Number of found documents: 600
Published from to

Systémová dynamika a krizové řízení
Sobotka, Martin; Knězáčková, Radka
2014 - Czech
Článek se zabývá problematikou krizového řízení na úrovni územních samosprávných celků. Článek se snaží nastínit využití systémové dynamiky pro analýzu obce jako orgánu krizového řízení. Obce a kraje jsou zákonem o krizovém řízení pověřeny k plánování, organizaci a řízení v oblasti zvládání krizí. Také jsou zavázány financovat zvládání krizových situací. Právě na tuto oblast se zaměřuje model založený na principech systémové dynamiky, který nastiňuje základní vztahy mezi jednotlivými položkami daného systému financování. Keywords: orgány krizového řízení; obce; systémová dynamika; model; simulace; emergency management authorities; municipalities; system dynamics; simulation Available in digital repository of UPCE.
Systémová dynamika a krizové řízení

Článek se zabývá problematikou krizového řízení na úrovni územních samosprávných celků. Článek se snaží nastínit využití systémové dynamiky pro analýzu obce jako orgánu krizového řízení. Obce a kraje ...

Sobotka, Martin; Knězáčková, Radka
Univerzita Pardubice, 2014

Vliv čištění kovových doplňků na textilie
Krejčí, Jan
2014 - Czech
Práce se zabývá vlivem čištění kovů na textilu roztoky Chelatonu III, kyseliny citronové a kyseliny mravenčí s thiomočovinou na bavlněný podklad. Zkoumá míru poškození bavlny měřením barevných změn, měřením pevnosti a viskozimetrickým stanovením průměrného polymeračního stupně celulosy s ohledem na druh ošetření a druh umělého stárnutí (UV stárnutí, suché tepelné stárnutí, vlhké tepelné stárnutí). Available in digital repository of UPCE.
Vliv čištění kovových doplňků na textilie

Práce se zabývá vlivem čištění kovů na textilu roztoky Chelatonu III, kyseliny citronové a kyseliny mravenčí s thiomočovinou na bavlněný podklad. Zkoumá míru poškození bavlny měřením barevných změn, ...

Krejčí, Jan
Univerzita Pardubice, 2014

Restaurování granátových šperků
Pecenová, Zuzana; Děd, Jiří; Prášil, Jaroslav
2014 - Czech
The work deals with restoration of set of garnet jewellery. The set consist of a segmented necklace and segmented bracelet. Determination of the base metal composition was performed by electron microanalysis. The authenticity of garnets was confirmed by refractive index. The jewellery was degreased in ethanol. Corrosion products were partially removed mechanically by a fine brass brush. Missing parts of necklace and bracelet was made of alloy which composition similar to the original metal. Missing stones were supplied with pyropes with rue cut. A paper and aluminium foil was put under stones before they were mounted into the jewellery. The production of new parts and inserting of stones were made by original technology. Where the stone trims were damaged a two‐component epoxy resin was used. Conservation of metal surface was made by Paraloid B72 coating. The part of this restoration work was adjustment of etui for jewellery. Scratched paper was replaced by coloured Japanese paper. The final appearance was made and the missing lock staple was replenished. The surface was then retouched with stabile water colour. The storage conditions were also recommended. Available in digital repository of UPCE.
Restaurování granátových šperků

The work deals with restoration of set of garnet jewellery. The set consist of a segmented necklace and segmented bracelet. Determination of the base metal composition was performed by electron ...

Pecenová, Zuzana; Děd, Jiří; Prášil, Jaroslav
Univerzita Pardubice, 2014

Interakce jílových materiálů s organickými pojivy malířských děl
Vašutová, Vlasta; Bezdička, Petr; Hradil, David
2014 - Czech
Na studium pigmentů v malířských dílech je v dnešní době nutné nahlížet z více oborů než čistě z hlediska uměleckého. Dochází k propojování znalostí z oblasti výtvarného umění a přírodních věd. A právě detailní informace z hlediska chemie a geologie velmi často chybí, přestože pochopení zákonitostí z těchto oborů může například vést k určování původu malířských děl (provenience). Hlavní součástí malířských děl jsou pigmenty, které se nevyskytují samostatně, ale pro účely malby vždy ve směsi s organickým pojivem. Pigmenty jsou barevné sloučeniny, které lze dělit na organické a anorganické a obě skupiny můžeme rozdělit ještě na přírodní a umělé. Největší skupinou přírodních těžených malířských surovin jsou tzv. hlinky (zemité pigmenty). Hlinky patří do skupiny hlinitokřemičitanů – alumosilikátů (např. živce, slídy, jílové minerály), jejichž hlavní prvky hliník a křemík představují nejběžnější prvky zemské kůry. Hlinka je vždy produktem zvětrávání silikátových hornin, které umožňuje vzniku právě jílovým minerálům. Jílové minerály jsou vrstevnaté alumosilikáty (planární fylosilikáty) o velikosti částic menší než 2 μm. V jílových horninách se ale také mohou vyskytovat další minerální fáze – např. některé oxidy a hydroxidy železa (goethit, hematit), příp. hliníku (gibbsit), amorfní fáze (alofán) a další. V hlinkách se nejčastěji vyskytují tyto jílové minerály: kaolinit, illit, seladonit, glaukonit, montmorillonit, chlorit a jílové minerály se smíšenou strukturou (nejčastěji illit/smektit). U nich dochází k prorůstání základních stavebních jednotek různých fylosilikátů ve směru kolmém na rovinu vrstev. Hlavní metodou pro identifikaci minerálních fází v pigmentech malířských vrstev, kterou v naší laboratoři používáme, je prášková rentgenová mikrodifrakce (mXRD). Každý minerál má na rentgenovém záznamu své charakteristické difrakční linie a ve většině případů jsou neměnné; některé pigmenty však mohou interagovat s pojivem. To je případ jílových minerálů s expandabilními vrstvami, například minerálů skupiny smektitů, kam patří i montmorillonit. Tyto minerály s vysokou ionto‐výměnnou kapacitou mohou do mezivrství přijímat nejen anorganické kationty, ale i polární organické molekuly, např. složky organických pojiv v malířských dílech. To pak způsobí rozšíření mezivrství a posun difrakčních linií. Podobně reagují i s obyčejnou vodou (tzv. „bobtnají či vysychají“), což může být pro malířské vrstvy rizikovým faktorem při kolísání vlhkosti. Pro studium těchto interakcí byly v této práci vybrány 4 vzorky obsahující minerály ze skupiny smektitů a dva vzorky se smíšenou strukturou typu illit/smektit, které rovněž obsahují expandabilní mezivrství. Tyto vzorky byly smíchány s jednoduchými pojivy (olej, klíh, žloutek) a následně i s jejich směsmi (emulzní typ pojiv). Pro interakci s klihem byl připraven roztok klihu s vodou, který se zahřívá v lázni, aby došlo k úplnému rozpuštění klihu, který je jinak v běžném stavu ve formě drobných granulí. Všechny výsledné směsi byly naneseny štětcem na sklíčko, aby se napodobil postup reálné malby. Poté se vzorky nechaly přirozeně uschnout, klihové a žloutkové směsi usychají řádově během několika hodin, zatímco olejové schnou až několik týdnů. Analýzou rentgenové difrakce bylo zjištěno, že při interakci vzorku s klihem dochází k rozšíření smektitových vrstev. To způsobuje zejména obsah vody v klihovém roztoku, neboť smektity hydratují velmi rychle. Naopak se žloutkem a olejem vzorky „vysychají“, neboť žloutek a olej působí odpudivě vůči vodě a vytěsňují ji z mezivrstevního prostoru smektitů, mezirovinná vzdálenost je pak dána jen velikostí organické molekuly a její prostorovou orientací v mezivrství. Smíšené struktury se při těchto interakcích chovají jako mechanické směsi, přestože se jedná o směsné krystaly. Je ale možné, že jde o stav přechodný, faktor času – kinetiky interakcí je stále předmětem výzkumu. Získané výsledky byly využity k rekonstrukci struktury a určení původního minerálu (před interakcí) při analýze hlinkových podkladových vrstev obrazů. Je třeba vždy totiž počítat s tím, že vlivem interakce je difrakční obraz některých jílových minerálů pozměněn a tento faktor je třeba při identifikaci zohlednit. Správné určení původního jílového minerálu je pak velmi důležité pro určení provenienčních znaků použitého materiálu. Keywords: hlinky; pojiva; provenience; mikrodifrakce; earths; binders; provenance; microdiffraction Available in digital repository of UPCE.
Interakce jílových materiálů s organickými pojivy malířských děl

Na studium pigmentů v malířských dílech je v dnešní době nutné nahlížet z více oborů než čistě z hlediska uměleckého. Dochází k propojování znalostí z oblasti výtvarného umění a přírodních věd. A ...

Vašutová, Vlasta; Bezdička, Petr; Hradil, David
Univerzita Pardubice, 2014

Youth subculture as interaction of youth and society
Likhachova, Sviatlana
2014 - English
Based on the results of a sociological study in the Mogilev Region, the state and development of youth subculture as a social phenomenon are considered. The reasons for involvement in subcultural associations, sources of information about them, the positive and negative effects of participation in youth subcultures are analyzed. In modern society, we have a situation of subcultural pluralism when society is a set of co-existing ethnic, professional, religious, territorial and youth subcultures, each of which has its own view of the world, including its own system of norms and values, attitudes, beliefs and interests. The study of youth subcultures gives usa deeper understanding of young people's subjectivity. Traditionally, young people are considered as a social resource of society, the object of socialization adopting the experience of older generations. However, some approaches pay attention to the process of integration into society through conflict. It allows youth to present values that do not coincide with the dominant culture. Keywords: youth subculture; subcultural trends; values and attitudes; non-formal group of youth; socialization; adaptation; integration to the society; norms; deviant behavior of youth Available in digital repository of UPCE.
Youth subculture as interaction of youth and society

Based on the results of a sociological study in the Mogilev Region, the state and development of youth subculture as a social phenomenon are considered. The reasons for involvement in subcultural ...

Likhachova, Sviatlana
Univerzita Pardubice, 2014

Unser russischer „braver Schwejk“: die Gegenüberstellung der tschechischen und russischen nationalen Weltbilder (im Werke J.Hašeks Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk und W.Wojnowitschs Die denkwürdigen Abenteuer des Soldaten Iwan Tschonkin)
Frolova, Vera
2014 - German
Der Beitrag ist auf der Beschreibung und der Gegenüberstellung der tschechischen und russischen nationalen Weltbilder im Werk von J.Hašek „Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk“ und von W.Wojnowitsch „Die denkwürdigen Abenteuer des Soldaten Iwan Tschonkin“ gebaut. Die Betrachtung der Gestalt „des braven Soldaten“ lässt die Beziehungen zur umgebenden Wirklichkeit zu, dabei wird die Originalität der Weltwahrnehmung der tschechischen und russischen Völker dargestellt. Es wird die Aufmerksamkeit der Analyse der Elemente des Komischen gewidmet. Keywords: russische und tschechische nationale weltbilder; nationale weltwahrnehmung des volkes; nationale mentalität; gestalt des braven Soldaten; elemente des komischen; humor; Czech and Russian national images of the world; national mentality; perception of the world by the nation; image of a “brave soldier”; comic elements; humor Available in digital repository of UPCE.
Unser russischer „braver Schwejk“: die Gegenüberstellung der tschechischen und russischen nationalen Weltbilder (im Werke J.Hašeks Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk und W.Wojnowitschs Die denkwürdigen Abenteuer des Soldaten Iwan Tschonkin)

Der Beitrag ist auf der Beschreibung und der Gegenüberstellung der tschechischen und russischen nationalen Weltbilder im Werk von J.Hašek „Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk“ und von ...

Frolova, Vera
Univerzita Pardubice, 2014

,Fremde‘ Verfallsdetails in den georgischen und russischen Übersetzungen von Thomas Manns Buddenbrooks
Kwirikadse, Nino
2014 - German
Im vorliegenden Beitrag wird die Frage der Semantik der einzelnen Verfallsdetails in Thomas Manns „Buddenbrooks“ und in seinen georgischen und russischen Übersetzungen betrachtet. Die Untersuchung der Wortreihe, die das Titel-Detail mit der Bedeutung „Sumpfland-Moorland“ in sich einschlieβt, hat gezeigt, dass die in den georgischen und russischen Übersetzungen entdeckten Wortreihen der Wortreihe des Originaltextes nur teilweise entsprechen. Ausgehend von der Natur der deutschen, georgischen und russischen Sprachen und Mentalitäten ist in den Übersetzungstexten die Semantik einzelner Verfallsdetails verlorengegangen – derjenigen ‚fremden‘ Details, die von den georgischen und russischen Lesern nicht so aufgefasst werden wie von den deutschen. Das sind in erster Linie der Titel selbst (der Familienname „Buddenbrooks“, im gegebenen Fall sein zweiter Teil „Brook“) sowie der Vorname „Morten“, weiter „Moor“, „Mord“. Von 21 Gliedern der Wortreihe des Originaltextes sind in beiden Übersetzungstexten nur 20 Details fixiert, und unter ihnen wurden im Ganzen 11 unwahrnehmbare Wörter (d.h. ‚fremde‘ Verfallsdetails) gefunden (ein Wort ist ausgelassen). Die georgisch- sowie die russischsprachigen Rezipienten können also 11-mal die ‚Sumpf‘-Wörter in den verschiedenen Teilen des Romans nicht begreifen. Deshalb wird die untersuchte Wortreihe hier unterbrochen, und die Resonanz vom Verfall des altbürgerlichen Geschlechts der Buddenbrooks wird in beiden Übersetzungstexten überaus geschwächt. Keywords: Buddenbrooks; verfall; wortreihe; georgische und russische übersetzungen; verbal series; Georgian and Russian translations Available in digital repository of UPCE.
,Fremde‘ Verfallsdetails in den georgischen und russischen Übersetzungen von Thomas Manns Buddenbrooks

Im vorliegenden Beitrag wird die Frage der Semantik der einzelnen Verfallsdetails in Thomas Manns „Buddenbrooks“ und in seinen georgischen und russischen Übersetzungen betrachtet. Die Untersuchung ...

Kwirikadse, Nino
Univerzita Pardubice, 2014

Dialogue of cultures and cultural primitivism in anti-utopian novel of the first half of the 20th century
Dolzhenko, Svetlana
2014 - English
The article considers the problem of the dialogue of cultures as it is represented in the antiutopian novels of the first half of the 20th century. The author points out the typological features of the novels “We” by Evgeny Zamyatin, “Brave New World” by Aldous Huxley and “1984” by George Orwell and investigates the place and the role of the dialogue of cultures in the light of Mikhail Bakhtin’s concept and tendency toward cultural primitivism as the result of totalitarian influence in the imaginary world of anti-utopia. Keywords: dialogue; culture; anti-utopia; interaction; cultural values; cultural primitivism Available in digital repository of UPCE.
Dialogue of cultures and cultural primitivism in anti-utopian novel of the first half of the 20th century

The article considers the problem of the dialogue of cultures as it is represented in the antiutopian novels of the first half of the 20th century. The author points out the typological features of ...

Dolzhenko, Svetlana
Univerzita Pardubice, 2014

Hussiten und Katholiken (1414 – 1434). Zur sprachlichen Konstituierung von Feindbildern
Siller, Max
2014 - German
Die Verbrennung des böhmischen Gelehrten und Reformators Jan Hus als Häretiker am 6. Juli 1415 am Konzil zu Konstanz führte ab den 20er Jahren des 15. Jahrhunderts zu enormen kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Hussiten und Katholiken, die ganz Zentraleuropa erfassten. Jan Hus und seine Nachfolger wurden am Konzil und in der Folge zu absoluten Feindfiguren der Christenheit stilisiert. Dem Krieg der Waffen ging ein „Krieg der Wörter“ (Wertheimer 2003) voraus. Sprachlich stand dabei eine gewisse Metapher im Mittelpunkt, die mit dem Namen tschechisch Hus = deutsch ‚Gans‘ spielte: Der Feuertod des Jan Hus wurde sarkastisch als „Braten der Gans“, die kriegerische Verfolgung der Hussiten als „Rupfen“ und „Braten der Gänslein“ dargestellt. Durch die Animalisierung der Gegner wurden die Grausamkeiten gegen sie verharmlost und zynisch gerechtfertigt. Die in Konstanz agitierenden und an Kriegshandlungen beteiligten Dichter Muskatblüt, Konrad Attinger und Oswald von Wolkenstein hatten wesentlichen Anteil an der Konstituierung der Feindbilder und der publizistischen Hetze, wobei vor allem bei Oswald der Verdacht naheliegt, dass seine poetisch-agitatorische Tätigkeit nicht frei von Eigennutz war. Als Diener des Königs Sigismund kam ihm möglicherweise einige Bedeutung zu, als Hus unter Missachtung des königlichen Geleits seinem Schicksal überlassen wurde. Keywords: Konstanzer Konzil; Jan Hus; hussiten; hussitenkriege; muskatblüt; Konrad Attinger; Oswald von Wolkenstein; könig Sigismund; feindbilder; Council of Constance; hussites; hussite wars; song against the hussites; king Sigismund; concept of enemy Available in digital repository of UPCE.
Hussiten und Katholiken (1414 – 1434). Zur sprachlichen Konstituierung von Feindbildern

Die Verbrennung des böhmischen Gelehrten und Reformators Jan Hus als Häretiker am 6. Juli 1415 am Konzil zu Konstanz führte ab den 20er Jahren des 15. Jahrhunderts zu enormen kriegerischen ...

Siller, Max
Univerzita Pardubice, 2014

Franz Kardinal Königs Begegnungen mit fremden Kulturen
Majcher, Piotr
2014 - German
Franz Kardinal König (1905 – 2004) war in den Jahren 1956 – 1985 der Erzbischof der Erzdiözese Wien. Seine Taten und Handlungen zielten immer darauf ab, die Konflikte zu vermeiden und den Ausgleich zu suchen. Eine solche Haltung ermöglichte ihm, viele Spannungen auf verschiedenen Ebenen zu bewältigen. König versuchte auch die Relationen zwischen der katholischen Kirche und den nichtchristlichen Religionen, vor allem mit dem Islam und dem Judentum, zu entkrampfen. Das Ziel des vorliegenden Beitrags besteht darin, die besondere Rolle Kardinal Königs im Prozess der Annäherung zwischen den Christen und den Vertretern der nichtchristlichen Religionen (Islam und Judaismus) zu zeigen und die Meinung Kardinal Königs bezüglich der Relationen zwischen den Christen und den Muslimen sowie den Juden zu präsentieren. Keywords: Franz Kardinal König; christentum; judentum; islam; nichtchristliche Religionen; Franz Cardinal König; christianity; judaism; islam; non-christian religions Available in digital repository of UPCE.
Franz Kardinal Königs Begegnungen mit fremden Kulturen

Franz Kardinal König (1905 – 2004) war in den Jahren 1956 – 1985 der Erzbischof der Erzdiözese Wien. Seine Taten und Handlungen zielten immer darauf ab, die Konflikte zu vermeiden und den Ausgleich zu ...

Majcher, Piotr
Univerzita Pardubice, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases