Počet nalezených dokumentů: 194290
Publikováno od do

Běh v kontextu vývojové kineziologie
Růžek, Ondřej; Bačáková, Radka; Pokorný, Jan
2024 - český
Title: Running in the context of developmental kinesiology Objective: The objective of this diploma thesis was to describe the running gait in the context of human developmental ontogenesis. From information sources working with the topic of developmental kinesiology, a comprehensive text was prepared on the influence of establishing posture on the subsequent development of locomotion patterns of walking and running. Methods: The compilation method was used in this work. Relevant peer-reviewed articles were drawn upon to identify current information on running kinesiology for subsequent interdisciplinary comparison of approaches to the definition and description of the running stride cycle. Results: In the thesis, it was repeatedly emphasized that reaching the float phase in a running gait is a genetically conditioned in a person's life. The thesis that the central control of postural-locomotor function is already engaged in the first year of life thanks to genetically encoded programs. In parallel with how the musculoskeletal system strengthens during the first year of life with the aim of overcoming gravity and achieving bipedality, the strength of functional control at the level of the CNS. Key words: step cycle of running, running, locomotion, posture, kinesiology of running Název: Běh v kontextu vývojové kineziologie Cíl: Cílem této diplomové práce bylo popsat krokový cyklus běhu v kontextu motorické ontogeneze člověka. Z informačních zdrojů pracujících s tématem vývojové kineziologie byl zpracován ucelený text o vlivu založení postury na následovný vývoj lokomočních vzorů chůze a běhu. Metody: V práci byla využita metoda kompilace. Bylo čerpáno z relevantních odborných článků s cílem zjištění aktuálních informací o kineziologii běhu pro následovné mezioborové srovnání přístupů k definici a popisu krokového cyklu běhu. Výsledky: V práci bylo opakovaně akcentováno, že dosažení letové fáze v běžeckém kroku je geneticky podmíněnou vývojovou etudou v životě člověka. Práce vysvětluje, že centrální kontrola posturálně-lokomoční funkce se angažuje již v prvním roce života právě díky geneticky zakódovaným programům. Paralelně s tím, jak sílí muskuloskeletální aparát v průběhu prvního roku života s cílem přemoci gravitaci a dosáhnout na bipedalitu, sílí rovněž funkční řízení na úrovni CNS. Klíčová slova: krokový cyklus běhu, běh, lokomoce, postura, kineziologie běhu Klíčová slova: krokový cyklus běhu; běh; lokomoce; postura; kineziologie běhu; gait cycle of running; running; locomotion; posture; kinesiology of running Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Běh v kontextu vývojové kineziologie

Title: Running in the context of developmental kinesiology Objective: The objective of this diploma thesis was to describe the running gait in the context of human developmental ontogenesis. From ...

Růžek, Ondřej; Bačáková, Radka; Pokorný, Jan
Univerzita Karlova, 2024

Ultrarychlá dynamika nosičů náboje ve 2D materiálech
Koutenský, Petr; Kozák, Martin
2024 - český
Title: Ultrafast dynamics of charge carriers in 2D materials Author: Bc. Petr Koutenský Department: Department of Chemical Physics and Optics Supervisor: RNDr. Martin Kozák, Ph.D., Department of Chemical Physics and Optics Abstract: The goal of this thesis was to study ultrafast dynamics of excitons in monolayers of transient metal dichalcogenides WSe2 and MoS2 using methods of ultrafast laser spectroscopy. We focus on two types of processes in this thesis. We measured ultrafast dynamics of carrier recombination and inter-valley scattering of excitons. We also focused on ultrafast manipulation with excitonic energy levels which allows us to remove the energy degeneracy in different minima of the band structure using coherent optical effects (optical Stark effect and Bloch-Siegert shifts). In the future, the observed phenomena could contribute to developement of new utrafast optical and optoelectronical devices exploting so called valley polarization of electrons in the studied materials. Keywords: Ultrashort laser puses, time-resolved laser spectroscopy, nonlinear op- tics, 2D crystals iii Název práce: Ultrarychlá dynamika nosičů náboje ve 2D materiálech Autor: Bc. Petr Koutenský Katedra: Katedra chemické fyziky a optiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Martin Kozák, Ph.D., Katedra chemické fyziky a optiky Abstrakt: Cílem této práce bylo experimentálně zkoumat ultrarychlou dynamiku excitonů v monovrstvách dichalkogenidů přechodných kovů WSe2 a MoS2 pomocí metod ultrarychlé laserové spektroskopie. Práce se zaměřuje na pozorování dvou typů procesů. Konkrétně jsme měřili dynamiku rekombinace a meziúdolního roz- ptylu excitonů. Dále se v práci zaměřujeme na ultrarychlou manipulaci s energe- tickými hladinami excitonů dovolující sejmout energetickou degeneraci v různých minimech pásové struktury pomocí optických koherentních jevů (optický Star- kův jev a Bloch-Siegertův posuv). Pozorované jevy mohou v budoucnu přispět k rozvoji nového typu ultrarychlých optických a optoelektronických součástek a nového typu elektroniky využívající tzv. údolní polarizaci elektronů v látkách. Klíčová slova: Ultrakrátké laserové pulzy, časově-rozlišená laserová spektroskopie, nelineární optika, 2D krystaly iii Klíčová slova: Ultrakrátké laserové pulzy|časově-rozlišená laserová spektroskopie|nelineární optika|2D krystaly; Ultrashort laser puses|time-resolved laser spectroscopy|nonlinear optics|2D crystals Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Ultrarychlá dynamika nosičů náboje ve 2D materiálech

Title: Ultrafast dynamics of charge carriers in 2D materials Author: Bc. Petr Koutenský Department: Department of Chemical Physics and Optics Supervisor: RNDr. Martin Kozák, Ph.D., Department of ...

Koutenský, Petr; Kozák, Martin
Univerzita Karlova, 2024

Hodnocení úrovně wellbeingu u vybraných vysokoškolských studentů a nastavení mysli ve vztahu ke studijním výsledkům
Koldová, Petra
2024 - český
This diploma thesis focuses on the level of well-being of selected university students and their mindset in relation to school results. The theoretical part is focused on explaining the key concept of well-being and its possible measurement methods. The next big chapter consists of mindset, its brief characteristics and the possibilities of its division. At the end of the theoretical part, there is a chapter focused on the mindset of university students, the content of which is supported by many foreign studies. The practical part elaborates the collected data from on a questionnaire survey, which was based on the set goals, i.e. the determination of the level of academic well-being among selected university students with the expanding goal of determining well-being from a short-term perspective. To find out student life satisfaction and try to confirm the relationship between mindset and school success. When comparing the data, it was found that the overall level of well-being among the university students interviewed was above average, i.e. 6.06, which is a positive result and well-being in the short term is also at a relatively high level, specifically the average value was 5.7. We can say that the selected students are mentally well, without major depression. In the long term, students are... Tato diplomová práce se zaměřuje na úroveň wellbeingu u vybraných vysokoškolských studentů a jejich mindset ve vztahu se školními výsledky. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení stěžejního pojmu wellbeing a jeho možné způsoby měření. Další velkou kapitolu tvoří mindset, jeho stručná charakteristika a možnosti jeho dělení. Teoretickou část uzavírá kapitola zaměřená na mindset vysokoškolských studentů, jejíž obsah je podložen mnoha zahraničními studiemi. Praktická část rozpracovává nasbíraná data z dotazníkového šetření, které se opíralo o stanovené cíle, tj. zjištění úrovně akademického wellbeingu u vybraných vysokoškolských studentů s rozšiřujícím cílem zjišťující wellbeing z krátkodobého hlediska. Zjistit studentskou životní spokojenost a pokusit se potvrdit vztah mezi mindsetem a školní úspěšností. Při komparaci dat bylo zjištěno, že celková úroveň wellbeingu u dotazovaných vysokoškolských studentů byla nadprůměrná, tj. 6,06, což je pozitivní výsledek a rovněž wellbeing z krátkodobého hlediska je na relativně vysoké úrovni, konkrétní průměrná hodnota byla 5,7. Můžeme říct, že vybraní studenti jsou v psychické pohodě bez větších depresí. Z dlouhodobého hlediska jsou studenti unavení a čelí vysoké míře stresu, což může kopírovat lifestyle vysokoškolských studentů. Nadprůměrná hodnota, tj. 6,8,... Klíčová slova: blahobyt; nastavení mysli; pozitivní psychologie; školní úspěšnost; vysokoškolští studenti; wellbeing; mindset; positive psychology; school success; university students Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Hodnocení úrovně wellbeingu u vybraných vysokoškolských studentů a nastavení mysli ve vztahu ke studijním výsledkům

This diploma thesis focuses on the level of well-being of selected university students and their mindset in relation to school results. The theoretical part is focused on explaining the key concept of ...

Koldová, Petra
Univerzita Karlova, 2024

Metody značení těla a potravy hmyzu a jejich využití u včel (Anthophila)
Macháčková, Lenka
2024 - český
Marking methods represent often an essential part of many studies which target on insect biology. These marking techniques sometimes represent the only possible way to obtain new and important informations. In the first part of the thesis I deal with individual insect labeling, which was used for marking of solitary bees and their nests as a tool of obtaining informations about nesting bee dynamics in aggregation. Our study show that nest owner replacements are very common in all four species. However, a large percentage of the nests were abandoned by the female owners before owner change. Only a part of all the nests were trully usurped on the nesting site. The true usurpations thus represent rather minor part of observed nest owner replacement situations. The bees surprisingly often abandon their nests and found the new ones. The frequent contacts of the females on a nesting site occur as a result of common nest owner replacements. High tolerance of bees to each other together with tolerance of usurpations and low level of aggression may thus represent one of the possible ways towards communality and other types of social behaviour. In the second part of the thesis I focus on the possibilities of food marking in bees. Effectivity of sugar and pollen utilization are not yet fully understood in... Metody zna ení p edstavují asto nezbytnou sou ást ady studií, které se zabývají biologií hmyzu. Tyto zna ící techniky mnohdy p edstavují jedinou možnost, jak získat nové a d ležité informace. V první ásti práce se zabývám individuálním zna ením, které bylo využito pro ozna ení samotá ských v el a jejich hnízd jakožto prost edku získání informací o hnízdní dynamice samic žijících na hnízdišti v agregaci. Práce ukazuje, že samice se v hnízdech m ní velmi asto a b žn u všech ty ech studovaných druh . Avšak velké procento obsazení hnízda samicí nastalo až po jeho opušt ní p edchozí majitelkou. Pouze ást ze všech hnízd na hnízdišti byla skute n usurpovaná. Pravé usurpace reprezentují tedy spíše minoritní ást pozorovaných zm n majitel v hnízdech. V ely p ekvapiv asto opouští svá hnízda a zakládají nová. Díky astému st ídání majitelek v hnízdech dochází k astým kontakt m samic na hnízdišti. Velká tolerance v el v i sob , spolu s p ekvapivou tolerancí usurpací a nízkou agresivitou, tak m že p edstavovat možnou cestu ke vzniku komunálního spole enství v el a jiných typ sociálního chování. V druhé ásti práce se potom zam uji na možnosti ozna ení potravy u v el. Efektivita využívání pylu a cukru v kolonii eusociálních v el nejsou dosud pln pochopeny. Zkoumání složitosti nutri ního toku v kolonii však vyžaduje... Klíčová slova: metody značení; lanthanoidy; ICP-OES; včely; marking technique; lanthanides; ICP-OES; bees Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Metody značení těla a potravy hmyzu a jejich využití u včel (Anthophila)

Marking methods represent often an essential part of many studies which target on insect biology. These marking techniques sometimes represent the only possible way to obtain new and important ...

Macháčková, Lenka
Univerzita Karlova, 2024

Sebepojetí současných českých sportovních novinářů
Chladová, Marta; Němcová Tejkalová, Alice; Waic, Marek; Waschková Císařová, Lenka
2024 - český
The profession of sports journalists, according to the literature, is in various ways outside the standards of journalistic practice. The content, form and importance of their work is often questioned. Sports editorial offices tend to work according to rules that are not typical of the rest of the media; they operate in a 'world of their own'. This dissertation reveals how sports journalists themselves perceive their profession. The qualitative research, based on in-depth interviews with former and active sports journalists from different types of media, describes their work in general terms and highlights the unique features of the profession that might enlighten their position in the journalistic hierarchy and identify any specifics that the journalists themselves perceive as relevant. The grounded theory method has been used for the analysis, through which the thesis defines the central and other major themes that resonate in and out of academia and co-create the image of sports journalists. The main aim of the research is to answer the question what the professional self-concept of Czech sports journalists is. The dissertation is a summary of findings concerning the everyday life of Czech sports journalists, with an emphasis on the characteristics of the key specifics of their profession and... Profese sportovních novinářů se podle odborné literatury v různých směrech vymyká standardům žurnalistické praxe. Obsah, forma a důležitost jejich práce bývá zpochybňována. Sportovní redakce často pracují podle pravidel, jež nejsou typická pro zbytek daného média, fungují ve "vlastním světě". Disertační práce ukazuje, jak svou profesi vnímají sami sportovní novináři a novinářky. Kvalitativní výzkum založený na hloubkových rozhovorech s bývalými i aktivními sportovními novináři z různých typů médií obecně popisuje jejich práci a akcentuje výjimečné rysy profese, jež by mohly objasnit jejich postavení v žurnalistické hierarchii a odhalit případná specifika, která sami žurnalisté vnímají jako relevantní. Pro analýzu byla využita metoda zakotvené teorie, jejímž prostřednictvím se v práci definuje ústřední i další hlavní témata, která rezonují na akademické půdě i mimo ni a spoluutvářejí obraz sportovních novinářů. Cílem výzkumu je především odpovědět na otázku, jaké je profesní sebepojetí českých sportovních novinářů. Disertační práce je souhrnem zjištění, která se týkají každodenního života českých sportovních novinářů, s důrazem kladeným na charakteristiku klíčových specifik jejich profese a pracovního prostředí. Klíčová slova sportovní novináři, sportovní novinářky, sportovní žurnalistika, zakotvená... Klíčová slova: sportovní novináři; sportovní novinářky; sportovní žurnalistika; zakotvená teorie; Sports journalists; Sports female journalists; Sports journalism; Grounded theory Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Sebepojetí současných českých sportovních novinářů

The profession of sports journalists, according to the literature, is in various ways outside the standards of journalistic practice. The content, form and importance of their work is often ...

Chladová, Marta; Němcová Tejkalová, Alice; Waic, Marek; Waschková Císařová, Lenka
Univerzita Karlova, 2024

Československé filmové zpravodajství v průsečíku společenských změn (1989-1990)
Černý, Ondřej; Lokšík, Martin; Moravec, Václav
2024 - český
This thesis deals with the end of film news in Czechoslovakia, which was realized in the form of film weekly newsreels until 1990. In the first part I define film news from the theoretical and terminological point of view and try to describe its specifics. I then explain its birth and the production of newsreel films on our country's territory, from its beginnings before the First World War until the fall of the communist regime in Czechoslovakia and the establishment of democracy, which ended the continuous, state- subsidized and controlled production of regularly published weeklies. In the second, practical part, I use the method of qualitative content analysis to examine the form and thematic framework of the weekly newsreels produced in 1989, when a new concept of film reporting focused on the so-called magazines began to take effect, and in 1990, the year Czechoslovakia entered the democratic process. My aim is to find out what was the role of weekly newsreels as a means of socialist propaganda and a channel of social criticism in the first, revolutionary year and how they changed in the second, democratic year. Although they were no longer bound by ideology, the end of the state film monopoly brought an end to their financial support and power protection, which led to an early end of their... Tato diplomová práce se zabývá koncem filmového zpravodajství v Československu, které bylo realizováno v podobě filmových týdeníků až do roku 1990. V první části definuji filmové zpravodajství z teoretického a terminologického hlediska a snažím se postihnout jeho specifika. Následně popisuji jeho zrod a výrobu zpravodajských filmů na našem území, od jejích počátků před první světovou válkou až do pádu komunistického režimu v Československu a nastolení demokracie, s nímž skončila kontinuální, státem dotovaná a řízená tvorba pravidelně vydávaných týdeníků. Ve druhé, praktické části metodou kvalitativní obsahové analýzy zkoumám podobu a tematický rámec týdeníků natočených v roce 1989, kdy začala platit nová koncepce filmového zpravodajství zaměřená na takzvané magazíny, a v roce 1990, do něhož Československo vstupovalo jako demokratická země. Mým cílem je zjistit, jaká byla role týdeníků coby prostředku socialistické propagandy a zároveň i kanálu společenské kritiky v prvním, revolučním roce a jak se změnily v roce druhém, svobodném. Tehdy je sice přestala svazovat ideologická rovina, ale se zánikem státního filmového monopolu skončila jejich finanční podpora i mocenská ochrana, což vedlo k brzkému ukončení jejich výroby. Klíčová slova: zpravodajský film; filmové týdeníky; Československo; propaganda; normalizace; sametová revoluce; kvalitativní obsahová analýza; film news; newsreels; Czechoslovakia; propaganda; normalization period; Velvet Revolution; qualitative content analysis Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Československé filmové zpravodajství v průsečíku společenských změn (1989-1990)

This thesis deals with the end of film news in Czechoslovakia, which was realized in the form of film weekly newsreels until 1990. In the first part I define film news from the theoretical and ...

Černý, Ondřej; Lokšík, Martin; Moravec, Václav
Univerzita Karlova, 2024

Anti-establishmentové strany: Hrozba pro demokracii nebo šance na její nové equilibrium?
Červinka, Lukáš Lev; Wintr, Jan; Přibáň, Jiří; Pin, Andrea
2024 - anglický
(English) Anti-Establishment Parties: Threat to Democracy or Chance for Its New Equilibrium? The thesis focuses on the anti-establishment parties from the perspective of constitutional theory, also considering the sociological theoretical approaches of Niklas Luhmann, Charles Taylor, and Benedict Anderson. The primary purpose of the work is to explore how the establishment, as an empirical contextualisation of democracy and structural coupling between the state and the people, might be conceptualised and what role the political parties play in it. First, the thesis proposes a theoretical conceptualisation of establishment as a structural coupling between the constitutional identity of state and the popular identity of the political people. Both the state and the political people are understood as autopoietic organisational systems defined by their constitutional / popular imaginaries, which are articulated by their organisational structures. The work adapts the integrative theory of Rudolf Smend in the understanding of the organisational structure as a system of personal, procedural, and value elements. The role of the parliamentary parties is analysed through the examination of their legislative activity in parliament, using the holistic grading method to determine the anti-establishment rate of... (čeŚky) establishmentovf strany: Hrozba pro demokracii nebo šance na její novf equilibrium? DiŚertace Śe zaměřuje na anti teoretickf příŚtupy NiklaŚe Luhmanna Primbrním cílem prbce je prozkoumat; jakzm způŚobem může bzt eŚtabliŚhment jakožto utvbření hrají politickf Śtrany. Prbce nejprve předŚtavuje teoretickou koncepci eŚtabliŚhmentu jakožto Śtrukturblního propojení vŚtavní identity Śtbtu a lidovf identity politickfho lidu; přičemž Śtbt i lid chbpe jakožto autopoietickf organizační ŚyŚtfmy definovanf jejich vŚtavní; reŚp. lidovou imaginací jež Śe artikuluje Śkrze organizační Śtrukturu Śtbtu; reŚp. politickfho lidu; na kterfmžto míŚtě prbce adaptuje integrační teorii Rudolfa Smenda; když organizační Śtrukturu zkoumb jakožto ŚouŚtavu oŚobnoŚtních; procedurblních a hodnotovzch prvků. Śkrze jejich legiŚlativní činnoŚt užívajíc metodu holiŚtickfho zjištění míry anti eŚtabliŚhmentovoŚti jednotlivzch nbvrhů zbkonů; nbvrhy aŚpirují změnit ŚoučaŚnou vŚtavní identitu Śtbtu; a nbŚledně ke změření míry anti Jakožto případovf Śtudie; k ověření teorie eŚtabliŚhmentu předloženf v diŚertační prbci a prozkoumbní role politickzch Śtran ve změnbch vŚtavní identity Śtbtu; poŚloužilo ČeŚko a Itblie; jenž na jednf Śtraně mají doŚtatečně podobnz inŚtitucionblní rbmec vŚtavního ŚyŚtfmu a v obdobnzmi ŚpolečenŚkzmi jevy (nutnoŚt... Klíčová slova: establishment; politické strany; ústavní identita; lidová identita; Česká republika; Itálie; holistické hodnocení; establishment; political parties; constitutional identity; popular identity; Czechia; Italy; holistic grading Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Anti-establishmentové strany: Hrozba pro demokracii nebo šance na její nové equilibrium?

(English) Anti-Establishment Parties: Threat to Democracy or Chance for Its New Equilibrium? The thesis focuses on the anti-establishment parties from the perspective of constitutional theory, also ...

Červinka, Lukáš Lev; Wintr, Jan; Přibáň, Jiří; Pin, Andrea
Univerzita Karlova, 2024

Možnost využití ekonomické analýzy jako aplikačního a interpretačního nástroje v oblasti práva na soukromí a ochrany osobnosti
Monček, Vladimír; Wintr, Jan; Ondřejek, Pavel
2024 - slovenský
The possibility of using law & economics as a tool for application and interpretation in the field of right to privacy and personality rights Abstract This thesis is focused on the area of economic analysis of law (law & economics) and it is based on an assumption that law & economics is a suitable addition to other methods of interpretation, especially as a part of purposive interpretation. We apply economic analysis to the field of privacy and personality rights, especially intrusion into privacy by libel, or slander. In other words, we use law & economics to help solve conflict between privacy rights and free speech rights. The thesis has six main parts. In introduction (part 1) we discuss reasons for the choice of this topic and formulate hypothesis, which is: (i) that law & economics can help distinguish which situations are covered by privacy rights protections, (ii) that using law & economics one can valuate privacy and therefore estimate damages for infringement of privacy rights and (iii) law & economics is capable of estimating pecuniary damages for infringement of personality rights. In the second part we focus on history of privacy rights in the United States from its humble beginnings in an academic paper by Samuel Warren and Louis Brandeis to its modern iterations, such as reproductive rights... Možnosť využitia ekonomickej analýzy práva ako aplikačného a interpretačného nástroja v oblasti práva na súkromie a ochrany osobnosti Abstrakt Táto práca sa zameriava na oblasť ekonomickej analýzy práva (law & economics), pričom vychádza z predpokladu, že táto je vhodnou súčasťou a doplnkom výkladových metód, predovšetkým metódy teleologického výkladu. Ekonomickú analýzu práva aplikuje na oblasť práva na súkromie, najmä na zásahy do súkromia v oblasti narušenia osobnostných práv tlačou, či inými verbálnymi zásahmi. Inými slovami aplikuje poznatky law & economics na konflikt medzi právom na súkromie a ochranu osobnosti a slobodou slova. Práca má šesť hlavných častí. V úvode (časť 1.) sú najmä osvetlené dôvody pre výber témy a je formulovaná hypotéza, a síce (i) že ekonomická analýza práva môže pomôcť rozlíšiť, ktoré skutkové stavy spadajú do oblasti ochrany práva na súkromie, (ii) že za pomoci ekonomickej analýzy je možne oceniť súkromie a určiť tak primeranú náhradu za zásah doň a (iii) ekonomická analýza práva je schopná určiť výšku peňažného zadosťučinenia za zásah do práva na ochranu osobnosti. V druhej časti sa práca venuje popisu histórie práva na súkromie v Spojených štátoch od jeho prvých náznakov v článku Samuela Warrena a Louisa Brandeisa až po jeho moderné podoby napríklad v oblasti reprodukčných... Klíčová slova: súkromie; ochrana osobnosti; ekonomická analýza práva; Privacy; personality rights; law & economics Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Možnost využití ekonomické analýzy jako aplikačního a interpretačního nástroje v oblasti práva na soukromí a ochrany osobnosti

The possibility of using law & economics as a tool for application and interpretation in the field of right to privacy and personality rights Abstract This thesis is focused on the area of economic ...

Monček, Vladimír; Wintr, Jan; Ondřejek, Pavel
Univerzita Karlova, 2024

Experimentální zvířecí modely a přenašeči leishmanií podrodu Mundinia
Bečvář, Tomáš; Sádlová, Jovana; Courtenay, Orin; Soares Maia, Carla Alexandra
2024 - anglický
Leishmania are vector-borne dixenous protozoan parasites of vertebrates causing diseases collectively called leishmaniases, which threaten more than 1 billion people mainly in tropical and subtropical regions. These parasites are divided into four subgenera: Leishmania, Viannia, Sauroleishmania, and Mundinia. The last named are geographically widely dispersed and their distribution covers all continents except Antarctica. Although their medical and veterinary importance is increasing, there is currently almost no information on natural reservoir hosts, vector species, and experimental research options due to the very limited range of model animals. This thesis summarizes our efforts to unravel possible vectors and laboratory models for this subgenus. In the first three studies, we focused on potential models; therefore, we experimentally infected guinea pigs (Cavia porcellus), BALB/c mice, Chinese hamsters (Cricetulus griseus), and steppe lemmings (Lagurus lagurus) with five species of Mundinia and we also tested reservoir potential of African grass rat (Arvicanthis niloticus) and Natal multimammate mouse (Mastomys natalensis) to Leishmania chancei. The second part focused on potential vectors of the parasites. We experimentally infected biting midges Culicoides sonorensis and sand flies sharing... Leishmanie jsou dvojhostitelští a hmyzem přenášení parazité obratlovců, kteří způsobují onemocnění označované jako leishmanióza, ohrožující více než miliardu lidí po celém světě. Tito parazité jsou aktuálně rozděleni do čtyř podrodů: Leishmania, Viannia, Sauroleishmania a Mundinia. Zástupci posledního jmenovaného podrodu se vyskytují na všech kontinentech kromě Antarktidy. Ačkoliv jejich medicínský i veterinární význam stále roste, o jejich rezervoárových hostitelích a přenašečích se ví jen velmi málo, stejně tak jako o možných modelových organismech využitelných pro jejich výzkum. Tato práce shrnuje výsledky naší snahy o rozšíření znalostí o tomto podrodu. V prvních třech studiích jsme se zaměřili na potenciální modelové hostitele a postupně jsme experimentálně infikovali morčata (Cavia porcellus), BALB/c myši, křečíky čínské (Cricetulus griseus) a pestrušky písečné (Lagurus lagurus) celkem 5 druhy leishmanií z podrodu Mundinia, a navíc jsme testovali rezervoárový potenciál afrických hlodavců myši nilské (Arvicanthis niloticus) a krysy mnohobradavkaté (Mastomys natalensis) pro L. chancei. Čtvrtá studie byla zaměřena na přenašeče. Provedli jsme experimentální infekce flebotomů, sdílejících rozšíření s danými druhy leishmanií, a tiplíků Culicoides sonorensis, abychom mohli sledovat vývoj leishmanií... Klíčová slova: Mundinia; Leishmania; flebotomus; Phlebotomus; Lutzomyia; tiplíci; Culicoides; Mundinia; Leishmania; sand fly; Phlebotomus; Lutzomyia; biting midges; Culicoides Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Experimentální zvířecí modely a přenašeči leishmanií podrodu Mundinia

Leishmania are vector-borne dixenous protozoan parasites of vertebrates causing diseases collectively called leishmaniases, which threaten more than 1 billion people mainly in tropical and subtropical ...

Bečvář, Tomáš; Sádlová, Jovana; Courtenay, Orin; Soares Maia, Carla Alexandra
Univerzita Karlova, 2024

Charakterizace serinových proteáz u motolice Schistosoma mansoni participujících na interakci s hostitelem
Ulrychová, Lenka; Horn, Martin; Schabussova, Irma; Sojka, Daniel
2024 - anglický
Schistosomiasis is a serious parasitic disease, caused by blood flukes of the genus Schistosoma. It remains a global health problem in the 21st century, with more than 250 million people infected in 78 countries. Current therapy relies on the drugs praziquantel and oxamniquine, for which there are concerns of emerging drug resistance. Proteases of schistosomes are involved in critical steps of host-parasite interactions and are promising targets for the development of new therapeutic strategies against schistosomiasis. This work focuses on the characterization of Schistosoma mansoni serine proteases (SmSPs) and the determination of their role in the interaction with the human host using a variety of genomic, bioinformatic, RNA- and protein-based techniques. First, the major types of proteolytic activities secreted by the blood-dwelling developmental stages of S. mansoni were classified using functional proteomics. The analysis revealed the complexity of proteolytic activities secreted by the schistosome life stages parasitizing the human host. All stages secreted significant serine protease activities, and consequently their genes were retrieved from the genome database and annotated. Localization in adult worms determined by fluorescence in situ RNA hybridization revealed complex expression... Schistosomóza je závažné parazitární onemocnění způsobené motolicemi rodu Schistosoma. I ve 21. století zůstává celosvětovým zdravotním problémem, neboť je jí nakaženo více než 250 milionů lidí v 78 zemích světa. Současná terapie je založena především na dvou lécích, praziquantelu a oxamniquinu. Vzrůstající riziko vzniku rezistence vyvolává potřebu nových alternativních chemoterapeutik nebo vakcín. Proteázy schistosom se podílejí na mnoha kritických interakcích parazita s hostitelem, a proto představují slibné cíle pro vývoj nových léčebných strategií proti schistosomóze. Tato dizertační práce se zaměřuje na charakterizaci serinových proteáz krevničky Schistosoma mansoni a na určení jejich role v interakci s lidským hostitelem za použití genomických a bioinformatických přístupů, včetně metod molekulární biologie RNA a proteinové biochemie. Nejprve byly pomocí funkční proteomiky klasifikovány hlavní typy proteolytických aktivit v exkrečně sekrečních produktech vylučovaných vývojovými stadii S. mansoni žijícími v krvi hostitele. Analýza odhalila komplexnost těchto proteolytických aktivit, které jsou jedinečné pro každé stádium parazitující v lidském hostiteli. U všech studovaných stádií byla v sekrečních produktech detekován významný podíl aktivit serinových proteáz. Následně byla v genomové databázi... Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Charakterizace serinových proteáz u motolice Schistosoma mansoni participujících na interakci s hostitelem

Schistosomiasis is a serious parasitic disease, caused by blood flukes of the genus Schistosoma. It remains a global health problem in the 21st century, with more than 250 million people infected in ...

Ulrychová, Lenka; Horn, Martin; Schabussova, Irma; Sojka, Daniel
Univerzita Karlova, 2024

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze