Number of found documents: 12276
Published from to

Faktory virulence u Arcobacter spp. a možná eliminace tvorby biofilmů
Vacková, Barbora; Šilha, David; Pejchalová, Marcela
2017 - Czech
Teorerická část předkládané diplomové práce je souhrnem informací o rodu Arcobacter, jeho charakteristikou, výskytem a detekcí. Dále jsou obsaženy kapitoly, které se zabývají virulenčními faktory bakterií (včetně arkobakterů) a detekcí virulentně asociovaných genů. Uvedeny jsou kapitoly věnované tvorbě bakteriálního biofilmu, detekci biofilmu a především pak možným způsobům jeho eliminace. V části experimentální je popsána metoda detekce virulentně asociovaných genů a metoda detekce tvorby biofilmu v přítomnosti přírodních látek. Tyto metody byly aplikovány na vybrané referenční a sbírkové kmeny rodu Arcobacter. Geny kódující virulenční faktory arkobakterů byly detekovány pomocí optimalizované metody multiplexní polymerázové řetězové reakce. Tvorba biofilmu těchto bakterií v přítomnosti přírodních extraktů byla detekována pomocí Christensenovy metody v mikrotitračních destičkách. Na základě získaných výsledků lze říci, že výskyt jednotlivých virulenčních faktorů v genomu testovaných kmenů je variabilní. Dále lze říci, že u všech testovaných kmenů došlo v přítomnosti přírodních extraktů k eliminaci vytvořeného biofilmu. Keywords: Arcobacter; faktory virulence; mPCR; biofilm; eliminace biofilmu; přírodní extrakty; Arcobacter; virulence factors; mPCR; biofilm; biofilm elimination; natural extracts Available in digital repository of UPCE.
Faktory virulence u Arcobacter spp. a možná eliminace tvorby biofilmů

Teorerická část předkládané diplomové práce je souhrnem informací o rodu Arcobacter, jeho charakteristikou, výskytem a detekcí. Dále jsou obsaženy kapitoly, které se zabývají virulenčními faktory ...

Vacková, Barbora; Šilha, David; Pejchalová, Marcela
Univerzita Pardubice, 2017

Expedice zásilek s využitím multimodální přepravy
Vobejda, Ondřej; Cempírek, Václav; Skalický, Michael
2017 - Czech
V úvodní části diplomové práce je provedena analýza firmy Nedcon. První část analýzy řeší současný stav firmy, především přepravní podíly jednotlivých druhů přeprav na exportu, dodací podmínky a zhodnocení používaných kontejnerů. Druhá část analýzy je zaměřena na konsolidaci kontejnerových zásilek. V této části je provedena kalkulace nákladů pro kontejnerovou přepravu, tvorba manipulačních jednotek a naložení kontejneru zásilkou. V druhé polovině práce jsou uvedeny vlastní návrhy na zlepšení logistiky a přepravních podmínek. První návrh je zaměřen na intra logistiku s využitím řízení skladu s podporou informačních a komunikačních technologií (WMS), jsou zde podrobně řešeny dva systémy. Prvním je systém čárových kódů (Bar Code) a druhý je systém radiofrekvenční technologie (RFID). Druhý návrh se týká technologických postupů standardizace nakládky. V závěru práce bude provedeno zhodnocení celé diplomové práce. Keywords: dodací podmínky; kontejnery; nakládka; nákladní automobily; zboží; delivery terms; containers; loading; trucks; goods Available in digital repository of UPCE.
Expedice zásilek s využitím multimodální přepravy

V úvodní části diplomové práce je provedena analýza firmy Nedcon. První část analýzy řeší současný stav firmy, především přepravní podíly jednotlivých druhů přeprav na exportu, dodací podmínky a ...

Vobejda, Ondřej; Cempírek, Václav; Skalický, Michael
Univerzita Pardubice, 2017

Zdraví dutiny ústní u seniorů
Koutná, Kateřina; Holá, Jana; Mandysová, Petra
2017 - Czech
Diplomová práce se zabývá hodnocením stavu dutiny ústní u vybraného vzorku respondentů a je rozčleněna do dvou částí, teoretické a výzkumné. V první části jsou shrnuta teoretická východiska, která slouží jako podklad pro výzkumnou část, jejímž cílem bylo zjistit stav péče o dutinu ústní u vybraného souboru seniorů. Tato část vznikla na základě dat získaných kvantitativním průzkumem, který byl realizován za využití dotazníkového šetření. Pro doplnění informací získaných dotazníkem byly použity průzkumné rozhovory s několika respondenty. Na závěr práce jsou shrnuty výsledky celého průzkumu a diskutovány s dalšími zdroji. Nakonec jsou uvedena doporučení pro zlepšení zdraví dutiny ústní u vybraného vzorku seniorů. Keywords: senior; edukace; hygiena; dutina ústní; zubní náhrady; zdraví; senior; education; hygiene; oral cavity; denture; health Available in digital repository of UPCE.
Zdraví dutiny ústní u seniorů

Diplomová práce se zabývá hodnocením stavu dutiny ústní u vybraného vzorku respondentů a je rozčleněna do dvou částí, teoretické a výzkumné. V první části jsou shrnuta teoretická východiska, která ...

Koutná, Kateřina; Holá, Jana; Mandysová, Petra
Univerzita Pardubice, 2017

Informační systémy na podporu řízení lidských zdrojů
Vostřezová, Martina; Košťálová, Jana; Vltavský, Jaroslav
2017 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na téma informačních systémů na podporu řízení lidských zdrojů. V první části práce jsou vymezeny základní pojmy v oblasti řízení lidských zdrojů a je představen postupný vývoj přístupu a řízení lidských zdrojů. V následující části je diplomová práce soustředěna na informační systémy na podporu řízení lidských zdrojů, jejich vývoj a současné trendy. V závěru práce je provedena analýza funkčnosti těchto personálních informačních systémů a postojů k současným trendům v oblasti řízení lidských zdrojů v podnicích potravinářského průmyslu. Keywords: lidské zdroje; řízení lidských zdrojů; personální management; informační systém na podporu řízení lidských zdrojů; human resources; human resources management; personal management; human resources information system Available in the UPCE Library.
Informační systémy na podporu řízení lidských zdrojů

Diplomová práce je zaměřena na téma informačních systémů na podporu řízení lidských zdrojů. V první části práce jsou vymezeny základní pojmy v oblasti řízení lidských zdrojů a je představen postupný ...

Vostřezová, Martina; Košťálová, Jana; Vltavský, Jaroslav
Univerzita Pardubice, 2017

Návrh jednotného tarifního systému pro ČR
Novotný, Ondřej; Březina, Edvard; Beran, Leoš
2017 - Czech
Práce se zaměřuje na dlouhodobou problematiku týkající se liberalizací dopravního trhu. Konkrétněji se zabývá otázkou jednotného tarifního systému pro Českou republiku. Součástí diplomové práce jsou návrhy na jednotný tarifní systém, což by mělo za následek lepšího využívání veřejné dopravy. Keywords: odbavovací systémy; interoperabilita; integrace; veřejná doprava; check-in systems; interoperability; integration; public transport Available in digital repository of UPCE.
Návrh jednotného tarifního systému pro ČR

Práce se zaměřuje na dlouhodobou problematiku týkající se liberalizací dopravního trhu. Konkrétněji se zabývá otázkou jednotného tarifního systému pro Českou republiku. Součástí diplomové práce jsou ...

Novotný, Ondřej; Březina, Edvard; Beran, Leoš
Univerzita Pardubice, 2017

Řízení výroby u vybraného podniku
Vydra, Jan; Kampf, Rudolf; Lejsková, Pavla
2017 - Czech
Diplomová práce se zabývá analýzou managementu firmy ABC, a.s. s důrazem na management výroby. Jsou zde představena teoretická východiska práce. Následuje představení podniku ABC, a.s., analýza současných výrobních problémů a návrhy možných řešení pro snížení uvedených problémů. Keywords: management; výroba; procesy; analýza; problémy; řešení; management; production; process; problems; analysis; solution Available in digital repository of UPCE.
Řízení výroby u vybraného podniku

Diplomová práce se zabývá analýzou managementu firmy ABC, a.s. s důrazem na management výroby. Jsou zde představena teoretická východiska práce. Následuje představení podniku ABC, a.s., analýza ...

Vydra, Jan; Kampf, Rudolf; Lejsková, Pavla
Univerzita Pardubice, 2017

Extrakty z přírodních matric jako možné antimikrobiální substance
Csánová, Magdaléna; Šilha, David; Brožková, Iveta
2017 - Czech
Diplomová práce se zabývá antimikrobiální účinností přírodních matric proti vybraným kmenům rodu Arcobacter a Cronobacter, jejichž taxonomie, morfologie, patogenita, laboratorní diagnostika a terapie byly shrnuty v teoretické části. Pro testování antimikrobiální účinnosti byly připraveny extrakty z 13 přírodních materiálů, a to z anýzu, badyánu, hřebíčku, jalovce, muškátového ořechu, skořice, dále z celeru, celerové natě, červeného hlávkového zelí, červené řepy, smrkového jehličí, borovicového jehličí a šípku. Přírodní matrice byly extrahovány a rozpuštěny v různých rozpouštědlech. U všech testovaných extraktů byla potvrzena antimikrobiální aktivita vůči testovaným kmenům, což může mít potenciální využití v medicíně, ale i potravinářském průmyslu. Keywords: Arcobacter; Cronobacter; extrakt; antimikrobiální aktivita; disková difúzní metoda; diluční metoda; Arcobacter; Cronobacter; extract; antimicrobial activity; disc diffusion method; dilution method Available in digital repository of UPCE.
Extrakty z přírodních matric jako možné antimikrobiální substance

Diplomová práce se zabývá antimikrobiální účinností přírodních matric proti vybraným kmenům rodu Arcobacter a Cronobacter, jejichž taxonomie, morfologie, patogenita, laboratorní diagnostika a terapie ...

Csánová, Magdaléna; Šilha, David; Brožková, Iveta
Univerzita Pardubice, 2017

Paměť a genocida: diskurzivní dynamika srebrenického masakru
Mertlík, Jan; Samek, Tomáš; Andrš, Zbyněk
2017 - Czech
Diplomová práce se zabývá výzkumem v Bosně a Hercegovině mezi obyvateli žijících v Medžugoriji a křesťanských poutníků. Popisuji všechny události spjaté s výzkumem. Analyzoval jsem interpretace válečných událostí z let 1991 až 1995. V práci jsem se také soustředil na sociokulturní a ekonomické dopady mariánského zjevení na obyvatele Medžugorije. Práce se zabývá i osobní reflexí výzkumníka. V diplomové práci se také věnuji rozboru původně plánované výzkumu ve Srebrenici, který se nakonec neuskutečnil. Keywords: Bosna a Hercegovina; Srebrenica; Medžugorije; masakr; zjevení; Panna Marie; válka; transnacionalismus; kolektivní paměť; reflexe; Bosnia and Herzegovina; Srebrenica; Medjugorje; massacre; revelation; Virgin Mary; war; transnationalism; collective memory; reflection Available in the UPCE Library.
Paměť a genocida: diskurzivní dynamika srebrenického masakru

Diplomová práce se zabývá výzkumem v Bosně a Hercegovině mezi obyvateli žijících v Medžugoriji a křesťanských poutníků. Popisuji všechny události spjaté s výzkumem. Analyzoval jsem interpretace ...

Mertlík, Jan; Samek, Tomáš; Andrš, Zbyněk
Univerzita Pardubice, 2017

Projevy chudoby v regionech ČR
Ďuriová, Zuzana; Kraftová, Ivana; Mandys, Jan
2017 - Czech
Záměrem diplomové práce je zmapování vývoje chudoby v regionech ČR. Diplomová práce je rozdělena do tří kapitol. V první části jsou definovány pojmy chudoba a sociální vyloučení.Druhá část je zaměřena na mezinárodní pohled na chudobu,zejména z pohledu EU. Rok 2010 byl vyhlášen Evropským rokem boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení a cílem diplomové práce je zjistit, zda se situace v ČR po roce 2010 zlepšila. Poslední část je věnována analýze chudoby, která zohledňuje indikátory materiální deprivace, vzdělanosti obyvatel,nezaměstnanosti a příjmové nerovnosti. Keywords: chudoba; sociální vyloučení; materiální deprivace; gramotnost; nezaměstnanost; hranice chudoby; regiony; poverty; social exclusion; materiál deprivation; education; unemployment; poverty line; regions Available in digital repository of UPCE.
Projevy chudoby v regionech ČR

Záměrem diplomové práce je zmapování vývoje chudoby v regionech ČR. Diplomová práce je rozdělena do tří kapitol. V první části jsou definovány pojmy chudoba a sociální vyloučení.Druhá část je zaměřena ...

Ďuriová, Zuzana; Kraftová, Ivana; Mandys, Jan
Univerzita Pardubice, 2017

Specifika resocializace odsouzených v procesu sexuologického ochranného léčení
Špaček, Jan; Mühlpachr, Pavel; Sychrová, Adriana
2017 - Czech
Diplomová práce se zaměřuje na téma specifika resocializace odsouzeného v procesu sexuologického ochranného léčení. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zaměřuje na systém vězeňství a oblasti spadající pod jeho rámec. V rámci teoretické části jsou zde vymezeny pojmy náležící resocializaci, programům zacházení, výkonu trestu odnětí svobody. Dále jsou zde vymezeny oblasti spojené se sexuálními deviacemi včetně jejich klasifikace, diagnostiky a léčby. Empirická část je tvořena pomocí triangulace, která obsahuje primárně kvantitativní přístup. Ten je tvořen dotazníkovou metodou, která je realizována s odsouzenými s a bez nařízené sexuální ochranné léčby. Sekundární část zde tvoří kvalitativní přístup, který je tvořen dvěma částmi. Hlavní je metoda polostrukturovaného rozhovoru s odbornými zaměstnanci věznice. Kvalitativní přístup uzavírá obsahová analýza dokumentů. Ta vychází z dokumentů získaných ve věznici Kuřim. Ty obsahují konkrétní programy zacházení a veškeré aktivity poskytované věznicí. Výsledky empirické části jsou shrnuty na konci této práce včetně návrhů a opatření. Keywords: resocializace; program zacházení; trest odnětí svobody; sexuální deviace; sexuologické ochranné léčení; vězeňství; resocialization; treatment program; prison sentence; sexual deviations; sexology protective treatment; prison system Available in digital repository of UPCE.
Specifika resocializace odsouzených v procesu sexuologického ochranného léčení

Diplomová práce se zaměřuje na téma specifika resocializace odsouzeného v procesu sexuologického ochranného léčení. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zaměřuje na ...

Špaček, Jan; Mühlpachr, Pavel; Sychrová, Adriana
Univerzita Pardubice, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases