Number of found documents: 500
Published from to

Ernst Mach a evoluční pojetí vědy
Havlík, Vladimír
2010 - Czech
Evoluční pojetí vědy je u Macha často opomíjeno nebo mu není věnována odpovídající pozornost, pokud jde o interpretaci jeho díla. Příspěvek chce zdůrazněním takových aspektů Machovy filosofie vědy, jako je evoluční epistemologie, biologická funkce vědy, proměnlivý a historický charakter všeho teoretizování, zatíženost pozorování teorií a holismus, ukázat, že podstatným způsobem dokreslují jeho koncepci a umožňují ji nahlédnout jako kompaktní a logicky propojený systém. Tímto způsobem lze získat adekvátnější interpretaci Machova díla a prostřednictvím evoluční perspektivy ho pochopit mnohem konzistentněji. Mach's evolutionary conception of science is often neglected and did not received sufficient attention in the course of interpretation of his work. This article aims to emphasize such aspects of Mach's philosophy of science as his evolutionary epistemology, biological function of science, variable and historical character of all theorizing, theory laden character of observation and holism. All these aspects show that biological motives are substantial for Mach’s conception and that from this perspective it could be understood as a compact and logically interconnected system. This view suggests a more adequate interpretation of Mach‘s work and through the evolutional perspective understand him much more consistently. Keywords: E. Mach; evolutionary epistemology; philosophy of science; empiriocriticism Available at various institutes of the ASCR
Ernst Mach a evoluční pojetí vědy

Evoluční pojetí vědy je u Macha často opomíjeno nebo mu není věnována odpovídající pozornost, pokud jde o interpretaci jeho díla. Příspěvek chce zdůrazněním takových aspektů Machovy filosofie vědy, ...

Havlík, Vladimír
Filosofický ústav, 2010

Maxmilian Wietrowski SJ on Future Contingents
Svoboda, David
2010 - English
The paper deals with the problem of the truth-value of the propositions about so-called future cotingents events as it was put forth by the Czech Jesuit M. Wietrowski (1660-1737). Wietrowski defens the general validity of the law of excluded middle as well as of the principle of bivalence and that is why he says that any proposition about the future kontingent event has determinate truth-value independently of the Divine decree. Keywords: M. Wietrowski; future contigents; Truth-maker Available at various institutes of the ASCR
Maxmilian Wietrowski SJ on Future Contingents

The paper deals with the problem of the truth-value of the propositions about so-called future cotingents events as it was put forth by the Czech Jesuit M. Wietrowski (1660-1737). Wietrowski defens ...

Svoboda, David
Filosofický ústav, 2010

Prominentní okraj. Imaginace česko-německého pomezí v literatuře 19. a 20. století
Řezníková, Lenka
2010 - Czech
Studie se zabývá literárními reprezentacemi česko-německého „pomezí”. Na českých literárních textech z 19. a 20. století se snaží ukázat základní proměny konceptu pomezí: od výchozí představy “jazykové hranice”, která dominovala v 19. století, k představě pohraničí, která se ustavila během 20. století. Pokouší se tak konceptualizovat, jak se jinakost promítá do prostoru, resp. jak povědomí jinakosti spoluurčuje mentální mapování prostoru. Ve svém pojetí vychází studie z konceptu kulturní a historické podmíněnosti vnímání prostoru, přičemž zohledňuje i vliv kartografie jako média prostorové imaginace a nástroje produkce prostoru. The study deals with the concept of the Czech-German "borderland" as a spatial, mental ad social figure participing in the construction of the ethnic (national and cultural) differences and of otherness in general. Interpreting 19th and 20th century Czech literary texts, it shows the main transformations of this concept, from the idea of language frontier (dominating in the 19th century) to representation of the border territory (in the 20th century) Underscoring the cultural and historical conditionality of the frontier as a social institution, and the influence of cartography for its socialization, the study focuses on the spatial and semiotic consequences of these transformations. Keywords: border; borderland; space; otherness; Czech literature of the 19th and 20th century Available at various institutes of the ASCR
Prominentní okraj. Imaginace česko-německého pomezí v literatuře 19. a 20. století

Studie se zabývá literárními reprezentacemi česko-německého „pomezí”. Na českých literárních textech z 19. a 20. století se snaží ukázat základní proměny konceptu pomezí: od výchozí představy ...

Řezníková, Lenka
Filosofický ústav, 2010

P. Franz Retz v České provincii Tovaryšstva Ježíšova
Svatoš, Martin
2010 - Czech
Článek pojednává o životě a kariéře pražského rodáka, 15. generála SJ Franze Retze a jeho působení v České provincii SJ. The article describes the life and career of the XVthe superior general of the Society of Jesus Franz Retz, native of Prague, and his activity in the Province of Bohemia. Keywords: Franz Retz SJ; the Society of Jesus; the Province of Bohemia of the Society of Jesus; 17th–18th centuries Available at various institutes of the ASCR
P. Franz Retz v České provincii Tovaryšstva Ježíšova

Článek pojednává o životě a kariéře pražského rodáka, 15. generála SJ Franze Retze a jeho působení v České provincii SJ....

Svatoš, Martin
Filosofický ústav, 2010

Výzvy věku a odvaha k pravdě
Kohák, Erazim
2010 - Czech
Příspěvek se zabývá tématem strachu a úzkosti jako společný jmenovatel věku a navrhuje způsoby, jak k nim přistupovat. The contribution deals with the issues of fear and anxiety as a common features of this age, and proposes some attitudes towards them. Keywords: relations between God and man; Christian anthropology; Christian life Available at various institutes of the ASCR
Výzvy věku a odvaha k pravdě

Příspěvek se zabývá tématem strachu a úzkosti jako společný jmenovatel věku a navrhuje způsoby, jak k nim přistupovat....

Kohák, Erazim
Filosofický ústav, 2010

"Nova et vetera." Rétorika na jezuitských gymnáziích a řečnická praxe v Českých zemích v 17. a 18. století
Svatoš, Martin
2010 - Czech
Článek se věnuje výuce rétoriky na jezuitských latinských školách a jejímu dopadu na literární produkci v českých zemích v 17. a 18. století. The article deals with the teaching of the Rhetoric in the Jesuit Latin Schools and its impact upon the literary production in the Czech lands in the 17th and 18th centuries. Keywords: Rhetoric; Jesuit high schools; literature; Czech lands; 17th–18th centuries Available at various institutes of the ASCR
"Nova et vetera." Rétorika na jezuitských gymnáziích a řečnická praxe v Českých zemích v 17. a 18. století

Článek se věnuje výuce rétoriky na jezuitských latinských školách a jejímu dopadu na literární produkci v českých zemích v 17. a 18. století....

Svatoš, Martin
Filosofický ústav, 2010

Úvod do kapitoly: Literatura a rétorika jesuitů / Einleitung in das Kapitel: Literatur und Rhetorik der Jesuiten
Svatoš, Martin
2010 - Czech
Úvod do kapitoly 'Literatura a rétorika jesuitů' ve sborníku o působení jezuitů v Čechách. Introduction to the chapter: 'Literature and Rhetoric of the Jesuits' in the proceedings concerning the activities of the Jesuits in the Bohemia. Keywords: Literature; the Society of Jesus; Bohemia; 17th–18th centuries; Rhetoric Available at various institutes of the ASCR
Úvod do kapitoly: Literatura a rétorika jesuitů / Einleitung in das Kapitel: Literatur und Rhetorik der Jesuiten

Úvod do kapitoly 'Literatura a rétorika jesuitů' ve sborníku o působení jezuitů v Čechách....

Svatoš, Martin
Filosofický ústav, 2010

"Taková postila jest dobrá duchovní pastva a lékařství duše": Matěj Václav Šteyer a jeho Postila katolická
Havelka, Tomáš
2010 - Czech
Autor prozkoumává jednu z nejvýznamnějších jezuitských postil napsanou M. V. Štajerem. Autor klade zvláštní pozornost na Štajerovo přijetí tradiční homiletiky a odmítnutí nových vlivů, na kompozici kázání (užití čtyřstupňové exegeze) a na užití zdrojů (např. homiletických příruček P. de Outremanna, M. Pexenfeldera a dalších). The author examines one of main Jesuitic postilas, written by M. V. Štajer. Author puts special focus on Štajer's reception of traditional way of homiletic and reject of new influences, on the composition of sermons (the exegesis in four levels) and on using sources (e.g. homiletic handbooks written by P. de Outremann, M. Pexenfelder and others). Keywords: Jesuit literature; homiletics; using of sources; Matěj Václav Štajer Available at various institutes of the ASCR
"Taková postila jest dobrá duchovní pastva a lékařství duše": Matěj Václav Šteyer a jeho Postila katolická

Autor prozkoumává jednu z nejvýznamnějších jezuitských postil napsanou M. V. Štajerem. Autor klade zvláštní pozornost na Štajerovo přijetí tradiční homiletiky a odmítnutí nových vlivů, na kompozici ...

Havelka, Tomáš
Filosofický ústav, 2010

Role zprostředkovatele ve výzkumných a inovačních aktivitách
Filáček, Adolf
2010 - Czech
Příspěvek předkládá analýzu role zprostředkovatele, která vychází z výsledků řešení evropského projektu SUPER-SME (Supporting Potential and Existing Research Intensive SMEs.) The contribution presents an analysis of the intermediator role based on the outputs of European project SUPER-SME (Supporting Potential and Existing Research Intensive SMEs.) Keywords: research; human resources Available at various institutes of the ASCR
Role zprostředkovatele ve výzkumných a inovačních aktivitách

Příspěvek předkládá analýzu role zprostředkovatele, která vychází z výsledků řešení evropského projektu SUPER-SME (Supporting Potential and Existing Research Intensive SMEs.)...

Filáček, Adolf
Filosofický ústav, 2010

Komunikace mezi expertem, veřejností a politikou
Machleidt, Petr
2010 - Czech
Příspěvek hodnotí výsledky projectu "TAMI - Hodnocení technologií v Evropě - mezi metodou a dopadem", který byl realizován v rámci programu STRATA (Strategic Analysis of Specific political Issues). The contribution presents an evaluation of the outputs of the project "TAMI - Assessment of technologies in Europe - Between Method and Impact" - that was implemented within the program STRATA (Strategic Analysis of Specific political Issues). Keywords: TAMI project; research Available at various institutes of the ASCR
Komunikace mezi expertem, veřejností a politikou

Příspěvek hodnotí výsledky projectu "TAMI - Hodnocení technologií v Evropě - mezi metodou a dopadem", který byl realizován v rámci programu STRATA (Strategic Analysis of Specific political ...

Machleidt, Petr
Filosofický ústav, 2010

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases