Počet nalezených dokumentů: 5093
Publikováno od do

Stanovení optimálních parametrů elektrické neurostimulace pacientů s hyperaktivitou detruzoru
Rejchrt, Michal; Binek, Bedřich; Univerzita Karlova.
2013 - český
Klíčová slova: urologie; fyzika, biofyzika; transkutánní elektrická nervová stimulace; hyperaktivní močový měchýř; inkontinence moči; minimálně invazivní chirurgické výkony; kvalita života; prospektivní studie; lékařství Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Stanovení optimálních parametrů elektrické neurostimulace pacientů s hyperaktivitou detruzoru

Rejchrt, Michal; Binek, Bedřich; Univerzita Karlova.
Národní lékařská knihovna, 2013

Mapování funkčních a anatomických korelátů obsedantně-kompulzivní poruchy a jejich vztahu k závažnosti klinických symptomů
Kopřivová, Jana; Horáček, Jiří; Psychiatrické centrum Praha
2013 - český
Klíčová slova: psychiatrie; neurovědy; neurobiologie; obsedantně kompulzivní porucha; elektroencefalografie; mapování mozku; funkční zobrazování neurálních procesů; zobrazování difuzních tenzorů; psychiatrie Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Mapování funkčních a anatomických korelátů obsedantně-kompulzivní poruchy a jejich vztahu k závažnosti klinických symptomů

Kopřivová, Jana; Horáček, Jiří; Psychiatrické centrum Praha
Národní lékařská knihovna, 2013

Vliv neoadjuvantní biologické léčby na regeneraci jaterního parenchymu po chirurgické léčbě - experiment na prasečím modelu
Liška, Václav; Univerzita Karlova.
2012 - český
Klíčová slova: nádory jater; embolizace terapeutická; vena portae; biologická terapie; epidermální růstový faktor; hepatocyty; Kupfferovy buňky; regenerace jater; zvířata; prasata; hepatologie; onkologie; lékařství Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vliv neoadjuvantní biologické léčby na regeneraci jaterního parenchymu po chirurgické léčbě - experiment na prasečím modelu

Liška, Václav; Univerzita Karlova.
Národní lékařská knihovna, 2012

Význam systematické mediastinální lymfadenektomie v chirurgii plicních metastáz
Doležel, Jan; Fakultní nemocnice u svaté Anny (Brno, Česko)
2012 - český
Klíčová slova: pneumologie a ftizeologie; onkologie; chirurgie; nádory plic; metastázektomie; lymfadenektomie; mediastinum; přežití; lékařství Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Význam systematické mediastinální lymfadenektomie v chirurgii plicních metastáz

Doležel, Jan; Fakultní nemocnice u svaté Anny (Brno, Česko)
Národní lékařská knihovna, 2012

Význam osteotomií proximálního femuru a zastřešujících operací kyčelního kloubu u adolescentů a dospělých pro zachování dlouhodobé funkce kyčelního kloubu
Bartoníček, Jan; Rozkydal, Zbyněk; Univerzita Karlova.
2012 - český
Klíčová slova: ortopedie; pediatrie; osteotomie; femur; pánev; vývojová kyčelní dysplazie; fraktury femuru; nekróza hlavice femuru; skluz proximální femorální epifýzy; dítě; mladiství; pediatrie Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Význam osteotomií proximálního femuru a zastřešujících operací kyčelního kloubu u adolescentů a dospělých pro zachování dlouhodobé funkce kyčelního kloubu

Bartoníček, Jan; Rozkydal, Zbyněk; Univerzita Karlova.
Národní lékařská knihovna, 2012

Neuromodulace v řešení poruch kontinence stolice
Vlček, Petr; Masarykova univerzita.
2012 - český
Klíčová slova: gastroenterologie; neurochirurgie; neurochirurgie; plexus lumbosacralis; fekální inkontinence; manometrie; defekografie; gastrointestinální motilita; elektromyografie; průzkumy a dotazníky; kvalita života; blokáda autonomních nervů; neurochirurgické výkony; lékařství Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Neuromodulace v řešení poruch kontinence stolice

Vlček, Petr; Masarykova univerzita.
Národní lékařská knihovna, 2012

Studium molekulárně-biologické odpovědi na intenzivní inzulínovou terapii při plicních resekcích
Krontorád Koutná, Irena; Masarykova univerzita.
2012 - český
Klíčová slova: onkologie; biologie; hematologie a transfuzní lékařství; pneumektomie; inzulin; plicní surfaktanty; mikročipová analýza; hyperglykemie; buněčné linie nádorové; difuzní kapacita plic; plicní alveoly; exprese genu; sekvenční analýza hybridizací s uspořádaným souborem oligonukleotidů; polymerázová řetězová reakce s reverzní transkripcí; biologie Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Studium molekulárně-biologické odpovědi na intenzivní inzulínovou terapii při plicních resekcích

Krontorád Koutná, Irena; Masarykova univerzita.
Národní lékařská knihovna, 2012

Funkční charakteristika cirkulujících antigen prezentujících buněk u pacientů s X - vázanou agamaglobulinémií
Špíšek, Radek; Univerzita Karlova.
2012 - český
Klíčová slova: alergologie a imunologie; agamaglobulinemie; dendritické buňky; homeostáza; toll-like receptory; imunodeficience běžná variabilní; Jobův syndrom; lékařství Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Funkční charakteristika cirkulujících antigen prezentujících buněk u pacientů s X - vázanou agamaglobulinémií

Špíšek, Radek; Univerzita Karlova.
Národní lékařská knihovna, 2012

Využití nekultivačních metod pro diagnostiku invazivních mykotických infekcí způsobených vláknitými houbami z materiálu získaného bronchoalveolární laváží u hematoonkologických pacientů
Ráčil, Zdeněk; Fakultní nemocnice (Brno, Česko).
2012 - český
Klíčová slova: onkologie; hematologie a transfuzní lékařství; mikrobiologie, lékařská mikrobiologie; hematologické nádory; oportunní infekce; aspergilóza; zygomykóza; bronchoalveolární laváž; mannany; beta-glukany; polymerázová řetězová reakce; počítačová rentgenová tomografie; sérologické testy; lékařství Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Využití nekultivačních metod pro diagnostiku invazivních mykotických infekcí způsobených vláknitými houbami z materiálu získaného bronchoalveolární laváží u hematoonkologických pacientů

Ráčil, Zdeněk; Fakultní nemocnice (Brno, Česko).
Národní lékařská knihovna, 2012

Rekonstituce specifické imunity proti CMV po allogenní transplantaci kmenových buněk krvetvorby
Kalina, Tomáš; Gondorčínová, Lucie; Univerzita Karlova.
2012 - český
Klíčová slova: hematologie a transfuzní lékařství; alergologie a imunologie; transplantologie; infekční lékařství; pediatrie; transplantace kostní dřeně; imunodeficience běžná variabilní; cytomegalovirové infekce; CD4-CD8 poměr; interferon gama; CD8-pozitivní T-lymfocyty; CD4-pozitivní T-lymfocyty; imunosuprese; dítě; lékařství Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Rekonstituce specifické imunity proti CMV po allogenní transplantaci kmenových buněk krvetvorby

Kalina, Tomáš; Gondorčínová, Lucie; Univerzita Karlova.
Národní lékařská knihovna, 2012

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze