Number of found documents: 18227
Published from to

Občanství v antické politické kultuře
2023 -
Tato diplomová práce na téma Občanství v antické politické kultuře, je věnována analýze a následnému porovnání statusu Athénského občanství a vyloučených osob z něj, za dob vlády stratéga Perikla. Práce se v první části zaměřuje na občana, na jeho sociální, náboženský a politický život. V druhé části se práce zabývá svobodnými vyloučenými osobami z občanství. Konkrétně se jedná o ženu a metoika a jejich postavení ve společnosti, možnosti, práva a povinnosti. Z následné komparace vyšlo najevo, že status občana a statusy svobodných vyloučených osob nemusí být tak rozdílné, ale záleží na tom, z jakého hlediska se na ně díváme, a jaké konktrétně formy statusů to jsou. Zároveň se ukázalo i to, že myšlenka konceptu vyvolených a vyloučených, je stále aktuální a že jde o určitý proces, ve který se pouze mění subjekty zkoumání. Keywords: antická politická kultura; občan; žena; metoikos; vyloučené osoby Available in digital repository of ZČU.
Občanství v antické politické kultuře

Tato diplomová práce na téma Občanství v antické politické kultuře, je věnována analýze a následnému porovnání statusu Athénského občanství a vyloučených osob z něj, za dob vlády stratéga Perikla. ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Řízení rizik projektu
2023 -
Tématem této diplomové práce je řízení rizik projektu u stavby administrativní budovy. Práce je rozdělaná na dvě základní části. Jedná se o teoretickou část, kde se nachází vysvětlení pojmů z oblasti projektového managementu, největší část je věnována řízení rizik. Další část je praktická část, kde se nachází proces řízení rizik konkrétního projektu. Cílem práce je vytvoření postupu pro řízení rizik u stavby administrativní budovy a snížení negativních dopadů dílčích rizik na projekt. K řízení rizik byly použity metody RIPRAN a FMEA. Po procesu řízení rizik následuje porovnání výsledků obou metod. Z toho vychází doporučení, jakým způsobem reagovat na dílčí rizika. Práce byla předána společnosti pro řízení rizik u tohoto a podobných projektů. Keywords: riziko; řízení rizik; projekt; hrozba; pravděpodobnost; dopad; opatření; fmea; rirpan Available in digital repository of ZČU.
Řízení rizik projektu

Tématem této diplomové práce je řízení rizik projektu u stavby administrativní budovy. Práce je rozdělaná na dvě základní části. Jedná se o teoretickou část, kde se nachází vysvětlení pojmů z oblasti ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Inovace v kontextu čtvrté průmyslové revoluce
2023 -
Předkládaná diplomová práce se věnuje inovacím v kontextu čtvrté průmyslové revoluce. Cílem této práce je zhodnocení přístupu konkrétního podniku k inovacím a navržení možných doporučení. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. První kapitola se věnuje základním termínům managementu inovací, dále jsou uvedeny vybrané inovační strategie. Ve druhé kapitole jsou představeny základní technologie a charakteristiky jednotlivých průmyslových revolucí. Třetí kapitola se zaměřuje na vybrané technologie Průmyslu 4.0. Čtvrtá kapitola začíná představením konkrétního podniku, jeho přístupu k inovacím a inovačním strategiím. Je popsán systém zavlažování a jímání srážkových vod, který využívá technologie Průmyslu 4.0. Následuje zhodnocení systému a přístupu podniku k inovacím. Na základě hodnocení jsou v páté kapitole navrženy doporučení pro inovace a technologie podniku. Keywords: inovace; management inovací; inovační strategie; průmysl 4.0; čtvrtá průmyslová revoluce; internet věcí Available in digital repository of ZČU.
Inovace v kontextu čtvrté průmyslové revoluce

Předkládaná diplomová práce se věnuje inovacím v kontextu čtvrté průmyslové revoluce. Cílem této práce je zhodnocení přístupu konkrétního podniku k inovacím a navržení možných doporučení. Práce je ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Management udržitelnosti ve vybraném podniku
2023 -
Cílem diplomové práce je návrh doporučení pro oblast managementu udržitelnosti ve vybraném podniku na základě analýzy a zhodnocení jeho současných aktivit. Podkladem pro analýzu je podrobná rešerše o udržitelnosti a jejím řízení. Vybraný podnik je náležitě představen a prvky udržitelnosti jsou analyzovány v rámci ekonomické/správní, sociální a environmentální oblasti. Každá oblast je pak zhodnocena v souladu s naplňováním cílů udržitelného rozvoje. Bližší pozornost je věnována dvěma environmentálním indikátorům, odpadovému hospodářství a uhlíkové stopě podniku. V rámci odpadového hospodářství je analyzováno plnění všech povinností podniku, definování vznikajícího odpadu, jeho zařazení podle druhu i kategorie a zhodnocení množství produkce. U stanovení uhlíkové stopy podniku byly nejprve definovány hranice analýzy, poté došlo k identifikaci zdrojů emisí a určení metody výpočtu spolu s výběrem emisních faktorů. Na základě vybraných faktorů a získaných dat byla odhadnuta míra přesnosti výpočtu, výpočet byl aplikován a zhodnocen. Podniku je navrženo zlepšení v podobě podnikového plánu na snížení emisí, offsetového projektu a dvou menších projektů, které předcházejí vzniku odpadu. Keywords: management udržitelnosti; odpadové hospodářství; udržitelnost; uhlíková stopa Available in digital repository of ZČU.
Management udržitelnosti ve vybraném podniku

Cílem diplomové práce je návrh doporučení pro oblast managementu udržitelnosti ve vybraném podniku na základě analýzy a zhodnocení jeho současných aktivit. Podkladem pro analýzu je podrobná rešerše o ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Motivace pracovníků jako efektivní nástroj řízení ve vybraném podniku
2023 -
Diplomová práce se zabývá všeobecnou motivací i pracovní motivací, která slouží jako nástroj pro řízení pracovníků. Hlavním cílem je zrealizovat dotazníkové šetření zaměřené na motivaci pracovníků ve vybrané společnosti, a zajistit tak transparentní výstupy. Průzkum měl ukázat na jaké úrovni se aktuálně nachází motivace ve společnosti Tesco Stores ČR, a.s. pobočka hypermarketu Klatovy. Grafická vizualizace výsledků interpretuje, že kvalita motivace je na dobré úrovni. I přes propracovaný motivační a zřejmě dostačující systém, lze najít prostor pro zlepšení. Dílčím cílem tedy jsou určitá doporučení, která lze implementovat do motivačního systému společnosti. Některé návrhy jsou použity přímo od respondentů, ostatní jsou doporučeny po konzultaci s manažerkou obchodu, aby byla jistota možnosti realizace. Tyto návrhy mohou hypermarket posunout dále v oblasti motivace a v jejím zdokonalováním. Keywords: motivace; formy pracovní motivace; motivační teorie; benefity; dotazníkové šetření Available in digital repository of ZČU.
Motivace pracovníků jako efektivní nástroj řízení ve vybraném podniku

Diplomová práce se zabývá všeobecnou motivací i pracovní motivací, která slouží jako nástroj pro řízení pracovníků. Hlavním cílem je zrealizovat dotazníkové šetření zaměřené na motivaci pracovníků ve ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Strategické řízení organizace
2023 -
Tématem diplomové práce je "Strategické řízení organizace". Cílem práce je stanovit nejvhodnější strategii, která povede k naplnění strategických cílů, na základě strategické analýzy prostředí a při použití vhodných metod. A srovnat zvolenou strategii s tou současnou. Práce je rozčleněna na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je popsán strategický management a jeho fáze, analýza prostředí včetně představení vhodných metod pro jednotlivá prostředí, interní i externí. Dále jsou představeny základní definice strategie, jednotlivé strategické alternativy a popsány metody vhodné pro výběr optimální strategie. Teoretická část dále popisuje implementaci strategického plánu, strategický finanční plán a rizika. Praktická část je zpracována na společnost KION Supply Chain Solutions Czech, s.r.o., nejprve je představení společnosti a stručná historie, následně jsou popsány základní strategická východiska a provedena analýza prostředí. Dle získaných výsledků z analýzy prostředí a za použití vhodných metod jsou navrženy vhodné strategie a za pomocí matice QSPM je určena ta nejvíce optimální. Na závěr diplomové práce je sestav finanční plán a provedena analýza rizik. Keywords: strategické řízení; strategie; strategická východiska; strategická analýza; finanční plán; analýza rizik Available in digital repository of ZČU.
Strategické řízení organizace

Tématem diplomové práce je "Strategické řízení organizace". Cílem práce je stanovit nejvhodnější strategii, která povede k naplnění strategických cílů, na základě strategické analýzy prostředí a při ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Virtuální a rozšířená realita jako nástroj pro rozvoj společnosti
2023 -
Tato diplomová práce se zaměřuje na nástroje čtvrté průmyslové revoluce, konkrétně na virtuální a rozšířenou realitu, a jejich implementaci do průmyslu. Cílem práce je popsat projektové plány a přínosy virtuálního tréninku pro firmu i autora. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá managementem inovací, managementem projektů a charakterizací průmyslových revolucí, přičemž největší důraz je kladen na čtvrtou průmyslovou revoluci a nástroje průmyslu 4.0, virtuální a rozšířenou realitu. Praktická část se zabývá charakteristikou virtuální reality v průmyslu, popisem vybraného projektu a jeho vývoje, definicí využívaného hardwaru a softwaru a cost benefit analýzou projektu. Závěr práce zahrnuje shrnutí výsledků a doporučení na základě získaných zkušeností. Keywords: virtuální realita; rozšířená realita; inovace; management projektů; agilní řízení; průmysl 4.0; cost benefit analýza; analýza rizik Available in digital repository of ZČU.
Virtuální a rozšířená realita jako nástroj pro rozvoj společnosti

Tato diplomová práce se zaměřuje na nástroje čtvrté průmyslové revoluce, konkrétně na virtuální a rozšířenou realitu, a jejich implementaci do průmyslu. Cílem práce je popsat projektové plány a ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Geopolitické aspekty války o Náhorní Karabach (2020)
2023 -
Rozpad Sovětského svazu na počátku 90. let 20. století znamenal pro téměř všechny státy, které se nacházely v jeho blízkosti či byly jeho součástí, počátek řady dramatických změn. Mezi těmito státy se nacházely i Arménie a Ázerbájdžán, které byly jeho součástí již od konce první světové války, a to především z důvodu jejich strategické polohy. S nově nabytou nezávislostí ovšem vyvstala i řada etnických a územních problémů, které se projevily násilnými střety a posléze již plnohodnotnou válkou. Právě vyhlášení nezávislosti Náhorního Karabachu (neboli republiky Arcach) 2. září 1991 ze strany etnických Arménů se stalo pomyslnou rozbuškou násilí, které trvalo až do 12. května 1994. Obě dvě země se následně dohodly na příměří, které ovšem pro Ázerbájdžán znamenalo ztrátu kontroly nad územím Náhorního Karabachu, a také ztrátu dalších územních regionů. Celý konflikt se tak do velké míry zakonzervoval a v průběhu let docházelo k příležitostným hraničním potyčkám, které se nejevily jako natolik významné události, jež by mohly narušit status quo. Jako jednou z příležitostných potyček se zdál být i útok z 27. září 2020, ovšem jak nyní víme, šlo o začátek daleko intenzivnější a větší Ázerbájdžánské invaze. Ta měla za cíl zvrátit arménské zisky z první války v roce 1992-1994, a především zajistit nabytí kontroly nad územím Náhorního Karabachu. Zatímco v první válce měla vojensky navrch Arménie, nyní se válečné štěstí otočilo a díky nově nabytým spojencům se Ázerbájdžánu dařilo dosahovat svých vojenských cílů. Nemalý podíl na této skutečnosti mělo i zapojení externích aktérů, kteří se v tomto regionu snaží prosazovat své geopolitické zájmy. Keywords: azerbájdžán; arménie; turecko; rusko; írán; válka; náhorní karabach; konflikt; ropné zdroje Available in digital repository of ZČU.
Geopolitické aspekty války o Náhorní Karabach (2020)

Rozpad Sovětského svazu na počátku 90. let 20. století znamenal pro téměř všechny státy, které se nacházely v jeho blízkosti či byly jeho součástí, počátek řady dramatických změn. Mezi těmito státy se ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Covid-19 jako příležitost? Nové formy diplomacie související s pandemickou situací
2023 -
Pandemie onemocnění Covid-19, která celosvětově propukla v březnu 2020, změnila nejen běžný chod života celé populace, ale i chod mezinárodních organizací, institucí a platforem. Kromě toho rovněž poskytla nový pohled na veřejnou diplomacii, ba dokonce úskalí a dynamika provázející neustále nejistou a eskalující pandemickou situaci zadala možnosti vzniku nových forem diplomacie. Do popředí se tak začaly dostávat pojmy jako vakcínová či roušková diplomacie. Roušková diplomacie se nejvíce pojí s Čínskou lidovou republikou, kde čínské firmy vyrábějící zdravotnický materiál (zejména roušky) pronikaly se svými výrobky na světový trh. Tento stav mimo jiné poukázal i na závislost Západu na Číně. Jak ČLR, tak i právě Ruská federace využila nově vzniklé pandemické situaci a svou diplomacii začala posilovat o prostředky, které se dodnes považují za stěžejní v boji proti onemocnění, a sice o vakcíny. Právě pojem vakcínová diplomacie se úzce semkl s těmito zeměmi, které se pod očkovací politikou snažily a stále snaží upevňovat svou soft power právě pomocí výroby a distribuce vakcín (čínské vakcíny Sinopharm a SinoVac či ruská vakcína Sputnik V). Cílem diplomové práce by bylo představení nových forem diplomacie ze strany Ruska a Číny v průběhu pandemie Covid-19 a nalezení a demonstrace jejich podobností či rozdílností. V úvodní kapitole práce zazní přesně definovaný cíle diplomové práce a zvolený postup. Další kapitola bude představovat nástin okolností vypuknutí samotné pandemie Covid-19 a aktivity s tímto spjaté (reakce států, mezinárodních organizací, vývoj vakcíny, zaopatření hygienickýh materiálů a zejména roušek apod.). Další kapitoly pak budou představovat samostné nové formy diplomacie, a sice rouškovou a vakcínovou. V těchto kapitolách shrnu aktivity Ruska a Číny a jejich důvody či cíle, které za agendou diplomacie stály, samozřejmostí pak budou i případy interakcí s konkrétními zeměmi, a to například v rámci Afriky, Latinské Ameriky či Evropy a shrnutí dopadů těchto diplomatických styků. Závěrem shrnu nejpodstatnější informace, které jsem během psaní své diplomové práce získal. Keywords: pandemie; diplomacie; vakcíny; rusko; čína; covid-19 Available in digital repository of ZČU.
Covid-19 jako příležitost? Nové formy diplomacie související s pandemickou situací

Pandemie onemocnění Covid-19, která celosvětově propukla v březnu 2020, změnila nejen běžný chod života celé populace, ale i chod mezinárodních organizací, institucí a platforem. Kromě toho rovněž ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Analýza dohody o obchodu a spolupráci mezi EU a Velkou Británií
2023 -
Tato diplomová práce se zabývá analýzou dohody o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím z pohledu diferenciované integrace. Vystoupení Spojeného království z EU představuje jedinečný případ dezintegrace a nová dohoda musela tuto skutečnost reflektovat. Vznikl tak nový model vnější diferenciované integrace. Výsledné nastavení budoucích vztahů mezi EU a Spojeným královstvím se liší od obchodní spolupráce EU s jinými evropskými partnery. TCA zavedla mezi stranami vzdálené obchodní vztahy. Právě preference suverenity nad ekonomickými výhodami představuje diferenciovaný postoj Spojeného království k evropské integraci. Dohoda má v sobě prvky standardních dohod o volném obchodu zejména kanadského modelu obchodní dohody s EU. Nad rámec zavádí obchod bez cel a kvót na veškerý export a import zboží mezi EU a Spojeným království. Dále obsahuje ustanovení o rovných podmínkách. Jedinečná je taktéž tím, že zavádí inovativní mechanismus pro řešení sporů a možnost využít odvetná protiopatření v případě, že se jedna ze stran dopustí nekalé hospodářské soutěže. Tento mechanismus se stal kompromisem pro řešení sporů o rovných podmínkách. Nad rámec se také zabývá řadou neobchodních cílů na základě dohody o přidružení, či ustanovení ohledně životního prostředí, změny klimatu nebo spolupráce při vymáhání práva a trestních záležitostech. Od asociačních dohod jako je dohoda EU s Ukrajinou se ale liší, neboť nereflektuje otázky zahraniční politiky, bezpečnosti a obrany. Vzhledem k tomu, že strany během vyjednávání nedokázaly dosáhnout potřebného pokroku téměř do konce vyjednávacích kol, zůstala řada otázek nevyřešených. Není tedy jisté, kam bude spolupráce dále směřovat. Keywords: dohoda o obchodu a spolupráci mezi eu a spojeným královstvím; obchodní dohoda; dohoda o volném obchodu; dezintegrace; divergence; diferenciovaná integrace; nový model vnější diferenciace; brexit Available in digital repository of ZČU.
Analýza dohody o obchodu a spolupráci mezi EU a Velkou Británií

Tato diplomová práce se zabývá analýzou dohody o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím z pohledu diferenciované integrace. Vystoupení Spojeného království z EU představuje jedinečný ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases