Number of found documents: 286853
Published from to

Komparace přístupů k památkové ochraně moderní architektury v kontextu dobových ideových vlivů
Pilařová, Zdislava; Indrová, Martina; Jordánová, Květa
2024 - Czech
The thesis focuses on the comparison of two approaches to the protection of modern architectural cultural heritage. The first approach is the protection of the First Republic, especially functionalist buildings, which began with the first culture heritage law No. 22/1958 Coll. The second approach is devoted to the contemporary challengers of protecting buildings from the socialist era in the context of reflecting the past that the buildings may represent. Both approaches are related to the issue of the subjectivity and ideological conditionality of heritage protection. The research is set in the context of the development of architecture since the 1920s, the development of heritage protection, and the context of reflecting the past. The fate of selected monuments that have become central points to the change of narrative is also discussed. The thesis employs a method of qualitative analysis of information obtained from the contemporary literature and the National Heritage Institute's web platform Památkový katalog, followed by a comparison of approaches to the conservation of buildings in the style of functionalism and buildings from the socialist era. The thesis tries to connect several themes - the development of functionalist architecture and architecture from the socialist era, the development... Diplomová práce se věnuje srovnání dvou přístupů ochrany moderního architektonického kulturního dědictví. Prvním přístupem se rozumí ochrana prvorepublikových, zejména funkcionalistických staveb, která započala prvním památkovým zákonem č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách. Druhý přístup je věnován současné problematice ochrany staveb z období socialismu v souvislosti s vyrovnáváním se s minulostí, kterou mohou dané stavby reprezentovat. Oba přístupy souvisí s problematikou subjektivity a ideové podmíněnosti památkové péče. Téma je zasazeno do kontextu vývoje architektury od dvacátých let 20. století, vývoje památkové péče a do kontextu vyrovnávání se s vlastní minulostí. V práci jsou zmíněny i osudy vybraných památek, které se staly pro změnu narativu stěžejní. V práci je využita metoda kvalitativní analýzy informací získaných z dobové literatury a webové platformy NPÚ Památkový katalog a následná komparace přístupů k památkové ochraně staveb ve stylu funkcionalismu a staveb z období socialismu. Práce se snaží o propojení několika témat - vývoje funkcionalistické architektury a architektury z období socialismu, vývoje památkové péče a jednotlivých přístupů ochrany moderní architektury a vyrovnávání se s vlastní minulostí, která je často problematická. Vztahu těchto interdisciplinárních témat... Keywords: Moderní architektura; památková péče; funkcionalismus; socialismus; paměťová studia; vyrovnávání se s minulostí; ideová determinace; hodnota stáří; Modern architecture; heritage protection; functionalism; socialism; memory studies; reflecting the past; ideological determination; the value of age Available in a digital repository NRGL
Komparace přístupů k památkové ochraně moderní architektury v kontextu dobových ideových vlivů

The thesis focuses on the comparison of two approaches to the protection of modern architectural cultural heritage. The first approach is the protection of the First Republic, especially functionalist ...

Pilařová, Zdislava; Indrová, Martina; Jordánová, Květa
Univerzita Karlova, 2024

Analýza techniky náskoku a odrazu z malé trampolíny v TeamGymu
Šindelář, Jan; Chrudimský, Jan; Šteffl, Michal
2024 - Czech
Name: Analysis of the hurdle step and take-off technique from small trampoline in TeamGym Jumps from a trampoline are one of the disciplines of the TeamGym in gymnastics. Jumps from a trampoline consist of several parts, where the analysis of the course of hurdle step and take-off from a trampoline is the subject of our work. Mastering a specific technique of hurdle step and take-off from a trampoline has a fundamental effect on the execution of the jump. In the current literature is two different implementaions are described, which are characterized by different arm movements. The main goal of the thesis is to analyze the technique of jump from a trampoline. The secondary goal is to determine the frequency of all elements performer at the European Championships between 2016 to 2022. The most suitable elements for analysis will be selected from the element frequency. The analysis and frequency of the lements was performer from the available video records from the European Championship for selected jumps from a trampoline. A kinematic analyzer was used to obtain the results from the video records and their observation in the mentioned software In the thesis, three different ways of performing a hurdle step and take-off from a trampoline was identified, with an emphasis on the movement od the upper... Název práce: Analýza techniky náskoku a odrazu z malé trampolíny v TeamGymu Skoky z malé trampolíny jsou jednou z disciplín gymnastického sportu TeamGym. Skoky z malé trampolíny se skládají z několika částí, kdy analýza průběhu náskoku a odrazu je předmětem naší práce. Osvojení si konkrétní techniky náskoku a odrazu má zásadní vliv na provedení skoku. V současné literatuře jsou popsány dva odlišné způsoby provedení, pro které je charakteristický odlišný pohyb paží. Hlavní cíl diplomové práce je provést analýzu techniky náskoku na malou trampolínu. Sekundárním cílem je zjistit četnost všech předvedených prvků na mistrovstvích Evropy v letech 2016 až 2022. Z četností prvků budou následně vybrány nejvhodnější prvky pro kinematickou analýzu. Kinematická analýza a četnosti byly provedeny z dostupných videozáznamů z Mistrovství Evropy u vybraných závodních skoků z malé trampolíny. Pro získání výsledků z videozáznamu byl použit počítačový kinematický analyzátor a jejich pozorování ve zmíněném softwaru. V práci byly identifikovány tři odlišné způsoby provedení náskoku a odrazu z malé trampolíny s důrazem na pohyb horních končetin. Klíčová slova: TeamGym; Technika provedení; Náskok na trampolínu Keywords: TeamGym; Technika provedení; náskok na trampolínu; TeamGym; movement technics; jump on the trampoline Available in a digital repository NRGL
Analýza techniky náskoku a odrazu z malé trampolíny v TeamGymu

Name: Analysis of the hurdle step and take-off technique from small trampoline in TeamGym Jumps from a trampoline are one of the disciplines of the TeamGym in gymnastics. Jumps from a trampoline ...

Šindelář, Jan; Chrudimský, Jan; Šteffl, Michal
Univerzita Karlova, 2024

Vztah kurátora a edukátora v galeriích umění
Juríková, Kristýna; Sládková, Kateřina; Havlůjová, Hana
2024 - Czech
The diploma thesis deals with the issue of relations and cooperation between curators and educators in art galleries. The theoretical part introduces both professions, presents their work activities and qualification and competence requirements. Furthermore, the theoretical part focuses on a brief overview of the ongoing transformations in exhibition institutions, specifically describing the related new institutionalism and the educational turn. The practical part presents empirical research, the main aim of which is to find out what the collaboration between curators and educators in selected art galleries currently looks like. The data for the research are collected through semi-structured interviews with curators and educators from the galleries; questions are directed at mutual collaboration as well as previous experience, education and work background. The information obtained in the interviews during face-to-face meetings is analysed and interpreted together with information from the websites of the selected galleries. The research shows that all the galleries surveyed offer a variety of active programmes for different target groups, which shows a reflection of the ongoing changes and a certain shift towards an educational turn. The main aim of the research is to map the current state of... Diplomová práce se zabývá problematikou vztahů a spolupráce mezi kurátory a edukátory v galeriích umění. Teoretická část představuje obě profese, uvádí okruhy jejich pracovních činností i kvalifikační a kompetenční nároky. Dále se teoretická část zaměřuje na stručný přehled probíhajících proměn ve výstavních institucích, konkrétně je popsán s nimi související nový institucionalismus a edukativní obrat. Praktická část představuje empirický výzkum, jehož hlavním cílem je zjistit, jak v současnosti vypadá spolupráce kurátorů a edukátorů ve vybraných galeriích umění. Data k výzkumu jsou sbírána pomocí polostrukturovaných rozhovorů s kurátory a edukátory z galerií, otázky jsou mířeny jak na vzájemnou spolupráci, tak také na předchozí zkušenosti, vzdělání a na pracovní zázemí. Informace získané v rozhovorech při osobních setkáních jsou společně s informacemi z webových stránek vybraných galerií analyzovány a interpretovány. Z výzkumu vyplývá, že všechny oslovené galerie nabízí různorodé aktivní programy pro různé cílové skupiny, což ukazuje reflexi probíhajících proměn a určitý posun k edukativnímu obratu. Hlavním cílem výzkumu je zmapovat aktuální stav spolupráce mezi oběma profesemi. Největší důraz je kladen na spolupráci, ke které dochází nebo nedochází při vytváření nových výstavních projektů v... Keywords: kurátor; edukátor; galerie umění; edukace; výstava; edukativní obrat; kvalitativní výzkum; curator; educator; museum of art; education; exhibition; educational turn; qualitative research Available in a digital repository NRGL
Vztah kurátora a edukátora v galeriích umění

The diploma thesis deals with the issue of relations and cooperation between curators and educators in art galleries. The theoretical part introduces both professions, presents their work activities ...

Juríková, Kristýna; Sládková, Kateřina; Havlůjová, Hana
Univerzita Karlova, 2024

Nejčastější sportovní zranění jezdců motokrosu a možnosti jejich prevence
Syrový, Dominik; Pavlů, Dagmar; Žáková, Lenka
2024 - Czech
Title: The most common injuries of motocross riders and their prevention Objectives: The aim of this diploma thesis is to assess the frequency of sports injuries sustained by motocross riders in the Czech Republic in year 2021. The thesis, based on a questionnaire survey, also discovers standards of usage of protective equipment and the impact of fitness training (including regeneration). Methods: The thesis uses the method of an anonymous non-standardized questionnaire to analyze the most frequent sports injuries as well as the frequency of usage of protective gear, forms of fitness training, and regeneration in 2021. Respondents were approached directly or via hobby communities and groups on a social network. The analysis itself was carried out in Microsoft Excel. Results: The research group was comprised of 128 respondents who were divided into three categories according to their performance level: hobby - 76, competitive - 35, professional - 17. In compliance with the survey results, the riders in 2021 suffered on average 10,6 contusions per person, 1,7 fracture per person (both predominantly of the upper limb), and 4,7 injuries of joint soft tissues or organs (predominantly in the knee area). The number of injuries, as well as aches in dorsal and cervical areas, rose with the higher level of... Název: Nejčastější sportovní zranění jezdců motokrosu a možnosti jejich prevence Cíle: Cílem této diplomové práce je na základě analýzy dat z dotazníkového šetření zhodnotit četnost sportovních zranění jezdců motokrosu na území ČR za rok 2021 a dále u vybrané skupiny zjistit úroveň nošení ochranných pomůcek a kondiční přípravy (včetně regenerace). Metody: Práce využívá metodu anonymního nestandardizovaného dotazníku k analýze nejčastějších sportovních zranění v roce 2021. Dále byla pomocí dotazníku zjištěna úroveň nošení ochranných pomůcek, formy kondiční přípravy a regenerace. Respondenti byli osloveni přímo nebo skrze zájmové skupiny motokrosu na sociálních sítí. Pro analýzu dat byl použit software Microsoft Excel. Výsledky: Výzkumný soubor tvořilo 128 respondentů. Ti byli na základě výkonnostní úrovně rozděleni do tří kategorií jezdců motokrosu: hobby/rekreační - 76, přebor - 35, profi/mistroství ČR - 17. Dle vyhodnocených dotazníků utrpěli jezdci za rok 2021 v průměru 10,6 zhmožděnin na osobu (nejvíce v oblasti horní končetiny), dále průměrně 1,7 zlomenin na osobu (nejvíce v oblasti horní končetiny) a 4,7 úrazů v oblasti měkkých tkání kloubů nebo orgánů (nejvíce v oblasti kolene). S vyšší úrovní motokrosu rostl počet zlomenin, úrazů kloubů a orgánů. Bolesti v oblasti zad a krku spojených s... Keywords: motokros; zranění; prevence; ochranné pomůcky; kondiční příprava; motocross; injury; prevention; protective equipment; fitness training Available in a digital repository NRGL
Nejčastější sportovní zranění jezdců motokrosu a možnosti jejich prevence

Title: The most common injuries of motocross riders and their prevention Objectives: The aim of this diploma thesis is to assess the frequency of sports injuries sustained by motocross riders in the ...

Syrový, Dominik; Pavlů, Dagmar; Žáková, Lenka
Univerzita Karlova, 2024

Vztah žáků druhého stupně ke sportu
Hoppeová, Andrea; Kotlík, Kamil; Vařeková, Jitka
2024 - Czech
Title: Relationship of second grade pupils to sport Objectives: The main goal of this thesis is to describe a relationship of lower- secondary pupils to sport. Partial goal was to reveal whether students do sport regularly, who made them start sport and whether sport activities or education of parents have an influence on their relationship to sport. Furthermore, a student 's lifestyle is evaluated, namely how they spend their leisure time. This work is also focused on the impact of gender and place of residence on doing sport. Method: A relationship of lower-secondary pupils to sport was examined via questionnaire, which was created specially for this research. Results: The outcome is that 97 % of pupils consider sport very important from the point of view of health, overall majority thinks it is important from the point of view of economics. No impact of gender was shown. The good news is that 84 % of respondents consider sport as part of their lifestyle and 88 % of respondents do sport regularly or irregularly. The results show that with the increasing level of education of parents, the positive attitude towards sports in children also grows. Furthermore, it was found that the place of residence does not affect the way of spending leisure time. Keywords: Sport, free time, second grade pupil,... Název: Vztah žáků druhého stupně ke sportu Cíle: Hlavním cílem této práce je zjistit vztah žáků druhého stupně ke sportu. Dílčím cílem je odhalit, jestli žáci sportují pravidelně, kdo je ke sportu přivedl a zda sportovní aktivita nebo vzdělání rodičů ovlivňuje jejich vztah ke sportu. Dalším dílčím cílem je vyhodnotit životní styl žáků, jak tráví volný čas a zda je sportování ovlivněno pohlavím či místem bydliště. Metody: Vztah žáků ke sportu na základních školách byl zkoumán prostřednictvím dotazníkového šetření. Dotazník byl sestaven speciálně pro tento výzkum. Výsledky: Z výsledků je patrné, že žáci sport považují v 97 % za velmi důležitý ze zdravotního hlediska, z ekonomického hlediska ho považuje za důležitý nadpoloviční většina, vztah mezi názory a pohlavím nebyly prokázány. Pozitivním výsledkem je, že 84 % dotazovaných považuje sport za součást svého životního stylu a 88 % sportuje buď pravidelně, nebo nepravidelně. Výsledky ukazují, že s narůstající úrovní vzdělání rodičů, roste i pozitivní vztah ke sportu u dětí. Dále bylo zjištěno, že místo bydliště neovlivňuje způsob trávení volného času. Klíčová slova: sport, volný čas, žáci druhého stupně, životní styl Keywords: sport; žáci druhého stupně; životní styl; pohybová aktivita; sport; second grade pupils; life style; physical activity Available in a digital repository NRGL
Vztah žáků druhého stupně ke sportu

Title: Relationship of second grade pupils to sport Objectives: The main goal of this thesis is to describe a relationship of lower- secondary pupils to sport. Partial goal was to reveal whether ...

Hoppeová, Andrea; Kotlík, Kamil; Vařeková, Jitka
Univerzita Karlova, 2024

Využívání chytrých hodinek a jejich funkcí k měření zdravotních parametrů
Uher, Vojtěch; Křivánková, Markéta; Mahrová, Andrea
2024 - Czech
Title: Utilization and preferences of smartwatches and their features for measuring health parameters in the adult population Objectives: The aim of this master's thesis is to analyze the utilization and preferences of smartwatches in the adult population and to examine their potential for measuring health parameters through a questionnaire survey. Methods: The research was conducted through a questionnaire survey. A questionnaire of our own design was utilized. The research section also included an analysis of parameters and functions of smartwatches. Results: The average age of the respondents who filled out the questionnaire for this diploma thesis was 31.2 years. 63 out of 103 probands use smartwatches to monitor their health status, with the most frequently measured parameter being heart rate. All 63 respondents follow here. The most used function associated with physical activity is tracking the number of steps. 91 respondents are interested in this data. Factors such as quality, accuracy, and design play a key role when choosing a smartwatch. According to the respondents, the most used smartwatches are from Apple and Garmin. Apple Watch is used by 42% of probands and the Garmin brand by 26% of probands. Respondents often prefer the Apple brand for its compatibility with other devices, and... Název: Využití a preference chytrých hodinek a jejich funkcí k měření zdravotních parametrů u dospělé populace Cíle: Cílem této diplomové práce je analyzovat využití a preference chytrých hodinek u dospělé populace a zkoumat jejich potenciál k měření zdravotních parametrů prostřednictvím dotazníkového šetření. Metody: Výzkum probíhal dotazníkovým šetřením. Byl využit dotazník vlastní konstrukce. Součástí výzkumné části byla i analýza parametrů a funkcí chytrých hodinek. Výsledky: Věkový průměr respondentů, kteří vyplnili dotazník k této diplomové práci, byl 31,2 let. 63 ze 103 probandů pomocí chytrých hodinek sleduje svůj zdravotní stav, přičemž nejčastěji měřeným parametrem je tepová frekvence. Tu sleduje všech 63 respondentů. Nejvyužívanější funkce spojená s pohybovou aktivitou je sledování počtu kroků. Tento údaj zajímá 91 respondentů. Při výběru chytrých hodinek hrají klíčovou roli faktory jako kvalita, přesnost a design. Nejpoužívanější chytré hodinky jsou podle respondentů od výrobců Apple a Garmin. Apple Watch používá 42 % probandů a značku Garmin 26 % probandů. Respondenti často preferují značku Apple kvůli její kompatibilitě s ostatními zařízeními, Garmin zase pro jeho vysokou přesnost. Chytré hodinky také poskytují uživatelům motivaci k pravidelné fyzické aktivitě. To uvedlo 55 probandů... Keywords: chytré hodinky; zdravotní funkce; pohybová aktivita; motivace; smartwatches; health features; physical activity; motivation Available in a digital repository NRGL
Využívání chytrých hodinek a jejich funkcí k měření zdravotních parametrů

Title: Utilization and preferences of smartwatches and their features for measuring health parameters in the adult population Objectives: The aim of this master's thesis is to analyze the utilization ...

Uher, Vojtěch; Křivánková, Markéta; Mahrová, Andrea
Univerzita Karlova, 2024

Ne/kroužek v Galerii středočeského kraje
Dusilová, Pavlína; Havlůjová, Hana; Fulková, Marie
2024 - Czech
The diploma thesis deals with informal leisure education in the gallery institution of the Gallery of the Central Bohemian Region in Kutná Hora. The theoretical part introduces concepts related to education in cultural institutions. It moves from the definition of museums and galleries to the definition of education and other concepts related to the issue of non-unified terminology. It looks at the use of several terms with the same meaning, such as education and animation, and their use in the literature. It then describes the life and work of the artists Jitka and Květa Válová, whose life's work was presented by the Gallery of the Central Bohemian Region in the exhibition Jitka and Květa Válovy: A Path Destined by Fate. The artists and the exhibition are connected to an educational programme that was created during six months of work with children of younger school age in an afternoon leisure activity called Ne/kroužek. Ne/kroužek is patronised by The Learning Centre of the Gallery of the Central Bohemian Region. The activities of The Learning Centre and its programme offer for 2022 are also described in the theoretical part. The practical part consists of almost twenty elaborations, which are artistically focused and linked to the work and exhibition of Jitka and Květa Válová. These elaborations... Diplomová práce se zabývá volnočasovým neformálním vzdělávání v galerijní instituci Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře. Teoretická část představuje pojmy spojené se vzděláváním v kulturních institucích. Směřuje od vymezení muzeí a galerií k vymezení edukace a dalších pojmů spojených s problematikou nesjednocené terminologie. Věnuje se užívání více termínů se stejným významem, jakými jsou edukace a animace, a jejich použití v literatuře. Následně popisuje život a tvorbu umělkyň Jitky a Květy Válových, jejichž celoživotní dílo bylo prezentováno Galerií Středočeského kraje výstavou Jitka a Květa Válovy: Cesta předurčena osudem. K umělkyním a výstavě se váže edukační program, který vznikl během půlroční práce s dětmi mladšího školního věku v odpolední volnočasové činnosti jménem Ne/kroužek. Ne/kroužek je zaštiťován Lektorským centrem Galerie Středočeského kraje. Působení Lektorského centra a jeho programová nabídka za rok 2022 je taktéž popsána v teoretické části. Praktickou část tvoří téměř dvacet příprav, které jsou výtvarně zaměřeny a vázány k tvorbě a výstavě Jitky a Květy Válových. Tyto přípravy jsou sumarizovány z terénního deníku a detailněji popsány i s návazností na rámcové vzdělávací programy, a to nejen za účelem komplexity výsledků práce, ale také pro případné budoucí využití dalšími... Keywords: galerie; galerijní edukace; vzdělávací program; mladší školní věk; Jitka a Květa Válovy; museum of art; gallery education; educational programme; younger school age; Jitka and Květa Válovy Available in a digital repository NRGL
Ne/kroužek v Galerii středočeského kraje

The diploma thesis deals with informal leisure education in the gallery institution of the Gallery of the Central Bohemian Region in Kutná Hora. The theoretical part introduces concepts related to ...

Dusilová, Pavlína; Havlůjová, Hana; Fulková, Marie
Univerzita Karlova, 2024

Zhodnocení stavu výuky zdravotní tělesné výchovy na základních a středních školách: analýza dosavadních výzkumných zjištění
Jahnická, Natalie; Křivánková, Markéta; Nováková, Pavlína
2024 - Czech
Title: Evaluation of teaching Health and Physical Education at primary and secondary schools: Analysis of existing research Objectives: The objective of this thesis is to analyse and evaluate contemporary state of teaching Health and Physical Education at schools in the Czech Republic with using existing research studies. Methods: In this theses methods of comparative analysiswere used in order to evaluate existing bachelor and diploma theses focused on health and physical education. The data were drawn from Google Scholar database, the digital database of Charles University, theses.cz and from the ResearchGate. Furthermore, data from questionaires carried out among teachers in 2005 were included. Results: The results say, that Health and Physical education is not taught at 194 schools from the whole of 226 researched schools. The most common health issue mentioned by 104 schools being the weakenning of moving apparatus. The main obstacles for inclusion of PE into school curriculum mentioned insufficiant finances and lack of professional teaching staff. Such issues are mentioned by 64 schools. Effective options mentioned are various projects supporting PE as well as inclusion of physical activities in other school subjects. Keywords: younger school age, older school age, pupils weaknesses, release... Název: Zhodnocení stavu výuky zdravotní tělesné výchovy na základních a středních školách: analýza dosavadních výzkumných zjištění Cíle: Cílem diplomové práce je analyzovat a zhodnotit aktuální stav výuky zdravotní tělesné výchovy na školách v České republice s využitím existujících výzkumných studií. Metody: V této práci byla použita metoda komparativní analýzy k vyhodnocení existujících bakalářských a diplomových prací zaměřených na zdravotní tělesnou výchovu. Data byla čerpána z databází Google Scholar, Digitální repozitář UK, theses.cz a ResearchGate. Dále také byla analyzována z dotazníkových šetření prováděných od roku 2005 mezi učiteli. Výsledky: Výsledky práce odhalují, že zdravotní tělesná výchova se na 194 školách z 226 zkoumaných nevyučuje. Mezi nejčastější zdravotní oslabení 104 škol uvádí oslabení pohybového aparátu. Hlavní překážky pro zařazení zdravotní tělesné výchovy do školního programu zahrnují nedostatečné finanční zdroje, což uvádí celkem 104 škol a nedostatek kvalifikovaných učitelů. Tento problém uvádí 69 škol. Jako efektivní alternativy se ukázaly různé projekty zaměřené na podporu pohybu a zdraví dětí, stejně jako začleňování pohybových aktivit do jiných předmětů. Klíčová slova: mladší školní věk, starší školní věk, oslabení žáků, uvolňování žáků, pohybové projekty Keywords: mladší školní věk; starší školní věk; oslabení žáků; uvolňování žáků; pohybové projekty; younger school age; older school age; pupils weaknesses; release of pupils; movement projects Available in a digital repository NRGL
Zhodnocení stavu výuky zdravotní tělesné výchovy na základních a středních školách: analýza dosavadních výzkumných zjištění

Title: Evaluation of teaching Health and Physical Education at primary and secondary schools: Analysis of existing research Objectives: The objective of this thesis is to analyse and evaluate ...

Jahnická, Natalie; Křivánková, Markéta; Nováková, Pavlína
Univerzita Karlova, 2024

Analýza faktorů ekologické niky a sestavení modelu vhodnosti stanoviště pro Minuartia smejkalii
Linyucheva, Anastasia; Münzbergová, Zuzana; Man, Matěj
2024 - Czech
This study focuses on the analysis of the ecological niche of M. smejkalii, mapping areas with suitable conditions for this plant both in locations with its original occurrence and over a larger territory. A combination of variables calculated based on remote Earth exploration data was used to compile habitat suitability models. For evaluating factors that limit the occurrence of M. smejkalii, ENFA analysis and the results of the MAXENT model were used. The study also emphasizes the importance of correct choice of predictors and evaluation of correlations in the data for constructing the HSM. Research shows that an inappropriate combination of variables can significantly limit prediction accuracy, making reliable evaluation of such results impossible. The final habitat suitability model includes predictors describing local thermal and humidity conditions, vegetation type, and vegetation stress level at the sites of M. smejkalii occurrence. Based on the results of the model, local conditions reflected in these variables can be defined. However, due to the uncertainty in the predictions with more variables included in models and the presence of a significant amount of artifacts, other variables were not included in the final model. The main limitation of this study is the small spatial variability of... Tato studie se zaměřuje na analýzu ekologické niky M. smejkalii, mapování oblastí s vhodnými podmínkami pro tuto rostlinu jak na lokalitách s původním výskytem, tak i na větším území. Pro sestavení modelů vhodnosti stanoviště byla využita kombinace proměnných vypočtených na źakladě dat z dálkového průzkumu Země. Pro vyhodnocení faktorů, limitujících výskyt M. smejkalii byla použitá ENFA analýza a výsledky modelu MAXENT. Studie také zdůrazňuje důležitost správné volby prediktorů a vyhodnocení korelaci v datech pro sestavení HSM. Výzkum ukazuje, že nevhodná kombinace proměnných může výrazně omezit přesnost predikce a znemožnit spolehlivé hodnocení výsledků. Výsledný model vhodnosti habitatu obsahuje prediktory popisující lokální tepelné a vlhkostní podmínky, vegetační typ a míru vegetačního stresu v místě výskytu M. smejkalii. Na základě výsledků modelu lze definovat lokální podmínky odrážené v těchto proměnných. Z důvodu nejistoty predikcí při sestavení modelů s větším počtem proměnných a přítomnosti značného množství artefaktů, jiné proměnné nebyly zahrnuté do výsledného modelu. Hlavním omezením této studie je malá prostorová variabilita výskytu M. smejkalii a rozloha hadcového tělesa. Navzdory těmto omezením výsledky této práce mohou sloužit k identifikaci vhodných podmínek pro M. smejkalii a... Available in a digital repository NRGL
Analýza faktorů ekologické niky a sestavení modelu vhodnosti stanoviště pro Minuartia smejkalii

This study focuses on the analysis of the ecological niche of M. smejkalii, mapping areas with suitable conditions for this plant both in locations with its original occurrence and over a larger ...

Linyucheva, Anastasia; Münzbergová, Zuzana; Man, Matěj
Univerzita Karlova, 2024

Ortotické řešení nepolohové vady pes equinovarus congenitus
Dědičová, Sára; Sládková, Petra; Malá, Michaela
2024 - Czech
Title: Bracing in the treatment of children with clubfoot Objectives: The diploma thesis aimed to introduce the issue of pes equinovarus congenitus (PEC) with a focus on conservative treatment procedure using the Ponseti method and to verify this procedure in practice. The secondary aim of the diploma thesis was to create a brochure for parents of children with PEC. Methods: The research method of the diploma thesis was a case study based on the real treatment procedure of a proband with pes equinovarus congenitus. The research included one female proband early after birth and started 4th day after birth. Conservative treatment by Professor Ponseti was indicated for the proband. The evaluation of deformity development was conducted using the Pirani scoring scale and goniometric measurement. The research was conducted from 2 December 2022 to 22 March 2023. Results: Goniometric examination revealed a reduced range of motion of dorsal flexion of 20ř at the beginning of the intervention. At the end of the research, dorsal flexion of 35ř was possible. Initial examination of the proband revealed a Pirani score of 3, out of a maximum possible score of 6. After a relatively short period, the score dropped to 0.5. During further measurements, the score dropped to 0 in all areas. Keywords: deformity,... Název: Ortotické řešení nepolohové vady pes equinovarus congenitus Cíl: Cílem mé práce bylo představit problematiku onemocnění pes equinovarus congenitus (PEC) se zaměřením na konzervativní postup léčby pomocí Ponsetiho metody a tento postup v praxi ověřit. Sekundárním cílem diplomové práce bylo vytvoření brožury pro rodiče dětí s onemocněním PEC. Metody: Výzkumnou metodou diplomové práce byla případová studie, založená na reálném léčebném postupu probanda s onemocněním pes equinovarus congenitus. Do výzkumu vstoupil jeden proband ženského pohlaví, časně po narození, začátek šetření začal 4. den po porodu. U probanda byla indikována konzervativní terapie prof. Ponsetiho. Hodnocení vývoje deformity probíhalo pomocí Piraniho skórovací stupnice a goniometrického měření. Šetření probíhalo v období od 2. 12. 2022 do 22. 3. 2023. Výsledky: Goniometrické vyšetření odhalilo na počátku intervence snížený rozsah pohybu dorzální flexe 20ř, na konci výzkumného šetření bylo možné provést dorzální flexi 35ř. Vstupní vyšetření probanda odhalilo Piraniho skóre 3, z maximálního možného skóre 6 bodů. Po relativně krátkém časovém období došlo k poklesu skóre na hodnotu 0,5 a v rámci dalších měření kleslo na nulovou hodnotu ve všech oblastech. Klíčová slova: deformita, Ponseti, léčba, dlahy, rehabilitace Keywords: deformita; Ponseti; léčba; dlahy; rehabilitace; deformity; Ponseti; treatment; bracing; rehabilitation Available in a digital repository NRGL
Ortotické řešení nepolohové vady pes equinovarus congenitus

Title: Bracing in the treatment of children with clubfoot Objectives: The diploma thesis aimed to introduce the issue of pes equinovarus congenitus (PEC) with a focus on conservative treatment ...

Dědičová, Sára; Sládková, Petra; Malá, Michaela
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases