Number of found documents: 172
Published from to

Komentář k článku Gérarda Grunberga a Hanse-Dietera Klingemanna: Vývoj volební účasti v Evropě od roku 1989
Mansfeldová, Zdenka
2006 - Czech
Pokles volební účasti při volbách do národních parlamentů a ve volbách do Evropského parlamentu je významným fenomenem, zejména v období rozšíření EU. Příspěvek hodnotí existující výklady tohoto jevu a poukazuje na jejich slabá místa. The decline of electoral participation in national parliamentary election and election to the European parliament is an important phenomenon, especially from the point of view of enlarged Europe. The contribution evaluates different analysis and tries to stress weak points. Keywords: European election; citizenship; EU Available at various institutes of the ASCR
Komentář k článku Gérarda Grunberga a Hanse-Dietera Klingemanna: Vývoj volební účasti v Evropě od roku 1989

Pokles volební účasti při volbách do národních parlamentů a ve volbách do Evropského parlamentu je významným fenomenem, zejména v období rozšíření EU. Příspěvek hodnotí existující výklady tohoto jevu ...

Mansfeldová, Zdenka
Sociologický ústav, 2006

„Doma“ v pohraničí
Laštovková, Jitka
2006 - Czech
Stať je zaměřena na vnímání kategorie domova obyvateli české strany česko-bavorského pohraničí, oblasti specifické zejména výměnou obyvatelstva po 2. světové válce. Pojem domova je interpretován jako sociální konstrukt, podmíněný historicky a kulturně. Obsah rozhovorů ukazuje, že pojem domov má prostorovou, sociální a časovou dimenzi a nejčastěji je spojován s rodištěm, s aktuálním bydlištěm nebo rodinou. Vnímání je přitom odlišné mezi starousedlíky a nově příchozími a liší se i generačně. Rozhovory však do jisté míry vyvracejí postmoderní teorie o postupném mizení domova (Bauman, Keller) a spíše potvrzují potřebu domov definovat, budovat a pevně ukotvit. The following article is aimed at reception of category of “home” by Czech citizens from Czech-Bavarian borders. The unique characteristic of this area is... . mainly exchange of inhabitants after the WWII. The term home is interpreted as social construct, culturally and historically determined. Content of the interviews shows that home has its territorial, social and time dimension and mostly is associated with birthplace, residence or family. The perception is different among autochthons and newcomers and it differs according to generations, too. To a certain extent interviews controvert postmodern theories about progressive disappearance of home (Bauman, Keller) and they seem to testify the necessity to define, to build and to stay “home”. Keywords: borderland; social contruction; home Available at various institutes of the ASCR
„Doma“ v pohraničí

Stať je zaměřena na vnímání kategorie domova obyvateli české strany česko-bavorského pohraničí, oblasti specifické zejména výměnou obyvatelstva po 2. světové válce. Pojem domova je interpretován jako ...

Laštovková, Jitka
Sociologický ústav, 2006

Třetí sektor a organizovaná občanská participace v ČR
Rakušanová, Petra
2006 - Czech
Příspěvek si klade otázku, zda jsou neziskové organizace efektivní formou zprostředkování zájmů občanů a společenských skupin. V první části se nejprve zaměřuje na vymezení neziskového sektoru jako institucionalizované součásti občanské společnosti. Následně definuje následující role neziskových organizací: participativní, servisní, zájmovou. Právě zájmovou funkci v jejímž rámci vytváří neziskové organizace prostor pro reprezentaci zájmů a potřeb. V druhé části pak analyzuje bariéry neziskového sektoru v ČR, především pak: komunikace občanské společnosti a státu, nedostatečné právní prostředí, financování obecně a jeho strukturální proměna po vstupu ČR do EU, nedostatečně rozvinuté firemní dárcovství. V neposlední řadě nacházíme bariéru individuální - postkomunistický občan je ve vztahu k neziskovému sektoru spíše organizačně pasivní a lhostejný. This paper tries to answer the question, whether NGOs are an effective form of interest representation of citizens and social groups. In the first part it concentrates on definition of nongovernmental sector as an institutionalised part of civil society. Further the contribution delineates following roles of NGOs: participative, service, and interest role. It is particularly the interest function within which NGOs create space for representation of interests and needs. In the second part it analyses barriers on civic sector in the Czech Republic, we point out the following ones: communication between civil society and the state, unsatisfactory legal environment, financing in general as well as its structural changes following the Czech accession into the EU, inadequately developed corporate giving. Last but not least we stress individual barrier – post-communist citizen is rather organizationally passive and indifferent in his relationship to civic sector. Keywords: NGO; civic society; civic sector Available at various institutes of the ASCR
Třetí sektor a organizovaná občanská participace v ČR

Příspěvek si klade otázku, zda jsou neziskové organizace efektivní formou zprostředkování zájmů občanů a společenských skupin. V první části se nejprve zaměřuje na vymezení neziskového sektoru jako ...

Rakušanová, Petra
Sociologický ústav, 2006

Globalizace v sociologii a antropologii
Kolářová, Marta
2006 - Czech
V článku je prezentována výuka globalizace na katedře Sociologie na Fakultě Sociálních Věd na UK. Představuje také studium globalizace v USA a možnosti uplatnění amerických výukových metod v ČR. Zaměřuje se hlavně na přístupy ke globalizaci v sociologii, sociokulturní antropologii a genderových studiích. The article presents teaching of globalization at the department of Sociology at the Faculty of Social Sciences, Charles University. Study of globalization in the U.S. and possibilities of American teaching methods are discussed. The focus is on approaches to globalization in sociology, sociocultural anthropology and gender studies. Keywords: globalization; sociology; anthropology Available at various institutes of the ASCR
Globalizace v sociologii a antropologii

V článku je prezentována výuka globalizace na katedře Sociologie na Fakultě Sociálních Věd na UK. Představuje také studium globalizace v USA a možnosti uplatnění amerických výukových metod v ČR. ...

Kolářová, Marta
Sociologický ústav, 2006

Vliv ekonomických a hodnotových faktorů na reprodukční strategie aktérů v České republice
Vohlídalová, Marta
2006 - Czech
Příspěvek na konferenci o rovných příležitostech „Equal Is Not Enough“ pořádanou ve dnech 13.– 15. září 2006 výzkumným centrem „The Policy Research Center on Equal Opportunities“ Univerzity v Antverpách a Univerzity v Hasseltu v Antverpách (Belgie). The paper for European conference on equal opportunities “Equal Is not Enough” held from the 13th to 15th September 2006 by “The Policy Research Center on Equal Opportunities“ (University of Antwerps and University of Hasselt) in Antwerps (Belgium). Keywords: Fertility; family planning Available at various institutes of the ASCR
Vliv ekonomických a hodnotových faktorů na reprodukční strategie aktérů v České republice

Příspěvek na konferenci o rovných příležitostech „Equal Is Not Enough“ pořádanou ve dnech 13.– 15. září 2006 výzkumným centrem „The Policy Research Center on Equal Opportunities“ Univerzity v ...

Vohlídalová, Marta
Sociologický ústav, 2006

Jak česká veřejnost reflektuje práci novinářů. Média v šetřeních Centra pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR
Škodová, Markéta
2006 - Czech
Jedním z témat, kterým se CVVM věnuje v rámci výzkumu veřejného mínění, jsou média. Příspěvek seznamuje se dvěma okruhy otázek z kontinuálních šetření – 1) míra důvěry ve sdělovací prostředky, televizi, noviny a rádia, 2) názory na pravdivost a úplnost informací poskytovaných konkrétními médii. The CVVM public opinion polls focus, among other themes, on media. The paper chose two areas of questions from their continuous research – 1) level of trust in media, television, newspaper and radios, 2) opinions on accuracy and inaccuracy of information provided by specific media. Keywords: public opinion; mass media Available at various institutes of the ASCR
Jak česká veřejnost reflektuje práci novinářů. Média v šetřeních Centra pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR

Jedním z témat, kterým se CVVM věnuje v rámci výzkumu veřejného mínění, jsou média. Příspěvek seznamuje se dvěma okruhy otázek z kontinuálních šetření – 1) míra důvěry ve sdělovací prostředky, ...

Škodová, Markéta
Sociologický ústav, 2006

Úskalí otcovství po partnerském rozchodu: otcové a vyživovací povinnost
Dudová, Radka
2006 - Czech
Příspěvek je zaměřen na jednu z nejdůležitějších dimenzí otcovské role, a sice na dimenzi otce jako živitele, tedy konkrétně na změny, které rozchod rodičů zpravidla znamená pro tento rozměr otcovství. Jeho cílem je vnést určité porozumění do porozchodových situací a vysvětlit, jak rozvedení otcové chápou a interpretují své chování v roli živitele svých dětí po rozchodu. The text is dealing with one of the most important dimensions of father role – the dimension of father as the family breadwinner, and more specifically with the changes that the marital separation means for this dimension of fatherhood. Its aim is to bring more understanding into the after-separation situations, and to explain how divorced fathers understand and interpret their behavior in the role of breadwinner for their children after divorce. Keywords: fatherhood; separation; family Available at various institutes of the ASCR
Úskalí otcovství po partnerském rozchodu: otcové a vyživovací povinnost

Příspěvek je zaměřen na jednu z nejdůležitějších dimenzí otcovské role, a sice na dimenzi otce jako živitele, tedy konkrétně na změny, které rozchod rodičů zpravidla znamená pro tento rozměr ...

Dudová, Radka
Sociologický ústav, 2006

Krajské zřízení ve světle názorů krajských elit
Illner, Michal
2006 - Czech
V příspěvku se analyzují postoje příslušníků krajských elit k novému krajskému zřízeni, které nabylo v ČR účinnosti v r. 2000 resp. v r. 2001. Příslušná data byla shromážděna v r. 2004 formou rozhovorů s 820 respondenty představujícími politické, administrativní, ekonomické a kulturní elity ve 13 krajích a hl.m.Praze. Diskutujjí se názory na důvody a motivy, které vedly k zavedení krajského zřízení, názory na jeho úspěšnost, na vhodnost vymezení kompetencí krajů a na překážky, s kterými se krajský systém setkává. Poznatky jsou členěny podle jednotlivých výše zmíněných čtyř typů elit. The paper analyses attitudes of the Czech regional elites toward the system of regional government introduced in this country in 2001. Political, administrative, economic and cultural elites, altogether 820 individuals, were interviewed in 2004. The respondents expressed their opinion on the success of the new system of regional government, on reasons and motives of its introduction, on the delimitation of responsibilities to the regional authorities and on the challenges these authorities have to face. The findings have been structured according to the four above-mentioned types of elites. Keywords: regions – elites - government Available at various institutes of the ASCR
Krajské zřízení ve světle názorů krajských elit

V příspěvku se analyzují postoje příslušníků krajských elit k novému krajskému zřízeni, které nabylo v ČR účinnosti v r. 2000 resp. v r. 2001. Příslušná data byla shromážděna v r. 2004 formou ...

Illner, Michal
Sociologický ústav, 2006

Faktory česko-německého partnerství po vstupu ČR do EU
Houžvička, Václav
2006 - Czech
Prezentované výsledky výzkumu veřejného mínění zachycují a hodnotí vnímání Německa v postojích a názorech obyvatel českého pohraničí v etapě vstupu České republiky do EU. Vedle dalších sociálních skupin je zvláštní pozornost věnována názorům příslušníků místních elit. The presented results of the opinion poll contribute to the recording and evaluating of the perception of Germany in the opinions and attitudes of the Czech borderland inhabitants during the period of the Czech Republic joining the European Union. Besides all social groups are in detail researched opinions of local elites. Keywords: regional research; cooperation; euroregions Available at various institutes of the ASCR
Faktory česko-německého partnerství po vstupu ČR do EU

Prezentované výsledky výzkumu veřejného mínění zachycují a hodnotí vnímání Německa v postojích a názorech obyvatel českého pohraničí v etapě vstupu České republiky do EU. Vedle dalších sociálních ...

Houžvička, Václav
Sociologický ústav, 2006

Národní identita, národní hrdost a TGM
Novotný, Lukáš
2006 - Czech
Článek seznamuje s výsledky empirického výzkumu v českém pohraničí se zaměřením na národní identitu a národní hrdost. The article is based on results of the field research made within the Czech borderland aimed on subject of national identity and national pride. Keywords: national identity; national pride; Masaryk Available at various institutes of the ASCR
Národní identita, národní hrdost a TGM

Článek seznamuje s výsledky empirického výzkumu v českém pohraničí se zaměřením na národní identitu a národní hrdost....

Novotný, Lukáš
Sociologický ústav, 2006

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases