Number of found documents: 20122
Published from to

Využití 48V technologie pro hybridní pohon osobního automobilu
Morkus Josef; Martin Bauer; Jäger Aleš
2021 -
Tato diplomová práce se zabývá využitím 48 V technologie u osobních automobilů. V první části je provedena rešerše, zabývající se touto technologií a jejím definováním. Jsou zde představeny její hlavní součásti a uspořádání. Dále je provedeno srovnání obdobných konvenčních a hybridních automobilů. Dalším bodem je vytvoření detailních tabulek vozidel, využívajících tuto technologii. Následně je odsimulováno hybridní vozidlo v jízdních cyklech a porovnáno s konvenční variantou pomocí řídících strategií. V poslední části je zhodnoceno reálné testování a porovnány dosažené výsledky.This diploma thesis focuses on the utilization of 48 V technology for passenger cars. The first part consists of defining this technology based on research. The next part consists of comparison between similar hybrid and conventional cars and creating detailed tables of vehicles using 48 V technology. After that we simulate hybrid vehicles in various driving cycles and compare them to conventional variants via several control strategies. The last part consists of evaluation of real tests and the comparison to simulated values. Keywords: 48 V; hybridní vozidlo; Mild Hybrid; 48 V; hybrid vehicle; Mild Hybrid Available in digital repository of ČVUT.
Využití 48V technologie pro hybridní pohon osobního automobilu

Tato diplomová práce se zabývá využitím 48 V technologie u osobních automobilů. V první části je provedena rešerše, zabývající se touto technologií a jejím definováním. Jsou zde představeny její ...

Morkus Josef; Martin Bauer; Jäger Aleš
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Vliv hmotnostního podílu vrstvy na bázi síranu zinečnatého na svařovací parametry a opotřebení elektrod při odporovém svařování
Kolaříková Marie; Vojtěch Haala; Dvořák Milan
2021 -
Diplomová práce se skládá ze dvou části. V první části se zaměřuje na popis problematiky odporového bodového svařování v automobilovém průmyslu a popisem povrchových úprav, které jsou v dnešní době používány na výrobu karoserie automobilu. V druhé části se diplomová práce zaměřuje na experimentální část. Experimentální část práce se zaměřuje na to, zda speciální vrstva na bázi síranu zinečnatého ocelových pozinkovaných plechů ovlivňuje svařovací proces a zda se s rostoucím obsahem S v povlaku mění naměřené parametry. Příprava materiálů a svaření všech vzorků proběhlo v laboratoři odporového bodového svařování ČVUT v Praze. Následné provedené zkoušky proběhly na fakultě strojní ČVUT v Praze.This diploma thesis has been completed from two parts. In the firts part the thesis is dedicated to resistance spot welding at automotive industry and description of surface treatments that are used for the production of the bodywork in the automotive industry nowadays. In the second part the diploma thesis focuses on the expeimental part. The experimental part of the work focuses on whether the special layer based on the zinc sulphate layer galvanized steel sheets affects the welding process and whether the measured parameters change with increasing S content in the coating. The preparation of materials and welding of all samples took place in the laboratory of resistance spot welding at CTU in Prague. Other tests took place at the Faculty of Mechanical Engineering CTU in Prague. Keywords: odporové bodové svařování; automobilový průmysl; Zn povlak; síran zinečnatý; opotřebení elektrod; resistance spot welding; automotive industry; Zn coating; zinc sulphate; electrode wear Available in digital repository of ČVUT.
Vliv hmotnostního podílu vrstvy na bázi síranu zinečnatého na svařovací parametry a opotřebení elektrod při odporovém svařování

Diplomová práce se skládá ze dvou části. V první části se zaměřuje na popis problematiky odporového bodového svařování v automobilovém průmyslu a popisem povrchových úprav, které jsou v dnešní době ...

Kolaříková Marie; Vojtěch Haala; Dvořák Milan
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Čištění a údržba povrchů v energetice
Kuchař Jiří; Martin Machalínek; Chvojka Martin
2021 -
Diplomová práce se zabývá čištěním a údržbou povrchů v energetice. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části je popsána problematika zanášení vnitřních povrchů energetických zařízení, mechanismy vzniku usazenin a problémy, ke kterým dochází zanášením. Dále jsou popsány metody čištění vnitřních povrchů s důrazem na chemické čištění a prevenci. Praktická část se zabývá návrhem metody chemického čištění a aplikací navržené metody na trubkovém svazkovém výměníku s následným vyhodnocením výsledného stavu vnitřního povrchu vybraného zařízení.The diploma thesis deals with the cleaning and maintenance of surfaces in energy industry. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part describes the problem of fouling of the inner surfaces of energy equipment, the mechanisms of scales formation and problems that are affected by fouling. Methods of cleaning inner surfaces are also described with importance on chemical cleaning and prevention. The practical part deals with the design of method of chemical cleaning and application of the designed method on a tube exchanger with subsequent evaluation of the resulting state of the inner surface of the selected equipment. Keywords: Zanášení; usazeniny; chemické čištění; čištění vnitřních povrchů; Fouling; scales; chemical cleaning; cleaning of inner surfaces Available in digital repository of ČVUT.
Čištění a údržba povrchů v energetice

Diplomová práce se zabývá čištěním a údržbou povrchů v energetice. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části je popsána problematika zanášení vnitřních povrchů ...

Kuchař Jiří; Martin Machalínek; Chvojka Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Vliv parametrů a podmínek výrobního procesu odlitku ze slitiny AlSi5Cu3 na přesnost výsledků simulace
Kubelková Irena; Karolína Výletová; Jelínek David
2021 -
Diplomová práce je zaměřena na výrobu odlitku technologií nízkotlakého lití z hliníkové slitiny ve firmě Beneš a Lát a.s. Konkrétně na problematiku dílu turbodmychadlové skříně, řešení, úpravu parametrů a simulaci v programu MAGMASOFT®. Obsahem diplomové práce je teoretický rozbor parametrů ovlivňujících jakost odlitků, vady, technologie výroby jader a jejich ošetření, technologii nízkotlakého lití, slitiny hliníku a konkrétní slitinu AlSi5Cu3 a seznámení se simulačním programem MAGMASOFT®. V praktické části, realizované ve slévárně firmy Beneš a Lát a.s., se práce zaměřuje na zjišťování konkrétních parametrů, které přímo ovlivňují kvalitu místa odlitku s častým vznikem vad a navrhnout jejich optimalizaci a zpřesnění autentičnosti výsledků simulace programu MAGMASOFT®.The master's thesis is focused on the production of casting by low-pressure die casting from aluminum alloy in the company Beneš a Lát a.s. Specifically on the issue of the turbocharger part, solution, parameters adjustment and simulation in the MAGMASOFT® program. The content of the master's thesis is a theoretical analysis of parameters affecting the quality of castings, defects, technology of core production and treatment, technology of low-pressure casting, aluminum alloys and specific alloy AlSi5Cu3 and introduction to the simulation program MAGMASOFT®. In the practical part, made in the foundry of Beneš and Lát a.s., the work focuses on identifying specific parameters that directly affect the quality of the site with frequent defects and to propose their optimization and clarify the authenticity of the simulation results MAGMASOFT®. Keywords: Nízkotlaké lití; Cold-Box; MAGMASOFT; hliníková slitina; AlSi5Cu3; Low pressure die casting; Cold-Box; MAGMASOFT; aluminum alloy; AlSi5Cu3 Available in digital repository of ČVUT.
Vliv parametrů a podmínek výrobního procesu odlitku ze slitiny AlSi5Cu3 na přesnost výsledků simulace

Diplomová práce je zaměřena na výrobu odlitku technologií nízkotlakého lití z hliníkové slitiny ve firmě Beneš a Lát a.s. Konkrétně na problematiku dílu turbodmychadlové skříně, řešení, úpravu ...

Kubelková Irena; Karolína Výletová; Jelínek David
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Hybridní spojování plechů "nýtování v kombinaci s lepením"
Červený Jaroslav; František Málek; Holeček Petr
2021 -
Diplomová práce je zaměřena na měření pevnostních vlastností hybridních spojů vytvořených kombinací lepení a nýtování. Porovnávány jsou čtyři druhy lepidel a tři rozdílné předúpravy povrchu. V práci jsou porovnány vlastnosti lepidel: akrylátového lepidla AR 810 Auratech, metylakrylátového lepidla 3M Scotch-Weld DP 8407, epoxidového lepidla 3M Scotch-Weld DP110 a lepidla na bázi MS polymeru Bison Poly Max. Jako předúpravy povrchu stykových ploch k lepení jsou zde porovnány: odmaštění, tryskání korundovým abrazivem + odmaštění a eloxování + odmaštění. Testovány jsou zde přeplátované hybridní a lepené spoje se styčnou lepenou plochou 30 x 30 mm. Hybridní spoje jsou spojeny vždy jedním těsnícím nýtem Al/St 4,8 x 14,5 mm uprostřed lepené plochy. Spoje jsou testovány ve smyku. Po zkouškách jsou vyhodnoceny pevnosti jednotlivých spojů, vliv optimální vrstvy na pevnost spoje a rozdíl mezi lepenými a hybridními spoji. Na závěr je ekonomické zhodnocení jednotlivých typů spojů.This diploma thesis is focused on measuring the strength properties of hybrid joints created by a combination of gluing and riveting. Four types of adhesives and three different surface pretreatments are compared. In the process, properties of these adhesives are compared: acrylic adhesive AR 810 Auratech, methyl acrylate adhesive 3M Scotch-Weld DP 8407, epoxy adhesive 3M Scotch-Weld DP110 and one adhesive based on MS polymer Bison Poly-Max. The following surface pretreatments of the contact surfaces for gluing are compared: degreasing, corundum abrasive blasting + degreasing, and eloxal coating + degreasing. Lap hybrid and glued joints with an interfacial glued area of 30 x 30 mm are tested here. The hybrid joints are always connected with one sealing rivet Al / St 4.8 x 14.5 mm in the middle of the glued surface. The joints are tested in shear. After the examinations, the strengths of individual joints, the influence of an optimal layer on the joint strength, and the difference between glued and hybrid joints are evaluated. In conclusion, an economic evaluation of individual types of joints is provided. Keywords: lepení; nýtování; hybridní spojení; předúpravy povrchu při lepení; lepidla; rozdělení lepidel; riveting; gluing; surface preatments for gluing; adhesive; rivet bonding Available in digital repository of ČVUT.
Hybridní spojování plechů "nýtování v kombinaci s lepením"

Diplomová práce je zaměřena na měření pevnostních vlastností hybridních spojů vytvořených kombinací lepení a nýtování. Porovnávány jsou čtyři druhy lepidel a tři rozdílné předúpravy povrchu. V práci ...

Červený Jaroslav; František Málek; Holeček Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Metodika aerodynamického řešení vozidla
Baněček Jan; Jan Vorlík; Jirásek Aleš
2021 -
Aerodynamika je v závodních vozech stěžejním oborem. V mé práci se na začátku věnuji obecnému popisu základních aerodynamických prvků na závodních vozidlech. Dále jsem se v teoretické části věnoval popisu CFD výpočtů a jejich využití v praxi. V následné praktické části je popsán vůz Praga R1, na kterém je ukázána metodika aerodynamické analýzy s popisem výsledků jednotlivých CFD simulací. Z CFD simulací vyšlo najevo, jak aerodynamické komponenty na voze Praga R1 spolupracují, a které se nejvíce podílí na výsledném přítlaku a odporu. Následně je sestavena metodika návrhu základních aerodynamických komponent, kde jsou popsány typy na konstrukci základních aerodynamických komponent. Dle těchto typů jsou následně navrženy změny na voze Praga R1, které by mohly zlepšit aerodynamické vlastnosti vozu.Aerodynamics is a one of main discipline on race cars. In my thesis at the begining I devote of general description of the basic aerodynamic components on race car. Furthermore in theoretical part of my thesis I focus on the description of CFD simulations and their use in practise. In practical part of my thesis I descibe race car Praga R1, on which describe the metodology of aerodynamic analysis with description of the results of each CFD simulations. From these CFD simulations I show how aerodynamic components on the Praga R1 car cooperate and which most contribute on negative lift and drag. Like next I suggest metodology of aerodynammic design basic aerodynamic components, where are describe types for the design of basic aerodynamic components. According to these types, I subsequently proposed changes to the Praga R1 race car that could improve the aerodynamic characteristics of this race car. Keywords: Aerodynamika; Závodní vozy; CFD simulace; analýza; Praga; Aerodynamika závodních vozidel; Aerodynamics; race cars; CFD simulations; analysis; Praga; aerodynamice of race cars Available in digital repository of ČVUT.
Metodika aerodynamického řešení vozidla

Aerodynamika je v závodních vozech stěžejním oborem. V mé práci se na začátku věnuji obecnému popisu základních aerodynamických prvků na závodních vozidlech. Dále jsem se v teoretické části věnoval ...

Baněček Jan; Jan Vorlík; Jirásek Aleš
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Náhrada klasické ocelové konstrukce železničních mostů konstrukcí z parapetních nosníků
Kolařík Ladislav; Bohumil Vender; Kuklík Vladimír
2021 -
Diplomová práce je zaměřená na výrobu konstrukcí železničních mostů z parapetních nosníků. V teoretické části se zabývá rozborem hlavních nosných konstrukcí, tavných svařovacích metod MAG (135) a SAW (121). V praktické části je rozebrána výroba spodku ocelového mostu z parapetních nosníků. Dále byly svařeny 4 vzorky plechů představující masivní desku mostu o tloušťce 80 mm, které byly následně podrobeny hodnocení kvality podle požadavků kvalifikační normy ČSN EN ISO 15614. Na závěr je provedeno porovnání z hlediska mechanických vlastností a ekonomie výroby.The diploma thesis is focused on the production of railway bridges for structures made of parapet beams. In the theoretical part I deal with the analysis of the framework, fusion welding method MAG and SAW. In the partical part there is discussed production of lower part of the bridge of parapets beams. Further 4 samples were welded from sheets. These samples are representing masive iron plate, the lower part of the bridge. The samples were tested in the laboratory in Dekra company. The evaluation is done by comparing by mechanical properties and economy of the production. Keywords: Svařování; MAG; svařování pod tavidlem; ocelové mosty; destruktivní; nedestruktivní; zkoušky svaru; Welding; MAG; Submerged Arc Welding; steel bridges; destructive; non-destructive; weld tests Available in digital repository of ČVUT.
Náhrada klasické ocelové konstrukce železničních mostů konstrukcí z parapetních nosníků

Diplomová práce je zaměřená na výrobu konstrukcí železničních mostů z parapetních nosníků. V teoretické části se zabývá rozborem hlavních nosných konstrukcí, tavných svařovacích metod MAG (135) a SAW ...

Kolařík Ladislav; Bohumil Vender; Kuklík Vladimír
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Konstrukční návrh a materiálové řešení zakrytování bočního světla automobilu
Bryksí Stunová Barbora; Tomáš Zdarsa; Krebs Stefan
2021 -
Diplomová práce řeší výběr materiálu, technologické požadavky a konstrukční návrh krytu optické soustavy umístěné v automobilu. Obsahuje rešerši plastových materiálů používaných v automobilovém průmyslu, uvádí jejich výhody a nevýhody pro řešenou aplikaci a nabízí konkrétní materiál, vhodný pro vstřikování plastů. Práce dále řeší technologické požadavky na konstrukci z hlediska technologie vstřikování plastů, kde se zabývá také otázkou spojování materiálů a stupňů krytí. Diplomová práce poté nabízí a popisuje návrh konstrukčního řešení jednotlivých dílů. Pro vybrané díly je vytvořeno a zhodnoceno několik ideových variant zaformování.The diploma thesis deals with the choice of material, technological requirements and design of the cover of the optical system located in the car. It contains a search of plastic materials used in the automotive industry, lists their advantages and disadvantages for the application and offers a specific material suitable for plastic injection. The work also addresses the technological requirements for the structure in terms of plastic injection technology, where it also addresses the issue of joining materials and degrees of protection. The diploma thesis then offers and describes the design of individual parts. Several variants of molding are created and evaluated for selected parts. Keywords: optická soustava; polymery; vstřikování plastů; technologičnost konstrukce; optical system; polymers; injection moulding; technological design Available in digital repository of ČVUT.
Konstrukční návrh a materiálové řešení zakrytování bočního světla automobilu

Diplomová práce řeší výběr materiálu, technologické požadavky a konstrukční návrh krytu optické soustavy umístěné v automobilu. Obsahuje rešerši plastových materiálů používaných v automobilovém ...

Bryksí Stunová Barbora; Tomáš Zdarsa; Krebs Stefan
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Ověření koeficientu účinnosti procesu CMT svařování
Kolařík Ladislav; Štěpán Dlouhý; Ježek Štěpán
2021 -
V posledních letech bylo vyvinuto mnoho inovativních svářecích technologií, které umožňují spojovat hybridní materiály jako např. ocel s hliníkovými slitinami. Mezi tyto nové technologie také patří svařovací proces CMT- Cold Metal Transfer od společnosti Fronius. CMT je technologie s nízkým vnesením tepla při svařování. Ověření tepelné účinnosti CMT metody svařování se věnovalo několik studií, avšak ty proběhly za různých podmínek. Cílem této diplomové práce je návrh experimentu a realizace zkušebních měření pomocí robotizovaného pracoviště a ověření koeficientu účinnosti procesu CMT svařování.In recent years many innovative welding technologies have been developed to join hybrid materials such as steel with aluminum alloys. These new technologies also include CMT- Cold Metal Transfer welding process from company Fronius. CMT is a low heat input welding technology. Several studies were carried out to verify the heat input efficiency of the CMT welding method but these were carried out with various different conditions. The aim of the work is the design of an experiment and the implementation of test measurements using a robotic workplace and verification of the heat input efficiency of the CMT welding process. Keywords: CMT; Cold Metal Transfer; koeficient tepelné účinnosti; svařování; CMT; Cold Metal Transfer; welding; heat input efficiency Available in digital repository of ČVUT.
Ověření koeficientu účinnosti procesu CMT svařování

V posledních letech bylo vyvinuto mnoho inovativních svářecích technologií, které umožňují spojovat hybridní materiály jako např. ocel s hliníkovými slitinami. Mezi tyto nové technologie také patří ...

Kolařík Ladislav; Štěpán Dlouhý; Ježek Štěpán
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Vývoj odlitku převodovky z vysokopevnostní Al slitiny
Herman Aleš; Jindřich Zeman; Kolda Vlastimil
2021 -
Tato diplomová práce se zabývá návrhem odlitků dvoudílné skříně převodovky z vysokopevnostní hliníkové slitiny pro závodní motocykl s využitím simulačních výpočtů v softwaru ProCast od společnosti ESI Group. Teoretická část je věnována hliníkovým slitinám a principům zvyšování jejich pevnosti. Praktická část se zabývá návrhem experimentálního materiálu, konstrukčním a technologickým návrhem odlitků, simulací výrobního procesu gravitačního lití a následnou výrobou a kontrolou těchto odlitků.This diploma thesis deals with the design of castings of a two-part gearbox housing made of high-strength aluminum alloy for a university racing motorcycle using simulation calculations in ProCast software from the ESI Group. The theoretical part is devoted to aluminum alloys and the principles of increasing their strength. The practical part deals with the design of experimental material, structural and technological design of castings, simulation of the production process of gravity casting and subsequent production and inspection of these castings. Keywords: Hliníkové slitiny; návrh; simulace; optimalizace; výroba; kontrola; Aluminum alloys; design; simulation; optimization; production; inspection Available in digital repository of ČVUT.
Vývoj odlitku převodovky z vysokopevnostní Al slitiny

Tato diplomová práce se zabývá návrhem odlitků dvoudílné skříně převodovky z vysokopevnostní hliníkové slitiny pro závodní motocykl s využitím simulačních výpočtů v softwaru ProCast od společnosti ESI ...

Herman Aleš; Jindřich Zeman; Kolda Vlastimil
České vysoké učení technické v Praze, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases