Number of found documents: 134930
Published from to

Nástroj pro editaci a běh řídicích panelů pro IoT aplikace
Ryška, Andrej; Peringer, Petr; Janoušek, Vladimír
2023 - Czech
Táto bakalárska práca sa zaoberá rozborom stávajúcich otvorených (open source) riešení systémov pre IoT zariadenia so zameraním na prezentáciu, spracovanie a manipuláciu s dátami cez užívateľské rozhranie webovej aplikácie. Cieľom tejto práce je na základe analýzy vytvoriť vlastné riešenie chytrej domácnosti, preferujúce jednoduchosť konfigurácie a užívateľskú prívetivosť. Vytvorená aplikácia bude prepojiteľná so systémami Node-RED, Domoticz a Home Assistant na základe spoločného MQTT brokera, z ktorého bude aplikácia čerpať dáta a manipulovať so stavmi jednotlivých IoT zariadení. This bachelor thesis analyses existing open source solutions for IoT devices with a focus on the presentation, processing and manipulation of data through the user interface of a web application. The goal of this thesis is to implement a custom solution based on the analysis, preferring simplicity, ease of configuration and user friendliness. The implemented application is to be compatible with Node-RED, Domoticz and Home Assistant via an MQTT broker, from which the application will draw data and manipulate the states of individual IoT devices Keywords: Dashboard; MQTT; IoT; chytrá domácnosť; Home Assistant; Node-RED; React; ZigBee; Dashboard; MQTT; IoT; smart home; Home Assistant; Node-RED; React; ZigBee Available in a digital repository NRGL
Nástroj pro editaci a běh řídicích panelů pro IoT aplikace

Táto bakalárska práca sa zaoberá rozborom stávajúcich otvorených (open source) riešení systémov pre IoT zariadenia so zameraním na prezentáciu, spracovanie a manipuláciu s dátami cez užívateľské ...

Ryška, Andrej; Peringer, Petr; Janoušek, Vladimír
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Blender add-on pro procedurální generování mostů
Kučerová, Alžběta; Milet, Tomáš; Chlubna, Tomáš
2023 - Czech
Cílem této práce je navrhnout a implementovat rozšíření pro platformu Blender, které za pomoci procedurálního přístupu usnadní tvorbu trojrozměrných modelů mostů. Oproti ostatním již existujícím řešením umožňuje generování více typů konstrukcí. Zároveň umožňuje sestavovat části mostů z objektů uživatele či z nabídky modelů poskytovaných doplňkem samotným. Procedurální tvorba geometrie je implementována systémem Geometry Nodes, který poskytuje oproti tradičnímu modelování mnoho výhod. Výsledný add-on byl publikován a je dostupný online pro volné použití. The aim of this thesis is the draft and implementation of a Blender add-on, which would simplify the process of modeling three-dimensional models of bridges while implementing a procedural approach. In contrast to already existing solutions, this implementation enables creation of multiple construction types. It also assembles select parts of the bridge either out of user’s own objects or models provided by the add-on itself. Procedural creation of geometry is implemented using Geometry Nodes as it provides many benefits over traditional methods of modeling. The final product was published and is available for free use. Keywords: Blender; add-on; most; architektura; model ve 3D; procedurální generování; UV rozbalení; UV mapa; Python; Blender; add-on; bridge; architecture; 3D model; procedural generation; UV unwrap; UV map; Python Available in a digital repository NRGL
Blender add-on pro procedurální generování mostů

Cílem této práce je navrhnout a implementovat rozšíření pro platformu Blender, které za pomoci procedurálního přístupu usnadní tvorbu trojrozměrných modelů mostů. Oproti ostatním již existujícím ...

Kučerová, Alžběta; Milet, Tomáš; Chlubna, Tomáš
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Systém pro správu LoRa zařízení
Štolfa, Filip; Burget, Radek; Hynek, Jiří
2023 - Czech
Cílem této práce je zjednodušit správu IoT zařízení v ekosystému LoRaWAN a umožnit bezproblémově přecházet mezi dvěma centrálními servery sítě LoRaWAN. V této práci jsou popsány dva servery sítě LoRaWAN – ChirpStack a TheThingsStack. Na základě požadavků uživatelů systému pro správu chytrých měst je navržena a implementována aplikace, která umí s těmito servery komunikovat a nabízí uživatelům jedno rozhraní, pro správu zařízení na těchto serverech. Data zařízení jsou nejprve uložena v databázi aplikace a poté jsou synchronizována s vybraným serverem LoRaWAN sítě pomocí poskytnutého aplikačního rozhraní. Výsledné řešení je implementováno jako webová aplikace pomocí aplikačního rámce Angular. Serverová část je implementována pomocí aplikačního rámce Express.js a platformy AWS Lambda. The main goal of this thesis is to simplify the management of IoT devices in the LoRaWAN ecosystem and enable seamless migration between two central LoRaWAN servers. Two LoRaWAN network servers—ChirpStack and TheThingsStack—are described in this thesis. Based on user requirements for a smart city management system an application is designed and implemented that can communicate with these servers and offers users a single interface to manage devices on these servers. The device data is first stored in the application database and then synchronized with the selected LoRaWAN server using the provided application interface. The solution is implemented as a web application using the Angular application framework. The backend is implemented using the Express.js application framework and the AWS Lambda platform. Keywords: LoRaWAN; IoT; Angular; LoRaWAN Network Server; The Things Stack; ChirpStack; LoRaWAN; IoT; Angular; LoRaWAN Network Server; The Things Stack; ChirpStack Available in a digital repository NRGL
Systém pro správu LoRa zařízení

Cílem této práce je zjednodušit správu IoT zařízení v ekosystému LoRaWAN a umožnit bezproblémově přecházet mezi dvěma centrálními servery sítě LoRaWAN. V této práci jsou popsány dva servery sítě ...

Štolfa, Filip; Burget, Radek; Hynek, Jiří
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Automatické rozpoznávání hudebního zápisu pomocí neuronových sítí
Vlach, Vojtěch; Kohút, Jan; Hradiš, Michal
2023 - Czech
Tato práce řeší problém rozpoznání hudebních zápisů z obrázku do textové podoby pomocí umělé inteligence a neuronových sítí. Zaměřuje se konkrétně na tištěnou polyfonní hudbu (více not a hlasů naráz). Cílem práce je vytvořit model schopný rozpoznat složité zápisy a jeho úspěšnost porovnat s předchozí literaturou a známými modely. Zvolený problém jsem vyřešil díky využití architektury Vision-transformer, kde jsem testoval několik variant sítě za účelem nalezení té nejvýkonější, a vytvoření nového datasetu s polyfonní hudbou. Práce představuje proces vytvoření datasetu pomocí syntetizování obrázků z formátu MusicXML programem MuseScore. Nejúspěšnější varianta architektury Vision-Transformer dosahuje minimální chybovosti pouze 7,86 %, což je velmi slibné pro další vývoj a využití. Hlavním zjištěním je, že architektura má potenciál dominovat na tomto poli stejně jako na jiných polích výzkumu a pro konkrétní úlohu rozpoznání polyfonních hudebních zápisů existuje funkční řešení, což bylo doteď předmětem debaty. This thesis consideres the problem of optical music recognition from images to text using Artificial inteligence and neural networks. I have choosed particularly the field of printed polyphonic music (more notes and voices at the same time). The goal of this thesis is to create a model capable of recognising complex notations and its accuracy compare with previous literature and other known models. I solved the chosen problem by utilizing the Vision Transformer architecture, where I tested several network variants to find the most powerful one. And by creating a new dataset with polyphonic music. The work presents the process of creating the dataset by synthesizing images from MusicXML format using the MuseScore program. The most successful variant of the Vision Transformer architecture achieves an error rate of only 7.86 %, which is very promising for further development and utilization. The main finding is that the architecture has the potential to dominate in this field, just as it does in other areas of research, and there is a functional solution for the specific task of polyphonic music notation recognition, which has been only up for a debate until now. Keywords: Počítačové vidění; neuronové sítě; transformer; rozpoznání hudebních zápisů; OMR; polyfonní hudba; příprava trénovacích dat; Computer vision; neural networks; transformer; optical music recognition; OMR; polyphonic music; preparation of training data Available in a digital repository NRGL
Automatické rozpoznávání hudebního zápisu pomocí neuronových sítí

Tato práce řeší problém rozpoznání hudebních zápisů z obrázku do textové podoby pomocí umělé inteligence a neuronových sítí. Zaměřuje se konkrétně na tištěnou polyfonní hudbu (více not a hlasů naráz). ...

Vlach, Vojtěch; Kohút, Jan; Hradiš, Michal
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Návrh a implementace survival počítačové hry
Kováč, Ondrej; Polášek, Tomáš; Čadík, Martin
2023 - English
Táto bakalárska práca sa zameriava na návrh a implementáciu postapokalyptickej survival počítačovej hry s RPG prvkami nazvanej "Beneath the Mushroom Clouds". Práca obsahuje krátky úvod do herného priemyslu a žánrov opisujúcich hru, všeobecný prehľad herných enginov a špecifické aspekty herného enginu Unity. Ďalej popisuje návrh a implementáciu niektorých individuálnych prvkov, ktoré tvoria danú hru. Implementácia týchto prvkov je popísaná konceptuálne s minimálnymi ukážkami kódu. This bachelor's thesis focuses on the design and implementation of a post-apocalyptic, survival computer game with RPG elements named "Beneath the Mushroom Clouds". The thesis contains a short introduction to the game industry and genres describing the game, general overview of game engines and specific aspects of the Unity game engine. Furthermore, it describes the design and implementation of some of the individual elements that make up the game. The implementation of these elements is described conceptually, with minimal examples of actual code. Keywords: Computer game; Game design; Game implementation; Unity; BTMC; Survival; Post-apocalyptic; Počítačová hra; Návrh hry; Implementácia hry; Unity; BTMC; Survival; Postapokalyptická hra Available in a digital repository NRGL
Návrh a implementace survival počítačové hry

Táto bakalárska práca sa zameriava na návrh a implementáciu postapokalyptickej survival počítačovej hry s RPG prvkami nazvanej "Beneath the Mushroom Clouds". Práca obsahuje krátky úvod do herného ...

Kováč, Ondrej; Polášek, Tomáš; Čadík, Martin
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Nástroj pro správu modulů na platformě Smart City
Souček, Tomáš; John, Petr; Hynek, Jiří
2023 - Czech
V posledních letech přibývá razantním tempem počet digitálních zařízení, kterými je člověk, jak v domácnosti, tak v práci a průmyslu, dennodenně obklopen. Aby se dala data jednoduše vizualizovat a zpracovávat, vzniká množství platforem, které to umožňují. Cílem této práce bylo navrhnout rozšíření platformy SmartCity, které by umožňovalo uživatelsky přívětivou správu modulů a zároveň umožnilo zásahy do aplikační konfigurace platformy za jejího běhu. Rozšíření platformy povede k lepším možnostem personalizace dashboardů a pomocí grafického rozhraní umožní změny nastavení aplikace i uživatelům -- a to bez znalosti vnitřní programové logiky. Přínosem rozšíření bude také eliminace opětovné kompilace aplikace při každé změně nastavení, jak tomu je nyní. Výsledkem praktické části práce je nástroj implementovaný formou rozšiřujícího modulu, postaveného na technologii Angular. Tento modul umožňuje změnu aplikační konfigurace za pomoci formulářového a tabulkového zobrazení. Vytvořený modul byl zakomponován do platformy SmartCity a na jeho základech bude probíhat následný interní vývoj. In recent years there has been a rapid increase in the number of digital devices by which we humans are surrounded. Whether it is at work, at home, or in an industry. In order to effectively process and visualize the gathered data, there has been a number of platforms emerging to make this possible. The aim of this thesis was to prepare an extension tool for the SmartCity platform which would not only allow user-friendly module management but also provide the capability of application configuration changes on the fly at runtime. These changes could be made through a graphical user interface even without the knowledge of internal program logic. That way there rises the possibility of better dashboard customization. Another benefit of the extension tool is the elimination of application re-compilation every time there is a change in the application setting. The result of the practical part of this thesis is a tool implemented as an extension module, built on Angular technology. This module allows changing the application configuration using form and table views. This created module has been deployed to the SmartCity platform and will be the basis for further subsequent internal development. Keywords: IoT; internet věcí; chytrá města; CMS; metamodel; modularizace; konfigurace za běhu; IoT; Internet of Things; Smart Cities; CMS; metamodel; runtime configuration Available in a digital repository NRGL
Nástroj pro správu modulů na platformě Smart City

V posledních letech přibývá razantním tempem počet digitálních zařízení, kterými je člověk, jak v domácnosti, tak v práci a průmyslu, dennodenně obklopen. Aby se dala data jednoduše vizualizovat a ...

Souček, Tomáš; John, Petr; Hynek, Jiří
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Detekce čárových kódů v obraze
Vašíček, Vojtěch; Vaško, Marek; Nguyen, Son Hai
2023 - Czech
Cílem této práce je zhodnocení současných metod detekce čárových kódů v obraze, otestování několika vybraných metod a následné navržení a implementace vylepšení některé z těchto metod. V této práci byla otestována Scharrova metoda detekce, detektor knihovny OpenCV a neuronová síť YOLOv5. Samotné vylepšení bylo provedeno kombinací neuronové sítě YOLOv5 a detektoru čárových kódů knihovny OpenCV. Podařilo se dosáhnout zlepšení average precision při prahu 0.5 o 3.42% oproti metodě YOLOv5 a 38.38% oproti detektoru čárových kódů knihovny OpenCV. The aim of this work is to evaluate the current methods of barcode detection in images, test several selected methods and then design and implement improvements to some of these methods. In this work, the Scharr detection method, the OpenCV library detector and the YOLOv5 neural network were tested. The enhancement itself was performed by combining the YOLOv5 neural network and the OpenCV library barcode detector. The combined method was able to achieve an improvement in average precision at a threshold of 0.5 of 3.42% over the YOLOv5 method and 38.38% over the OpenCV library barcode detector. Keywords: čárové kódy; počítačové vidění; yolo; barcodes; computer vision; yolo Available in a digital repository NRGL
Detekce čárových kódů v obraze

Cílem této práce je zhodnocení současných metod detekce čárových kódů v obraze, otestování několika vybraných metod a následné navržení a implementace vylepšení některé z těchto metod. V této práci ...

Vašíček, Vojtěch; Vaško, Marek; Nguyen, Son Hai
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Porozumění videozáznamům badmintonu
Mašláň, Vojtěch; Hradiš, Michal; Herout, Adam
2023 - Czech
Cílem této bakalářské práce bylo experimentování s modely strojového učení pro porozumění záznamů badmintonu. V první částí práce byl zmapován aktuální stav v oblasti využití počítačového vidění pro analýzu sportu, následně v experimentální části bylo navrženo několik modelů pro detekci úderů badmintonu. Navržené modely využívají již existující modely pro extrakci póz lidí. Vypracované modely dosáhly přesnosti 80,1 % pro detekci 7 různých činností a 84,0 % pro detekci 4 různých činností. Natrénované modely byly demonstrovány na jednoduché webové aplikaci pro analýzu krátkých videí badmintonu. The aim of this thesis was to experiment with machine learning models for the understanding of badminton videos. The thesis maps the current state of using computer vision and machine learning for sport videos analysis. In the experimental part of the work, several models for badminton stroke detection were made. All the models are predicting the strokes based on player poses extracted from a pose estimation model. Developed models achieved an accuracy of 80.1 % for detecting 7 different strokes and 84.0 % for detecting 4 different strokes. Trained models were then used to create a simple web application for short badminton video analysis. Keywords: odhad pózy; rozpoznání činnosti; analýza badmintonu; počítačové vidění; neuronové sítě; pose estimation; action recognition; badminton analysis; computer vision; neural networks Available in a digital repository NRGL
Porozumění videozáznamům badmintonu

Cílem této bakalářské práce bylo experimentování s modely strojového učení pro porozumění záznamů badmintonu. V první částí práce byl zmapován aktuální stav v oblasti využití počítačového vidění pro ...

Mašláň, Vojtěch; Hradiš, Michal; Herout, Adam
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Nové techniky kompaktní reprezentace Booleovských funkcí
Maťufka, Ján; Holík, Lukáš; Lengál, Ondřej
2023 - English
Binárne rozhodovacie diagramy (BDD) reprezentujú Booleovské funkcie a sú značne využívané vo formálnej verifikácii, model checkingu, syntéze obvodov v CAD softvéroch, atď. S rastúcim počtom premenných ale (v najhoršom prípade) exponenciálne rastie aj veľkosť BDD. Cieľom tejto práce je vytvoriť kompaktný model reprezentácie Booleovských funkcií založený na automatoch. K dosiahnutiu tohto cieľa boli použité stromové automaty. Vkladaním stromových automatov so špeciálnymi vlastnosťami do štruktúry BDD je možné redukovať opakujúce sa vzory. Tento model dosiahol v priemere 10-20 % menšie počty uzlov v testovaných prípadoch v porovnaní so súčasnými modelmi. Používanie automatového prístupu umožňuje vytvárať vlastné automaty prispôsobené na redukciu konkrétnych vzorov, čím sa rozširujú možnosti tohto modelu a jeho potenciál na ešte lepšie výsledky. Binary decision diagrams (BDDs) represent Boolean functions and are extensively used in formal verification, model checking, circuit synthesis in CAD software, etc. With more variables, however, the BDD size grows in the worst case exponentially. The aim of this thesis is to create an automata-based model for compact representation of Boolean functions. To achieve this, tree automata are used. By inserting tree automata with specific properties into the BDD structure, larger repeating patterns can be reduced. This model allows for approximately 10-20 % smaller node counts in tested benchmarks compared to the state-of-the-art models. Using a tree-automata based approach allows for creating custom automata to reduce specific patterns and thus allow for possibly even better results. Keywords: Binary decision diagram; Tree automaton; Canonicity; Reduction; Binárny rozhodovací diagram; Stromový automat; Kanonicita; Redukcia Available in a digital repository NRGL
Nové techniky kompaktní reprezentace Booleovských funkcí

Binárne rozhodovacie diagramy (BDD) reprezentujú Booleovské funkcie a sú značne využívané vo formálnej verifikácii, model checkingu, syntéze obvodov v CAD softvéroch, atď. S rastúcim počtom premenných ...

Maťufka, Ján; Holík, Lukáš; Lengál, Ondřej
Vysoké učení technické v Brně, 2023

BookSharing – mobilní aplikace pro sdílení knih
Baláž, Martin; Herout, Adam; Kapinus, Michal
2023 - Czech
Cílem této bakalářské práce je vytvoření mobilní aplikace pro půjčování knih mezi uživateli. Uživatelé mohou přidávat knihy k vypůjčení a také si je vypůjčovat od ostatních uživatelů, s možností platby za půjčení. Aplikace je vyvinuta na operační systém Android s použitím programovacího jazyka Kotlin. Aplikace komunikuje se serverem, který je také vyvinut v jazyce Kotlin s využitím frameworku Ktor. Server zajišťuje ukládání, filtraci a zpracování dat uložených v databázi na serveru, která jsou nezbytná pro správný chod aplikace. Uživatelské rozhraní aplikace bylo společně s uživatelskou zkušeností testováno u šesti uživatelů a výsledky byly nadprůměrné. The goal of this bachelor thesis is to create a mobile application for lending books between users. Users can add books to lend and also borrow them from other users, with the option of paying for the loan. The application is developed for the Android operating system using the Kotlin programming language. The application communicates with a server that is also developed in Kotlin using the Ktor framework. The server handles the storage, filtering, and processing of data that are stored in the server database and that are necessary for the proper operation of the application. The application's user interface and user experience were tested with six users and the results were above average. Keywords: mobilní aplikace; Android; Kotlin; Ktor; půjčování; knihy; Firebase Cloud Messaging; databáze; API; uživatelská zkušenost; uživatelské rozhraní; mobile application; Android; Kotlin; Ktor; lending; books; Firebase Cloud Messaging; database; API; user experience; user interface Available in a digital repository NRGL
BookSharing – mobilní aplikace pro sdílení knih

Cílem této bakalářské práce je vytvoření mobilní aplikace pro půjčování knih mezi uživateli. Uživatelé mohou přidávat knihy k vypůjčení a také si je vypůjčovat od ostatních uživatelů, s možností ...

Baláž, Martin; Herout, Adam; Kapinus, Michal
Vysoké učení technické v Brně, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases