Number of found documents: 8378
Published from to

The sharing of medically important filamentous microfungi by the pets and their owners
WIPLER, Jan
2019 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
The sharing of medically important filamentous microfungi by the pets and their owners

WIPLER, Jan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Minimum description length in boolean matrix factorization
TRNEČKA, Martin
2019 - Czech
During the past few years Boolean matrix factorization (BMF) has become an important direction in data analysis. The minimum description length principle (MDL) was successfully adapted in BMF for the model order selection. Nevertheless, an BMF algorithm performing good results from the standpoint of standard measures in BMF is missing. In this thesis, we propose a novel from-below Boolean matrix factorization algorithm based on formal concept analysis. The algorithm utilizes the MDL principle as a criterion for the factor selection. On various experiments we show that the proposed algorithm outperforms-from di?erent standpoints-existing state-of-the-art BMF algorithms. V oblasti analýzy dat patří Booleovská dekompozice matic (BMF) mezi významné směry výzkumu. V minulosti byl v oblasti BMF úspěšně použit minimum description length (MDL) princip pro řešení model order selection problému, avšak BMF algoritmus, používající MDL jako hlavní kritérium pro výběr faktorů chybí. V této práci je představen nový algoritmus, který je založený na formální konceptuální analýze, pro from-below BMF, která je speciálním typem Booleovské dekompozice. Představený algoritmus používá MDL jako hlavní kritérium pro výběr faktorů. Na různých experimentech je ukázáno, že prezentovaný algoritmus překonává existující BMF algoritmy. Available in digital repository of UPOL.
Minimum description length in boolean matrix factorization

During the past few years Boolean matrix factorization (BMF) has become an important direction in data analysis. The minimum description length principle (MDL) was successfully adapted in BMF for the ...

TRNEČKA, Martin
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Factor analysis of multi-relational data.
TRNEČKOVÁ, Markéta
2019 - Czech
The Boolean factor analysis is an established method for analysis and preprocessing of Boolean data. In the basic setting, this method is designed for finding factors, new variables, which may explain or describe the original input data. Many real-world data sets are more complex than a simple data table. For example almost every web database is composed from many data tables and relations between them. In this thesis, a new approach to the Boolean factor analysis, which is tailored for multi-relational data, is presented. Sometimes, Boolean data can be limiting. Especially the relation between input matrices is not necessarily of a Boolean nature. Usually this relation represents linkages to some degree, e.g. how much a user likes or dislikes a movie. Using Boolean method for such data---data must be somehow binarized first---leads to a loss of information. We reformulate decomposition problem for multi-relational data with ordinal relations. Then we propose a new algorithm for such data along with an experimental evaluation. Známou metodou pro analýzu a předzpracování Booleovských (binárních) dat je metoda Booleovské faktorové analýzy. Tato metoda hledá faktory, nové proměnné, které vysvětlují vstupní data. Většina dat reálného světa se však neskládá jen z jedné tabulky. Například každá webová databáze se skládá z více tabulek, které jsou mezi sebou propojeny relacemi. Tato práce představuje nový přístup k Booleovské faktorové analýze, která je určena pro multi-relační data. Navíc je tento přístup zobecněn tak, že relace mezi tabulkami nemusí být nutně binární, ale může představovat stupeň propojení. Příkladem může být relace, jak moc se uživateli líbil film. V práci je představen algoritmus pro výpočet multi-relačních faktorů spolu s jeho experimentálním vyhodnocením. Available in digital repository of UPOL.
Factor analysis of multi-relational data.

The Boolean factor analysis is an established method for analysis and preprocessing of Boolean data. In the basic setting, this method is designed for finding factors, new variables, which may explain ...

TRNEČKOVÁ, Markéta
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Listovní tajemství jako základní lidské právo a jeho limity
JANÁK, Lukáš
2019 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Listovní tajemství jako základní lidské právo a jeho limity

JANÁK, Lukáš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Ochrana ptáků v ČR ve světle kominitárního práva
HLAVÁČEK, Jakub
2019 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Ochrana ptáků v ČR ve světle kominitárního práva

HLAVÁČEK, Jakub
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Založení a správa offshore společností s důrazem na opatření proti praní špinavých peněz
TROJAN, Tomáš
2019 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Založení a správa offshore společností s důrazem na opatření proti praní špinavých peněz

TROJAN, Tomáš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Návrh datového modelu pro tvorbu pasportu místních komunikací
PAPAKOVÁ, Markéta
2019 - Czech
The theoretical part of the thesis is focused on the study of existing passports of municipal roads. These studies are compared with legislation of the Czech Republic. Based on this comparations and requirements of municipal roads passports users, the design of a data model for store data of this passports is designed. The requirements of real users are focused during long-term using of municipal roads passports. Based on this knowledge the questionnaire was implemented so that all actual needs of target users' group for passport functionality are considered in the data model design. The main outcome of the thesis is a new conceptual data model, from which the relational data model is derived. Both models are described. According to the designed relation data model, the geodatabase in Esri software was created. Verification and validation of this model were conducted at the end of the study. Based on migration existing data to the new data structure, recommendations for the creation of municipal roads passports are formulated. Rešeršní část rigorózní práce je zaměřena na studium existujících pasportů pozemních komunikací a jejich porovnání s platnou legislativou České republiky. Na základě tohoto porovnání a požadavků stávajících uživatelů pasportů pozemních komunikací je v aplikační části práce navržen datový model pro uložení dat tohoto pasportu. Požadavky stávajících uživatelů jsou evidovány při dlouhodobém užívání dat pasportu pozemních komunikací. Na základě těchto podnětů je sestaveno dotazníkové šetření, čímž jsou v datovém modelu zajištěny aktuální potřeby cílové skupiny uživatelů na funkcionalitu pasportu. Základem práce je sestavení konceptuálního datového modelu, ze kterého vychází logický datový model. Oba modely jsou v práci detailně popsány. Podle navrženého datového modelu je vytvořena geodatabáze v softwaru firmy Esri. V závěru práce je provedena verifikace i validace modelu. Na základě převodu stávajících dat do nové datové struktury je v rámci diskuze vytvořen soubor doporučení pro tvorbu pasportu pozemních komunikací. Available in digital repository of UPOL.
Návrh datového modelu pro tvorbu pasportu místních komunikací

The theoretical part of the thesis is focused on the study of existing passports of municipal roads. These studies are compared with legislation of the Czech Republic. Based on this comparations and ...

PAPAKOVÁ, Markéta
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Models of Post-Divorce Child Care in the Czech Republic and in Italy
Argalášová, Marta; Elischer, David; Frinta, Ondřej
2019 - Czech
Modely porozvodové péče o dítě: srovnání české a italské úpravy Abstrakt Tématem předkládané práce je komparativní pohled na institut porozvodové péče v České republice a v Itálii. Rozhodování o rodinném uspořádání po rozvodu a rozchodu rodičů je spojeno s výběrem konkrétního modelu porozvodové péče, který jednotlivé právní řády upravují. Toto rozhodování v sobě implikuje také rozhodnutí o styku a výživném, tedy rozhodnutí o poměrech nezletilého dítěte. Úvodní část práce je věnována historickému exkursu vývoje rodinného práva v obou zemích, který umožňuje čtenáři lepší chápání současné právní úpravy a jejích východisek. Podstatná část práce je věnována také samotnému institut rozvodu, který je východiskem pro rozhodování o porozvodové péče o dítě. Právě rozdíly mezi pojetím rozvodu manželství v České republice a v Itálii jsou zcela zásadní pro následnou úpravu poměrů nezletilého dítěte po rozchodu jeho rodičů; tzv. dvoufázovost rozvodu v Itálii odlišuje zásadně proces rozhodování o porozvodové péči o dítě od české právní úpravy. Hlavní část rigorózní práce tvoří komparace úpravy porozvodové péče a představení jednotlivých modelů porozvodového uspořádání, a to nejen s přihlédnutím k vnitrostátním předpisům, ale také nadnárodní úpravě, jíž dominuje tzv. princip nejlepšího zájmu dítěte. Teoretické poznatky... Models of Post-Divorce Child Care in the Czech Republic and in Italy Abstract The topic of the thesis is a comparative approach to the institute of post-divorce childcare in the Czech Republic and in Italy. Decision-making about family arrangements after the divorce and separation of parents is related to a choice of the right model of post-divorce childcare, which the law of different countries offers. This decision implicates, in itself, also a decision on the right of access and maintenance, therefore a decision on childcare. The introductory part of this thesis is dedicated to a historical excursus on the development of family law in both countries, which enables the reader to understand current legislation and its background. A substantial part of the thesis is dedicated to the institute of divorce itself, since it is considered the starting-point for the decision about post-divorce childcare. The differences between the concept of divorce in the Czech Republic and in Italy are crucial for the following post-separation childcare decision-making. The so-called two-phase divorce in Italy makes a great difference in the decision-making about post-divorce childcare in both countries. The main part of the thesis offers a comparison of post-divorce childcare and the introduction of single models of... Keywords: Rodinné právo; porozvodová péče o dítě; střídavá péče; Family law; post-divorce childcare; alternating custody Available in a digital repository NRGL
Models of Post-Divorce Child Care in the Czech Republic and in Italy

Modely porozvodové péče o dítě: srovnání české a italské úpravy Abstrakt Tématem předkládané práce je komparativní pohled na institut porozvodové péče v České republice a v Itálii. Rozhodování o ...

Argalášová, Marta; Elischer, David; Frinta, Ondřej
Univerzita Karlova, 2019

Diverzita, rozšíření a mezidruhová a vnitrodruhová variabilita růstových a reprodukčních charakteristik druhů suchých trávníků
Husáková, Iveta
2019 - English
Přežití a dynamika rostlinných druhů ve fragmentované krajině je dána nejen lokálními stanovištními podmínkami, ale také strukturou krajiny, která se v průběhu času mění, a také vlastnostmi jednotlivých druhů a jejich lokální populační dynamikou. Porozumění faktorům a procesům, které určují diverzitu, rozšíření a mezidruhovou a vnitrodruhovou variabilitu růstových a reprodukčních charakteristik druhů fragmentovaných stanovišť, je proto velmi složité a komplexní. Většina předchozích studií se zaměřila pouze na některé faktory. Studie, které zkoumaly relativní význam všech těchto faktorů pro diverzitu druhů i druhové složení, jsou však vzácné a to zejména v suchých trávnících. Studie zkoumající rozdíly v růstových a reprodukčních charakteristikách druhů ve vztahu k fragmentaci krajiny se často zabývají pouze jedním druhem a často byly provedeny v odlišných studijních systémech, což znesnadňuje zobecnění. Cílem této disertační práce bylo prozkoumat faktory, které jsou zodpovědné za diverzitu, rozšíření a mezidruhovou a vnitrodruhovou variabilitu růstových a reprodukčních charakteristik druhů suchých trávníků (tzv. pleší) v jinak lesnaté krajině. V 1. kapitole jsem zkoumala význam současné a historické struktury krajiny a lokálních stanovištních podmínek pro druhové bohatství suchých trávníků (pleší) a... In fragmented landscapes, survival and dynamics of plant species may be determined not only by local habitat conditions but also by landscape structure and its changes over time as well as by species life-history traits and their local population dynamics. Understanding the factors and processes determining diversity, distribution and variation in performance in species of fragmented habitats is thus very complex. Most previous studies focused only on some particular factors. However, studies that explored the relative importance of all these factors for species diversity and composition are rare, especially in dry grassland communities. Also studies exploring variation in species performance in relation to landscape fragmentation usually deal only with a single species and were often done in different study systems making generalization difficult. The aim of this Ph.D. thesis was to explore factors that are responsible for species diversity, distribution and interspecific and intraspecific variation in performance of dry grassland species occurring in a system of dry grassland-like forest openings in the forested landscape. In Chapter 1 I examined the effect of current and past landscape structure and local habitat conditions on species richness at dry grassland-like forest openings and assessed... Available in a digital repository NRGL
Diverzita, rozšíření a mezidruhová a vnitrodruhová variabilita růstových a reprodukčních charakteristik druhů suchých trávníků

Přežití a dynamika rostlinných druhů ve fragmentované krajině je dána nejen lokálními stanovištními podmínkami, ale také strukturou krajiny, která se v průběhu času mění, a také vlastnostmi ...

Husáková, Iveta
Univerzita Karlova, 2019

Insolvency crimes
Suchomelová, Veronika; Jelínek, Jiří; Vokoun, Rudolf
2019 - Czech
Název práce: Úpadkové trestné činy Resumé Předkládaná práce má za cíl podat ucelený výklad o specifické kategorii trestných činů, jež souvisí se závazkovým právním vztahem mezi věřiteli a dlužníky, se stavem úpadku a jeho případným řešením v rámci insolvenčního řízení. Práce nejprve rozebírá stěžejní pojmy pro zvolené téma, a sice pojmy "trestný čin" a "úpadek". Práce rovněž obsahuje historický exkurz do dřívějších právních úprav úpadkových trestných činů v trestním právu na území dnešní České republiky, jakož i do úprav mimotrestních, jež s úpadkovými delikty přímo souvisí. Tento historický nástin má objasnit, zda se současná právní úprava vztahující se k úpadkovým trestným činům inspirovala úpravou minulou, či zda přišla s novým pojetím trestání této skupiny trestných činů. Jedním z primárních cílů této práce je zhodnotit, zda v případě trestní odpovědnosti za činy zařazené do kategorie tzv. úpadkových trestných činů, dochází k důslednému uplatňování jedné ze základních zásad trestního práva, a sice zásady subsidiarity trestní represe. Obrázek o této problematice si lze udělat jak ze samotného textu práce, tak z přílohové části, která znázorňuje počty stíhaných a odsouzených osob za spáchání jednotlivých úpadkových trestných činů v období lét 2009 - 2016. Jádro práce představuje rozbor jednotlivých... Title: Insolvency crimes Abstract The aim of the submitted rigorous thesis to give a comprehensive overview about specific category of crimes related to contractual obligations between creditors and debtors, bankruptcy and its solution in insolvency proceeding. At first, the thesis analyzes the main concepts, "crime" and "bankruptcy". The thesis also includes historical excursion to former legislations of insolvency crimes in the penal law in the territory od today's Czech Republic, as well as off criminal legislation directly related to bankruptcy offences. This historical outline should clarify whether the current legislation on insolvency crimes has inspired a past adjustment or whether it has come up with a new concept of punishing this group of crimes. One of the primary aims of this thesis is to assess whether, in the case of criminal liability for crimes classified as "insolvent", one of the fundamental principals of criminal law, namely the principal of subsidiarity of criminal repression, is applied consistently. A picture of this isme can be made both from the actual text of the thesis and from the annex part, which shows the number of prosecuted and convicted persons for committing individual insolvent crimes in period 2009 - 2016. The core of the thesis is an analysis of individual crimes that... Keywords: Úpadkové trestné činy; věřitel; insolvenční řízení; Insolvency crimes; creditor; insolvency proceeding Available in a digital repository NRGL
Insolvency crimes

Název práce: Úpadkové trestné činy Resumé Předkládaná práce má za cíl podat ucelený výklad o specifické kategorii trestných činů, jež souvisí se závazkovým právním vztahem mezi věřiteli a dlužníky, se ...

Suchomelová, Veronika; Jelínek, Jiří; Vokoun, Rudolf
Univerzita Karlova, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases