Number of found documents: 2022
Published from to

Obrazové výrazové prostředky v díle Sergeje Paradžanova
Hrubý, Jan; MAREK, Diviš; HOJDA, Petr
2018 - Czech
Bakalářská práce se zabývá dílem Sergeje Paradžanova, jedné z nejvýraznějších postav světového filmu 20. století, který svým jedinečným autorským přístupem dal vzniknout snímkům, které jsou uhrančivé svou obrazovou poetikou. Prostřednictvím analýzy výrazových prostředků stěžejních děl Paradžanovovy tvorby zkoumá aspekty, které jsou pro ni charakteristické, nejvíce pozornosti je věnováno obrazovým výrazovým prostředkům a kameramanským přístupům. Cílem práce je ukázat svébytnost umělecké vize Sergeje Paradžanova a poukázat na tak možnosti filmové řeči, které jsou stranou většinové filmové produkci současnosti. This bachelor theses are concentrated on Sergei Parajanov, one of the most distinctive film authors from the 20th century. With his unique author approach he created films which are very distinctive with their visual poetic. Thru analysis of the means of expressions of Parajanov core works, the theses focus on aspects which are typical mainly in visual means of expression and cinematography approach. The aim of this work is to show the uniqueness of the artistic vision of Sergei Parajanov and also of the film language he uses, which is the base of the most contemporary film productions. Keywords: ruská kinematografie; výrazové umělecké prostředky; analýzy filmových děl; Paradžanov, Sergej Iosifovič, 1924-1990 Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Obrazové výrazové prostředky v díle Sergeje Paradžanova

Bakalářská práce se zabývá dílem Sergeje Paradžanova, jedné z nejvýraznějších postav světového filmu 20. století, který svým jedinečným autorským přístupem dal vzniknout snímkům, které jsou uhrančivé ...

Hrubý, Jan; MAREK, Diviš; HOJDA, Petr
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Dirigent - partner
Mimrová, Jana; KOUTNÍK, Tomáš; FARKAČ, Hynek
2018 - Czech
Spolupráce dirigenta se sólisty je podstatná a neodmyslitelná součást povolání dirigenta a to nejen v oblasti operního dirigování, ale také a především v oblasti dirigování symfonického orchestru. Druhému odvětví se věnuje tato práce se speciálním zaměřením na konkrétní rozbor díla z koncertu, kde autorka zúročila vlastní zkušenosti spočívající ve spolupráci se sólisty. The conductor’s cooperation with the soloist is an essential and indispensable part of the conductor's profession, not only in the domain of conducting the opera but also in the area of conducting the symphony orchestra. The second part is dedicated to this work, with a specific analysis of the work from the concert, in which the author touched his own experience of working with soloists. Keywords: dirigent; orchestrální sóla (problematika); Bach, Johann Sebastian, 1685-1750. koncerty, housle (2), orchestr smyčcový, BWV 1043 , d moll Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Dirigent - partner

Spolupráce dirigenta se sólisty je podstatná a neodmyslitelná součást povolání dirigenta a to nejen v oblasti operního dirigování, ale také a především v oblasti dirigování symfonického orchestru. ...

Mimrová, Jana; KOUTNÍK, Tomáš; FARKAČ, Hynek
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Rudolf Tuláček - život a dílo
Radanović, Danijel; HUDEC, Jiří; ŽALUD, Radomír
2018 - Czech
Tato práce zabývá se životem a dílem Rudolfa Tuláčka s důrazem na jeho působení v Záhřebu a na nové poznatky, které jsou výsledkem mého výzkumu. This bachelor thesis deals with life and work of Rudolf Tuláček with emphasis to his work in Zagreb and new findings, that are result of my own research. Keywords: kontrabas; život a dílo; kontrabasisté; hudební osobnosti; Záhřeb (Chorvatsko); Tuláček, Rudolf, 1885-1954 Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Rudolf Tuláček - život a dílo

Tato práce zabývá se životem a dílem Rudolfa Tuláčka s důrazem na jeho působení v Záhřebu a na nové poznatky, které jsou výsledkem mého výzkumu....

Radanović, Danijel; HUDEC, Jiří; ŽALUD, Radomír
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Časová smyčka ve filmech Na Hromnice o den více, Lola běží o život a Uvězněni v čase
Ortiz Cordero, Edgar Josue; DAŇHEL, Jan; Brothánek, Adam
2018 - Czech
Časová smyčka je narativní nástroj, který příběhovou linii staví na základě opakování událostí. Postavy jsou v ní často uvězněny a odsouzeny zažívat události znovu a znovu, dokud nenaleznou východisko či řešení. Jedná se o široce užívanou narativní metodu, která odkazuje na Nietzscheho „věčný návrat“, řecký mýtus o Sisyfovi, Kolo Dharmy v buddhismu a čínskou legendu o Wu Gangovi. Časová smyčka je druh syžetu, ve kterém se události opakují vícekrát, aby si buď postavy nebo i diváci, uvědomili různé dopady a důsledky činů postav. To často vede až ke konečnému rozřešení, kdy se smyčka buď přeruší, či pokračuje do nekonečna. Tato práce předpokládá, že současné filmy, které používají časovou smyčku jako hlavní nástroj děje, použivaji řadu filmově jazykových prvků pro lepší orientaci diváků. Za účelem průzkumu této teze bylo na základě kritického a komerčního úspěchu vybráno a analyzováno 5 současných filmů, které používají tuto metodu, a stanovily se u nich klíčové prvky jejich narativu časové smyčky. Tyto filmy se použily ke stanovení společných vizuálních, zvukových a střihových principů, které slouží k vytváření narativu časové smyčky a zároveň k tomu, aby čtenáři lépe pochopili jak vytvořit časovou smyčku . A time loop narrative is a type of non-linear narrative structure where the story centers on the repetition of either a series of events, i.e., the robbery of a store, a single day, 90 minutes. Characters are often trapped within this machination, doomed to experience a recurrence of events until they find an exit or solution. It is a widely used narrative technique that reminisces of Nietzsche’s “eternal return," the Greek myth of Sisyphus, theWheel of Dharma of Buddhism and the Chinese legend of Wu Gang. This thesis is a study on contemporary time loop films. It discusses the specifics of this type of film and analyzes in-depth a selection of three representative works. Through this analysis, it aims to deconstruct the films into their narrative, and thematic components to find the similarities and differences between them. At the same time, it seeks to give particular attention the elements of film language used in these films. Keywords: narace ve filmu; časová smyčka; filmová teorie; analýzy filmových děl Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Časová smyčka ve filmech Na Hromnice o den více, Lola běží o život a Uvězněni v čase

Časová smyčka je narativní nástroj, který příběhovou linii staví na základě opakování událostí. Postavy jsou v ní často uvězněny a odsouzeny zažívat události znovu a znovu, ...

Ortiz Cordero, Edgar Josue; DAŇHEL, Jan; Brothánek, Adam
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Rozbor sonáty h moll a zasazení do kontextu Chopinovy tvorby
Myšíková, Marie-Anna; KRAJNÝ, Boris; VLASÁKOVÁ, Alena
2018 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá zejména hudebním rozborem Chopinovy třetí sonáty h moll op. 58. První kapitola nese název „Charakteristické rysy Chopinovy tvorby a vliv současníků“ a je rozdělena do dvou podkapitol. V úvodu celé části je popsán Chopinův život. V první podkapitole se bakalářská práce věnuje výčtu Chopinových děl a to jak pro sólový klavír, tak pro dva klavíry či orchestr. Druhá podkapitola zkoumá obecné znaky Chopinovy tvorby, rysy jeho osobnosti či okolnosti komponování některých děl. Druhá kapitola se již celá zabývá rozborem sonáty h moll op. 58, kde každé větě patří jedna podkapitola. Závěrem je obsažena i podkapitola věnující se kontextu této sonáty v Chopinově celkové tvorbě. This bachelor thesis deals mainly with the musical analysis of Chopin's third sonata b minor op. 58. The first chapter is titled "Characteristics of Chopin's work and the influence of contemporaries" and is divided into two subchapters. At the beginning of the entire section is described Chopin's life. In the first subchapter the bachelor thesis deals with enumeration of Chopin's works both for solo piano and for two pianos and orchestra. The second subchapter focuses on the general features of Chopin's work, the atributes of his personality or the circumstances surrounding the composition of some of his works. The second chapter represents the analysis of the sonatas in b minor op. 58, where each movement has its own subchapter. Finally, there is a subchapter deals with the context of this sonata in Chopin's overall work. Keywords: sonáta; klavír; Chopin, Fryderyk, 1810-1849; Chopin, Fryderyk, 1810-1849. sonáty, klavír, op. 58 , h moll Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Rozbor sonáty h moll a zasazení do kontextu Chopinovy tvorby

Tato bakalářská práce se zabývá zejména hudebním rozborem Chopinovy třetí sonáty h moll op. 58. První kapitola nese název „Charakteristické rysy Chopinovy tvorby a vliv současníků“ a je rozdělena do ...

Myšíková, Marie-Anna; KRAJNÝ, Boris; VLASÁKOVÁ, Alena
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Varhanní dílo Oliviera Messiaena a inspirace pro varhanní improvizaci
Kordas, Martin; TŮMA, Jaroslav; ČERNÝ, Pavel
2018 - Czech
Práce si klade za cíl rozebrat vybrané varhanní skladby Oliviera Messiaena s ohledem na kompoziční prvky využitelné při vlastní varhanní improvizaci. Zaměřuje se na díla skladatelova raného období. V úvodu je načrtnut skladatelův životopis a výjimečnost jeho vztahu k varhanám a jsou popsány základní prvky jeho hudební řeči. Vlastní rozbor skladeb si pak všímá harmonické, rytmické i melodické složky skladeb, stejně jako jejich formy. Na rozbor navazuje zhodnocení vhodnosti dané stylizace pro improvizaci, návrh postupu nácviku improvizace a nastínění možností modifikace této stylizace. Kromě teoretické analýzy se tedy práce zaměřuje i na popis praktických způsobů uplatnění analýzou zjištěných poznatků. Thesis‘ aim is to analyze selected organ pieces of Olivier Messiaen with respect to compositional elements which can be used during organ improvisation. Thesis focuses on pieces of composer‘s early period. In the introduction is outlined composer‘s biography and his extraordinary relationship to organ and basic elements of his musical speech are described. Actual analysis of individual pieces focuses on harmonical, rhytmical and melodical components of pieces, as well as their musical forms. Subsequently, evaluation of suitability of particular piece for improvisation is made, proposals for practising improvisation are presented and possibilities for modification of pieces are listed. Apart from theoretical analysis thesis focuses on description of practical ways how can be the knowledge discovered during analysis applied in praxis. Keywords: varhaníci; hudební skladatelé; improvizace; Messiaen, Olivier, 1908-1992 Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Varhanní dílo Oliviera Messiaena a inspirace pro varhanní improvizaci

Práce si klade za cíl rozebrat vybrané varhanní skladby Oliviera Messiaena s ohledem na kompoziční prvky využitelné při vlastní varhanní improvizaci. Zaměřuje se na díla skladatelova raného období. V ...

Kordas, Martin; TŮMA, Jaroslav; ČERNÝ, Pavel
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Píseň jako poselství - duchovní odkaz Antonína Dvořáka
Nováková, Tereza; JANÁL, Roman; BÁRTA, Martin
2018 - Czech
Bakalářská práce se zaměřuje na poselství písňové tvorby Antonína Dvořáka. Cílem práce je dokázat, že v každém jeho cyklu najdeme duchovní odkaz. Uvedením interpretací vybraných písní z výrazných Dvořákových cyklů dokazujeme, že jejich úspěch nespočívá pouze v nádherné kompozici a lidské stránce jeho osobnosti, ale také v jeho rozvážnosti a citlivosti při výběru textů. Teoretickým základem práce jsou kapitoly, které zasazují Dvořákovu píseň do kontextu, charakterizují osobnost autora a zvolené cykly. V příloze předkládáme notový materiál vybraných písní. Bakalářská práce obsahuje rozhovor s pěvcem Romanem Janálem. The bachelor thesis focuses on Antonín Dvořák's songwriting. The aim of the work is to prove that in each cycle we find a spiritual reference. By introducing the interpretations of selected songs from the distinctive Dvořák cycles, we prove that their success lies not only in the wonderful composition and human aspect of his personality, but also in his sensitivity and sensitivity in the selection of texts. The theoretical basis of the work are the chapters that put Dvorak's song into context, characterize the personality of the author and the chosen cycles. Enclosed we present the music material of selected songs. The bachelor thesis contains an interview with Roman Janál, opera singer. Keywords: písně; romantismus; hudební skladatelé; Dvořák, Antonín, 1841-1904; Dvořák, Antonín, 1841-1904. Písně z Rukopisu královédvorského, op. 7; Dvořák, Antonín, 1841-1904. Biblické písně, op. 99; Dvořák, Antonín, 1841-1904. Cigánské melodie, písně, op. 55; Dvořák, Antonín, 1841-1904. Písně milostné, op. 83; Janál, Roman, 1964- Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Píseň jako poselství - duchovní odkaz Antonína Dvořáka

Bakalářská práce se zaměřuje na poselství písňové tvorby Antonína Dvořáka. Cílem práce je dokázat, že v každém jeho cyklu najdeme duchovní odkaz. Uvedením interpretací vybraných písní z výrazných ...

Nováková, Tereza; JANÁL, Roman; BÁRTA, Martin
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Produkční praxe a realizace dosud neuvedených starších hudebních děl
Veselá, Barbora; ŠTILEC, Jiří; BĚLOR, Roman
2018 - Czech
Cílem této bakalářské práce je přiblížení problematiky provedení dosud neuvedených starších hudebních děl. První část práce se věnuje více teoretickému aspektu hledání hudebních děl v archivech, práce s notovým materiálem a problémů které mohou nastat u skladeb 18. století a starších. Druhá část této práce je zaměřena na praktickou část realizace projektů zaměřených na starší hudební díla. Jsou zde uvedeny kapitoly k financování, dramaturgii a PR (Public Relations) projektů včetně informací o placené a neplacené reklamě. This bachelor thesis deals with a approaching the issue of realization of older musical works historically not yet presented. The first part of the thesis is focused on more theoretical research of music works in archives and then dealing with the music sheets and troubles connected with of works from 18. century and older. The second part of the thesis is focused on the practical part of the realization of the projects focused on older musical works. There are chapters about founding, dramaturgy and Public Relations including information about paid and unpaid advertising. Keywords: notové archivy; Bárta, Josef, 1744 - 1787 Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Produkční praxe a realizace dosud neuvedených starších hudebních děl

Cílem této bakalářské práce je přiblížení problematiky provedení dosud neuvedených starších hudebních děl. První část práce se věnuje více teoretickému aspektu hledání hudebních děl v archivech, práce ...

Veselá, Barbora; ŠTILEC, Jiří; BĚLOR, Roman
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Divácké očekávání ve vztahu k autenticitě díla
Jelínek, Jakub; BAGDASAROV, Georgy; Kratochvíl, Jaroslav
2018 - Czech
Tato práce si klade za cíl prozkoumat svět mystifikačních filmových projevů, které se simulováním formálních i stylistických výrazových prostředků doku-mentárního filmu snaží odstranit divácký kritický pohled a být tak následně v očích těchto diváků vnímány jako filmy skutečně dokumentární. Skrze analýzu těchto klamavých filmů odhalíme postupy, kterých tvůrci užívají pro méně či více úspěšnou mystifikaci a přiblí-žíme si motivace, jenž stáli na pozadí jejich vzniku. Od tzv. „mockumentů“, skrze filmovou propagandu, až po dnes velmi se rozmáhající filmy s konspirační tematikou se pokusíme objasnit, zda operují všechny zmíněné proudy se stejnými postupy, když jde každému z nich v podstatě o jedno a to samé – co nejdůsledněji přesvědčit diváka o svých pravdách a skrze podobu dokumentárního filmu ho tak přinutit obsahu daných filmů uvěřit. This study aims to examine the cosmos of mock-documentary films, that are trying to fool its audience throughout the acceptance of the form of real documentary films. By using the same stylistic elements they try to deprive the audience of its critical approach and make it believe. Through the analysis of those fictional mock-documentaries, we are going to reveal procedures used by many directors all over the world to create something what we call the illusion of the real. On the specific examples of "mockumentary" films, propaganda films and some conspiracy theory films, we will explore whether all of those film forms use the same procedures to convince their audience since they are all trying to achieve the same result – to create an ultimate vision of the real throughout the acceptance of visual and formal appearance of documentary film. Keywords: filmová teorie; dokumentární film; hraný dokument; mystifikace; konspirační teorie; skutečnost; propaganda; analýzy filmových děl Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Divácké očekávání ve vztahu k autenticitě díla

Tato práce si klade za cíl prozkoumat svět mystifikačních filmových projevů, které se simulováním formálních i stylistických výrazových prostředků doku-mentárního filmu snaží odstranit divácký ...

Jelínek, Jakub; BAGDASAROV, Georgy; Kratochvíl, Jaroslav
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Mieczyslaw Karlowicz a jeho houslový koncert
Papež, Ondřej; ŠTRAUS, Ivan; PAZDERA, Jindřich
2018 - Czech
Tato bakalářská práce se věnuje tématu „Mieczysław Karłowicz a jeho houslový koncert“. Metodou výzkumu je sběr a analýza informací z historických pramenů a notových vydání. V první kapitole popisuje život a dílo Mieczysława Karłowicze, věnuje se jeho hudební řeči a také jeho hudebně inspiračním zdrojům. Ve druhé kapitole se věnuje okolnostem vzniku a provozování Karłowiczova houslového koncertu, přináší také přehled notových vydání a vzniklých nahrávek. Následující třetí kapitola se zabývá formální a harmonickou analýzou houslového koncertu a je doprovázena četnými notovými ukázkami. Poslední čtvrtá kapitola uzavírá téma technickou analýzou obtížných míst sólového partu, které demonstruje na ukázkách z notových vydání I. Dubiské, G. Barinové a A. Cofalika. This bachelor’s thesis adresses the topic called „Mieczysław Karłowicz and his violin concerto“. As a method it uses analysis of collected data from historical sources and editions of sheet music. In its first chapter it summarizes the life and work of Mieczysław Karłowicz, adresses his style of musical expression and lists some of his main musical inspirations. The second chapter describes the circumstances of the concerto’s creation and brings an overview of sheet music editions and recordings. The following third chapter includes the formal and harmonical analysis of the violin concerto, with many supplementary examples from the scores. The last fourth chapter closes the topic with an analysis of the most challenging technical problems of the solo part, which are demonstrated by additional examples from sheet music editions by I. Dubiska, G. Barinova and A. Cofalik. Keywords: hudební skladatelé; život a dílo; Karlowicz, Mieczyslaw, 1876-1909; Karlowicz, Mieczyslaw, 1876-1909. koncerty, housle, orchestr, op. 8 , A dur Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Mieczyslaw Karlowicz a jeho houslový koncert

Tato bakalářská práce se věnuje tématu „Mieczysław Karłowicz a jeho houslový koncert“. Metodou výzkumu je sběr a analýza informací z historických pramenů a notových vydání. V první kapitole popisuje ...

Papež, Ondřej; ŠTRAUS, Ivan; PAZDERA, Jindřich
Akademie múzických umění v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases