Number of found documents: 149
Published from to

Významné soukromoprávní kodifikace v islámských zemích
Bezoušková, Lenka
2010 - Czech
Tento příspěvek se zaměřuje na nejvlivnější soukromoprávní kodifikace v islámských zemích, a to osmanskou Mandžallu, egyptský Sanhúrího občanský zákoník a kodifikaci Qadrí Páši. This paper focuses on the most influential private law codifications in Islamic countries such Ottoman Majalla, Egyptian Sanhuri Civil Code and Qadri Pascha Codification. Keywords: Islamic law; fiqh; Islamic schools of law Available at various institutes of the ASCR
Významné soukromoprávní kodifikace v islámských zemích

Tento příspěvek se zaměřuje na nejvlivnější soukromoprávní kodifikace v islámských zemích, a to osmanskou Mandžallu, egyptský Sanhúrího občanský zákoník a kodifikaci Qadrí Páši....

Bezoušková, Lenka
Ústav státu a práva, 2010

Metamorfózy rekodifikace českého soukromého práva
Vostrá, Lenka
2010 - Czech
Autorka se zamýšlí nad metamorfózami kodifikace soukromého práva počínaje koncem 20. století. Hodnotí klady a zápory uváděných legislativních návrhů občanského zákoníku a zabývá se otázkou přijetí třetího návrhu, připraveného k projednání Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR. The author reflects on the metamorphoses of codifications of Private Law from the end of the 20th century. She evaluates the advantages and disadvantages of the given proposals of the Civil Code and she deals with the issue of enactment of the third proposal which is ready for consideration by the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic. Keywords: private law; Civil Code; history of codification Available at various institutes of the ASCR
Metamorfózy rekodifikace českého soukromého práva

Autorka se zamýšlí nad metamorfózami kodifikace soukromého práva počínaje koncem 20. století. Hodnotí klady a zápory uváděných legislativních návrhů občanského zákoníku a zabývá se otázkou přijetí ...

Vostrá, Lenka
Ústav státu a práva, 2010

Problematika nepřekažení a neoznámení trestného činu v praxi zdravotnického pracovníka
Mitlöhner, Miroslav
2010 - Czech
Právní situace osoby, která se hodnověrně dozví o přípravě nebo páchání trestného činu a způsob, jakým může k překazení dojít. Postižení jednání toho, kdo neoznámil již spáchaný trestný čin. The legal position of a person who finds out trustworthily about the preparation or commission of a crime and about the way it can be prevented. The penalty for the failure to report a crime which has already been committed. Keywords: liability; criminal law; medical law; trestní právo Available at various institutes of the ASCR
Problematika nepřekažení a neoznámení trestného činu v praxi zdravotnického pracovníka

Právní situace osoby, která se hodnověrně dozví o přípravě nebo páchání trestného činu a způsob, jakým může k překazení dojít. Postižení jednání toho, kdo neoznámil již spáchaný trestný čin....

Mitlöhner, Miroslav
Ústav státu a práva, 2010

Kuplířství v zák. čís. 40/2009 Sb., trestním zákoníku
Mitlöhner, Miroslav; Kubík, J.
2010 - Czech
Seznámení s novou právní úpravou postihu kuplířství, kterou přinesl trestní zákoník čís. 40/2009 Sb. Familiarization with a new legal regulation of sanctioning procuring and soliciting prostitution, which was introduced by the Criminal Code No. 40/2009 Coll. Keywords: Criminal Code; procuring and soliciting prostitution; kuplířství; prostituce Available at various institutes of the ASCR
Kuplířství v zák. čís. 40/2009 Sb., trestním zákoníku

Seznámení s novou právní úpravou postihu kuplířství, kterou přinesl trestní zákoník čís. 40/2009 Sb....

Mitlöhner, Miroslav; Kubík, J.
Ústav státu a práva, 2010

Několik poznámek ke stavu českého právního řádu
Cvrček, František
2010 - Czech
Autor se v kapitole zabývá kvantitativní analýzou českého právního řádu a jejich srovnáním s právním řádem Slovenské republiky a Francie. Zvažuje problémy a předkládá návrhy na opatření. In the chapter, the author deals with a quantitative analysis of the Czech legal order and its comparison with the legal order of the Slovak Republic and France. He considers problems and presents proposals for measures. Keywords: quantitative analysis; Czech legal order; Slovak legal order Available at various institutes of the ASCR
Několik poznámek ke stavu českého právního řádu

Autor se v kapitole zabývá kvantitativní analýzou českého právního řádu a jejich srovnáním s právním řádem Slovenské republiky a Francie. Zvažuje problémy a předkládá návrhy na opatření....

Cvrček, František
Ústav státu a práva, 2010

Zvíře jako objekt právních vztahů
Müllerová, Hana
2010 - Czech
Úvodní část příspěvku rozebírá otázku právního postavení zvířat podle platného českého práva a podle navrhované nové právní úpravy občanského zákoníku. Těžištěm příspěvku jsou pak úvahy nad různými typy právních vztahů, jejichž objektem může být zvíře, a to v oblasti práva veřejného i soukromého, s poukazem zejména na různost cílů, k nimž příslušná právní úprava směřuje. The introductory part of the report analyses the legal status of animals in the Czech law in force and in the draft of the new Czech Civil Code. The focal point of the contribution are considerations on various types of legal relations that have animals as an object either in public or private law, with reference to different aims of respective legal regulation. Keywords: animal; legal status of animals; protection of animals Available at various institutes of the ASCR
Zvíře jako objekt právních vztahů

Úvodní část příspěvku rozebírá otázku právního postavení zvířat podle platného českého práva a podle navrhované nové právní úpravy občanského zákoníku. Těžištěm příspěvku jsou pak úvahy nad různými ...

Müllerová, Hana
Ústav státu a práva, 2010

Šíření nakažlivé lidské nemoci podle §§ 152,153 trestního zákoníku
Mitlöhner, Miroslav
2010 - Czech
Trestný čin šíření nakažlivé lidské nemoci a šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti. Povaha jednání, jímž se takové nebezpečí způsobuje nebo zvyšuje, rozdílné sankce u úmyslné a nedbalostní formy zavinění. The crime of spreading an infectious human disease and spreading an infectious human disease negligently. The nature of conduct causing or increasing such danger, different penalties in the case of intentional and negligent forms of fault. Keywords: medical law; criminal law; liability; trestní právo Available at various institutes of the ASCR
Šíření nakažlivé lidské nemoci podle §§ 152,153 trestního zákoníku

Trestný čin šíření nakažlivé lidské nemoci a šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti. Povaha jednání, jímž se takové nebezpečí způsobuje nebo zvyšuje, rozdílné sankce u úmyslné a nedbalostní formy ...

Mitlöhner, Miroslav
Ústav státu a práva, 2010

Kvalita práva - její vyjadřování a měření
Novák, František
2010 - Czech
Kapitola pojednává o třech pilířích, na nichž spočívá existence, realizace a působení práva, a to o legislativě, aplikaci práva, a sféře soukromoprávních aktivit subjektů právních norem. Upozorňuje na obecná kritéria hodnocení kvality práva a možné způsoby jejího měření. The chapter deals with three pillars which support the existence, implementation and operation of law, i.e. with legislation, application of law, and the area of private activities of parties to legal rules. It stresses the general criteria of the quality of law evaluation and the possible methods of its measurment. Keywords: theory of law; application of law; legal rules Available at various institutes of the ASCR
Kvalita práva - její vyjadřování a měření

Kapitola pojednává o třech pilířích, na nichž spočívá existence, realizace a působení práva, a to o legislativě, aplikaci práva, a sféře soukromoprávních aktivit subjektů právních norem. Upozorňuje na ...

Novák, František
Ústav státu a práva, 2010

Přehled právních nástrojů k prevenci zanedbávání péče o dítě
Mitlöhner, Miroslav; Wisiński, P.
2010 - Czech
Článek podává kvalifikované informace k problematice zanedbávání péče o dítě. Řešení a prevence je upravena ve vyjmenovaných právních předpisech, mezinárodních smlouvách, vyhláškách a nařízeních vlády. The article provides qualified information concerning the issue of child care neglect. The resolution and prevention of this matter are regulated by enumerated legal regulations, international agreements, ordinances and government decrees. Keywords: child care neglect; family law; rodinné právo Available at various institutes of the ASCR
Přehled právních nástrojů k prevenci zanedbávání péče o dítě

Článek podává kvalifikované informace k problematice zanedbávání péče o dítě. Řešení a prevence je upravena ve vyjmenovaných právních předpisech, mezinárodních smlouvách, vyhláškách a nařízeních ...

Mitlöhner, Miroslav; Wisiński, P.
Ústav státu a práva, 2010

Fragmentace mezinárodního práva, zákaz použití síly a jus cogens
Mrázek, Josef
2009 - Czech
Záměrem tohoto příspěvku bylo soustředit se na fragmentaci práva při použití ozbrojené síly, resp. jejího zákazu v mezinárodním právu a s tím souvisící existencí norem jus kodex. The aim of this contribution was to focus on fragmentation of law on the occasion of armed force application or its prohibition in International Law and on the related rules “jus cogens”. Keywords: international law; public international law; use of force Available at various institutes of the ASCR
Fragmentace mezinárodního práva, zákaz použití síly a jus cogens

Záměrem tohoto příspěvku bylo soustředit se na fragmentaci práva při použití ozbrojené síly, resp. jejího zákazu v mezinárodním právu a s tím souvisící existencí norem jus kodex....

Mrázek, Josef
Ústav státu a práva, 2009

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases