Number of found documents: 979
Published from to

Podpora PREM na současných multicore COTS systémech
Matějka Joel; Doležal Jan; Štepanovský Michal
2019 - English
Práce přináší podporu pro vyvíjené výkonné aplikace reálného času, které pro svůj běh využívají vícejádrové běžně komerčně dostupné systémy. Hlavním cílem práce je shrnout metody pro zvýšení předvídatelnosti doby běhu programu a provést testy nástrojů a hardware, které tyto metody využívají. Metody diskutované v této práci řeší problémy při konfliktech při přístupu ke sdíleným prostředkům na těchto platformách. Konflikty při přístupech do hlavní paměti jsou řešeny za pomoci Predikovatelného výpočetního modelu (PREM). K vylepšení jeho spolehlivosti jsou zkoumány a vyhodnoceny možnosti omezení šířky pásma klientů paměti na úrovni paměťového kontroléru a také s využítím nástroje MemGuard na úrovní jader procesoru. Dvě ze zmíněných metod k omezení šířky pásma paměti jsou testovány na energeticky účinné vestavné platformě NVIDIA TX2. Dále jsou prozkoumány efekty hardwarového dělení sdílených vyrovnávacích pamětí (Intel RDT) na platformě s procesorem řady Intel Xeon. Výsledky ukázaly, že omezení šířky pásma na úrovni paměťového kontoléru není použitelné, protože není možné korektně separovat klienty. Naopak implementace MemGuardu byla úspěšně otestována na více testovacích případech. Testované hardwarové dělení sdílených vyrovnávacích pamětí zlepšuje předvídatelnost dle očekávání. Dále poskytujeme informace jak vyladit parametry nástrojů využívaných implementací PREM.This work brings support for high-performance real-time applications that run on generic contemporary multicore systems referred to as Commercials Off-The-Shelf (COTS) platforms. The main goal is to summarize the methods improving the predictability of program execution time and to test the tools and hardware utilizing these methods. Methods discussed in this work address issues of competition for shared resources in multicore COTS platforms. Memory contention is resolved by PRedictable Execution Model (PREM) that schedules memory accesses in the system. To improve the reliability of PREM, we describe and employ bandwidth limiting capabilities to the memory clients. We evaluate throttling of memory controller clients and the MemGuard tool, which allows throttling of CPU cores, and profile the implementation to show its overhead. Tests are performed to see the effects of throttling on the memory controller level. The two presented methods to throttle bandwidth of the memory clients are tested on the low-power embedded platform NVIDIA TX2. Further, we address shared cache contention using methods for partitioning shared cache (Intel RDT, Page Color). We showed the effects of the hardware partitioning using RDT on an Intel Xeon series processor. The results have shown that throttling of the memory controller is not usable since we cannot separate particular clients properly. Further, MemGuard was successfully tested on multiple use cases. Tested hardware cache partitioning improves the system performance as expected. Moreover, we provide details about the fine-tuning of the tools used by PREM. Keywords: Systémy reálného času,WCET,Predikovatelný výpočetní model,omezování šířky pásma klientů paměti,Využití dělené skryté paměti; Real-time systems,Worst-Case Execution Time,Predictable Execution Model,throttling memory clients bandwidth,Partitioned Cache Utilization Available in digital repository of ČVUT.
Podpora PREM na současných multicore COTS systémech

Práce přináší podporu pro vyvíjené výkonné aplikace reálného času, které pro svůj běh využívají vícejádrové běžně komerčně dostupné systémy. Hlavním cílem práce je shrnout metody pro zvýšení ...

Matějka Joel; Doležal Jan; Štepanovský Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Efektivní přidělování rádiových prostředků pro Device-to-Device (D2D) komunikaci
Mach Pavel; Kříž Jan; Vondra Michal
2019 - English
Využití Device-to-Device komunikace v bezdrátových sítích umožňuje přímou komunikaci mezi dvěma zařízeními, které se nachází v blízkosti sebe a využívají spektrum určené primárně pro běžné mobilní uživatele k navýšení kapacity sítě a k lepšímu využití spektra. Použití Device-to-Device komunikace v mobilní síti vede k určitým výzvám jako je například rušení běžných mobilních uživatelů s uživateli využívající komunikaci Device-to-Device. Správné využívání radiových zdrojů, výběr dostupných modů pro Device-to-Device komunikaci a alokování výkonu pro Device-to-Device zařízení v síti vede ke zvýšení celkové propustnosti systému. Navrhované metody maximalizují celkovou propustnost sítě pro běžné mobilní uživatele za garantovaných služeb a omezení rušení od Device-to-Device uživatelů. Tyto podmínky vedou ke zvyšující se komplexitě výpočtu s rostoucím počtem uživatelů. Navrhované metody alokování spektra jsou blízké k optimálním při užití přiměřené výpočetní komplexity.Device-to-Device communication in the cellular networks allows direct transmission between devices in each other's proximity that reuse the cellular spectrum intended for conventional cellular users to increase the network capacity and spectrum efficiency. The use of Device-to-Device communication leads to certain challenges such as interference of Device-to-Device users with the conventional users. The resource management, network mode selection and power allocation technique in a cellular network with Device-to-Device can improve performance of the system in terms of throughput. To this end, this thesis proposes a technique maximizing the total throughput of cellular users in wireless networks under given quality-of-service and interference constraints. These conditions lead to the complexity that increases with the number of users and Device-to-Device pairs. The proposed methods of spectrum allocation give the close-to-optional solution with reasonable time computation complexity. Keywords: alokování kanálů,Device-to-Device komunikace,spektrální účinnost; Spectral efficiency,Device-to-Device,channel allocation Available in digital repository of ČVUT.
Efektivní přidělování rádiových prostředků pro Device-to-Device (D2D) komunikaci

Využití Device-to-Device komunikace v bezdrátových sítích umožňuje přímou komunikaci mezi dvěma zařízeními, které se nachází v blízkosti sebe a využívají spektrum určené primárně pro běžné mobilní ...

Mach Pavel; Kříž Jan; Vondra Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Analýza spotřeby energie IoT zařízení komunikujících v mobilní síti
Bečvář Zdeněk; Rindt Jan; Vondra Michal
2019 - English
S postupným rozvojem Narrowband Internet of Things (NB-IoT), je nutné aby komunikace zůstala optimalizovaná a spolehlivá pro všechna zařízení v síti. Nas-tavení komunikačních parametrů hraje klíčovou roli v efektivním využití rádiových prostředků a energie, kterou mají připojená zařízení k dispozici. Spotřeba elektrické energie je klíčovou charakteristikou pro každé IoT zařízení, protože zásadně určuje živ-otnost jeho akumulátoru. Největší spotřebu energie zařízení vyžaduje odesílání dat směrem k základnové stanici (eNB) a právě proto je v této práci analyzován vliv přenosových parametrů při odesílání na její spotřebu. Jedním z přínosů práce je souhrnný model závislostí, které ovlivňují spotřebu elektrické energie zařízení, včetně přenosových parametrů. Kromě toho byl vyvinut nový model pro zvolení takových přenosových parametrů, jejichž kombinace bude pro dané zařízení nejlepší z hlediska množství elektrické energie, vyžadované k přenosu dat. Tento model byl porovnán s již existujícím, standardním modelem. Navrhovaný model dokáže ve srovnání se standardním modelem ušetřit průměrně 61% energie, spotřebované při přenosu. Tento rozdíl je dán především optimalizovaným nastavením parametrů pro každé zařízení vzhledem k útlumu signálu mezi zařízením a základnovou stanicí.With increasing usage of Narrowband Internet of Things (NB-IoT), it is necessary to make sure all aspects of the system are optimized to achieve reliable communication of all devices in the network. The selection of transmission parameters plays a key role in the efficient use of resources and energy consumption of communicating devices. Energy consumption is an essential characteristic of IoT devices as it influences its battery life. The energy consumed for transmitting data from a device to a base station (eNB) takes a significant part of the energy consumed by the device for its whole operation. The impact of uplink transmission parameters in NB-IoT on the energy consumption of the device is analyzed in this thesis. Complex dependency flow is one of the outcomes of this thesis as well as energy consumption evaluation based on input parameters. Furthermore, a new model for choosing transmission parameters based on energy consumption is proposed and compared with the existing solution. The proposed model can save 61% of the energy spent on the transmission on average over the standard model. The saving in the energy consumption is achieved by adjusting the transmission parameters to every individual device according to its signal attenuation. Keywords: 3GPP,NB-IoT,uplink,přenos,spotřeba,energie,odesílání; 3GPP,NB-IoT,uplink,transmission,energy,consumption Available in digital repository of ČVUT.
Analýza spotřeby energie IoT zařízení komunikujících v mobilní síti

S postupným rozvojem Narrowband Internet of Things (NB-IoT), je nutné aby komunikace zůstala optimalizovaná a spolehlivá pro všechna zařízení v síti. Nas-tavení komunikačních parametrů hraje klíčovou ...

Bečvář Zdeněk; Rindt Jan; Vondra Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Měřicí systém pro pozemní vozidla
Haniš Tomáš; Hostačný Lukáš; Madarás Juraj
2019 - English
Diplomová práca sa zaoberá návrhom a zhotovením zmenšenej platformy vhodnej pre testovanie a validáciu pokročilých riadiacich algoritmov vozidiel. Ciel'om práce je poskytnút' l'ahko dostupnú a užívatel'sky priaznivú platformu pre návrhárov riadiacich algoritmov. Návrhár by mal byt' schopný túto platformu programovat' a obsluhovat' sám. Prvá čast' práce je zameraná na výber vhodného podvozku a jeho úpravy, ako aj rozbor minimálnych vhodných požiadavok pre meracie vybavenie platformy. Druhá čast' práce sa venuje samotnému výberu elektronického a meracieho vybavenia vozidla a návrhu programového vzoru platformy. Na záver sú zhodnotené namerané výsledky. Platforma sa otestovala vo vonkajšom prostredí na bežnom asfalte pri manévroch ako slalom, zrýchlenie a iných.The Master thesis is focused on the development and the realization of a scaled-down vehicle platform suitable for advanced control algorithms verification. The goal of the thesis is to offer easily accessible and user-friendly vehicle platform for developers of control algorithms. The requirement is to provide such solution, that the developer will be able to operate and program the platform on its own. The first part of the thesis describes the selection of chassis and its adjustments and the minimum requirements for the measuring equipment of the scaled-down platform. The second part is dedicated to a selection of the electronics components and design of the software template for the platform. The last part evaluates the measured data. The platform was tested in outside conditions at certain maneuvers as Slalom, Acceleration, etc.. Keywords: Zmenšená platforma pozemného vozidla,RC platform,Simulink embedded coder,STM32 MAT/TARGET,meranie momentu BLDC elektro motoru,meranie rýchlosti,GPS,IMU,CAN zbernica,RC BLDC motory; Scaled-down vehicle platform,RC platform,Simulink embedded coder,STM32 MAT/TARGET,BLDC electric motor torque measurement,velocity measurement,GPS,IMU,CAN bus,RC BLDC motors Available in digital repository of ČVUT.
Měřicí systém pro pozemní vozidla

Diplomová práca sa zaoberá návrhom a zhotovením zmenšenej platformy vhodnej pre testovanie a validáciu pokročilých riadiacich algoritmov vozidiel. Ciel'om práce je poskytnút' l'ahko dostupnú a ...

Haniš Tomáš; Hostačný Lukáš; Madarás Juraj
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Podpora DevOps vývoje IO-Link Device testovací platformou
Fenyk Miloš; Ansorge Michal; Burget Pavel
2019 - English
Technologie IO-Link byla vyvynuta jako standardizovaný komunikační protokol pro moderní a chytré senzory a aktuátory. Tato práce popisuje moderní metody vývoje, které mohou být použity při vývoji IO-Link Master zařízení a konkrétně popisuje možnou integraci přístupu DevOps při vývoji. Dále práce popisuje návrh a implementaci IO-Link Device zařízení, které slouží jako podpora při automatizaci testů IO-Link Master zařízení během jejich vývoje. Toto testovací zařízení je potřebné při vývoji IO-Link Master produktů za využití moderních vývojových metod.IO-Link technology was developed as a standardized communication protocol for modern and featured sensors and actuators. This thesis describes modern development methodologies which can be used in the IO-Link Masters development and proposes possible particular adoption of DevOps culture in the development. Further, design and implementation of a test partner IO-Link Device for the Masters with test automation support, which is needed for the adoption of the modern methodologies in the IO-Link Masters development, are described. Keywords: IO-Link,DevOps,IO-Link Master,IO-Link Device,Automatizace testů,IO-Link Test Device; IO-Link,DevOps,IO-Link Master,IO-Link Device,Test automation,IO-Link Test Device Available in digital repository of ČVUT.
Podpora DevOps vývoje IO-Link Device testovací platformou

Technologie IO-Link byla vyvynuta jako standardizovaný komunikační protokol pro moderní a chytré senzory a aktuátory. Tato práce popisuje moderní metody vývoje, které mohou být použity při vývoji ...

Fenyk Miloš; Ansorge Michal; Burget Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Adhezní spoje vytvořené elektricky vodivými lepidly
Mach Pavel; Závora Ferdinand; Vybíralík František
2019 - English
Tato práce se zabývá aplikací metod řízení jakosti v odvětví elektrotechniky. Zkoumá spoje vytvořené elektricky vodivými lepidly. Konkrétně vliv klimatických faktorů při stárnutí těchto spojů. Jednotlivé vlivy jsou porovnávány pomocí metody úplných faktorových experimentů (kde je zároveň vytvořen lineární matematický modelu stárnutí, který je následně ověřen na naměřených datech) a metodou Taguchiho ortogonálních oblastí. Finálním a hlavním výstupem této práce je porovnání těchto dvou metod řízení jakosti a ohodnocení jejich budoucí použitelnosti v oblasti elektrotechniky a konkrétně u lepených spojů.This work focuses on the application of quality control methods in the field of Electrotechnology. It examines joints created using electrically conductive adhesives. Specifically it looks at the influence of climatic factors on the aging of these joints. Individual factors are compared using full factorial experiments (where linear mathematical model of the climatic aging process is also created and then tested using real measured data) and Taguchi orthogonal arrays. The final and main output of this thesis is the comparison of these two methods in respect to their usability in the field of Electrotechnology and more specifically with joints made of electrically conductive adhesives. Keywords: Taguchi,ortogonální oblasti,úplné faktorové experimenty,FFE,TOA,elektricky vodivá lepidla,ECA,jakost,kvalita; Taguchi,orthogonal arrays,full factorial experiments,FFE,TOA,Electrically conductive adhesives,ECA,quality Available in digital repository of ČVUT.
Adhezní spoje vytvořené elektricky vodivými lepidly

Tato práce se zabývá aplikací metod řízení jakosti v odvětví elektrotechniky. Zkoumá spoje vytvořené elektricky vodivými lepidly. Konkrétně vliv klimatických faktorů při stárnutí těchto spojů. ...

Mach Pavel; Závora Ferdinand; Vybíralík František
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Systém robotického brokera pro automatický management portfolia
Vaněk Ondřej; Drtina Tomáš; Čáp Michal
2019 - English
V dnešním světě můžeme sledovat v mnoha odvětvích velký trend automatizace lidské práce. Tato práce prozkoumává příležitosti k vývoji nástroje pro podporu rozhodování se pro investiční banky, které spravují velké množství finančních portfolií. Cílem této práce je vytvořit algoritmus, který bude pomáhat v práci správci portfolia v investiční bance tím, že za něj bude sledovat akciový trh a hledat investiční příležitosti nebo případné ohrožení investice. Tento algoritmus na základě historických dat predikuje vývoj ceny akcie a rozhoduje, zda je výhodné do dané akcie investovat. Správce zároveň má možnost si nastavit limit, jak moc je ochotný riskovat a tento algoritmu bude hlídat, zda nebyl překročen tento limit, případně přehodnotí celé portfolio. Cílem je zahrnout všechna praktická omezení včetně poplatků za transakci, vyvažování portfolia a strukturovaný riskový profil. Demonstrujeme na několika scénářích přidanou hodnotu tohoto algoritmu a jeho schopnost spravovat portfolio s významným ziskem.In today's world a big trend of automation of human labor can be observed across many industries. The thesis explores an opportunity to develop a decision support tool for investment banks which manage large financial portfolios. Thus the goal is to create an algorithm that can support portfolio manager from an investment bank in his work by monitoring the stock market and providing him advices about investment opportunities and potential risks. This algorithm processes historical data for a given stock and predict the future value and whether or not is profitable to invest in such stock. Also it keeps track of the potential risk and recomputes the portfolio if the potential risk get outside the set limit. The goal was to take into account all practical constraints of portfolio management including trading fees, portfolio rebalancing and structured risk model etc. We demonstrate on a number of scenarios the added value of the algorithm and its ability to manage the portfolio with significant profits. Keywords: portfolio,optimalizace,akcie,roboadvisory; portfolio,optimization,stock,roboadvisory Available in digital repository of ČVUT.
Systém robotického brokera pro automatický management portfolia

V dnešním světě můžeme sledovat v mnoha odvětvích velký trend automatizace lidské práce. Tato práce prozkoumává příležitosti k vývoji nástroje pro podporu rozhodování se pro investiční banky, které ...

Vaněk Ondřej; Drtina Tomáš; Čáp Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Dotykový ovládací panel pro termovizní smartkameru
Kovář Jan; Marek Ján; Otáhal Marek
2019 - English
Hlavním cílem diplomové práce je najít vhodnou platformu a vyvinout grafickou aplikaci pro dotykový ovládací panel, pro termovizní smart kameru SMARTIS. Aplikace obsahuje dva módy, pro Operátora a Administrátora. V této práci popisuji proces výběru jednodeskového počítače, instalaci operačního systému a hlavní vývoj aplikace. Později pak uvádím proces cross kompilace na finální platformu. Grafická aplikace je napsána v jazyku C++ s použitím knihoven Qt. Hlavní funkce aplikace jsem popsal v diplomové práci spolu s uvedením příkladu. Aplikace byla testována na dlouhodobou stabilitu a je zcela funkční. V budoucnosti bude aplikace dále zdokonalována a budou přidány nové funkce. Cílem je integrovat dotykový ovládací panel přímo ke kameře a potenciálně jej uvést na trh.Main goal of the diploma work is to find suitable platform and develop a graphical application for a remote control touch panel, for thermal smart camera SMARTIS. The application contains two modes, for Operator and Administrator user. In the thesis I describe the process of choosing the single board computer, installation of the operating system and main development of the application. Later I state the process of cross-compilation for the final platform. The graphical application is written in C++ using the Qt libraries. The main functions of the application with examples are described in the thesis. The application was tested for long term stability and is fully functional. In the future the application will be further improved and new functions will be added. The goal is to integrate the remote control touch panel directly to the camera and potentially introduce it to the market. Keywords: industriální,vývoj aplikace,jednodeskový počítač,Qt,dotykový panel,termální zobrazování,termovinzí kamera; thermal imaging,thermal camera,industrial,application development,single-board computer,Qt,touch panel Available in digital repository of ČVUT.
Dotykový ovládací panel pro termovizní smartkameru

Hlavním cílem diplomové práce je najít vhodnou platformu a vyvinout grafickou aplikaci pro dotykový ovládací panel, pro termovizní smart kameru SMARTIS. Aplikace obsahuje dva módy, pro Operátora a ...

Kovář Jan; Marek Ján; Otáhal Marek
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Autonomní řízení a modelování rizik pomocí posilovaného učení
Macek Karel; Petrova Olga; Kulich Miroslav
2019 - English
Tato diplomová práce je zaměřena na metody snižování rizika při aplikaci posilovaného učení na úlohu autonomního řízení. K řešení problému se používají dva přístupy: inicializace strategie z expertních příkladů a posilované učení s vnímáním rizika. V rámci studia inicializace strategie věnujeme větší pozornost dvěma metodám: (1) Behavioral Cloning a (2) Generative Adversarial Imitation Learning. Obě metody vykazují schopnost naučit se z expertních příkladů strategii, která je lepší než výchozí náhodná strategie. V rámci posilovaného učení s vnímáním rizika popisujeme dva algoritmy: (1) Q-learning s rizikem řízeným prohledáváním stavového prostoru a (2) Policy Gradient s omezující podmínkou pro rozptyl. Oba algoritmy porovnáváme s originálními verzemi, které jsou vůči riziku neutralní. Výsledky experimentů ukazují, že popsaná varianta algoritmu Q-learning snižuje četnost nehod a zvyšuje hodnotu akumulované odměny v porovnání s originální verzí algoritmu. Zvolená varianta metody Policy Gradient na začátku učení snižuje rozptyl akumulované odměny oproti originální verzi a poté konverguje ke stejné četnosti nehod a hodnotě akumulované odměny.This thesis explores methods of risk reduction in reinforcement learning applied to an autonomous driving environment. Two risk-reducing approaches are studied closer: policy initialization from expert demonstrations and risk-aware reinforcement learning. For the purpose of policy initialization, two algorithms are compared: (1) Behavioral Cloning and (2) Generative Adversarial Imitation Learning. Both algorithms show their ability to learn a sensible policy from expert's demonstrations, which perform better than baseline random policy. Within the scope of risk-aware reinforcement learning, two algorithms are described and implemented: (1) Q-learning with risk-directed exploration and (2) variance constrained Policy Gradient algorithm. Both algorithms were compared with original risk-neutral versions. The results of the experiments show that Q-learning with risk-directed exploration reduces collision rate and increases return value in comparison with the original version of the algorithm. Policy Gradient algorithm with a variance constraint reduces the variance of the return during the first part of learning and converges to the same values of collision rate and return as ones of the original version. Keywords: Posilované učení,Autonomní řízení,Riziko,Bezpečnost; Reinforcement learning,Autonomous driving,Risk,Safety Available in digital repository of ČVUT.
Autonomní řízení a modelování rizik pomocí posilovaného učení

Tato diplomová práce je zaměřena na metody snižování rizika při aplikaci posilovaného učení na úlohu autonomního řízení. K řešení problému se používají dva přístupy: inicializace strategie z ...

Macek Karel; Petrova Olga; Kulich Miroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Detekce cyklu spánek-bdění a spánkových stádií z aktigrafického záznamu
Bakštein Eduard; Náhlík Michal; Spilka Jiří
2019 - English
Cílem této práce je vyhodnotit existující algoritmy používané k detekci spánku a bdění v dlouhodobých aktigrafických záznamech a prozkoumat možnosti identifikace jednotlivých spánkových stádií které se vyskytují v průběhu spánku. Aktigrafie je široce uznávaná jako vhodná levná a pohodlná alternativa k polysomnografii pro identifikaci spánku a bdění. Zatímco většina stávajících využití a algoritmů se soustředí hlavně na detekci spánku a bdění v průběhu noci, hlavním cílem této práce je vyhodnotit jejich schopnosti identifikovat období spánku a bdění v dlouhodobých záznamech a porovnat jejich výsledky s daty získanými ze spánkových deníků. Pro ověření bylo implementováno několik existujících algoritmů, které byly následně vyhodnoceny na datech z dlouhodobé aktigrafické studie. Také byl navržen nový algoritmus založený na rozhodovacích stromech a jednoduchých ukazatelích, stejně jako nová metoda následného zpracování, která dosahuje lepších výsledků než stávající řešení. V druhé části této práce byla provedena explorační analýza dat získaných ze souběžně pořízených záznamů z aktigrafie a polysomnografie pro vyhodnocení možností detekce spánkových stádií během noci. Dále bylo vytvořeno několik modelů k automatické detekci spánkových stádií na základě aktigrafických dat a aktigrafických dat v kombinaci se záznamem srdečního rytmu. Nicméně dosažené výsledky při identifikaci jednotlivých spánkových stádií nejsou příliš povzbudivé, a jak naznačují i další zdroje, aktigrafie i v kombinaci se záznamy srdečního rytmu možná neobsahují potřebné informace a bude tak potřeba dalšího výzkumu.The aim of this thesis is to review and evaluate the performance of existing algorithms used to detect sleep-wake periods from a long term actigraphy signal and investigate the possibility to identify different sleep stages that occur during sleep. Wrist actigraphy has been widely recognized as a suitable low cost and low intrusive alternative to polysomnography for sleep and wake identification. While most of the current applications and algorithms focus mainly on detecting sleep and wakefulness during the night, the main goal of this thesis is to evaluate their ability to identify sleep and wake periods in long-term recordings and compare the results to ground truth obtained from sleep diaries. Several existing algorithms were implemented and evaluated on a data set from a long term actigraphy study. Also a new algorithm based on decision trees and simple features is proposed as well as a new post-processing method which outperforms existing solutions. In the second part of this work, exploratory data analysis was performed using data obtained from simultaneous actigraphy and polysomnography recordings to investigate the possibility of sleep stages detection during the night. Further on, several machine learning models were developed for automatic detection of sleep stages using actigraphy data or actigraphy in a combination with heart rate signals. However, the results of identifying different sleep stages are not very promising and as other sources suggest, wrist actigraphy even in combination with heart rate signals might not contain the necessary information to do so and further research might be needed. Keywords: Aktigrafie,Strojové učení,Sledování spánku,Spánková stádia,Spánek-bdění; Actigraphy,Machine learning,Sleep monitoring,Sleep stages,Sleep-wake Available in digital repository of ČVUT.
Detekce cyklu spánek-bdění a spánkových stádií z aktigrafického záznamu

Cílem této práce je vyhodnotit existující algoritmy používané k detekci spánku a bdění v dlouhodobých aktigrafických záznamech a prozkoumat možnosti identifikace jednotlivých spánkových stádií které ...

Bakštein Eduard; Náhlík Michal; Spilka Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases