Number of found documents: 8098
Published from to

Právní dějiny Japonska v 19. a 20. století se zřetelem na ústavní vývoj
BŮŽKOVÁ, Zuzana
2019 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Právní dějiny Japonska v 19. a 20. století se zřetelem na ústavní vývoj

BŮŽKOVÁ, Zuzana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Ochrana života a zdraví v trestním právu
KLUKAVÁ, Lucie
2019 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Ochrana života a zdraví v trestním právu

KLUKAVÁ, Lucie
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Evaluation of muscle endurance among groups with varying degrees of physical activity
Pospíšilová, Markéta; Kovařík, Miroslav; Hronek, Miloslav
2019 - Czech
Cílem této práce je porovnat svalovou výdrž u skupiny osob s rozdílnou fyzickou aktivitou. Pro tuto diplomovou práci jsme vybrali 24 osob, konkrétně 14 žen a 10 mužů ve věku 21-27 let a rozdělili jsme je do dvou skupin podle množství denní vydané energie na aktivní a neaktivní jedince. Protože se při fyzické aktivitě mění i poměr jednotlivých složek těla, bylo součástí této práce i antropometrické měření, kde jsme zjišťovali složení těla měřených objektů metodou bioimpedance, jejich váhu a výšku. Měřené objekty jsme také podrobili spirometrii. Poté jsme pomocí myometru a síly stisku paže zkoušeli svalovou výdrž na vybraných svalových skupinách v polovině naměřené maximální sily. Zjistili jsme významné rozdíly ve svalové výdrži různých svalových skupin. U některých svalových skupin jsme prokázali významně vyšší hodnoty svalové výdrže (měřené jako čas testu výdrže a plocha pod křivkou závislosti svalové síly na čase) u skupiny osob s vyšším denním energetickým výdejem. Podařilo se nám prokázat významnou asociaci svalové výdrže s energetického výdejem a parametry složení těla i spirometrickými parametry. Aim of this thesis is to compare muscle endurance in group of people with different physical activity. For this thesis we chose 24 people, specifically 14 women and 10 men, who were 21-27 years old and we divided them into two groups according to their daily energy expenditure into active and inactive group. Because of the fact that during physical activity ratio of body composition changes, part of this thesis was also anthropological measurement, where we measured body composition of every person by method of bioimpedance and also their weight and height. We also measured spirometry parameters. Then we used myometer and pinchgrip for measurement of muscle endurance in selected group of muscles in half of maximal strength. We discovered significant differences in muscle endurance in various groups of muscle. In some groups of muscles we proved significantly higher values of muscle endurance (determined as time of endurance test and area under the curve of dependence of muscle strength on time) in the group of people with higher daily energy expenditure. We successfully proved significant association of muscle endurance with energy expenditure, body composition and spirometrical parameters. Available in a digital repository NRGL
Evaluation of muscle endurance among groups with varying degrees of physical activity

Cílem této práce je porovnat svalovou výdrž u skupiny osob s rozdílnou fyzickou aktivitou. Pro tuto diplomovou práci jsme vybrali 24 osob, konkrétně 14 žen a 10 mužů ve věku 21-27 let a rozdělili jsme ...

Pospíšilová, Markéta; Kovařík, Miroslav; Hronek, Miloslav
Univerzita Karlova, 2019

Postoje k léčbě a znalosti o hormonální antikoncepci u studentů posledního ročníku farmacie
Pavlíková, Veronika; Malá, Kateřina; Pokladníková, Jitka
2019 - Slovak
Postoje k liečbe a znalosti o hormonálnej antikoncepcii u študentov posledného ročníka farmácie Autor: Veronika Pavlíková¹ Vedúci diplomovej práce: PharmDr. Kateřina Ládová, Ph.D.¹ Konzultant diplomovej práce: PharmDr. Anna Oleárová, Ph.D., MPHš ¹Katedra sociálnej a klinické farmácie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova, Česká republika šKatedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika Úvod: Hormonálna antikoncepcia (HA) patrí medzi celosvetovo rozšírenú antikoncepčnú metódu, užívanú v širokej vekovej skladbe žien. Na základe zdravotného stavu, životného štýlu, preferencie užívateľky alebo neantikoncepčných výhod je možné vybrať z rozsiahleho spektra líšiaceho sa aplikačnou formou a zložením. Cieľ: Cieľom práce bolo zistiť postoje k liečbe a znalosti o HA u študentov posledného ročníka farmácie na základe absolvovanej 6-mesačnej povinnej odbornej praxe v lekárni a znalostiam získaným v priebehu štúdia. Metodika: V rámci prierezového dotazníkového on-line šetrenia boli oslovení študenti farmaceutických fakúlt v Českej republike a na Slovensku, ktorí už mali absolvovanú 6-mesačnú odbornú prax alebo práve praxovali. Prieskum prebiehal od januára do marca 2017. Dotazník obsahoval 33 otázok, ktoré boli členené... The attitudes toward the treatment and knowledge about hormonal contraception among the final year pharmacy students Author: Veronika Pavlíková¹ Supervisor: PharmDr. Kateřina Ládová, Ph.D.¹ Consultant: PharmDr. Anna Oleárová, Ph.D., MPHš ¹Department of Social and Clinical Pharmacy, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Charles University, Czech Republic šDepartment of Organisation and Management of Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Comenius University in Bratislava, Slovak Republic Introduction: Hormonal contraception (HC) is ranked among the widespread birth control methods used in a broad age structure of women worldwide. Based on of the health status, lifestyle, user's preferences or non-contraceptive benefits, it is possible to choose from the wide spectrum of HC, which differs in dosage and composition. Aim: The aim of this thesis was to determine the attitudes toward the treatment and knowledge about the HC among the final-year pharmacy students upon the completion of the mandatory 6-month long practical training in the pharmacy and knowledge acquired during the studies. Methods: The on-line survey was the realized in students of faculties of pharmacy in the Czech Republic and in the Slovak Republic, who had already completed the mandatory 6-month long practical training or who have just been... Keywords: hormonální antikoncepce; pregraduální vzdělání; dotazníkové šetření; hormonal contraception; undergraduate education; questionnaire survey Available in a digital repository NRGL
Postoje k léčbě a znalosti o hormonální antikoncepci u studentů posledního ročníku farmacie

Postoje k liečbe a znalosti o hormonálnej antikoncepcii u študentov posledného ročníka farmácie Autor: Veronika Pavlíková¹ Vedúci diplomovej práce: PharmDr. Kateřina Ládová, Ph.D.¹ Konzultant ...

Pavlíková, Veronika; Malá, Kateřina; Pokladníková, Jitka
Univerzita Karlova, 2019

Analysis of the therapy in patients with juvenile idiopathic arthritis
Procházková, Martina; Malý, Josef; Rozsívalová, Petra
2019 - Czech
Analýza terapie u pacientů s juvenilní idiopatickou artritidou Autor: Martina Procházková Vedoucí diplomové práce: PharmDr. Josef Malý, Ph.D. Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova Úvod a cíl: Methotrexát (MTX) je známý jako efektivní a bezpečná terapie juvenilní idiopatické artritidy (JIA) a již několik desetiletí je považován za zlatý standart v léčbě tohoto závažného onemocnění. Cílem této studie byla analýza terapie u pacientů s JIA se zaměřením na MTX a faktory ovlivňující jeho toleranci. Metodika: Studie probíhala od ledna 2017 do února 2018 na Klinice dětského a dorostového lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. K účasti ve studii byli vybráni pacienti mladší osmnácti let, kteří během let 2015-2017 prvně nebo opakovaně onemocněli s JIA, a byla u nich započata léčba MTX. Na plánovaných revmatologických kontrolách, které probíhaly pravidelně každé 3 měsíce, byl těmto pacientům předložen k vyplnění dotazník hodnotící subjektivní pohled pacienta a jeho rodičů na intoleranci MTX "Methotrexate Intolerance Severity Score". Souběžně probíhal sběr dat ze zdravotnické dokumentace. Data byla zpracována pomocí deskriptivní statistiky, korelačních závislostí a statistického dvouvýběrového t-testu.... Abstarct Analysis of the Therapy in Patients with Juvenile Idiopathic Arthritis Author: Martina Procházková Tutor: PharmDr. Josef Malý, Ph.D. Department of Social and Clinical Pharmacy, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Charles University Introduction and aims: Methotrexate (MTX) is an effective and safe drug used for the treatment of juvenile idiopathic arthritis (JIA) and is well-known like a golden standart in the treatment of this serious illness. The aim of this study was analysis of therapy in patients with JIA focusing on MTX and faktors affecting its intolerance. Methods: The study was undertaken from January 2017 to February 2018 at the Department of Paediatrics and Adolescent Medicine, 1st Faculty of Medicine, Charles University in Prague. Patients younger than 18 years old, who have become ill with JIA for the first time or repeatedly between years 2015-2017 and were treated by MTX were included in this study. The prevalence of MTX intolerance was measured by "Methotrexate Intolerance Severity Score" questionaire every 3 months during regular rheumatological examinations. Simultaneously, medical records were reviewed. Data analysis was performed by means of descriptive statistics, correlation dependence and statistical signifikance of dependence was assessed with statistical two-choice... Keywords: revmatoidní artritida; klinická farmacie; racionální farmakoterapie; rheumatoid arthritis; clinical pharmacy; rational pharmacotherapy Available in a digital repository NRGL
Analysis of the therapy in patients with juvenile idiopathic arthritis

Analýza terapie u pacientů s juvenilní idiopatickou artritidou Autor: Martina Procházková Vedoucí diplomové práce: PharmDr. Josef Malý, Ph.D. Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická ...

Procházková, Martina; Malý, Josef; Rozsívalová, Petra
Univerzita Karlova, 2019

Indirect calorimetry application in two different insulin-resistant states - polytrauma and pregnancy
Patková, Anna; Hronek, Miloslav; Havel, Eduard; Kacerovský, Marian
2019 - Czech
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Kandidát: Mgr. Anna Patková Školitel: doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D. Název disertační práce: Aplikace nepřímé kalorimetrie u dvou různých inzulinorezistentních stavů - polytraumatu a gravidity Úvod a cíl: Nepřímá kalorimetrie je zlatým standardem pro stanovování energetického výdeje (EE). Ten je v současné době považován za nejlepší ukazatel energetických potřeb jedince - a to jak ve zdraví, tak v nemoci. Ačkoliv se polytrauma a gravidita mohou na první pohled zdát jako dva fyziologicky naprosto odlišné stavy, z metabolického hlediska jsou si do jisté míry podobné. Jak u polytraumatu, tak v pozdní fázi těhotenství dochází vlivem katabolizmu ke zvyšování energetického výdeje a objevuje se inzulinová rezistence. Nejen těmito společnými znaky se tyto dvě skupiny odlišují od zdravých jedinců a netěhotných žen. Cílem této disertační práce bylo popsat metabolizmus polytraumatizovaných pacientů a zdravých gravidních žen společně s faktory, které ho ovlivňují. Kromě energetického výdeje se tato práce věnuje respiračnímu kvocientu (RQ; v případě polytraumatu navíc ve vztahu k nepřímým prognostickým markerům), který charakterizuje míru oxidace jednotlivých nutričních substrátů. U gravidních žen byla práce... Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Candidate: Mgr. Anna Patková Supervisor: doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D. Title of Doctoral Thesis: Indirect calorimetry application in two different insulin-resistant states - polytrauma and pregnancy Introduction and Objective: Indirect calorimetry is the gold standard for energy expenditure (EE) determination that is currently considered to be the best indicator of individual energy requirements - both in health and in illness. Although polytrauma and pregnancy could seem as two physiologically different states, they are quite similar in metabolic terms. Both in polytrauma and in late pregnancy, catabolism increases energy expenditure and insulin resistance occurs. Not only common characteristics mentioned above distinguish these two groups from healthy individuals and non-pregnant women. The aim of this dissertation was to describe the metabolism of polytrauma patients and healthy pregnant women together with the factors that affect it. Besides energy expenditure, this work focuses on respiratory quotient (RQ; in polytrauma also in relation to indirect prognostic markers), which characterizes nutritional substrate oxidations. In pregnant women, the dissertation is also focused on the... Available in a digital repository NRGL
Indirect calorimetry application in two different insulin-resistant states - polytrauma and pregnancy

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Kandidát: Mgr. Anna Patková Školitel: doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D. Název disertační práce: ...

Patková, Anna; Hronek, Miloslav; Havel, Eduard; Kacerovský, Marian
Univerzita Karlova, 2019

Pharmacy students' quality of life
Horáková, Karolína; Pokladníková, Jitka; Marešová, Helena
2019 - Czech
1 ABSTRAKT KVALITA ŽIVOTA STUDENTŮ FARMACIE Student: Karolína Horáková Vedoucí diplomové práce: PharmDr. Jitka Pokladníková, Ph.D. Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova, Česká republika Úvod: Na Kalifornské univerzitě autoři zjistili, že kvalita života pro první tři ročníky byla nižší v porovnání se stejně starou americkou populací. Ve studii z Univerzity z Arkansasu bylo zjištěno, že ve škále duševního zdraví měli nejlepší výsledky studenti čtvrtého ročníku ve srovnání s ročníkem prvním až třetím. Cíl: Zjistit kvalitu života studentů druhého ročníku naší fakulty. V rámci prvního cíle byly stanoveny hypotézy. Muži a ženy nemají stejnou kvalitu života, studenti nebudou spokojeni se svým volným časem, budou mít málo času na koníčky, přátele, studenti farmacie budou vykazovat horší výsledky než pražská populace 18-29 let. Současně bylo cílem srovnat výsledky Bernského dotazníku a zkrácené verze dotazníku Světové zdravotnické organizace pro měření kvality života a dotazníku Subjektivní kvality života. Metodika: Sběr dat probíhal během roku 2011. Dotazníky vyplnili studenti druhého ročníky Farmaceutické fakulty v Hradci Králové. Jedná se o průřezové dotazníkové šetření. Byl využit Bernský dotazník subjektivní pohody, dotazník Subjektivní kvality života a... 1 ABSTRACT PHARMACY STUDENTS' QUALITY OF LIFE Student: Karolína Horáková Tutor: PharmDr. Jitka Pokladníková, Ph.D. Dept. of Social and Clinical Pharmacy, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Charles University, Czech Republic Introduction: The quality of life of pharmacy students may change throughout their university life and differ from the quality of life of the general population. In the Czech Republic, quality of life of pharmacy students was not yet examined. Aim: The aim was to determine the quality of life of second year students at the Faculty of Pharmacy at Charles University in Hradec Králové. Secondary aim was to compare results of the Bern Subjective Well-Being Questionnaire with the short version of World Health Organization Quality of Life questionnaire and the Subjective quality of life analysis questionnaire. Methods: The data were collected during 2011. Questionnaires were filled in by second-year students of Faculty of Pharmacy in Hradec Králové. The Bern Subjective Well-Being Questionnaire, the short version of World Health Organization Quality of Life questionnaire and the Subjective quality of life analysis questionnaire were used. The data were analyzed using the MS Excel computer program. Results: The results of the questionnaires showed that most of the students rated their... Keywords: Studenti farmacie; kvalita života; WHO dotazník kvality života; Bernův dotazník; Pharmacy students; quality of life; WHO quality of life questionnaire; Bern questionnaire Available in a digital repository NRGL
Pharmacy students' quality of life

1 ABSTRAKT KVALITA ŽIVOTA STUDENTŮ FARMACIE Student: Karolína Horáková Vedoucí diplomové práce: PharmDr. Jitka Pokladníková, Ph.D. Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci ...

Horáková, Karolína; Pokladníková, Jitka; Marešová, Helena
Univerzita Karlova, 2019

Analysis of Pharmacy Economy in the Hradec Králové Region
Lepšová, Nikol; Kostřiba, Jan; Zimčíková, Eva
2019 - Czech
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: sociální a klinické farmacie Autor: Nikol Švorcová Školitel: PharmDr. Jan Kostřiba, Ph.D. Název diplomové práce: Analýza hospodaření lékáren Královéhradeckého kraje Úvod: Ekonomika lékáren v České republice je vzhledem k masivnímu růstu řetězců (reálných i virtuálních) stále diskutovanější téma. Během několika let došlo v tomto oboru k mnoha změnám. Byly předmětem četných diskusí a změnily lékárenský trh a jeho charakter. Vznikly velké řetězce, které počty svých lékáren stále navyšují. V odpovědi na tuto situaci začaly vznikat tzv. virtuální řetězce, které mnohým soukromníkům, kteří podnikají v této oblasti, pomáhají udržet konkurenceschopnost. V období let 2008 až 2015 ovlivňovaly ekonomiku lékáren regulační poplatky. Největším problémem posledního roku je zavírání lékáren v menších obcích, čímž dochází ke snižování dostupnosti lékárenské péče. Konkurenceschopnost a rovné podmínky na trhu chce malým nezávislým lékárnám zajistit také Ministerstvo zdravotnictví či Česká lékárnická komora. Cíle: Cílem práce je posoudit finanční hospodaření vybraných lékáren Královéhradeckého kraje. K tomu budou využity metody finanční analýzy založené na výpočtu poměrových ukazatelů. Údaje potřebné pro výpočty jsou dostupné ve formě hrubých dat z... Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Kralove Department of: Social and Clinical Pharmacy Author: Nikol Švorcová Supervisor: PharmDr. Jan Kostřiba, Ph.D. Title of Diploma Thesis: Analysis of Pharmacy Economy in the Hradec Kralove Region Introduction: The economy of pharmacies in the Czech republic is currently being discussed topic mainly due to the growth pharmacies belonging to chains. Within a few years there have been many highly discussed changes that have changed the pharmacy market and its character. Large companies, which operates a lot of pharmacies was established and these companies quickly increase number of their pharmacies. This has led to the emergence of so-called virtual chains, which help many private entrepreneurs in this area to maintain competitiveness. Between 2008 and 2015 was economy of pharmacies influenced by regulatory fees. The biggest problem of last years is the closure of pharmacies in smaller municipalities, which reduces the availability of pharmaceutical care. The Ministry of Health and the Czech Chamber of Pharmacists are finding a solution to these problems. Objectives: The aim of this diploma thesis is to evaluate the total financial health of selected pharmacies of the Hradec Kralove Region using methods of financial analysis based on a calculation... Keywords: ekonomika lékárny; management; účetnictví; economics of pharmacy; management; accounting Available in a digital repository NRGL
Analysis of Pharmacy Economy in the Hradec Králové Region

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: sociální a klinické farmacie Autor: Nikol Švorcová Školitel: PharmDr. Jan Kostřiba, Ph.D. Název diplomové práce: Analýza hospodaření ...

Lepšová, Nikol; Kostřiba, Jan; Zimčíková, Eva
Univerzita Karlova, 2019

An effect of non-specific factors on acupuncture effectiveness in patients with migraine
Talácková, Markéta; Pokladníková, Jitka; Štefančíková, Mariana
2019 - Czech
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra sociální a klinické farmacie, Univerzita Karlova v Praze Student: Mgr. Markéta Talácková Vedoucí rigorózní práce: PharmDr. Jitka Pokladníková, Ph.D. Název rigorózní práce: Vliv nespecifických faktorů na účinnost akupunktury u pacientů s migrénou Hlavním cílem práce bylo zjistit, zda vyšší úroveň očekávání u pacientů trpících migrénou vede ke zlepšení jejich klinického stavu po 12týdenní akupunktuře a nadále v 6měsíčním sledovacím období. Klinický stav pacienta byl hodnocen jako počet dní s migrénou a jako redukce spotřeby úlevové medikace. Do této práce byly zahrnuty i další nespecifické faktory. Jako signifikantní nespecifické faktory, které přispívaly ke vzrůstajícímu krátkodobému efektu akupunktury, byla pozitivní poléčebná očekávání a duševní stav pacienta. Efekt pozitivního očekávání klesal s časem. Na dlouhodobý efekt akupunktury mělo vliv pozitivní vnímání lékaře TČM (Tradiční čínské medicíny). Na snížení počtu dní s migrénou měly v naší studii vliv tyto faktory: pacientovo očekávání, vztah pacienta s lékařem TČM a pacientův dobrý duševní stav. Klíčová slova: akupunktura, migréna, snížení počtu dní s migrénou, očekávání, nespecifické faktory, placebo efekt 1 Abstract Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Department of Social and Clinical Pharmacy, Charles University in Prague Student: Markéta Talácková Tutor: PharmDr. Jitka Pokladníková, Ph.D. Title of Rigorous Thesis: An effect of non-specific factors on acupuncture effectiveness in patients with migraine The aim of this study was to assess whether higher level of expectancy in patients with migraine leads to improvement of their clinical condition after a 12-week acupuncture course and during a 6-month follow-up. Patient's clinical condition was assessed as a number of migraine days and as a reduction in medication consumption. Other non-specific factors were included in this study as well. As the most significant non-specific factors, which contributed to an increased short-term effectiveness of acupuncture, were post-treatment positive expectancy and patient's mental state. However, the effect of positive expectancy decreased with time. The long-term effect of acupuncture was influenced by patient's positive perception of the TCM (Traditional Chinese medicine ) practitioner. Patient's expectancy, patient's relationship with the TCM physician and good mental state played a role in reduction of migraine days. Key words: acupuncture, migraine, reduction of migraine days, expectancy, non-specific factors,... Available in a digital repository NRGL
An effect of non-specific factors on acupuncture effectiveness in patients with migraine

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra sociální a klinické farmacie, Univerzita Karlova v Praze Student: Mgr. Markéta Talácková Vedoucí rigorózní práce: PharmDr. Jitka Pokladníková, Ph.D. ...

Talácková, Markéta; Pokladníková, Jitka; Štefančíková, Mariana
Univerzita Karlova, 2019

Hodnocení racionality a rizik farmakoterapie u geriatrických pacientů v léčebnách pro dlouhodobě nemocné
Lukačišinová, Anna; Fialová, Daniela; Alušík, Štefan; Paluch, Zoltán
2019 - English
Záměr Hlavními cíli této disertační práce bylo zhodnotit dostupné informace týkající se farmakologických vlastností benzodiazepinů a jejich změn vlivem stárnutí organismu; zhodnotit prevalenci použití benzodiazepinů u geriatrických pacientů v léčebnách pro dlouhodobě nemocné; analyzovat vztah mezi užitím benzodiazepinů a pády v populaci akutně hospitalizovaných geriatrických pacientů a zmapovat vývoj preskripce benzodiazepinů v prostředí České republiky. Metodika Byla provedena nesystematická literární rešerše, která se stala zdrojem pro přehledový článek zaměřený na farmakokinetiku, farmakodynamiku, nežádoucí účinky a vliv užití benzodiazepinů na výskyt pádů u geriatrické populace. Hodnocení užití benzodiazepinů v léčebnách pro dlouhodobě nemocné v evropských zemích bylo provedeno v rámci retrospektivní průřezové analýzy dat z evropského projektu SHELTER (Service and Health in the Elderly in Long Term Care). Za účelem posouzení vlivu benzodiazepinů na výskyt pádů byla provedena analýza dopadů v prospektivní kohortové studii hospitalizovaných seniorů v Austrálii. Ke zmapování trendů ve spotřebách benzodiazepinů v České republice byla použita data ze Státního ústavu pro kontrolu léčiv a z databáze Všeobecné zdravotní pojišťovny. Tato disertační práce sestává z publikací všech výše uvedených studií a... Objectives Main objectives of this doctoral thesis were to review available information on pharmacological properties of benzodiazepines and their age-related changes; to evaluate the prevalence of benzodiazepine use in older patients residing in long term care facilities; to investigate the association between use of benzodiazepines and occurrence of falls in acutely hospitalized older patients; and to describe utilization of benzodiazepines in the Czech Republic. Methods A narrative review of literature focused on pharmacokinetics, pharmacodynamics, adverse effects and association of benzodiazepines with falls in older population was conducted. The evaluation of benzodiazepine use in long term care facilities was analysed in a retrospective cross-sectional study using data from the EC 7th Framework Program SHELTER project (Service and Health in the Elderly in Long Term Care). A prospective cohort study data of acutely hospitalized patients in Australia were used to evaluate association between benzodiazepines and falls. To describe utilization of benzodiazepines in the Czech Republic, data from the State Institute for Drug Control and from databases of General Health Insurance Fund were used. This dissertation thesis is a summary of published articles from above stated works and analyses. Results... Keywords: benzodiazepiny; geriatrická populace; farmakokinetika; farmakodynamika; indikace; kontraindikace; nežádoucí účinky; pády; Evropa; Izrael; Austrálie; benzodiazepines; geriatric population; pharmacokinetics; pharmacodynamics; indications; contraindications; adverse drug effects; falls; Europe; Israel; Australia Available in a digital repository NRGL
Hodnocení racionality a rizik farmakoterapie u geriatrických pacientů v léčebnách pro dlouhodobě nemocné

Záměr Hlavními cíli této disertační práce bylo zhodnotit dostupné informace týkající se farmakologických vlastností benzodiazepinů a jejich změn vlivem stárnutí organismu; zhodnotit prevalenci použití ...

Lukačišinová, Anna; Fialová, Daniela; Alušík, Štefan; Paluch, Zoltán
Univerzita Karlova, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases