Number of found documents: 20122
Published from to

Moderní endoprotéza kyčelního kloubu
Písařík Petr; Lucie Košinová; Tolde Zdeněk
2021 -
Jedna z nejvýznamnějších současných diskusí v ortopedii jsou totální náhrady kloubů, zejména kyčelního a kolenního kloubu. V současnosti pouţívané materiály po dlouhodobém pouţívání mají tendenci selhávat v důsledku nesplnění některých ţivotně důleţitých poţadavků, a proto je důleţité zkoumat a vyvíjet metody, které by vlastnosti vylepšily. Tato diplomová práce zkoumala vliv laserového vytvrzování (LSP) na medicínskou slitinu Ti6Al4V. LSP je proces povrchové úpravy pro zvýšení pevnosti a spolehlivosti kovových součástí. Ukázalo se, ţe tlakové zbytkové napětí způsobené tímto procesem se akumuluje na povrchu materiálu ošetřeného LSP, jehoţ tloušťka je několik stovek mikrometrů. Změny tvrdosti měřené pomocí Vickersovy metody ukázaly závislost mikrotvrdosti na hloubce materiálu, kde je mikrotvrdost po ošetření LSP vyšší na povrchu o 12 % neţ u vzorku bez ošetření LSP a postupně klesá se vzdáleností do středu vzorku. Vlivem LSP dochází k předpokládanému zvýšení hustoty dislokací, jak se ukázalo pomocí měření doby ţivota pozitronů. LSP metoda, jak potvrdily výsledky, je slibnou metodou pro zlepšení mikrotvrdosti a zbytkového napětí v tlaku materiálu Ti6Al4V pouţívaného na endoprotézu kyčelního kloubu.One of the most important debates in orthopaedics nowadays resolves around total joint replacements, especially of hip and knee joints. Currently used materials tend to fail after long-term use due to failure to meet certain vital requirements. It is therefore important to research and develop methods to improve the material properties. This thesis investigates the effect of laser shock peening (LSP) on a medical grade Ti6Al4V alloy. LSP is a surface treatment process which increases the strength and reliability of metal components. The compressive residual stress caused by this process is accumulated on the surface of the treated material up to a depth of several hundred micrometers. The changes in hardness measured by the Vickers method showed a dependence of microhardness on the stress depth in the material, where the microhardness after LSP treatment is 12 % higher at the surface than for the sample without LSP and decreases gradually with increasing depth. As expected, the affected layer contains enhanced density of dislocations due to LSP, as shown by positron lifetime measurements. The LSP method, as confirmed by the results, appears to be a promising method for improving the microhardness and residual compressive stress of Ti6Al4V material used for hip arthroplasty. Keywords: Endoprotéza kyčelního kloubu; Modifikace povrchu laserem; Biomateriály; Ti6Al4V; Laser Shock Peening; Hip prosthesis; Laser surface modification; Biomaterials; Ti6Al4V; Laser Shock Peening Available in digital repository of ČVUT.
Moderní endoprotéza kyčelního kloubu

Jedna z nejvýznamnějších současných diskusí v ortopedii jsou totální náhrady kloubů, zejména kyčelního a kolenního kloubu. V současnosti pouţívané materiály po dlouhodobém pouţívání mají tendenci ...

Písařík Petr; Lucie Košinová; Tolde Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Podpora distanční rehabilitace v software RukaRUK
Mužík Jan; Ondřej Antoš; Černý Martin
2021 -
Cílem práce bylo zásadní přepracování existujícího telemedicínského systému pro podporu rehabilitace ruky RukaRUK, jež vznikl jako součást autorovy bakalářské práce. Přepracování má umožnit využití systému i v distanční rehabilitaci. Systém RukaRUK kombinuje vlastní software a prostorový snímač pohybu ruky Leap Motion Controller. Terapeutický účinek systému je založen na použití metody zrcadlové terapie. Fáze sběru požadavků a uživatelské testování probíhaly ve spolupráci s Rehabilitačním ústavem Kladruby. Testování dotazníkovou formou bylo zaměřeno na hodnocení použitelnosti a uživatelské přívětivosti systému z pohledu terapeutů a pacientů.The aim of this thesis is a major rework of hand rehabilitation support system RukaRUK, which was created as part of the author's bachelor thesis. The RukaRUK system consists of a standalone application, spatial hand tracking sensor Leap Motion Controller. Therapeutic effect of this system is based on application of mirror therapy. Requirement discovery and user evaluation phases took place in collaboration with Rehabilitační ústav Kladruby. Questionnaire-based user evaluation was focused on evaluating usability and user friendliness from the perspective of therapists and patients. Keywords: Leap Motion; Unity; CMP; rehabilitace; zrcadlová terapie; Leap Motion; Unity; stroke; rehabilitation; mirror therapy Available in digital repository of ČVUT.
Podpora distanční rehabilitace v software RukaRUK

Cílem práce bylo zásadní přepracování existujícího telemedicínského systému pro podporu rehabilitace ruky RukaRUK, jež vznikl jako součást autorovy bakalářské práce. Přepracování má umožnit využití ...

Mužík Jan; Ondřej Antoš; Černý Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Retrofit řídicího systému 3D tiskárny
Koubek Jan; Jan Krejčí; Janda Michal
2021 -
Diplomová práce se zabývá konceptem řízení 3D tiskáren. U 3D tiskárny Stratasys Dimension Elite/768 má dojít k retrofitu původního řídícího sytému. Původní řešení 3D tiskárny nahradí řídící systém Beckhoff, který obslouží jednotlivé funkce 3D tiskárny v závislosti na použitých ovládacích modulech průmyslového počítače Beckhoff. Tvorba software potřebného pro ovládání krokových motorů a načtení NC programu je vytvořena v programu TwinCat XAE Shell. Výsledkem je tiskárna, která má funkční všechny tři pohybové osy a dokáže vykonávat interpolovaný pohyb na základě NC programu. Pro ovládání slouží HMI ze kterého lze ovládat osy, najíždět do referenčních poloh, a načítat NC program.The diploma thesis deals with the concept of control of a 3D printer Stratasys. The original 3D printer solution will replace the Beckhoff control system, which handles the individual functions of the 3D printer depending on the control modules used in the Beckhoff industrial computer. The software required to control the stepper motors and load the NC program is created in the TwinCat XAE Shell program. The result is a printer that has all three motion axes functional and can perform interpolated motion based on an NC program. The HMI is used for control, from which the axes can be controlled, approached to reference positions, and the NC program loaded. Keywords: 3D tisk; krokové motory; Stratasys; Beckhoff; TwinCat; 3D print; stepper motors; Stratasys; Beckhoff; TwinCat Available in digital repository of ČVUT.
Retrofit řídicího systému 3D tiskárny

Diplomová práce se zabývá konceptem řízení 3D tiskáren. U 3D tiskárny Stratasys Dimension Elite/768 má dojít k retrofitu původního řídícího sytému. Původní řešení 3D tiskárny nahradí řídící systém ...

Koubek Jan; Jan Krejčí; Janda Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Řízení polohování interferometru
Švéda Jiří; Nikita Kuprin; Vlček Jan
2021 -
Předložená diplomová práce projednává o návrh řízení polohovací jednotky pro polohování 6DOF interferometru pro rychlé ustavení a měření přesnosti pohybu v pracovním prostoru.The master's thesis deals with the design of control for a positioning mechanism of a 6DOF interferometer for fast alignment and measurement of the accuracy of movement in the workspace. Keywords: Beckhoff; PLC; interferometr; Renishaw XM-60; volumetrická přesnost; Beckhoff; PLC; interferometer; Renishaw XM-60; volumetric accuracy Available in digital repository of ČVUT.
Řízení polohování interferometru

Předložená diplomová práce projednává o návrh řízení polohovací jednotky pro polohování 6DOF interferometru pro rychlé ustavení a měření přesnosti pohybu v pracovním prostoru.The master's thesis deals ...

Švéda Jiří; Nikita Kuprin; Vlček Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Monitoring stavu stroje pomocí vlastní SCADA aplikace
Fiala Štěpán; Dávid Križan; Hykl Václav
2021 -
Sledování stavů stroje sehrává v dnešních podnicích důležitou roli, ne jenom při monitorování samotného výrobního procesu, ale může být mocným nástrojem i pro management výroby, například při plánování kapacit nebo prediktivní údržbě. Cílem této diplomové práce je za pomoci volně dostupných knihoven a open-source pogramů vytvořit komunikaci s řídícím systémem pomocí OPC UA serveru. Pro zobrazení získaných dat bude vytvořené grafické užívatelské rozhraní a histrická data budou uložena do databázového systému. Nástroj bude otestován na reálném zařízení.Monitoring of machine states is important for today´s industrial companies not only for the control of the process itself but can be also powerful tool for management in problems of capacity planning or predictive maintenance. Therefor the aim of this thesis is to set communication channel using opc-ua protocol and open-source programs. Graphical user interface will be made to show machine´s states and historical data will be stored in database. Keywords: monitorování; scada; programování; opc-ua; průmysl 4.0; uživatelské rozhraní; monitoring; scada; programming; opc-ua; industry 4.0; user interface Available in digital repository of ČVUT.
Monitoring stavu stroje pomocí vlastní SCADA aplikace

Sledování stavů stroje sehrává v dnešních podnicích důležitou roli, ne jenom při monitorování samotného výrobního procesu, ale může být mocným nástrojem i pro management výroby, například při ...

Fiala Štěpán; Dávid Križan; Hykl Václav
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Vliv velikosti frekvence pulzní šířkové modulace na kvalitu regulace pohybové osy
Moravec Jan; David Kunc; Rybář Pavel
2021 -
Diplomová práce se zabývá zkoumáním vlivu pulzní šířkové modulace na kvalitu regulace. V rešeršní částí je rozebírána problematika frekvenčních měničů, včetně průzkumu dostupných měničů na trhu se zaměřením na rozsah nastavení pulzní šířkové modulace. Pozornost je věnována i negativním vlivům vyšší frekvence PWM na ztráty v tranzistorech. V druhé části jsou sestaveny matematické modely pro různé typů motorů, na kterých jsou zkoumány dosažitelné regulační parametry v rámci proudové a rychlostní regulační smyčky.The diploma thesis focuses primarily on study of the influence of pulse width modulation on the quality of regulation. The research part discusses the issue of frequency converters, including a survey of available converters on the market with a focus on the range of pulse width modulation settings. It also studies the negative effects of higher PWM frequency on losses in transistors. In the second part, mathematical models for various types of motors are created, which are used to investigate the achievable control parameters within the current and speed control loop. Keywords: Pulzní šířková modulace; PWM; frekvenční měnič; Pulse width modulation; PWM; Frequency convertor Available in digital repository of ČVUT.
Vliv velikosti frekvence pulzní šířkové modulace na kvalitu regulace pohybové osy

Diplomová práce se zabývá zkoumáním vlivu pulzní šířkové modulace na kvalitu regulace. V rešeršní částí je rozebírána problematika frekvenčních měničů, včetně průzkumu dostupných měničů na trhu se ...

Moravec Jan; David Kunc; Rybář Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Návrh řízení pro malý průmyslový robot
Švéda Jiří; Mykyta Klymoshenko; Stloukal Jiří
2021 -
Diplomová práce se zabývá vytvořením SW nástroje pro řízení sériového šestiosého robotu se zahrnutím dopředné a inverzní kinematické úlohy. Řízení robotu je realizováno v prostředí TwinCAT s využitím programovacího jazyku C++ pro výpočet v reálném čase. Řešení je vytvořeno pro malý laboratorní robot vycházející z open source dokumentace.The diploma thesis deals with the creation of a SW tool for calculating the forward and inverse kinematics of a serial six-axis robot. Robot control is written in the TwinCAT environment using the C++ programming language for real-time calculation. The solution is created for a small laboratory robot based on open source documentation. Keywords: Řešení kinematiky robotu; dopředná kinematická úloha; inverzní kinematická úloha; analytické řešení; numerické řešení; C++; real-time; Robot kinematics solution; forward kinematic problem; inverse kinematic problem; analytical solution; numerical solution; C ++; real-time Available in digital repository of ČVUT.
Návrh řízení pro malý průmyslový robot

Diplomová práce se zabývá vytvořením SW nástroje pro řízení sériového šestiosého robotu se zahrnutím dopředné a inverzní kinematické úlohy. Řízení robotu je realizováno v prostředí TwinCAT s využitím ...

Švéda Jiří; Mykyta Klymoshenko; Stloukal Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Opotřebení elektrod při odporovém svařování v závislosti na typu povrchové vrstvy svařovaných plechů
Kolaříková Marie; Vladislav Vorobev; Ježek Štěpán
2021 -
Speciální povrchové vrstvy jako je např. anorganický povlak na bázi sirných sloučenin, anorganický povlak na bázi solí Zn nebo na bázi kyselé vodné sloučeniny (polyelektrolyt, silan, vosk) na oceli HX180BD+ZM100 jsou určené k zlepšení tažnosti, adhezních vlastností materiálu a zároveň k snížení znečištění nástroje během procesu lisování, zatímco vliv na následující proces odporového bodového svařování byl měl být minimální či zanedbatelný. Práce se zabývá zkoumáním vlivu speciálních povrchových úprav na svařovací proces a životnost elektrod při svařování plechů používaných v automobilovém průmyslu. Kontroluje se změna svařovacích parametrů s rostoucím opotřebením elektrod a vyhodnocuje se výsledná kvalita spoje. Práce byla realizována za finanční podpory v rámci řešení projektu SGS č. OHK2-013/19 s názvem „Výzkum, optimalizace a inovace výrobních procesů".Special surface treatments such as inorganic coating based on sulfur compounds, inorganic coating based on zinc salts and acidic aqueous compound (polyelectrolyte, silane, wax) on HX180BD+ZM100 steel are designed to improve ductility, adhesion properties of the material and at the same time to reduce tool pollution during stamping, while the impact on the following process of resistance spot welding should be minimal or unaffected. The study deals with the investigation of the special surface treatments influence on the welding process and electrode's durability during metal sheets welding in the automotive industry. With increasing electrode's wear the welding parameters change is monitoring and final quality of the welds is evaluating. This study was carried out with the financial support of the SGS project № OHK2-013/19 titled "Research, optimization and innovation of production processes". Keywords: automobilový průmysl; odporové bodové svařování; opotřebení svařovacích elektrod; povrchová úprava; svarová čočka; automotive industry; resistance spot welding; wear of welding electrodes; surface treatment; weld nugget Available in digital repository of ČVUT.
Opotřebení elektrod při odporovém svařování v závislosti na typu povrchové vrstvy svařovaných plechů

Speciální povrchové vrstvy jako je např. anorganický povlak na bázi sirných sloučenin, anorganický povlak na bázi solí Zn nebo na bázi kyselé vodné sloučeniny (polyelektrolyt, silan, vosk) na oceli ...

Kolaříková Marie; Vladislav Vorobev; Ježek Štěpán
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Návrh pohonného řetězce pro jednostopé vozidlo typu range extender
Baněček Jan; Martin Dvořák; Morkus Josef
2021 -
Teoretická část práce pojednává o existujících vozidlech typu range extender, neboli sériových hybridech. Dále se zabývá přestavbou skůtru Suzuki Burgman na dálník s pohonem typu range extender. Konkrétně návrhem nového pohonného řetězce, návrhem jeho výkonových parametrů, volbou jednotlivých komponent a konstrukční studií rozmístění zvolených komponent v původním rámu motocyklu.The theoretical part of this thesis focuses on existing range extender vehicles also called serial hybrid. Another part of this thesis focuses on rebuild of scooter Suzuki Burgman to cabin motorcycle with range extender. Specifically on design of the new powertrain, it's output parameters, the selection of specific components and on design studies of placement of the chosen components in the original motorcycle frame. Keywords: Dálník; range extender; sériový hybrid; Cabin motorcycle; range extender; serial hybrid Available in digital repository of ČVUT.
Návrh pohonného řetězce pro jednostopé vozidlo typu range extender

Teoretická část práce pojednává o existujících vozidlech typu range extender, neboli sériových hybridech. Dále se zabývá přestavbou skůtru Suzuki Burgman na dálník s pohonem typu range extender. ...

Baněček Jan; Martin Dvořák; Morkus Josef
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Stanoviště pro testování kloubových hřídelí v laboratořích na Julisce
Pakosta Jiří; Oldřich Suchánek; Voženílek Robert
2021 -
Cílem diplomové práce je modernizace otevřeného zkušebního stanoviště v laboratořích na Julisce. V úvodu je vypracována rešerše zabývající se kloubovými hřídeli s homokinetickými klouby a jejich problematikou v kontextu zkušebního stanoviště. Dále se věnuje rozboru aktuálního stavu stanoviště, kde jsou popsány technické nedostatky a objasněno jejich řešení. V závěru práce je realizován experiment ověřující funkčnost navržených změn.The aim of this thesis is to modernize the test bench at the Juliska laboratories. In the introduction, research is performed concentrating on shafts with constant velocity joints and their issues pertaining to the test bench. The research continues by analysing the current state of the site, describing the technical deficiencies, and explaining proposed solutions. The thesis concludes with an experiment verifying the functionality of the proposed changes. Keywords: diplomová práce; otevřené zkušební stanoviště; kloubový hřídel; homokinetický kloub; Rzeppa; Tripod; Weiss; měření teploty kloubového hřídele; ochranný kryt; ventilační trať; tepelné ovlivnění; diploma thesis; test bench; joint shaft; constant velocity joint; Rzeppa; Tripod; Weiss; joint shaft temperature measurement; protective cover; ventilation track; thermal influence Available in digital repository of ČVUT.
Stanoviště pro testování kloubových hřídelí v laboratořích na Julisce

Cílem diplomové práce je modernizace otevřeného zkušebního stanoviště v laboratořích na Julisce. V úvodu je vypracována rešerše zabývající se kloubovými hřídeli s homokinetickými klouby a jejich ...

Pakosta Jiří; Oldřich Suchánek; Voženílek Robert
České vysoké učení technické v Praze, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases