Počet nalezených dokumentů: 5
Publikováno od do

Metodika identifikace tržního selhání v oblasti bydlení
Mikeszová, Martina; Lux, Martin; Sunega, Petr; Boumová, Irena; Tichý, D.; Kohout, M.
2017 - český
Cílem metodiky je identifikovat selhání trhu bydlení, a to jak na úrovni obcí ČR, tak na úrovni jednotlivých domácností, které má posloužit pro prokázání potřeby veřejné podpory v oblasti sociálního bydlení. Využití metodiky má sloužit obcím, ale také státním orgánům pro efektivní rozdělování dotací v oblasti sociálního bydlení, které bude zároveň v souladu s platnými evropskými regulacemi o provozování sociálního bydlení jako služby obecného hospodářského zájmu. The aim of the method is to identify a housing market failure on the level of the Czech municipalities as well as on the level of individual households that should prove a need for public subsidies on social housing. The method is intended for municipal and state administration. The employment of the method should guarantee the effective use of public sources for social housing investments in compliance with EU rules for social housing investments as a service of general economic interest. Klíčová slova: housing market failure; social housing; Czech Republic Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Metodika identifikace tržního selhání v oblasti bydlení

Cílem metodiky je identifikovat selhání trhu bydlení, a to jak na úrovni obcí ČR, tak na úrovni jednotlivých domácností, které má posloužit pro prokázání potřeby veřejné podpory v oblasti sociálního ...

Mikeszová, Martina; Lux, Martin; Sunega, Petr; Boumová, Irena; Tichý, D.; Kohout, M.
Sociologický ústav, 2017

Metodika pro komunikaci a účast na rozhodování o hlubinném úložišti vyhořelého jaderného paliva a vysokoaktivních odpadů v ČR
Ďurďovič, Martin
2016 - český
Metodika je výsledkem projektu, jehož jádrem bylo shromáždění a systematizace poznatků o sociální zakotvenosti rozhodování o hlubinném úložišti vyhořelého jaderného paliva a vysokoaktivních odpadů (HÚ) za pomoci kvalitativního a kvantitativního empirického sociologického výzkumu. Cílem metodiky je transformovat získané poznatky do aplikovatelné podoby tak, aby vznikl soubor zásad a postupů pro komunikaci s veřejností a participativní rozhodování, které přispějí k nekonfliktnímu průběhu jednání o HÚ v ČR. Vypracování tématu metodiky se opírá o analýzu sociální zakotvenosti rozhodovacího procesu, kde jsou rozlišeny názorové perspektivy účastníků jednání o HÚ, různé realizační aspekty projektu HÚ a jejich sociální charakter a je zdůrazněna potřeba spojit technickou přijatelnost projektu HÚ se sociální přijatelností. Páteř metodiky tvoří idea dialogu, která zásady a návrhy postupů rozpracovává jednak vzhledem dialogu jako procesu rozhodování, jednak vzhledem k tématům dialogu. Metodika usiluje vyváženě zohledňovat názorové perspektivy všech účastníků jednání o HÚ tak, aby byla přínosná jak pro státní instituce, tak pro dotčené místní komunity. Doporučení metodiky jsou rozvíjena v návaznosti na dosavadní činnost Pracovní skupiny pro dialog o HÚ. This guide is the outcome of a qualitative and quantitative empirical research that examined the social embeddedness of decisions about the deep geological repository (DGR) of spent nuclear fuel and high-level waste in the Czech Republic. The findings from this research were collected and systematised into an applicable set of principles and procedures for communicating with the public and for participatory decision-making in an effort to promote conflict-free negotiations on DGR. The guide describes the social embeddedness of the decision-making process, distinguishes between the opinion outlooks of different stakeholders, identifies various aspects involved in the implementation of the DGR project and their social dimension, and highlights the need to relate the technical acceptability of the DGR project to its social acceptability. The backbone of the guide is the idea of dialogue, wherein the principles and procedures are elaborated both with a view to dialogue as a decision-making process and with a view to the subjects of the dialogue. The guide seeks to accord balanced weight to the opinion outlooks of all stakeholders, so that it is beneficial both to state system and for affected local communities. The recommendations outlined in the guide draw on the activities of the Working Group for Dialogue on the DGR. Klíčová slova: radioactive waste; public participation; applied social research Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Metodika pro komunikaci a účast na rozhodování o hlubinném úložišti vyhořelého jaderného paliva a vysokoaktivních odpadů v ČR

Metodika je výsledkem projektu, jehož jádrem bylo shromáždění a systematizace poznatků o sociální zakotvenosti rozhodování o hlubinném úložišti vyhořelého jaderného paliva a vysokoaktivních odpadů ...

Ďurďovič, Martin
Sociologický ústav, 2016

Diverzita v praxi: Metodika řízení diverzity a slaďování pracovního a soukromého života
Maříková, Hana; Formánková, Lenka; Křížková, Alena; Čermáková, Marie
2015 - český
Metodika vytyčuje prioritní cíle, vymezuje sled aktivit a postupů stejně jako zdroje a odpovědnost s ohledem na organizační prostředí. Spočívá ve standardizovaném postupu kroků a opatření pro dosažení diverzity a ve vylepšení podmínek slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti v kontextu sociálně-ekonomických podmínek naší společnosti. Vymezuje nástroje pro analýzu potřeb organizace a pro kombinaci opatření k dosažení vytýčených cílů, bere rovněž v úvahu charakter a strukturu organizace i její kulturu a poslání. Je určena pro různé zaměstnavatelské subjekty. The methodology sets out priority objectives, defines the set of activities and procedures, resources and responsibilities with regard to the organizational environment. It consists on a standardized steps and measures for achieving diversity and improving conditions for reconciliation between work and private life in the workplace in the context of socio-economic conditions of our society. It defines the tools for analysis of organizational needs and for a combination of measures to achieve the set objectives. It also takes into account the nature and structure of an organization and its culture and mission. The methodology is intended for various employers. Klíčová slova: diversity management; reconciliation of work and private life; equal opportunities Dokument je dostupný na externích webových stránkách.
Diverzita v praxi: Metodika řízení diverzity a slaďování pracovního a soukromého života

Metodika vytyčuje prioritní cíle, vymezuje sled aktivit a postupů stejně jako zdroje a odpovědnost s ohledem na organizační prostředí. Spočívá ve standardizovaném postupu kroků a opatření pro dosažení ...

Maříková, Hana; Formánková, Lenka; Křížková, Alena; Čermáková, Marie
Sociologický ústav, 2015

Metodika dlouhodobého monitorování subjektivní kvality pracovního života v České republice
Vinopal, Jiří; Svobodová, L.; Mlezivová, I.; Růžička, J.; Červenka, Jan
2015 - český
Metodika pro implementaci Indikátoru subjektivní kvality pracovního života za účelem dlouhodobého monitorování kvality pracovního života v České Republice. Obsahuje popis teoretických a metodologických základů, proces vývoje, metodologická a technická pravidla pro provádění dotazníkového šetření a managementu dat, pravidla pro implementaci výsledků do webových aplikací a jejich použití. The methodology of the implementation of Subjective Quality of Working Life Indicator for the leng term-monitoring of quality of working life in the Czech Republic. It includes the description of theoretical and methodological background, development proces, methodological and technical rules for conduction of the survey and data management, rules for the implementation of results into web applications and the use applications. Klíčová slova: quality of working life; job satisfaction; SQWL Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Metodika dlouhodobého monitorování subjektivní kvality pracovního života v České republice

Metodika pro implementaci Indikátoru subjektivní kvality pracovního života za účelem dlouhodobého monitorování kvality pracovního života v České Republice. Obsahuje popis teoretických a ...

Vinopal, Jiří; Svobodová, L.; Mlezivová, I.; Růžička, J.; Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2015

Metodika tvorby koncepčních dokumentů pro rozvoj kultury a podporu cestovního ruchu s využitím participativních přístupů
Vojtíšková, Kateřina; Mička, Pavel; Poláková, Markéta; Patočková, Věra; Vajdová, Zdenka
2015 - český
Metodika přibližuje postupy tvorby koncepčních dokumentů pro oblast kultury, které se zabývají oblastí kultury komplexně a umožňují tak přesah do dalších oblastí místního rozvoje. Tvorba dokumentu je uvedena jako součást širšího přístupu kulturního plánování, jehož důležitým aspektem je zapojení místní komunity a uplatnění participativního přístupu. Metodika je primárně určena pro města menší a střední velikosti. The methodology describes the process of creation of conceptual document for culture. It deals with culture in the complex way so it enables overlapping with other areas of local development. The process of creation of the document is introduced as a part of broader approach of cultural planning. Involvement of local community and application of participatory approach belong to its key attributes. The methodology is primarily intended for small and mid-size towns. Klíčová slova: culture; Czech Republic; local goverment Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Akademie Věd.
Metodika tvorby koncepčních dokumentů pro rozvoj kultury a podporu cestovního ruchu s využitím participativních přístupů

Metodika přibližuje postupy tvorby koncepčních dokumentů pro oblast kultury, které se zabývají oblastí kultury komplexně a umožňují tak přesah do dalších oblastí místního rozvoje. Tvorba dokumentu je ...

Vojtíšková, Kateřina; Mička, Pavel; Poláková, Markéta; Patočková, Věra; Vajdová, Zdenka
Sociologický ústav, 2015

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze