Number of found documents: 4188
Published from to

Návrh optimálního řešení využití bankovních služeb pro retailovou klientelu
Vančura, Jan; Polách, Jiří; Vavrys, Jan
2011 - Czech
Bakalářská práce vychází z cíle navrhnout optimální řešení využití bankovních služeb pro retailové klienty. Cílem teoretické části je představit bankovní systém v České republice a popsat současné bankovní produkty, které jsou retailové klientele bankami nabízeny. Praktická část je tvořena představením čtyř zvolených bank, které mezi sebou fiktivně provedou konkurenční boj o předem definované klienty. Keywords: banka; klient; bankovní produkty; služby; bankovní poplatky; bank; client; bank products; bank services; bank fees Available in the UTB Library.
Návrh optimálního řešení využití bankovních služeb pro retailovou klientelu

Bakalářská práce vychází z cíle navrhnout optimální řešení využití bankovních služeb pro retailové klienty. Cílem teoretické části je představit bankovní systém v České republice a popsat současné ...

Vančura, Jan; Polách, Jiří; Vavrys, Jan
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Analýza spokojenosti zaměstnanců ve společnosti DeCe Consult, s.r.o.
Grünwald, Filip; Bejtkovský, Jiří; Kubíčková, Martina
2011 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na analýzu spokojenosti zaměstnanců ve společnosti DeCe Consult, s.r.o. Cílem teoretické části bakalářské práce je zpracovat teoretické poznatky z oblasti motivace, odměňování a spokojenosti zaměstnanců a poté stanovit teoretická východiska pro zpracování části praktické. Cílem praktické části bakalářské práce je analyzovat současný stav spokojenosti zaměstnanců ve společnosti DeCe Consult, s.r.o. Pro tuto analýzu je využito dotazníkového šetření a osobních interview se zaměstnanci společnosti. Součástí bakalářské práce jsou také návrhy a doporučení vedoucí ke zlepšení současné spokojenosti zaměstnanců ve společnosti DeCe Consult, s.r.o. Keywords: spokojenost zaměstnanců; motivace; odměňování; rozvoj zaměstnanců; péče o zaměstnance; kvantitativní výzkum; employee satisfaction; motivation; remuneration; staff development; employee care; quantitative research Available in the UTB Library.
Analýza spokojenosti zaměstnanců ve společnosti DeCe Consult, s.r.o.

Bakalářská práce je zaměřena na analýzu spokojenosti zaměstnanců ve společnosti DeCe Consult, s.r.o. Cílem teoretické části bakalářské práce je zpracovat teoretické poznatky z oblasti motivace, ...

Grünwald, Filip; Bejtkovský, Jiří; Kubíčková, Martina
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Analýza a komparace systému řízení Baťa se systémem řízení Lean management
Urbánek, Pavel; Karlík, Tomáš; Klein, Tomáš
2011 - Czech
Tato bakalářská práce popisuje v teoretické části pojem řízení kvality a podstatu a prvky systému řízení Baťa a systému řízení Lean management. Praktická část srovnává systém řízení Baťa se systémem řízení Lean management a hledá shodné prvky obou systémů. Dále hledá používání těchto prvků v řízení soukromých nemocnic a zaměřuje se na některé vybrané problémy v poskytování zdravotní péče. Keywords: Baťa; Lean management; Toyota; soukromé nemocnice; systém řízení; Bata; private hospitals; management system Available in the UTB Library.
Analýza a komparace systému řízení Baťa se systémem řízení Lean management

Tato bakalářská práce popisuje v teoretické části pojem řízení kvality a podstatu a prvky systému řízení Baťa a systému řízení Lean management. Praktická část srovnává systém řízení Baťa se systémem ...

Urbánek, Pavel; Karlík, Tomáš; Klein, Tomáš
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Rozvoj cestovního ruchu v okrese Zlín
Macháňová, Zuzana; Půček, Milan; Hájek, Oldřich
2011 - Czech
Cestovní ruch je odvětví, které ovlivňuje ekonomiku na národní i regionální úrovni. Ces-tovní ruch je odvětvím budoucnosti, protože jeho rozvoj provází silný multiplikační efekt. Podnikatelské aktivity, které jsou zaměřené na domácí a aktivní zahraniční cestovní ruch si proto zaslouží podporu. V mé bakalářské práci se zaměřím na projekty, které byly usku-tečněny či se uskuteční ve zlínském okrese, a které měly vliv na cestovní ruch v této oblasti. V teoretické části popíšu dokumenty v oblasti cestovního ruchu na národní i regionální úrovni. Poté provedu socioekonomickou analýzu zlínského okresu, kde popíši polohu, obyvatelstvo, zaměstnanost nezaměstnanost a další důležité faktory charakterizující tuto oblast. Další částí bude popis městského managementu a kulturních památek. Další částí budou možnost financování projektů, které se uskutečnili v oblasti okresu Zlín. Praktická část mé BP bude, jak jsem již dříve zmínila, zaměřená na projekty. Konkrétně se jedná o projekty Kongresového centra Zlín a Krajského kulturního a vzdělávacího centra, které ještě není dokončené, ale jedná se o současný největší projekt Zlínského kraje. Kulturní a univerzitní centrum je komplex, který byl dokončen tento rok dostavbou Kongresového centra a zásadně ovlivnil vzhled města. V Kongresovém centru nyní sídlí filharmonie Bo-huslava Martinů, která dříve sídlila v tzv. Domu umění, kde ovšem nebyla vhodná akustika. Kongresové centrum, jak již název napovídá, slouží také ke kongresům, konají se zde i plesy a nedávno zde byla také otevřena restaurace. Mým cílem je popsat jak tyto projekty pomohou zlínskému okresu a co by se dalo na těchto projektech ještě vylepšit, aby se okres Zlín stal navštěvovanějším a lákavějším pro turisty. Keywords: Cestovní ruch; management cestovního ruchu; projekty cestovního ruchu; dokumenty cestovního ruchu na národní; regionální úrovni; strukturální fondy; Tourism; Tourism management; Tourism projects; Documents of tou-rism on national and regional level; Structural Fund Available in the UTB Library.
Rozvoj cestovního ruchu v okrese Zlín

Cestovní ruch je odvětví, které ovlivňuje ekonomiku na národní i regionální úrovni. Ces-tovní ruch je odvětvím budoucnosti, protože jeho rozvoj provází silný multiplikační efekt. Podnikatelské ...

Macháňová, Zuzana; Půček, Milan; Hájek, Oldřich
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Strategie rozvoje zpracovatelského průmyslu ve Zlínském kraji
Brázdil, Vladimír; Damborský, Milan; Bednář, Pavel
2011 - Czech
Předmětem mé bakalářské práce je analýza zpracovatelského průmyslu a určení vhodných rozvojových strategií a možností rozvoje zpracovatelského průmyslu. V první, teoretické části práce, charakterizuji nejdůležitější teorie, které se zabývají regionálním rozvojem vztahujícímu se ke zpracovatelskému průmyslu. Druhá část této práce je zaměřena na sou-časný stav a vývoj zpracovatelského průmyslu v ČR, a dále na analýzu vývoje a stavu zpracovatelského průmyslu ve Zlínském kraji. V poslední části se pak pokusím stanovit základní strategické cíle rozvoje zpracovatelského průmyslu pro Zlínský kraj. Keywords: Regionální rozvoj; strategie; zpracovatelský průmysl; Regional development; strategy; processing industry Available in the UTB Library.
Strategie rozvoje zpracovatelského průmyslu ve Zlínském kraji

Předmětem mé bakalářské práce je analýza zpracovatelského průmyslu a určení vhodných rozvojových strategií a možností rozvoje zpracovatelského průmyslu. V první, teoretické části práce, charakterizuji ...

Brázdil, Vladimír; Damborský, Milan; Bednář, Pavel
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Analýza systému hodnocení zaměstnanců ve společnosti XY
Čablová, Pavlína; Bejtkovský, Jiří; Gregar, Aleš
2011 - Czech
Bakalářská práce se zabývá analýzou systému hodnocení zaměstnanců ve společnosti TOSHULIN, a.s. Cílem teoretické části bakalářské práce je zpracovat teoretické poznatky z oblasti hodnocení zaměstnanců a poté formulovat teoretická východiska pro zpracování části praktické. Cílem praktické části bakalářské práce je analyzovat současný stav systému hodnocení zaměstnanců ve společnosti TOSHULIN, a.s. a následně provést zhodnocení předností a nedostatků tohoto systému. V rámci analýzy je využito zejména kvalitativního výzkumu. Bakalářská práce obsahuje také návrhy a doporučení na zlepšení současného stavu systému hodnocení zaměstnanců ve společnosti TOSHULIN, a.s. Na přání společnosti TOSHULIN, a.s. není její obchodní jméno uvedeno v názvu bakalářské práce. Keywords: řízení lidských zdrojů; hodnocení zaměstnanců; metody hodnocení; kritéria hodnocení; hodnotící formulář; human resource management; staff evaluation; assessment methods; evaluation criteria; assessment form Available in the UTB Library.
Analýza systému hodnocení zaměstnanců ve společnosti XY

Bakalářská práce se zabývá analýzou systému hodnocení zaměstnanců ve společnosti TOSHULIN, a.s. Cílem teoretické části bakalářské práce je zpracovat teoretické poznatky z oblasti hodnocení zaměstnanců ...

Čablová, Pavlína; Bejtkovský, Jiří; Gregar, Aleš
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Komparace nabídky životního pojištění pojišťoven a návrh pojistné ochrany pro konkrétní klienty
Slavíková, Veronika; Polách, Jiří; Janča, Jan
2011 - Czech
Název mé bakalářské práce je Komparace nabídky životního pojištění pojišťoven a návrh pojistné ochrany pro konkrétní klienty. První část práce je zaměřena na teorii životního pojištění, na jeho poslání a hlavně základní podoby a typy životního pojištění. Praktická část je zaměřena na nabídky tří vybraných pojišťoven a prakticky uvedena na smyšlených osobách. Keywords: Životní pojištění; pojistné produkty; technická úroková míra; daňové zvýhodnění; Kooperativa; ČSOB pojišťovna; AEGON; Life insurance; insurance products; technical interest rate; tax advantage; Cooperativa; ČSOB Insurance Available in the UTB Library.
Komparace nabídky životního pojištění pojišťoven a návrh pojistné ochrany pro konkrétní klienty

Název mé bakalářské práce je Komparace nabídky životního pojištění pojišťoven a návrh pojistné ochrany pro konkrétní klienty. První část práce je zaměřena na teorii životního pojištění, na jeho ...

Slavíková, Veronika; Polách, Jiří; Janča, Jan
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Elektronizace veřejné správy se zaměřením na projekt Czech POINT
Kaderka, Tomáš; Dolejšová, Miroslava; Večeřa, Miloš
2011 - Czech
Tématem bakalářské práce je Elektronizace veřejné správy se zaměřením na projekt Czech POINT. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je definován pojem eGovernment, včetně jeho významu a přínosů. Dále je popsán vývoj eGovernmentu a překážky, se kterými se v průběhu realizace potýkal. Další část charakterizuje vybrané projekty fungující v rámci eGovernmentu jako je projekt eGON, Datové schránky, Portál veřejné správy, ePusa a Národní geoportál INSPIRE. Praktická část je zaměřena na využití projektu Czech POINT v mikroregionu Letovicko. Pomocí dotazníkových šetření mezi občany i obecními úřady je zjištováno skutečné využití systému a jeho přínosy. Z vyhodnocených výsledků jsou následně identifikovány nedostatky a navrženy možnosti na zlepšení. Keywords: elektronizace; veřejná správa; eGovernment; datové schránky; portál; Czech POINT; mikroregion; computerization; public sector; portal; microregion Available in the UTB Library.
Elektronizace veřejné správy se zaměřením na projekt Czech POINT

Tématem bakalářské práce je Elektronizace veřejné správy se zaměřením na projekt Czech POINT. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je definován pojem eGovernment, ...

Kaderka, Tomáš; Dolejšová, Miroslava; Večeřa, Miloš
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Analýza motivace pracovníků ve společnosti Profex Dca spol. s r.o.
Šatková, Lucia; Bočincová, Zuzana; Kressová, Petra
2011 - Slovak
Cieľom bakalárskej práce je analýza pracovnej motivácie zamestnancov spoločnosti Profex Dca spol. s r.o. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. Teoretická časť sa venuje základnému konceptu motivácie, motivačným teóriám a pracovnej motivácii. Praktická časť je zameraná na profil spoločnosti, SWOT analýzu a samotnú analýzu motivácie zamestnancov pomocou dotazníka. Následne sú výsledky interpretované, vyvodené závery a navrhnuté odporučenia. Keywords: motív; motivácia; motivačná teória; stimul; odmena; motive; motivation; motivation theory; incentive; benefit Available in the UTB Library.
Analýza motivace pracovníků ve společnosti Profex Dca spol. s r.o.

Cieľom bakalárskej práce je analýza pracovnej motivácie zamestnancov spoločnosti Profex Dca spol. s r.o. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. Teoretická časť sa venuje základnému ...

Šatková, Lucia; Bočincová, Zuzana; Kressová, Petra
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Analýza nákladů a jejich řízení v rámci vnitropodnikových útvarů ve firmě LDM spol, s r. o.
Vítek, Pavel; Popesko, Boris; Belás, Jaroslav
2011 - Czech
Tato bakalářská práce, která se nazývá Analýza nákladů a jejich řízení v rámci vnitropod-nikových útvarů ve firmě L D M , spol. s r. o. je zaměřena na analýzu nákladů a řízení ná-kladů v rámci vnitropodnikových útvarů ve společnosti LDM. Teoretická část je zaměřena na oblast nákladů, odpovědnostního účetnictví a rozpočetnictví. Praktická část je zaměřena zejména na analýzu nákladů a jejich členění. Důležitou součástí praktické části je také po-psání využívání ekonomické struktury společnosti a řízení nákladů v rámci vnitropodniko-vých útvarů. Na závěr jsou uvedeny doporučení, které by ve společnosti mohli vést ke zlepšení v oblasti řízení nákladů. Keywords: náklady; analýza nákladů; řízení nákladů; odpovědnostní účetnictví; vnitropodnikové útvary; costs; cost analysis; cost management; responsibility accounting; departments of enterprise Available in the UTB Library.
Analýza nákladů a jejich řízení v rámci vnitropodnikových útvarů ve firmě LDM spol, s r. o.

Tato bakalářská práce, která se nazývá Analýza nákladů a jejich řízení v rámci vnitropod-nikových útvarů ve firmě L D M , spol. s r. o. je zaměřena na analýzu nákladů a řízení ná-kladů v rámci ...

Vítek, Pavel; Popesko, Boris; Belás, Jaroslav
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases