Number of found documents: 10012
Published from to

Vliv parametrů a podmínek výrobního procesu odlitku ze slitiny AlSi5Cu3 na přesnost výsledků simulace
Kubelková Irena; Karolína Výletová; Jelínek David
2021 -
Diplomová práce je zaměřena na výrobu odlitku technologií nízkotlakého lití z hliníkové slitiny ve firmě Beneš a Lát a.s. Konkrétně na problematiku dílu turbodmychadlové skříně, řešení, úpravu parametrů a simulaci v programu MAGMASOFT®. Obsahem diplomové práce je teoretický rozbor parametrů ovlivňujících jakost odlitků, vady, technologie výroby jader a jejich ošetření, technologii nízkotlakého lití, slitiny hliníku a konkrétní slitinu AlSi5Cu3 a seznámení se simulačním programem MAGMASOFT®. V praktické části, realizované ve slévárně firmy Beneš a Lát a.s., se práce zaměřuje na zjišťování konkrétních parametrů, které přímo ovlivňují kvalitu místa odlitku s častým vznikem vad a navrhnout jejich optimalizaci a zpřesnění autentičnosti výsledků simulace programu MAGMASOFT®.The master's thesis is focused on the production of casting by low-pressure die casting from aluminum alloy in the company Beneš a Lát a.s. Specifically on the issue of the turbocharger part, solution, parameters adjustment and simulation in the MAGMASOFT® program. The content of the master's thesis is a theoretical analysis of parameters affecting the quality of castings, defects, technology of core production and treatment, technology of low-pressure casting, aluminum alloys and specific alloy AlSi5Cu3 and introduction to the simulation program MAGMASOFT®. In the practical part, made in the foundry of Beneš and Lát a.s., the work focuses on identifying specific parameters that directly affect the quality of the site with frequent defects and to propose their optimization and clarify the authenticity of the simulation results MAGMASOFT®. Keywords: Nízkotlaké lití; Cold-Box; MAGMASOFT; hliníková slitina; AlSi5Cu3; Low pressure die casting; Cold-Box; MAGMASOFT; aluminum alloy; AlSi5Cu3 Available in digital repository of ČVUT.
Vliv parametrů a podmínek výrobního procesu odlitku ze slitiny AlSi5Cu3 na přesnost výsledků simulace

Diplomová práce je zaměřena na výrobu odlitku technologií nízkotlakého lití z hliníkové slitiny ve firmě Beneš a Lát a.s. Konkrétně na problematiku dílu turbodmychadlové skříně, řešení, úpravu ...

Kubelková Irena; Karolína Výletová; Jelínek David
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Hybridní spojování plechů "nýtování v kombinaci s lepením"
Červený Jaroslav; František Málek; Holeček Petr
2021 -
Diplomová práce je zaměřena na měření pevnostních vlastností hybridních spojů vytvořených kombinací lepení a nýtování. Porovnávány jsou čtyři druhy lepidel a tři rozdílné předúpravy povrchu. V práci jsou porovnány vlastnosti lepidel: akrylátového lepidla AR 810 Auratech, metylakrylátového lepidla 3M Scotch-Weld DP 8407, epoxidového lepidla 3M Scotch-Weld DP110 a lepidla na bázi MS polymeru Bison Poly Max. Jako předúpravy povrchu stykových ploch k lepení jsou zde porovnány: odmaštění, tryskání korundovým abrazivem + odmaštění a eloxování + odmaštění. Testovány jsou zde přeplátované hybridní a lepené spoje se styčnou lepenou plochou 30 x 30 mm. Hybridní spoje jsou spojeny vždy jedním těsnícím nýtem Al/St 4,8 x 14,5 mm uprostřed lepené plochy. Spoje jsou testovány ve smyku. Po zkouškách jsou vyhodnoceny pevnosti jednotlivých spojů, vliv optimální vrstvy na pevnost spoje a rozdíl mezi lepenými a hybridními spoji. Na závěr je ekonomické zhodnocení jednotlivých typů spojů.This diploma thesis is focused on measuring the strength properties of hybrid joints created by a combination of gluing and riveting. Four types of adhesives and three different surface pretreatments are compared. In the process, properties of these adhesives are compared: acrylic adhesive AR 810 Auratech, methyl acrylate adhesive 3M Scotch-Weld DP 8407, epoxy adhesive 3M Scotch-Weld DP110 and one adhesive based on MS polymer Bison Poly-Max. The following surface pretreatments of the contact surfaces for gluing are compared: degreasing, corundum abrasive blasting + degreasing, and eloxal coating + degreasing. Lap hybrid and glued joints with an interfacial glued area of 30 x 30 mm are tested here. The hybrid joints are always connected with one sealing rivet Al / St 4.8 x 14.5 mm in the middle of the glued surface. The joints are tested in shear. After the examinations, the strengths of individual joints, the influence of an optimal layer on the joint strength, and the difference between glued and hybrid joints are evaluated. In conclusion, an economic evaluation of individual types of joints is provided. Keywords: lepení; nýtování; hybridní spojení; předúpravy povrchu při lepení; lepidla; rozdělení lepidel; riveting; gluing; surface preatments for gluing; adhesive; rivet bonding Available in digital repository of ČVUT.
Hybridní spojování plechů "nýtování v kombinaci s lepením"

Diplomová práce je zaměřena na měření pevnostních vlastností hybridních spojů vytvořených kombinací lepení a nýtování. Porovnávány jsou čtyři druhy lepidel a tři rozdílné předúpravy povrchu. V práci ...

Červený Jaroslav; František Málek; Holeček Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Metodika aerodynamického řešení vozidla
Baněček Jan; Jan Vorlík; Jirásek Aleš
2021 -
Aerodynamika je v závodních vozech stěžejním oborem. V mé práci se na začátku věnuji obecnému popisu základních aerodynamických prvků na závodních vozidlech. Dále jsem se v teoretické části věnoval popisu CFD výpočtů a jejich využití v praxi. V následné praktické části je popsán vůz Praga R1, na kterém je ukázána metodika aerodynamické analýzy s popisem výsledků jednotlivých CFD simulací. Z CFD simulací vyšlo najevo, jak aerodynamické komponenty na voze Praga R1 spolupracují, a které se nejvíce podílí na výsledném přítlaku a odporu. Následně je sestavena metodika návrhu základních aerodynamických komponent, kde jsou popsány typy na konstrukci základních aerodynamických komponent. Dle těchto typů jsou následně navrženy změny na voze Praga R1, které by mohly zlepšit aerodynamické vlastnosti vozu.Aerodynamics is a one of main discipline on race cars. In my thesis at the begining I devote of general description of the basic aerodynamic components on race car. Furthermore in theoretical part of my thesis I focus on the description of CFD simulations and their use in practise. In practical part of my thesis I descibe race car Praga R1, on which describe the metodology of aerodynamic analysis with description of the results of each CFD simulations. From these CFD simulations I show how aerodynamic components on the Praga R1 car cooperate and which most contribute on negative lift and drag. Like next I suggest metodology of aerodynammic design basic aerodynamic components, where are describe types for the design of basic aerodynamic components. According to these types, I subsequently proposed changes to the Praga R1 race car that could improve the aerodynamic characteristics of this race car. Keywords: Aerodynamika; Závodní vozy; CFD simulace; analýza; Praga; Aerodynamika závodních vozidel; Aerodynamics; race cars; CFD simulations; analysis; Praga; aerodynamice of race cars Available in digital repository of ČVUT.
Metodika aerodynamického řešení vozidla

Aerodynamika je v závodních vozech stěžejním oborem. V mé práci se na začátku věnuji obecnému popisu základních aerodynamických prvků na závodních vozidlech. Dále jsem se v teoretické části věnoval ...

Baněček Jan; Jan Vorlík; Jirásek Aleš
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Náhrada klasické ocelové konstrukce železničních mostů konstrukcí z parapetních nosníků
Kolařík Ladislav; Bohumil Vender; Kuklík Vladimír
2021 -
Diplomová práce je zaměřená na výrobu konstrukcí železničních mostů z parapetních nosníků. V teoretické části se zabývá rozborem hlavních nosných konstrukcí, tavných svařovacích metod MAG (135) a SAW (121). V praktické části je rozebrána výroba spodku ocelového mostu z parapetních nosníků. Dále byly svařeny 4 vzorky plechů představující masivní desku mostu o tloušťce 80 mm, které byly následně podrobeny hodnocení kvality podle požadavků kvalifikační normy ČSN EN ISO 15614. Na závěr je provedeno porovnání z hlediska mechanických vlastností a ekonomie výroby.The diploma thesis is focused on the production of railway bridges for structures made of parapet beams. In the theoretical part I deal with the analysis of the framework, fusion welding method MAG and SAW. In the partical part there is discussed production of lower part of the bridge of parapets beams. Further 4 samples were welded from sheets. These samples are representing masive iron plate, the lower part of the bridge. The samples were tested in the laboratory in Dekra company. The evaluation is done by comparing by mechanical properties and economy of the production. Keywords: Svařování; MAG; svařování pod tavidlem; ocelové mosty; destruktivní; nedestruktivní; zkoušky svaru; Welding; MAG; Submerged Arc Welding; steel bridges; destructive; non-destructive; weld tests Available in digital repository of ČVUT.
Náhrada klasické ocelové konstrukce železničních mostů konstrukcí z parapetních nosníků

Diplomová práce je zaměřená na výrobu konstrukcí železničních mostů z parapetních nosníků. V teoretické části se zabývá rozborem hlavních nosných konstrukcí, tavných svařovacích metod MAG (135) a SAW ...

Kolařík Ladislav; Bohumil Vender; Kuklík Vladimír
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Konstrukční návrh a materiálové řešení zakrytování bočního světla automobilu
Bryksí Stunová Barbora; Tomáš Zdarsa; Krebs Stefan
2021 -
Diplomová práce řeší výběr materiálu, technologické požadavky a konstrukční návrh krytu optické soustavy umístěné v automobilu. Obsahuje rešerši plastových materiálů používaných v automobilovém průmyslu, uvádí jejich výhody a nevýhody pro řešenou aplikaci a nabízí konkrétní materiál, vhodný pro vstřikování plastů. Práce dále řeší technologické požadavky na konstrukci z hlediska technologie vstřikování plastů, kde se zabývá také otázkou spojování materiálů a stupňů krytí. Diplomová práce poté nabízí a popisuje návrh konstrukčního řešení jednotlivých dílů. Pro vybrané díly je vytvořeno a zhodnoceno několik ideových variant zaformování.The diploma thesis deals with the choice of material, technological requirements and design of the cover of the optical system located in the car. It contains a search of plastic materials used in the automotive industry, lists their advantages and disadvantages for the application and offers a specific material suitable for plastic injection. The work also addresses the technological requirements for the structure in terms of plastic injection technology, where it also addresses the issue of joining materials and degrees of protection. The diploma thesis then offers and describes the design of individual parts. Several variants of molding are created and evaluated for selected parts. Keywords: optická soustava; polymery; vstřikování plastů; technologičnost konstrukce; optical system; polymers; injection moulding; technological design Available in digital repository of ČVUT.
Konstrukční návrh a materiálové řešení zakrytování bočního světla automobilu

Diplomová práce řeší výběr materiálu, technologické požadavky a konstrukční návrh krytu optické soustavy umístěné v automobilu. Obsahuje rešerši plastových materiálů používaných v automobilovém ...

Bryksí Stunová Barbora; Tomáš Zdarsa; Krebs Stefan
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Ověření koeficientu účinnosti procesu CMT svařování
Kolařík Ladislav; Štěpán Dlouhý; Ježek Štěpán
2021 -
V posledních letech bylo vyvinuto mnoho inovativních svářecích technologií, které umožňují spojovat hybridní materiály jako např. ocel s hliníkovými slitinami. Mezi tyto nové technologie také patří svařovací proces CMT- Cold Metal Transfer od společnosti Fronius. CMT je technologie s nízkým vnesením tepla při svařování. Ověření tepelné účinnosti CMT metody svařování se věnovalo několik studií, avšak ty proběhly za různých podmínek. Cílem této diplomové práce je návrh experimentu a realizace zkušebních měření pomocí robotizovaného pracoviště a ověření koeficientu účinnosti procesu CMT svařování.In recent years many innovative welding technologies have been developed to join hybrid materials such as steel with aluminum alloys. These new technologies also include CMT- Cold Metal Transfer welding process from company Fronius. CMT is a low heat input welding technology. Several studies were carried out to verify the heat input efficiency of the CMT welding method but these were carried out with various different conditions. The aim of the work is the design of an experiment and the implementation of test measurements using a robotic workplace and verification of the heat input efficiency of the CMT welding process. Keywords: CMT; Cold Metal Transfer; koeficient tepelné účinnosti; svařování; CMT; Cold Metal Transfer; welding; heat input efficiency Available in digital repository of ČVUT.
Ověření koeficientu účinnosti procesu CMT svařování

V posledních letech bylo vyvinuto mnoho inovativních svářecích technologií, které umožňují spojovat hybridní materiály jako např. ocel s hliníkovými slitinami. Mezi tyto nové technologie také patří ...

Kolařík Ladislav; Štěpán Dlouhý; Ježek Štěpán
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Vývoj odlitku převodovky z vysokopevnostní Al slitiny
Herman Aleš; Jindřich Zeman; Kolda Vlastimil
2021 -
Tato diplomová práce se zabývá návrhem odlitků dvoudílné skříně převodovky z vysokopevnostní hliníkové slitiny pro závodní motocykl s využitím simulačních výpočtů v softwaru ProCast od společnosti ESI Group. Teoretická část je věnována hliníkovým slitinám a principům zvyšování jejich pevnosti. Praktická část se zabývá návrhem experimentálního materiálu, konstrukčním a technologickým návrhem odlitků, simulací výrobního procesu gravitačního lití a následnou výrobou a kontrolou těchto odlitků.This diploma thesis deals with the design of castings of a two-part gearbox housing made of high-strength aluminum alloy for a university racing motorcycle using simulation calculations in ProCast software from the ESI Group. The theoretical part is devoted to aluminum alloys and the principles of increasing their strength. The practical part deals with the design of experimental material, structural and technological design of castings, simulation of the production process of gravity casting and subsequent production and inspection of these castings. Keywords: Hliníkové slitiny; návrh; simulace; optimalizace; výroba; kontrola; Aluminum alloys; design; simulation; optimization; production; inspection Available in digital repository of ČVUT.
Vývoj odlitku převodovky z vysokopevnostní Al slitiny

Tato diplomová práce se zabývá návrhem odlitků dvoudílné skříně převodovky z vysokopevnostní hliníkové slitiny pro závodní motocykl s využitím simulačních výpočtů v softwaru ProCast od společnosti ESI ...

Herman Aleš; Jindřich Zeman; Kolda Vlastimil
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Univerzální nosič interiérových modelů vozu
Baněček Jan; Marek Šanda; Jirásek Aleš
2021 -
Cílem této diplomové práce je navrhnout univerzální nosič interiérových modelů vozu. Práce je rozdělena do dvou části. Rešeršní část se zabývá procesem návrhu designu automobilu, použití interiérových modelů vozu a základní geometrií a předpisy vnitřního prostoru vozidla. Druhá část je věnována samotnému návrhu univerzálního nosiče interiérových modelů vozu, kde je detailně rozebrán postup a dále jsou v této části uvedeny výsledky pevnostních analýz. Na závěr práce jsou uvedeny další možné úpravy univerzálního nosiče.The aim of this thesis is to design a universal carrier for interior models of the car. The work is divided into two parts. The search section deals with the design process of a car design, the use of interior models of the car and the basic geometry and regulations of the interior space of the vehicle. The second part is devoted to the design of the universal carrier for interior models of the car, where the procedure is discussed in detail and the results of the strength analyses are presented in this section. At the end of the work, other possible modifications to the universal carrier are given. Keywords: Univerzální nosič; interiérový model; interiérový design; automobil; nastavitelná konstrukce; Universal Carrier; Interior Model; Interior Design; Car; Adjustable Construction Available in digital repository of ČVUT.
Univerzální nosič interiérových modelů vozu

Cílem této diplomové práce je navrhnout univerzální nosič interiérových modelů vozu. Práce je rozdělena do dvou části. Rešeršní část se zabývá procesem návrhu designu automobilu, použití interiérových ...

Baněček Jan; Marek Šanda; Jirásek Aleš
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Metodika návrhu aerodynamiky vozu Formula Student
Hatschbach Petr; Martin Ševčík; Nožička Jiří
2021 -
Tématem této diplomové práce je příprava metodiky návrhu aerodynamických prvků pro vůz Formula Student pro tým CTU CarTech. Součástí práce je prvotní nastavení 3D CFD analýz celého vozu s různými výpočetními modely, jejich validace experimentálním měřením přímo na trati a výběr jednoho vhodného. Dále je připravena metodika simulací různých jízdních režimů vozu vyskytujících se na tratích soutěží Formula Student. Na závěr je celý výpočetní postup automatizován v programovacím jazyce Java a vytvořen systém na správu dat.The topic of this diploma thesis is preparation of the methodology for design of aerodynamic elements for Formula Student race car for the CTU CarTech team. Part of the work is the initial setup of 3D CFD analyzes of the whole car with various computational models, their validation by experimental measurements directly on the track and the selection of suitable one. Furthermore, a methodology is prepared for simulations of various driving modes of the car occurring on the tracks of Formula Student competitions. Finally, the whole computational process is automated in the Java programming language and a data management system is created. Keywords: Aerodynamika; CFD; metodika; Formula Student; měření; Aerodynamics; CFD; methodology; Formula Student; measurement Available in digital repository of ČVUT.
Metodika návrhu aerodynamiky vozu Formula Student

Tématem této diplomové práce je příprava metodiky návrhu aerodynamických prvků pro vůz Formula Student pro tým CTU CarTech. Součástí práce je prvotní nastavení 3D CFD analýz celého vozu s různými ...

Hatschbach Petr; Martin Ševčík; Nožička Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Vliv typu povlaku na opotřebení svařovacích elektrod při odporovém svařování
Kolaříková Marie; Martin Dukát; Hynek Petr
2021 -
Tato diplomová práce zkoumá chování elektrod v průběhu jejich životního cyklu při odporovém bodovém svařování srovnatelných materiálů s různými typy povlaků. Teoretická část se zabývá charakteristikou procesů bodového svařování, problematikou spojenou s hodnocením svarů a opotřebení svařovacích elektrod, materiály využívanými v automobilovém průmyslu a dostupnými povlaky na světovém trhu povrchových úprav. V experimentální části je popsán realizovaný postup analýzy opotřebení svařovacích elektrod při použití různých povlaků. Výsledkem je vyhodnocení naměřených hodnot a závěrečné shrnutí experimentu.This diploma thesis examines the behavior of the electrodes and their wear during resistance spot welding of similar materials with different types of coatings. The theoretical part deals with the characteristics of spot welding processes, issues related to the evaluation of welds and wear of welding electrodes, materials used in the automotive industry and available coatings on the world market of surface treatments. The experimental part describes the implemented procedure for analysis of welding electrode wear using different coatings. The result is the evaluation of the measured values and the final summary of the experiment. Keywords: Bodové svařování; Odporové svařování; Opotřebení elektrod; Povlaky; Spot welding; Resistance welding; Electrodes; Wear of Electrodes; Coating Available in digital repository of ČVUT.
Vliv typu povlaku na opotřebení svařovacích elektrod při odporovém svařování

Tato diplomová práce zkoumá chování elektrod v průběhu jejich životního cyklu při odporovém bodovém svařování srovnatelných materiálů s různými typy povlaků. Teoretická část se zabývá charakteristikou ...

Kolaříková Marie; Martin Dukát; Hynek Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases