Number of found documents: 12276
Published from to

Lidé v digitálním světě
Barva, Jan; Kašparová, Miloslava; Jirava, Pavel
2017 - Czech
Diplomová práce zkoumá chování v digitálním světě mladými lidmi, porovnává Českou republiku a jednotlivé členské státy Evropské unie. Samotné modelování je provedeno metodou shlukové analýzy. Vyhodnocení jednotlivých modelů je provedeno graficky i popisně. Keywords: digitální svět; shluková analýza; modelování; příprava dat; digital world; cluster analysis; modeling; data preparation Available in the UPCE Library.
Lidé v digitálním světě

Diplomová práce zkoumá chování v digitálním světě mladými lidmi, porovnává Českou republiku a jednotlivé členské státy Evropské unie. Samotné modelování je provedeno metodou shlukové analýzy. ...

Barva, Jan; Kašparová, Miloslava; Jirava, Pavel
Univerzita Pardubice, 2017

Customer service ve vybraném podniku
Kalíková, Tereza; Kantorová, Kateřina; Zemanová, Barbora
2017 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá zákaznickým servisem v podniku Bohemiatex, s. r. o. Použitím dotazníkového šetření, konzultací v podniku, analýzy podnikových dokumentů, norem a směrnic je zhodnocen zákaznický servis a spokojenost zákazníků podniku. Výstupem práce je návrh souboru opatření, postupů a metod pro posílení zákaznického servisu v podniku. Keywords: zákazníci; zákaznický servis; spokojenost zákazníků; dotazníkové šetření; customers; customer service; customers´ satisfaction; survey Available in digital repository of UPCE.
Customer service ve vybraném podniku

Tato diplomová práce se zabývá zákaznickým servisem v podniku Bohemiatex, s. r. o. Použitím dotazníkového šetření, konzultací v podniku, analýzy podnikových dokumentů, norem a směrnic je zhodnocen ...

Kalíková, Tereza; Kantorová, Kateřina; Zemanová, Barbora
Univerzita Pardubice, 2017

Využití knihoven spektrálních křivek pro detekci změn v krajině vybrané lokality
Bláhovec, Jiří; Sedlák, Pavel
2017 - Czech
Práce se zabývá využitím knihoven spektrálních křivek pro detekci změn v krajině vybrané lokality. V práci byly použity různé metody řízené i neřízené klasifikace obrazu s využitím hyperspektrálních snímků. Součástí práce je také vytvoření vlastní spektrální knihovny a porovnávání spektrálních křivek ve vytvořené knihovně s křivkami původního snímku. Keywords: spektrální knihovny; dálkový průzkum země; krajina; detekce změn; hyperspektrální analýza; spectral library; hyperspectral analysis; remote sensing; change detection; landscape Available in digital repository of UPCE.
Využití knihoven spektrálních křivek pro detekci změn v krajině vybrané lokality

Práce se zabývá využitím knihoven spektrálních křivek pro detekci změn v krajině vybrané lokality. V práci byly použity různé metody řízené i neřízené klasifikace obrazu s využitím hyperspektrálních ...

Bláhovec, Jiří; Sedlák, Pavel
Univerzita Pardubice, 2017

Odsolování glycerolové fáze pomocí elektrodialýzy
Nečasová, Kateřina; Hájek, Martin; Machuča, Lubomír
2017 - Czech
Předmětem této práce je čištění vedlejšího produktu vznikajícího při výrobě bionafty (esterů vyšších mastných kyselin) transesterifikací rostlinných olejů - znečištěného glycerolu. Vzniklý glycerol obsahuje značné množství nečistot, jako například mýdla, zbytky katalyzátoru, estery, barviva. Pro další praktické využití v různých odvětvích průmyslu (farmaceutický, potravinářský, kosmetický) je nutné nečistoty odstranit. V práci bylo použito čištění pomocí elektrodialýzy s předúpravou kyselinou sírovou a přídavkem aktivního uhlí. Kyselina sírová byla přidána kvůli odstranění alkalických látek, zejména mýdel, jejichž velké molekuly by ničily membrány. Pomocí aktivního uhlí byla odstraněna rostlinná barviva a vzniklé sírany byly poté odstraněny pomocí elektrodialýzy (vsádkové uspořádání). Z výsledků elektrodialýzy vyplývá snadný průběh odsolení, který nezávisí na počáteční koncentraci obsažených solí. Nejlepšího výsledku bylo dosaženo, pokud byl před elektrodialýzou glycerol zředěn vodou, poté bylo odstraněno 99% solí za 180 min elektrodialýzy a koncentrace síranu sodného byla 112 mg/kg ve výsledném produktu. Keywords: glycerol; bionafta; glycerolová fáze; elektrodialýza; stupeň odsolení; glycerol; biodiesel; glycerol phase; electrodialysis; desalination degree Available in the UPCE Library.
Odsolování glycerolové fáze pomocí elektrodialýzy

Předmětem této práce je čištění vedlejšího produktu vznikajícího při výrobě bionafty (esterů vyšších mastných kyselin) transesterifikací rostlinných olejů - znečištěného glycerolu. Vzniklý glycerol ...

Nečasová, Kateřina; Hájek, Martin; Machuča, Lubomír
Univerzita Pardubice, 2017

Systém městské hromadné dopravy ve městě Česká Třebová
Benna, Patrik; Lejsková, Pavla; Došlý, Jiří
2017 - Czech
Práce se zabývá zavedením městské hromadné dopravy v České Třebové a prověřuje nedostatky veřejné linkové dopravy. Součástí návrhu jsou například jízdní řády navržených linek MHD, výběr vozidel nebo seznam nových zastávek. Obsahem práce je také ekonomické vyhodnocení provozu MHD v jednotlivých letech provozu. Keywords: městská hromadná doprava; Česká Třebová; docházková vzdálenost; cena dopravního výkonu; public transport; Česká Třebová; attendance distance; price of transport performance Available in digital repository of UPCE.
Systém městské hromadné dopravy ve městě Česká Třebová

Práce se zabývá zavedením městské hromadné dopravy v České Třebové a prověřuje nedostatky veřejné linkové dopravy. Součástí návrhu jsou například jízdní řády navržených linek MHD, výběr vozidel nebo ...

Benna, Patrik; Lejsková, Pavla; Došlý, Jiří
Univerzita Pardubice, 2017

Zefektivnění výrobního procesu metodami průmyslového inženýrství
Doležalová, Iveta; Becková, Helena; Maršálek, Radek
2017 - Czech
Práce se zaměřuje na zvýšení produktivity využitím vybraných metod průmyslového inženýrství, které se zabývají snižováním plýtvání. Zaměřují se na výkonnost a snížení nákladů. Cílem práce je zavedení metody průmyslového inženýrství, která by umožnila snížení nákladů souvisejících s neproduktivitou. Keywords: výrobní proces; efektivita; produktivita; průmyslové inženýrství; plýtvání; manufacturing process; efficiency; productivity; industrial engineering; waste Available in the UPCE Library.
Zefektivnění výrobního procesu metodami průmyslového inženýrství

Práce se zaměřuje na zvýšení produktivity využitím vybraných metod průmyslového inženýrství, které se zabývají snižováním plýtvání. Zaměřují se na výkonnost a snížení nákladů. Cílem práce je zavedení ...

Doležalová, Iveta; Becková, Helena; Maršálek, Radek
Univerzita Pardubice, 2017

Hodnocení kvality života žen v období souvisejícím s menopauzou využití elektronické formy nástroje MRS na webových stránkách zaměřených na menopauzu
Havlíková, Tereza; Moravcová, Markéta; Petržílková, Helena
2017 - Czech
Diplomová práce se zabývá problematikou hodnocení kvality života žen v období menopauzy s využitím elektronické formy české standardizované verze dotazníku Menopause Rating Scale. Práce je teoreticko-výzkumná. V teoretické části diplomové práce je pozornost věnována pojmu menopauza, průběhu tohoto životního období, kvalitě života, dostupným informačním zdrojům ale také dotazníku MRS. Ve výzkumné části je popsána metodika tvorby webových stránek, jejich uvedení do provozu. Součástí práce je i statistické vyhodnocení dat získaných pomocí elektronické formy dotazníku Menopause Rating Scale využitého na vytvořených webových stránkách. Keywords: klimakterium; kvalita života; menopauza; webové stránky; Climacterium; menopause; Menopause Rating Scale; quality of life; website Available in digital repository of UPCE.
Hodnocení kvality života žen v období souvisejícím s menopauzou využití elektronické formy nástroje MRS na webových stránkách zaměřených na menopauzu

Diplomová práce se zabývá problematikou hodnocení kvality života žen v období menopauzy s využitím elektronické formy české standardizované verze dotazníku Menopause Rating Scale. Práce je ...

Havlíková, Tereza; Moravcová, Markéta; Petržílková, Helena
Univerzita Pardubice, 2017

Aplikace metody ABC pro řízení zásob obalového materiálu v podniku papírenského průmyslu
Kubíčková, Ludmila; Vlčková, Vladimíra; Oplatek, Tomáš
2017 - Czech
Tato práce se zabývá řízením zásob obalových materiálů pro tenké tiskové papíry v podniku papírenského průmyslu v rámci stávajícího dodavatelském systému. Rešeršní část poskytuje poznatky potřebné pro analýzu a řešení konkrétního problému v podniku. V teoretické části byly studovány služby spojené s dodávkou a jejich vliv na zásoby v dodavatelském systému a teorie zásob s metodami diferencovaného řízení zásob. V praktické části bylo využito poznatků diferencovaného řízení zásob pro návrh zlepšení systému dodávání obalů s využitím pohotových zásob vybraných palet. Keywords: zásoby; obalové materiály; diferencované řízení zásob; dodavatelský systém; skladové položky; metoda ABC; služby zákazníkům; inventory; packaging material; differentiated inventory management; supply chain; storage items; ABC method; customer service Available in the UPCE Library.
Aplikace metody ABC pro řízení zásob obalového materiálu v podniku papírenského průmyslu

Tato práce se zabývá řízením zásob obalových materiálů pro tenké tiskové papíry v podniku papírenského průmyslu v rámci stávajícího dodavatelském systému. Rešeršní část poskytuje poznatky potřebné pro ...

Kubíčková, Ludmila; Vlčková, Vladimíra; Oplatek, Tomáš
Univerzita Pardubice, 2017

Strategická analýza odvětví výroby a rozvodu vody jako východisko pro komparaci finanční výkonnosti vybraných podniků
Machová, Eliška; Myšková, Renáta; Kuběnka, Michal
2017 - Czech
Diplomová práce je věnována odvětví výroby a rozvodu vody v České republice se zaměřením na jeho strategickou analýzu. Následuje analýza vnitřních zdrojů dvou společností z odvětví, společnosti VAK Pardubice a společnosti VAK Hradec Králové, a analýza schopností tyto zdroje využívat. Data pro jednotlivé analýzy byla čerpána z veřejně dostupných zdrojů. Závěrem bylo provedeno hodnocení získaných výsledků a komparace finanční výkonnosti dvou výše uvedených společností z odvětví výroby a rozvodu vody v letech 2000-2015. Keywords: odvětví výroby a rozvodu vody; strategická analýza; PESTLE analýza; Porterův model pěti sil; finanční analýza; SWOT analýza; Balanced Scorecard; sector production and distribution of water; strategic analysis; PESTLE analysis; Porter´s five forces analysis; financial analysis; SWOT analysis; Balanced Scorecard Available in digital repository of UPCE.
Strategická analýza odvětví výroby a rozvodu vody jako východisko pro komparaci finanční výkonnosti vybraných podniků

Diplomová práce je věnována odvětví výroby a rozvodu vody v České republice se zaměřením na jeho strategickou analýzu. Následuje analýza vnitřních zdrojů dvou společností z odvětví, společnosti VAK ...

Machová, Eliška; Myšková, Renáta; Kuběnka, Michal
Univerzita Pardubice, 2017

Zvýšení propustnosti dvoukolejných úseků během výlukové činnosti v obvodu Oblastního ředitelství Brno
Handl, Jiří; Matuška, Jaroslav; Nahodil, Filip
2017 - Czech
Tato práce se zabývá posouzením přínosů zřízení odbočky ve vybraném mezistaničním úseku při výluce jedné ze dvou traťových kolejí, kdy dochází k obousměrnému jednokolejnému provozu, za využití ukazatelů propustnosti, kritérií míry zpoždění, náskoku a počtu vlaků, které není možné daným mezistaničním úsekem provést. Keywords: výluka; propustnost; zpoždění; náskok; odbočka; inoperative; throughput; delay; prior ride; turntable Available in digital repository of UPCE.
Zvýšení propustnosti dvoukolejných úseků během výlukové činnosti v obvodu Oblastního ředitelství Brno

Tato práce se zabývá posouzením přínosů zřízení odbočky ve vybraném mezistaničním úseku při výluce jedné ze dvou traťových kolejí, kdy dochází k obousměrnému jednokolejnému provozu, za využití ...

Handl, Jiří; Matuška, Jaroslav; Nahodil, Filip
Univerzita Pardubice, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases