monoxide sensor utilizing the nanodisc structure made by colloid lithography and change in myoglobin Q-band absorption spectra is proposed. The numerical model of the system together with protein measurements show that the change in the proteins Qband is not sufficient to be reliably detected, despite the structures high sensitivity. The structures with sensitivity around 360 nm/RIU with limit of detection n = 7 · 10−5 RIU are nevertheless suitable platform for other aplications in biosensing. Keywords: Plasmony; Lokalizovanéplasmony; litografie koloidní masky; litografie masky s dírami; litografiepomocí AFM masky; Plasmon resonance; Localised plasmon resonance; Colloidmask lithography; Hole-mask lithography; AFM mask lithography; CO sensing Available at various departments of the ČVUT.
Příprava a charakterizace plasmonických nanostruktur

Lokalizované povrchové plasmony a povrchové plasmony jsou fyzikální jevy vhodné pro využití pro biosenzoriku. Metody využívající koloidní litografie jsou jednoduché metody s nimiž jsme schopni ...

Kalvoda Ladislav; Pavla Bérešová; Richter Ivan
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Simulace iontové implantace
Drahokoupil Jan; Miroslav Lebeda; Pospíšil Miroslav
2020 -
Tato práce se zabývá simulací implantace iontu N+ do -titanové matrice v rámci molekulární dynamiky. K temto úcelum je vytvoren vlastní skript v kódu LAMMPS, jehož mírnou modifikací lze studovat ruzné pocátecní podmínky implantace. Použitý meziatomový potenciál je zvolen typu 2NN-MEAM, címž je zároven testována jeho robustnost pro tento systém. Je naznacena také vlastní optimalizace potenciálu MEAM s použitím výpoctu z teorie funkcionálu hustoty (DFT), která z casových duvodu nebyla zatím detailne testována. Simulace implantace je provedena pro pocátecní energie iontu 2 a 4 keV a výsledky jsou porovnány s daty z programu TRIM. Predpovedi více než dvojnásobných implantacních hloubek z molekulární dynamiky svedcí o nevhodné parametrizaci pro tento systém a potrebe její modifikace ci pridání parametru pro doplnkové repulzivní/atraktivní interakce.This work deals with the implantation of N+ into the -titanium matrix within the molecular dynamics approach. For this purpose we have developed a script in LAMMPS code which can be used with a small modification for the studying of different initial conditions of implantation. The 2NN-MEAM potential is used. Also, the basics of our own optimization of the MEAM potential for the Ti-N system are shown. The implantation process is simulated for the initial energy of 2 and 4 keV of ions and the results are compared with the data from Monte Carlo simulations (TRIM). The prediction of more than two times greater implantation depth from molecular dynamics indicates inappopriate parametrization for this system. Therefore, its modification or addition of parameters for extra repulsive/atractive interaction is needed. Keywords: molekulární dynamika; DFT; iontová implantace; Ti-N; molecular dynamics; DFT; ion implantation; Ti-N Available at various departments of the ČVUT.
Simulace iontové implantace

Tato práce se zabývá simulací implantace iontu N+ do -titanové matrice v rámci molekulární dynamiky. K temto úcelum je vytvoren vlastní skript v kódu LAMMPS, jehož mírnou modifikací lze studovat ruzné ...

Drahokoupil Jan; Miroslav Lebeda; Pospíšil Miroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Charakterizace neutronového pole v grafitové vložné zóně v reaktoru LR-0
Košťál Michal; Mikita Sobaleu; Huml Ondřej
2020 -
Diplomová práce věnuje charakterizaci neutronového pole ve speciální grafitové vložné zóně reaktoru LR-0. V důsledku použití grafitu, referenční neutronové spektrum LR-0 bylo termalizováno. Předpokládalo se, že by nové spektrum měl zvýšený podíl epithermálních neutronů, což se hodí pro testování účinných průřezů v oblasti epithermálních energii. Byl připraven MCNP model grafitové zóny na základě MCNP modelu referenční zóny. Byl ukázán vliv neutronových filtrů na citlivost reakcí v různých energetických oblastech. Charakterizace neutronového pole grafitové aktivní zóny byla provedena pomocí vyhodnocení reakčních rychlosti dobře validovaných reakcí. Výsledky ukázaly, že připravený MCNP model dobře charakterizuje získané neutronové pole. Kromě toho, byla provedena validace dalších reakčních rychlostí dozimetrických reakcí v získaném neutronovém spektru.The present Master’s thesis seeks to characterize a neutron field in a special LR-0 reactor core. As a result of using graphite, the reference LR-0 neutron spectrum got thermalized. The new spectrum is supposed to increase an epithermal neutrons share to validate crosssections in the epithermal energy region. The MCNP model of the graphite core was prepared using the reference core MCNP model. The impact of neutron filters on reactions sensitivity in different energy regions was illustrated. The characterization of the graphite core neutron spectrum was made by means of reaction rates evaluation of well-validated reactions. The results showed that MCNP model characterizes the neutron field well. Moreover, validation of other reaction rates of dosimetric reactions in the obtained neutron spectrum was made. Keywords: charakterizace neutronového pole; dozimetrické reakce; grafitová vložná zóna; integrální experimenty; LR-0; vyhodnocení reakčních rychlostí; characterization of neutron field; dosimetric reactions; graphite insertion; integral experiments; LR-0; reaction rates evaluation Available at various departments of the ČVUT.
Charakterizace neutronového pole v grafitové vložné zóně v reaktoru LR-0

Diplomová práce věnuje charakterizaci neutronového pole ve speciální grafitové vložné zóně reaktoru LR-0. V důsledku použití grafitu, referenční neutronové spektrum LR-0 bylo termalizováno. ...

Košťál Michal; Mikita Sobaleu; Huml Ondřej
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Stanovení návrhu efektivního řízení a distribuce náhradních dílů pro zdravotnické prostředky v rámci LINET Group SE
Hospodková Petra; Lea Guzmická; Burešová Lucie
2020 -
Hlavným cieľom práce je navrhnúť optimalizačné riešenia v oblasti distribúcie náhradných dielov pre spoločnosť Linet spol. s r.o. K dosiahnutiu tohto cieľa bolo potrebné podrobne zanalyzovať zodpovedajúcu literatúru, legislatívu týkajúcu sa aktivity servisu, rámcové zmluvy uzatvárané spoločnosťou, ako aj aktuálny stav distribučných sietí v spoločnosti nastavených. Praktická časť na základe poznatkov z analyzovaných oblastí vo firme aplikuje metodiky VSM, FMEA a AHP k zhodnoteniu a nastaveniu optimalizačných opatrení. Práca sa podrobne venuje trom lokalitám pôsobenia spoločnosti a to domácemu trhu Česko-Slovenska, oblasti Blízkeho východu a štátu USA. Navrhuje novú koncepciu riadenia náhradných dielov prostredníctvom kategorizácie produktov, ktorú možno využiť aj k zmene skladového rozmiestnenia. Návrh kategorizácie je celoplošne použiteľný a práca spracováva konkrétnu aplikáciu pre oblasť Česko-Slovenska na úrovni skladového rozmiestnenia.This work entails the proposal for optimal spare parts distribution network for limited company Linet spol. s r.o. In order to achieve this, aim it was required to undergo a detailed analysis of available corresponding literature, legislation with regard to the operation of the service sector, framework agreements of company in question as well as to assess the actual company distribution network in existence. The methodoly of VSM, FMA and AHP is being applied in the practical part of the thesis taking into account the knowledge gained from the analysis in order to evaluate and establish the optimal measures. This thesis pays detailed attention to three company operational locations, namely the domestic market of Czechia-Slovakia, Middle East and USA. A new concept for spare parts management via product classification is being proposed. It is possible to apply this idea to a new warehouse layout, too. The classification proposal is widely applicable, and the thesis discusses the concrete implementation for Czechia-Slovakia markets regarding the warehouse sites. Keywords: Logistika; nahradné diely; optimalizácia; FMEA; VSM; Logistics; spare parts; optimization; FMEA; VSM Available at various departments of the ČVUT.
Stanovení návrhu efektivního řízení a distribuce náhradních dílů pro zdravotnické prostředky v rámci LINET Group SE

Hlavným cieľom práce je navrhnúť optimalizačné riešenia v oblasti distribúcie náhradných dielov pre spoločnosť Linet spol. s r.o. K dosiahnutiu tohto cieľa bolo potrebné podrobne zanalyzovať ...

Hospodková Petra; Lea Guzmická; Burešová Lucie
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Zastřešení zimního stadionu v Praze
Mikeš Karel; Robert Spálenský; Václavík Roman
2020 -
Diplomová práce se zabývá tématem dřevěných nosných konstrukcí. V diplomové práci je řešen statický návrh nosné dřevěné konstrukce sportovní haly pro zimní sporty, dle platných norem ČSN EN. Součástí práce je výpočet zatížení, stanovení kombinací, posouzení nosných prvků a spojů. Výstupem diplomové práce je statický výpočet a přílohy v podobě výkresové dokumentace. Řešena nebyla dispozice ani návrh základových konstrukcí.The thesis is focus on glulam wooden structures. Thesis theme is winter sport structure in Prague. Thesis deals with design of structure according to Czech standards CSN EN. Part of the thesis is design timber joints too. As the results of thesis is static calculation and technical drawings. Keywords: Hala pro zimní sporty; Lepené lamelové dřevo; Rostlé dřevo; Trojkloubový oblouk; Příhradová vaznice; Statický výpočet; Výpočet spojů; Winter - sports hall; Glue laminated timber; Solid wood; Three joint arch; Truss beam; Statical calculation; Timber joints calculation Available at various departments of the ČVUT.
Zastřešení zimního stadionu v Praze

Diplomová práce se zabývá tématem dřevěných nosných konstrukcí. V diplomové práci je řešen statický návrh nosné dřevěné konstrukce sportovní haly pro zimní sporty, dle platných norem ČSN EN. Součástí ...

Mikeš Karel; Robert Spálenský; Václavík Roman
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Dřevěná administrativní budova
Jára Robert; Jakub Váňa; Pošta Radek
2020 -
Předmětem diplomové práce je statický návrh a posouzení dřevěné administrativní budovy. Diplomová práce zahrnuje technickou zprávu popisující navržené řešení, postup provádění a vyhodnocení výsledků protlačovacích zkoušek provedených pro zvolené řešení stropní konstrukce. Hlavní náplní je pak statický výpočet, který obsahuje posouzení hlavních nosných prvků zvoleného návrhu a vybraných detailů. Součástí statického výpočtu je i výpočet požární odolnosti vybraných prvků. Práce zahrnuje také výkresovou dokumentaci navržených konstrukcí.The subject of the diploma thesis is the static design and assessment of the wooden administrative building. The diploma thesis include a technical report describing the proposed solution, imlementation process and evaluating the results of the push test make for the chosen solution of the floor structure. The main content is the static cakculation, witch includes an assessment of the main load-bearing elements of the chosen design and selected details. The static calculation also include the calculation of the fire resistence of selected elements. The thesis also includes drawing documentation of designed structures. Keywords: Administrativní budova; posouzení; výztuž; dřevo; beton; požární odolnost; stropní panel; zkouška; Administrative building; assessment; reinforcement; wood; concrete; fire resistence; precast floor slab; test Available at various departments of the ČVUT.
Dřevěná administrativní budova

Předmětem diplomové práce je statický návrh a posouzení dřevěné administrativní budovy. Diplomová práce zahrnuje technickou zprávu popisující navržené řešení, postup provádění a vyhodnocení výsledků ...

Jára Robert; Jakub Váňa; Pošta Radek
České vysoké učení technické v Praze, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases