Počet nalezených dokumentů: 799
Publikováno od do

Dynamika vývoje půdní fauny a dynamiky humusu v sukcesi ke klimaxovým smrčinám a bučinám Šumavy
Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Ústav půdní biologie, České Budějovice; Rusek, Josef
2011 - český
Publikace vzešlé z projektu. Články: Global decomposition experiment shows soil animal impacts on decomposotion are climate-dependent,Epigeic activity of eight common Collembola species in spruce forests and clearings after bark beetle outbreaks in the Šumava National Park, Czech Republik, Fungal food preferences in Collembola, Půda bez života není půda, The enigma of the genus Stenaphorura Absolon, 1900 (Cllembola, Tullbergiinae). Příspěvek na konferenci: Vliv různého managementu horských smrčin na půdní faunu. Klíčová slova: biodiverzita; fauna půdní; humus; kůrovec; kalamita kůrovcová; les smrkový; les horský; hospodářství lesní; buk lesní; NP Šumava; biodiverzita; soil fauna; humus; bark beetle; bark beetle disaster; spruce forest; mountain forest; forest management; European beech; NP Šumava Mts.; lesní hospodářství; lesy Dokument je dostupný v knihovně Ministerstva životního prostředí.
Dynamika vývoje půdní fauny a dynamiky humusu v sukcesi ke klimaxovým smrčinám a bučinám Šumavy

Publikace vzešlé z projektu. Články: Global decomposition experiment shows soil animal impacts on decomposotion are climate-dependent,Epigeic activity of eight common Collembola species in spruce ...

Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Ústav půdní biologie, České Budějovice; Rusek, Josef
Ministerstvo životního prostředí, 2011

Zvyšování účinnosti migračních objektů na dálniční a silniční síti v ČR
EVERNIA, s.r.o., Liberec; Vonička, Pavel; Hlaváč, Václav; Gorčicová, Ivana; Anděl, Petr
2011 - český
Zpráva hodnotí výsledky pozorování migračních objektů pomocí kamerového systému. Popisuje pokračování průzkumu zoologů ve sledovaných úsecích dálnice D47 v úseku 4704 Lipník nad Bečvou - Bělotín, rychlostní komunikace R35 v úseku 3510 Přáslavice - Velký Újezd a 3511 Velký Újezd - Lipník nad Bečvou, dálnice D3 v úseku Mezno - Tábor a dálnice D5 Ejpovice - Sulkov. Při návrhu migračních koridorů je třeba v rámci procesu EIA respektovat navrhovaný metodický postup pro posuzování migračních možností, jinak mohou být investice do přechodů nepřiměřené. Klíčová slova: fragmentace krajiny; krajina; doprava silniční; silnice; síť silniční; most; migrace živočichů; přechod pro živočichy migrující; dálnice; struktura krajiny; biodiverzita; ekodukt; dotazník; fragmentation of landscape; landscape; road transport; road; road network; bridge; animal migration; crossing place for animals; highway; land setup; biodiversity; wildlife crossing; questionnaire; silniční doprava; silniční sítě Dokument je dostupný v knihovně Ministerstva životního prostředí.
Zvyšování účinnosti migračních objektů na dálniční a silniční síti v ČR

Zpráva hodnotí výsledky pozorování migračních objektů pomocí kamerového systému. Popisuje pokračování průzkumu zoologů ve sledovaných úsecích dálnice D47 v úseku 4704 Lipník nad Bečvou - Bělotín, ...

EVERNIA, s.r.o., Liberec; Vonička, Pavel; Hlaváč, Václav; Gorčicová, Ivana; Anděl, Petr
Ministerstvo životního prostředí, 2011

Rekultivace a management nepřírodních biotopů v České republice
Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha; Geologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha; Ústav pro ekopolitiku, o.p.s., Praha; Zavadil, Vít; Volf, Ondřej; Starý, Josef; Straka, Jakub; Sádlo, Jiří; Rambousek, Petr; Přikryl, Ivo; Lepšová, Anna; Godány, Josef; Frouz, Jan; Farkač, Jan; Vrabec, Vladimír; Cílek, Václav; Gremlica, Tomáš
2011 - český
Realizace terénních biologických a ekologických průzkumů nepřírodních biotopů v České republice, zhodnocení těchto biotopů a jejich významu pro ochranu biologické rozmatiostiv kulturní krajině, srovnávací analýza vlivu klasických způsobů a environmentálně šetrných způsobů rekultivací. Byla navržena opatření pro podporu udržitelného užívání zdrojů. Klíčová slova: rozmanitost biologická; biodiverzita; biotop; výsypka; halda; lom opuštěný; pískovna; druhy živočišné; vliv antropogenní; houby; rostlina cévnatá; strategie rozvoje udržitelného; hmyz; Insecta; bezobratlí; motýli; Lepidoptera; obojživelníci; Amphibia; plazi; Reptilia; savci; Mammalia; živočich chráněný; rekultivace; biological diversity; biodiversity; biotope; spoil bank; mine dump; abandoned quarry; sand pit; animal species; anthropogenic impact; fungi; tracheophyte; sustainable development strategy; insect; Insecta; invertebrates; butterflies; Lepidoptera; amphibians; Amphibia; reptiles; Reptilia; mammals; Mammalia; protected animal; restoration; trvale udržitelný rozvoj; obojživelníci Dokument je dostupný v knihovně Ministerstva životního prostředí.
Rekultivace a management nepřírodních biotopů v České republice

Realizace terénních biologických a ekologických průzkumů nepřírodních biotopů v České republice, zhodnocení těchto biotopů a jejich významu pro ochranu biologické rozmatiostiv kulturní krajině, ...

Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha; Geologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha; Ústav pro ekopolitiku, o.p.s., Praha; Zavadil, Vít; Volf, Ondřej; Starý, Josef; Straka, Jakub; Sádlo, Jiří; Rambousek, Petr; Přikryl, Ivo; Lepšová, Anna; Godány, Josef; Frouz, Jan; Farkač, Jan; Vrabec, Vladimír; Cílek, Václav; Gremlica, Tomáš
Ministerstvo životního prostředí, 2011

Czech Terra - adaptace uhlíkových deponií v krajině v kontextu globální změny
Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i, Brno
2011 - český
Cíle projektu byly: identifikovat, vysledovat a vyhodnotiti adaptační mechanismy, které se v ekosystémech ČR projevují v souvislosti s působením globálních změn, vypracovat možný sled adaptačních mechanismů na působení GZ, které se projeví v produkčním procesu a mohou tak výrazně ovlivnit vitalitu, stabilitu a biodiverzitu ekosystémů, predikovat možné stresové scénáře, které mohou být rizikem stability ekosystému v blízké budoucnosti v důlsledku globálních změn, vytvořit informační síť, která podchytí změny ekosystémů a krajinných celků ČR. Klíčová slova: změna globální; změna klimatu; uhlík; diverzita ekosystémová; ekosystém; ekosystém lesní; krajina; využití krajiny; protokol Kjótský; zachycování a skladování uhlíku; plánování územní; ochrana krajiny; Česká republika; systém informační; plánování rozvoje; rozvoj udržitelný; monokultura; les smrkový; global change; climate change; carbon; ecosystem diversity; ecosystem; forest ecosystem; landscape; landscape utilisation; Kyoto Protocol; carbon capture and storage; land planning; landscape protection; Czech Republic; information system; development planning; sustainable development; one-species culture; spruce forest; ochrana krajiny; trvale udržitelný rozvoj Dokument je dostupný v knihovně Ministerstva životního prostředí.
Czech Terra - adaptace uhlíkových deponií v krajině v kontextu globální změny

Cíle projektu byly: identifikovat, vysledovat a vyhodnotiti adaptační mechanismy, které se v ekosystémech ČR projevují v souvislosti s působením globálních změn, vypracovat možný sled adaptačních ...

Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i, Brno
Ministerstvo životního prostředí, 2011

Zpřesnění dosavadních odhadů dopadů klimatické změny v sektorech vodního hospodářství‚ zemědělství a lesnictví a návrhy adaptačních opatření
Výzkumný ústav rostlinné výroby‚ v.v.i., Praha-Ruzyně; Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., České Budějovice; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Praha; Český hydrometeorologický ústav, Praha; Pretel, Jan
2011 - český
Zpráva obsahuje zpřesnění a aktualizaci ragionálních scénářů vývoje klimatu na území ČR pro časové horizonty 2010-2039, 2040-2069 a 2070-2099, zpřesnění předpokládaných dopadů klimatické změny na sektory vodního hospodářství, zemědělství a lesnictví a podporu opatření na snižování rizik dopadů a formulace tezí relevantních sektorových adaptačních opatření. výsledky budou využity především při přípravě Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR a Politiky ochrany klimatu v ČR. Klíčová slova: změna klimatická; hospodářství vodní; zemědělství; lesnictví; model klimatický; opatření adaptační; režim hydrologický; climatic change; water management; agriculture; forestry; climatic model; adaptation measure; hydrological regime; vodní hospodářství; zemědělství Dokument je dostupný v knihovně Ministerstva životního prostředí.
Zpřesnění dosavadních odhadů dopadů klimatické změny v sektorech vodního hospodářství‚ zemědělství a lesnictví a návrhy adaptačních opatření

Zpráva obsahuje zpřesnění a aktualizaci ragionálních scénářů vývoje klimatu na území ČR pro časové horizonty 2010-2039, 2040-2069 a 2070-2099, zpřesnění předpokládaných dopadů klimatické změny na ...

Výzkumný ústav rostlinné výroby‚ v.v.i., Praha-Ruzyně; Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., České Budějovice; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Praha; Český hydrometeorologický ústav, Praha; Pretel, Jan
Ministerstvo životního prostředí, 2011

Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Kulasová, Alena
2011 - český
Pozorování vlivu zemědělské činnosti na jakost povrchových vod v hodní části povodí Klejnárka v roce 2011. Popis povodí Klejnárky, sledované oblasti, klimatické podmínky, lokality odběru vzorků povrchových vod, informace o hnojení v dané oblasti. Klíčová slova: vliv antropogenní; odtok z povodí; povodí Labe; ekosystém vodní; zdroje vodní; jakost vody; vliv zemědělství; vzorkování; hydrologie; Labe; Česká republika; zemědělství; hnojivo; anthropogenic impact; run-off; Elbe river basin; water ecosystem; water resources; water quality; agricultural effect; sampling; hydrology; Elbe river; Czech Republic; agriculture; fertiliser; jakost vody; povodí Dokument je dostupný v knihovně Ministerstva životního prostředí.
Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe

Pozorování vlivu zemědělské činnosti na jakost povrchových vod v hodní části povodí Klejnárka v roce 2011. Popis povodí Klejnárky, sledované oblasti, klimatické podmínky, lokality odběru vzorků ...

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Kulasová, Alena
Ministerstvo životního prostředí, 2011

Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Soldán, Přemysl
2011 - český
Z výsledků průzkumů provedených v letech 2008-2011 plyne, že v české části povodí řeky Labe je nejvyšší míra ohrožení vodních ekosystémů spojená s antropogenní činností v oblasti pardubické aglomerace. Tato nevyhovující situace je dlouhodobá a stále nedochází k jejímu zlepšení. Dosud přijatá nápravná opatření se nijak výrazně neprojevila ve zlepšení ekotoxických vlastností vodního prostředí. Jsou stanoveny chronické účinky znečištění povrchových vod, ekotoxicita znečištění říčních sedimentů a uvedeny výsledky chemické analýzy říčních sedimentů. Klíčová slova: vliv antropogenní; povodí Labe; ekosystém vodní; zdroje vodní; jakost vody; vzorkování; hydrologie; zátěž ekologická; znečištění vody; látka toxická; voda podzemní; látky znečišťující; Labe; Česká republika; látka toxická; Pardubice; zátěž stará; vliv průmyslu na ŽP; anthropogenic impact; Elbe river basin; water ecosystem; water resources; water quality; sampling; hydrology; environmental burden; water pollution; toxic substance; groundwater; pollutants; Elbe river; r; Czech Republic; toxic substance; Pardubice; contaminated land; environmental impact of industry; znečištění vody; jakost vody Dokument je dostupný v knihovně Ministerstva životního prostředí.
Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe

Z výsledků průzkumů provedených v letech 2008-2011 plyne, že v české části povodí řeky Labe je nejvyšší míra ohrožení vodních ekosystémů spojená s antropogenní činností v oblasti pardubické ...

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Soldán, Přemysl
Ministerstvo životního prostředí, 2011

Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Kulasová, Alena; Nesměrák, Ivan; Šanda, Martin; Blažková, Šárka
2011 - český
Zpráva informuje o částech projektu: Modelování vlivu klimatické změny na hydrologii, Vhodná sestava stanic pro předpovědi v reálném čase, Měřící systém pro měření povrchového a mělkého podpovrchového odtoku při umělém dešti. Klíčová slova: vliv antropogenní; odtok z povodí; povodí Labe; ekosystém vodní; zdroje vodní; jakost vody; vliv zemědělství; model matematický; vzorkování; hydrologie; důsledek povodně; Labe; Polabí; Česká republika; lokalita Skalka; vliv zemědělství; vzorkování; anthropogenic impact; run-off; Elbe river basin; water ecosystem; water resources; water quality; agricultural effect; mathematical model; sampling; hydrology; flood consequence; Elbe river; Elbe river region; Czech Republic; Skalka site; agricultural effect; sampling; povodí; jakost vody Dokument je dostupný v knihovně Ministerstva životního prostředí.
Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe

Zpráva informuje o částech projektu: Modelování vlivu klimatické změny na hydrologii, Vhodná sestava stanic pro předpovědi v reálném čase, Měřící systém pro měření povrchového a mělkého podpovrchového ...

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Kulasová, Alena; Nesměrák, Ivan; Šanda, Martin; Blažková, Šárka
Ministerstvo životního prostředí, 2011

Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Martínková, Marta
2011 - český
Cílem bylo posoudit vliv dopadu možných změn v povodí (např. dopady předpokládané klimatické změyn, změny využití území v daném povodí, možné změny v atmosférické depozici dusíku ap.) na dostuonost a kvalitu vody v podmínkách české části povodí Labe. Jako nástroj matematického modelování vlivu změn v povodí byl zvolen model SWIM, který umožňuje kombinovaně modelovat hydrologické a ekologické podmínky v daném středně velkém povodí. Vliv možných změn na kvalitu vody je posuzován z hlediska znečištění živinami (dusík, fosfor). Klíčová slova: vliv antropogenní; povodí Labe; ekosystém vodní; zdroje vodní; jakost vody; vzorkování; hydrologie; zátěž ekologická; znečištění vody; látka toxická; voda podzemní; látky znečišťující; Jizera; Česká republika; modelování matematické; anthropogenic impact; Elbe river basin; water ecosystem; water resources; water quality; sampling; hydrology; environmental burden; water pollution; toxic substance; groundwater; pollutants; Jizera river; Czech Republic; mathematical modelling; znečištění vody; jakost vody Dokument je dostupný v knihovně Ministerstva životního prostředí.
Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe

Cílem bylo posoudit vliv dopadu možných změn v povodí (např. dopady předpokládané klimatické změyn, změny využití území v daném povodí, možné změny v atmosférické depozici dusíku ap.) na dostuonost a ...

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Martínková, Marta
Ministerstvo životního prostředí, 2011

Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Desortová, Blanka
2011 - český
V rámci zajištění dat pro matematické modelování proběhly odběry v terénu a následné analýzy požadovaných biologických a chemických charakteristik. Vzorkování proběhlo v období červen - září 2009 ve čtrnáctidenních intervalech v úseku Labe mezi profily Valy a Obříství, sledovány byly profily na Labi (Valy, Lysá, Obříství) a závěrové profily přítoků Jizera (Vestec) a Vltava (Zelčín). Proběhlo vyhodnocení dlouhodobých změn koncentrace živin a biomasy a struktury fytoplanktonu v modelovém úseku toku Labe. Na základě analýzy vzorků odebraných z toku Labe byl proveden odhad růstových rychlostí fytoplanktonu. Klíčová slova: vliv antropogenní; povodí Labe; ekosystém vodní; zdroje vodní; jakost vody; vzorkování; hydrologie; zátěž ekologická; znečištění vody; látky znečišťující; Labe; Česká republika; stanovení chlorofylu; fytoplankton; zooplankton; sinice; modelování matematické; anthropogenic impact; Elbe river basin; water ecosystem; water resources; water quality; sampling; hydrology; environmental burden; water pollution; pollutants; Elbe river; Czech Republic; determination of chlorophyll; phytoplankton; zooplankton; blue-green alga; mathematical modelling; znečištění vody; jakost vody Dokument je dostupný v knihovně Ministerstva životního prostředí.
Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe

V rámci zajištění dat pro matematické modelování proběhly odběry v terénu a následné analýzy požadovaných biologických a chemických charakteristik. Vzorkování proběhlo v období červen - září 2009 ve ...

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Desortová, Blanka
Ministerstvo životního prostředí, 2011

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze