Number of found documents: 10608
Published from to

Projekt rozšíření služeb soukromé kliniky ABC
Hanáková, Kristina; Slaný, Jaroslav; Bejtkovský, Jiří
2015 - Czech
Cílem diplomové práce je vytvoření projektu na rozšíření služeb soukromé kliniky ABC. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část popisuje nejen východiska obecného marketingu a služeb, ale zohledňuje specifika marketingu a služeb ve zdravotnictví. Zaměřuje se na vytváření marketingových strategií a plánů, definuje marketingové prostředí včetně jeho analýz jako je PEST analýza, Porterova analýza konkurenčních sil a SWOT analýza. Praktická část charakterizuje činnost kliniky ABC, popisuje a analyzuje její současný stav. Na základě výsledků analýz navrhuje projekt na rozšíření poskytovaných služeb. Keywords: marketing; služby; zdravotnictví; analýza; projekt; services; health care; analysis; project Available in digital repository of UTB.
Projekt rozšíření služeb soukromé kliniky ABC

Cílem diplomové práce je vytvoření projektu na rozšíření služeb soukromé kliniky ABC. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část popisuje nejen východiska obecného marketingu ...

Hanáková, Kristina; Slaný, Jaroslav; Bejtkovský, Jiří
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Projekt zlepšení image Nemocnice Třebíč
Kostelníková, Milada; Staňková, Pavla; Kozák, Vratislav
2015 - Czech
Diplomová práce se věnuje projektu zlepšení image nemocnice Třebíč. Práce je rozdělena na dvě části teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zaobírá poznatky ze studia odborné literatury, které se zabývají problematikou marketingu, marketingu ve zdravotnictví, firemní image a firemní kulturou. Výsledkem praktické části je vypracování dotazníkového šetření, PEST analýzy, Porterovy analýzy a SWOT analýzy. Získané poznatky jsou podkladem pro projektovou část, která obsahuje aktivity a doporučení, které by měly pomoci přispět k lepší image. Na závěr jsou zhodnoceny náklady a rizika projektu. Keywords: marketing ve zdravotnictví; firemní image; firemní kultura; nemocnice; zdravotnictví; PEST analýza; Porterova analýza; SWOT analýza; marketing in the public health; corporate image; corporate culture; hospital; healthcare; PEST analysis; Porter analysis; SWOT analysis Available in digital repository of UTB.
Projekt zlepšení image Nemocnice Třebíč

Diplomová práce se věnuje projektu zlepšení image nemocnice Třebíč. Práce je rozdělena na dvě části teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zaobírá poznatky ze studia odborné literatury, ...

Kostelníková, Milada; Staňková, Pavla; Kozák, Vratislav
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Strategie snižování obecné kriminality na území Zlínského kraje
Jančaříková, Zlata; Novosák, Jiří; Smékalová, Lenka
2015 - Czech
Diplomová práce se zaměřuje na strategii snižování obecné kriminality na území Zlínského kraje. Zabývá se postavením Zlínského kraje v oblasti kriminality v mezikrajském srovnání se zohledněním časového vývoje, dále také analyzuje vnitřní rozdíly na území Zlínského kraje vzhledem k úrovni kriminality a faktory ovlivňující úroveň kriminality na území to-hoto kraje. Ze zjištěných údajů analytické části je sestavena SWOT analýza a na základě definovaných problémů je sestaven návrh projektu, který by mohl vést ke zlepšení analy-zované situace a ke zmírnění dopadů trestné činnosti na obyvatele Zlínského kraje. Keywords: Zlínský kraj; kriminalita; trestný čin; SWOT analýza; Zlin Region; Criminality; Offence; SWOT analysis Available in digital repository of UTB.
Strategie snižování obecné kriminality na území Zlínského kraje

Diplomová práce se zaměřuje na strategii snižování obecné kriminality na území Zlínského kraje. Zabývá se postavením Zlínského kraje v oblasti kriminality v mezikrajském srovnání se zohledněním ...

Jančaříková, Zlata; Novosák, Jiří; Smékalová, Lenka
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Projekt kontinuálního zvyšování efektivity systému řízení práce nelékařských zdravotnických pracovníků na neurologickém oddělení KNTB Zlín a.s.
Pavlátová, Bohumila; Kolková, Monika; Slaný, Jaroslav
2015 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na využití metod štíhlého zdravotnictví, k efektivnímu systému řízení práce, na neurologickém oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. V teoretické části vycházíme z poznatků odborné literatury a popisujeme kvalitu, lean healthcare a metody zvyšování efektivnosti systému řízení práce. V praktické části je představena nemocnice i neurologické oddělení, provedena analýza současného stavu a navržení stavu budoucího. V analytické i projektové části jsme využili procesní mapování, interní audit, Kanban systém, 5S, vizualizaci a standardizaci. Keywords: lean healthcare; vizualizace; standardizace; procesní mapa; interní audit; visualization; standardization; process mapping; internal audit Available in digital repository of UTB.
Projekt kontinuálního zvyšování efektivity systému řízení práce nelékařských zdravotnických pracovníků na neurologickém oddělení KNTB Zlín a.s.

Diplomová práce je zaměřena na využití metod štíhlého zdravotnictví, k efektivnímu systému řízení práce, na neurologickém oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. V teoretické části ...

Pavlátová, Bohumila; Kolková, Monika; Slaný, Jaroslav
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Možnosti dalšího rozvoje ORP Luhačovice pro období 2014 2020 formou katalogu projektů
Křenková, Veronika; Hájek, Oldřich; Novosák, Jiří
2015 - Czech
Výstupem diplomové práce je návrh katalogu projektů pro ORP Luhačovice v programovém období 2014 2020. Teoretická část pojednává o kohezní politice Evrop-ské unie, stručně popisuje její historický vývoj, nástroje a cíle, představuje strukturální fon-dy EU. Praktická část je soustředěna na socioekonomickou analýzu města Luhačovice včetně SWOT analýzy. Následuje dotazníkové šetření. Na základě výsledků z průzkumu byl navržen katalog projektů pro město na programovací období 2014 2020. Keywords: operační program; Evropská unie; kohezní politika; strukturální fondy; ORP Luhačovice; socioekonomická analýza; katalog projektů; operational program; the European Union; cohesion policy; structural funds; MEP Luhačovice; socio-economic analysis; project catalogue Available in digital repository of UTB.
Možnosti dalšího rozvoje ORP Luhačovice pro období 2014 2020 formou katalogu projektů

Výstupem diplomové práce je návrh katalogu projektů pro ORP Luhačovice v programovém období 2014 2020. Teoretická část pojednává o kohezní politice Evrop-ské unie, stručně popisuje její historický ...

Křenková, Veronika; Hájek, Oldřich; Novosák, Jiří
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Projektové řešení produktu sociálního cestovního ruchu ve Zlínském kraji
Režnarová, Tereza; Tučková, Zuzana; Urbanovský, Zdeněk
2015 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá vytvořením produktu sociálního cestovního ruchu Rekondičního pobytu, který je zaměřen na specifickou skupinu seniorů. V teoretické části této práce jsou vysvětleny pojmy jako cestovní ruch, sociální cestovní ruch, sociální ekonomika, popsány specifické segmenty sociálního cestovního ruchu a organizace a projekty zabývající se sociálním cestovním ruchem. Analytická část se nejdříve zabývá charakteristikou Zlínského kraje, současnou nabídkou a poptávkou po produktech sociálního cestovního ruchu a způsobech financování těchto produktů. Ve druhé části se pak zabývá samotnou tvorbou produktu, Rekondičního pobytu pro seniory, kalkulací jeho ceny a výpočtem možné výše dotace. Keywords: Cestovní ruch; sociální cestovní ruch; Sociální fond; senioři; rodiny s dětmi; handicapované osoby; nezisková organizace; Zlínský kraj; Tourism; social tourism; Social fund; seniors; families with children; people with disabilities; non-profit organization; Zlin Region Available in digital repository of UTB.
Projektové řešení produktu sociálního cestovního ruchu ve Zlínském kraji

Tato diplomová práce se zabývá vytvořením produktu sociálního cestovního ruchu Rekondičního pobytu, který je zaměřen na specifickou skupinu seniorů. V teoretické části této práce jsou vysvětleny ...

Režnarová, Tereza; Tučková, Zuzana; Urbanovský, Zdeněk
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Projekt založení podniku na americkém trhu
Vlachynská, Petra; Tučková, Zuzana; Slavík, Pavel
2015 - Czech
Předmětem této práce je vytvořit plán pro založení podniku. Tento podnikatelský plán je zaměřen na založení nového podniku, konkrétně na americkém trhu. Práce se skládá ze dvou částí, a to teoretické a praktické. V teoretické části je provedena literární rešerše na dané téma pomocí tuzemské a zahraniční literatury. Praktická část je složena ze dvou částí, v prvním analytickém oddílu představena společnost Cardbox Packaging s.r.o. a objasněna ekonomická situace na americkém trhu. Druhý, projektový, oddíl se již zabývá samotným plánováním a vytvořením jednotlivých částí business plánu, jež slouží jako podklad pro založení společnosti. Hlavním výstupem je zjištění, zda je projekt realizovatelný či nikoliv. Keywords: Podnik; trh; založení podniku; podnikatelský plán; právní formy podnikání; analýza trhu; plánování; Enterprise; marketplace; establishment of enterperise; business plan; legal form of business; analysis of market; planning Available in digital repository of UTB.
Projekt založení podniku na americkém trhu

Předmětem této práce je vytvořit plán pro založení podniku. Tento podnikatelský plán je zaměřen na založení nového podniku, konkrétně na americkém trhu. Práce se skládá ze dvou částí, a to teoretické ...

Vlachynská, Petra; Tučková, Zuzana; Slavík, Pavel
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Projekt řízení zaměstnaneckých benefitů v podniku XY
Slovaková, Monika; Novák, Petr; Bačík, Petr
2015 - Czech
Cílem diplomové práce je analyzovat současné nastavení zaměstnaneckých benefitů v podniku XY a navrhnout doporučení, vedoucí ke zlepšení využití zaměstnaneckých výhod jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele, z hlediska daňového zvýhodnění. Teoretická část je zaměřena na odměňování zaměstnanců, možnosti poskytování zaměstnaneckých benefitů, jejich členění, a to zda jsou či nejsou daňově zvýhodněny. Analytická část je orientována především na podnik, jeho charakteristiku, současný stav zaměstnaneckých výhod, spokojenost a preference zaměstnanců, a to jak nabízené výhody ovlivňují zdanění. Projektová část je zaměřena na projekt, který na základě výsledků předchozí analýzy, nastaví doporučení pro zlepšení systému zaměstnaneckých výhod. Projekt bude podroben rizikové, časové, nákladové a odpovědnostní analýze. Keywords: systém odměňování; motivace; zaměstnanecké benefity; zaměstnanec; zaměstnavatel; the remuneration system; motivation; employee benefits; employee; employer Available in digital repository of UTB.
Projekt řízení zaměstnaneckých benefitů v podniku XY

Cílem diplomové práce je analyzovat současné nastavení zaměstnaneckých benefitů v podniku XY a navrhnout doporučení, vedoucí ke zlepšení využití zaměstnaneckých výhod jak pro zaměstnance, tak pro ...

Slovaková, Monika; Novák, Petr; Bačík, Petr
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Projekt výstavby rodinných domů v obci Kněždub a návrh jeho financování
Chromečková, Hana; Otrusinová, Milana; Pastuszková, Eliška
2015 - Czech
Diplomová práce shrnuje současný investiční záměr obce, jeho ekonomickou stránku a vliv na hospodaření obce. Zároveň také řeší vhodnou formu financování další etapy. V teoretické části jsou definovány pojmy týkající se obce a dále je zde popsána problematika územních samosprávných celků. Praktická část se zabývá finanční analýzou a hospodařením obce. V závěru práce nalezneme realizovanou první etapu investičního projektu a návrh druhé etapy s uvedením nejlepších možných způsobů financování. Keywords: obec; rozpočet; rozpočtová skladba; finanční analýza; investiční záměr; projekt; dotace; příjmy; výdaje; vlastní zdroje; úvěr; municipality; budget; budget structure; financial analysis; investment intention; project; grant; income; expenses; own sources; credit Available in digital repository of UTB.
Projekt výstavby rodinných domů v obci Kněždub a návrh jeho financování

Diplomová práce shrnuje současný investiční záměr obce, jeho ekonomickou stránku a vliv na hospodaření obce. Zároveň také řeší vhodnou formu financování další etapy. V teoretické části jsou definovány ...

Chromečková, Hana; Otrusinová, Milana; Pastuszková, Eliška
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Projekt stanovení hodnoty společnosti VITAR, s.r.o. vybranými výnosovými metodami oceňování
Kenša, Václav; Pálka, Přemysl; Kramná, Eva
2015 - Czech
Diplomová práce je zaměřená na stanovení hodnoty společnosti VITAR, s.r.o. vybranými výnosovými metodami. Práce je rozdělena na dvě hlavní části, teoretickou a praktickou. Teoretická část popisuje teoretické poznatky týkající se problematiky oceňování podniku. Praktická část se skládá z analytického a projektového oddílu. Analytický oddíl je zaměřen na analýzu vnějšího, vnitřního a tržního prostředí podniku. V rámci projektového oddílu je provedeno stanovení hodnoty společnosti s využitím strategického finančního plánu, stanovením diskontní míry a vymezením nutného provozního kapitálu. Keywords: hodnota; oceňování; diskontní míra; strategický finanční plán; volný peněžní tok; výnosové metody; value; valuation; discount rate; strategic financial plan; free cash flow; yield methods Available in digital repository of UTB.
Projekt stanovení hodnoty společnosti VITAR, s.r.o. vybranými výnosovými metodami oceňování

Diplomová práce je zaměřená na stanovení hodnoty společnosti VITAR, s.r.o. vybranými výnosovými metodami. Práce je rozdělena na dvě hlavní části, teoretickou a praktickou. Teoretická část popisuje ...

Kenša, Václav; Pálka, Přemysl; Kramná, Eva
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases