Number of found documents: 607505
Published from to

MODELOVÁNÍ NEPRUŽNÝCH MATERIÁLŮ INSPIROVANÉ KVAZIKONTINUEM
Jirásek Milan; Karel Mikeš; Eliáš Jan
2021 -
Metoda kvazikontinua je hojně využívaná technika víceúrovňového modelování, která spočívá v použití přesného, ale výpočetně náročného atomistického nebo částicového modelu pouze v místech, kde je to vyžadováno, v kombinaci s jednoduchým spojitým modelem ve zbytku oblasti. Tato metoda byla původně navržena v roce 1996 pro zjednodušení velkých soustav atomů interagujících pomocí konzervativních potenciálů dlouhého dosahu. V první části této práce je metoda kvazikontinua rozšířena na nepravidelné mřížky s pružnými a pružnokřehkými osovými interakcemi. Navrhované rozšíření využívá efektivní tenzor tuhosti, který je sestaven na základě geometrie jednotlivých nepravidelných vazeb. V oblasti, kde je aplikováno zjednodušení, jsou následně tyto vazby reprezentovány pomocí homogenizovaného materiálů. Je navrženo celkem pět homogenizačních přístupů, které uvažují různý stupeň zjednodušení. Další část práce je zaměřena na adaptivní algoritmus pro metodu kvazikontinua. Nejprve je představeno adaptivní schéma pro modelování nepravidelných mřížek s pružnokřehkými vazbami. Pro toto schéma je použito adaptivní kritérium založené na identifikaci porušených vazeb na základě jejich maximální dosažené deformace. Dále jsou navržena tři různá adaptivní kritéria pro pravidelné atomární mřížky. Tato kritéria využívají (i) indikátor typu Zienkiewicz–Zhu aplikovaný na deformační gradient, (ii) lokální energii vazeb v okolí atomu a (iii) lokální narušení pravidelnosti mřížky. V další části je metoda kvazikontinua pro nepravidelné mřížky, která byla prezentována v první části, dále rozšířena pro pružnoplastické vazby. Zde je použité zjednodušení inspirováno myšlenkou pocházející z teorie mikroploškového materiálu a analogie mezi nepravidelným částicovým modelem a spojitým mikroploškovým modelem je využita k odvození mikroploškového sumačního pravidla pro metodu kvazikontinua. Dále je navržen adaptivní indikátor využívající hodnoty deformace na jednotlivých mikroploškách. Poslední část práce představuje detailní porovnání metody kvazikontinua s další třídou víceúrovňových technik pro modelování materiálů. V této třídě tzv. homogenizačních metod je nejprve diskrétní materiál nahrazen odpovídajícím spojitým modelem, ve kterém jsou následně důležité materiálové jevy modelovány pomocí speciálních dodatečných obohacení. Porovnání přesnosti, výkonosti a teoretického hlediska těchto dvou odlišných metodologií je provedeno pro dva různé příklady s mikrostrukturou jak na mikro měřítku, tak i na středním měřítku. Přesnost, efektivita a jednotlivá specifika všech metod navržených v této práci jsou vyhodnoceny na základě porovnání s přesným částicovým modelem. Pro tento účel byla použita celá řada příkladů, které odhalují jejich jednotlivé přednosti a slabiny.The QuasiContinuum (QC) method is a concurrent multiscale technique combining the accurate but expensive atomistic/particle description only in regions where it is required with a cheap continuum approximation elsewhere. The QC method was originally introduced in 1996 to simplify large atomistic systems with long-range conservative interaction potentials. In the first part of the thesis, the QC method is extended to irregular lattices with elastic and elastic-brittle axial interactions. In the proposed extension, an effective stiffness tensor is assembled from geometry of the lattice to represent the homogenized irregular lattices in the region of low interest. Five different homogenization-based QC approaches with various levels of simplification are proposed. The next part of the thesis is focused on adaptive algorithms for QC simulation. Firstly, an adaptive scheme for modeling of elastic-brittle disordered lattices is introduced with a refinement criterion based on identification of broken links according to their maximal strain. Then, three different adaptive refinement indicators for regular atomic lattices in the classical QC method are proposed. The proposed indicators are based on (i) the Zienkiewicz–Zhu criterion (used for the deformation gradient), (ii) local atoms' site energy, and (iii) local lattice disregistry. In the next part, the QC approaches for elastic irregular lattices, introduced in the first part, are further extended to plastic interactions. For that purpose, certain ideas of the microplane theory are adopted and analogy between the disordered particle model and microplane model is used to derive a microplane-based summation rule for the QC method. Furthermore, an additional refinement criterion based on the strain of individual microplanes is proposed for adaptive simulations. The final part of the thesis provides a thorough comparison of the QC method with another class of multiscale techniques. In this class of so-called homogenization-based methods, first the discrete system is homogenized into an equivalent continuum formulation, into which the main phenomena are added through specific enrichments. Comparison of the two different modeling philosophies in terms of their accuracy, performance, and theoretical framework is realized for two examples with microstructures at the nano- and meso-scale level. Accuracy, efficiency, and specific properties of all methods proposed in this thesis are evaluated by comparison of results with the fully resolved particle model in various numerical examples that reveal their strengths and weaknesses. Keywords: Víceúrovňové modelování; Kvazikontinuum; Metoda konečných prvků; Adaptivita; Nepružný materiál; Multiscale modeling; Quasicontinuum; Finite element method; Adaptivity; Inelastic material Available in digital repository of ČVUT.
MODELOVÁNÍ NEPRUŽNÝCH MATERIÁLŮ INSPIROVANÉ KVAZIKONTINUEM

Metoda kvazikontinua je hojně využívaná technika víceúrovňového modelování, která spočívá v použití přesného, ale výpočetně náročného atomistického nebo částicového modelu pouze v místech, kde je to ...

Jirásek Milan; Karel Mikeš; Eliáš Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Aplikace rázových vln na destrukci biomateriálů u IPP
Jíra Aleš; Pavel Drlík; Amler Evžen
2021 -
Induratio penis plastica (Mb. Peyronii) je obtěžující onemocnění vazivové tkáně, postihující tuniku albugineu, na které vytváří tuhé jizevnaté pláty. Tyto pláty jsou rigidní a při erekci způsobují bolest a zakřivení penisu. Tato deformace vede k obtížím při pohlavním styku a výrazně ovlivňuje kvalitu života. Léčba je velmi omezená. Jediná konzervativní účinná terapie je aplikace klostridiové kolagenázy, která je v ČR nedostupná. Pokud není konzervativní léčba úspěšná, jsou doporučeny chirurgické metody léčby, které jsou zatíženy četnými, i vážnými komplikacemi. V současné době se v literatuře objevuje mezi doporučenými postupy léčby použití rázových vln, které se aplikují do jizevnatého plátu. Práce předkládá v první části ucelený postup léčby Mb. Peyronii a rozebírá možnosti semikonzervativní léčby pomocí aplikace rázových vln a vytváří hypotézy, jakým způsobem rázové vlny léčebně ovlivňují rigiditu plátu. V druhé části práce je předkládána a komentována jednak tvorba 2D a 3D modelů penisu při IPP, dále pak přímé působení rázových vln na modelech z cementových směsí. Nedílnou součástí práce je i histologické zpracování a zhodnocení jizevnatého plátu, odebraného pacientovi během operace dle Nesbita, z pohledu biomechaniky. Zvláštní kapitola se pak věnuje metodice zaměření fibrotického plátu, které je u úspěšné léčby velmi důležité. Na závěr je předložen soubor 125 pacientů, který byl léčen pomocí rázových vln, a jeho statistické zhodnocení.Induratio penis plastica (Mb. Peyronii) is a disease caused by formation of fibrous plaques on tunica albuginea membrane which is surrounding the erectile tissue. These plates are very rigid, and they cause painful erection and deformity of the penis, which leads to discomfort and painful sensation during the intercourse, that negatively affects the quality of patient’s life. Treatment options are very limited. The only conservative form of treatment is the application of collagenase clostridium histolyticum, unfortunately this method is not yet available in the Czech Republic. Without conservative treatment, doctors usually suggest surgical treatment which can however lead to several complications. Nowadays there is another option to be considered, as to the shock wave therapy has been lately discussed as a protentional therapeutic way. The first part of the thesis is focused on the possibility of a semiconservative therapy using the shock wave therapy and its consequences regarding the rigidity of the fibrous plaque. The second part is devoted to the creation of 2D and 3D models of penises affected by the plaques and it also reflects the result of direct application of shock wave therapy to models composed of cement mixture. Another inseparable component of the study is dedicated to histopathological tissue analysis of the fibrous plaque extracted during surgery according to Nesbit, and as well as to the biomechanical evaluation of said sample. In a separate chapter, the methodology of focusing the shock waves onto the fibrous plaques is discussed. In conclusion there is a cohort of 125 patients, who have been treated by the shock wave therapy as well as a statistic evaluation of that study. Keywords: induratio penis plastica; rigidita fibrotického plátu; aplikace rázových vln; matematické modely 2D a 3D; model plátu z cementové směsi; metodika zaměření plátu; histologické zpracování plátu; soubor pacientů; IPP; rigidity of the fibrous plaque; shock wave therapy application; mathematical models 2D and 3D; cement mixture model of the plaque; methodology of focusing the shock waves; histopathological tissue analysis; cohort of patients Available in digital repository of ČVUT.
Aplikace rázových vln na destrukci biomateriálů u IPP

Induratio penis plastica (Mb. Peyronii) je obtěžující onemocnění vazivové tkáně, postihující tuniku albugineu, na které vytváří tuhé jizevnaté pláty. Tyto pláty jsou rigidní a při erekci způsobují ...

Jíra Aleš; Pavel Drlík; Amler Evžen
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Kriminalita mládeže a výchova
Kovaříková Miroslava; Tomáš Vítek; Tomešková Kateřina
2021 -
Cílem práce je zjistit vývoj kriminality dětí a mládeže ve 20. letech 21 století ve vybraném regionu, jejich sociálně negativní projevy chování a okolní vlivy, které na ně působí. První část práce se bude zabývat pojmem kriminalita mládeže, následně formulovat co je sociálně negativní jev mládeže, jak se vyznačuje a porovnat sociálně negativní jevy se současnou literaturou, sborníky a informačními médii, které se touto problematikou zabývají. V druhé části práce je aktuálně prováděná empirická šetření, kde se potvrdila klesající tendence kriminality mládeže. Výzkumným šetřením bylo zjištěno, že kriminalita mládeže v České republice a vybraném regionu ve sledovaném období pozvolna klesá. Vyhodnocením bylo zjištěno, že pachatelé ze skupiny mládeže se dopouští okruhu trestné činnosti omezené, kde dominuje jednoznačně trestná činnost majetková. Následují trestné činy násilné, ostatní trestná činnost a v menší míře zbývající a hospodářské. Nejmenší podíl náleží mravnostní trestné činnosti.The target of this thesis is to ascertain the development of juvenile delinquency in the 2020s in chosen region, youths ‘socially pathologic behaviour and outside influence on them. The first part of this thesis will focus on the concept „juvenile criminality „and then form what is socially pathological phenomenon of youths, its characterization and the comparison of socially pathological phenomenon to nowadays‘ literature, almanacs and informative media which deal with this issue. The second part of this thesis presents the carried out empirical research which proved that the tendency of juvenile delinquency is decreasing. In this research it has been found out that the juvenile delinquency in the Czech Republic in its chosen region and monitored time period is decreasing gradually. During the evaluation it has been found out that the juvenile offenders commit crimes in the circle of limited criminal activity in which unequivocally dominate property crimes. They are followed by violent crimes, other criminal activity and in the minority are financial crimes and the smallest part is made up of crimes against morality. Keywords: Sociálně negativní (patologické) projevy chování; kriminalita; kriminalita; mládež (nezletilý; mladistvý); rodina; výchova; škola; volnočasová aktivita; Socially negative (pathological) manifestations of behaviour; crime; youth (minors; adolescents); family; education; school; leisure activity Available in digital repository of ČVUT.
Kriminalita mládeže a výchova

Cílem práce je zjistit vývoj kriminality dětí a mládeže ve 20. letech 21 století ve vybraném regionu, jejich sociálně negativní projevy chování a okolní vlivy, které na ně působí. První část práce se ...

Kovaříková Miroslava; Tomáš Vítek; Tomešková Kateřina
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Muzejní edukace v přírodověd. a techn. zaměřených expozicích a její vliv na vzdělávání žáků
Tomešková Kateřina; Barbora Bláhová; Svoboda Petr
2021 -
Bakalářská práce je zpracována na téma Muzejní edukace v přírodovědných a technicky zaměřených expozicích a její vliv na vzdělávání žáků. Cílem bakalářské práce je zmapovat základní nabídku paměťových institucí v Kladně a jeho okolí, a následně navrhnout zlepšení některých vybraných programů těchto institucí, včetně doporučení využití nových didaktických pomůcek. Práce je rozčleněna celkem na dvě části. V teoretické části se bakalářská práce zaměřuje na význam a výchovný smysl paměťových institucí, charakteristiku muzejního pedagoga, správné definovaní muzejní edukace, muzejních metod a jednotlivých didaktických prostředků. Závěr teoretické části je věnován popisu součinnosti školy a muzea. V praktické části se bakalářské práce věnuje vybrané metodě výzkumu a charakteristice města Kladna, ve kterém výzkum probíhá. Dále zde nalézáme výzkumný vzorek paměťových institucí a návrhy zlepšení vybraných edukačních programů, které přispívají k efektivnímu učení. Praktická část je ukončena seznámením se s přesahem zlepšujících návrhů do oblasti výuky na střední škole, a především také s výhodami, které plynou z propojení muzejní a školní výuky.This bachelor thesis is elaborated on the topic of museum´s education in science and technical expositions and their effect on pupils' education. The aim of the bachelor thesis is to map the basic offer of memory institutions in Kladno and its surroundings, and then to propose an improvement in some selected programs of these institutions, including recommendation how to use new didactic aids. The bachelor thesis is divided into two parts. The theoretical part of the thesis is focused on the meaning and educational meaning of memory institutions, characteristics of the museum teacher, the correct definition of museum education, museum methods and individual didactic resources. The conclusion of the theoretical part of thesis is devoted to the description of the cooperation between the school and the museum. The practical part of the thesis deals with a selected methods of research and characteristics of the city of Kladno, where the research took place. Furthermore, in this part of the thesis we find a research sample of memory institutions and proposals how to improve selected educational programs that contribute to the effective learning. The practical part of the thesis is finished with getting acquainted with the overlap of improving proposals into the field of teaching in high school and especially with the advantages that flow from the connection of museum and school teaching Keywords: Muzeum; muzejní pedagog; muzejní edukace; výukové metody; didaktické prostředky; Museum; museum teacher; museum education; education methods; didactic resources Available in digital repository of ČVUT.
Muzejní edukace v přírodověd. a techn. zaměřených expozicích a její vliv na vzdělávání žáků

Bakalářská práce je zpracována na téma Muzejní edukace v přírodovědných a technicky zaměřených expozicích a její vliv na vzdělávání žáků. Cílem bakalářské práce je zmapovat základní nabídku paměťových ...

Tomešková Kateřina; Barbora Bláhová; Svoboda Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Tvorba laboratorních cvičení jako přechod k praktickému uplatnění
Mrázková Kateřina; Ján Petrik; Veteška Jaroslav
2021 -
V této bakalářské práci jsem se zabýval návrhem laboratorních úloh pro začínající studenty předmětu počítačové sítě. Při tvorbě jsem kladl důraz na didaktické aspekty, kurikulární dokumenty a výsledky výzkumu. Návrh zaměřuji na motivaci žáků, využívám diskusní metodu výuky a kooperativní formu výuky. Kvalitativní výzkum jsem provedl pomocí polostrukturovaného rozhovoru s učiteli a manažery firem. Cílem výzkumu bylo dozvědět se, jak se aktuálně vyučuje a jaké jsou požadavky na absolventa ze strany zaměstnavatele. V programu EVE-NG jsem vytvořil tři laboratorní úlohy, jejichž řešením by žáci měli získat teoretické a praktické poznatky ze světa počítačových sití a osvojit si práci na switchi. První laboratorní cvičení jsem se žáky střední školy odučil online. Vyzkoušel jsem, že je možné tímto způsobem vyučovat.This bachelorʼs thesis deals with design of laboratory tasks for students who study the school subject Computer Networks. Emphasis was put on didactic aspects, curricural documents and results of the research. Design is focused to increase studentʼs motivation by using discussion methods and cooperative learning. Qualitative research was performed by means of a semi-structured interview with teachers and corporate managers. The research was structured to answer the following questions: How are students educated at the moment? And what are the requirements for a graduate to succeed from an employerʼs point of view. In the program EVE-NG were created three labs. After these labs students should understand computer networks and acquire the ability to work on the switch. The first laboratory task was taught online with college students, where it was proven that it is possible to educate students like this. Keywords: Laboratorní cvičení; kvalitativní výzkum; didaktika; počítačové sítě; pracovní uplatnění; EVE-NG; Laboratory tasks; qualitative research; didactics; computer networks; labour employability; EVE-NG Available in digital repository of ČVUT.
Tvorba laboratorních cvičení jako přechod k praktickému uplatnění

V této bakalářské práci jsem se zabýval návrhem laboratorních úloh pro začínající studenty předmětu počítačové sítě. Při tvorbě jsem kladl důraz na didaktické aspekty, kurikulární dokumenty a výsledky ...

Mrázková Kateřina; Ján Petrik; Veteška Jaroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Extrakce metadat z nátroje Kafka
Valenta Michal; Michaela Weberová; Košvanec Petr
2021 -
Cílem této práce je implementovat modul sloužící pro extrakci metadat z nástroje Apache Kafka, který bude integrovaný do softwaru Manta. Práce začíná obecnou analýzou Kafky a jejími základními objekty. Poté pokračuje analýzou různých přístupů pro extrakci metadat. Druhá polovina práce se pak už věnuje designu a implementaci funkčního prototypu na základě zkoumaných metod. V poslední kapitole je otestováno a vyhodnoceno použité řešení.The aim of this thesis is to implement a module integrated into Manta software for metadata extraction from the tool Apache Kafka. The work begins with a general analysis of Kafka and its essential elements. Then it continues with the analysis of different approaches for metadata extraction. The second half of the work is focused on the design and implementation of the functional prototype using the methods examined in the analysis. The last chapter is dedicated to testing and evaluation of the used solution. Keywords: datová linie; streamování událostí; Apache Kafka; Manta; Schema Registry; Confluent; metadata; data lineage; Apache Kafka; event streaming; Manta; Schema Registry; Confluent; metadata Available in digital repository of ČVUT.
Extrakce metadat z nátroje Kafka

Cílem této práce je implementovat modul sloužící pro extrakci metadat z nástroje Apache Kafka, který bude integrovaný do softwaru Manta. Práce začíná obecnou analýzou Kafky a jejími základními ...

Valenta Michal; Michaela Weberová; Košvanec Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Mapování rastrové grafiky na lidskou tvář ve smíšené realitě
Pauš Petr; Adam Pončák; Chludil Jiří
2021 -
Táto práca sa zaoberá problematikou vytvárania jednoduchých tvárových filtrov za pomoci knižnice OpenCV. Cieľom je vytvoriť prototyp aplikácie schopnej tvorby a mapovania rastrovej grafiky na orientačné body tváre v zmiešanej realite. Na detekciu tvárí bola použitá Haar-like casscade detekcia a na tvárové črty algoritmus regresných lokálnych binárnych príznakov. Výsledkom je funkčná počítačová aplikácia pre systém Windows z jednoduchým užívateľským rozhraním. Umožňuje užívateľovi intuitívnu tvorbu jednoduchej grafiky, ktorú aplikácia následne pretransformuje a mapuje na črty tváre detekovanej vo vstupnom videu webkamery.This work deals with the issue of creating simple face filters using the OpenCV library. The aim is to create a prototype application capable of creating and mapping raster graphics on the landmarks of the face in augmented reality. Haar-like casscade detection was used for face detection and a regression local binary features algorithm for facial landmarks. Currently, a Windows computer application with a simple user interface is fully functional. It provides the user with intuitive creation of simple graphics, which the application then transforms and maps onto facial features detected in the webcam's input video. Keywords: zmiešaná realita; počítačové videnie; OpenCV; detekcia tváre; detekcia tvárových čŕt; tvárové filtre; webkamera; augmented reality; computer vision; OpenCV; face detection; face feature detection; face filters; webcam Available in digital repository of ČVUT.
Mapování rastrové grafiky na lidskou tvář ve smíšené realitě

Táto práca sa zaoberá problematikou vytvárania jednoduchých tvárových filtrov za pomoci knižnice OpenCV. Cieľom je vytvoriť prototyp aplikácie schopnej tvorby a mapovania rastrovej grafiky na ...

Pauš Petr; Adam Pončák; Chludil Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Analýza spotřebního koše pro vykazování inflace ve vybraných zemích s ohledem na zájmy české exportní firmy
Makovský Petr; Yuliia Makarova; Procházka Jan
2021 -
Cílem práce je vyhotovit materiál, který by pomohl zhodnotit odlišnosti spotřebních košů a preferencí spotřeby u obyvatelstva různých zemí. Předložený materiál pomůže exportní firmě se spotřebním zbožím lépe zhodnotit produktový stav jejího portfolia pro export do různých zemí. Tato studie se pokouší studovat vzorec spotřeby ve vybraných zemích. Výsledky ukazují, že výdaje na potraviny jsou největší složkou rozpočtu, proto je jejich analýza nezbytná pro zkoumání výdajů domácností. Cenová, důchodová a křížová elasticita byla získána ekonometrickou analýzou. Výsledky tedy odrážejí chování spotřebitelů vůči změnám cen a důchodu.The aim of the thesis is to prepare material that would help to evaluate the differences of consumer baskets and consumption preferences of the population in different countries. The submitted material helps the export company with consumer goods to better assess the product portfolio for export to different countries. This study attempts to survey the consumption pattern in selected countries. The results of the samples show that food expenditures have the biggest share on the budget, therefore their analysis is essential to examine household expenditures. Price, income and cross elasticity were obtained by econometric analysis. The results therefore reflect consumer behavior towards price and income changes. Keywords: Spotřební koš; CPI; Engelová křivka; elasticita; spotřeba; výdaje; Consumer basket; CPI; Engel curve; elasticity; consumption; expenditures Available in digital repository of ČVUT.
Analýza spotřebního koše pro vykazování inflace ve vybraných zemích s ohledem na zájmy české exportní firmy

Cílem práce je vyhotovit materiál, který by pomohl zhodnotit odlišnosti spotřebních košů a preferencí spotřeby u obyvatelstva různých zemí. Předložený materiál pomůže exportní firmě se spotřebním ...

Makovský Petr; Yuliia Makarova; Procházka Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Implementace a srovnání plánovacích algoritmů pro systémy reálného času
Kubátová Hana; Josef Zápotocký; Borecký Jaroslav
2021 -
Tato práce se zabývá plánovacími algoritmy pro systémy reálného času, zkoumá a~modifikuje operační systém reálného času FreeRTOS. FreeRTOS je speciálně vyvinutý pro malé vestavěné systémy, tak aby uspokojil jak nároky uživatele tak paměťové nároky malých vestavných zařízení. Po podrobném popisu prioritního plánovače přijatého z FreeRTOS jsou navrženy dva učební plánovače: první je založen na známém algoritmu přednosti s~nejbližší uzávěrkou (EDF), druhý je založen na algoritmu přednosti úkolu s~nejmenší laxitou (LLF), původně vyvinutý pro systémy s~více procesory. U~každého navrhovaného plánovače je uveden popis funkčnosti plánovače, ukázka práce daného plánovacího algoritmu a následná implementace ve FreeRTOS. Poté je správnost plánovacích algoritmů implementované ve FreeRTOS ověřena testem. Plánvací algoritmy byly vybrány na základě užitečnosti v bakalářském předmětu BI-SRC na FIT ČVUT v Praze.This work deals with scheduling algorithms for real-time systems, examines and modifies the real-time operating system FreeRTOS. FreeRTOS is specially developed for small embedded systems to meet both user and memory requirements. After a~detailed description of the priority scheduler adopted by FreeRTOS, two learning schedulers are proposed: the first is based on the known Earliest Deadline First Algorithm (EDF), the second is based on the Least Laxity First Algorithm (LLF), originally developed for multiprocessor systems. For each proposed scheduler, a description of the scheduler's functionality, a demonstration of the work of the scheduling algorithm and subsequent implementation in FreeRTOS is given. Then the correctness of the planning algorithms implemented in FreeRTOS is verified by a test. Planning algorithms were selected on the basis of usefulness in the bachelor's course BI-SRC at FIT CTU in Prague. Keywords: FreeRTOS; EDF; LLF; Implementace; Testování; FreeRTOS; EDF; LLF; Implementation; Testing Available in digital repository of ČVUT.
Implementace a srovnání plánovacích algoritmů pro systémy reálného času

Tato práce se zabývá plánovacími algoritmy pro systémy reálného času, zkoumá a~modifikuje operační systém reálného času FreeRTOS. FreeRTOS je speciálně vyvinutý pro malé vestavěné systémy, tak aby ...

Kubátová Hana; Josef Zápotocký; Borecký Jaroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Studie uspořádání prostoru nového přednádraží v Milovicích
Čarský Jiří; David Bortel; Nižňanský Vojtěch
2021 -
Předmětem diplomové práce „Studie uspořádání prostoru nového přednádraží v Milovicích“ je analýza současného stavu a následný návrh nové koncepce využití prostoru u železniční stanice Milovice s krátkodobým i dlouhodobým výhledem. Zohledněny budou stávající i výhledové potřeby veřejné autobusové dopravy a také potřeby přivedení k železniční stanici cyklistickou dopravu. Ta bude zahrnovat i projekt cyklověže. Návrhy budou vypracovány ve variantních řešeních. Prověřena bude rovněž možnost realizace povrchového parkoviště i výhledová možnost realizace parkovacího domu. Součástí práce bude také nový návrh úpravy křižovatky ulic Italská a ČSA.The subject of the diploma thesis "Proposal of the New Area Layout in front of the New Railway Station in Milovice" is the analysis of the current state and the subsequent proposal of a new concept of space use at the railway station Milovice with short-term and long-term perspective. The current and future needs of public bus transport will be considered, as well as the needs of bringing bicycle transport to the railway station. This will also include the bike tower project. Proposals will be developed in variant solutions. The possibility of implementing a surface parking lot as well as the prospective possibility of implementing a parking house will also be examined. The work will also include a new proposal for the modification of the intersection of Italská and ČSA streets. Keywords: přednádražní prostor; přestupní bod; Všejanská spojka; Milovice; cyklověž; parkovací dům; pre-station area; transfer point; Všejanská spojka; Milovice; bike tower; parking house Available in digital repository of ČVUT.
Studie uspořádání prostoru nového přednádraží v Milovicích

Předmětem diplomové práce „Studie uspořádání prostoru nového přednádraží v Milovicích“ je analýza současného stavu a následný návrh nové koncepce využití prostoru u železniční stanice Milovice s ...

Čarský Jiří; David Bortel; Nižňanský Vojtěch
České vysoké učení technické v Praze, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases