Number of found documents: 163
Published from to

Implementace projektového managementu do malé technické firmy
Vondruška Michal; Tallová Michaela; Svozil Vladimír
2018 - Slovak
Projektový manažment je súbor krokov s aplikovaním poznatkov, skúseností, nástrojov a metód, ktoré vedú k splneniu projektových požiadaviek a dosiahnutiu cieľov. Implementácia metodológie projektového riadenia je dlhodobý proces, vyžadujúci veľa úsilia, trpezlivosti a času. Výsledkom je často premena projektového chaosu na usporiadaný, stabilný a spoľahlivý projektový manažment. Nasledujúca práca predstavuje firmu Enerfis, špecializujúcu sa na energetický manažment, ktorá je systémovým integrátorom chytrého merania energií. Diplomová práca popisuje obchodný model firmy, jej produkty a služby, klientov, ale primárne sa zaoberá systémom inteligentného merania a jeho zavádzaním v praxi. Vysvetľuje technológiu systému a jeho benefity, spolu s dôvodmi rastúceho dopytu po tomto riešení. Problém, ktorý táto práca skúma je ako efektívne riadiť projekty chytrého merania energií, od obchodného jednania s klientom až po predanie projektu. Práca aplikuje vybrané procesy projektového manažmentu na projekty inteligentného merania a zameraním sa na odbornú literatúru a profesijnú skúsenosť hľadá spôsoby ako projektový manažment zefektívniť.Project management is a set of actions with the application of knowledge, skills, tools and techniques to meet the project requirements and to achieve project objectives. The implementation of the project management methodology is a long-term process, requires a lot of effort, patience and time. The result is often a change from project chaos to organized, stable and reliable project management. The following paper presents the company Enerfis, specializing in energy management, that is a system integrator of smart metering. The diploma thesis describes the company´s business model, product and services, clients, but is primarily concerned with smart metering system and its practical implementation. It explains the technology and benefits of the system, with reasons of rising demand for this solution. The question that this thesis explores is how effectively manage the projects of smart metering installation, from the business negotiation with client until the project delivery. This thesis applies chosen processes of project management on smart metering projects and by focusing on a variety of expert texts and professional experience it looks for effective way of the project management. Keywords: systém chytrého merania energií,inteligentný hardvér,merače,energetický manažment,projektové riadenie,harmonogram,operatívny plán,efektívna realizácia,teória obmedzení,automatizácia,subdodávatelia; smart metering,intelligent hardware,meters,energy management,project management,schedule,operational plan,effective realization,theory of constraints,automation,subcontractors Available at various departments of the ČVUT.
Implementace projektového managementu do malé technické firmy

Projektový manažment je súbor krokov s aplikovaním poznatkov, skúseností, nástrojov a metód, ktoré vedú k splneniu projektových požiadaviek a dosiahnutiu cieľov. Implementácia metodológie projektového ...

Vondruška Michal; Tallová Michaela; Svozil Vladimír
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Využití BIM pro návrh zařízení staveniště
Kovářík Michal; Šimko Vladimír; Petrová Anna
2018 - Slovak
Autor v diplomové práci poukazuje na možnosti využití BIM technologie při realizaci stavby a v zařízení staveniště. V první části se věnuje BIM technologii obecně, uvádí čitatele do problematiky, představí základní pojmy, výhody, nevýhody, použití ve světě a v České republice. Ve druhé části se věnuje konkrétnímu zařízení staveniště v 3D prostředí, využití modelů jednotlivým prvků zařízení staveniště z hlediska koordinace, logistiky a bezpečnosti. V závěru je vytvořena simulace zařízení staveniště.The diploma thesis explains possibilities of using BIM technology in construction and for site facilities. The first part of the thesis describes BIM technology in general and introduces the main subject, basic concepts, advantages, disadvantages and a usage in the world and in the Czech Republic. The second part focuses on particular building facilities in 3D environment and usage of models of individual elements of construction facilities in terms of coordination, logistics and security. In the final part of the thesis a simulation of a building site is created. Keywords: BIM,3D model,zařízení staveniště,simulace,koordinace,bezpečnost; BIM,3D model,building site facilities,simulation,coordination,safety Available at various departments of the ČVUT.
Využití BIM pro návrh zařízení staveniště

Autor v diplomové práci poukazuje na možnosti využití BIM technologie při realizaci stavby a v zařízení staveniště. V první části se věnuje BIM technologii obecně, uvádí čitatele do problematiky, ...

Kovářík Michal; Šimko Vladimír; Petrová Anna
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Aplikace komprimovaného snímání ve zpracování obrazu
Fliegel Karel; Andrássy Filip; Polák Ladislav
2018 - Slovak
Táto diplomová práca sa zaoberá tematikou komprimovaného snímania. Cieľom práce je podať prehľad metód komprimovaného snímania a ich aplikáciu v spracovaní obrazu. V teoretickej časti je podaný úvod do problematiky riedkej reprezentácie signálov, kde sú zhrnuté základné definície, ktoré sú nevyhnutné pre určenie vhodného a jedinečného k-riedkeho riešenia systému nedourčených lineárnych rovníc. Na nájdenie riedkeho riešenia existuje množstvo metód. Niekoľko základných metód je uvedených a stručne popísaných v tejto práci. V praktickej časti bolo za úlohu navrhnúť a implementovať simuláciu jednopixelovej kamery. Motiváciou pre výber práve tejto aplikácie komprimovaného snímania bol fakt, že táto kamera má síce len jeden fotónový detektor, ale dokáže zrekonštruovať aj obraz s vyšším rozlíšením. Na rekonštrukciu obrazu je použitá metóda Orthogonal Matching Pursuit (OMP). Tento algoritmus bol vybraný pre jeho dobrý pomer medzi výpočtovou náročnosťou a výslednou kvalitou rekonštruovaného obrazu.This diploma thesis deals with the topic of compressive sensing. The aim of this work is to give an overview of compressive sensing methods and their application in image processing. Theoretical part presents an introduction to the problem of sparse representation of signals, where are summarizes the basic definitions, which are necessary for determination of a suitable and unique k-sparse solution of the underdetermined linear system. There are many methods how to find a sparse solution. Several of the basic methods are mentioned and briefly described in this work. In the practical part, it was the task to design and implement the simulation of single-pixel camera. The motivation for choosing this application of compressive sensing was the fact, that this camera has only single photon detector, but is able to reconstruct an image with higher resolution. As the image reconstruction algorithm, there is used Orthogonal Matching Pursuit (OMP). This algorithm was chosen for its good ratio between the computational costs and the quality of the reconstructed image Keywords: Komprimované snímanie,riedka reprezentácia signálu,k-riedke riešenie,systém nedourčených lineárnych rovníc,jednopixelová kamera,simulácia,rekonštrukcia obrazu,MATLAB; Compressive sensing,sparse signal representation,k-sparse solution,underdetermined linear system,single-pixel camera,simulation,image reconstruction,MATLAB Available at various departments of the ČVUT.
Aplikace komprimovaného snímání ve zpracování obrazu

Táto diplomová práca sa zaoberá tematikou komprimovaného snímania. Cieľom práce je podať prehľad metód komprimovaného snímania a ich aplikáciu v spracovaní obrazu. V teoretickej časti je podaný úvod ...

Fliegel Karel; Andrássy Filip; Polák Ladislav
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Analýza postupů BIM v projektu vzduchotechniky zpracovaném nástrojem Revit
Adamovský Daniel; Kontuľ Vladimír; Rubina Aleš
2018 - Slovak
Táto diplomová práca sa zameriava na problematiku BIMu a jej použitie v projekčnej praxi. Práca je rozdelená na časť popisujúcu použitie nástroja Revit pre výpočet tepelných strát resp. tepelných ziskov a časť, v ktorej je spracovaná dokumentácia pre realizáciu stavby v časti vzduchotechnika v administratívnej budove. Výsledky získané nástrojom Revit sú ďalej porovnávané s výsledkami získanými výpočtami podľa projekčného štandardu v ČR a teda s výsledkami výpočtu podľa ČSN 730548 a ČSN EN 12831. Diskusia získaných výsledkov vedie k záveru práce, ktorý sa venuje popisu použiteľnosti výpočtov pomocou nástroja Revit v projekčnej praxi v ČR.This diploma thesis focuses on BIM problematics and use of BIM and its tools for designing project of building services. This thesis consist of two main parts. First part describes use of tool Revit for heating and cooling loads calculations. Results of calculations obtained by this tool are then compared to results of calculation obtained by using project standard in Czech Republic. Conclusion of thesis describes potential use of tool Revit for designing of building services projects in Czech Republic. Second part of thesis contains project documentation of ventilation in administration building. Keywords: tepelná záťaž,tepelný zisk,výpočet,Revit,BIM,vzduchotechnika,projekt; heating load,cooling load,calculation,Revit,BIM,ventilation,project Available at various departments of the ČVUT.
Analýza postupů BIM v projektu vzduchotechniky zpracovaném nástrojem Revit

Táto diplomová práca sa zameriava na problematiku BIMu a jej použitie v projekčnej praxi. Práca je rozdelená na časť popisujúcu použitie nástroja Revit pre výpočet tepelných strát resp. tepelných ...

Adamovský Daniel; Kontuľ Vladimír; Rubina Aleš
České vysoké učení technické v Praze, 2018

STP : Biologická vodní linka NVL ÚČOV Praha
Šulc Rostislav; Giba Juraj; Hendrich Vladimír
2018 - Slovak
Diplomová práca stanovuje podrobný technologický a časový plán etapy hrubej výstavby objektu biologickej vodnej linky (SO06), rozvodne (SO13, SO14) a dmýcharny (SO08, SO07) Novej vodnej linky Ústrednej čistiarne odpadových vôd v Prahe. Práca obsahuje návrh zostavy zdvihacích prostriedkov, riešenie priestorovej štruktúry v podrobnosti jednotlivých záberov betonáže, návrh debnenia, centrálny harmonogram výstavby, časopriestorový graf, vizuálny postup výstavby, sledovanie materiálu, odhad vývoja potrieb pracovníkov, plán organizácie výstavby, technologický postup betonáže bielej vane a posudok projektovej dokumentácie.The Diploma thesis sets out the detailed technological and timetable plan of the construction phase of the building of the biological treatment water line (SO06), switch house (SO13, SO14) and the blower house (SO08, SO07) of the New water line of the Central Wastewater Treatment Plant in Prague. The work includes the design of a crane assembly, the solution of the spatial structure, the design of the shuttering, the central timetable of the construction, the timetable graph, the visual progress of the construction, the monitoring of the material, the estimation of the needs of the workers, the technological process of concreting and project review. Keywords: Čistiareň odpadových vôd,Biologická vodná linka,Technologický plán výstavby,Časový plán výstavby,Betón; Wastewater treatment plant,Biological treatment water line,Technological construction plan,Construction timetable,Concrete Available at various departments of the ČVUT.
STP : Biologická vodní linka NVL ÚČOV Praha

Diplomová práca stanovuje podrobný technologický a časový plán etapy hrubej výstavby objektu biologickej vodnej linky (SO06), rozvodne (SO13, SO14) a dmýcharny (SO08, SO07) Novej vodnej linky ...

Šulc Rostislav; Giba Juraj; Hendrich Vladimír
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Analýza skrytého kotevního bodu pro skleněné konstrukce
Sokol Zdeněk; Minda Branislav; Štolc Jan
2018 - Slovak
Táto diplomová práca popisuje experimenty sklenených spojov s vloženou hlavou oceľovej skrutky, vytvorenie numerického modelu tohto spoja pomocou programu ANSYS, ktorý je totožný s uskutočnenými experimentami a parametrickú štúdiu pre rôzne priemery hlavy skrutky. Cieľom bolo určiť vplyv priemeru hlavy na únosnosť spoja v sklenených paneloch.This master thesis describes the experiments of glass panels with blind point connections, the creation of a numerical model of this connection using the ANSYS program, which is identical to the experiments performed and the parametric study for the different diameters of connection fitting. The aim was to determine the influence of the diameter of the connection fitting on the joint capacity in the glass panels. Keywords: sklo,vrstvené sklo,spoje sklenených konštrukcií,spoj so zapustenou hlavou,experimentálna analýza,numerický model; glass,laminated glass,glass connections,blind point connection,experimental analysis,numerical model Available in digital repository of ČVUT.
Analýza skrytého kotevního bodu pro skleněné konstrukce

Táto diplomová práca popisuje experimenty sklenených spojov s vloženou hlavou oceľovej skrutky, vytvorenie numerického modelu tohto spoja pomocou programu ANSYS, ktorý je totožný s uskutočnenými ...

Sokol Zdeněk; Minda Branislav; Štolc Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Bytový dům
Kuklíková Anna; Bohyníková Adriána; Hejduk Pavel
2018 - Slovak
Cieľom diplomovej práce je návrh nosnej drevenej konštrukcie bytového domu a posúdenie skladieb objektu z akustického a tepelne-technického hľadiska. Bytový dom má štyri podlažia. Prvé podlažie je sčasti pod úrovňou terénu a je realizované zo železobetónu. Ostatné podlažia a strecha sú z dreva. Železobetónová časť je konštrukčne riešená ako stenový systém s jednosmerne uloženými doskami. Drevená časť je konštrukčne riešená ako ľahký drevený skelet so spriahnutými drevo-betónovými stropmi, spájanými pomocou oceľových spojovacích prvkov. Nosná konštrukcia sedlovej strechy je riešená pomocou drevených priehradových väzníkov. Bytový dom je založený na železobetónovej základovej doske. Diplomová práca je rozdelená na štyri základné časti. Statický výpočet, technická správa, tepelno-technické a akustické posúdenie skladieb objektu a výkresová dokumentácia. Všetky výpočty sú počítané podľa európskych noriem EN vrátane použitých národných príloh pre Českú republiku.The aim of the diploma thesis is the design of the supporting wooden structure of a residential building and the assessment of the building compositions from the acoustic and thermo-technical point of view. The residential building has four storeys. The part of the first floor is under the ground and it is designed from the reinforced concrete. Other floors are designed from the timber. The wall system with one way slabs was used for bottom part of the structure. The upper part of the building is designed as a lightweight timber frame with timber-concrete composite ceilings that are connected by the steel elements. The support structure of the saddle roof is designed from the truncated trusses. The reinforced concrete slab was designed for the foundations of the residential building. The diploma thesis has four parts. The static calculation, technical report, thermo-technical and acoustic assessment of the building composition and drawing documentation. All calculations are according to European standards EN including national annexes for the Czech Republic. Keywords: bytový dom,drevo,drevostavba,spriahnutý drevo-betónový strop,ľahký skelet,KVH hranoly; residential house,timber,wooden construction,timber-concrete composite ceiling,lightweight frame,KVH baulks Available at various departments of the ČVUT.
Bytový dům

Cieľom diplomovej práce je návrh nosnej drevenej konštrukcie bytového domu a posúdenie skladieb objektu z akustického a tepelne-technického hľadiska. Bytový dom má štyri podlažia. Prvé podlažie je ...

Kuklíková Anna; Bohyníková Adriána; Hejduk Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Vývoj a realizace aplikačního programu a vizualizace pro řídící systém a operátorský panel pro testovací zařízení sdílení momentu ve vícemotorové mechanicky spjaté soustavě
Havlíček Radek; Kinlovič Jakub; Zezula Pavel
2017 - Slovak
Táto práca sa venuje problematike zdieľania momentu vo viacmotorovej sústave v súvislosti s aplikačnými funkciami frekvenčného meniča Altivar Process ATV 930 a s využitím operátorského grafického rozhrania. Vo viacmotorovej sústave jeden motor simuluje rôzne typy záťaže a dva motory túto záťaž pokrývajú, pričom spojenie motorov bolo považované za pevnú väzbu. Vizualizácia pre operátorský panel bola vytvorená v programe Citect Studio. Dáta sa medzi meničmi a serverom vizualizácie odosielali po Ethernete s použitím protokolu Modbus TCP. Výsledkom práce je porovnanie metód zdieľania záťaže v tejto sústave a vizualizácia, z ktorej je celú sústavu možné riadiť.This thesis presents the issue of torque sharing in the multi-drive system regarding the application functions of the frequency converter Altivar Process ATV 930 and operator graphical interface. In the multi-drive system, one motor simulates different types of load and two motors share this load, considering there is a rigid connection between the motors. The visualization for the operator panel was created in programme Citect Studio. The communication between converters and the visualization server was over Ethernet using the Modbus TCP protocol. The result of the thesis is a comparison of the load-sharing methods for this system and the visualization to control the whole system. Keywords: Motor,menič,moment,záťaž,vizualizácia,Altivar,Citect; Motor,converter,torque,load,visualization,Altivar,Citect Available at various departments of the ČVUT.
Vývoj a realizace aplikačního programu a vizualizace pro řídící systém a operátorský panel pro testovací zařízení sdílení momentu ve vícemotorové mechanicky spjaté soustavě

Táto práca sa venuje problematike zdieľania momentu vo viacmotorovej sústave v súvislosti s aplikačnými funkciami frekvenčného meniča Altivar Process ATV 930 a s využitím operátorského grafického ...

Havlíček Radek; Kinlovič Jakub; Zezula Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Návrh terminálu pro malé regionální letiště
Červinka Michal; Klikáč Jakub; Šála Jiří
2017 - Slovak
Cieľom záverečnej práce bol návrh novej odbavovacej budovy regionálneho letiska v podobe architektonickej štúdie terminálu a nadväznej infraštruktúry. Práca je rozdelená do troch kapitol. Obsahuje 5 tabuliek, 33 obrázkov, 1 graf, 2 vzorce a 12 príloh. Prvá kapitola je venovaná definíciám a klasifikácii základných pojmov skúmanej problematiky - letisko, terminál, letecké a neletecké služby. Bližšie sa venujeme kategórii medzinárodných letísk v podmienkach EÚ a Českej republiky, základným funkciám terminálu a v poslednej podkapitole sú uvedené príklady regionálnych letísk zo zahraničia. Druhá kapitola je zameraná na hlavný objekt skúmania - letisko Mnichovo Hradište Na začiatku je spomenutá história a vznik letiska, v druhej časti súčasný stav a v poslednej časti možnosti budúceho rozvoja a ich zhodnotenie. Záverečná kapitola obsahuje návrh odbavovacej budovy a jej technický popis. Výsledkom práce je architektonická štúdia terminálu a nadväznej infraštruktúry pre regionálne letisko Mnichovo Hradiště. Práca popisuje možnosti územného rozvoja, architektonické a výtvarné riešenie terminálu a detailne sa venuje navrhnutej dispozícií i konštrukčnému riešeniu.The aim of the diploma thesis was a design of terminal building for small regional airport in the form of an architectural study of the terminal and its surrounding infrastructure. The thesis is divided into three chapters and contains 5 tables, 33 images, 2 formulas, 1 chart and 12 attachments. The first chapter is devoted to the definitions and classification of the basic concepts of the examined problemacy - airport, terminal, services. The higher interest is put on the categories of regional airports in terms of EU and Czech Republic conditions, the basic functions of the terminal building and in the last subsection we provide examples of regional airports from abroad. The second chapter is focused on the main object of research - Mnichovo Hradište Airport. The first part is focused on the history and creation of the airport, the second part aims at the current state and the last part describes possibilities of future development and their evaluation. The final chapter contains a design of new terminal building and its technical characteristics. The result of the thesis is the architectural study of terminal buliding and surrounding infrastructure for regional airport Mnichovo Hradiště. The thesis describes the possibilities of spatial development, architectural and artistic solution of the terminal building and describes the proposed layout and construction solution. Keywords: letisko,Mnichovo Hradiště,návrh terminálu,odbavovacia budova,regionálne letisko,územný plán,územný rozvoj; airport,Mnichovo Hradiště,design of terminal,terminal building,regional airport,master plan,spatial development Available at various departments of the ČVUT.
Návrh terminálu pro malé regionální letiště

Cieľom záverečnej práce bol návrh novej odbavovacej budovy regionálneho letiska v podobe architektonickej štúdie terminálu a nadväznej infraštruktúry. Práca je rozdelená do troch kapitol. Obsahuje 5 ...

Červinka Michal; Klikáč Jakub; Šála Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Horoměřice - multifunkční objekt
Knytl Luboš; Kondela Michal; Perlík Martin
2017 - Slovak
Cieľom diplomovej práce, so zadaním vychádzajúcim z preddiplomového urbanistického projektu, bolo navrhnúť multifunkčný objekt na periférií Prahy v obci Horoměřice. Objekt je súčasťou návrhu nového centra, ktoré v obci absentovalo. Preto je objekt situovaný v tesnej blízkosti frekventovaných trás. Objekt je v pôdorysnom tvare U rozdelený na verejnú a bytovú časť. Politika bytových jednotiek je navrhnutá tak, aby ostala v majetku obce, ktorá bude byty prenajímať. Napríklad, ako prechodné bývanie pre novousadlíkov, ktorí budú v obci stavať rodinný dom.The aim of this diploma thesis that is based on the pre-diploma urbanistic assignment was to design a multifunctional building on the outskirts of Prague, in a village called Horomerice. The building is part of the design for the new centre that was absent in the village. That is why it is situated alongside busy routes. The ground plan of the building is U shaped and divided into two parts, public and residential. The idea is that the apartments will be rented out by the village. For instance, to new residents whilst they will be building and planning the construction of their houses in the village. Keywords: nové centrum,bývanie pre mladých,služby,knižnica,obecný úrad,polícia,pošta,obchody,HUB,detský kútik,strom; new centre,housing for young people,services,library,municipal office,police station,post office,shops,HUB,children playground,tree Available at various departments of the ČVUT.
Horoměřice - multifunkční objekt

Cieľom diplomovej práce, so zadaním vychádzajúcim z preddiplomového urbanistického projektu, bolo navrhnúť multifunkčný objekt na periférií Prahy v obci Horoměřice. Objekt je súčasťou návrhu nového ...

Knytl Luboš; Kondela Michal; Perlík Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases