Number of found documents: 18227
Published from to

Trest odnětí svobody v České republice
2023 -
Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku trestu odnětí svobody v České republice. Celá diplomová práce je členěna na kapitoly, které na sebe navzájem navazují, přičemž úvodem do dané problematiky je historický vývoj trestů na našem území a historický vývoj samotného trestu odnětí svobody. Následně se práce zaměřuje na aktuální úpravu trestu odnětí svobody, přičemž je zde zmíněn způsob jeho ukládání, výkon i podmíněné propuštění. Další podkapitoly se zabývají pojmem trestní politika a následně dochází ke zhodnocení především slabin a rizik tohoto trestu. Poslední kapitola je věnována srovnání české právní úpravy s právními řády vybraných států. Hlavním cílem této diplomové práce je důkladné seznámení s trestem odnětí svobody v našem státě, včetně možnosti podmíněného propuštění. Keywords: trest odnětí svobody; výkon trestu odnětí svobody; podmíněné propuštění; výjimečný trest; život odsouzeného ve výkonu trestu; program zacházení Available in digital repository of ZČU.
Trest odnětí svobody v České republice

Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku trestu odnětí svobody v České republice. Celá diplomová práce je členěna na kapitoly, které na sebe navzájem navazují, přičemž úvodem do dané ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Trestněprávní zásady trestání mladistvých ve správním právu
2023 -
Tato diplomová práce se zabývá porovnáním přístupu k mladistvým pachatelům z pohledu soudního a správního trestání. V první kapitole vymezuje základní pojmy správního trestání. Následně určuje specifičnost vztahu mezi správním a trestním právem, který popisuje z faktického i historického hlediska. Dále vyjmenovává hlavní prameny správního trestání, které následuje popsání institutu analogie v právu s důvody jeho zvláštního využití ve správním trestání. V druhé kapitole se práce věnuje stručnému souhrnu právní úpravy trestání mladistvých dle trestního práva, včetně vymezení základních principů trestání mladistvých, jež představují realizaci specifického přístupu k mladistvým osobám dle zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Třetí kapitola se podrobněji zaměřuje na správní trestání mladistvých z pohledu zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v rámci které dochází k popisu hmotněprávních a procesněprávních specifik, jež zákon obsahuje. Nosná čtvrtá kapitola je zaměřena na finální vyhodnocení toho, do jaké míry se trestněprávní zásady trestání mladistvých propisují do přestupkového práva. Postupně jsou rozebírány všechny dříve uvedené zvláštní zásady trestání mladistvých dle zákona o soudnictví ve věcech mládeže a je hledán jejich nejbližší správněprávní ekvivalent. V rámci komparace soudního a správního trestání posléze dochází i ke stručnému porovnání sankčních systémů a následně i popsání problematiky určování věkové hranice trestní a správněprání odpovědnosti. Keywords: správní trestání; mladistvý; právní zásady; přestupek; správněprávní odpovědnost; trestní právo; porovnání Available in digital repository of ZČU.
Trestněprávní zásady trestání mladistvých ve správním právu

Tato diplomová práce se zabývá porovnáním přístupu k mladistvým pachatelům z pohledu soudního a správního trestání. V první kapitole vymezuje základní pojmy správního trestání. Následně určuje ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Odpovědnost za přestupky v oblasti stavebního práva
2023 -
V diplomové práci rozebírám přestupky, ke kterým dochází v souvislosti se stavební činností a řeším odpovědnost osob, které tyto přestupky páchají. Zabývám se postupy, které správní orgány při projednání těchto přestupky používají. Uvádím tresty ukládané za tyto přestupky. A v neposlední řadě se zabývám rozhodovací praxí českých soudů vzhledem k přestupkům podle stavebního zákona. Keywords: přestupek; odpovědnost; stavební právo; správní právo; správní trestání; stavební zákon; přestupkový zákon Available in digital repository of ZČU.
Odpovědnost za přestupky v oblasti stavebního práva

V diplomové práci rozebírám přestupky, ke kterým dochází v souvislosti se stavební činností a řeším odpovědnost osob, které tyto přestupky páchají. Zabývám se postupy, které správní orgány při ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Nejvyšší kontrolní úřad
2023 -
V diplomové práci jsem se zabýval analýzou činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu, jeho organizaci, působnost a pravomoci. Cílem diplomové práce bylo komplexně analyzovat Nejvyšší kontrolní úřad. Diplomová práce se také zabývá představením a analýzou zahraničních kontrolních institucí jako je Evropský účetní dvůr a Německý Spolkový účetní dvůr. Své místo v této práci mají i nejvýznamnější organizace, do nichž se nejvyšší kontrolní instituce začleňují. V diplomové práci se také zabývám Mezinárodní a Evropskou organizací nejvyšších kontrolních institucí. Keywords: nejvyšší kontrolní úřad; kontrola; organizace nkú; působnost a pravomoci nkú organizace nejvyšších kontrolních institucí; zahraniční nejvyšší kontrolní instituce Available in digital repository of ZČU.
Nejvyšší kontrolní úřad

V diplomové práci jsem se zabýval analýzou činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu, jeho organizaci, působnost a pravomoci. Cílem diplomové práce bylo komplexně analyzovat Nejvyšší kontrolní úřad. ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Metody a nástroje controllingu a jejich využití v podnikové praxi
2023 -
Diplomová práce je zaměřena na vybrané metody a nástroje controllingu, které jsou aplikovány na podnik INTERSOFT - Automation s.r.o. Práce je složena z teoretických a praktických kapitol. V teoretické části práce je stručné shrnutí dané problematiky. V první kapitole jsou popsány cíle práce a její metodiky. Další kapitola je věnována charakteristice pojmu controlling. Ve třetí kapitole jsou představeny jednotlivé úrovně controllingu a používané metody a nástroje. Následující kapitola se týká finančního controllingu. Praktická část práce začíná stručným představením podniku. V další kapitole jsou vybrané metody a nástroje aplikovány na sledovaný podnik. Poslední kapitola práce zahrnuje vyhodnocení zjištěných dat a návrhy doporučení pro zlepšení controllingových procesů v podniku. Keywords: controlling; metody controllingu; nástroje controllingu; finanční analýza Available in the ZČU Library.
Metody a nástroje controllingu a jejich využití v podnikové praxi

Diplomová práce je zaměřena na vybrané metody a nástroje controllingu, které jsou aplikovány na podnik INTERSOFT - Automation s.r.o. Práce je složena z teoretických a praktických kapitol. V teoretické ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Strategie expanze podniku na zahraniční trh
2023 -
Tato diplomová práce se věnuje tématu strategie expanze na zahraniční trh. Cílem práce je navržení takové strategie na základě zpracované literární rešerše, interní analýzy zkoumaného podniku a externí analýzy zvoleného trhu, a následná identifikace problematických oblastí této strategie včetně jejího zhodnocení. Literární rešerši je věnována první část práce, zatímco druhá část práce je vyhrazena pro vlastní analýzy, formulaci strategie a vyhodnocení. Keywords: strategie expanze; strategická analýza; návrh strategie; zahraniční trh; slovinsko Available in the ZČU Library.
Strategie expanze podniku na zahraniční trh

Tato diplomová práce se věnuje tématu strategie expanze na zahraniční trh. Cílem práce je navržení takové strategie na základě zpracované literární rešerše, interní analýzy zkoumaného podniku a ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Rekodifikace českého účetního práva
2023 -
Diplomová práce se zabývá rekodifikací českého účetního práva. Cílem diplomové práce je shrnout současný stav právní úpravy českého účetnictví, popsat způsob regulace účetnictví, koncepční rámce účetního výkaznictví a postup legislativních prací, který směřuje k vydání nové účetní legislativy. Zároveň jsou vyhodnoceny některé očekávané změny účetní legislativy, účetních postupů, způsobů vykazování, rozsahu vedení účetnictví, zavedení funkční měny, změny limitů pro povinný audit, úpravy sankcí za účetní přestupky a úroveň digitalizace v účetních jednotkách. Na základě zjištění z vnějšího připomínkového řízení k návrhu nového zákona o účetnictví je proveden rozbor připomínek a jejich statistické vyhodnocení. Pro tyto účely jsou zmapovány nejzásadnější připomínky a zformulována k nim stanoviska. V závěru práce jsou popsána potenciální rizika spojená s rekodifikací českého účetního práva a je zhodnoceno, zda s ohledem na pozitivní i negativní dopady rozsáhlých změn na účetní jednotky může být rekodifikace krokem správným směrem. Keywords: rekodifikace; zákon o účetnictví; české účetní předpisy; ifrs; koncepční rámec; účetní výkaznictví Available in digital repository of ZČU.
Rekodifikace českého účetního práva

Diplomová práce se zabývá rekodifikací českého účetního práva. Cílem diplomové práce je shrnout současný stav právní úpravy českého účetnictví, popsat způsob regulace účetnictví, koncepční rámce ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Severní Mezopotámie ve třetím předkřesťanském tisíciletí, zejména na základě vykopávek na lokalitě Tell Brak
2023 -
Tato diplomová práce se zabývá územím severní Mezopotámie ve 3. tisíciletí př. n. l. Nejdříve je stručně charakterizována oblast Mezopotámie a její vývoj od nejstaršího osídlení do 16. st. př. n. l., jsou uvedeny její hranice a jmenována nejvýznamnější centra a města. Dále jsou také popsány jazyky, které byly na jejím území používány - tedy nejen akkadština a sumerština. Třetí kapitola diplomové práce se zaměřuje na severní Mezopotámii. Nejdříve uvádí informace o celé této oblasti a poté se soustředí na Tell Brak. Tell Brak je jedním z nejstarších měst na světě, které vzniklo na počátku 4. tis. př. n. l.a po většinu 3. tis. př. n. l. si zachovalo politický význam a ekonomickou moc. Nachází se v rovině Horní Chábur v dnešní severovýchodní Sýrii. Je to jeden z největších starověkých pahorků v severní Mezopotámii. Tell Brak jako "město brány" kontroloval jednu z hlavních silnic mezi Asýrií na východ a severní Levantou a Středozemním mořem na západ, jakož i severojižní trasy spojující údolí Eufratu s kovy, dřevem a kamennými zdroji Anatolie. Hlavní mohyla Tell Brak byla obsazena nejméně od roku 6000 př. n. l. do konce 2. tis. př. n. l. nebo do konce pozdní doby bronzové (středoasyrské období). Osídlení Ubaidu do raného islámského data je také doloženo ve vnějším městě. K nejvýznamnějším stavbám, jež se v Tell Brak dochovaly, patří tzv. Brakský Ovál z 1. poloviny 3. tis. př. n. l. a Palác Naramsina z konce 3. tis. př. n. l., jenž dokazuje akkadskou nadvládu v oblasti. Tato kapitola také popisuje průběh archeologických výzkumů, jež probíhaly s pauzou od 20. let 20. st. do počátku 21. st., jmenuje nejvýznamnější osobnosti, jež se podílely na znovuobjevování lokality. Závěrečná část této kapitoly je věnována Churritům, kteří přišli do oblasti na konci 3. tis. př. n. l. a později vytvořili mocnou říši Mittani. Keywords: severní mezopotámie; tell brak; nagar; naramsin; churrité; onager; brakský ovál; keramika; starověk. Available in digital repository of ZČU.
Severní Mezopotámie ve třetím předkřesťanském tisíciletí, zejména na základě vykopávek na lokalitě Tell Brak

Tato diplomová práce se zabývá územím severní Mezopotámie ve 3. tisíciletí př. n. l. Nejdříve je stručně charakterizována oblast Mezopotámie a její vývoj od nejstaršího osídlení do 16. st. př. n. ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Vztah státu a judaismu v současném Izraeli
2023 -
Práce se zabývá vztahem náboženství a státu v současném Izraeli s cílem poukázat na historicko-kulturní a názorovou pluralitu věřících a sekulárních Židů žijících v Izraeli. Keywords: stát izrael; židé; židovský stát; náboženství; sekularismus; židovská identita; demokracie Available in digital repository of ZČU.
Vztah státu a judaismu v současném Izraeli

Práce se zabývá vztahem náboženství a státu v současném Izraeli s cílem poukázat na historicko-kulturní a názorovou pluralitu věřících a sekulárních Židů žijících v Izraeli.

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Zdroje zemního plynu státu Izrael a jejich využití
2023 -
Diplomová práce se zabývá dopady nálezů ložisek zemního plynu Izraelem ve východním Středomoří. Konkrétně transformací izraelského hospodářství v kontextu těžby zemního plynu jako strategické suroviny pro izraelskou energetickou soběstačnost. Cílem práce je poskytnout čtenáři informace o více než 20 letech těžby zemního plynu Izraelem, a jakou budoucnost představuje zemní plyn pro tento stát. Práce se zabývá dalšími důležitými zeměmi v regionu v rámci jejich vlivu na regionální geopolitiku a bezpečnost státu Izrael, a to konkrétně v oblasti Levantské pánve. Keywords: izrael; libanon; egypt; turecko; kypr; zemní plyn; těžba; naleziště; ložiska; energie; fosilní paliva; eu; námořní hranice; výlučná ekonomická zóna; plynovod; životní prostředí Available in digital repository of ZČU.
Zdroje zemního plynu státu Izrael a jejich využití

Diplomová práce se zabývá dopady nálezů ložisek zemního plynu Izraelem ve východním Středomoří. Konkrétně transformací izraelského hospodářství v kontextu těžby zemního plynu jako strategické suroviny ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases