Použitá omezení (2)  Zrušit všechna omezení
Počet nalezených dokumentů: 9
Publikováno od do

Integrace GPS a GIS pro podporu plánování a evidence zásahů do krajiny
Správa CHKO; T-MAPY spol. s r.o., Hradec Králové; Pechanec, Vilém; Pecha, Aleš; Maršík, Vladimír; Bukáček, Roman
2004 - český
Ve zprávě je předložen výčet a stručná charakteristika důležitých technologií jak v oblasti navigace a určování polohy, tak i konektivity pro zajištění lokální i vzdálené komunikace mezi jednotlivými prvky systému. Dále následuje stručný přehled hardwarových prostředků, které jsou dostupné na našem trhu a jejichž použití připadá do úvahy v rámci budování systému mobilního GIS a sběru dat v terénu. Součástí přehledu je stručná charakteristika jednotlivých kategorií společně se základními technickými parametry vybraných zařízení. Provedeno je i zhodnocení dostupného aplikačního softwarového vybavení. Zpráva se věnuje podrobně rozpracované metodice sběru dat. je provedeno zhodnocení dosud používaných způsobů získávání dat v terénu a následuje vlastní návrh metodiky pro využití prostředků výpočetní techniky v tomto procesu. Dále zpráva přináší informace a hodnocení terénních zkoušek, které proběhly na území CHKO Žďárské vrchy a v CHKO Bílé Karpaty. Shrnutí požadavků na softwarové vybavení - nedostatky v oblasti stávajícího dostupného aplikačního vybavení se ukázaly jako nejvážnější překážka v rutinním nasazení celého systému. Klíčová slova: CHKO Bílé Karpaty; CHKO Žďárské vrchy; hardware; software; navigace; zásah do přírody a krajiny; krajina; GPS; systém poziční celosvětový; GIS; systém informační geografický; PLA Bílé Karpaty Mts.; PLA Žďárské Hills; hardware; software; navigation; intervention in nature and landscape; landscape; GPS; global position system; GIS; geographical information system; gis; GPS; krajina; letecká navigace; software; hardware Dokument je dostupný v knihovně Ministerstva životního prostředí.
Integrace GPS a GIS pro podporu plánování a evidence zásahů do krajiny

Ve zprávě je předložen výčet a stručná charakteristika důležitých technologií jak v oblasti navigace a určování polohy, tak i konektivity pro zajištění lokální i vzdálené komunikace mezi jednotlivými ...

Správa CHKO; T-MAPY spol. s r.o., Hradec Králové; Pechanec, Vilém; Pecha, Aleš; Maršík, Vladimír; Bukáček, Roman
Ministerstvo životního prostředí, 2004

Průběžná zpráva o výsledcích laboratorního studia geochemických a transportních procesů
ÚJV Řež, a.s.; Rajlich, Petr
2003 - český
V přehledu jsou zhodnoceny laboratorní experimenty provedené k charakterizaci podmínek geochemického chování uranové mineralizace a hostitelských hornin – terciérních a kaolinitických jílů. Jako testovací materiál byly pro experimenty použity vzorky hornin odebrané jednak z vrtů provedených ve výzkumné lokalitě během vrtné kampaně 2002 a současně i z vrtů, které byly jako monitorovací vrty pro připravovanou otvírku ložiska kaolínu provedeny firmou Gekon s.r.o. v roce 2003. Klíčová slova: uranová mineralizace; uranium mineralisation; geochemie; horniny; radioaktivní odpad Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Průběžná zpráva o výsledcích laboratorního studia geochemických a transportních procesů

V přehledu jsou zhodnoceny laboratorní experimenty provedené k charakterizaci podmínek geochemického chování uranové mineralizace a hostitelských hornin – terciérních a kaolinitických jílů. Jako ...

ÚJV Řež, a.s.; Rajlich, Petr
Správa úložišť radioaktivních odpadů, 2003

Integrace GPS a GIS pro podporu plánování a evidence zásahů do krajiny
T-MAPY spol. s r.o., Hradec Králové; Pechanec, Vilém; Pecha, Aleš; Maršík, Vladimír; Bukáček, Roman
2003 - český
Ve zprávě je obsažen výčet a stručná charakteristika důležitých technologií jak v oblasti navigace a určování polohy, tak i konektivity pro zajištění lokální i vzdálené komunikace mezi jednotlivými prvky systému. Dále následuje stručný přehled hardwarových prostředků, které jsou dostupné na našem trhu a jejichž použití připadá do úvahy v rámci budování systému mobilního GIS a sběru dat v terénu. Součástí přehledu je stručná charakteristika jednotlivých kategorií společně se základními technickými parametry vybraných zařízení. Provedeno je i zhodnocení dostupného aplikačního softwarového vybavení. Zpráva obsahuje shrnutí a posouzení míry vhodnosti jednotlivých zařízení pro použití v budovaném systému s doporučením pro výběr vhodné sestavy pro pilotní nasazení. Klíčová slova: hardware; software; navigace; zásah do přírody a krajiny; krajina; GPS; systém poziční celosvětový; GIS; systém informační geografický; hardware; software; navigation; intervention in nature and landscape; landscape; GPS; global position system; GIS; geographical information system; gis; GPS; krajina; letecká navigace; software; hardware Dokument je dostupný v knihovně Ministerstva životního prostředí.
Integrace GPS a GIS pro podporu plánování a evidence zásahů do krajiny

Ve zprávě je obsažen výčet a stručná charakteristika důležitých technologií jak v oblasti navigace a určování polohy, tak i konektivity pro zajištění lokální i vzdálené komunikace mezi jednotlivými ...

T-MAPY spol. s r.o., Hradec Králové; Pechanec, Vilém; Pecha, Aleš; Maršík, Vladimír; Bukáček, Roman
Ministerstvo životního prostředí, 2003

Zátěž životního prostředí vybranými škodlivinami a jejich zdravotní rizika (Cr‚ Pb‚ Zn‚ azbest‚ PCB‚ halogenové uhlovodíky)
Ústav nerostných surovin, Kutná Hora; Trebichavský, Jan
1993 - český
Škodliviny jsou popsány v širokém záběru hledisek včetně rozsahu produkce, recyklace, likvidace, vlivu na lidské zdraví a ochraně před nimi. Klíčová slova: likvidace; vliv na zdraví; sloučenina halogenovaná; uhlovodík halogenovaný; PCB; azbest; liquidation; effect on health; halogenated compound; halogenated hydrocarbon; PCB; asbestos; azbest; bifenyly; uzavření; likvidace Dokument je dostupný v knihovně Ministerstva životního prostředí.
Zátěž životního prostředí vybranými škodlivinami a jejich zdravotní rizika (Cr‚ Pb‚ Zn‚ azbest‚ PCB‚ halogenové uhlovodíky)

Škodliviny jsou popsány v širokém záběru hledisek včetně rozsahu produkce, recyklace, likvidace, vlivu na lidské zdraví a ochraně před nimi.

Ústav nerostných surovin, Kutná Hora; Trebichavský, Jan
Ministerstvo životního prostředí, 1993

Destrukce chlorovaných uhlovodíků včetně PCB v pevných odpadech ve fluidní vrstvě existujících tepelných kotlů za přítomnosti oxidu vápenatého a křemičitanů alkalických kovů
Ústav pro výzkum paliv, Praha; Ústav chemických procesů AV ČR, Praha; Enviro Technology Today, s.r.o., Praha; Novotný, P.; Šabata, S.; Hetflejš, Jiří; Kučerová, Ivana
1993 - český
Zpráva přináší výsledky velkokapacitní zkoušky nového způsobu destrukce polychlorovaných bifenylů /PCB/ . Ukazuje se, že tato metoda by byla použitelná pro účinné zneškodnění těch typů zátěží, v nichž jsou na tuhý nosič vázány PCB. Klíčová slova: zneškodňování odpadů; metoda sanace; likvidace; bifenyl polybromovaný; waste disposal; remediation method; liquidation; polybrominated biphenyl; uzavření; odstraňování odpadů; likvidace Dokument je dostupný v knihovně Ministerstva životního prostředí.
Destrukce chlorovaných uhlovodíků včetně PCB v pevných odpadech ve fluidní vrstvě existujících tepelných kotlů za přítomnosti oxidu vápenatého a křemičitanů alkalických kovů

Zpráva přináší výsledky velkokapacitní zkoušky nového způsobu destrukce polychlorovaných bifenylů /PCB/ . Ukazuje se, že tato metoda by byla použitelná pro účinné zneškodnění těch typů zátěží, v nichž ...

Ústav pro výzkum paliv, Praha; Ústav chemických procesů AV ČR, Praha; Enviro Technology Today, s.r.o., Praha; Novotný, P.; Šabata, S.; Hetflejš, Jiří; Kučerová, Ivana
Ministerstvo životního prostředí, 1993

Zneškodňování nestandardních odpadů
Tepelná technika, Praha; Schula, Miroslav
1992 - český
Zpráva popisuje koncepční řešení tavící nádoby a konstrukčně ideový návrh jejího usazení integrované v sorpční koloně. Klíčová slova: odpady kapalné; technologie; zneškodňování odpadů jaderných; odpady radioaktivní; odpady nebezpečné; elektrárna jaderná; odpady jaderné; liquid waste; technology; nuclear waste disposal; radioactive waste; hazardous waste; nuclear power plant; nuclear waste; radioaktivní odpad; technologie Dokument je dostupný v knihovně Ministerstva životního prostředí.
Zneškodňování nestandardních odpadů

Zpráva popisuje koncepční řešení tavící nádoby a konstrukčně ideový návrh jejího usazení integrované v sorpční koloně.

Tepelná technika, Praha; Schula, Miroslav
Ministerstvo životního prostředí, 1992

Zneškodňování nestandardních odpadů
Výzkumný ústav chemických zařízení, Brno; Charvát, Miloš
1992 - český
Ve zprávě je předložen návrh verzí řešení filtračně sorpční části vitrifikační jednotky. Je uvažováno řešení s vyměnitelnými filtračními a sorpčními kolonami. Je proveden návrh filtru pro separaci jemných mechanických částic. Klíčová slova: sorpce; vitrifikace; technologie; zneškodňování odpadů jaderných; odpady radioaktivní; odpady nebezpečné; elektrárna jaderná; odpady jaderné; sorption; vitrification; technology; nuclear waste disposal; radioactive waste; hazardous waste; nuclear power plant; nuclear waste; radioaktivní odpad; technologie; sorpce Dokument je dostupný v knihovně Ministerstva životního prostředí.
Zneškodňování nestandardních odpadů

Ve zprávě je předložen návrh verzí řešení filtračně sorpční části vitrifikační jednotky. Je uvažováno řešení s vyměnitelnými filtračními a sorpčními kolonami. Je proveden návrh filtru pro separaci ...

Výzkumný ústav chemických zařízení, Brno; Charvát, Miloš
Ministerstvo životního prostředí, 1992

Technologie zpracování a likvidace neutralizačních kalů z povrchových úprav kovů
ČSUP, o.z. Uranové doly Dolní Rožínka
1991 - český
Ověření technologie zpracování neutrálních kalů kyselým loužícím postupem za účelem získání podkladů pro projekci provozního zařízení. Příprava reálného výluhu barevných kovů. Obsahuje popis technologie, vstupní suroviny, přípravu zkoušky a zhodnocení poloprovozu. Je předkládán návrh technologie hydrometalurgického zpracování neutralizačních kalů. Klíčová slova: úprava povrchová; kovy barevné; technologie; zneškodňování kalu; surface treatment; non-ferrous metals; technology; sludge disposal; technologie Dokument je dostupný v knihovně Ministerstva životního prostředí.
Technologie zpracování a likvidace neutralizačních kalů z povrchových úprav kovů

Ověření technologie zpracování neutrálních kalů kyselým loužícím postupem za účelem získání podkladů pro projekci provozního zařízení. Příprava reálného výluhu barevných kovů. Obsahuje popis ...

ČSUP, o.z. Uranové doly Dolní Rožínka
Ministerstvo životního prostředí, 1991

Technologie zpracování a likvidace neutralizačních kalů z povrchových úprav kovů
ČSUP, o.z. Uranové doly Dolní Rožínka; Bořecký, Dalibor; Pall, Milan; Přikrylová, Jana; Šťastná, Miroslava; Špaček, Václav; Macura, Jan; Vejnar, Pavel; Tomášek, Josef; Neterda, Vladimír
1991 - český
Zpráva obsahuje výsledky laboratorního a poloprovozního ověření technologie zpracování neutralizačních kalů. Je diskutována otázka vzniku neutralizačních kalů, surovin používaných při jejich likvidaci, složení kalů a jejich nebezpečnost. Dále je popsán laboratorní výzkum technologie zpracování bohatých kalů. Klíčová slova: úprava povrchová kovů; technologie; zneškodňování kalu; metal finishing; technology; sludge disposal; technologie Dokument je dostupný v knihovně Ministerstva životního prostředí.
Technologie zpracování a likvidace neutralizačních kalů z povrchových úprav kovů

Zpráva obsahuje výsledky laboratorního a poloprovozního ověření technologie zpracování neutralizačních kalů. Je diskutována otázka vzniku neutralizačních kalů, surovin používaných při jejich ...

ČSUP, o.z. Uranové doly Dolní Rožínka; Bořecký, Dalibor; Pall, Milan; Přikrylová, Jana; Šťastná, Miroslava; Špaček, Václav; Macura, Jan; Vejnar, Pavel; Tomášek, Josef; Neterda, Vladimír
Ministerstvo životního prostředí, 1991

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze