Number of found documents: 10608
Published from to

Projekt elektronizace veřejné správy ve městě Zlíně
Bačová, Zdeňka; Macháček, Jiří; Danko, Lukáš
2015 - Czech
Diplomová práce se zabývá elektronizací veřejné správy v městě Zlíně. Cílem práce je popsat současný stav elektronizace ve městě Zlíně a navrhnout opatření pro její další rozvoj, využití a zefektivnění procesů veřejné správy. Teoretická část popisuje základní pojmy z oblasti eGovernmentu, historii jeho vývoje a jeho nejbližší budoucnost. Dále jsou uvedeny základní právní normy, které upravují tuto oblast. V praktické části je popsán stav elektronizace veřejné správy v podmínkách statutárního města Zlína s využitím SWOT analýzy a jsou navržena opatření pro zlepšení a zefektivnění elektronizace veřejné správy města Zlína. Keywords: eGovernmet; elektronizace veřejné správy; Czech POINT; základní registry; elektronický podpis; datové schránky; eIDAS; eGovernment; Computerization of Public Administration; Basic Registers; Elektronic Signature; Data Boxes Available in digital repository of UTB.
Projekt elektronizace veřejné správy ve městě Zlíně

Diplomová práce se zabývá elektronizací veřejné správy v městě Zlíně. Cílem práce je popsat současný stav elektronizace ve městě Zlíně a navrhnout opatření pro její další rozvoj, využití a ...

Bačová, Zdeňka; Macháček, Jiří; Danko, Lukáš
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Aplikace modelu na měření CSR v kontextu finanční výkonnosti v komerčním bankovnictví v České republice
Paulík, Jiří; Belás, Jaroslav; Tomancová, Lucie
2015 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na měření konceptu společenské odpovědnosti organizací (CSR) v komerčním bankovnictví v České republice a na vztah mezi uplatňováním CSR a finanční výkonnosti komerční banky. Měření bylo provedeno na základě obsahové analýzy veřejně dostupných dat na vzorku čtyř největších tuzemských bank. Analýza vztahu CSR a finanční výkonnosti byla provedena s využitím deskriptivní statistiky a korelační analýzy. Pro potřeby vlastního modelu na měření CSR bylo také provedeno dotazníkové šetření na téma klientské spokojenosti a vnímání CSR strategie z pohledu klientů. Na základě provedených analýz bylo zjištěno, že úroveň uplatňování CSR významně nesouvisí s finanční výkonností bank. Keywords: CSR; společenská odpovědnost; komerční bankovnictví; finanční výkonnost; Social Responsibility; Commercial Banking; Financial Performance Available in digital repository of UTB.
Aplikace modelu na měření CSR v kontextu finanční výkonnosti v komerčním bankovnictví v České republice

Diplomová práce je zaměřena na měření konceptu společenské odpovědnosti organizací (CSR) v komerčním bankovnictví v České republice a na vztah mezi uplatňováním CSR a finanční výkonnosti komerční ...

Paulík, Jiří; Belás, Jaroslav; Tomancová, Lucie
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Projekt implementace EVA pro hodnocení výkonnosti podniku XY
Řandová, Zuzana; Blahová, Michaela; Janas, Tomasz
2015 - Czech
Diplomová práce se zabývá implementací konceptu ekonomické přidané hodnoty pro hodnocení výkonnosti podniku XY. Cílem teoretické části diplomové práce je zpracovat základní teoretické poznatky zaměřené na klasické i moderní přístupy hodnocení výkonnosti s důrazem na koncept EVA. Praktická část se dále dělí na dvě části, analytickou a projektovou. Cílem analytické části je představení společnosti XY, analýza vnitřního a vnějšího prostředí, ve kterém se podnik nachází a provedení finanční analýzy pomocí klasických ukazatelů a podle konceptu EVA s následným rozkladem generátorů hodnoty. Cílem projektové části je na základě zjištěných výsledků z analytické části vytvořit projekt implementace konceptu EVA, definovat možnosti jeho využití, stanovit náklady a zhodnotit rizika a přínosy, které do podniku přináší. Keywords: ekonomická přidaná hodnota; výkonnost; finanční analýza; klasické a moderní ukazatele; čistý operativní zisk po zdanění; čistá operativní aktiva; vážené průměrné náklady kapitálu; implementace; Economic Value Added; Performance; Financial Analysis; Traditional and Modern Indica-tors; Net Operating Profit after Taxes; Net Operating Assets; Weighted Average Costs of Capital; Implementation Available in digital repository of UTB.
Projekt implementace EVA pro hodnocení výkonnosti podniku XY

Diplomová práce se zabývá implementací konceptu ekonomické přidané hodnoty pro hodnocení výkonnosti podniku XY. Cílem teoretické části diplomové práce je zpracovat základní teoretické poznatky ...

Řandová, Zuzana; Blahová, Michaela; Janas, Tomasz
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Projekt měření a řízení výkonnosti podniku KES - kabelové a elektrické systémy, spol. s.r.o.
Sláma, Tomáš; Knápková, Adriana; Vala, Zdeněk
2015 - Czech
Hlavním cílem této diplomové práce je vypracování vhodného konceptu řízení do společ-nosti KES kabelové a elektrické systémy, spol. s.r.o. Teoretická část práce obsahuje kri-tickou literární rešerši zabývající se tradičními a moderními ukazateli pro měření a řízení výkonnosti podniku. V praktické části práce je stručně charakterizován vybraný podnik a poté je zanalyzován prostřednictvím tradičních ukazatelů výkonnosti. Výkonnost vybrané-ho podniku je zanalyzována prostřednictvím ekonomické přidané hodnoty. Projektová část je zaměřena na vytvoření návrhu implementace konceptu EVA do společnosti KES kabe-lové a elektrické systémy, spol. s.r.o. Keywords: ekonomická přidaná hodnota; výkonnost podniku; měření výkonnosti; WACC; NOA; NOPAT; economic value added; company performance; performance measurement Available in digital repository of UTB.
Projekt měření a řízení výkonnosti podniku KES - kabelové a elektrické systémy, spol. s.r.o.

Hlavním cílem této diplomové práce je vypracování vhodného konceptu řízení do společ-nosti KES kabelové a elektrické systémy, spol. s.r.o. Teoretická část práce obsahuje kri-tickou literární rešerši ...

Sláma, Tomáš; Knápková, Adriana; Vala, Zdeněk
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Projekt investování osobního majetku na akciových trzích
Zbořil, Martin; Král', Miloš; Hrubošová, Eva
2015 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na investici na akciových trzích. Cílem je zhodnocení osobního majetku prostřednictvím nákupu cenných papírů na základě fundamentální a technické analýzy. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část popisuje proces investování, akcie a její analýzy - fundamentální, technická a psychologická. Praktická část se zabývá výběrem vhodného brokera, makroanalýzou ekonomik USA a eurozóny, analýzou faktorů působících na ropu a fundamentální analýzou vybraných akcií. Na závěr je popsán nákup akcií a celkové zhodnocení investice. Keywords: akcie; akciový trh; investice; fundamentální analýza; technická analýza; ropa; stock; stock market; investment; fundamental analysis; technical analysis; oil Available in digital repository of UTB.
Projekt investování osobního majetku na akciových trzích

Diplomová práce je zaměřena na investici na akciových trzích. Cílem je zhodnocení osobního majetku prostřednictvím nákupu cenných papírů na základě fundamentální a technické analýzy. Práce je ...

Zbořil, Martin; Král', Miloš; Hrubošová, Eva
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Projekt stanovení hodnoty podniku Cemmac, a.s. pomocí vybraných výnosových metod oceňování
Lamačka, Milan; Fojtík, Libor; Pálka, Přemysl
2015 - Slovak
Cílem této diplomové práce je zjistit hodnotu podniku Cemmac, a.s. k 1.1.2014 využitím výnosových metod oceňování. Teoretická část definuje podnik, jeho hodnotu a za a poskytuje přehled o různých metodách oceňování. Analytická část se zabývá strategickou analýzou společnosti, která hlavně mapuje silné a slabé stránky podniku a taky jeho výnosový potenciál. Využitím metod a postupů finanční analýzy je posouzeno finanční zdraví podniku a vývoj hospodaření v minulosti. Projektová část se zabývá sestavením finančního plánu, který je sestaven na základe finančního zdraví podniku a stanovením hodnoty podniku jako syntézy vybraných výnosových metod. Keywords: finanční analýza; hodnota podniku; strategický finanční plán; strategická analýza; výnosové metody oceňování; financial analysis; company value; strategicfinancial plan; strategic analysis; yield methods of valuation Available in digital repository of UTB.
Projekt stanovení hodnoty podniku Cemmac, a.s. pomocí vybraných výnosových metod oceňování

Cílem této diplomové práce je zjistit hodnotu podniku Cemmac, a.s. k 1.1.2014 využitím výnosových metod oceňování. Teoretická část definuje podnik, jeho hodnotu a za a poskytuje přehled o různých ...

Lamačka, Milan; Fojtík, Libor; Pálka, Přemysl
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Projekt tvorby dlouhodobého a krátkodobého finančního plánu společnosti DOBEŠ-STAVBY s.r.o.
Moučková, Pavlína; Paseková, Marie; Remeš, Daniel
2015 - Czech
Tato diplomová práce řeší problematiku dlouhodobého a krátkodobého finančního plánování. Jejich sestavení je součástí řízení financí ve společnosti a nastínění možných rizik, které se v budoucnu mohou vyskytnout. Cílem práce je sestavení projektu dlouhodobého a krátkodobého finančního plánu pro společnost DOBEŠ-STAVBY s.r.o. V teoretické části práce je popsána základní charakteristika plánování, metody, zásady a průběh pro finanční plánování a jeho sestavení. V praktické části je představen podnik, zpracována finanční analýza, vytvořen dlouhodobý finanční plán ve dvou variantách a krátkodobý finanční plán pro jednotlivá čtvrtletí, který navazuje na základní variantu dlouhodobého plánu. Na základě zjištěných informací je návrh plánu zhodnocen a doporučen postup k jeho realizaci. Keywords: finanční plánování; finanční analýza; dlouhodobý finanční plán; krátkodobý finanční plán; plán rozvahy; plán zisku a ztráty; financial planning; financial analysis; long-term financial plan; short-term financial plan; plan balance sheet; profit and loss plan Available in digital repository of UTB.
Projekt tvorby dlouhodobého a krátkodobého finančního plánu společnosti DOBEŠ-STAVBY s.r.o.

Tato diplomová práce řeší problematiku dlouhodobého a krátkodobého finančního plánování. Jejich sestavení je součástí řízení financí ve společnosti a nastínění možných rizik, které se v budoucnu mohou ...

Moučková, Pavlína; Paseková, Marie; Remeš, Daniel
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Projekt zvýšení výkonnosti s využitím metod a postupů benchmarkingu ve společnosti XY, a.s.
Novotná, Karolina; Král', Miloš; Volný, Bohumil
2015 - Czech
Tato diplomová práce je řešena jako projekt zvýšení výkonnosti podniku pomocí metod a postupů benchmarkingu ve společnosti XY, a. s. Práce je rozdělena do dvou částí, části teoretické a části praktické. V teoretické části je zpracována literární rešerše zaměřena na problematiku výkonnosti podniku a benchmarkingu podle dostupných literárních zdrojů. Praktická část je rozdělena na analytickou část, ve které je provedena analýza současného stavu společnosti a jeho vyhodnocení, a část projektovou, která se zabývá samotnou implementací benchmarkingu. V závěrečné kapitole jsou popsána opatření potřebná pro zvyšování výkonnosti. Keywords: benchmarking; benchmarkingový projekt; výkonnost podniku; odvětví; konkurence; finanční analýza; benchmarking project; company performance; branch; competition; financial analysis Available in digital repository of UTB.
Projekt zvýšení výkonnosti s využitím metod a postupů benchmarkingu ve společnosti XY, a.s.

Tato diplomová práce je řešena jako projekt zvýšení výkonnosti podniku pomocí metod a postupů benchmarkingu ve společnosti XY, a. s. Práce je rozdělena do dvou částí, části teoretické a části ...

Novotná, Karolina; Král', Miloš; Volný, Bohumil
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Projekt hodnocení finanční výkonnosti společnosti XY a.s. pomocí vybraných ukazatelů
Sochorová, Hana; Kramná, Eva; Chmelař, Lukáš
2015 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením finanční výkonnosti společnosti pomocí klasických a moderních ukazatelů a dále návrhem implementace nového systému měření finanční výkonnosti. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá kritickou literární rešerší jednotlivých přístupů a metod hodnocení finanční výkonnosti. Druhá část práce je věnována praktické oblasti, která se zaobírá samotným výpočtem jednotlivých vybraných ukazatelů hodnocení finanční výkonnosti s důrazem na moderní ukazatele a jejich následnou implementací do společnosti XY a.s. Keywords: finanční výkonnost; hodnota; klasické a moderní ukazatele; vážené průměrné náklady na kapitál; ekonomická přidaná hodnota; CFROI; Financial Performance; Value; Traditional and Modern Indicators; Weighted Average Cost of Capital; Economic Value Added Available in digital repository of UTB.
Projekt hodnocení finanční výkonnosti společnosti XY a.s. pomocí vybraných ukazatelů

Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením finanční výkonnosti společnosti pomocí klasických a moderních ukazatelů a dále návrhem implementace nového systému měření finanční výkonnosti. Diplomová ...

Sochorová, Hana; Kramná, Eva; Chmelař, Lukáš
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Projekt implementace konceptu Balanced Scorecard ve společnosti TOKO AGRI a.s.
Vaškůjová, Kateřina; Chmelař, Lukáš; Krovinová, Anna
2015 - Czech
Cílem diplomové práce je navrhnout projekt implementace konceptu Balanced Scorecard, jako strategický nástroj pro řízení a měření výkonnosti společnosti. V teoretické části je zpracována literární rešerše, týkající se oblasti měření výkonnosti ve společnosti a podrobného popisu konceptu Balanced Scorecard. V analytické části je nejdříve popsána společnost TOKO AGRI a. s. a dále následuje externí a interní analýza prostředí společnosti, ve které je zahrnut ukazatel EVA. Poslední částí je projekt implementace konceptu Balanced Scorecard, který navazuje na předchozí výsledky analýz. V závěru práce jsou identifikované rizika, přínosy a náklady, které jsou spojené se zavedením projektu. Keywords: Výkonnost podniku; Ekonomická přidaná hodnota; Balanced Scorecard; řízení; perspektivy BSC; cíle; strategická mapa; měřítka; cílové hodnoty; implementace; Company Performance; Economic Value Added; Managemement; Perspectives of BSC; Strategy Map; Measurements; Target Values; Implementation Available in digital repository of UTB.
Projekt implementace konceptu Balanced Scorecard ve společnosti TOKO AGRI a.s.

Cílem diplomové práce je navrhnout projekt implementace konceptu Balanced Scorecard, jako strategický nástroj pro řízení a měření výkonnosti společnosti. V teoretické části je zpracována literární ...

Vaškůjová, Kateřina; Chmelař, Lukáš; Krovinová, Anna
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases