Number of found documents: 4289
Published from to

Americká opera a její vývoj ve 20. století
Vacíková, Alena; BÁRTA, Martin; HAJÓSSYOVÁ, Magdaléna
2018 - Czech
Tato práce pojednává o vývoji americké opery, tj. opery na území dnešního USA, ve 20. století. Je chronologickým přehledem hlavních vlivů, které tento vývoj formovaly. Zaměřuje se na přelomové okamžiky, historické milníky, významné operní skladatele a jejich stěžejní díla. Všímá si odlišností americké a evropské hudební tradice a soustředí se na specifika formující americkou operní tvorbu. Práce byla vytvořena kompilační metodou, která vychází z několika odborných děl předních amerických muzikologů či badatelů v oblasti kulturní historie. Důvodem pro vznik je absence jakékoli obsažnější či souhrnnější literatury v českém jazyce, která o tomto tématu pojednává. The objective of this thesis is to provide an overview of history and development of American opera, ie opera in the territory of today´s USA, in the 20th century. It is a chronological overview of the main influences that shaped this development. It focuses on turning moments, historical milestones, significant opera composers and their core works. It notes the distinction between American and European musical traditions and focuses on the specifics of American opera art. This thesis was created by a compilation method based on several professional works by leading American musicologists and scholars in the field of cultural history. The reason for creating this work is the absence of any more inclusive or more comprehensive literature in the Czech language, which deals with this topic. Keywords: opera; 20. století; historie oboru; Spojené státy americké Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Americká opera a její vývoj ve 20. století

Tato práce pojednává o vývoji americké opery, tj. opery na území dnešního USA, ve 20. století. Je chronologickým přehledem hlavních vlivů, které tento vývoj formovaly. Zaměřuje se na přelomové ...

Vacíková, Alena; BÁRTA, Martin; HAJÓSSYOVÁ, Magdaléna
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Gluckova Ifigénie na Tauridě
Cukr, Lubor; OTAVA, Martin; ŠIMERDA, Tomáš
2018 - Czech
V této práci se soustředím na zdroje, ze kterých vycházel Christoph Willibald Gluck a Nicolas-Francois Guillard při svém zpracování příběhu o Ifigenii na Tauridě. Zároveň popisuji svou cestu k inscenování tohoto díla ve Slezském divadle Opava. In this work I concentrate on the sources from which Christoph Willibald Gluck and Nicola-Francois Guillard had come out when they are processing their story of Ifigenia in Tauris. At the same time, I describe my way to the setting of this piece in Silesian theatre Opava. Keywords: divadlo; opera Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Gluckova Ifigénie na Tauridě

V této práci se soustředím na zdroje, ze kterých vycházel Christoph Willibald Gluck a Nicolas-Francois Guillard při svém zpracování příběhu o Ifigenii na Tauridě. Zároveň popisuji svou cestu k ...

Cukr, Lubor; OTAVA, Martin; ŠIMERDA, Tomáš
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Kompozice a komputace
Hejl, Matouš; RATAJ, Michal; TROJAN, Jan
2018 - Czech
Text představuje několik konceptuálních oblastí spjatých s filosofií techniky a médií. Skrze ně pak interpretuje některé aspekty role techniky v hudbě a usiluje tak o nastínění rámce, do nějž začleňuje počítač a algoritmické hudební uvažování. Úvahy o kontinuitě vztahu člověka a techniky mají za cíl poodkrýt specifika charakteru počítače – který můžeme vnímat například jako dynamickou kumulaci logického myšlení. V textu je zároveň kladen důraz na skladatele jako organizátora a živého interpreta komputačního stroje. The text proposes to descirbe a few conceptual areas associated with the philosophy of technics and media through which it then interprets certain aspects of the role of technics in music. By doing so, it attempts to suggest a framework for understanding the computer and algorithmic musical thought. Reflections on the continuity of human technicity seek to unveil some facets of the digital computer – which can be seen for example as a dynamic cumulation of logical thought. At the same time, the text stresses the role of the composer as an organizer and living interpreter of the computational machine. Keywords: filosofie techniky; komputace; algorytmická kompozice Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Kompozice a komputace

Text představuje několik konceptuálních oblastí spjatých s filosofií techniky a médií. Skrze ně pak interpretuje některé aspekty role techniky v hudbě a usiluje tak o nastínění rámce, do nějž ...

Hejl, Matouš; RATAJ, Michal; TROJAN, Jan
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Metodika jazzové hry na bicí soupravu
Urbánek, Marek; SLEZÁK, Kamil; ŠOLTIS, Daniel
2018 - Czech
Cílem práce je analyzovat metodický postup výuky jazzové hry na bicí nástroje. Inspirací je absence knihy na tuzemském trhu, která by obsahovala nejzákladnější praktika pohromadě. V první kapitole jsou popsány dobové souvislosti a vznik bicí soupravy. V další kapitole je představena notace jazzové hudby a způsob, jakým se liší notový zápis od frázování v praxi. Následující kapitoly pojednávají o správné interpretaci ride činelu, hi-hat a velkého bubnu. Zde čtenář nalezne i praktická cvičení. Dále poukazuji na důležitost bicích jako doprovodného nástroje. Kapitola o transkripci čtenáři napoví, jak pojmout nový materiál a jak s ním následně pracovat. V předposlední kapitole představuji koordinační cvičení, která jsem díky této práci ucelil a dokončil. Poslední kapitola se zabývá rozborem knihy Jima Chapina Advanced Techniques for the Modern Drummer. The aim of the thesis is to analyze the methodical procedure of teaching percussion instrument performace in the context of jazz music. The absence of a similar work - in the domestic area, which would summarize the basic, yet crucial practices in a comprehensible whole was one of the main inspirations for this thesis. The first chapter describes the context and the process of formation of the drum set. The next chapter introduces the notation of jazz music and the way it is different from phrasing in practice. The next chapters deal with the various approaches to playing the ride cymbal, hi-hat and the bass drum. These chapters contain practical exercises. Next I point out the importance of drums as an accompanying instrument. The chapter on transcription tells readers how to handle new material and how to be able to work with it further. In the seventh chapter I present coordination exercises, which I have completed and compiled with this work. The last chapter deals with the analysis of Jim Chapin's Advanced Techniques for the Modern Drummer. Keywords: jazzová hudba; jazz Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Metodika jazzové hry na bicí soupravu

Cílem práce je analyzovat metodický postup výuky jazzové hry na bicí nástroje. Inspirací je absence knihy na tuzemském trhu, která by obsahovala nejzákladnější praktika pohromadě. V první kapitole ...

Urbánek, Marek; SLEZÁK, Kamil; ŠOLTIS, Daniel
Akademie múzických umění v Praze, 2018

České kvarteto - portrét zakladatelů tradice české komorní hudby
Blaha, Marek; ČEPICKÝ, Leoš; PANOCHA, Jiří
2018 - Czech
Tato práce je životopisem Českého kvarteta. Tento ansámbl byl v první čtvrtině 20. století řazen ke světové interpretační špičce a jeho členové byli zároveň významnými individualitami v řadě oblastí. This thesis is focused on biography of Bohemian Quartet. This ensemble was during the first quarter of 20th century one of world - class string quartets and members of this chamber music group were significant personalities in many domains. Keywords: České kvarteto; komorní hudba Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
České kvarteto - portrét zakladatelů tradice české komorní hudby

Tato práce je životopisem Českého kvarteta. Tento ansámbl byl v první čtvrtině 20. století řazen ke světové interpretační špičce a jeho členové byli zároveň významnými individualitami v řadě ...

Blaha, Marek; ČEPICKÝ, Leoš; PANOCHA, Jiří
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Large Format Photography in the Digital Era
Yang, Tian; LEDVINA, Josef; JANOŠČÍK, Václav
2018 - Czech
Large format photography refers to the photographic practice that utilizes a large light sensitive surface to capture photographs. As of 2018, large format photography is still a subset of analog photography. The digital revolution brings us into the digital era. Manufacturers and businesses in the photography industry is forced to adapt the transition from analog to digital in order to survive and succeed in the new market. Meanwhile, photography theorists find themselves facing a new set of issues because the photographs have become immediate and immaterial. While camera manufacturers have in effect accelerated the analog-to-digital transition with their proactive business strategies and relentless marketing campaigns, higher education has become the last bastion for the analog where large format camera classes teach students the tradition of photography and how to see the world contemplatively. Large format photography refers to the photographic practice that utilizes a large light sensitive surface to capture photographs. As of 2018, large format photography is still a subset of analog photography. The digital revolution brings us into the digital era. Manufacturers and businesses in the photography industry is forced to adapt the transition from analog to digital in order to survive and succeed in the new market. Meanwhile, photography theorists find themselves facing a new set of issues because the photographs have become immediate and immaterial. While camera manufacturers have in effect accelerated the analog-to-digital transition with their proactive business strategies and relentless marketing campaigns, higher education has become the last bastion for the analog where large format camera classes teach students the tradition of photography and how to see the world contemplatively. Keywords: digitální fotografie; černobílá fotografie; dějiny fotografie; fotoaparáty; fotografická technika; vysokoškolské studium Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Large Format Photography in the Digital Era

Large format photography refers to the photographic practice that utilizes a large light sensitive surface to capture photographs. As of 2018, large format photography is still a subset of analog ...

Yang, Tian; LEDVINA, Josef; JANOŠČÍK, Václav
Akademie múzických umění v Praze, 2018

VÝVOJ SERIÁLU
Košťál, Jakub; ŠLAJER, Vratislav; Horák, Petr
2018 - Czech
Bakalářská práce na téma Vývoj seriálu se zabývá možnostmi nezávislého producenta v českém prostředí v hrané dramatické seriálové s aplikací na autorův vlastní projekt. První část definuje základní pojmy a vysvětluje postup práce a výběr respondentů. Druhá část se skládá ze čtyř polostrukturovaných rozhovorů, který se každý zabývá jiným typem seriálu a jiným typem vysílatele. Před každým rozhovorem je případová studie příslušného projektu, který se dále rozebírá během rozhovoru. Třetí částí je vlastní popis projektu autora. Poslední kapitola před závěrem načíná téma Státního fondu kinematografie a jeho podpory seriálové tvorby. Závěr práce se věnuje shodným prvkům, které vycházejí z rozhovorů a pokouší se je aplikovat na vlastní autorův projekt. Práce by mohla být inspirací pro začínající producenty. The Bachelor Thesis deals with the possibilities of an independent producer in the Czech environment in drama series with application to the author's own project. The first part defines the basic terms and explains the work process and the selection of respondents. The second part consists of four semi-structured interviews, each dealing with another type of series and another type of broadcaster. Before each interview, there is a case study of the relevant project, which is discussed further during the interview. The third part is a description of the author's own project. The last chapter before the conclusion deals with the topic of the Czech Film Fund and its support for serial production. The conclusion of the paper deals with the same elements that are based on the interviews and attempts to apply them to the author's own project. The work could be an inspiration for the beginning producers. Keywords: televizní seriál; analýzy filmových děl; práce producenta; Česko; Šlajer, Vratislav, 1977-; Hrubý, Tomáš, 1986- Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
VÝVOJ SERIÁLU

Bakalářská práce na téma Vývoj seriálu se zabývá možnostmi nezávislého producenta v českém prostředí v hrané dramatické seriálové s aplikací na autorův vlastní projekt. První část definuje základní ...

Košťál, Jakub; ŠLAJER, Vratislav; Horák, Petr
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Tanečně pohybová terapie a její uplatnění v podmínkách České republiky
Bürgerová, Dominika; DERCSÉNYIOVÁ, Lucie; ČÍŽKOVÁ, Klára
2018 - Czech
Diplomová práce přináší ucelený přehled o tanečně pohybové terapii a jejím uplatněním v podmínkách České republiky, dále pak představuje tuto psychoterapeutickou metodu jako doplňující expresivní terapii při poruchách příjmu potravy. Teoretická část se opírá o poznatky z odborné literatury českých i zahraničních autorů a praktická část představuje kvalitativní výzkum, který zahrnuje dvě kazuistiky klientek s poruchou příjmu potravy a rozhovory s odborníky. This thesis provides a comprehensive overview of dance movement therapy and the condition surrounding its application in the Czech Republic. It also proposes to introduce this psychotherapeutic method as a supplementary treatment therapy for eating disorders. The theoretical part of this thesis is based on knowledge taken from educational literature by variety of Czech and foreign authors and the practical part is derived from specific research that includes two case reports of clients with eating disorders as well as interviews with experts. Keywords: tanec; tanečně- pohybová terapie; psychoterapie Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Tanečně pohybová terapie a její uplatnění v podmínkách České republiky

Diplomová práce přináší ucelený přehled o tanečně pohybové terapii a jejím uplatněním v podmínkách České republiky, dále pak představuje tuto psychoterapeutickou metodu jako doplňující expresivní ...

Bürgerová, Dominika; DERCSÉNYIOVÁ, Lucie; ČÍŽKOVÁ, Klára
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Tvář jako index
Helcel, Oskar; DVOŘÁK, Tomáš; ŠIMŮNEK, Michal
2018 - Czech
Bakalářská práce Tvář jako index se zabývá vztahem člověka a stroje. Tuto problematiku zkoumá skrze fenomén technologie rozpoznávání tváře a jejích souvislostí v kontextu všeobecného dohledu. Autor v první části uvádí čtenáře do psychologických a mozkových procesů, které jsou spjaty s rozpoznáváním tváře. Dále pak na konkrétních příkladech neurovědních výzkumů spjatých s těmito procesy ukazuje spojitost s vývojem strojového rozpoznávání tváře. V části zabývající se historickými konotacemi vývoje samotné technologie rozpoznávání tváře autor rozebírá klíčové momenty, které ústí v počátek jejího zavádění do praxe. Problematiku databáze, změnu technologického principu a vztahu privátního a veřejného sektoru v souvislosti s využíváním zmíněné technologie autor zkoumá v další kapitole re-flektující její stav v posledních několika letech. V poslední části práce pak reflektuje vztah člověka a stroje skrze umělecké projekty zaměřené především na lidskou tvář a fenomén strojového vidění. The bachelor´s thesis Face as an index deals with the relationship between man and machine. It exam-ines this issue through the phenomenon of face recognition technology and its connections with the context of mass surveillance. In the first part, the author introduces the reader to the psychological and brain processes that are associated with facial recognition. Further, on concrete examples of neurosci-ence research associated with these processes, he shows a connection with the development of machine recognition of the face. . In the part about dealing with the historical connotations of the development of face recognition technology, the author discusses the key moments that lead to its implementation into practice. The issue of the database, the change of the technological principle and the relation between the private and the public sector in connection with the use of the above mentioned technology is examined by the author in the next chapter reflecting its state in the last few years. In the last part of the thesis, he reflects the relationship between man and machine through artistic projects focusing on the human face and the phenomenon of machine vision. Keywords: portrétní fotografie; umělá inteligence; technologie; performance (umění); filozofické aspekty; sociální aspekty Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Tvář jako index

Bakalářská práce Tvář jako index se zabývá vztahem člověka a stroje. Tuto problematiku zkoumá skrze fenomén technologie rozpoznávání tváře a jejích souvislostí v kontextu všeobecného dohledu. Autor v ...

Helcel, Oskar; DVOŘÁK, Tomáš; ŠIMŮNEK, Michal
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Jevení
Kulka, Jan; DAŇHEL, Jan; ČIHÁK, Martin
2018 - Czech
Tato diplomová práce je pokusem o formulování osobního manifestu filmového tvůrce. Jde o pokus o reflexi současné situace z hlediska tvůrčího, technologického, společenského i historického. Pokus o nalezení vlastní odpovědi na základní ontologickou otázku: co je film? Co je to světlo? Jaká je povaha vztahu tvůrce a aparátů, které používá. To vše s důrazem na praktické naplnění těchto úvah. Jako případová studie je proto součástí také kapitola věnovaná speciálnímu promítacímu aparátu jménem Pramítačka, která je ztělesněním, výsledkem i iniciátorem výše popisovaných úvah. This thesis is an attempt to formulate a personal manifesto of a film maker. An attempt to a reflection from a creative, technological, social and historical point of view. An attempt to find a personal answer to a fundamental ontological question: what is film? What is light? What is the nature of the relationship between film maker and the apparatus he uses. All that with a emphasis to practical application. Therefore one chapter is a case study of a special projection aparatus called Archeoscope which is both a result - embodiment - as well as an initiation of some of the thoughts mentioned above. Keywords: filmová technika; promítací technika; film; digitalizace; světlo; filozofické aspekty Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Jevení

Tato diplomová práce je pokusem o formulování osobního manifestu filmového tvůrce. Jde o pokus o reflexi současné situace z hlediska tvůrčího, technologického, společenského i historického. Pokus o ...

Kulka, Jan; DAŇHEL, Jan; ČIHÁK, Martin
Akademie múzických umění v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases