Number of found documents: 18208
Published from to

Odložená daň v konsolidované účetní závěrce při přechodu z US GAAP na IFRS
Zikirina, Kristina; Zelenková, Marie; Zelenka, Vladimír
2017 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá problematikou odložené daně při přechodu společností z účetního systému US GAAP na účetní systém IFRS. V první řadě shrnuje teoretické přístupy k uznání, zachycení, oceňování a vykazování odložené daně a zkoumá faktory ovlivňující její vznik v individuální a konsolidované účetní závěrce. Dále tato diplomová práce věnuje velkou pozornost porovnání účetního řešení odložené daně podle účetních pravidel US GAAP a IFRS, jehož výstupem je analýza shod a rozdílů poukazujících na nejzásadnější koncepční odlišnosti. Dále je představena problematika prvního přijetí IFRS ve vazbě na standard IFRS 1, kde se mimo jiné zvýrazňuje vliv prvního přijetí na vykázanou odloženou daň. Získané poznatky z teoretické části diplomové práce jsou uplatněny na praktickém příkladu společnosti PJSC LUKOIL, která z důvodu legislativní změny přešla v roce 2014 z US GAAP na IFRS. Zde se zkoumá rozdílné zachycení odložené daně z pohledu obou účetních systémů a její prezentace a význam při prvním přijetí IFRS. This diploma thesis deals with the deferred tax issue in the context of changing the US GAAP accounting system to IFRS. First of all, it summarizes the theoretical approaches to recognition, measurement and reporting of deferred tax and examines the factors, which could affect its appearance in the individual and consolidated financial statements. Then this diploma thesis focuses on the comparison between the US GAAP and IFRS rules regarding deferred tax accounting. The output of this comparison is demonstrated in a form of analysis table pointing to the fundamental conceptual differences. Next part of the thesis presents the first IFRS adoption issue in relation to IFRS 1, where the effect of the first adoption on the presented deferred tax is accentuated. After all, the findings from the theoretical part of the diploma thesis are applied in the practical example of PJSC LUKOIL, which had to change US GAAP to IFRS in 2014 due to the new legislation requirement. This last part examines the differential attitudes of both accounting systems to deferred tax and presentation and significance of deferred tax at the first IFRS adoption. Keywords: odložená daň; konsolidovaná účetní závěrka; US GAAP; odložený daňový závazek; odložená daňová pohledávka; IFRS; deferred tax liabilities; deferred tax assets; IFRS; deferred tax; consolidated financial statements; US GAAP Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Odložená daň v konsolidované účetní závěrce při přechodu z US GAAP na IFRS

Tato diplomová práce se zabývá problematikou odložené daně při přechodu společností z účetního systému US GAAP na účetní systém IFRS. V první řadě shrnuje teoretické přístupy k uznání, zachycení, ...

Zikirina, Kristina; Zelenková, Marie; Zelenka, Vladimír
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Návrh ABC modelu na příkladu zdravotnického zařízení
Golovkova, Anita; Wagner, Jaroslav; Šoljaková, Libuše
2017 - Czech
Diplomová práce se zabývá problematikou tvorby ABC modelu ve zdravotnických zařízeních. Cílem této práce je tvorba ABC modelu na příkladu Infekčního oddělení vybrané fakultní nemocnice. Práce je členěna na část teoretickou a praktickou. V rámci teoretické části jsou shrnuty poznatky z odborné literatury ohledně metody Activity Based Costing a jejího uplatnění ve zdravotnických zařízeních. V praktické části se již konstruuje ABC model samotný založený na roční bázi s využitím postupu přizpůsobeného zdravotnickým zařízením. The thesis deals with the issue of the formation of the ABC model in healthcare facilities. The aim of this work is the formation of the ABC model on the example of the Infectious Department of the selected teaching hospital. The work is divided into theoretical and practical part. In the framework of the theoretical part are summarised findings from literature review regarding the Activity-Based Costing method and its application in medical organisations. In the practical part are already constructs of the ABC model itself, based on an annual data basis using a procedure adapted to the medical facilities. Keywords: nemocnice; zdravotnická zařízení; kalkulace plných nákladů; kalkulace na základě aktivit; ABC; Activity Based Costing; Infekční oddělení; hospitals; health care facilities; calculation of the full costs; costing based on activities; ABC; Activity Based Costing; Infectious Department Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Návrh ABC modelu na příkladu zdravotnického zařízení

Diplomová práce se zabývá problematikou tvorby ABC modelu ve zdravotnických zařízeních. Cílem této práce je tvorba ABC modelu na příkladu Infekčního oddělení vybrané fakultní nemocnice. Práce je ...

Golovkova, Anita; Wagner, Jaroslav; Šoljaková, Libuše
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Finanční vykazovaní stavebních smluv podle ČÚS, IFRS a US GAAP
Bošková, Tereza; Roe, Jana; Molín, Jan
2017 - Czech
Diplomová práce se zabývá specifiky pro vykazování a zachycení stavebních smluv v účetních výkazech podle českých účetních předpisů, standardů IFRS a amerických GAAP. Jedná o smlouvy, které jsou zakázkového typu, tudíž se nejedná o sériovou výrobu a jsou dlouhodobé, proto většinou jejich výroba vstupuje do více účetních období. V roce 2018 vejdou v platnost nové standardy pro zachycení Výnosů ze smluv se zákazníky IFRS 15 a ASC 606. Cílem práce je charakterizování jednotlivých přístupů k vykazování výnosů ze stavebních smluv se zaměřením na specifika v tomto odvětví a jejich porovnání. K dosažení tohoto cíle bude použita metoda komparace. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou popsány náležitosti a aspekty, které se týkají stavebních smluv, jednotlivé účetní standardy včetně nových standardů pro výnosy. V praktické části je vymodelován příklad, který zobrazuje rozdílný přístup k vykazování výnosů z těchto smluv podle českých účetních předpisů a IFRS popřípadě US GAAP a komentuje změny, které můžou nastat aplikací nových standardů. V závěru práce jsou jednotlivé přístupy zhodnoceny. This diploma thesis deals with specifics for reporting of construction contracts in financial statements according to czech accounting regulations, IFRS and US GAAP. These are contracts that are custom-made, so they are not serial production and they are long-term, so most of their production goes into more accounting periods. In 2018, new Standards for Recognition of Revenue from contracts with customers IFRS 15 and ASC 606 will enter into force. The aim of the thesis is to characterize individual approaches to the reporting of revenues from construction contracts with a focus on the specifics in this sector and their comparison. To achieve this goal, a comparison method will be used. The thesis is divided into the theoretical and practical part. The theoretical part describes requirements and aspects related to building contracts, individual accounting standards including new revenue standards. In the practical part, an example is illustrated that shows a different approach to reporting revenue from these contracts in accordance with Czech accounting regulations and IFRS or US GAAP and comments on the changes that may occur through the application of new standards. At the end of the thesis, individual approaches are compared. Keywords: Výnosy ze smluv se zákazníkem; Smlouva o dílo; Stavební smlouvy; Dlouhodobé stavební zakázky; Vykazování Smluv o zhotovení; IAS 11; Construction contract; ASC 605-35; Revenue recognitoin from contracts with customers; Long-term contracts; IAS 11 Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Finanční vykazovaní stavebních smluv podle ČÚS, IFRS a US GAAP

Diplomová práce se zabývá specifiky pro vykazování a zachycení stavebních smluv v účetních výkazech podle českých účetních předpisů, standardů IFRS a amerických GAAP. Jedná o smlouvy, které jsou ...

Bošková, Tereza; Roe, Jana; Molín, Jan
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Vnitřní kontrolní systém společnosti
Mertlík, Ondřej; Králíček, Vladimír; Molín, Jan
2017 - Czech
Diplomová práce se zabývá systémem vnitřních kontrol, který je v určité podobě zaveden v každé organizaci. V teoretické části je vnitřní kontrola vymezena podle mezinárodně uznávaného integrovaného rámce COSO pro vnitřní kontrolu. Dále je ve stručnosti charakterizován interní audit, jeho cíle a vztah k systému vnitřních kontrol. Praktická část je zaměřena na popis vnitřního kontrolního systému konkrétní společnosti. U vybrané společnosti byly analyzovány kontrolní mechanismy v základním podnikatelském procesu, a to v procesu Prodeje (angl. Order to Cash). This master's thesis is focused on the system of internal controls which is, in some form or another, implemented in every organization. In the theoretical part, the internal controls are specified according to the worldwide accepted integrated COSO framework for internal controls. Furthermore, there is briefly characterized internal audit, its aims and relation to the system of internal controls. The practical part deals with internal controls implemented in a specific organization. There were analysed control mechanisms implemented into the basic enterprise's process, the Order to Cash process. Keywords: integrovaný rámec COSO; vnitřní kontrola; vnitřní kontrolní systém; kontrolní mechanismy; kontrolní prostředí; interní audit; proces Order to Cash; COSO integrated framework; internal control; system of internal controls; control mechanisms; control environment; internal audit; Order to Cash process Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Vnitřní kontrolní systém společnosti

Diplomová práce se zabývá systémem vnitřních kontrol, který je v určité podobě zaveden v každé organizaci. V teoretické části je vnitřní kontrola vymezena podle mezinárodně uznávaného integrovaného ...

Mertlík, Ondřej; Králíček, Vladimír; Molín, Jan
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Profesionální sport z účetního a daňového hlediska
Jedličková, Monika; Molín, Jan; Králíček, Vladimír
2017 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá účetní a daňovou legislativou se zaměřením na profesionální sport, a to nejen z pohledu sportovních klubů, ale i jednotlivých sportovců. Cílem diplomové práce je identifikovat účetní a daňová specifika profesionálního sportu včetně vymezení rozdílů ve vedení účetnictví neziskových organizací a podnikatelských subjektů a analýzy současného stavu zdanění příjmů profesionálních sportovců ve vybraných zemích EU a v České republice. Bylo zjištěno, že značné rozdíly existují nejen ve vedení účetnictví neziskových a podnikatelských subjektů, ale také v oblasti zdanění příjmů profesionálních sportovců. V České republice jsou profesionální sportovci považováni za nezávislé povolání, zatímco v ostatních vybraných zemích EU jsou klasickými zaměstnanci. Práce vychází z legislativy platné k 1. lednu 2016. The thesis deals with the accounting and tax legislation with focus on professional sport not only from the perspective of sport clubs but also of individual sportsmen. The aim of the thesis is to identify accounting and tax specificities of professional sport, including the definition of differences in keeping accounts of non-profit organisations and business entities, and to analyse the current state of the income taxation of professional sportsmen in selected countries of the EU and in the Czech Republic. Significant differences were found not only in the keeping accounts of non-profit organisations and business entities but also in the area of the income taxation of professional sportsmen. In the Czech Republic professional sportsmen are considered to be an independent profession while in the other selected countries of the European Union they are classic employees. The thesis is based on legislation valid on 1st January 2016. Keywords: nezisková organizace; profesionální sport; daň z příjmů fyzických a právnických osob; financování sportu; účetní legislativa; sport funding; non-profit organisation; personal income tax and corporate tax; accounting legislation; professional sport Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Profesionální sport z účetního a daňového hlediska

Tato diplomová práce se zabývá účetní a daňovou legislativou se zaměřením na profesionální sport, a to nejen z pohledu sportovních klubů, ale i jednotlivých sportovců. Cílem diplomové práce je ...

Jedličková, Monika; Molín, Jan; Králíček, Vladimír
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Profesní odpovědnost auditorů a daňových poradců
Dohnálek, Pavel; Molín, Jan; Králíček, Vladimír
2017 - Czech
Primárním cílem této diplomové práce, jež je zaměřena na profesní odpovědnost auditorů a daňových poradců, je poskytnout ucelený pohled na tuto problematiku. Diplomová práce je členěna do šesti částí, z nichž první kapitola se zabývá odpovědností v obecné rovině s důrazem na profesní odpovědnost. Druhá a třetí kapitola je věnována profesi auditorů, kde je nejprve podrobně charakterizována profese externích a interních auditorů a následně jejich profesní odpovědnost v členění na morální a právní rovinu odpovědnosti. Čtvrtá a pátá kapitola je zaměřena na profesi daňových poradců, která je nejdříve opět charakterizována a poté následuje část věnující se profesní odpovědnosti daňových poradců. V závěrečné kapitole je provedena komparace profesních odpovědností jednotlivých zkoumaných profesí. The primary objective of this diploma thesis, which focuses on the professional responsibility of auditors and tax advisors, is to provide a comprehensive view of this issue. The diploma thesis is divided into six parts. The first chapter describes general responsibility with an emphasis on professional responsibility. The second and third parts are devoted to the profession of auditors. The second chapter describes the profession of external and internal auditors in detail, and the third chapter deals with their professional responsibility, broken down into a moral and legal level of responsibility. The fourth and fifth chapters are devoted to the profession of tax consultancy, which is discussed in detail, followed by a part devoted to the professional responsibility of tax advisers. The last part of the thesis compares the professional responsibilities of the professions of auditors and tax advisors. Keywords: externí audit; auditor; KA ČR; profesní odpovědnost; mlčenlivost; interní audit; KDP ČR; právní odpovědnost; morální odpovědnost; protiprávní jednání; daňový poradce; Moral Responsibility; Confidentiality; Tax Advisor; Chamber of Auditors of the Czech Republic; Legal Liability; Chamber of Tax Advisors of the Czech Republic; Professional Responsibility; Internal Audit; Infringement; Auditor; External Audit Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Profesní odpovědnost auditorů a daňových poradců

Primárním cílem této diplomové práce, jež je zaměřena na profesní odpovědnost auditorů a daňových poradců, je poskytnout ucelený pohled na tuto problematiku. Diplomová práce je členěna do šesti částí, ...

Dohnálek, Pavel; Molín, Jan; Králíček, Vladimír
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Analýza dopadu politiky „Chavismo“ na ekonomický a společenský vývoj ve Venezuele v letech 1999-2016.
Korejs, Marek; Tóth, Andrej; Tajovský, Ladislav
2017 - Czech
Cílem práce je analyzovat roli chavistické ekonomické a sociální politiky v hospodářském a společenském vývoji Venezuely mezi roky 1999-2016. Práce poskytuje ucelený pohled na výkon venezuelské ekonomiky ve sledovaném období a zasazuje jej do kontextu vnitřních i vnějších hybných faktorů. Práce je psána za použití analýzy, deskripce a komparace. Nejprve se zaměřuje na popis a analýzu okolností, které vedly ke zvolení Huga Cháveze a většinovému přijetí Chavisma. Poté zkoumá konkrétní kroky měnové a fiskální politiky se zvláštním důrazem na změny v politice směnných kurzů, přerozdělování a znárodňování. Na základě analýzy a komparace bylo prokázáno, že ekonomická politika Chavisma je neefektivní, vedla k hyperinflaci a uvrhla zemi do nejhorší ekonomické a společenské krize v její historii. The aim of this thesis is to analyze the role of the chavista economic and social policies within economic and social development of Venezuela between 1999 and 2016. This thesis offers a comprehensive view of the economic performance during the tested period with major external and internal factors in mind. It uses the methods of analysis, description and comparison. The initial objective is to describe and analyze the circumstances which inevitably led to the election of Hugo Chavez and the Chavismo being accepted by the majority of people. Following with analysis of particular monetary and fiscal policies with special focus on the Exchange rate policy, redistribution policy and expropriations of parts of the private sector. The analysis has proved the economic policies of Chavismo to be ineffective, eventually leading to hyperinflation and causing Venezuela to undergo the worst economic and social crisis in its history. Keywords: Hyperinflace; Hugo Chávez; Chavismus; Krize; Venezuela; Venezuela; Chavismo; Hyperinflation; Hugo Chávez; Crisis Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Analýza dopadu politiky „Chavismo“ na ekonomický a společenský vývoj ve Venezuele v letech 1999-2016.

Cílem práce je analyzovat roli chavistické ekonomické a sociální politiky v hospodářském a společenském vývoji Venezuely mezi roky 1999-2016. Práce poskytuje ucelený pohled na výkon venezuelské ...

Korejs, Marek; Tóth, Andrej; Tajovský, Ladislav
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Principy komunikace v hudebním průmyslu ČR
Jelínková, Anna; Vondra, Zdeněk; Pivoda, Radomír
2017 - Czech
Diplomová práce se zabývá marketingovou komunikací českých hudebních interpretů, konkrétně jak by měli hudební interpreti efektivně komunikovat se svými posluchači. Cílem práce je analyzovat a sestavit optimální postup pro rozvoj komunikace hudebního interpreta v rámci české hudební scény. Teoretická část má za cíl vymezit stěžejní pojmy této práce. Vysvětluje pojmy týkající se marketingové komunikace, komunikačního mixu, používaných komunikačních a mediálních kanálů v rámci hudební scény a také vymezuje pojem hudební průmysl ČR. Praktická část je tvořena dvěma kvalitativními výzkumy týkající se komunikace hudebních interpretů a posluchačů v hudebním průmyslu ČR a navrženou metodikou marketingové komunikace včetně rad a doporučení pro začínající hudební interprety. Přínosem práce je použití metodiky jako reference a doporučení pro hudební interprety, jak komunikovat s posluchači za účelem získávání nových posluchačů a budování si vlastního publika. The diploma thesis deals with the marketing communication of Czech musicians, concretely how musicians should effectively communicate with their audience. The aim is to analyse and to create the optimal way to develop the communication of musicians within the Czech music sphere. The theoretic part aims to define the fundamental terms of this thesis. It explains terms relating to the marketing communication, communication mix, communication and media channels used in the music industry and it also defines the Czech music industry. The practical part consists of two qualitative researches regarding the communication of musicians and the audience in the Czech music industry. The results are used for creation the methodology of marketing communication including the advices and recommendations for beginning musicians. The benefit of this thesis is the application of the methodology as the reference how to communicate with the audience for a purpose of gaining and building up the audience of the musicians. Keywords: komunikace; hudba; hudební průmysl; marketingová komunikace; communication; music industry; music; marketing communication Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Principy komunikace v hudebním průmyslu ČR

Diplomová práce se zabývá marketingovou komunikací českých hudebních interpretů, konkrétně jak by měli hudební interpreti efektivně komunikovat se svými posluchači. Cílem práce je analyzovat ...

Jelínková, Anna; Vondra, Zdeněk; Pivoda, Radomír
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Oceňování a vykazování aktiv národního dědictví
Svobodová, Petra; Zelenka, Vladimír; Svoboda, Michal
2017 - Czech
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku oceňování a vykazování aktiv národního dědictví v účetnictví. Nejprve je zde snaha o vymezení pojmu aktiv národního dědictví a následně i kategorizace těchto položek na základě Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví, spravovaného organizací UNESCO. Tato práce se snaží upozornit na vztah kulturního a ekonomického pojetí hodnoty a následně i na rozdíl mezi těmito hodnotami a cenou, která vzniká na trhu v důsledku působení nabídky a poptávky. Poslední část je věnována problematice účtování předmětů národního dědictví. Na základě dosavadní legislativy a standardizace je zde souhrn pro ocenění a zařazení těchto položek do účetnictví, a to jak v podmínkách České republiky, tak i na poli mezinárodního výkaznictví. This thesis is focused on the issue of valuation and reporting heritage assets. At first, there is an effort to define the term heritage assets. Categorization of these items is based on World Heritage List, which is compiled by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). The next part points to the relation between the cultural and economic concept of value, as well as the difference between these values and the price. The last part is devoted to the issue of accounting for heritage assets. Based on existing legislation and standardization, there is a summary of the options for the valuation and reporting heritage items. Keywords: cena; hodnota; aktiva; národní dědictví; IPSAS; vykazování; oceňování; assets; national heritage; price; value; IPSAS; valuation; reporting Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Oceňování a vykazování aktiv národního dědictví

Diplomová práce se zaměřuje na problematiku oceňování a vykazování aktiv národního dědictví v účetnictví. Nejprve je zde snaha o vymezení pojmu aktiv národního dědictví a následně i kategorizace ...

Svobodová, Petra; Zelenka, Vladimír; Svoboda, Michal
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Proměna teritoriální struktury zahraničního obchodu Československa v letech 1945-1953 se zaměřením na Sovětský svaz
Seifert, Lukáš; Jakubec, Ivan; Skřivan, Aleš
2017 - Czech
Diplomová práce mapuje změnu v teritoriální struktuře československého zahraničního obchodu v letech 1945-1953. Cílem studie je ověření hypotézy, která počítá s přímými vazbami zahraničně obchodní politiky na politické události. Jinými slovy, jak se postupné politické začleňování Československa do sovětského bloku dotklo teritoriální struktury československého zahraničního obchodu. Text zkoumá změnu trendu v zahraničním obchodě, která se projevovala růstem podílu SSSR na úkor kapitalistických států, a řeší otázku, zda a na kolik mohl Sovětský svaz nahradit liberálně tržní ekonomiky. Práce je příspěvkem k poznání dobového fungování poválečné obchodní výměny se zahraničím a popisuje ovlivňování československého zahraničního obchodu ze strany nepoměrně většího hospodářského a politického celku. The thesis maps the change in the territorial structure of Czechoslovak foreign trade in 1945-1953. The aim of the study is verification of the hypothesis that allows for direct foreign trade policy constraints on political events. In other words, as the gradual political integration of Czechoslovakia into the Soviet bloc touched territorial structure of foreign trade. The text examines the changing trend in foreign trade, which has been shown by growth of the share of the USSR at the expense of the capitalist states, and addresses the question of whether and how much the Soviet Union could replace the liberal market economy. The work contributes to the knowledge of the functioning of the post-war period with foreign exchange trading and describes the influence of foreign trade by the disproportionately greater economic and political entity. Keywords: první pětiletý plán; poválečné Československo; SSSR; hospodářská přestavba 1948-1953; únor 1948; Zahraniční obchod; Rada vzájemné hospodářské pomoci; Foreign Trade; postwar Czechoslovakia; USSR; economic reconstruction at 1948-1953; February 1948; firs five-year plan; The Council for Mutual Economic Assistance Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Proměna teritoriální struktury zahraničního obchodu Československa v letech 1945-1953 se zaměřením na Sovětský svaz

Diplomová práce mapuje změnu v teritoriální struktuře československého zahraničního obchodu v letech 1945-1953. Cílem studie je ověření hypotézy, která počítá s přímými vazbami zahraničně obchodní ...

Seifert, Lukáš; Jakubec, Ivan; Skřivan, Aleš
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases