Počet nalezených dokumentů: 10
Publikováno od do

Expertní stanovisko k vlivu investičního záměru souboru opatření na snížení povodňových rizik v povodí horního toku Opavy s využitím přírodě blízkých povodňových opatření na přírodní složky
DAPHNE ČR - Institut aplikované ekologie, České Budějovice; Dušek, Jan
2010 - český
Na základě hodnocení a identifikování hlavních problémů byl navržen soubor konkrétních požadavků pro další fázi zpracování projektové dokumentace, a to ke stavebnímu celku 1 – Nádrž Nové Heřminovy, stavebnímu celku 2 – Opatření na vodních tocích, stavebnímu celku 4 – Soubor malých vodních nádrží. Závěrem je konstatováno, že vlastní vybudování a provoz nádrže Nové Heřminovy způsobí negativní změny v populacích některých autochtonních druhů ryb i bezobratlých stejně jako ve struktuře a funkci přírodních biotopů. Ačkoliv doprovodné stavby záměru, jež mají v principu kompenzační charakter, nemohou tento vliv plně nahradit, navržená revitalizační opatření mohou negativní vlivy výrazně snížit a v případě některých složek ekosystému i kompenzovat. Základním revitalizačním přístupem v případě řeky Opavy s ohledem na její výjimečnou přírodní hodnotu musí být opatrnost při navrhování zásahů do jejího koryta. Klíčová slova: opatření povahy environmentální; opatření proti povodním; hodnocení investic; soubor opatření; živočich vodní; opatření kompenzační; Opava; ekosystém sladkovodní; Nové Heřminovy; nádrž vodní malá; measure of environmental nature; flood control measure; investment evaluation; toolbox of measures; aquatic animal; compensatory measure; Opava river; freshwater ecosystem; Nové Heřminovy; small water reservoir; vodní nádrže; vodní toky Dokument je dostupný v knihovně Ministerstva životního prostředí.
Expertní stanovisko k vlivu investičního záměru souboru opatření na snížení povodňových rizik v povodí horního toku Opavy s využitím přírodě blízkých povodňových opatření na přírodní složky

Na základě hodnocení a identifikování hlavních problémů byl navržen soubor konkrétních požadavků pro další fázi zpracování projektové dokumentace, a to ke stavebnímu celku 1 – Nádrž Nové Heřminovy, ...

DAPHNE ČR - Institut aplikované ekologie, České Budějovice; Dušek, Jan
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Geografická analýza potřebnosti a využívání environmentálních center (center EVVO) na území ČR
Agentura Koniklec, o. s., Praha
2010 - český
Analýza vnáší do geografické interpretace pokrytí/nepokrytí území ČR službami EVVO prvek kapacity/nabídky služeb center a prvek poptávky - počet potenciálních klientů - který se v jednotlivých oblastech liší a zpřesňuje stanovení a interpretaci spádovosti, resp. dopravní dostupnosti jednotlivých center podle standardizovaných metod. Hlavním pilířem analýzy je projekt geografického informačního systému (GIS), který umožňuje hodnotiti situaci z více různých pohledů včetně syntetického zobrazení všech prvků a vazeb. Dokument popisuje metodiku pořizování a zpracování dat, charakterizuje jednotlivé výstupy a obsahuje i interpretaci těchto výstupů. Analýza je podkladem pro hodnocení konkrétních projektů pro regionální pokrytí službami environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty za účelem optimalizace a efektivního využití stávajících a nových center. Klíčová slova: centrum vzdělávání ekologického; analýza; vzdělávání environmentální; centrum výchovy ekologické; GIS; Česká republika; environmental training centre; analysis; environmental training; centrum výchovy ekologické; GIS; Czech Republic; ekologická výchova; centra Dokument je dostupný v knihovně Ministerstva životního prostředí.
Geografická analýza potřebnosti a využívání environmentálních center (center EVVO) na území ČR

Analýza vnáší do geografické interpretace pokrytí/nepokrytí území ČR službami EVVO prvek kapacity/nabídky služeb center a prvek poptávky - počet potenciálních klientů - který se v jednotlivých ...

Agentura Koniklec, o. s., Praha
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Výběr a metody stanovení indikátorových organismů pro hodnocení vlivů na zdraví a životní prostředí při nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
Státní zdravotní ústav, Centrum hygieny životního prostředí, odborná skupiny hygieny půdy a odpadů, Praha; Zimová, Magdalena; Štěpánková, Martina; Matějů, Ladislava
2010 - český
Byly porovnávány metody stanovení jednotlivých indikátorových organismů. Potřeba sledovat mikrobiologické indikátory vychází z požadavků na kontrolu hygienizace kalů a bioodpadů. Výsledky mikrobiologických stanovení mají sloužit jako důkaz účinnosti procesu hygienizace kalů a technologií zpracovávajících bioodpad s tím, že jsou získávány průběžně jako pravidelná kontrola hygienizačního procesu. Klíčová slova: analýza mikrobiologická; metodika; vliv na zdraví; hygienizace; odpady kuchyňské; rozklad; kal čistírenský; aspekt hygienický; odpady infekční; odpady biologické; odpady rozložitelné biologicky; microbiological analysis; methodology; health impact; hygienisation; kitchen waste; digestion; sewage sludge; hygienic aspect; infectious waste; biological waste; biodegradable waste; metody; analýza Dokument je dostupný v knihovně Ministerstva životního prostředí.
Výběr a metody stanovení indikátorových organismů pro hodnocení vlivů na zdraví a životní prostředí při nakládání s biologicky rozložitelnými odpady

Byly porovnávány metody stanovení jednotlivých indikátorových organismů. Potřeba sledovat mikrobiologické indikátory vychází z požadavků na kontrolu hygienizace kalů a bioodpadů. Výsledky ...

Státní zdravotní ústav, Centrum hygieny životního prostředí, odborná skupiny hygieny půdy a odpadů, Praha; Zimová, Magdalena; Štěpánková, Martina; Matějů, Ladislava
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Expertní stanovisko k vlivu investičního záměru souboru opatření na snížení povodňových rizik v povodí horního toku Opavy s využitím přírodě blízkým povodňových opatření
Doc. Ing. Karel Vrána, CSc.; Vrána, Karel
2010 - český
Dílčími cíli bylo posouzení navržených typů hráze VD Nové Heřminovy, posouzení vybraných částí IZ Nové Heřminovy z hlediska technického provedení a využití potenciálu vodního toku v daném území, posouzení suchých poldrů z hlediska technického provedení, vyjádření k Posouzení revitalizační části opatření na ochranu před povodněmi na horní Opavě a posouzení souladu s návrhy opatření obsaženými ve schválené studii. Klíčová slova: opatření povahy environmentální; opatření proti povodním; snižování rizik; hodnocení investic; soubor opatření; Opava; dílo vodní; Nové Heřminovy; revitalizace toku vodního; nádrž vodní malá; measure of environmental nature; flood control measure; risk reduction; investment evaluation; toolbox of measures; Opava river; hydraulic structure; Nové Heřminovy; revitalisation of water course; small water reservoir; vodní toky; vodohospodářské stavby Dokument je dostupný v knihovně Ministerstva životního prostředí.
Expertní stanovisko k vlivu investičního záměru souboru opatření na snížení povodňových rizik v povodí horního toku Opavy s využitím přírodě blízkým povodňových opatření

Dílčími cíli bylo posouzení navržených typů hráze VD Nové Heřminovy, posouzení vybraných částí IZ Nové Heřminovy z hlediska technického provedení a využití potenciálu vodního toku v daném území, ...

Doc. Ing. Karel Vrána, CSc.; Vrána, Karel
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Doplnění a vyhodnocení zpracovaných studií zadaných MŽP do databáze "Evidence studií"‚ které jsou situovány mimo prioritní oblasti definované v PHP
Šindlar, Miloslav
2009 - český
Na základě studií zabývajících se hodnocením povodní v roce 2002 a protipovodňových opatření blízkých přírodě v těchto studiích uvedených, byla připravena databáze a vrstvy GIS pro stanovení postupu realizace navrhovaných opatření. Opatřením byly v databázi přiřazeny atributy, které umožňují jejich zpracování z nejrůznějších pohledů a pro různá sledovaná území. K realizaci je doporučeno 4 450 opatření, vhodných pro posouzení z hlediska vlivů na zvýšení stupně protipovodňové ochrany a vlivů na kvalitu hydromorfologie vodního toku a nivy platnými závaznými metodickými postupy. Evidovány a hodnoceny jsou konkrétní parametry opatření specifikované pro konkrétní lokality, vyhodnocovány jsou dostatečně podrobné specifikace podmínek ve vybraných konkrétních lokalitách a jasně definované aktuální a potenciální vazby a limity okolního prostředí, resp. řešeného povodí. Klíčová slova: systém informační hydroekologický; systém informační geografický; ochrana před povodněmi; opatření ochranné; opatření povahy environmentální; GIS; opatření proti povodním; analýza povodně; hydroecological information system; geographical information system; flood control; protective measure; measure of environmental nature; GIS; flood control measure; flood analysis; gis; protipovodňová ochrana Dokument je dostupný v knihovně Ministerstva životního prostředí.
Doplnění a vyhodnocení zpracovaných studií zadaných MŽP do databáze "Evidence studií"‚ které jsou situovány mimo prioritní oblasti definované v PHP

Na základě studií zabývajících se hodnocením povodní v roce 2002 a protipovodňových opatření blízkých přírodě v těchto studiích uvedených, byla připravena databáze a vrstvy GIS pro stanovení postupu ...

Šindlar, Miloslav
Ministerstvo životního prostředí, 2009

Doplnění a vyhodnocení zpracovaných studií zadaných MŽP do databáze "Evidence studií"‚ které jsou situovány mimo prioritní oblasti definované v PHP
Šindlar, Miloslav
2009 - český
Na základě studií zabývajících se hodnocením povodní v roce 2002 a protipovodňových opatření blízkých přírodě v těchto studiích uvedených byla připravena databáze a vrstvy GIS pro stanovení postupu realizace navrhovaných opatření. Opatřením byly v databázi přiřazeny atributy, které umožňují jejich zpracování z nejrůznějších pohledů a pro různá sledovaná území. K realizaci je doporučeno 4 450 opatření, vhodných pro posouzení z hlediska vlivů na zvýšení stupně protipovodňové ochrany a vlivů na kvalitu hydromorfologie vodního toku a nivy platnými závaznými metodickými postupy. Evidovány a hodnoceny jsou konkrétní parametry opatření specifikované pro konkrétní lokality, vyhodnocovány jsou dostatečně podrobné specifikace podmínek ve vybraných konkrétních lokalitách a jasně definované aktuální a potenciální vazby a limity okolního prostředí, resp. řešeného povodí. Klíčová slova: systém informační hydroekologický; systém informační geografický; ochrana před povodněmi; opatření ochranné; opatření povahy environmentální; GIS; opatření proti povodním; analýza povodně; hydroecological information system; geographical information system; flood control; protective measure; measure of environmental nature; GIS; flood control measure; flood analysis; gis; protipovodňová ochrana Dokument je dostupný v knihovně Ministerstva životního prostředí.
Doplnění a vyhodnocení zpracovaných studií zadaných MŽP do databáze "Evidence studií"‚ které jsou situovány mimo prioritní oblasti definované v PHP

Na základě studií zabývajících se hodnocením povodní v roce 2002 a protipovodňových opatření blízkých přírodě v těchto studiích uvedených byla připravena databáze a vrstvy GIS pro stanovení postupu ...

Šindlar, Miloslav
Ministerstvo životního prostředí, 2009

Analýza potřebnosti a využívání environmentálních center na území České republiky
Brontosauří ekocentrum Zelený klub (BEZK), Praha; Agentura Koniklec, o.s., Praha; Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER, Brontosaurus Krkonoše, Horní Maršov; Činčera, Jan; Kunssberger, David; Lupač, Miroslav; Činčera, Pavel; Gollová, Dita; Kulich, Jiří
2009 - český
Katalogové listy klíčových subjektů, kteří jsou nositeli většiny stávajících aktivit EVVO v ČR. Jsou uvedeny údaje: název organizace, kontaktní údaje, provozoval, údaje o činnost střediska, cílové skupiny, geografický dosah, fotografie zařízení. Klíčová slova: centrum vzdělávání ekologického; analýza; vzdělávání environmentální; vzdělávání mimoškolní; centrum výchovy ekologické; GIS; Česká republika; environmental training centre; analysis; environmental training; out-of school training; environmental education centre; GIS; Czech Republic; mimoškolní vzdělávání; ekologická výchova Dokument je dostupný v knihovně Ministerstva životního prostředí.
Analýza potřebnosti a využívání environmentálních center na území České republiky

Katalogové listy klíčových subjektů, kteří jsou nositeli většiny stávajících aktivit EVVO v ČR. Jsou uvedeny údaje: název organizace, kontaktní údaje, provozoval, údaje o činnost střediska, cílové ...

Brontosauří ekocentrum Zelený klub (BEZK), Praha; Agentura Koniklec, o.s., Praha; Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER, Brontosaurus Krkonoše, Horní Maršov; Činčera, Jan; Kunssberger, David; Lupač, Miroslav; Činčera, Pavel; Gollová, Dita; Kulich, Jiří
Ministerstvo životního prostředí, 2009

Analýza potřebnosti a využívání environmentálních center na území České republiky
Brontosauří ekocentrum Zelený klub (BEZK), Praha; Agentura Koniklec, o.s., Praha; Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER, Brontosaurus Krkonoše, Horní Maršov; Činčera, Jan; Kunssberger, David; Lupač, Miroslav; Činčera, Pavel; Gollová, Dita; Kulich, Jiří
2009 - český
Studie podrobně analyzuje stávající nabídku, ale i poptávku pro poskytování enviromentálního vzdělávání se zaměřením na mimoškolskou oblast a na posouzení infrastruktury environmentálních center z hlediska jejiho současného složení, trendů rozvoje a potřebnosti. Zkoumanou skupinou byla střediska a insituce provádějící EVVO v mimoškolní oblasti a okrajově též instituce tuto činnost plánující a mající pro ni potenciál. Práce se zabýva evaulací a efektivitou programů, které střediska připravují. V příloze je uveden seznam jednotlivých ORP dle IDC EVVO Klíčová slova: centrum vzdělávání ekologického; analýza; vzdělávání environmentální; hodnocení; vzdělávání mimoškolní; centrum výchovy ekologické; GIS; Česká republika; environmental training centre; analysis; environmental training; evaluation; out-of school training; environmental education centre; GIS; Czech Republic; mimoškolní vzdělávání; ekologická výchova Dokument je dostupný v knihovně Ministerstva životního prostředí.
Analýza potřebnosti a využívání environmentálních center na území České republiky

Studie podrobně analyzuje stávající nabídku, ale i poptávku pro poskytování enviromentálního vzdělávání se zaměřením na mimoškolskou oblast a na posouzení infrastruktury environmentálních center z ...

Brontosauří ekocentrum Zelený klub (BEZK), Praha; Agentura Koniklec, o.s., Praha; Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER, Brontosaurus Krkonoše, Horní Maršov; Činčera, Jan; Kunssberger, David; Lupač, Miroslav; Činčera, Pavel; Gollová, Dita; Kulich, Jiří
Ministerstvo životního prostředí, 2009

Aktualizovaný výpočet přízemního pole imisních koncentrací vybraných škodlivin v městské aglomeraci Tábor
EPOS - Environmental Protection Activity and Service, s.r.o., Neratovice
1996 - český
Podrobná analýza škodlivin v ovzduší města Tábor. Byly sledovány tyto škodliviny: polétavý prach, oxid siřičitý, oxidy dusíku, oxid uhelnatý a uhlovodíky. Vyhodnocení získaných dat. Klíčová slova: Tábor; uhlovodíky; oxid uhelnatý; oxidy dusíku; oxid siřičitý; kvalita ovzduší; ovzduší; Tábor; hydrocarbons; carbon monoxide; nitrogen oxides; sulphur dioxide; ambient air quality; air; aerologie; oxid uhelnatý; uhlovodíky; ovzduší; oxid siřičitý Dokument je dostupný v knihovně Ministerstva životního prostředí.
Aktualizovaný výpočet přízemního pole imisních koncentrací vybraných škodlivin v městské aglomeraci Tábor

Podrobná analýza škodlivin v ovzduší města Tábor. Byly sledovány tyto škodliviny: polétavý prach, oxid siřičitý, oxidy dusíku, oxid uhelnatý a uhlovodíky. Vyhodnocení získaných dat.

EPOS - Environmental Protection Activity and Service, s.r.o., Neratovice
Ministerstvo životního prostředí, 1996

Uplatnění zeleně při humanizaci sídel venkovského typu
Výzkumný ústav okrasného zahradnictví v Průhonicích; Dostál, Josef; Bouček, Zbyněk
1992 - český
Analýza současného stavu (1992) v obcích Ostrovačice, Chorušice, Lužec nad Vltavou, Vysoká a Želiv. U každé obce jsou uvedeny širší vztahy, demografická situace, jeho vývoj a charakter současného stavu, stav zeleně, funkční členění území, dopravní situace a technická vybavenost. Analýza je podkladem pro návrhy změn. Klíčová slova: sídlo venkovské; zeleň sídel venkovských; zeleň veřejná; obnova venkova; faktor sociodemografický; rural settlement; greenery in rural settlements; public greenery; rural renewal; sociodemographic factor; městská zeleň; sídla Dokument je dostupný v knihovně Ministerstva životního prostředí.
Uplatnění zeleně při humanizaci sídel venkovského typu

Analýza současného stavu (1992) v obcích Ostrovačice, Chorušice, Lužec nad Vltavou, Vysoká a Želiv. U každé obce jsou uvedeny širší vztahy, demografická situace, jeho vývoj a charakter současného ...

Výzkumný ústav okrasného zahradnictví v Průhonicích; Dostál, Josef; Bouček, Zbyněk
Ministerstvo životního prostředí, 1992

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze