Number of found documents: 679178
Published from to

Metodika pro obrazovou a morfologickou analýzu miniaturních portrétů
Pech, Michal; Hradilová, Janka; Hradil, David
2022 - Czech
Available in a digital repository NRGL
Metodika pro obrazovou a morfologickou analýzu miniaturních portrétů

Pech, Michal; Hradilová, Janka; Hradil, David
Akademie výtvarných umění, 2022

Bodová neinvazivní analýza miniatur přenosnými a laboratorními nástroji: metodika pro specifické použití ve výzkumu miniaturního malířství
Kočí, Eva; Bezdička, Petr; Hradil, David; Garrappa, Silvia; Hradilová, Janka; Pech, Michal
2022 - Czech
Available in a digital repository NRGL
Bodová neinvazivní analýza miniatur přenosnými a laboratorními nástroji: metodika pro specifické použití ve výzkumu miniaturního malířství

Kočí, Eva; Bezdička, Petr; Hradil, David; Garrappa, Silvia; Hradilová, Janka; Pech, Michal
Akademie výtvarných umění, 2022

Returning Vertebrate Species as a Topic of Environmental Education
Hartlová, Adéla; Andreska, Jan; Chocholoušková, Zdenka; Urban, Peter
2022 - Czech
Předložená disertační práce se věnuje vztahu člověka a živočichů, kteří se vracejí v důsledku různých okolností, zejména díky celostátní ochraně a ochraně v rámci Evropské unie, na území České republiky. Jedná se živočichy, kteří byli z nejrůznějších důvodů na našem území vyhubeni a po svém návratu působí škody, budí strach a v konečném důsledku vyvolávají kontroverze. Samovolné návraty a reintrodukce některých druhů obratlovců jsou tedy v současnosti považovány za aktuální téma, protože s reintrodukovanými a navracejícími se druhy a s tím, jak tyto druhy zasahují do lidských životů, se setkáváme čím dál častěji. To je důvod, proč by se s tímto tématem měli lidé seznamovat ideálně již na základní škole, kde jsou informace podávané srozumitelně a didakticky lépe, než později např. v rámci různých osvětových kampaní. Z tohoto důvodu bylo provedeno šetření na základních školách, gymnáziích a středních odborných školách zaměřených na lesníky a rybáře, s cílem zjistit, jaké jsou postoje žáků vůči těmto navracejícím se nebo reintrodukovaným druhům obratlovců, a co tyto postoje může ovlivňovat. Toto šetření bylo provedeno formou dotazníkového šetření s vyhodnocením v programu Jamovi a Statistica 14. Z následných analýz dat bylo zjištěno, že žáci mají k reintrodukci a samovolným návratům v práci... The presented thesis deals with the relationship between humans and animals that return to the Czech Republic due to various circumstances, especially national protection, and protection within the European Union. This is a group of animals that have been exterminated from the Czech wilderness for various reasons and upon their return cause damage, arouse fear and cause controversy. The spontaneous return and reintroduction of some vertebrate species is, therefore, considered a controversial topic at present because we are facing reintroduced and returning species more and more frequently. This is why people should ideally be introduced to this topic at primary schools, where the information is presented in a clear and didactic way, rather than later on, for example, in the context of various attitudes-raising campaigns. For this reason, this research was performed at primary schools, grammar schools and secondary vocational schools training future foresters and fishermen, in order to determine what pupils' attitudes towards these returning or reintroduced vertebrate species are and what can influence these attitudes. This research was carried out in the form of a questionnaire survey with analyses in Jamovi and Statistica 14. Subsequent analyses of the data revealed that students have generally... Keywords: reintrodukce; samovolné návraty; obratlovci; šelmy; konflikty; sekundární vzdělávání; postoje; strach; zájem; znalost; reintroduction; spontaneous returns; vertebrates; carnivores; conflicts; secondary education; attitudes; fear; interest; knowledge Available in a digital repository NRGL
Returning Vertebrate Species as a Topic of Environmental Education

Předložená disertační práce se věnuje vztahu člověka a živočichů, kteří se vracejí v důsledku různých okolností, zejména díky celostátní ochraně a ochraně v rámci Evropské unie, na území České ...

Hartlová, Adéla; Andreska, Jan; Chocholoušková, Zdenka; Urban, Peter
Univerzita Karlova, 2022

DOUBLE BASS PLAYING - Historical, Pedagogical and Musical Theoretical Aspects
Šašinková, Eva; Palkovská, Jana; Hudec, Jiří; Bernášek, Václav; Gregor, Vít
2022 - Czech
HRA NA KONTRABAS - aspekty historické, pedagogické a hudebně teoretické ABSTRAKT Tato disertační práce je zaměřena na historické, pedagogické a hudebně teoretické aspekty kon- trabasové hry. V práci jsou shromážděna data o historii kontrabasu z hlediska konstrukčního vývoje kontrabasu i kontrabasového smyčce, vývoje ladění a uplatnění nástroje v jednotlivých staletích. Úvodní část obsahuje též informace o nejvýznamnějších kontrabasistech historie. Kapitoly z výzkumné činnosti mapují kromě vývoje uměleckého školství v České republice také přehled vzniku vysokých uměleckých škol v bývalém Československu a následně v České a Slovenské republice. Kapitola s přehledem konzervatoří a vysokých škol, na nichž se v sou- časné době vyučuje kontrabasová hra, obsahuje aktuální tabulky a grafy. Literatura pro kontrabas od nejvýznamnějších českých kontrabasistů-skladatelů je předmě- tem druhého okruhu výzkumné činnosti. Kapitola z tohoto výzkumu je výsledkem důsledného bádání v archivech v letech 2020-2022. Dosud nezpracovaný přehled patnácti nejvýznamněj- ších českých kontrabasistů-skladatelů je doplněn o přehled umělecké, pedagogické a skladatel- ské činnosti jednotlivých osobností. Výzkum přinesl též cenné informace o využití didaktic- kých materiálů na konzervatořích a vysokých školách. Obsáhlá závěrečná kapitola,... DOUBLE BASS PLAYING - Historical, Pedagogical and Musical Theoretical Aspects ABSTRACT This dissertation thesis focuses on historical, pedagogical and music theoretical aspects of double bass playing. The thesis collects data on double bass history regarding the structural development of this instrument and double bass bow, the development of tuning and using this musical instrument in particular centuries. Additionally, the introduction of this thesis contains information on the most significant double bass players of the past. Apart from the development of arts education in the Czech Republic, the research chapters survey the establishment of Academies of Arts in the former Czechoslovakia and later in the Czech and Slovak Republics. The chapter with the overview of Conservatories and Academies which currently provide double bass playing education include topical charts and graphs. The other research scope relates to the literature for double bass by the most important Czech double bassists/composers. The chapter based on this research resulted from thorough research in the archives performed during the years 2020-2022. The overview of the fifteen most impor- tant Czech double bassists/composers, which has not been elaborated before, is supplemented by an overview of artistic, pedagogical and compositional... Keywords: česká kontrabasová škola; vývoj; umělecké školství; pedagogové; literatura; metodika; výzkum; Czech double bass school; development; art education; teachers; literature; methodology; research Available in a digital repository NRGL
DOUBLE BASS PLAYING - Historical, Pedagogical and Musical Theoretical Aspects

HRA NA KONTRABAS - aspekty historické, pedagogické a hudebně teoretické ABSTRAKT Tato disertační práce je zaměřena na historické, pedagogické a hudebně teoretické aspekty kon- trabasové hry. V práci ...

Šašinková, Eva; Palkovská, Jana; Hudec, Jiří; Bernášek, Václav; Gregor, Vít
Univerzita Karlova, 2022

Účinnost a bezpečnost biologické léčby v terapii zánětlivých revmatických onemocnění
Nekvindová, Lucie; Závada, Jakub; Hendl, Jan; Hrnčíř, Zbyněk
2022 - English
Disertační práce se zabývá hodnocením účinnosti a bezpečnosti biologické/cílené léčby u chronických zánětlivých revmatických onemocnění na základě dat z registru ATTRA. Úvodní kapitoly jsou věnovány třem revmatickým onemocněním - revmatoidní artritidě (RA), psoriatické artritidě (PsA) a axiální spondylartritidě (axSpA). Práce rovněž obsahuje stručný přehled týkající se plánování, tvorby a řízení klinického registru a zmiňuje specifika spojená s analýzou dat z registru. Praktická část disertační práce cílí na dvě výzkumné otázky. V relativně nedávné době byla pro RA, PsA and axSpA definována strategie "léčby k cíli" (treat-to-target, T2T). Studií z reálné klinické praxe potvrzující nadřazenost T2T strategie nad konzervativním přístupem je stále nedostatek. Proto prvním cílem této práce bylo ohodnotit, zda následování strategie T2T po nedosažení alespoň nízké aktivity během prvních šesti měsíců léčby vede k vyšší šanci dosažení léčebného cíle v rámci dvanáctiměsíční kontroly. Naším druhým cílem bylo zjistit, zda existuje asociace mezi léčebnou odpovědí (dosažení remise a setrvání na léčbě) a vnímáním celkového zdravotního stavu samotnými pacienty při zahájení léčby na základě odpovědí na vybrané dvě otázky SF-36 dotazníku. Pro obě analýzy jsme zahrnuli pacienty s RA, PsA a axSpA zahajující první... This thesis focuses on evaluating the effectiveness and safety of biological/targeted treatment in chronic inflammatory rheumatic diseases based on data from the ATTRA registry. The introductory chapters of the thesis give an overview of three rheumatic diseases - rheumatoid arthritis (RA), psoriatic arthritis (PsA) and axial spondyloarthritis (axSpA), characterising clinical manifestation, diagnosis, therapeutical options and current treatment guidelines. The work also contains a brief summary of information about planning, creating and maintaining a clinical registry and characterises specifics related to the analysis of registry data. The practical part of the thesis was aimed at two research questions. Recently, a treat-to-target (T2T) strategy was established for RA, PsA and axSpA. Studies from daily clinical practice concerning the advantage of following T2T over usual care are still lacking. Thus, the first goal of the thesis was to evaluate whether following a treat to target strategy after not reaching low disease activity within the first six months leads to a higher chance of meeting the treatment target at the twelve-month visit. Our second goal in the thesis was to evaluate the association between therapeutic response (achieving remission and drug retention) and patients'... Keywords: revmatoidní artritida; psoriatická artritida; axiální spondyloartritida; léčba k cíli; biologická; cílená léčba; remise; nízká aktivita; klinický registr; ATTRA; propensity skóre; SF-36; rheumatoid arthritis; psoriatic arthritis; axial spondyloarthritis; treat-to-target; biological; targeted treatment; remission; low disease activity; clinical registry; ATTRA; propensity score; SF-36 Available in a digital repository NRGL
Účinnost a bezpečnost biologické léčby v terapii zánětlivých revmatických onemocnění

Disertační práce se zabývá hodnocením účinnosti a bezpečnosti biologické/cílené léčby u chronických zánětlivých revmatických onemocnění na základě dat z registru ATTRA. Úvodní kapitoly jsou věnovány ...

Nekvindová, Lucie; Závada, Jakub; Hendl, Jan; Hrnčíř, Zbyněk
Univerzita Karlova, 2022

Soundscape of Prague Psychedelic Guitar Rock Scene
Poděbradský, Oldřich; Jurková, Zuzana; Stavělová, Daniela; Kratochvíl, Matěj
2022 - Czech
Psychedelická rocková hudba se od svého vzniku v 60. letech 20. století stala neodmyslitelnou součástí zvuku jak rockové, tak západní populární hudby. Tato disertační práce se věnuje tomu, jak se tato hudba provozuje v pražském prostředí, tedy pražské psychedelické soundscape (Shelemay 2006). Struktura práce je volně inspirovaná koncepty scapes tak, jak je chápe Arjun Appadurai (1996). Nejprve pojednává, jak se vyvíjel "psychedelický zvuk" a pomocí etnografického výzkumu ukazuje, co tento znamená pro aktéry v rámci této soundscape. Poté odhaluje, kdo jsou aktéři scény, jak se prolínají role performerů a publika, jak vnímají aktéři svou hudbu v rámci multižánrovosti dané scény a co pro ně znamená fenomén "psychedelické rockové hudby", ať už jde o samotný sonický element či "rituál" (Turner 1969) živého koncertování, častokrát spojeného s užíváním omamných látek. Cílem práce je popsat pražskou psychedelickou kytarovou soundscape jako velkou živoucí sít, založenou na vzájemném přátelství a pomoci, spíš než jen množinou skupin, které se samy nazývají nebo jsou nazývány psychedelické. Klíčová slova: antropologie; etnomuzikologie; psychedelie; soundscape; rock. Since its beginnings in the 1960s, psychedelic rock music and "psychedelic sound" sound has become an integral part of rock and Western popular music. This scope of this PhD thesis covers the performance of psychedelic rock music in Prague, Czech Republic, i.e. Prague's psychedelic soundscape (Shelemay 2006). The structure of the thesis is loosely inspired by the scapes concepts as defined by Arjun Appadurai (1996). First, it summarizes the development of the "psychedelic sound" and employs ethnographic research in order to elucidate what this sound means to its agents within the studied soundscape. Subsequently, it proceeds to discover who the agents of this scene are, how the roles of the performers and the audience blend together, how the agents understand their music within the multi-genre context of the scene, and what the phenomenon of psychedelic rock music means to the agents - both in terms of its sonic elements and the "ritual" (Turner 1969) aspect of live performances, often associated with the use of mind-altering substances. The aim of the thesis is to describe the psychedelic soundscape of Prague as a large organic network based on reciprocal friendship and support, rather than as a mere set of music groups that refer to themselves or are referred to as psychedelic. Key words:... Keywords: antropologie; etnomuzikologie; psychedelie; soundscape; rock; anthropology; ethnomusicology; psychedelia; soundscape; rock Available in a digital repository NRGL
Soundscape of Prague Psychedelic Guitar Rock Scene

Psychedelická rocková hudba se od svého vzniku v 60. letech 20. století stala neodmyslitelnou součástí zvuku jak rockové, tak západní populární hudby. Tato disertační práce se věnuje tomu, jak se tato ...

Poděbradský, Oldřich; Jurková, Zuzana; Stavělová, Daniela; Kratochvíl, Matěj
Univerzita Karlova, 2022

Professional Ethics of Public Prosecutors in the Czech Republic
Novotný, Jiří; Friedel, Tomáš; Chmel, Jan
2022 - Czech
Profesní etika státních zástupců v České republice Abstrakt Diplomová práce je věnována problematice profesní etiky, a to od jejího historického pojetí, pojmového významu, vývoje, až po její současné vnímání a praktickou aplikaci v České republice se zaměřením na státní zástupce České republiky. Jejím účelem je seznámit čtenáře s teoretickým základem řešené problematiky, jejího vlivu na současné praktické užití v rámci aktuální právní úpravy, kazuistiky a dalších relevantních zdrojů. Práce je strukturována do třech kapitol, obsahově seřazených od nejvíce abstraktní kapitoly, až po rozbor konkrétních právních institutů a kazuistiky v kapitole poslední. Postupuje tedy od obecné ke konkrétnímu, co se obsahu týče. První, teoretická kapitola, se zaměřuje na vymezení klíčového pojmu v této práci, tedy etiky, a dalších souvisejících pojmů, které jsou v práci obsaženy, jakými jsou morálka, odpovědnost a právo. Dále je pamatováno i na jejich vzájemné vztahy, souvislosti a významové rozdíly. Druhá kapitola se zabývá profesní etikou státních zástupců s ohledem na jejich ústavní zakotvení v právním řádu České republiky a další zákonnou úpravu nižší právní síly. Je zde též řešena role státních zástupců v systému naší justice a jak je jejich činnost vnímána jimi samotnými a veřejností. Pozornost je zde též věnována... Professional ethics of public prosecutors in the Czech Republic Abstract The diploma thesis is dedicated to problematics of professional ethics from its historical concept, conceptual meaning and development, to current perception and practical application in Czech republic, focusing on public prosecutors of Czech republic. Its purpose is to give readers an insight into theoretical basis of the problematics in question and their influence on current practical uses in the light of current legislation, case study, and other relevant sources. The thesis is structured into three chapters arranged in content from the most abstract chapter to the analysis of specific legal institutes and case studies in the last chapter. It therefore proceeds from the general to the specific in terms of the content. The first, theoretical chapter, focuses on the definition of a key concept in this thesis, the ethics, and other related concepts that are included in the thesis, such as morality, responsibility and law. Furthermore, their mutual relations, connections and differences of meaning are also remembered. The second chapter deals with the professional ethics of public prosecutors with regard to their constitutional grounding in the legal order of the Czech Republic and other legal regulation of lower legal force. It also... Keywords: profesní etika; státní zástupce; kárná odpovědnost; professional ethics; public prosecutor; tort liability Available in a digital repository NRGL
Professional Ethics of Public Prosecutors in the Czech Republic

Profesní etika státních zástupců v České republice Abstrakt Diplomová práce je věnována problematice profesní etiky, a to od jejího historického pojetí, pojmového významu, vývoje, až po její současné ...

Novotný, Jiří; Friedel, Tomáš; Chmel, Jan
Univerzita Karlova, 2022

Starting points for a new physics curriculum
Kolář, Petr; Žák, Vojtěch; Ješková, Zuzana; Kříž, Jan
2022 - Czech
V této disertační práci jsou prezentovány výchozí a podpůrné body nového kurikula fyziky pro střední školy a použitá metodologie. Design výzkumu byl inspirován zejména objektivistickou zakotvenou teorií. Bylo provedeno 29 hloubkových, polostrukturovaných rozhovorů s význam- nými českými fyziky a na základě jejich zpracování bylo identifikováno 79 myšlenek ohledně kurikula fyziky pro střední školy. 56 myšlenek bylo použito s přibližně dvouletým odstupem v dotazníkovém výzkumu, kde s nimi respondenti vyjadřovali na Likertově škále míru souhlasu. Respondenty dotazníku byli přírodovědci (nefyzici), didaktikové fyziky, středoškolští učitelé fyziky a také 26 z 29 fyziků, se kterými byly vedeny rozhovory. Dotazníkovým výzkumem byly identifikovány myšlenky, na kterých se shodly všechny skupiny respondentů a které jsou ve skupině fyziků stabilní v čase. This thesis presents starting and supporting points for a new secondary school physics curricu- lum and the methodology which was used. The research design was inspired mainly by the objectivist grounded theory. 29 in-depth semistructured interviews were conducted with elite Czech physicists and there were identified 79 ideas about a secondary school physics curricu- lum. After approximately two years, 56 ideas were used in the questionnaire survey where re- spondents expressed on a Likert scale their degree of agreement with the ideas. Respondents were natural scientists (non-physicists), experts on didactics of physics, secondary school phys- ics teachers and 26 of 29 physicists who were also participants of the interviews. In the ques- tionnaire survey, there were identified ideas on which all groups of respondents agreed and which are stable in time in the group of physicists. Keywords: výzkum fyzikálního vzdělávání; didaktika fyziky; kurikulum; kvalitativní výzkum; interview; physics education research; didactics of physics; curriculum; qualitative research; interview Available in a digital repository NRGL
Starting points for a new physics curriculum

V této disertační práci jsou prezentovány výchozí a podpůrné body nového kurikula fyziky pro střední školy a použitá metodologie. Design výzkumu byl inspirován zejména objektivistickou zakotvenou ...

Kolář, Petr; Žák, Vojtěch; Ješková, Zuzana; Kříž, Jan
Univerzita Karlova, 2022

The issue of synthetic drugs in Czech criminal law
Baloun, Ondřej; Beranová, Andrea; Bohuslav, Lukáš
2022 - Czech
Způsob fungování centrální nervové soustavy lidí umožňuje po konzumaci specifických látek pozměnit stav mysli člověka. Je obecně známo, že tato změna není bez následků pro zdraví konzumenta, a to akutního i chronického rázu. Nežádoucí následky nabývají na významu, pokud se konzumace drog stává problémem celospolečenským, který není adekvátně řešen. Ke škodám na zdraví se přidávají následky sociální, které ohrožují společnost jako celek. Státy na tento vývoj reagovaly vlnou reg pomocí vnitrostátních i mezinárodních prostředků. V současné době je tento přístup nedostatečný pro řešení problému takzvaných "syntetických drog". Syntetické drogy jsou neregulované chemické analogy drog již regulovaných. Uživatelům nabízí účinky velice podobné dogám zakázaným, pouze legální a mnohokrát levnější. To sebou přináší dvojí nebezpečí. Nejen že jsou drogy pro uživatele více dostupné, ale nepředvídatelný charakter spojený s jejich užíváním exponenciálně roste. Desítky nových látek se ročně dostávají na evropský trh bez toho, aniž by byl jejich účinek na lidské tělo dříve studován. Česká republika disponuje nástroji, s jejichž pomocí nové syntetické drogy reguluje. Jedná se ale o systém, který na mnoha místech natahuje do krajnosti ústavně zakotvené principy trestního práva. Definice pojmu omamné a psychotropní látky se... anglickém jazyce The inner functioning of human nervous system allows for changes in states of mind after a consumption of specific substances. It is well known that these changes have an impact on the health of a consumer, be it acute or chronic. The undesirable effects are multiplied, if the consumption grows in scale to a society-wide issue and is not properly addressed. Any health damage is followed by social effects that endanger the cohesion of a society. States reacted to this development by a wave of drug regulation, be it their consumption or distribution, through international and domestic legal instruments. This approach is at present time unable to tackle the problem of so called "synthetic drugs". Synthetic drugs are unregulated chemical analogs of illegal drugs. They offer to users' effects very similar to conventional drugs, only without legal barriers and at a fraction of a price. The dangers of synthetic drugs are twofold. Not only are they more accessible to users, but they are also exponentially more dangerous and unpredictable. Dozens of new substances appear in the European market without their effects on human body being studied previously. Czech Republic has tools with which it regulates new synthetic drugs. This process is however often at odds with constitutionally guaranteed... Keywords: Trestní právo; drogové trestné činy; omamné a psychotropní látky; syntetické drogy; nové psychotropní látky;; Criminal law; drug offenses; narcotic and psychotropic substances; synthetic drugs; new psychotropic substances Available in a digital repository NRGL
The issue of synthetic drugs in Czech criminal law

Způsob fungování centrální nervové soustavy lidí umožňuje po konzumaci specifických látek pozměnit stav mysli člověka. Je obecně známo, že tato změna není bez následků pro zdraví konzumenta, a to ...

Baloun, Ondřej; Beranová, Andrea; Bohuslav, Lukáš
Univerzita Karlova, 2022

Změny dostupnosti živin zachycené dlouhodobou sukcesí jezerních rozsivek
Tichá, Anna; Kuneš, Petr; Magyari, Enikő Katalin; Catalan, Jordi
2022 - English
Ve vývoji jezerní primární produkce během pozdního glaciálu a holocénu lze vysledovat ustálené trendy: postupný nárůst produkce - "eutrofizaci" a naopak pokles produkce - "oligotrofizaci", často spojenou s přísunem organické hmoty z povodí - "dystrofizací". Kromě nejčastějšího ovlivnění produkce dostupností živin, vstupuje do komplexního jezerního vývoje řada abiotických a biotických faktorů jako dostupnost světla, režim míchání, pH, mechanické disturbance, predace nebo kompetice. Vztah dostupnosti živin a primární produkce v minulosti v sobě tedy skrývá důležitou informaci o všech těchto faktorech ve fungování jezerního ekosystému. Rekonstrukce minulých procesů vychází z citlivé reakce vodních organismů na změny prostředí. Jejich subfosilními zbytky se do usazenin ukládá záznam o dynamických procesech, které odhalují historii konkrétních jezer ale i události celosvětového rozsahu. Mezi organismy, z nichž lze rekonstruovat minulé fyzikálně chemické podmínky, patří významné postavení rozsivkám. Zatímco planktonní rozsivky přináší spíše informaci o celkovém stavu jezera, změny v druhově pestrém společenstvu perifytických rozsivek umožňují vhled do jemnějších změn ekosystému z pohledu litorálu. Předkládaný výzkum pátrá po komplexních procesech v jezerním vývoji propojením kvalitativní a kvantitativní... An examination of primary production in lakes shows regular trends during the Late Glacial and the Holocene periods: an increase ('eutrophication') and a decrease ('oligotrophication') usually connected with the input of terrestrial organic matter ('dystrophication'). Although nutrient availability usually influences production, other abiotic and biotic factors enter lakes' complex ontogeny, such as light availability, mixing regime, pH level, mechanical disturbance, predation or competition. Consequently, the past relationship between nutrient availability and primary production contains important information about the drivers of ecosystem functioning in the past. The reconstruction of past processes relies on the sensitive response of aquatic organisms to environmental changes. Their subfossil remains record the dynamic processes in the sediments and reveal both the local lacustrine history and more global events. Among other organisms, diatoms fulfil their function as a valuable proxy of past physical and chemical properties of water bodies. Whereas the record of planktonic diatom species dynamics represents the general ecosystem condition, variations in species-rich littoral periphytic diatoms add necessary insight into finer environmental fluctuations. The presented research combines... Available in a digital repository NRGL
Změny dostupnosti živin zachycené dlouhodobou sukcesí jezerních rozsivek

Ve vývoji jezerní primární produkce během pozdního glaciálu a holocénu lze vysledovat ustálené trendy: postupný nárůst produkce - "eutrofizaci" a naopak pokles produkce - "oligotrofizaci", často ...

Tichá, Anna; Kuneš, Petr; Magyari, Enikő Katalin; Catalan, Jordi
Univerzita Karlova, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases