Počet nalezených dokumentů: 799
Publikováno od do

Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe
Český hydrometeorologický ústav, Praha; Umea University, Sweden; Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech, Vodňany; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice; Stará, Alžběta; Steinbach, Christoph; Grabicová, Kateřina; Burkina, Viktoriia; Golovko, Oksana; Turek, Jan; Sudová, Eliška; Máchová, Jana; Valentová, Olga; Velíšek, Josef; Kroupová, Hana; Kolářová, Jitka; Fedorova, Ganna; Žlábek, Vladimír; Grabic, Roman; Li, Zhihua; Randák, Tomáš
2011 - český
Projekt se zabývá vlivem běžných komunálních zdrojů znečištění na vodní prostředí. Získal data charakterizující kontaminci vodních ekosystémů vybranými biologicky aktivními látkami nad a pod vytipovanými zdroji komunálního znečištění a hodnotil jejich vliv na indikátorové organismy - ryby. Je uvedeno vyhodnocení souvislostí mezi výskytem vybraných polutantů ve vodním prostředí a biologickými změnami u indikátorů organismů v laboratorních i přírodních podmínkách. Klíčová slova: vliv antropogenní; odtok; povodí Labe; ekosystém vodní; zdroje vodní; jakost vody; voda odpadní; vzorkování; hydrologie; zátěž ekologická; znečištění vody; znečištění biologické; účinek znečištění biologický; ryby; vliv na živočichy; látka znečišťující biologická; Labe; Česká republika; odpady komunální; vody odpadní domovní; vody odpadní městské; indikátory biologické; anthropogenic impact; run-off; Elbe river basin; water ecosystem; water resources; water quality; wastewater; sampling; hydrology; environmental burden; water pollution; biological pollution; biological effect of pollution; fish; animal impact; biological pollutant; Elbe river; Czech Republic; municipal waste; domestic waste water; municipal wastewater; biological indicators; znečištění vody; odpadní vody městské Dokument je dostupný v knihovně Ministerstva životního prostředí.
Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe

Projekt se zabývá vlivem běžných komunálních zdrojů znečištění na vodní prostředí. Získal data charakterizující kontaminci vodních ekosystémů vybranými biologicky aktivními látkami nad a pod ...

Český hydrometeorologický ústav, Praha; Umea University, Sweden; Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech, Vodňany; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice; Stará, Alžběta; Steinbach, Christoph; Grabicová, Kateřina; Burkina, Viktoriia; Golovko, Oksana; Turek, Jan; Sudová, Eliška; Máchová, Jana; Valentová, Olga; Velíšek, Josef; Kroupová, Hana; Kolářová, Jitka; Fedorova, Ganna; Žlábek, Vladimír; Grabic, Roman; Li, Zhihua; Randák, Tomáš
Ministerstvo životního prostředí, 2011

Zpřesnění dosavadních odhadů dopadů klimatické změny v sektorech vodního hospodářství‚ zemědělství a lesnictví a návrhy adaptačních opatření
Výzkumný ústav rostlinné výroby‚ v.v.i., Praha-Ruzyně; Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., České Budějovice; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Praha; Český hydrometeorologický ústav, Praha; Pretel, Jan
2011 - český
Cílem úkolu je zpřesnit a aktualizovat scénáře vývoje klimatu na území ČR pro časové horizonty 2021-2050 a 2071-2100, upřesnit předpokládané dopady klimatické změny na sektory vodního hospodářství, zemědělství a lesnictví, navrhnout vhodná adaptační opatření a podpořit plnění Národního programu na zmírnění dopadů změny klimatu v České republice. Řešení je rozděleno do dílčích částí: DP 01 - Zpřesnění a aktualizace regionálních scénářů klimatické změny. Proběhly analýzy modelových výstupů modelu ALADIN CLIMATE/CZ a ENSEMBLES a jejich porovnání s pozorováními. DP 02 - Dopady změny klimatu na hydrologickou bilanci a vodní zdroje a návrhy adaptačních opatření v sektoru vodního hospodářství. Na základě dat (simulace modelu ALADIN-CLIMATE/CZ) bylo provedeno modelování vlivu změn klimatu na hydrologickou bilanci 250 povodí. Jsou diskutována adaptační opatření v oblasti vodního hospodářství. DP 03 - Dopady změny klimatu na extrémní hydrologické jevy - provedení simulace povodňových událostí, vyhodnocení průtokových simulací, dlouhodobých řad i povodňových událostí, analýza očekávaných změn povodňového režimu, charakteristiky současných a budoucích hydrologických režimů DP 04 - Dopady změny klimatu a návrhy adaptačních opatření v sektoru zemědělství. DP 05 - Dopady změny klimatu a návrhy adaptačních opatření v sektoru lesního hospodářství, DP 06 - Syntéza dopadů změny klimatu a vlivu adaptačních opatření v České republice a odhad ekonomických nákladů. Na CD-ROM jsou uvedeny všechny dostupné materiály vztahující se k projektu. Klíčová slova: změna klimatická; hospodářství vodní; zemědělství; lesnictví; model klimatický; opatření adaptační; režim hydrologický; climatic change; water management; agriculture; forestry; climatic model; adaptation measure; hydrological regime; vodní hospodářství; hydrologická bilance Dokument je dostupný v knihovně Ministerstva životního prostředí.
Zpřesnění dosavadních odhadů dopadů klimatické změny v sektorech vodního hospodářství‚ zemědělství a lesnictví a návrhy adaptačních opatření

Cílem úkolu je zpřesnit a aktualizovat scénáře vývoje klimatu na území ČR pro časové horizonty 2021-2050 a 2071-2100, upřesnit předpokládané dopady klimatické změny na sektory vodního hospodářství, ...

Výzkumný ústav rostlinné výroby‚ v.v.i., Praha-Ruzyně; Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., České Budějovice; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Praha; Český hydrometeorologický ústav, Praha; Pretel, Jan
Ministerstvo životního prostředí, 2011

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Kajanová, Eva
2011 - český
Velké objemy produkovaných odpadů na jedné straně a nedostatek surovin na straně druhé vedou k úvahám o využití odpadů jako výchozích surovin. Hodnocení stavebně demoličních odpadů, které by mohly po malé úpravě nahradit primární suroviny. Byl předložen návrh hodnocení výrobků z odpadů pro tok stavebních a demoličních odpadů, který bude upraven podobně jako návrhy nařízení zavádějící kritéria určující, kdy určité druhy odpadu přestávají být odpadem v intencích směrnice 2008/98/ES. Byl sledován vývoj problematiky konce odpadu a nařízení REACH a byl posouzen trh s recykláty s ohledem na těžbu nerostů. Klíčová slova: odpady stavební; izolace tepelná; odpady plastové; hodnocení odpadů; využití odpadů jako materiálu; building waste; thermal insulation; plastic waste; waste assessment; use of wastes as material; recyklace odpadů; odpady Dokument je dostupný v knihovně Ministerstva životního prostředí.
Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)

Velké objemy produkovaných odpadů na jedné straně a nedostatek surovin na straně druhé vedou k úvahám o využití odpadů jako výchozích surovin. Hodnocení stavebně demoličních odpadů, které by mohly po ...

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Kajanová, Eva
Ministerstvo životního prostředí, 2011

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Kuklová, Iva
2011 - český
Databáze technologií úprav odpadů slouží k přehledu a popisu principu technologií zpracování jednotlivých druhů odpadů. Obsahuje kontakty na provozovatele a informace o umístění zařízení. Databáze je určena pro odborníky v odpadovém hospodářství, pro producenty odpadů a pro širokou veřejnost. Jsou uvedeny informace o zpřístupnění databáze na internetových stránkách CeHO. Klíčová slova: systém informační o odpadech; informace o odpadech; technologie zpracování; zpracování odpadů; úprava odpadů; zařízení na zpracování odpadů; waste information system; waste information; processing technology; waste processing; waste treatment; waste processing facility; odpady; informační systémy Dokument je dostupný v knihovně Ministerstva životního prostředí.
Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)

Databáze technologií úprav odpadů slouží k přehledu a popisu principu technologií zpracování jednotlivých druhů odpadů. Obsahuje kontakty na provozovatele a informace o umístění zařízení. Databáze je ...

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Kuklová, Iva
Ministerstvo životního prostředí, 2011

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Zuberová, Jana
2011 - český
Výluhové vlastnosti monolitických odpadů byly zjišťovány provedením výluhových testů při různých zkušebních podmínkách. jejich výsledky budou využity k hodnocení přijatelnosti monolitických odpadů na skládky podle platných legislativních požadavků i podle speciálních kritérií pro přijímání MO na skládky. Nově byl vyzkoušen test vyluhovacího chování vliv pH na vyluhování. Dále byly posouzeny možnosti získaných výsledků k vytvoření modelu vyluhovacího chování MO při různých podmínkách, na jehož základě by bylo možno předvídat výluhové vlastnosti monolitických odpadů při dlouhodobém skládkování. Byly vypracovány návrhy na doplnění a změny vyhlášky č. 294/2005 Sb., které vycházely ze zhodnocení transpozice Rozhodnutí Rady 2003/33/ES do českých právních předpisů. Klíčová slova: odpady monolitické; analýza odpadů; vyluhování odpadů; odpady velkorozměrné; skládkování odpadů; předpis právní; testování; monolithic waste; waste analysis; waste leaching; bulky waste; waste landfilling; legal regulation; testing; odpady; právní předpisy Dokument je dostupný v knihovně Ministerstva životního prostředí.
Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)

Výluhové vlastnosti monolitických odpadů byly zjišťovány provedením výluhových testů při různých zkušebních podmínkách. jejich výsledky budou využity k hodnocení přijatelnosti monolitických odpadů na ...

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Zuberová, Jana
Ministerstvo životního prostředí, 2011

Vytvoření interaktivní mapy rizika porušení stability svahů a skalního řícení v České republice
Česká geologická služba, Praha
2011 - český
Metodika zpracování záznamů v Archivu svahových nestabilit, Metodika sběru a zpracování dat dokumentace svahových pohybů a sklaního řícení, Popis datových vrstev pro konstrukci interaktivní mapy náchylnosti ke svahovým nestabilitám, Geomorfologické členění ČR z hlediska rizik svahových pohybů, Predikce svahových nestabilit pomocí metod strojového učení, Metodika tvorby tezauru, Soubor map zákresů objektů svahové nestability pro jednotlivé kraje (DVD), Dokumentace k aplikaci pro pořizování dokumentace svahových nestabilit, Koncept legendy mapy IG rajonů a struktura popisných informací. Klíčová slova: stabilita; stabilita svahu; území sesuvné; sesuv; řícení skal; systém informační; Česká republika; proces geologický; kontrola nebezpečí; GIS; stability; slope stability; landslide area; slide; rockfall; information system; Czech Republic; geological process; control of hazard; GIS; stabilita regulovaných systémů; stabilita Dokument je dostupný v knihovně Ministerstva životního prostředí.
Vytvoření interaktivní mapy rizika porušení stability svahů a skalního řícení v České republice

Metodika zpracování záznamů v Archivu svahových nestabilit, Metodika sběru a zpracování dat dokumentace svahových pohybů a sklaního řícení, Popis datových vrstev pro konstrukci interaktivní mapy ...

Česká geologická služba, Praha
Ministerstvo životního prostředí, 2011

Příspěvek ČR ke zjištění stavu ozonové vrstvy Země a slunečního UV záření v Antarktidě‚ paleoklimatická a paleogeografická rekonstrukce vybraného území Antarktidy a související geologické studium a mapování
Český hydrometeorologický ústav, Praha; Česká geologická služba, Praha; Mixa, Petr
2011 - český
Projekt je rozdělena čtyři dílčí témata. A: Geologické a geomorfologické výzkumy spojené s rekonstrukcí vývoje krajiny zahrnuje dílčí úkoly A-1: geologické mapování ostrova James Ross jako základ geo-vědního poznání vývoje krajiny, A-2: paleoklimatologickou a paleogeografickou rekonstrukci holocenního vývoje zalednění oblastí a globálních změn na hranici křída/terciér, A-3 rekonstrukce nejstarších geologických procesů vzniku oblasti. Téma B: Klimatologické výzkumy - sledování ozonu a UV záření zahrnuje dílčí úkoly B-1: Využití měření spektrální intenzity UV záření pro operativní hodnocení pole UV-Indexu v oblasti Anarktidy, k validaci satelitních měření UV a UV modelů, B-2: Využití měření celkového ozonu a vertikálního Umkehr profilu ozonu pro operativní hodnocení stavu ozonové vrstvy a k validaci satelitních měření ozonu, B-3: Zavedení pravidelných měření celkového ozonu a spektrálního UV-záření na ostrově James Ross (česká výzkumná stanice v Antarktidě) a on-line přenos naměřených dat k zpracování SOO v Hradci Králové. Téma C: Příspěvek k ekologii antarktické avifauny - populační dynamika a hnízdní biologie avifauny ostrova James Ross, Indikace ochrany místních populací avifauny a tuleňů. Téma D: Environmentální výzkumy - polutanty v půdách, sněhu a ledu v oblasti ostrova James Ross a jejich chování. Moderně pojaté výzkumy podstatným způsobem příspívají k poznání vývoje klimatu, dokládají antropogenní znečištění antarktického kontinentu a jsou důležitým příspěvkem ke klimatickým glaciologickým pozorováním. V rámci všech témat jsou podrobně popsány dosažené výsledky a průběh projektu. Klíčová slova: Antarktida; výzkum; vrstva ozonová; záření ultrafialové; látky znečišťující; přenos látky znečišťující; klima; paleoklimatologie; paleogeografie; mapování; tektonika; sníh; ptáci; savci; Antarctica; research; ozone layer; ultraviolet radiation; pollutants; pollutant transport; climate; palaeoclimatology; palaeogeography; mapping; tectonics; snow; birds; mammals; ozonová vrstva; ultrafialové záření Dokument je dostupný v knihovně Ministerstva životního prostředí.
Příspěvek ČR ke zjištění stavu ozonové vrstvy Země a slunečního UV záření v Antarktidě‚ paleoklimatická a paleogeografická rekonstrukce vybraného území Antarktidy a související geologické studium a mapování

Projekt je rozdělena čtyři dílčí témata. A: Geologické a geomorfologické výzkumy spojené s rekonstrukcí vývoje krajiny zahrnuje dílčí úkoly A-1: geologické mapování ostrova James Ross jako základ ...

Český hydrometeorologický ústav, Praha; Česká geologická služba, Praha; Mixa, Petr
Ministerstvo životního prostředí, 2011

Modely transportu sedimentů a organických polutantů vázaných na suspendovanou hmotu v povodí Dyje
Česká geologická služba, Praha; Geršl, Milan
2011 - český
Projekt si kladl za cíl pomocí integrovaného využití sedimentologického výzkumu vývoje říčních toků, geochemie polutantů, charakteristiky sorpčních vlastností říčních sedimentů a suspendované hmoty sledovat změny v prostoru a čase na vybraných tocích. Prioritními sledovanými procesy byly uvolňování, transport a fixace polutantů pocházejících z těžby uhlí, uranových rud a ropy. Klíčová slova: Dyje; monitorování vody povrchové; voda povrchová; řeka; sediment říční; ochrana vody; ukazatele biologické; látka znečišťující vodu; znečištění vody povrchové; povodí Dyje; jakost vody; ekosystém vodní; látka znečišťující organická; hydrogeologie; zátěž ekologická stará; monitorování kvality vody říční; vliv těžby na ŽP; těžba uhlí; těžba uranu; těžba ropy; Dyje river; surface water monitoring; surface water; river; river sediment; water protection; biological indicators; water pollutant; surface water pollution; Dyje river basin; water quality; water ecosystem; organic pollutant; hydrogeology; old environmental load; river water quality monitoring; mining effect on environment; coal mining; uranium mining; oil extraction; jakost vody; znečištění vody Dokument je dostupný v knihovně Ministerstva životního prostředí.
Modely transportu sedimentů a organických polutantů vázaných na suspendovanou hmotu v povodí Dyje

Projekt si kladl za cíl pomocí integrovaného využití sedimentologického výzkumu vývoje říčních toků, geochemie polutantů, charakteristiky sorpčních vlastností říčních sedimentů a suspendované hmoty ...

Česká geologická služba, Praha; Geršl, Milan
Ministerstvo životního prostředí, 2011

Rybniční hospodaření respektující strategii udržitelného rozvoje a podporu biodiverzity
Rybářství Třeboň, a.s.; Český nadační fond pro vydru, Třeboň; ENKI, o.p.s., Třeboň; Pokorný, J.
2011 - český
Zpráva shrnuje výsledky za rok 2011 a hodnotí celý průběh projektu v letech 2007 - 2011 za jednotlivé oblasti činnosti : detailní hydrobiologické sledování, extenzivní hydrobiologické sledování, vliv rybářského obhospodařování na biologickou rozmanitost, hodnocení produkční činnosti a odhad škod způsobený predátory. Zpráva přináší dlouhodobé srovnání celkové úrovně eutrofizace rybníků a výskytu planktonních sinic. Podrobné výsledky monitoringu jsou uvedeny v přílohách. Klíčová slova: biodiverzita; rybník; řízení; sledování dlouhodobé; management environmentální šetrný; zachování druhů; břeh rybníka; obnova biotopu; rybníkářství; vydra říční; kormorán velký; kormorán velký; bezobratlí,fytoplankton; biodiversity; pond; management; monitoring; environmentally friendly management; species conservation; pond bank; biotope restoration; fish farming; otter; cormorant; invertebrates; fytoplancton; rybníkářství; management životního prostředí Dokument je dostupný v knihovně Ministerstva životního prostředí.
Rybniční hospodaření respektující strategii udržitelného rozvoje a podporu biodiverzity

Zpráva shrnuje výsledky za rok 2011 a hodnotí celý průběh projektu v letech 2007 - 2011 za jednotlivé oblasti činnosti : detailní hydrobiologické sledování, extenzivní hydrobiologické sledování, vliv ...

Rybářství Třeboň, a.s.; Český nadační fond pro vydru, Třeboň; ENKI, o.p.s., Třeboň; Pokorný, J.
Ministerstvo životního prostředí, 2011

Vliv variability genomu na interakci lidského organismu a životního prostředí - ENVIRONGENOM
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., Praha; Skorkovský, Jiří; Benešová, Marie; Novák, Jiří; Tabashidze, Nana; Švecová, Vlasta; Špátová, Milada; Solanský, Ivo; Nováková, Zuzana; Milcová, Alena; Líbalová, Helena; Dejmková, Eva; Schmutzerová, Jana; Topinka, Jan; Rössner, Pavel; Dostál, Miroslav; Brdička, Radim; Šrám, Radim
2011 - český
Zpráva obsahuje jednotlivé výstupy spojené s realizací projektu (články, přednášky). Je uvedeno zhodnocení znečistění ovzduší v Teplicích, Prachaticích a v Praze za období 1994-2009 a vyhodnocení vztahu mezi znečištěným ovzduším a nemocností předškolních dětí v okrese Teplice a Prachatice. Je připojena zpráva o zdravotním stavu Romů ve sledované oblasti. Klíčová slova: genom; znečištění ovzduší; genetika; genetika lidská; těhotenství; úmrtnost dětská; zátěž ŽP; látka znečišťující ovzduší; kyselina deoxyribonukleová; DNA; onemocnění; nemoc; vliv na zdraví; uhlovodíky aromatické polycyklické; PAU; hodnocení rizik; Prachatice; Teplice; Praha; nemocnost; děti; genome; air pollution; genetics; human genetics; pregnancy; child mortality; environmental load; air pollutant; deoxyribonucleic acid; DNA; illness; disease; effect on health; polycyclic aromatic hydrocarbons; PAH; risk assessment; Prachatice; Teplice; Praha; sickness rate; children; aromatické uhlovodíky polycyklické; znečištění vzduchu Dokument je dostupný v knihovně Ministerstva životního prostředí.
Vliv variability genomu na interakci lidského organismu a životního prostředí - ENVIRONGENOM

Zpráva obsahuje jednotlivé výstupy spojené s realizací projektu (články, přednášky). Je uvedeno zhodnocení znečistění ovzduší v Teplicích, Prachaticích a v Praze za období 1994-2009 a vyhodnocení ...

Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., Praha; Skorkovský, Jiří; Benešová, Marie; Novák, Jiří; Tabashidze, Nana; Švecová, Vlasta; Špátová, Milada; Solanský, Ivo; Nováková, Zuzana; Milcová, Alena; Líbalová, Helena; Dejmková, Eva; Schmutzerová, Jana; Topinka, Jan; Rössner, Pavel; Dostál, Miroslav; Brdička, Radim; Šrám, Radim
Ministerstvo životního prostředí, 2011

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze