Počet nalezených dokumentů: 16469
Publikováno od do

Dynamická zkouška dvojice zavěšených lávek pro pěší a cyklisty v oblasti Dolních Vítkovic
Hračov, Stanislav; Urushadze, Shota; Macháček, Michael
2023 - český
Zpráva popisuje postup provedení a výsledky dynamické zatěžovací zkoušky dvojice lávek pro pěší v Ostravě. Zjištěné modální vlastnosti skutečných konstrukcí jsou porovnány s výsledky teoretické modální analýzy jejich numerických modelů. Úroveň vibrací mostovek obou lávek od přechodů chodců a běžců je poté posouzena s ohledem na jejich pohodlí a zdraví. The report describes the procedure and results of the dynamic loading test carried out at a pair of footbridges in Ostrava. The determined modal properties of the real structures are compared with the results of the theoretical modal analysis of their numerical models. The levels of the vibrations of the decks originated from pedestrians and runners are assessed with respect to their comfort and health. Klíčová slova: footbridge; dynamic loading test; pedestrian load; vibration comfort criteria; tuned mass dampers Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Dynamická zkouška dvojice zavěšených lávek pro pěší a cyklisty v oblasti Dolních Vítkovic

Zpráva popisuje postup provedení a výsledky dynamické zatěžovací zkoušky dvojice lávek pro pěší v Ostravě. Zjištěné modální vlastnosti skutečných konstrukcí jsou porovnány s výsledky teoretické ...

Hračov, Stanislav; Urushadze, Shota; Macháček, Michael
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2023

Výzkum zříceniny hradu Štamberk v kontextu regionu
Novotný, Jakub; Ramešová, Michaela
2023 - český
Příspěvek přibližuje dosavadní výsledky výzkumu hradu Štamberk realizovaného dle nově definovaných zásad pro výzkum, správu a prezentaci historických zřícenin, jehož cílem je podpořit nová řešení jak zvýšit využitelnost hradu pro cestovní ruch a integrovat památku do regionálních struktur lokalit s potenciálem cestovního ruchu. Hrad byl významným panstvím v rámci území dnešní Vysočiny. Předmětem řešení projektu, na kterém od roku 2020 spolupracuje ÚTAM AV ČR s Mikroregionem Telčsko, je výzkum historie hradu se zaměřením na technologická hlediska jeho výstavby, stavebních změn i zániku. Součástí je vytvoření 3D modelu zříceniny v krajinném kontextu. Projekt se soustředí na dějiny výroby vápna a související inventarizaci geologických lokalit. Tento výzkum přináší nové informace důležité nejen pro poznání historie hradu či pro studium analogických situací, ale také pro zvýšení atraktivity památky pro cestovní ruch. Příspěvek nejprve představí aktuální standardy výzkumu a managementu zřícenin, následně se bude zabývat nástinem potenciálu výzkumu Štamberka pro oblast cestovního ruchu s důrazem na historii hradu, mapování krajinného rámce a identifikace vazeb na regionální prostředí. Na závěr zrekapituluje dosavadní výsledky využitelné k prezentaci historického, kulturního i přírodního bohatství regionu se specifickou vazbou na cestovní ruch. The paper provides an overview of the research results of the Štamberk castle carried out according to newly defined principles for the research, management and presentation of historical ruins, the aim of which is to support new solutions to increase the usability of the castle for tourism and to integrate the monument into the regional structures of localities with tourism potential. The castle was an important place within the territory of today's Highlands. The subject of the project, on which ITAM CAS has been collaborating with the Telčsko Microregion since 2020, is research into the history of the castle with a focus on the technological aspects of its construction, structural changes and demise. It includes the creation of a 3D model of the ruins in a landscape context. The project focuses on the history of lime production and the related inventory of geological sites. This research brings new information important not only for learning about the history of the castle or for studying analogous situations, but also for increasing the attractiveness of the monument for tourism. The paper first presents the current standards of research and management of ruins, then it deals with an outline of the research potential of Štamberk for the field of tourism with an emphasis on the history of the castle, mapping the landscape framework and identifying links to the regional environment. At the end, it summarizes the results so far that can be used to present the historical, cultural and natural wealth of the region with a specific link to tourism. Klíčová slova: Štamberk; ruin; technological research; presentation of monuments; tourism Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Výzkum zříceniny hradu Štamberk v kontextu regionu

Příspěvek přibližuje dosavadní výsledky výzkumu hradu Štamberk realizovaného dle nově definovaných zásad pro výzkum, správu a prezentaci historických zřícenin, jehož cílem je podpořit nová řešení jak ...

Novotný, Jakub; Ramešová, Michaela
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2023

Zapojení rašelinišť do odtoku z povodí
Vlček, Lukáš; Falátková, Kristýna
2023 - český
Příspěvek se věnuje hydrologickému režimu povodí, kde rašeliniště tvoří přibližně polovinu rozlohy. Pomocí modelu byly hodnoceny hydrologické procesy v rašeliništi a okolním lese. Z výsledků vyplývá, že rašeliniště výrazně zvyšuje fluktuaci vodního režimu místních toků. Vodní bilance zase ukazuje snížený ochalozovací efekt rašelinišť bez stromového patra oproti lesům na organominerální půdě. Revitalizace rašelinišť tak může mít kromě pozitivního ekologického aspektu negativní hydroogický dopad na okolní krajinu a místní toky. This research focuses on the basin's hydrological regime, where peatlands make up approximately half of the area. Hydrological processes in the peat bog and the surrounding forest were evaluated using the HBV model. The results show that the peatlands significantly increase the water regime fluctuation of local streams. Moreover, water balance shows a lower cooling effect of tree-less peat bogs than forests on organo-mineral soils. Except for a positive ecological aspect, peatland restoration can have a negative hydrological impact on the surrounding landscape and local streams. Klíčová slova: water balance; peat bog; runoff formation Dokument je dostupný na externích webových stránkách.
Zapojení rašelinišť do odtoku z povodí

Příspěvek se věnuje hydrologickému režimu povodí, kde rašeliniště tvoří přibližně polovinu rozlohy. Pomocí modelu byly hodnoceny hydrologické procesy v rašeliništi a okolním lese. Z výsledků vyplývá, ...

Vlček, Lukáš; Falátková, Kristýna
Ústav pro hydrodynamiku, 2023

Časová proměnlivost hydraulických vlastností půdy a jejich vliv na odhad půdní vlhkosti
Šípek, Václav; Vlček, Lukáš; Tesař, Miroslav; Zelíková, Nikol; Hnilica, Jan
2023 - český
Půdní vlhkost hraje významnou roli v hydrologickém cyklu, protože zásadně ovlivňuje proudění vody v systému voda-půda-rostlina. Studie je zaměřena na celoroční odhad nasycení půdního profilu vodou v zalesněném horském území s využitím jednoduchého modelu založenému na konceptu lineární nádrže. Studie je založena na terénním měření nasycené hydraulické vodivosti a zavedení periodické funkce nasycené hydraulické vodivosti do modelu půdní vlhkosti, která možní její sezónní proměnlivost. \nPrůměrná nasycená hydraulická vodivost měřená jednoválcovým infiltrometrem byla v průběhu dvou let vždy vyšší ve vegetačním období, kdy se pohybovala od 33,6 do 44,8 cm hod-1, oproti zimním období, kdy poklesla do rozmezí 13,2 až 22,3 cm hod-1. Do modelu půdní vlhkosti byla implementována funkce, která umožnila spojitou změnu nasycené hydraulické vodivosti s maximem ve vegetační sezóně a minimum v zimním období. Tato modifikace modelu půdní vlhkosti vedla k poklesu průměrné čtvercové chyby odhadu půdní vlhkosti o 33,2 % (z 0,034 cm3cm-3 na 0,023 cm3cm-3) a nárůstu hodnoty Nash-Sutcliffova koeficientu z 0,34 na 0,68. Výsledky studie přispějí k přesnějšímu celoročnímu odhadu půdní vlhkosti, a tedy i ke zlepšení dlouhodobých simulací vlivu klimatické změny na dostupnost vodních zdrojů.\n The study was focused on the temporal variability of saturated hydraulic conductivity in an experimental plot covered by spruce forest and investigated benefits of its incorporation into soil water balance model. The results showed that the higher saturated hydraulic conductivity (33.6-44.8 cm hr-1) was observed in summer period compared to lower values (13.2-22.3 cm hr-1) in the winter period. The use of seasonally variabile saturated hydraulic conductivity improved the efficiency of soil water balance model in terms of lower root mean square error between observed and simulated volumetric soil water content by 33.2 %. The Nash-Sutcliffe coefficient rose from 0.34 to 0.68. Klíčová slova: soil moisture; soil hydraulic properties; saturated hydraulic conductivity; climate change Dokument je dostupný na externích webových stránkách.
Časová proměnlivost hydraulických vlastností půdy a jejich vliv na odhad půdní vlhkosti

Půdní vlhkost hraje významnou roli v hydrologickém cyklu, protože zásadně ovlivňuje proudění vody v systému voda-půda-rostlina. Studie je zaměřena na celoroční odhad nasycení půdního profilu vodou v ...

Šípek, Václav; Vlček, Lukáš; Tesař, Miroslav; Zelíková, Nikol; Hnilica, Jan
Ústav pro hydrodynamiku, 2023

Mechanical properties of basalt: a study on compressive loading at different strain rates using SHPB
Falta, J.; Krčmářová, N.; Fíla, T.; Vavro, Martin; Vavro, Leona
2023 - anglický
This article focuses on the mechanical properties of basalt in compressive loading at different strain-rates. The study employs advanced instrumentation for the evaluation of the results in dynamic conditions, while standard uni-axial loading device is used for evaluation in quasi-static conditions. Basalt specimens were subjected to four different loading-rates from 200–600 s−1 on which the stress-strain dependence was evaluated together with DIC analysis of crack initiation and disintegration process. Understanding the mechanical properties of basalt can provide insights for engineers and designers in creating structures that are durable and able to withstand different loading conditions. The findings of this study can have implications for a wide range of industries, including aerospace, automotive, and construction, among others. Klíčová slova: SHPB; basalt; compressive loading; dynamic loading Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Mechanical properties of basalt: a study on compressive loading at different strain rates using SHPB

This article focuses on the mechanical properties of basalt in compressive loading at different strain-rates. The study employs advanced instrumentation for the evaluation of the results in dynamic ...

Falta, J.; Krčmářová, N.; Fíla, T.; Vavro, Martin; Vavro, Leona
Ústav geoniky, 2023

SMV-2023-15: Vývoj pájených a svařovaných spojů mechanických dílů elektronových mikroskopů
Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor; Rončák, Ján; Zobačová, Jitka
2023 - český
Projekt se zaměřil na další výzkum a vývoj nerozebíratelných spojů kovových materiálů. Využíval technologii svařování elektronovým svazkem a technologii vakuového pájení, spolu s vývojem postupů pro tepelné zpracování komponent. Výsledkem projektu byly konkrétní technologické postupy vhodné pro sestavy částí elektronových mikroskopů. Tento projekt navazoval na práci provedenou v předchozích obdobích. The project aimed to conduct in-depth research and development on permanent joints of metal materials using electron beam welding and vacuum brazing techniques. Additionally, the project focused on the development of thermal treatment procedures for these assemblies. As a result, specific technological procedures were established for the given assemblies. This project was a continuation of the previous development. Klíčová slova: electron beam welding; vacuum brazing; electron microscopy Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
SMV-2023-15: Vývoj pájených a svařovaných spojů mechanických dílů elektronových mikroskopů

Projekt se zaměřil na další výzkum a vývoj nerozebíratelných spojů kovových materiálů. Využíval technologii svařování elektronovým svazkem a technologii vakuového pájení, spolu s vývojem postupů pro ...

Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor; Rončák, Ján; Zobačová, Jitka
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-16: Vývoj svařovaných spojů mechanických sestav pro vakuovou techniku
Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor; Rončák, Ján; Zobačová, Jitka
2023 - český
Projekt se zabýval dalším výzkumem a vývojem nerozebíratelných spojů kovových materiálů, a to s využitím technologie svařování elektronovým svazkem. Výsledkem tohoto úsilí byly specifické technologické postupy vhodné pro konkrétní sestavy. Výrazná experimentální náročnost byla charakteristickým rysem tohoto projektu. The subject of the project was further research and development of permanent joints of metal materials by electron beam welding. The outcome of the project was specific technological procedures for the given assemblies. The project had significant experimental demands. Klíčová slova: electron beam welding Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
SMV-2023-16: Vývoj svařovaných spojů mechanických sestav pro vakuovou techniku

Projekt se zabýval dalším výzkumem a vývojem nerozebíratelných spojů kovových materiálů, a to s využitím technologie svařování elektronovým svazkem. Výsledkem tohoto úsilí byly specifické ...

Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor; Rončák, Ján; Zobačová, Jitka
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-41: Absorptivní povlaky pro kvantové počítače
Králík, Tomáš
2023 - český
Uvedený smluvní výzkum se zaměřoval na termální analýzu absorptivních vrstev vytvořených anodickou oxidací na hliníkové slitině, které jsou optimalizované pro využití při extrémně nízkých teplotách. Tyto specifické vrstvy byly koncipovány pro nízkoteplotní části kvantových počítačů, kde hrají klíčovou roli při eliminaci odrazu tepelného záření z teplejších oblastí kryostatu s počítačem do oblastí s ultra nízkou teplotou. Dalšími klíčovými požadavky na tyto absorptivní vrstvy je vysoká tepelná vodivost, nezbytná pro efektivní přenos tepla v rámci kvantového počítače, dobrá mechanická stability a extrémně nízké odplyňování, aby bylo zajištěno dlouhodobé funkční chování vrstev v náročných nízkoteplotních podmínkách. Cílem tohoto výzkumu bylo nejen ověřit totální hemisférickou emisivitu tří specifických typů povlaků v rozsahu teplot od 10 K do 300 K. Emisivita je v tomto případě vhodným ukazatelem tepelně absorptivní chování vrstvy. V tomto kontextu byla provedena systematická studie emisivity těchto vrstev v celém spektru teplotních podmínek relevantních pro kvantové počítače. Tato rozsáhlá analýza měla za cíl poskytnout zjistit vhodnosti těchto absorptivních vrstev pro aplikace v oblasti nízkoteplotních technologií, s důrazem na požadavky kvantových počítačů. This contract research focused on the thermal analysis of absorptive layers created by anodic oxidation on aluminium alloy, which are optimized for use at extremely low temperatures. These specific layers were designed for the low-temperature parts of quantum computers, where they play a key role in eliminating the reflection of thermal radiation from the hotter areas of the computer cryostat to the ultra-low temperature areas. Other key requirements for these absorptive layers are high thermal conductivity, necessary for efficient heat transfer within a quantum computer, good mechanical stability and extremely low outgassing to ensure long-term functional behaviour of the layers in challenging low-temperature conditions. The goal of this research was not only to verify the total hemispheric emissivity of three specific types of coatings in the temperature range from 10 K to 300 K. In this case, emissivity is a suitable indicator of the thermal absorptive behaviour of the layer. A study of the emissivity of these layers in the entire spectrum of temperature conditions relevant for quantum computers was carried out. This extensive analysis was intended to provide an insight into the suitability of these absorptive layers for applications in the field of low-temperature technologies, with an emphasis on the requirements of quantum computers. Klíčová slova: emissivity; thermal radiation; cryogenics; coating Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
SMV-2023-41: Absorptivní povlaky pro kvantové počítače

Uvedený smluvní výzkum se zaměřoval na termální analýzu absorptivních vrstev vytvořených anodickou oxidací na hliníkové slitině, které jsou optimalizované pro využití při extrémně nízkých teplotách. ...

Králík, Tomáš
Ústav přístrojové techniky, 2023

Asynchronous time integration while achieving zero interface energy
Dvořák, Radim; Kolman, Radek; Falta, J.; Neühauserová, M.
2023 - anglický
This contribution deals with an asynchronous direct time integration of the finite-element model. The proposed method is applied to the phenomenon of wave propagation through an elastic linear continuum. The numerical model is partitioned into individual subdomains using the domain decomposition method by means of localized Lagrange multipliers. For each subdomain, different time discretizations are used. No restrictions for relation between subdomain’s time steps are imposed. The coupling of the subdomains is forced by an acceleration continuity condition. Additionally, we use the a posteriori technique to also provide the displacement and velocity continuity at the interfaces, and hence we obtain exact continuity of all three kinematic fields. The proposed method is experimentally validated using the modified SHPB (split Hopkinson pressure bar) setup. Klíčová slova: finite element method; direct time integration; asynchronous integration; domain decomposition; localized lagrange multipliers Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Asynchronous time integration while achieving zero interface energy

This contribution deals with an asynchronous direct time integration of the finite-element model. The proposed method is applied to the phenomenon of wave propagation through an elastic linear ...

Dvořák, Radim; Kolman, Radek; Falta, J.; Neühauserová, M.
Ústav termomechaniky, 2023

SMV-2023-40: Charakterizace zdrojů a optických prvků koherentní optiky pro komerční zařízení
Holá, Miroslava; Řeřucha, Šimon; Pravdová, Lenka; Čížek, Martin
2023 - český
Smluvní výzkum byl zaměřen na charakterizace laserového zdroje. Charakterizace laserového zdroje byla rozdělena do dvou částí. První část byla zaměřena na charakterizaci optické frekvence laserového zdroje v délce minimálně 100 hodin s rozlišením lepší než 100kHz. Druhá část se týkala charakterizaci zero-driftu diferenčního interferometru typu common-path. Jednalo se o měření kolísání interferenční fáze při odrazu svazků ramen interferometru o společné zrcadlo (tzv. zero-drift) v délce minimálně 100 hodin s rozlišením lepším než 1nm pro dvojici diferenčních interferometrů se souběžným měřením parametrů atmosféry. The contract research was focused on the characterization of the laser source. The characterization of the laser source was divided into two parts. The first part was focused on characterizing the optical frequency of the laser source for at least 100 hours with a resolution better than 100kHz. The second part concerned the zero-drift characterization of a common-path differential interferometer. It was a measurement of interference phase fluctuations during the reflection of interferometer arm beams on a common mirror (zero-drift) lasting at least 100 hours with a resolution better than 1 nm for a pair of differential interferometers with simultaneous measurement of atmospheric parameters. Klíčová slova: frequency stability; zero-drift; differential interferometer; flatness of optical elements Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
SMV-2023-40: Charakterizace zdrojů a optických prvků koherentní optiky pro komerční zařízení

Smluvní výzkum byl zaměřen na charakterizace laserového zdroje. Charakterizace laserového zdroje byla rozdělena do dvou částí. První část byla zaměřena na charakterizaci optické frekvence laserového ...

Holá, Miroslava; Řeřucha, Šimon; Pravdová, Lenka; Čížek, Martin
Ústav přístrojové techniky, 2023

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze