Number of found documents: 198
Published from to

Possible Seismic Influence on VLF Wave Intensity: Observations by a Low-Altitude Satellite
Němec, František; Santolík, Ondřej; Parrot, M.
2008 - English
We present results of a statistical study of VLF (up to 10 kHz) wave intensity measured by a low-altitude spacecraft in the vicinity of earthquakes. The data from the French DEMETER spacecraft (altitude about 700 km, nearly Sun-synchronous orbit) that was specially developed for such kind of studies are used. The recently developed two-step data processing method is briefly introduced and the main obtained results are reviewed. Finally, a simple independent test of the obtained results is done in order to give an additional evidence for the existence of possible seismic-related effect. Our results indicate that there is a decrease of power spectral density of electric field fluctuations shortly (0-4 hours) before the time of the main shock. This decrease was observed close to surface earthquakes (depth less than 40 km) with magnitude larger than or equal to 4.8 and only during the night. No similar effect was observed for deep earthquakes nor during the day. Výsledky statistické studie nízkofrekvenčních (f < 10 kHz) elektromagnetických vln pozorovaných na družici s nízkou orbitou v blízkosti zemětřesení. Naše výsledky indikují, že krátce (0-4 hodiny) před hlavním otřesem dochází k poklesu výkonové spektrální hustoty elektrických fluktuací. Tento efekt byl pozorován v blízkosti povrchových (hloubka menší než 40 km) zemětřesení s magnitudou větší nebo rovnou 4.8 během noci. Žádný podobný efekt nebyl pozorován během dne. Keywords: seismo-electromagnetic effects; VLF electromagnetic waves; DEMETER Available at various institutes of the ASCR
Possible Seismic Influence on VLF Wave Intensity: Observations by a Low-Altitude Satellite

We present results of a statistical study of VLF (up to 10 kHz) wave intensity measured by a low-altitude spacecraft in the vicinity of earthquakes. The data from the French DEMETER spacecraft ...

Němec, František; Santolík, Ondřej; Parrot, M.
Ústav fyziky atmosféry, 2008

Rozpustné a nerozpustné polutanty ve vzorcích vody z mlh a námraz
Fišák, Jaroslav; Stoyanova, V.; Chaloupecký, Pavel; Řezáčová, Daniela; Tsacheva, Ts.; Kupenova, T.; Marinov, M.
2008 - Czech
Půměrné koncentrace rozpustných komponent ve vzduchu na Milešovce se ukazují vyšší v námraze než v mlze. Větší průměrnou velikost částic jsme u nerozpustných komponent zaznamenaly v mlze než v námraze. Některé prvky v nerozpustných částicích jako Ca, Cl, C, Cu, Ag byly výce zastoupeny v mlze a jiné jako Fe, Al, Si, Ti v námraze. Mean soluble component concentrations in the air appear higher during the rime events than during the fog events at Milesovka. We recorded larger mean particle size of insoluble compounds in fog water than in rime water samples. Some elements in insoluble particles like Ca, Cl, C, Cu, Ag were present largely in fog, and the others, like Fe, Al, Si, Ti, prevailed in rime. Keywords: fog-water; rime-water; soluble and insoluble components; electron analysis Available at various institutes of the ASCR
Rozpustné a nerozpustné polutanty ve vzorcích vody z mlh a námraz

Půměrné koncentrace rozpustných komponent ve vzduchu na Milešovce se ukazují vyšší v námraze než v mlze. Větší průměrnou velikost částic jsme u nerozpustných komponent zaznamenaly v mlze než v ...

Fišák, Jaroslav; Stoyanova, V.; Chaloupecký, Pavel; Řezáčová, Daniela; Tsacheva, Ts.; Kupenova, T.; Marinov, M.
Ústav fyziky atmosféry, 2008

Analysis of Critical Frequencies in the Ionosphere
Mošna, Zbyšek; Šauli, Petra; Santolík, Ondřej
2008 - English
Ionosphere is a highly variable system. The most used way how to describe the state of ionosphere is to deal with the critical frequencies which directly reflect the maximum electron concentration in an ionospheric layer. Ionosphere, like many natural systems, exhibits scaling properties. In this paper, we show results of the scaling analysis of ionospheric data from Pruhonice observatory, geomagnetic, and solar flux data from 1957-2005. Ionosféra je vysoce proměnlivý systém. Pro popis ionosféry se často používají kritické frekvence, které udávají maximální elektronovou koncentraci v dané ionosférické vrstvě. Ionosféra, podobně jako mnoho dalších přírodních systémů, vykazuje scaling vlastnosti. V tomto článku jsou uvedeny výsledky scaling analýzy z ionosférických dat ze stanice Průhonice, geomagnetických dat a dat sluneční aktivity z let 1957-2005. Keywords: ionosphere; critical frequencies; scaling; monofractal; multifractal; selfsimilarity Available at various institutes of the ASCR
Analysis of Critical Frequencies in the Ionosphere

Ionosphere is a highly variable system. The most used way how to describe the state of ionosphere is to deal with the critical frequencies which directly reflect the maximum electron concentration in ...

Mošna, Zbyšek; Šauli, Petra; Santolík, Ondřej
Ústav fyziky atmosféry, 2008

Historie vývoje přístrojů a družic pro výzkum ionosféry a magnetosféry
Hruška, František; Tříska, Pavel; Vojta, Jaroslav
2008 - Czech
Je stručně popsána historie vývoje vědeckých přístrojů pro výzkum ionosféry a magnetosféry Země v Geofyzikálním ústavu a Ústavu fyziky atmosféry AVČR od konce 50. let 20. století po současnost. Je uveden přehled přístrojů vyvinutých v rámci programu Interkosmos a navazujících vědeckých projektů. Podrobně jsou popsány družice MAGION 1 až MAGION 5 a jejich přístrojové vybavení. The brief history of development of scientific instruments for ionospheric and magnetospheric research in the Geophysical Institute and Institute of Atmospheric Physics is descibed scaning period since end of fifties to present. List of instruments developed in frame of the Intercosmos program and followed project is presented. MAGION satellites and their payload are described in detail. Keywords: Czech space activities; history of space engineering; Intercosmos program; Magion satellites; ionosphere; magnetosphere; research of magnetosphere and ionosphere Available at various institutes of the ASCR
Historie vývoje přístrojů a družic pro výzkum ionosféry a magnetosféry

Je stručně popsána historie vývoje vědeckých přístrojů pro výzkum ionosféry a magnetosféry Země v Geofyzikálním ústavu a Ústavu fyziky atmosféry AVČR od konce 50. let 20. století po současnost. Je ...

Hruška, František; Tříska, Pavel; Vojta, Jaroslav
Ústav fyziky atmosféry, 2008

Změny atmosférické cirkulace ve střední Evropě a jejich vliv na podnebí v České republice
Cahynová, Monika; Huth, Radan
2007 - Czech
Cílem této práce je určit, do jaké míry se změny atmosférické cirkulace podílejí na pozorovaných trendech jedenácti klimatických prvků na 21 stanicích v České republice v období 1961-1998. Atmosférická cirkulace ve střední Evropě je popsána dvěma subjektivními katalogy synoptických typů – německým (Hess-Brezowsky) a českým, dříve československým katalogem HMÚ/ČHMÚ podle Brádky. Podíl sezónních „hypotetických“ (podmíněných pouze změnami četnosti synoptických typů) a pozorovaných trendů ukazuje, že cirkulační změny jsou hlavní příčinou značného zimního oteplování a také podzimního ochlazování, jež je spojeno s rostoucími srážkami a relativní vlhkostí vzduchu. Na jaře a v létě není většina pozorovaných trendů způsobována změnami atmosférické cirkulace, pouze typizace Hess-Brezowsky má na jaře vztah ke změnám srážek, relativní vlhkosti, oblačnosti a slunečního svitu. This work is concerned with the influence of changes of atmospheric circulation (represented by the Hess-Brezowsky and Brádka’s subjective catalogues of synoptic types) on observed linear trends of 11 climatic elements from 21 stations in the Czech Republic in the period 1961-1998. The ratio of "hypothetical" (caused only by changes in the frequency of synoptic types) and observed trends shows that changes in atmospheric circulation are the primary cause of massive winter warming, and autumn cooling connected with increasing precipitation and humidity. In spring and summer, the influence is insignificant except for precipitation, relative humidity and cloudiness changes that are related to trends in the Hess-Brezowsky catalogue, mostly in spring. Keywords: atmospheric circulation; climatic changes; Central Europe Available at various institutes of the ASCR
Změny atmosférické cirkulace ve střední Evropě a jejich vliv na podnebí v České republice

Cílem této práce je určit, do jaké míry se změny atmosférické cirkulace podílejí na pozorovaných trendech jedenácti klimatických prvků na 21 stanicích v České republice v období 1961-1998. ...

Cahynová, Monika; Huth, Radan
Ústav fyziky atmosféry, 2007

Vliv 11-letého slunečního cyklu na Arktickou oscilaci
Huth, Radan; Bochníček, Josef; Hejda, Pavel
2007 - Czech
Práce studuje vliv sluneční aktivity na Arktickou oscilaci, zejm. na její intenzitu a Pacifické centrum. We study the influence of the solar activity on the Arctic Oscillation, in particular on its intensity and Pacific centre. Keywords: solar activity effects; Arctic Oscillation; Pacific centre Available at various institutes of the ASCR
Vliv 11-letého slunečního cyklu na Arktickou oscilaci

Práce studuje vliv sluneční aktivity na Arktickou oscilaci, zejm. na její intenzitu a Pacifické centrum....

Huth, Radan; Bochníček, Josef; Hejda, Pavel
Ústav fyziky atmosféry, 2007

Ionospheric F-region Drift Measurements in Observatory Průhonice, Seasonal Quiet Day Patterns
Kouba, Daniel; Šauli, Petra; Boška, Josef; Santolík, Ondřej
2007 - English
In the paper we concentrate on the F-region drift-data measured by the ionospheric station Pruhonice (50.0N, 14.6E). We demonstrate application of the skymap points selection method on the data set collected in 2006, during a period of low geomagnetic and solar activity. Using histograms of horizontal and vertical velocity components we found prevailing directions of plasma motion corresponding to specified ranges of velocities. Within the analyzed data we found significant decrease of the daily-maximal horizontal component from winter to summer 2006. Článek se zaměřuje na ionosférická driftová měření v F-vrstvě na stanici Průhonice. Demonstrujeme aplikaci metody výběru zdrojových bodů na datech pro rok 2006, tj. pro období nízké geomagnetické a sluneční aktivity. Na histogramech horizontální a vertikální složky rychlosti nacházíme převažující směr pohybu plazmatu pro různé úrovně rychlostí. V analyzovaných datech jsme pro období zima – léto nalezli výrazný pokles denního maxima horizontální složky. Keywords: ionospheric drift; Digisonde; F-region; skymap Available at various institutes of the ASCR
Ionospheric F-region Drift Measurements in Observatory Průhonice, Seasonal Quiet Day Patterns

In the paper we concentrate on the F-region drift-data measured by the ionospheric station Pruhonice (50.0N, 14.6E). We demonstrate application of the skymap points selection method on the data set ...

Kouba, Daniel; Šauli, Petra; Boška, Josef; Santolík, Ondřej
Ústav fyziky atmosféry, 2007

Invariance délek v ionosféře
Šauli, Petra; Abry, P.; Cosson, X.; Roux, S.
2007 - Czech
Domény „scaling invariance“ představují oblasti, ve kterých neexistuje žádná význačná charakteristická délka procesu. Invariance délek poukazuje na důležitou vlastnost systému: sobě-podobnost nebo multifraktalitu. Pozemní a satelitní ionosférická měření obsahují směs fluktuací různého fyzikálního původu (slunečního, geomagnetického, variability neutrální atmosféry atd.). Popis časových řad parametrů slunečního větru, magnetosféry, ionosféry pomocí „scaling analýzy“ je možné využít pro nalezení základních charakteristik intermitentních oscilací a studium vzájemných interakcí systémů. Domény se stejnou fraktální strukturou v různých časových řadách mohou znamenat společný fyzikální základ pozorovaných procesů. Úplný popis ionosférických parametrů pomocí invariance délek procesů je důležitý pro předpověditelnost chování systému v daném časovém rozpětí. Scaling invariance domains represent domains where no preferential period of oscillation exists. Scaling laws always reveal an important property of the analysed system: self-similarity or multifractality. The observed ground-based and satellite ionospheric time series contain a mix of fluctuations of different physical origin (solar, geomagnetic, neutral atmosphere variability etc.). Description based on scaling features can be applied in the solar wind-magnetosphere-ionosphere interaction studies for further comparison of basic characteristics of intermittent fluctuations in solar wind, magnetosphere and ionosphere systems. Finding the similar scaling features of the solar and geomagnetic data in the ionospheric response might be a signature of common nature of the observed fluctuations. A comprehensive understanding of the scaling properties of the ionospheric indices has relevance for the predictability of the behaviour of the ionosphere within specified time range. Keywords: Ionosphere; scaling; selfsimilarity; multifractality Available at various institutes of the ASCR
Invariance délek v ionosféře

Domény „scaling invariance“ představují oblasti, ve kterých neexistuje žádná význačná charakteristická délka procesu. Invariance délek poukazuje na důležitou vlastnost systému: sobě-podobnost nebo ...

Šauli, Petra; Abry, P.; Cosson, X.; Roux, S.
Ústav fyziky atmosféry, 2007

Evaluation of uncertainty in the area related quantitative precipitation forecast of heavy convective precipitation
Zacharov, Petr, jr.; Řezáčová, Daniela
2007 - English
Extreme convective events have been studied with numerical weather prediction model LM COSMO (horizontal resolution of 2.8km) and radar data. An ensemble of 13 forecasts, which followed from modyfying initial fields, was created for two of analyzed events. Uncertainty in area-related quantitative precipitation forecast (QPF) was evaluated by fraction skill score (FSS) to quantify an ensemble spread and skill. The spread assesses a difference between a control forecast and ensemble member forecasts and the skill evaluates a difference between a precipitation forecast and radar derived precipitation. The uncertainty analysis shows an effect of forecast lead time and space scale as well as a sensitivity to the area structure of precipitation field. In this paper we summarize our first results dealing with the scale influence on the ensemble spread and skill. Pomocí numerického předpovědního modelu LM COSMO (horizontální rozlišení 2.8km) a radarových dat jsme studovali události s extrémními konvektivními srážkami. Pro dvě vybrané události byl vytvořen ensemble 13-ti předpovědí, ktarý vznikl díky modifikaci počátečních podmínek. Nejistota v plošné předpovědi srážek (QPF) byla vyhodnocena pomocí verifikační techniky FSS ("Fraction Skill Score"). Byl stanoven rozptyl ("spread") a kvalita ("skill") ensemble předpovědi. Rozptyl ("skill") stanovuje rozdíl mezi kontrolní předpovědí srážek (předpověď s nezměněnými poč. podmínkami) a předpovědí srážek jednotlivých členů ensemblu. Kvalita ("skill") stanovuje rozdíl mezi polem srážek získaným z radarových měření a členy enseblu. Analýza ukazuje vliv doby předpovědi, velikosti plochy a stuktury pole předpovědi srážek na kvalitu a rozptyl předpovědi. V této studii shrnujeme první výsledky vlivu velikosti plochy pro výpočet plošné srážky na kvalitu a rozptyl ensemble. Keywords: verification; quantitative precipitation forecast; forecast spread; forecast skill; ensemle forecast Available at various institutes of the ASCR
Evaluation of uncertainty in the area related quantitative precipitation forecast of heavy convective precipitation

Extreme convective events have been studied with numerical weather prediction model LM COSMO (horizontal resolution of 2.8km) and radar data. An ensemble of 13 forecasts, which followed from modyfying ...

Zacharov, Petr, jr.; Řezáčová, Daniela
Ústav fyziky atmosféry, 2007

Dependence of the Sweep Rate of Whistler-mode Chorus Emissions on the Plasma Density
Macúšová, Eva; Santolík, Ondřej; Gurnett, D. A.; Pickett, J. S.; Nunn, D.; Trakhtengerts, V. Y.; Demekhov, A. G.; Titova, E. E.; Kozelov, V.; Rycroft, M. J.
2007 - English
Whistler-mode chorus consists of intense electromagnetic wave packets generated by a nonlinear mechanism involving wave-particle interactions. Chorus wave packets are discrete frequency-time structures in a frequency range from a few hundreds of Hz to several kHz changing their frequency on a time scale from a few tenths of seconds to a few seconds. The source region of chorus emissions is localised close to the geomagnetic equatorial plane. Our investigation is based on multipoint measurements of the wideband (WBD) plasma wave instruments on board the four Cluster spacecraft. We investigate the sweep rate of the chorus frequency as a Whistler-mode chorus consists of intense electromagnetic wave packets generated by a nonlinear mechanism involving wave-particle interactions. Chorus wave packets are discrete frequency-time structures in a frequency range from a few hundreds of Hz to several kHz changing their frequency on a time scale from a few tenths of seconds to a few seconds. The source region of chorus emissions is localised close to the geomagnetic equatorial plane. Our investigation is based on multipoint measurements of the wideband (WBD) plasma wave instruments on board the four Cluster spacecraft. We investigate the sweep rate of the chorus frequency as a function of the cold plasma density in the equatorial plane and then we compare it A theoretical model, numerical simulations and also our preliminary results from the measurements predict an increasing sweep rate with decreasing cold plasma density. Keywords: Chorus Emissions Available at various institutes of the ASCR
Dependence of the Sweep Rate of Whistler-mode Chorus Emissions on the Plasma Density

Whistler-mode chorus consists of intense electromagnetic wave packets generated by a nonlinear mechanism involving wave-particle interactions. Chorus wave packets are discrete frequency-time ...

Macúšová, Eva; Santolík, Ondřej; Gurnett, D. A.; Pickett, J. S.; Nunn, D.; Trakhtengerts, V. Y.; Demekhov, A. G.; Titova, E. E.; Kozelov, V.; Rycroft, M. J.
Ústav fyziky atmosféry, 2007

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases