Number of found documents: 693913
Published from to

Časově závislé narušení CP symetrie v rozpadech B0 → ηc KS0 na experimentu Belle, Alignment detektoru Belle II
Bilka, Tadeáš; Doležal, Zdeněk
2023 - English
Tato práce se zabývá dvěma nezávislými, avšak úzce souvisejícími tématy. V první části se je změřen větvící poměr a časově závislé narušení CP syme- trie v rozpadech B0 → ηcK0 S, ηc → K0 SK± π∓ . Tento rozpad umožňuje získat přístup k sin 2ϕ1, kde ϕ1 je úhel unitárního trojúhelníku Cabibbo-Kobayashi- Maskawovy kvarkové směšovací matice. Měření je založeno na celém souboru dat z experimentu Belle, který se skládá ze 772 × 106 párů B mezonů získaných na e+ e− urychlovači KEKB. Extrahované parametry časově závislého a přímého CP narušení jsou sin 2ϕ1 ≃ S = 0.59 ± 0.17 (stat) ± 0.07 (syst) a A = 0.16 ± 0.12 (stat) ± 0.06 (syst). Změřený součin větvících poměrů B(B0 → ηcK0 S) × B(ηc → K0 SK± π∓ ) je (9.8±0.6 (stat)±0.4 (syst)±2.3 (int))×10−6 , kde poslední nejistota zohledňuje interferenci s nerezonančním pozadím. Druhá část se zabývá alignmentem vrcholového detektoru a centrální drif- tové komory experimentu Belle II na urychlovači SuperKEKB, který je Super- B-Továrnou nové generace. S novým pixelovým detektorem a prezentovanou metodou alignmentu dosahuje Belle II přibližně dvakrát lepšího rozlišení im- paktních parametrů než Belle. Předložená alignmentovací procedura zahrnuje simultánní určení... This thesis deals with two independent yet closely related topics. In the first part, a measurement of branching fraction and time-dependent CP violation in B0 → ηcK0 S, ηc → K0 SK± π∓ decays is performed. This decay allows access to sin 2ϕ1, where ϕ1 is an angle of the unitary triangle of the Cabibbo-Kobayashi- Maskawa quark mixing matrix. The measurement is based on the entire dataset of the Belle experiment, which consists of 772 × 106 B meson pairs collected at the KEKB e+ e− collider. The extracted mixing-induced and direct CP- violation parameters read sin 2ϕ1 ≃ S = 0.59 ± 0.17 (stat) ± 0.07 (syst) and A = 0.16 ± 0.12 (stat) ± 0.06 (syst), respectively. The measured product of branching fractions B(B0 → ηcK0 S) × B(ηc → K0 SK± π∓ ) is (9.8 ± 0.6 (stat) ± 0.4 (syst)±2.3 (int))×10−6 , where the last uncertainty accounts for interference with non-resonant background. The second part deals with the alignment of the vertex detector and the central drift chamber of the Belle II experiment at the SuperKEKB collider, which is a next-generation Super-B-Factory. With the new pixel detector and the presented alignment method, Belle II achieves approximately twice better impact parameter resolutions than Belle. The presented alignment procedure involves a simultaneous determination of about sixty thousand... Keywords: Belle|CP narušení|B-fyzika|sin 2ϕ1|sin 2β|ηc charmonium|Belle II|alignment|kalibrace|vrcholový detektor|driftová komora|Millepede II; Belle|CP violation|B-physics|sin 2ϕ1|sin 2β|ηc charmonium|Belle II|alignment|calibration|vertex detector|drift chamber|Millepede II Available in a digital repository NRGL
Časově závislé narušení CP symetrie v rozpadech B0 → ηc KS0 na experimentu Belle, Alignment detektoru Belle II

Tato práce se zabývá dvěma nezávislými, avšak úzce souvisejícími tématy. V první části se je změřen větvící poměr a časově závislé narušení CP syme- trie v rozpadech B0 → ηcK0 S, ηc → K0 SK± π∓ . ...

Bilka, Tadeáš; Doležal, Zdeněk
Univerzita Karlova, 2023

Study of the expression and toxicity of catechol derivates in breast cancer cell lines
Vyoralová, Tereza; Carazo Fernández, Alejandro; Jirkovský, Eduard
2023 - Czech
Studium exprese a toxicity derivátů katecholu v prsních nádorových buněčných liniích, Tereza Vyoralová ABSTRAKT Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Tereza Vyoralová Školitel: PharmDr. Alejandro Carazo Ph.D. Název diplomové práce: Studium exprese a toxicity derivátů katecholu v prsních nádorových buněčných liniích Estrogeny v lidském organismu mají několik důležitých funkcí, mimo jiné hrají významnou roli při vzniku a rozvoji karcinomu prsu. Své účinky uplatňují vazbou na estrogenní receptory (ER) a vykazují komplexní spektrum účinků, například regulace reprodukce, menstruačního cyklu, funkce mozku, kostní denzity či mobilizace cholesterolu. Navíc přítomnost a množství ER v prsním karcinomu je v současnosti využíváno jako jeden z nejdůležitějších prediktivních biomarkerů u pacientů trpících tímto onemocněním. Výskyt a aktivita ER koreluje s léčebnou odpovědí karcinomu prsu na hormonální léčbu a s pacientovou prognózou. Navzdory intenzivnímu výzkumu je karcinom prsu stále řazen mezi nádory s nejvyšší letalitou. Katecholy jsou organické sloučeniny, které se vyskytují v potravě jako polutanty, ale i v lidském organismu, kde hrají důležitou roli jako prekurzory neurotransmiterů. Díky přítomnosti fenolických skupin ve své struktuře jsou katecholy... Studium exprese a toxicity derivátů katecholu v prsních nádorových buněčných liniích, Tereza Vyoralová ABSTRACT Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Student: Tereza Vyoralová Supervisor: PharmDr. Alejandro Carazo Ph.D. Title of the diploma thesis: Study of the expression and toxicity of catechol derivates in breast cancer cell lines Estrogens have several important functions in the human organism and are also involved in the formation and development of breast cancer. These effects are mediated by binding to estrogen receptors (ER) and show complex spectrum of effects such as regulation of reproduction, menstrual cycle, brain function, bone density or mobilization of cholesterol. In addition the presence and quantification of ER in breast cancer is currently used as one of the most important predictive biomarkers in patients suffering from this disease. The occurence and activity of ER correlates with the response of breast cancer to hormonal treatment and with the patient's prognosis. Despite intensive research, breast cancer is still ranked among the cancers with the highest lethality. Catechols are organic compounds that are naturally present in food as pollutants, but also can be found in the human body, where they play an important role as... Keywords: deriváty katecholu; estrogenní receptor; genová exprese; toxicita; catechol derivates; estrogen receptor; gene expression; toxicity Available in a digital repository NRGL
Study of the expression and toxicity of catechol derivates in breast cancer cell lines

Studium exprese a toxicity derivátů katecholu v prsních nádorových buněčných liniích, Tereza Vyoralová ABSTRAKT Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a ...

Vyoralová, Tereza; Carazo Fernández, Alejandro; Jirkovský, Eduard
Univerzita Karlova, 2023

Immunohistochemical analysis of endoglin expression and biomarkers of inflammation during liver fibrosis after Carotuximab administration
Široká, Veronika; Nachtigal, Petr; Vitverová, Barbora
2023 - Czech
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Název diplomové práce: Imunohistochemická analýza exprese endoglinu a biomarkerů zánětu během jaterní fibrózy po podávání Carotuximabu Autor: Veronika Široká Vedoucí diplomové práce: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. Cíl práce: Cílem této diplomové práce bylo analyzovat změny exprese endoglinu a markerů zánětu VCAM-1 a ICAM-1 u experimentálního myšího modelu jaterní fibrózy, která byla indukována podáváním diety s obsahem 3,5-diethoxykarbonyl-1,4-dihydro-2,4,6-kolidinu (DDC). Dalším cílem bylo objasnit vliv podávání carotuximabu na expresi těchto markerů po indukci fibrózy a zjistit, zda carotuximab inhibicí endoglinu ovlivňuje proces jaterní fibrózy. Metody: Experimentální myši byly rozděleny do tří skupin - kontrolní skupina, které bylo podáváno standardní krmivo (chow diet), DDC skupina, které bylo podáváno krmivo obohacené o DDC, a skupina DDC/TRC105, které byl souběžně k DDC dietě podáván carotuximab. Vzorky jaterní tkáně ze všech tří skupin byly podrobeny histochemickému barvení pro průkaz steatózy (světelná mikroskopie) a nepřímé imunohistochemické analýze pro průkaz exprese buněčných adhezních molekul ICAM-1 (fluorescenční mikroskopie), VCAM-1 a endoglinu (světelná mikroskopie). Dále byla... Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Title of Diploma Thesis: Immunohistochemical analysis of endoglin expression and biomarkers of inflammation during liver fibrosis after Carotuximab administration Author: Veronika Široká Supervisor of Diploma Thesis: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. Background: The aim of this diploma thesis was to analyze changes in the expression of endoglin and markers of inflammation VCAM-1 and ICAM-1 in liver in an experimental mouse model of liver fibrosis, which was induced by administration of a diet containing 3,5-diethoxycarbonyl-1,4-dihydro-2,4,6-collidine (DDC). Another aim was to elucidate the effect of carotuximab administration on the expression of these markers after fibrosis induction, and to determine whether carotuximab administration effects the process of liver fibrosis by endoglin inhibition. Methods: The experimental mice were divided into three groups - the control group, which was fed a standard (chow) diet, the DDC group, which was fed a DDC-supplemented diet, and the DDC/TRC105 group, which was administrated by carotuximab along with the DDC diet. Liver tissue samples from all three groups were subjected to histochemical staining to detect steatosis (light microscopy) and indirect... Available in a digital repository NRGL
Immunohistochemical analysis of endoglin expression and biomarkers of inflammation during liver fibrosis after Carotuximab administration

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Název diplomové práce: Imunohistochemická analýza exprese endoglinu a biomarkerů zánětu během jaterní ...

Široká, Veronika; Nachtigal, Petr; Vitverová, Barbora
Univerzita Karlova, 2023

Interactions of rifampicin derivatives with pregnane X receptor and OATP1B1 transporter
Krajníková, Zdeňka; Smutný, Tomáš; Mladěnka, Přemysl
2023 - Czech
Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Zdeňka Krajníková Školitel: PharmDr. Tomáš Smutný, Ph.D. Název diplomové práce: Interakce derivátů rifampicinu s pregnanovým X receptorem a OATP1B1 transportérem Pregnanový X receptor (PXR) je ligandem aktivovaný transkripční faktor regulující jaterní expresi genů. Jeden z cílových genů PXR, cytochrom P450 3A4 (CYP 3A4), je nejdůležitější biotransformační enzym klinicky používaných léčiv. Modelovým ligandem PXR je rifampicin (RIF). RIF vstupuje do hepatocytů z bazolaterální strany pomocí OATP1B1 transportéru. Není bez zajímavosti, že je RIF chemicky nestabilní molekulou. Navíc je metabolizován v lidském těle. V této diplomové práci jsme se rozhodli určit afinitu derivátů RIF (rifampicin chinonu, rifampicin N-oxidu, 25-desacetylrifampicinu a 3-formylrifamycinu SV) k PXR a OATP1B1, která je zatím jen omezeně popsaná. K tomuto účelu jsme použili metody two hybrid a gene reporter assay. Pomocí two hybrid assay jsme zjistili, že rifampicin chinon, rifampicin N-oxid a 3- formylrifamycin SV (10 µM) aktivují PXR srovnatelně jako RIF (pozitivní kontrola). Naproti tomu 25-desacetylrifampicin má nižší afinitu k PXR než RIF. Dále jsme vyhodnotili vliv OATP1B1 transportéru na bazolaterální transport... Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Student: Zdeňka Krajníková Supervisor: PharmDr. Tomáš Smutný, Ph.D. Title of diploma thesis: Interactions of rifampicin derivatives with pregnane X receptor and OATP1B1 transporter Pregnane X receptor (PXR) is a ligand-activated transcription factor, which regulates gene expression in the liver. Among PXR target genes, cytochrome P450 3A4 (CYP3A4) is the most important enzyme responsible for metabolism of clinically used drugs. Rifampicin (RIF) is a prototype PXR ligand. It enters hepatocytes across the basolateral membrane by OATP1B1 transporter. Noteworthy, RIF is a chemically unstable molecule. Additionally, it is also metabolized in the human body. In this diploma thesis, we decided to determine the affinity of RIF derivatives (i.e. rifampicin quinone, rifampicin N-oxide, 25-desacetylrifampicin, and 3-formylrifamycin SV) to PXR and OATP1B1, which has not been explored in details so far. For this, two hybrid and gene reporter assays were employed. As revealed by two hybrid assay, rifampicin quinone, rifampicin N-oxide, and 3- formylrifamycin SV (10 µM) activated PXR at a level comparable with RIF (positive control). Contrary, 25-desacetylrifampicin showed a lower affinity to PXR than that... Keywords: rifampicin; deriváty rifampicinu; pregnanový X receptor; OATP1B1 transportér; rifampicin; rifampicin derivatives; pregnane X receptor; OATP1B1 transporter Available in a digital repository NRGL
Interactions of rifampicin derivatives with pregnane X receptor and OATP1B1 transporter

Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Zdeňka Krajníková Školitel: PharmDr. Tomáš Smutný, Ph.D. Název diplomové práce: ...

Krajníková, Zdeňka; Smutný, Tomáš; Mladěnka, Přemysl
Univerzita Karlova, 2023

Placental transport of dopamine and norepinephrine
Turková, Helena; Štaud, František; Jirkovský, Eduard
2023 - Czech
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Helena Turková Školitel: prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D. Název diplomové práce: Placentární transport dopaminu a noradrenalinu Během těhotenství je striktní placentární homeostáza monoaminů serotoninu (5-HT), noradrenalinu (NA) a dopaminu (DA) klíčová pro správnou funkci placenty a vývoj plodu. Všechny monoaminy jsou důležité neuromodulátory, které zasahují do buněčné proliferace, diferenciace a neurální migrace. Vysoká sekrece monoaminů během gestace vyžaduje mechanismy zajišťující jejich clearance, jelikož porušení jejich rovnováhy může vést k dlouhodobým změnám ve struktuře a funkci mozku, vedoucí dále například k vyššímu riziku poruch pozornosti s hyperaktivitou (ADHD), autismu či deprese. Nicméně, transport NA a DA skrze fetoplacentární jednotku nebyl dosud plně a podrobně popsán. Proto se v této diplomové práci zabýváme transportem NA a DA skrze ex vivo izolované vezikuly mikrovilózní (MVM) a bazální membrány (BM) ze zdravých lidských terminálních placent. Naše výsledky ukazují, že transport NA a DA je zprostředkován vysoko-afinitním a nízko- kapacitním serotoninovým (SERT) a noradrenalinovým transportérem (NAT) skrze MVM a nízko-afinitním a vysoko-kapacitním transportérem organických... Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Helena Turková Supervisor: prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D. Title of diploma thesis: Placental transport of dopamine and norepinephrine During the whole course of pregnancy, it is important to maintain proper monoamine homeostasis, namely serotonin (5-HT), norepinephrine (NE), and dopamine (DA), which are crucial for proper placental function and fetal development. Monoamines are important neuromodulators, involved in cell proliferation, and differentiation. and neuronal migration. High fetal monoamine secretion during gestation demands a responsible clearance mechanism, as disruption of their balance may lead to long-lasting changes in brain structure and function, provoking a higher risk of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), autism or depression. However, uptake of NE a DA through the fetoplacental unit has not been fully and in detail described. Therefore, in this diploma thesis, we focus on the uptake of NE and DA through ex vivo isolated vesicles of microvillous (MVM) and basal (BM) membranes from healthy human term placentas. Our results show that NE and DA uptake is mediated via high-affinity and low-capacity serotonin (SERT) and norepinephrine (NET) transporters in... Keywords: farmakoterapie; placenta; monoaminy; dopamin; adrenalin; pharmacotherapy; placenta; monoamines; dopamine; norepinephrine Available in a digital repository NRGL
Placental transport of dopamine and norepinephrine

Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Helena Turková Školitel: prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D. Název diplomové práce: ...

Turková, Helena; Štaud, František; Jirkovský, Eduard
Univerzita Karlova, 2023

Vasodilatory effects of catechol derivatives ex vivo
Šmídová, Kristýna; Pourová, Jana; Carazo Fernández, Alejandro
2023 - Czech
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Kristýna Šmídová Školitelka: doc. PharmDr. Jana Pourová, Ph.D. Název diplomové práce: Vasodilatační účinky derivátů katecholu ex vivo Polyfenoly včetně flavonoidů představují širokou skupinu přírodních látek s významnými účinky na lidské zdraví včetně prevence kardiovaskulárních onemocnění. Význam mají také jejich metabolity, jejichž klinické účinky mohou být dokonce větší, než jaké měla původní sloučenina. Cílem této práce bylo ověřit vasodilatační účinky jednoho typu metabolitů, derivátů katecholu, na hladký cévní sval a u nejúčinnější látky následně otestovat mechanismus účinku. K výzkumu byla použita standardizovaná metoda ex vivo izolované tkáně izolovaných aortálních kroužků potkana kmene Wistar s isotonickou registrací kontrakce a dilatace tkáně (software S.P.E.L. Advanced Kymograph Software). Nejúčinnějším vasodilatátorem po prekontrakci noradrenalinem byl 3-methoxykatechol (EC50 = 7,6 µmol.l-1). Při testování mechanismu účinku jsme zjistili, že tento účinek je na endotelu nezávislý, a že 3-methoxykatechol potencuje vasodilatační účinek nitroprusidu sodného. Konkrétní mechanismus se nám odhalit nepodařilo a měly by se proto provést další experimenty. Jako možné se jeví působení na dráze... Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Kristýna Šmídová Supervisor: doc. PharmDr. Jana Pourová, Ph.D. Title of diploma thesis: Vasodilatory effects of catechol derivatives ex vivo Polyphenols, including flavonoids, are a broad group of natural substances with significant effects on human health, including the prevention of cardiovascular diseases. Their metabolites can also be active, with clinical effects which may even exceed those of the parent compounds. The aim of this diploma thesis was to verify vasodilatory effects of one flavonoid metabolite type, a series of catechol derivatives and elucidate the mechanism of action of the most potent substance. The established ex vivo method of isolated aortic rings of Wistar rats with isotonic registration of tissue contraction and dilation (software S.P.E.L. Advanced Kymograph Software) was used. In the experiments with the rat aorta precontracted by norepinephrin, 3-methoxycatechol was the most effective vasodilator (EC50 = 7,6 µmol.l-1). In the mechanistic study, we found out that its effect is endothelium-independent, and that 3-methoxycatechol enhances the vasodilatory effect of sodium nitropruside. However, the specific mechanism responsible for vasodilation was not identified and... Keywords: katechol; ex vivo; céva; catechol; ex vivo; vessel Available in a digital repository NRGL
Vasodilatory effects of catechol derivatives ex vivo

Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Kristýna Šmídová Školitelka: doc. PharmDr. Jana Pourová, Ph.D. Název diplomové práce: ...

Šmídová, Kristýna; Pourová, Jana; Carazo Fernández, Alejandro
Univerzita Karlova, 2023

Placentární homeostáza monoaminů v průběhu těhotenství
Mahrla, Filip; Štaud, František; Vokřál, Ivan
2023 - English
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Student: Filip Mahrla Školitel: Prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D. Konzultant: PharmDr. Rona Karahoda, Ph.D. Název diplomové práce: Placentární homeostáza monoaminů v průběhu těhotenství Katecholaminy noradrenalin a dopamin se podílejí na řadě fyziologických procesů v centrálním nervovém systému. Objevující se důkazy naznačují jejich zapojení do vývoje a funkcí placenty a klíčovou roli ve vývoji a programování plodu. Komplexní charakterizace syntézy, degradace a transportu katecholaminů ve fetoplacentární jednotce však stále chybí. V této diplomové práci jsme se tedy zaměřili na komplexní hodnocení metabolismu a transportu katecholaminů ve fetoplacentární jednotce. Exprese genů a proteinů byla hodnocena pomocí kvantitativní polymerázové řetězové reakce (PCR) a analýzy Western blot. Nejprve jsme pomocí několika modelů placentárních buněk (BeWo, JEG-3, primární trofoblastové buňky) identifikovali komponenty buněčného řízení katecholaminů spojené s buňkami trofoblastu. Dále jsme určili účinek postupující březosti na placentární katecholaminový systém u lidí (první trimestr vs. termální placenta) a potkanů (15., 18. a 21. den březosti). Nakonec jsme se zabývali expresí katecholaminové dráhy ve fetálních... Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Student: Filip Mahrla Supervisor: Prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D. Consultant: PharmDr. Rona Karahoda, Ph.D. Title of diploma thesis: Placental homeostasis of monoamines; effect of gestation age Catecholamines norepinephrine and dopamine have been implicated in numerous physiological processes within the central nervous system. Emerging evidence suggests their involvement in placental development and functions and a crucial role in fetal development and programming. Nonetheless, a comprehensive characterization of catecholamine synthesis, degradation, and transport in the fetoplacental unit is still lacking. Thus, in this thesis, we aimed to provide a comprehensive evaluation of catecholamine metabolism and transport in the fetoplacental unit. Gene and protein expression was evaluated using quantitative polymerase chain reaction (PCR) and Western blot analysis, respectively. Firstly, using several placental cell models (BeWo, JEG-3, primary trophoblast cells), we identified components of cellular catecholamine handling associated with the trophoblast cells. Next, we determined the effect of advancing gestation on the placental catecholamine system in humans (first trimester vs. term placenta) and... Keywords: placenta; monoaminy; těhotenství; placenta; monoamines; pregnancy Available in a digital repository NRGL
Placentární homeostáza monoaminů v průběhu těhotenství

Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Student: Filip Mahrla Školitel: Prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D. Konzultant: PharmDr. Rona Karahoda, ...

Mahrla, Filip; Štaud, František; Vokřál, Ivan
Univerzita Karlova, 2023

Epidemiological Analysis of Sexually Transmitted Infections in Czechia
Sekera, Jan Carlos
2023 - Czech
Sexuálně přenosné infekce patří k onemocněním, které vykazují nárůst a představují velký zdravotní problém především mezi mladou populací. Mají přímý dopad na sexuálně reprodukční zdraví prostřednictvím stigmatizace, neplodnosti, rakoviny a těhotenských komplikací a mohou zvýšit riziko HIV. Disertační práce se zaměřuje na epidemiologickou situaci sexuálně přenosných infekcí v Česku. Snaží se doplnit chybějící údaje o této skupině onemocnění a přispět tak analýzou k lepšímu pochopení vývoje a současného stavu v Česku. Práce je koncipována jako soubor článků. V rámci disertační práce autor úvodem představuje kontext svého odborného zaměření v rámci oblasti poznání, prostřednictvím publikovaných studií. Publikované studie, které tvoří tuto disertační práci, se zaměřovaly na čtyři významné oblasti problematiky sexuálně přenosných infekcí: zdravotní gramotnost, socio-demografickou analýzu injekčních uživatelů drog, testování na HIV v době pandemie a na regionální rozdíly. První ze souboru zařazených prací analyzovala úroveň zdravotní gramotnosti v oblasti problematiky HIV/AIDS. Poznatky o nerovnostech ve zdravotní gramotnosti jsou zásadním předpokladem pro aplikaci preventivních opatření. Druhá ze zařazených studií se zaměřovala na analýzu sexuálně přenosných infekcí v populaci injekčních uživatelů... Sexually transmitted infections are among the diseases that are showing an increase and pose significant health problems, especially among the young population. They directly impact sexual reproductive health through stigma, infertility, cancer and pregnancy complications and can increase the risk of HIV. The dissertation focuses on the epidemiological situation of sexually transmitted infections in the Czech Republic. It seeks to supplement the missing data on this group of diseases and thus contribute by analysis to a better understanding of the development and current state in the Czech Republic. The work is conceived as a set of articles. Within the dissertation, the author introduces the context of his professional focus within the field of knowledge through published studies. The published studies that make up this dissertation focused on four critical areas of the issue of sexually transmitted infections: health literacy, socio-demographic analysis of injecting drug users, HIV testing at the time of the pandemic and regional differences The first set of included papers analysed HIV/AIDS health literacy levels. Knowledge of inequalities in health literacy is a crucial prerequisite for applying preventive measures. The second of the enrolled studies focused on analysing sexually transmitted... Keywords: Sexuálně přenosné infekce; epidemiologie; Česko; HIV; AIDS; COVID-19; injekční uživatelé drog; Sexually transmitted infections; epidemiology; Czechia; HIV; AIDS; COVID-19; Injecting drug users Available in a digital repository NRGL
Epidemiological Analysis of Sexually Transmitted Infections in Czechia

Sexuálně přenosné infekce patří k onemocněním, které vykazují nárůst a představují velký zdravotní problém především mezi mladou populací. Mají přímý dopad na sexuálně reprodukční zdraví ...

Sekera, Jan Carlos
Univerzita Karlova, 2023

Party System of Catalonia
Baranyaiová, Gabriela; Perottino, Michel; Říchová, Blanka
2023 - Czech
Parlament Katalánska byl obnoven v roce 1980 během přechodu k demokracii ve Španělsku. Od počátku v stranickém systému dominovala koalice Convergència i Unió, která byla tvořena dvěma stranami. V letech 1984 až 1995 CiU disponovala absolutní parlamentní většinou. Její dominance byla narušena volbami v roce 1999 a 2003 stranou Partit dels Socialistes de Catalunya. Do této doby existoval bipolární systém, kdy CiU vyhrávala při volbách do Parlamentu Katalánska a PSC-PSOE při volbách do Congreso de Diputados v této autonomní oblasti. CiU zvítězila ve všech katalánských parlamentních volbách do roku 2012. Po rozpadu CiU v roce 2015 jedna z jejích stran Convergència Democràtica de Catalunya spolupracuje s Esquerra Republicana de Catalunya především kvůli nezávislosti Katalánska. Po roce 2015 se navýšil počet relevantních stran v regionálním parlamentu. Cílem práce je odpovědět na otázky, jaký typ stranického systému dle Sartoriho teorie se vyskytoval/vyskytuje v Parlamentu Katalánska a pokud došlo ke změně, které události tuto změnu ovlivnily. Dále jsou zde komparovány výsledky do Parlamentu Katalánska a do Congreso de Diputados na území Katalánska. Tato komparace hledá odpověď na otázku, zda v obou těchto typech voleb vítězí stejné strany. V neposlední řadě je zodpovězena otázka, zda při volbách do regionálního... The Parliament of Catalonia was restored in 1980 within the transition to democracy in Spain. From the beginning the coalition of Convergència i Unió was dominated in party system. This coalition was consisted by two parties and had absolute parliamentarian majority between years 1984 and 1995. Its dominance was disrupted by Partit dels Socialistes de Catalunya in elections in 1999 and also in 2003. Until then, there was a bipolar system where CiU won elections to the Parliament of Catalonia and PSC-PSOE elections to Congreso de Diputados in this autonomous region. CiU won every Catalan parliamentary elections till 2012. After the collapse of CiU in 2015, one of its parties, Convergència Democràtica de Catalunya, started to cooperate with Esquerra Republicana de Catalunya primarily because of Catalonia's independence. The number of relevant parties started to increase in 2015. The aim of the thesis is to answer following questions: what party system according to Sartori's theory occurred/occurs in the Parliament of Catalonia and whether there was a change of party system or not. If yes, then which circumstances affected this change. Furthermore, the results of the elections to the Parliament of Catalonia and to Congreso de Diputados in Catalonia are compared. This comparison seeks to answer the question of... Keywords: Stranický systém; Katalánsko; nacionalismus; volby; Parlament de Catalunya; Sartori; Convergència i Unió; Esquerra Republicana de Catalunya; Partit dels Socialistes de Catalunya; umírněný pluralismus; dominantní strana; polarizovaný pluralismus; Party system; Catalonia; nationalism; elections; Parlament de Catalunya; Sartori; Convergència i Unió; Esquerra Republicana de Catalunya; Partit dels Socialistes de Catalunya; moderate pluralism; dominant party; polarised pluralism Available in a digital repository NRGL
Party System of Catalonia

Parlament Katalánska byl obnoven v roce 1980 během přechodu k demokracii ve Španělsku. Od počátku v stranickém systému dominovala koalice Convergència i Unió, která byla tvořena dvěma stranami. V ...

Baranyaiová, Gabriela; Perottino, Michel; Říchová, Blanka
Univerzita Karlova, 2023

Source apportionment of PAH in middle Europe
Lhotka, Radek
2023 - Czech
Předkládaná diplomová práce se zabývá určováním zdrojů polycyklických aromatických uhlovodíků (angl. polycyclic aromatic hydrocarbons - PAH) na pozaďové lokalitě reprezentující region střední Evropy - Národní atmosférické observatoři Košetice (NAOK), resp. změnou ve složení zdrojů jednotlivých PAH hodnocenou v průběhu jedenácti let (od roku 2006 do roku 2016). K určování zdrojů PAH byly využity zejména vybrané vícerozměrné statistické metody, konkrétně metoda pozitivní maticové faktorizace (PMF), metoda podmíněné bivarietní pravděpodobnostní funkce (CBPF) a funkce potenciálního příspěvku zdroje (PSCF). V první části práce byl hodnocen průběh koncentrací čtyř vybraných PAH, a to benzo(a)pyrenu (BaP), floranthenu (FLA), SUMY všech PAH (SUMA) a toxického ekvivalentu (TEQ). Nejvyšší průměrné roční koncentrace těchto čtyř PAH byly detekovány na začátku hodnoceného období. Stanovený imisní limit pro BaP ale nebyl v průběhu hodnoceného období překročen. V průběhu koncentrací jednotlivých PAH ve sledovaném období byl detekován statisticky významný sestupný trend (pro BaP, TEQ a SUMU PAH). Ve druhé části práce byly identifikovány jednotlivé zdroje PAH. Z provedených analýz vyplynulo, že hodnocená lokalita je jednak významně ovlivněna lokálními topeništi, jednak dálkovým transportem ze západu, resp.... The diploma thesis deals with the determination of sources of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) and the changes in the PAH concentrations during the last 11 years, from 2006 to 2016. The data were sampled at National Atmospheric Observatory in Košetice, a representative station for the Central European Region. Multidimensional statistical methods as Positive Matrix Factorization (PMF), conditional bivariate probability function (CBPF), and Potential Source Contribution Function (PSCF) were used for data analyses. In the first part, the changes in concentrations of the four specific PAH, Benzo(a)pyrene (BaP), Fluoranthene (FLA), the sums of all the PAH (SUMA), and the Toxical Equivalent (TEQ) was studied. The highest concentration of all four specific PAH was detected at the beginning of the studied period. The immission limit for BaP was not exceeded. Statistically significant decreasing trend for BaP, TEQ, and SUMA PAH was identified. Second part of the thesis studied the PAH source apportionment. The study proved that the station was strongly influenced by the local domestic heating on one hand, and long-distance transportation from the west, and specifically from the northwest on the other hand. The influence of long-distance transport has an increasing trend over time, vice-versa for the... Keywords: PAH; PMF; určování zdrojů; PAH; PMF; source apportionment Available in a digital repository NRGL
Source apportionment of PAH in middle Europe

Předkládaná diplomová práce se zabývá určováním zdrojů polycyklických aromatických uhlovodíků (angl. polycyclic aromatic hydrocarbons - PAH) na pozaďové lokalitě reprezentující region střední Evropy - ...

Lhotka, Radek
Univerzita Karlova, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases