Number of found documents: 179
Published from to

První výsledky živinové bilance rybníku Rožmberk s posouzením vlivu na řeku Lužnici
Potužák, J.; Duras, J.; Borovec, Jakub; Rohlík, V.; Langhansová, M.; Kubelka, A.
2010 - Czech
Keywords: eutrophication; phosphorus pollution; sediment Available at various institutes of the ASCR
První výsledky živinové bilance rybníku Rožmberk s posouzením vlivu na řeku Lužnici

Potužák, J.; Duras, J.; Borovec, Jakub; Rohlík, V.; Langhansová, M.; Kubelka, A.
Biologické centrum, 2010

Útvary stojatých vod v ČR a rizika eutrofizace způsobená erozním smyvem
Krása, J.; Dostál, T.; Rosendorf, P.; Hejzlar, Josef; Borovec, Jakub; Duras, J.; Fiala, D.; Beránková, T.; Dvořáková, T.; Martinec, J.; Strouhal, L.; Koudelka, P.; Mikšíková, K.; Vrána, K.; Ansorge, L.
2010 - Czech
Projekt si klade za cíl zkvalitnit ochranu povrchových vod v ČR a přispět k naplnění cílů rámcové směrnice EU o vodě. V rámci Plánů oblastí povodí ČR, dokončených v první verzi v roce 2008, byly definovány vodní útvary zranitelné díky plošným zdrojům znečištění, především pak fosforu z erozního smyvu a transportních procesů na zemědělské půdě. Recently the NAAR agency project “Defining of euthropication of standing water bodies caused by erosion phosphorus loads“ was started. Its purpose is to enhance the water bodies’ protection in coordination with the EU Water Framework Directive aims. Each vulnerable reservoir (standing water body) and its catchment will be fully examined and measures will be recommended. Keywords: phosphorus; euthropication; sediment transport; WFD Available at various institutes of the ASCR
Útvary stojatých vod v ČR a rizika eutrofizace způsobená erozním smyvem

Projekt si klade za cíl zkvalitnit ochranu povrchových vod v ČR a přispět k naplnění cílů rámcové směrnice EU o vodě. V rámci Plánů oblastí povodí ČR, dokončených v první verzi v roce 2008, byly ...

Krása, J.; Dostál, T.; Rosendorf, P.; Hejzlar, Josef; Borovec, Jakub; Duras, J.; Fiala, D.; Beránková, T.; Dvořáková, T.; Martinec, J.; Strouhal, L.; Koudelka, P.; Mikšíková, K.; Vrána, K.; Ansorge, L.
Biologické centrum, 2010

Analýza hierarchie významu bodových a difúzních zdrojů fosforu v povodí řeky Lomnice pro eutrofizaci nádrže Orlík
Hejzlar, Josef; Polívka, Josef; Žaloudík, Jiří
2009 - Czech
Zdroje P v povodí řeky Lomnice byly analyzovány dvěma metodami: (i) bilančním porovnáváním látkového toku P v monitorovaných profilech vůči součtu dílčích zdrojů P v daném povodí zmenšenému o odhad retence P v říční síti a (ii) pomocí stochastického modelu SIMCAT Environmental Agency UK. Obě metody ukázaly shodně jako hlavní zdroj vysokých koncentracích celkového P (průměr a charakteristická hodnota c90 v Lomnici při ústí do nádrže Orlík v letech 2004-2008 0,28 a 0,45 mg/l) komunální odpadní vody a intenzivní chov ryb v rybnících (56 a 26 % zdrojů P v povodí), zatímco odnosy ze zemědělských ploch a lesů dosahovaly pouze 14 a 3 % celkových zdrojů P. Ze scénářových výpočtů provedených oběma modely vyplývá, že úrovně koncentrace P bez eutrofizačních dopadů na nádrž nebude možné dosáhnout bez opatření zejména v oblastech čištění komunálních odpadních vod a rybářství. P sources in the Lomnice River catchment were analysed in two ways: (i) with a balance method of comparing P fluxes at monitored profiles on streams against the sums of partial P sources within their catchments that was reduced by P retention in the stream network and (ii) with the SIMCAT model of the Environmental Agency UK. Both methods appointed as the main source of high concentrations of total P (i.e., mean and 90% percentile of 0,28 and 0,45 mg/l, respectively, at the mouth of the Lomnice River to Orlík Reservoir in 2004-2008) municipal wastewater discharges and intensive fish pond production (55 and 25 % of P sources in the catchment, respectively) while the exports from agricultural and forested areas were 15 and 3 %, respectively. Scenario calculations by both methods indicated that the level of P concentration in the Lomnice River without eutrophication impacts on the reservoir cannot be achieved without measures both in the purification of wastewaters and fisheries. Keywords: P source apportionment model; SIMCAT; municipal wastewaters; fishpond fisheries Available at various institutes of the ASCR
Analýza hierarchie významu bodových a difúzních zdrojů fosforu v povodí řeky Lomnice pro eutrofizaci nádrže Orlík

Zdroje P v povodí řeky Lomnice byly analyzovány dvěma metodami: (i) bilančním porovnáváním látkového toku P v monitorovaných profilech vůči součtu dílčích zdrojů P v daném povodí zmenšenému o odhad ...

Hejzlar, Josef; Polívka, Josef; Žaloudík, Jiří
Biologické centrum, 2009

GPC půdních huminových kyselin a fulvokyselin z Trojmezí
Šestauberová, Martina; Novák, František
2009 - Czech
U vzorků huminových kyselin (HK) a fulvokyselin (FK), izolovaných z jednotlivých půdních horizontů podzolové půdy smrkového lesa na Trojmezí (Šumava, 48°46´25¨ sev. š., 13°51´04¨ vých. d.), byla pomocí gelové chromatografie stanovena molekulová hmotnost M.sub.r./sub. a průměrná molekulová hmotnost M.sub.w./sub.. Pro vysokomolekulární frakci HK bylo zjištěno rozmezí molekulových hmotností 380 – 569 kDa, pro hlavní frakci HK 6,7 – 31,4 kDa, u FK se hodnoty pohybovaly mezi 1,8 – 3,3 kDa. Z výsledků byl patrný klesající trend M.sub.r./sub. s rostoucí hloubkou, rovněž podíl vysokomolekulární frakce HK se směrem dolů snižoval. HK izolovaná z horizontu B.sub.h./sub. neobsahovala vysokomolekulární frakci a její molekulová hmotnost se blížila hodnotám stanoveným u fulvokyselin. Humic (HA) and fulvic acids (FA) were isolated from individual soil horizons from podzol of spruce forest in Trojmezí stand (Bohemian Forest, 48°46´25¨ N, 13°51´04¨ E). Their molecular weight M.sub.r./sub. and weight-average molecular weight M.sub.w./sub. were determined by the gel permeation chromatography(GPC). For the high-molecular HA fraction (HM-HA), it was found the range of M.sub.r./sub. 380 – 569 kDa, for the main fraction of HA and for FA 6.7 – 31.4 kDa and 1.8 – 3.3 kDa, respectively. The M.sub.r./sub. of humic substances and the proportion of HM–HA decreased with soil depth. HA isolated from horizon B.sub.h./sub. didn´t contain any high-molecular fraction and its molecular weight approached the values specified for FA. Keywords: fulvic acids; mountain spruce forest; humic acids Available at various institutes of the ASCR
GPC půdních huminových kyselin a fulvokyselin z Trojmezí

U vzorků huminových kyselin (HK) a fulvokyselin (FK), izolovaných z jednotlivých půdních horizontů podzolové půdy smrkového lesa na Trojmezí (Šumava, 48°46´25¨ sev. š., 13°51´04¨ vých. d.), byla ...

Šestauberová, Martina; Novák, František
Biologické centrum, 2009

Půdní mikromycety - potenciální zdroj N.sub.2./sub.O v půdách
Jirout, Jiří; Šimek, Miloslav; Elhottová, Dana
2009 - Czech
Cílem příspěvku je shrnout vědomosti o produkci N.sub.2./sub.O půdními mikromycety. Denitrifikace se předpokládala pouze u prokaryot, ale byly nalezeny důkazy produkce oxidů dusíku a N.sub.2./sub. i u hub. N.sub.2./sub.O houbového původu vzniká redukcí dusičnanů/dusitanů za anaerobních podmínek. Jelikož u hub byla nalezena schopnost používat denitrifikaci zároveň s respirací kyslíku, produkce N.sub.2./sub.O půdními houbami se dá předpokládat u širokého okruhu půd. Pro houby specifická nitrát/nitrit reduktáza (cytochrom P-450nor) byla objevena u druhu .i.Fusarium oxysporum./i.. Schopnost produkce N.sub.2./sub.O byla nalezena u dalších rodů mikromycetů (.i.Humicola, Cylindrocarpon, Trichoderma./i., atd.). Mnoho druhů mikromycetů nemá schopnost další redukce N.sub.2./sub.O na N.sub.2./sub.; u některých mikromycetů byla naopak popsána produkce N.sub.2./sub. pomocí tzv. kodenitrifikace. The aim of this paper is to summarize knowledge on potential production of N.sub.2./sub.O by fungi. The processes involved in the global nitrogen cycle are suggested to have an important role in the global environmental changes. Nitrification and denitrification processes cotribute to the production of N.sub.2./sub.O, which belongs to the group of highly active greenhouse gases. Denitrification - the successive reduction of nitrate to N.sub.2./sub. - was supposed to occur only in prokaryotes, but recently the evidence for dissimilation of nitrates and formation of nitrogen oxides and N.sub.2./sub. was reported also in fungi. N.sub.2./sub.O of fungal origin is formed from nitrate or nitrite by reduction under anaerobic or microaerobic conditions. Since fungi showed the capability to use denitrification and oxygen respiration simultaneously under various pO.sub.2./sub. conditions, the N.sub.2./sub.O production by fungi is expected in a wide range of soils with different aeration status. Keywords: nitrous oxide; denitrification; micromycetes Available at various institutes of the ASCR
Půdní mikromycety - potenciální zdroj N.sub.2./sub.O v půdách

Cílem příspěvku je shrnout vědomosti o produkci N.sub.2./sub.O půdními mikromycety. Denitrifikace se předpokládala pouze u prokaryot, ale byly nalezeny důkazy produkce oxidů dusíku a N.sub.2./sub. i u ...

Jirout, Jiří; Šimek, Miloslav; Elhottová, Dana
Biologické centrum, 2009

Earthworm assemblages on afforested colliery spoil heaps as affected by tree species
Pižl, Václav
2009 - English
Earthworm assemblages were analysed at twenty-eight colliery spoil heap sites of similar age located in the Sokolov open-cast coal mining district, north-western Bohemia, Czech Republic. Sites afforested with different tree species, namely spruce, pine, larch, oak, lime, and alder, were selected for the study in four replicates each, and compared with un-reclaimed sites covered with spontaneously developed vegetation. No difference was found in the density of earthworms between un-reclaimed sites and coniferous stands, however, a significant effect of tree species on worm density was observed at sites with deciduous afforestation. Dense earthworm populations developed in alder and lime plantations, while worm density was significantly lower under oak. Similarly, earthworm biomass at sites with coniferous afforestation did not differ from that of un-reclaimed heaps and was significantly lower than those at sites with deciduous afforestation. Keywords: earthworms; colliery spoil heaps; afforestation Available at various institutes of the ASCR
Earthworm assemblages on afforested colliery spoil heaps as affected by tree species

Earthworm assemblages were analysed at twenty-eight colliery spoil heap sites of similar age located in the Sokolov open-cast coal mining district, north-western Bohemia, Czech Republic. Sites ...

Pižl, Václav
Biologické centrum, 2009

The impact of ungulates on epigeic assemblages of centipedes (Chilopoda) in the Křivoklátsko Protected Landscape Area - preliminary results
Aurová, Klára
2009 - English
The Křivoklátsko Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic) represents a unique region covered in a high portion by forest ecosystems. Densities of ungulates in the forests are unusually high. Their impact on ecosystem is important, especially due to the removal and consumption of herbage, trampling of soil and vegetation, and the return of excreta. The aim of field study was to elucidate the impact of ungulates on soil invertebrates represented by centipedes. In this paper the first data about possible impact of ungulates on epigeic assemblage of centipedes are presented. In total, 9 centipede species were recorded. The species .i.Lithobius mutabilis./i. was dominant during the whole observation in all monitored plots. At the beginning of the experiment in 1994, this centipede outweighed other species with 91 %. After 12 years in 2006 the amount of other species arose almost up to 1/4 outside and more than 1/3 inside the fenced plots. Keywords: centipedes; epigeic activity; ungulates Available at various institutes of the ASCR
The impact of ungulates on epigeic assemblages of centipedes (Chilopoda) in the Křivoklátsko Protected Landscape Area - preliminary results

The Křivoklátsko Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic) represents a unique region covered in a high portion by forest ecosystems. Densities of ungulates in the forests are ...

Aurová, Klára
Biologické centrum, 2009

Strupovitost hlíz vážný problém při pěstování brambor
Diviš, J.; Krištůfek, Václav
2009 - Czech
Na plochách se silným a slabým výsledkem obecné strupovitosti byly pěstovány odrůdy brambor silně náchylné (Agria) a s nízkou náchylností (Kariera) ke strupovitosti hlíz. Stupeň napadení strupovitosti hlíz byl vyhodnocen podle stupnice Wenzel a Demel (1967). Získané výsledky potvrdily významné postavení odrůdy jako nepřímého opatření v ochraně brambor proti obecné strupovitosti. Odrůdy Agria a Kariera je možné využít jako indikační odrůdy výskytu obecné strupovitosti na polích. Potato varieties with high susceptibility (Agria) and low susceptibility (Kariera) to common scab were grown on both the sites with a low occurrence and with a strong occurrence of common scab. The degree of common scab was evaluated by using the scale of Wenzel and Demel (1967). The obtained results confirmed tne significant position of the variety as the indirect measure of common scab protection. It is possible to use both varieties Agria and Kariera for indication of common scab occurrence at field conditions. Keywords: common scab; potato; varieties Available at various institutes of the ASCR
Strupovitost hlíz vážný problém při pěstování brambor

Na plochách se silným a slabým výsledkem obecné strupovitosti byly pěstovány odrůdy brambor silně náchylné (Agria) a s nízkou náchylností (Kariera) ke strupovitosti hlíz. Stupeň napadení strupovitosti ...

Diviš, J.; Krištůfek, Václav
Biologické centrum, 2009

Fosfor jako hlavní příčina současného nepříznivého stavu eutrofizace a jakosti vody v nádrži Orlík
Hejzlar, Josef; Matěna, Josef; Šimek, Karel; Turek, Jan; Znachor, Petr; Žaloudík, Jiří; Rohlík, V.; Langhansová, M.
2009 - Czech
Koncentrace P v přítoku a doba zdržení vody jsou hlavní faktory určující koncentraci P v nádržích a následně vznik vodního květu a eutrofizaci. Nádrž Orlík je v současnosti podle koncentrace P v přítokových ramenech hypertrofní a u hráze eutrofní. K dosažení stavu bez sinic je nutné snížit přísun P do nádrže na méně než polovinu. Modelová analýza rozdělení zdrojů P v povodí ukázala jako nejvýznamnější komunální odpadní vody, odnos ze zemědělské půdy a produkci ryb v rybnících. Inflow concentration and water retention time are major controlling factors for in-lake P concentration and consecutively development of water blooms and eutrophication. Orlík Reservoir has been hypertrophic in its inflow arms and eutrophic at the dam. For avoiding cyanobacteria blooms it is needed to decrease P load in the reservoir to less than one half. P-source apportionment in the catchment indicated the dominant importance of municipal wastewaters, farmland runoff, and fishpond production. Keywords: carrying capacity of ecosystem for phytoplankton; apportionment of P sources in catchment; fisheries; municipal wastewaters Available at various institutes of the ASCR
Fosfor jako hlavní příčina současného nepříznivého stavu eutrofizace a jakosti vody v nádrži Orlík

Koncentrace P v přítoku a doba zdržení vody jsou hlavní faktory určující koncentraci P v nádržích a následně vznik vodního květu a eutrofizaci. Nádrž Orlík je v současnosti podle koncentrace P v ...

Hejzlar, Josef; Matěna, Josef; Šimek, Karel; Turek, Jan; Znachor, Petr; Žaloudík, Jiří; Rohlík, V.; Langhansová, M.
Biologické centrum, 2009

Projevy nadbytku dusíku v půdě
Hynšt, Jaroslav; Šimek, Miloslav
2009 - Czech
Nedostatek a nadbytek dusíku mohou mít různý význam v odlišných ekosystémech. Proto je třeba hledat obecné projevy nedostatku a nadbytku dusíku v půdě. Ve 3 rozdílných půdách byla testována hypotéza, že rostoucí nasycení půdy dusíkem zvyšuje podíl minerálního dusíku na úkor rozpustného organického dusíku a dusíku v mikrobní biomase. Vzorky půdy byly odebrány v porostu bezu černého, na orné půdě a v extenzivním sadu. Půdy byly inkubovány 14 dní a byl sledován obsah NH.sub.4./sub..sup.+./sup., NO.sub.3./sub..sup.-./sup., rozpustného organického dusíku a dusíku v mikrobní biomase. V souladu s hypotézou byl celkový obsah stanovovaných forem dusíku a nejvyšší podíl minerálního dusíku nejvyšší v nitrofilním keřovém porostu bezu černého a nejnižší v půdě nehnojeného extenzivního sadu, ve které byla většina dusíku vázána v mikrobní biomase a obsah minerálního dusíku byl nízký. Půdy se také výrazně lišily vývojem během inkubace. Nitrogen cycling is one of the most important processes on the Earth. Most of N transformations run in soil. Nitrogen usually enters the soil as occasional input in concentrated forms which means that it is often in excess or in deficit. However, deficit and excess of N have different value in different soils and ecosystems. For example, amount of N which causes significant impact on ecosystem of spruce forest is insufficient for the maize field. This suggests, that the amount of N in soil must be evaluated in context of the whole ecosystem. In N-limited ecosystems, most of N is stored in plant biomass and litter characterized by slow transformations. Productivity of ecosystem is low, but N is utilized with high efficiency. On the other hand, in conditions of high availability of N, losses take place. These differences are reflected in content of different fractions of soluble N in soil and different rates of their transformations. Keywords: nitrogen; soil; excess Available at various institutes of the ASCR
Projevy nadbytku dusíku v půdě

Nedostatek a nadbytek dusíku mohou mít různý význam v odlišných ekosystémech. Proto je třeba hledat obecné projevy nedostatku a nadbytku dusíku v půdě. Ve 3 rozdílných půdách byla testována hypotéza, ...

Hynšt, Jaroslav; Šimek, Miloslav
Biologické centrum, 2009

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases