Number of found documents: 2212
Published from to

Adaptace hlístic na přežití nepříznivých podmínek
Čermáková, Petra; Vadlejch, Jaroslav; Kyriánová, Iveta Angela
2017 - Czech
Adaptace hlístic zahrnují soubor mechanismů, díky nimž hlístice čelí nepříznivým podmínkám. Ty mohou přicházet buď z vnějšího, nebo vnitřního prostředí. Jaké budou převládat, závisí na tom, zda je hlístice parazitická, volně žijící, či se jedná o volně žijící stadium hlístice parazitické. Hlístice žijící ve volné přírodě se musí vyrovnávat hlavně se změnami okolního biotopu. Parazita zase velmi ovlivňuje vnitřní prostředí svého hostitele. Avšak i v tomto případě je důležitá úloha vnějšího okolí, neboť vždy platí vzájemný vztah parazita, hostitele a prostředí. Situace ohrožení řeší hlístice zpravidla dvěma způsoby. Buď se nepříznivým podmínkám přizpůsobí natolik, že v nich dokáží růst a reprodukovat se, nebo volí takový adaptační mechanismus, který jim dané ohrožení pomůže alespoň dočasně překonat. Nejen jednotlivé druhy, ale i jednotlivá stadia určitých druhů hlístic používají takové adaptační mechanismy v závislosti na prostředí, ve kterém žijí. Jednotný a univerzálně platný adaptační mechanismus u hlístic neexistuje. Adaptační mechanismy, které hlístice používají, vyvolávají změny v jejich fyziologii potažmo metabolismu, morfologii, vývoji a růstu, ale i v jejich chování. Cílem této práce byl na základě práce s informačními databázemi bližší popis těch nejdůležitějších adaptačních mechanismů, čemuž předchází obecný popis biologie hlístic pro lepší pochopení problematiky. Na základě toho lze vysvětlit, proč jsou hlístice evolučně natolik úspěšným kmenem s tak širokým polem působnosti. Mohou být také velice nepříjemnými škůdci mající negativní dopad na hospodářskou i sociální sféru. A právě snaha o bližší poznání hlístic a jejich adaptačních mechanismů a zkoumání jejich překvapivě odolných forem může být klíčem k jejich řízené regulaci. Adaptation is a complex of mechanisms, thanks to which nematodes can endure unfavourable conditions. These can come from either external or internal environment. Which one would be dominating, depends on the exact lifestyle of a certain nematode e.g. nematodes living in free nature must deal with environmental changes, parasitic ones are influenced by viability of the host, but even in this case we cannot dismiss the role of environment. There is always a mutual bond between the parasite, host, and the environment. Nematodes usually resolve emergency situations in two ways. One way is to adapt to the new conditions so they can grow and reproduce. The other way is to choose an adaptation mechanism thanks to which nematodes will survive a threat temporarily. Adaptation mechanisms can vary between individual species or various stages of the same kind of nematodes. Universal adaptation behaviour among nematodes does not exist. Adaptation mechanisms of nematodes cause changes in their physiology, metabolism, morphology, development or growth, but also in their behaviour. The aim of this thesis is to gather information from academic literature and scientific articles and provide a closer description of nematodes and their most usual and important adaptation mechanisms. This is preceded by a general description of nematode biology for better understanding of the issue. Based on this information we can comprehend why nematodes are such a successful phylum. Nematodes can be also considered as pests having a negative impact on the economic and social sphere. Further knowledge of nematodes and their mechanisms of adaptation and exploration of their surprisingly resistant forms can lead to control their regulation. Keywords: hlístice; prostředí; hostitel; hypobióza; dauer larva; teplota; potrava dostupnost_czu
Adaptace hlístic na přežití nepříznivých podmínek

Adaptace hlístic zahrnují soubor mechanismů, díky nimž hlístice čelí nepříznivým podmínkám. Ty mohou přicházet buď z vnějšího, nebo vnitřního prostředí. Jaké budou převládat, závisí na tom, zda je ...

Čermáková, Petra; Vadlejch, Jaroslav; Kyriánová, Iveta Angela
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Restaurování historického nábytku
Hychta, Jakub; Pánek, Miloš; Oberhofnerová, Eliška
2017 - Czech
Tato bakalářská práce pojednává o teoretické i praktické stránce restaurování nábytku. V teoretické části je popsán smysl a účel restaurování a zároveň podmínky, při jakých je možné restaurovat. Praktická část patří konkrétním postupům při restaurování a na konci porovnávám praxi s literaturou. Projekt, který je v této práci zdokumentován, byl nakonec zhodnocen spíše jako oprava, jelikož restaurátor nepoužil vhodné postupy. This thesis discusses about theoretical and practical aspects of furniture restoration. There is described meaning and purpose of restoration in the theoretical part as well as necessarily conditions about restoration. The practical part includes specific procedures of restauration and there is also comparison practice with literature on the end. Documented project was evaluated more like repairing because restorer did not use appropriate procedures. Keywords: historický nábytek; restaurování; technologie; nátěry dostupnost_czu
Restaurování historického nábytku

Tato bakalářská práce pojednává o teoretické i praktické stránce restaurování nábytku. V teoretické části je popsán smysl a účel restaurování a zároveň podmínky, při jakých je možné restaurovat. ...

Hychta, Jakub; Pánek, Miloš; Oberhofnerová, Eliška
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Proměny života na pražském sídlišti
Fleková, Michaela; Macků, Lucie; Štolfová, Andrea
2017 - Czech
V práci je analyzováno měnící se prostředí, životy a vztahy obyvatelů sídlišť Prahy 13 od jejich vzniku až do současnosti. První část se zaobírá teoretickým vysvětlením pojmů prefabrikace, rodina, sídliště a urbanismus. Cílem praktické části je přiblížit jak obyvatelé městské části Prahy 13 vnímají proměny jejich života v průběhu let. Výpovědi respodententů byly rozčleněny do několika skupin, jako jsou první obyvatelé sídlišť, socializace v panelovém domě, současný život na sídlišti, běžný den a volný čas obyvatelů. Práce využívá kvalitativního výzkumu ve formě polostrukturovaných rozhovorů s 12 obyvateli, kteří na Praze 13 žijí buďto celý život, nebo delší dobu. This thesis wants to analyze changing environment, lives and relationships of residents of Prague 13 who live there the whole life. First part approaches explanation of terms such as prefabrication, family, housing estate and urbanism. The practical part deals with residents points of view on changes of their lifes throughout a life time. Testimonies of narrators were divided into larger groups such as the first residents of housing estates, socialization in the block of flats, present life in the housing estate, ordinary day and free time of their residents. Thesis uses qualitative research in form of semi-structured interviews with residents of Prague 13 who are living there the whole life or a longer time. Keywords: sídliště; urbanismus; rodina; Praha 13; prefabrikace; volný čas; panelový dům dostupnost_czu
Proměny života na pražském sídlišti

V práci je analyzováno měnící se prostředí, životy a vztahy obyvatelů sídlišť Prahy 13 od jejich vzniku až do současnosti. První část se zaobírá teoretickým vysvětlením pojmů prefabrikace, rodina, ...

Fleková, Michaela; Macků, Lucie; Štolfová, Andrea
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Floristický průzkum v lokalitě Branský les v souvislosti se záměrem rozšíření těžby rašeliny
Konvalinková, Lucie; Petrů, Anita; Vachová, Pavla
2017 - Czech
Cílem této bakalářské práce byl průzkum floristické skladby na území Branský les II na Třeboňsku. Zájmové území se nachází v bezprostřední blízkosti území, kde probíhá těžba rašeliny společností rašelina Soběslav a. s. Proto existoval předpoklad, že druhová skladba na území Branského lesa bude silně ovlivněna přiléhající těžbou. V roce 2015 byl na území proveden podrobný terénní průzkum, který obnášel mapování biotopů a floristickou inventarizaci. Při vyhodnocení dat byl kladen důraz na aktuální zastoupení problematických rostlinných druhů (invazních a expanzních), případně druhů vzácných či ohrožených. Současná druhová skladba na lokalitě odpovídá degradovanému rašelinnému lesu. Díky odvodnění území dochází ke zrychlení přirozené sukcese a rovněž je zde patrná postupná eutrofizace, postupující od okolních vodotečí do středu území. Na území Branský les II převládají biotopy ovlivněné člověkem nad biotopy přirozenými. The aim of this bachelor thesis was to collect data on floristic composition in the territory of Branský les II, South Bohemia. The area of interest is situated in proximity to the peat extraction field. There existed assumption that the species composition would have been heavily influenced by the proximity of the mining site. In 2015, a detailed field survey was carried out in the area that included habitat mapping and floristic research. The evaluation of the data emphasized the current representation of problematic plant species (invasive and expansive), as well as abundance of rare or endangered species. The current species composition of the locality corresponds with that of degraded peat forest. Due to the massive drainage, the natural succession accelerates together with gradual eutrophication, moving from the nearby waterways to the centre of the territory. In the territory of Branský les II, biotopes influenced by human activities predominate over the natural ones. Keywords: rašeliniště; vodní režim; biodiverzita; degradace biotopů dostupnost_czu
Floristický průzkum v lokalitě Branský les v souvislosti se záměrem rozšíření těžby rašeliny

Cílem této bakalářské práce byl průzkum floristické skladby na území Branský les II na Třeboňsku. Zájmové území se nachází v bezprostřední blízkosti území, kde probíhá těžba rašeliny společností ...

Konvalinková, Lucie; Petrů, Anita; Vachová, Pavla
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Problematika loterijního zákona ve vybrané společnosti
Šanderová, Aneta; Civínová, Denisa; Světlíková, Daniela
2017 - Czech
Cílem této bakalářské práce je zjistit, jakým způsobem ovlivňují právní předpisy zabývající se problematikou loterií, výsledky hospodaření vybrané společnosti. Jedná se zejména o zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách a dále o zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, který se stal účinným od 1. 1. 2017 a nahradil tak zákon předešlý. Nebude opomenuto zmínit ani zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, který vešel v účinnost spolu s výše uvedeným zákonem o hazardních hrách. Autor práce se pokusí čtenáře uvést do základní problematiky hazardu vysvětlením základních pojmů. Dále se bude práce podrobněji věnovat regulaci této oblasti. V první řadě budou v této bakalářské práci zmíněny hlavní rozdíly a zpřísněná nařízení, která se nově aplikují v zákoně č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách. Důležité jsou také obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, které spolu se zákonem regulují oblast hazardu. Jejich rozborem, stejně jako výše zmíněným oblastem, se bude věnovat teoretická část práce. V praktické části se pak autor zaměří na vybrané části Prahy a dále na jednu konkrétní společnost provozující loterie a jiné podobné hry. Zde bude analyzovat, jaký dopad mají především změny obecně závazných vyhlášek hl. m. Prahy na počty provozoven na jejím území a jaký dopad mají tyto změny na výsledky hospodaření společnosti BANCO-CASINO, a. s. Zjištěné výsledky budou společně s výsledkem průzkumu veřejného mínění shrnuty v závěru této bakalářské práce. The goal this Bachelor thesis is find out, how to influence legislation, which work with lotteries and with results of selected companies. In particular the Law no. 202/1990 Coll., about gambling. The gambling act became effective from 1. 1. 2017 replacing the previous law. We don't forget to aim at Act no. 187/2016 Coll., about tax on gambling, which came into in same time like the law about gambling. The author of the thesis tries to introduce the core issue of gambling with basic concepts. Another thing is regulation of gambling, which the author explains too. Primarily will be mentioned the main differences about stricter regulation, which was newly applied in Act no. 186/2016 Coll., about gambling. Also important are generally binding ordinance for Capitol City of Prague, which together with Law are regulating area of gambling. The theoretical part of thesis will focus analysis and area of gambling . In the practical part of thesis author will focus on selected part of Prague and further on one specific company, which is operating with lotteries and gambling. The author wants to find out, what will be changed with new the generally binding regulations for Capitol City of Prague, how these changes will be changed numbers of establishments and how these changes have an impact for company BANCO-CASINO, a. s. The results will be summarized with results of exploration at the end of this thesis. Keywords: loterijní zákon; BANCO-CASINO; a. s.; hazard; právní regulace hazardu dostupnost_czu
Problematika loterijního zákona ve vybrané společnosti

Cílem této bakalářské práce je zjistit, jakým způsobem ovlivňují právní předpisy zabývající se problematikou loterií, výsledky hospodaření vybrané společnosti. Jedná se zejména o zákon č. 202/1990 ...

Šanderová, Aneta; Civínová, Denisa; Světlíková, Daniela
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Lesní cestní síť z pohledu požární ochrany lesa
Blažejová, Eva; Tománek, Jaroslav; Javůrek, Petr
2017 - Czech
Abstrakt Cílem této bakalářské práce je popsat jednotlivé typy lesních cest s možností jejich využití pro zásah požární techniky při vzniku mimořádné události. Zjistit, zda je lestní cestní síť dostatečná, jestli jsou při požáru využívány mimo L1, L2 i lesní svážnice nebo technologické linky. Práce nás seznamuje s problematikou požárů, technikou využívanou při mimořádných událostech a postupy při dopravě vody do nepřístupných míst v lesních komplexech. V rešeršní části této práce jsou řešeny zásahy v lesních porostech s popisem řešení jednotlivých situací. Seznámení s možnostmi techniky využívané u hasičského záhraného sboru, které byly použité pro zdolávání požáru u vybraných požárů v Plzeňském kraji, které byly zajímavé buď rozlohou, nebo složitostí. Z provedeného terénního šetření jak požářišt, tak problémových lokalit vyplývá, že lesní cestní siť 1. třídy a 2. třídy by měla být správcem udržována v takovém stavu, aby zde mohly zasahovat jednotky hasičského záchranného sboru. Tyto komunikace jsou pro zasahující jednotky sjízdné. V některých případech mohou být využity i lesní cesty nižší kategorie, záleží na lokalitě a možnostech i nasazení speciální hasební techniky. Vyhodnocení jednotlivých velitelů směřovalo k přibližným rozměrům okolo 400 m, které by byly ideální vzdáleností mezi jednotlivými komunikacemi pro případ požárního zásahu. Dle zjištěných informací z národního parku Šumava je problém první zóna národního parku, kde v současnosti probíhá snaha ostranit většinu komunikací, které byly doposud využívány. Na základě zjištěných informací mohou velitelé jednotek HZS, ale také zaměstnanci lesních podniků získat přehled o možnostech techniky při hasebních pracích a o sjízdnosti lesních cest pro zásah HZS ČR. Abstract The aim of this thesis is to describe the different types of forest roads to be used for intervention of fire fighting equipment in the event of an emergency; to determine whether the forest road network is sufficient if they are used in a fire outside the L1, L2 and forest slant routes or technological lines. This thesis is working with the issue of fires, technique used in emergencies and procedures for the transport of water to inaccessible places in the forest complexes. The research part of this work addresses interventions in forests with a description of solutions to individual situations. The familiarization with the possibilities and techniques used by the fire brigade, which were used for fighting selected fires in Plzeň Region, which were interesting either as for their size or their complexity. The field survey of fires and problematic locations shows that forest road network Class 1 and Class 2 should be maintained by the administrator in such a condition that units of the fire brigade might intervene there. These roads are passable for intervening units. In some cases, forest paths of lower categories can be used depending on the location and possibilities and deployment of special fire-fighting equipment. Evaluations of individual commanders were directed to the approximate dimensions of about 400 m, which would be the ideal distance between communications in case of fire intervention. According to the information gathered from Šumava National Park the first zone of the National Park is the problem; an effort to eliminate most of the roads that were previously used is currently ongoing there. On the basis of gathered information commanders FRS, but also the employees of forest enterprises can learn of the technology possibilities for extinguishing work and the practicability of forest roads for intervention of Fire and Rescue Service. Keywords: integrovaný záchranný systém; lesní cesty; požární ochrana dostupnost_czu
Lesní cestní síť z pohledu požární ochrany lesa

Abstrakt Cílem této bakalářské práce je popsat jednotlivé typy lesních cest s možností jejich využití pro zásah požární techniky při vzniku mimořádné události. Zjistit, zda je lestní cestní síť ...

Blažejová, Eva; Tománek, Jaroslav; Javůrek, Petr
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Vliv petrochemického průmyslu na životní prostředí Samarske oblasti v Rusku
Mursaikova, Maria; Vach, Marek; Najnarová, Eva
2017 - Czech
Abstrakt V této práci jsem se zabývala kontaminací životního prostředí v Samarské oblasti v Rusku ropou a látkami, uvolňujícími se při její transformaci ve využitelné produkty. Provedla jsem porovnání jejích koncentrací s údaji nezatížených stanovišť sledované oblasti a s nejvyššími přípustnými koncentracemi jednotlivých polutantů. Vzorky vody a půdy byly odebrány v Samarské oblasti, která je jednou z hlavních ropných oblastí Ruska. Ve své bakalářské práci jsem na základě odebraných vzorků zjišťovala, zda současný ekologický stav je ovlivněn činností petrochemického průmyslu. Jako měřítko jsem si zvolila ukazatele koncentrace ropných uhlovodíků, izoprenoidů a polycyklických aromatických uhlovodíků ve vodních a půdních biotopech. Vzorky byly odebrány jednorázově v podzimním období na šesti stanovištích. Zvolila jsem tři lokality v okolí Novokujbyševske ropné rafinérie a tři stanoviště vedle Kujbyševske ropné rafinérie. Samarská oblast je velmi ovlivněna činností petrochemických závodů. Výsledky této analýzy jsou proto důležité pro pozorování dalšího vývoje a ekologického stavu sledovaných lokalit. Abstrakt In this thesis, i dealt with the contamination of environment of Samara oblast in Russia crude oil and elements, which released during transformation to useful products. Comparison their concentration with threshold limit value of oil's elements and backgroung concentration for this area. The samples of water and soil were collected in Samara oblast, which is one of the most largest petroleum province in Russia. In this thesis to prove whether the ecological status influences by industrial activities based on an evaluation of data from the samples. As a mesure i choose indicators of petroleum´s hydrocarbon, isoprenoid and polycyclic aromatic hydrocarbon in water and soil habitats. This samples were taken once in the autumn at six sites. I choose trhee location next to Novokujbyševska ferinery and three sites next to Kujbyševska refinery. This locality is located under permanent technogenic load by two petrochemical plant. the results of my study can be use as important base by next monitoring further developments in this area. Keywords: ropa; životní prostředí; flora a fauna; petrochemický průmysl dostupnost_czu
Vliv petrochemického průmyslu na životní prostředí Samarske oblasti v Rusku

Abstrakt V této práci jsem se zabývala kontaminací životního prostředí v Samarské oblasti v Rusku ropou a látkami, uvolňujícími se při její transformaci ve využitelné produkty. Provedla jsem ...

Mursaikova, Maria; Vach, Marek; Najnarová, Eva
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Aplikace metod vícekriteriální analýzy variant k výběru vhodného serveru
Černý, Martin; Kvasnička, Roman; Fejfar, Jiří
2017 - Czech
Bakalářská práce se zabývá aplikací metod vícekriteriální analýzy variant při výběru vhodného serveru pro hostingovou společnost. Společnost připravuje nové technické řešení při poskytování hostingových služeb zákazníkům. Proto je nutné vybrat vhodnou serverovou konfiguraci, která bude nejlépe splňovat požadavky majitelů firmy. První část práce obsahuje teoretická východiska, kde jsou popsány základní principy, aspekty, a metody, které se při vícekriteriální analýze variant využívají. Metody a postupy popsané v této části bakalářské práce jsou poté aplikovány na konkrétní problém výběru serveru v části vlastní práce. Vlastní část práce obsahuje určení kritérií pro výběr nejvhodnějšího serveru, stanovení vah mezi těmito kritérii pomocí Saatyho matice a dále pak za použití metody TOPSIS výběr nejvhodnější varianty. Bachelor thesis deals with application methods of multiple-criteria decision making in choosing suitable server for hosting company. Hosting company is preparing new technical solution in according hosting services for their customers. Because of this reason, is necessarily to choose suitable server configuration, which will best fulfill demands of the company owners. First part consist of theoretical part, in which are described the essential principals, aspects and methods, which are used in multi-criteria decision making. Methods and actions, which are described in this part of bachelor thesis are further applied on particular issue choosing the best server in the practical part. The practical part contains an assessing of criteria for choosing the best server, setting out an importance between these criteria by using Saatys matrix and furhermore by using the TOPSIS method choosing the best alternative. Keywords: vícekriteriální analýza variant; varianta; TOPSIS; Saatyho matice; kritérium; hostingová firma; serverová konfigurace dostupnost_czu
Aplikace metod vícekriteriální analýzy variant k výběru vhodného serveru

Bakalářská práce se zabývá aplikací metod vícekriteriální analýzy variant při výběru vhodného serveru pro hostingovou společnost. Společnost připravuje nové technické řešení při poskytování ...

Černý, Martin; Kvasnička, Roman; Fejfar, Jiří
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Obnova kulturních památek a jejich vliv na rozvoj regionu
Švorcová, Simona; Varvažovská, Pavla; Daniel, Daniel
2017 - Czech
Tato bakalářská práce má za úkol zmapovat obnovu a rekonstrukce movitých kulturních památek v regionu Jičín. Pomocí dotazníkových šetření mezi obyvateli a rozhovory se zastupiteli veřejně-správních institucí bude analyzována aktuální situace v regionu Jičín a prezentována vize budoucích projektů obnovy kulturních památek v témže regionu. This thesis aims to map out the rehabilitation and reconstruction of movable cultural heritage in the region Jicin. Using surveys among residents and interviews with representatives of public-administrative institutions current situation in the region Jicin will be analyzed and a vision of future projects of restoration of cultural heritage in the same region will be presented. Keywords: kulturní památka; památková zóna; rekonstrukce; regionální tradice dostupnost_czu
Obnova kulturních památek a jejich vliv na rozvoj regionu

Tato bakalářská práce má za úkol zmapovat obnovu a rekonstrukce movitých kulturních památek v regionu Jičín. Pomocí dotazníkových šetření mezi obyvateli a rozhovory se zastupiteli veřejně-správních ...

Švorcová, Simona; Varvažovská, Pavla; Daniel, Daniel
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Výběr antivirového programu
Uzel, Kryštof; Pícka, Marek; Hanzlík, Petr
2017 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá výběrem antivirového programu pro běžného uživatele Windows. Práce je dělena do dvou částí. První kapitola obsahuje obecné informace o počítačových virech. Dále se seznámíme s antivirovými programy a s tím, jak fungují. V poslední praktické části vybereme pomocí vícekriteriální analýzy variant nejlepší antivirový program pro běžného uživatele systému Windows. This bachelor thesis is focused on selecting of antiviral programme for a basic Windows user. The thesis is divided into two chapters. First chapter will contain of a basic information about computer viruses. Next part is about the antiviral programmes, what it is and how it works. In the last chapter, there will be practically described selecting of the best antiviral programme for Windows basic users with a method called multi-criteria analysis of options Keywords: windows; antivir; antivirový program; vir dostupnost_czu
Výběr antivirového programu

Tato bakalářská práce se zabývá výběrem antivirového programu pro běžného uživatele Windows. Práce je dělena do dvou částí. První kapitola obsahuje obecné informace o počítačových virech. Dále se ...

Uzel, Kryštof; Pícka, Marek; Hanzlík, Petr
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases