Number of found documents: 8689
Published from to

Legal consequences of damage caused to the controlled affiliate by corporate group management
Pulicar, Miroslav; Černá, Stanislava; Josková, Lucie
2020 - Czech
Právní důsledky újmy způsobené řízené obchodní společnosti koncernovým řízením Abstrakt Práce se zabývá analýzou právních následků újmy způsobené řízené korporaci výkonem koncernového řízení v českém právním řádu. V úvodu je představena platná právní úprava podnikatelských seskupení a nastíněny základní doktrinální předpoklady korporátního práva, na nichž práce staví, zejména principy oddělené právní osobnosti, majetkové samostatnosti a omezeného ručení. Stěžejní výklad je rozdělen do dvou velkých tematických kapitol. První kapitola se zabývá aspekty a důsledky újmy vzniklé v ekonomicky fungujících hospodářských skupinách. Konkrétně pojednává o právních aspektech koncernového řízení, různých formách koncernové újmy a vykládá základní principy náhrady koncernové újmy podle ustanovení § 71 a násl. zákona o obchodních korporacích. Dále jsou zmíněny související nástroje koncernového práva o ochraně věřitelů a menšinových společníků řízených korporací, konkrétně sankční ručení řídící osoby za závazky řízené korporace, náhrada reflexní újmy menšinovým společníkům a povinnost odkupu podílů menšinových společníků v případě, kdy měl výkon řízení negativní vliv na postavení společníků v řízené korporaci. Kapitola je zakončena stručným výkladem o některých procesních aspektech českého koncernového práva. Předmětem... Legal consequences of damage caused to the controlled affiliate by corporate group management Abstract This thesis deals with legal consequences of damage caused to the controlled affiliate as a result of the corporate group management in Czech law. The introduction sets out the general legal and theoretical framework of the thesis, namely the basic theoretical concepts of the corporate law, the principles of separate legal personality and limited liability, and the structure of the law on the corporate groups. It is divided into two main chapters. The first chapter analyzes the consequences of damage caused to the controlled affiliate in the economically functional corporate groups. It firstly analyzes the aspects of group management, different forms of damage and principles of group damage compensation according to sec. 71 et seq. of the Act no. 90/2012 coll., on Commercial Companies and Cooperatives. It further provides an explanation of the provisions on the protection of creditors and minority shareholders of the controlled affiliate, namely the liability of the parent company towards the creditors of the affiliate for the payment of debts, liability of the parent company to compensate any damage arising to the members of the affiliate in connection with its influence and the right of the minority... Keywords: Koncern; koncernové řízení; řízená osoba; koncernová újma; úpadek; Corporate group; group management; controlled affiliate; group damage; bankruptcy Available in a digital repository NRGL
Legal consequences of damage caused to the controlled affiliate by corporate group management

Právní důsledky újmy způsobené řízené obchodní společnosti koncernovým řízením Abstrakt Práce se zabývá analýzou právních následků újmy způsobené řízené korporaci výkonem koncernového řízení v českém ...

Pulicar, Miroslav; Černá, Stanislava; Josková, Lucie
Univerzita Karlova, 2020

Damage caused by a defective product - Analysis of the European union regulation in the light of its Czech and French transposition
Mocek, Ondřej; Thöndel, Alexandr
2020 - Czech
Předkládaná diplomová práce se poměrně komplexně zabývá - v současné době velmi aktuálním - tématem "odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku"; tedy povinností k náhradě vadným výrobkem jeho uživateli (či osobě třetí) způsobené újmy, obecně tížící toho, kdo je označen za "výrobce" daného produktu, původně vycházející z úpravy směrnice Rady ze dne 25. července 1985, o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se odpovědnosti za vadné výrobky (85/374/EHS) (dále jen "směrnice č. 85/374/EHS"). Tato práce se však neomezuje jen na samotný (zevrubný) popis současně platné a účinné české prováděcí právní úpravy, nýbrž tuto srovnává s (legislativně výrazně kvalitnější a své unijní předloze mnohem věrnější) prováděcí úpravou francouzskou. Byla to totiž právě Francie, jež svým způsobem utvářela konečnou podobu tohoto odpovědnostního režimu, neboť to byly právě francouzská transpozice, a francouzská rozhodovací (soudní) praxe, které byly nejčastěji předmětem rozhodování Soudního dvora, vztahujícího se k interpretaci jednotlivých ustanovení a principů v textu uvedené směrnice obsažených. Francie, potažmo její úprava nicméně byla vybrána ještě z jednoho důvodu; jako stát vyznávající idey kontinentální právní kultury je v této souvislosti, tedy v návaznosti na to, že úprava česká a... This diploma thesis quite thoroughly deals with - at present a very topical - theme "liability for damage caused by a defective product"; thus, with an obligation to compensate for the damage caused by the defective product to its user (or third party), generally imposed on the person who is designated as the "producer" of the product, originally based on the Council Directive of 25 July 1985 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning liability for defective products (85/374/EEC) (hereinafter 'Directive 85/374/EEC'). However, this work is not limited only to the (thorough) description of the currently valid and effective Czech implementing legislation. The thesis also compares the Czech legislation with the French implementing regulation, which is of a significantly higher legislative quality and much more faithful to its Union model. In fact, it was specifically France which shaped the final form of this responsibility regime, since it was the French transposition, and the French decision-making (judicial) practice, which was most often the subject of the Court of Justice's, as it ruled on the interpretation of the individual provisions and principles in the text of the previously mentioned directive contained. Nevertheless, France,... Keywords: Evropská Unie - Směrnice č. 85; 374; EHS - Občanskoprávní́ odpovědnost - Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku - Výrobek - Vada - Škoda - Újma - Ochrana spotřebitele - Francie; European Union - Directive 85; 374; EEC - Civil Liability - Product liability - Product - Defect - Damage - Harm - Consumer protection - France Available in a digital repository NRGL
Damage caused by a defective product - Analysis of the European union regulation in the light of its Czech and French transposition

Předkládaná diplomová práce se poměrně komplexně zabývá - v současné době velmi aktuálním - tématem "odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku"; tedy povinností k náhradě vadným výrobkem jeho ...

Mocek, Ondřej; Thöndel, Alexandr
Univerzita Karlova, 2020

Elektromagnetické vlnové jevy v magnetosféře Země související s bleskovou aktivitou
Záhlava, Jan; Němec, František
2020 - English
Název: Elektromagnetické vlnové jevy v magnetosféře Země související s bleskovou aktivitou Autor: Jan Záhlava Katedra: Katedra fyziky povrchů a plazmatu Vedoucí: doc. RNDr. František Němec, PhD., Katedra fyziky povrchů a plazmatu Abstrakt: V práci se zaměřujeme na družicová pozorování elektromagnetických vlnových jevů ve vnitřní magnetosféře Země spojených s bleskovou aktivitou. Používáme dva různé způsoby určení frekvenčního a prostorového rozsahu, ve kterém emise vznikající při bleskové aktivitě významně přispívají k celkové měřené vlnové intenzitě. Prvním způsobem je využití detekce hvizdů na družici DEMETER k roztřídění měření prováděných během různých úrovní hvizdové aktivity. Druhý přístup využívá geografické rozložení bleskové aktivity, kdy zkoumáme závislost intenzity vln na geomagnetické délce. Ukazuje se, že, především v noci, je celková intenzita dobře korelována s bleskovou aktivitou. V další části práce se zabýváme speciálními vlnovými událostmi tvořenými střídajícími se frekvenčními pásy se zvýšenou a sníženou intenzitou, které vznikají v ionosféře v důsledku bleskové aktivity. Analyzovali jsme jejich výskyt a parametry a navrhli možný způsob jejich vzniku. Klíčová slova: blesková aktivita, vlny v plazmatu, hvizdy, plazmasféra Title: Lightning-Related Electromagnetic Wave Phenomena in the Earth's Magnetosphere Author: Jan Záhlava Department: Department of Surface and Plasma Physics Supervisor: doc. RNDr. František Němec, PhD., Department of Surface and Plasma Physics Abstract: The thesis focuses on lightning-related electromagnetic wave phenomena observed by spacecraft in the Earth's inner magnetosphere. Two different approaches are used to identify the frequency and spatial extent where lightning generated emissions significantly contribute to the overall wave intensity. First, whistler detections onboard the DEMETER spacecraft are used to sort the measurements according to the whistler activity. Second, we use a geographic distribution of lightning activity and analyze a dependence of the overall wave intensity on geomagnetic longitude. We show that, especially during the night, the overall wave intensity observed in the plasmasphere is well correlated with lightning activity. The other focus of the study is on special electromagnetic wave events consisting of alternating frequency bands of enhanced and reduced wave intensity formed in the ionosphere due to lightning. We analyze their occurrence and parameters, and we suggest a possible mechanism of their formation. Keywords: lightning, waves in plasma, whistlers, plasmasphere Keywords: blesková aktivita; vlny v plazmatu; hvizdy; plazmasféra; lightning; waves in plasma; whistlers; plasmasphere Available in a digital repository NRGL
Elektromagnetické vlnové jevy v magnetosféře Země související s bleskovou aktivitou

Název: Elektromagnetické vlnové jevy v magnetosféře Země související s bleskovou aktivitou Autor: Jan Záhlava Katedra: Katedra fyziky povrchů a plazmatu Vedoucí: doc. RNDr. František Němec, PhD., ...

Záhlava, Jan; Němec, František
Univerzita Karlova, 2020

Fast-track proceedings in civil procedure
Lakron, David; Frintová, Dita; Sedláček, Miroslav
2020 - Czech
Zkrácená řízení jakožto tradiční institut občanského práva procesního i přes svůj dlouholetý vývoj obsahují v současné právní úpravě mnoho nedostatků. Tato práce se tak snaží o ucelenější právní analýzu současné právní úpravy zkrácených řízení a o nabídnutí řešení jejích mezer. Inspiraci pro řešení těchto problémů práce nalézá i v zahraničních právních úpravách, které jsou podrobeny komparaci s českou právní úpravou. Práce tak nabídne komparaci s německou, francouzskou a slovenskou právní úpravou, kdy především německá právní úprava poskytuje návod pro zdokonalení automatizace rozkazního řízení, ke které se snaží i český zákonodárce dospět. Odborná veřejnost zkráceným řízením neposkytuje patřičnou pozornost, kdy jsou spíše sepsány články či publikace na specifickou část této problematiky, ale ucelenější pohled a provázanost jednotlivých řízení či případná jejich komparace mezi sebou v odborné literatuře téměř chybí. Neodborná veřejnost tak nemá možnost pochopit význam a hlavně výhodu zkrácených řízení. Tato práce se toto snaží napravit a poskytnout tak komplexnější pohled na zkrácená řízení, ať již v obecné rovině nebo i s ohledem na jednotlivá zkrácená řízení a jejich vzájemnou provázanost. V práci tak dochází k rozebrání rozkazního řízení prostého, evropského rozkazního řízení, směnečného či... Fast-track proceedings known as traditional institute of civil procedural law contain many imperfections in present legislation despite their long-term development. Therefore this thesis strives to give more comprehensive legal analysis on present legislation regarding fast- track proceedings and to offer a solution for its loopholes. This thesis finds inspiration for dealing with these problems also in foreign legislations, which are compared with Czech legislation. Thesis thus offers comparison of German, French and Slovakian legislation with legislation of the Czech Republic, when German legislation seems to provide a proper guideline for improvement regarding fast-track proceedings automatization, which is also desired by Czech legislator. Professional public does not provide fast-track proceedings with proper attention, when articles or publications only focus on specific parts of these issues, but more coherent perspective and links between individual proceedings or their comparison are almost absent in specific literature. Thus non-professionals do not get the chance to understand meaning and advantages of fast-track proceedings. Thesis tries to fix this and to give more comprehensive perspective on fast-track proceedings in general terms or with regard to individual fast-track proceedings... Available in a digital repository NRGL
Fast-track proceedings in civil procedure

Zkrácená řízení jakožto tradiční institut občanského práva procesního i přes svůj dlouholetý vývoj obsahují v současné právní úpravě mnoho nedostatků. Tato práce se tak snaží o ucelenější právní ...

Lakron, David; Frintová, Dita; Sedláček, Miroslav
Univerzita Karlova, 2020

Time of Performance of an Obligation (Focusing on Entrepreneurs' Obligations)
Král, Tomáš; Horáček, Tomáš
2020 - Czech
Čas plnění dluhu (se zaměřením na zvláštnosti závazků podnikatele) Abstrakt Práce se zabývá časem plnění dluhu z pohledu soukromého práva, a to se zaměřením na zvláštnosti závazků podnikatele. Cílem práce je toto téma komplexně popsat a analyzovat. Čas plnění dluhu je analyzován především z funkčního hlediska a je zdůrazněna jeho návaznost na další právní instituty. Práce je rozdělena do pěti kapitol, které postupují od obecného ke zvláštnímu. V první kapitole je podán obecný úvod k tématu. Čas plnění dluhu je zasazen do systému závazkového práva a jsou analyzovány jeho funkce. Na to navazuje komparativní exkurz do předpokladů nastoupení následků porušení závazku, ze kterého se dále v práci vychází. Pozornost je dále věnována terminologii (čas plnění, splatnost, splnitelnost) a významu času a jeho podobám v právu. Ve druhé kapitole jsou analyzovány případy, kdy je čas plnění předem určen (§ 1958 odst. 1 OZ) a jsou přiblíženy jednotlivé právní důvody, které mohou čas plnění určit. Třetí kapitola se věnuje případům, kdy čas plnění není předem určen a je buď 1) na vůli věřitele (§ 1958 odst. 2 OZ), anebo 2) na vůli dlužníka (§ 1960 OZ). Druhá a třetí kapitola obsahují stěžejní výklad pozitivního úpravy času plnění dluhu. Ve čtvrté kapitole je analyzována otázka předčasného plnění. Ve všech těchto kapitolách je... Time of Performance of an Obligation (Focusing on Entrepreneurs' Obligations) Abstract The thesis deals with time of performance of an obligation from the perspective of private law and focuses on entrepreneurs' obligations. The aim of the thesis is to provide a comprehensive description and analysis of the topic. Time of performance is analysed while employing functional approach and its relationship with other legal institutes is emphasized. The thesis is divided into five chapters. It starts with general subjects and ends with the special ones. The first chapter provides a general introduction to the topic. Time of performance is classified within the law of obligations and its functions are analysed. Then there is a comparative excursus, which is made use of later in the thesis, that focuses on prerequisites of remedies for non-performance. The thesis then focuses on terminology (time of performance, maturity, ability to perform) and on the concept of time in the field of law. In the second chapter, cases where time of performance is determined in advance (Section 1958 para. 2 CC) are analysed and particular sources of time of performance are illuminated. The third chapter deals with cases where time of performance is not determined in advance and depends either 1) upon the will of a creditor (Section... Keywords: čas plnění; splatnost; směrnice 2011; 7; EU; Time of Performance; Maturity; Directive 2011; 7; EU Available in a digital repository NRGL
Time of Performance of an Obligation (Focusing on Entrepreneurs' Obligations)

Čas plnění dluhu (se zaměřením na zvláštnosti závazků podnikatele) Abstrakt Práce se zabývá časem plnění dluhu z pohledu soukromého práva, a to se zaměřením na zvláštnosti závazků podnikatele. Cílem ...

Král, Tomáš; Horáček, Tomáš
Univerzita Karlova, 2020

Magnetic reconnection in the solar wind
Enžl, Jakub; Přech, Lubomír
2020 - Czech
Magnetická rekonekce je fundamentální proces v plazmatu, při kterém je energie magnetického pole transformována do urychlení a ohřevu částic plazmatu. Můžeme ji nalézt tam, kde dochází ke kontaktu dvou oblastí plazmatu s rozdílnou topologií magnetického pole, mezi kterými se vytvoří tenká proudová vrstva, a kde je magnetické pole do plazmatu zamrzlé. Taková situace je běžná pro sluneční vítr. V této práci využíváme družicová měření plazmatu slunečního větru a magnetického pole a vyhledáváme v nich výtoky z magnetické rekonekce. Tyto výtoky dále analyzujeme a porovnáváme je s teorií popisující magnetickou rekonekci. Výsledky statistické studie zaměřené na přeměnu energie magnetického pole pomocí magnetické rekonekce ukázaly, že energie magnetického pole přeměněná na ohřev a urychlení částic ve výtoku magnetické rekonekce se zvyšuje se střižným úhlem magnetického pole, ve shodě s tím, jak se zvyšuje energie magnetického pole, která se při magnetické rekonekci může uvolnit. Navíc jsme pozorovali atypické události spojené s magnetickou rekonekcí: postranní výtoky a diskutovali jsme jejich pravděpodobné příčiny vzniku. Magnetic reconnection is a fundamental process that changes magnetic field configuration and converts a magnetic energy to flow energy and plasma heating. It can be found in a plasma with frozen magnetic field lines at boundaries where different magnetic field topologies encounter each other and thin current sheets are created as it is typical in the solar wind. In the thesis, we have used spacecraft measurements of solar wind plasma and magnetic field to found magnetic reconnection exhausts. We analyze and compare them with theoretical predictions. The results of the statistical analysis oriented on re-distribution of the magnetic energy in reconnection showed that both a portion of the energy deposited into heat as well as the energy spent on an acceleration of the exhaust plasma increase with the magnetic shear angle in accord with the increase of the magnetic flux available for reconnection. Moreover, we identify unusual events in the solar wind; we found magnetic reconnection exhausts accompanied by one or two side jets and explained their possible causes. Keywords: Magnetická rekonekce; sluneční vítr; zamrzlé magnetické pole; plazma; Magnetic reconnection; solar wind; frozen magnetic field; plasma Available in a digital repository NRGL
Magnetic reconnection in the solar wind

Magnetická rekonekce je fundamentální proces v plazmatu, při kterém je energie magnetického pole transformována do urychlení a ohřevu částic plazmatu. Můžeme ji nalézt tam, kde dochází ke kontaktu ...

Enžl, Jakub; Přech, Lubomír
Univerzita Karlova, 2020

Giving Information on Ongoing Criminal Proceedings
Bendová, Kristýna; Heranová, Simona
2020 - Czech
Diplomová práce se zabývá poskytováním informací o probíhajícím trestním řízení směrem od orgánů činných v trestním řízení k jednotlivcům účastnícím se na procesu i k široké veřejnosti. Text práce je vystavěn na východiscích, kterými jsou mj. právo na informace, právo na soukromí a veřejný zájem na řádném, spravedlivém průběhu trestního řízení. Samotné jádro spočívá v kritické analýze české právní úpravy, konkrétně ustanovení § 8a až 8d trestního řádu s odbočkami do zvláštních předpisů. Na závěr jsou shrnuty problematické oblasti a nabídnuto jejich řešení i s návrhem de lege ferenda. The diploma thesis deals with the giving information of ongoing criminal proceeding on the authorities to individuals involved in the process and general public. Content of the thesis is built on the basis of e. g. right to information, right to privacy and public interest in the proper equitable conduct of criminal proceeding. The core itself is based on critical analysis of Czech legislation specifically § 8a to 8d the Code of Criminal Procedure with references to specific regulations. Finally, problematic areas are summarized and their solution is proposed with the proposal de lege ferenda. Keywords: Informace; maření vyšetřování; orgány činné v trestním řízení; soukromí; trestní řízení; úniky informací; veřejný zájem; zpřístupnění; Accessibility; authorities of criminal proceeding; criminal proceeding; information; leakage of information; obstruction of investigations; privacy; public interest Available in a digital repository NRGL
Giving Information on Ongoing Criminal Proceedings

Diplomová práce se zabývá poskytováním informací o probíhajícím trestním řízení směrem od orgánů činných v trestním řízení k jednotlivcům účastnícím se na procesu i k široké veřejnosti. Text práce je ...

Bendová, Kristýna; Heranová, Simona
Univerzita Karlova, 2020

Formulation of nanoparticles from aliphatic polyesters for cell penetration.
Šrejma, Robert; Dittrich, Milan; Šnejdrová, Eva
2020 - Czech
Rigorozní práce je zaměřená na studium vlivu složení soustavy na velikost nanočástic z alifatických polyesterů s lineární a větvenou konstitucí molekuly. Zvoleným postupem přípravy nanočástic byla emulzní metoda za rozdělování rozpouštědla. V teoretické části práce je pozornost zaměřena na nanočástice. Jejich původ, využití a typy. Dostatečný prostor je také věnován přípravě nanonosičů. Je zde zmíněn i vliv parametrů nanočástic na jejich toxicitu. V experimentální části práce se pracovalo se dvěma polymery odvozenými od kopolymeru kyseliny mléčné a glykolové (PLGA) původní struktury. Do budoucna se uvažuje o ochraně jejich původnosti formou přihlášky vynálezu nebo užitného vzoru. Byly vyzkoušeny různé varianty vzorků kompozice s hlavním důrazem na volbu rozpouštědla polymerů a emulgátoru. Byly také aplikovány směsi rozpouštědel a emulgátorů. Byla zkoušena také inkorporace terbinafinu jako modelového léčiva. The rigorosum thesis is focused on the study of influence on the composition of the system to the size of the nanoparticles from aliphatic polyesters with linear and branched molecules constitution. The emulsion method for distributing of solvent was chosen for preparation of nanoparticles. The theoretical part describes the nanoparticles. Their origin, types and application. The following part is applying preparation of nanoparticles. There is also a mention influence of parameters to their toxicity. In the experimental part of rigorosum was worked with two polymers of lactid and glycolic acid. It is possible that will be sign a patent of these polymers in the future. In the thesis were testing different composition of samples. A main emphasis is focus on the choice of polymer solvent and emulsifier. There were also applied mixtures of solvents and emulsifiers. There was also applied Terbinafine as model drug. Available in a digital repository NRGL
Formulation of nanoparticles from aliphatic polyesters for cell penetration.

Rigorozní práce je zaměřená na studium vlivu složení soustavy na velikost nanočástic z alifatických polyesterů s lineární a větvenou konstitucí molekuly. Zvoleným postupem přípravy nanočástic byla ...

Šrejma, Robert; Dittrich, Milan; Šnejdrová, Eva
Univerzita Karlova, 2020

Evaluation of preparation of monolayer lipid skin barrier models
Růžičková, Karolína; Švecová, Barbora; Vraníková, Barbora
2020 - Czech
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické technologie Autor: Karolína Růžičková Školitel: PharmDr. Barbora Švecová, Ph.D. Konzultant: Mgr. Anna Nováčková Název diplomové práce: Hodnocení přípravy monovrstevných lipidových modelů kožní bariéry Kůže, ochranná bariéra lidského těla, je tvořena několika vrstvami. Nejsvrchnější z nich je stratum corneum, součást epidermis, jehož mezibuněčný prostor je složen zejména z ceramidů, cholesterolu a vyšších mastných kyselin. Právě jejich složení a uspořádání jsou zásadní pro bariérovou funkci kůže. Pro studium těchto kožních lipidů na molekulární úrovni jsou využívány různé multivrstevné a monovrstevné modely. Jednou z hodnotících metod jsou Langmuirovy monovrstvy na rozhraní vzduch-kapalina. V této práci jsem se zabývala chováním monovrstevných lipidových modelů při čtyřech různých hodnotách pH kapalné subfáze. Srovnávány byly lipidové směsi izolované z lidské kůže, lipidové směsi připravené z jednotlivých složek a pro rozšíření také směs mastných kyselin. K hodnocení byly použity Langmuirovy izotermy a zobrazovací metoda Brewsterova úhlová mikroskopie při různých rychlostech komprese. Z hodnocení vyplynulo, že pH subfáze nemá na chování lipidů zásadní vliv. Lipidy... Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Technology Author: Karolína Růžičková Supervisor: PharmDr. Barbora Švecová, Ph.D. Consultant: Mgr. Anna Nováčková Title of thesis: Evaluation of preparation of monolayer lipid skin barrier models Skin, the protective barrier of human body, consists of several layers. The uppermost one is the stratum corneum, part of epidermis, whose extracellular matrix is composed mainly of ceramides, cholesterol and free fatty acids. The composition and arrangement of skin lipids are essential for the proper skin barrier function. Various multilayer and monolayer models are used to study skin lipids at the molecular level. Some of the evaluation methods are Langmuir monolayers at the air interface. In this work I dealt with the behavior of monolayer lipid models at four different pH values of the liquid subphase. Lipids isolated from human skin, lipid mixture prepared from the individual components, and a mixture of fatty acids were compared as well. Langmuir isotherms and the Brewster angle microscopy at different compression rates were used for this purpose. The results showed that pH of the subphase has no major effect on lipids arrangement. Lipids were most likely to form a tight monolayer at neutral pH 7,0, at a... Keywords: kožní bariéra; lipidy stratum corneum; Langmuirovy monovrstvy; Brewsterova úhlová mikroskopie; atomová silová mikroskopie; skin barrier; stratum corneum lipids; Langmuir monolayers; Brewster angle microscopy; atomic force microscopy Available in a digital repository NRGL
Evaluation of preparation of monolayer lipid skin barrier models

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické technologie Autor: Karolína Růžičková Školitel: PharmDr. Barbora Švecová, Ph.D. Konzultant: Mgr. Anna ...

Růžičková, Karolína; Švecová, Barbora; Vraníková, Barbora
Univerzita Karlova, 2020

Legal Aspects of Internet Gambling Games
Všetečková, Anna; Rajchl, Jiří; Millerová, Ivana
2020 - Czech
1 ABSTRAKT Tato rigorózní práce se zaobírá právní úpravou hazardních her provozovaných prostřednictvím internetu a některými dalšími právními aspekty s touto právní úpravou souvisejícími. Tato práce se skládá celkem ze tří tematicky členěných kapitol, úvodu a závěru. V úvodu této práce autorka vymezuje ambice a cíle práce, objasňuje důvody pro volbu tématu práce a sděluje vědecké metody využívané při tvorbě práce. V první kapitole se autorka věnuje podmínkám pro provozování internetových hazardních her, přičemž je tato kapitola dále logicky rozčleněna na tři podkapitoly. V první z podkapitol je pozornost věnována úpravě dnes již neúčinného zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách (dále jen "loterijní zákon"), a to konkrétně možnostem provozování loterií a jiných podobných her prostřednictvím internetu. Druhá podkapitola obsahuje rozbor právní úpravy obsažené v zákoně č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (dále jen "zákon o hazardních hrách"), zejména co se týče internetových stránek, na nichž jsou hazardní hry provozovány, a jejich jazyka, procesu registrace k internetové hře a souvisejících institutů, např. problematice opatření pro zodpovědné hraní, aktivace uživatelského konta a dočasného uživatelského konta, dále informačním povinnostem provozovatelů hazardních her a problematice... 1 ABSTRACT This thesis deals with legal regulation of gambling games operated on-line and some other legal aspects related to this legal regulation. This thesis consists of three chapters divided based on their topic. In the introduction to this thesis, the author sets out ambitions and aims of the work, enlightens the reasons for her choice of this topic and introduces scientific methods used for creation of the thesis. In the first chapter, the author deals with the conditions for operation of gambling games on- line, whereas this chapter is logically divided between three different subchapters. The first subchapter pays attention to legal regulation of act No. 202/1990 Sb., on lotteries and other similar games (hereinafter referred to as "Act on Lotteries"), which is not effective anymore, in particular to the possibility of operating lotteries and other similar games through internet. The second subchapter includes analysis of legal regulation included in Act No. 186/2016 Sb., on gambling games (hereinafter referred to as the "Gambling Act"), in particular the regulation on websites on which the gambling games are regulated and their language, process of registration for the on-line game and related institutes, such as problematics of responsible gambling measures, activation of user account and... Keywords: hazard; internetové hazardní hry; "face to face" identifikace; reklama na hazardní hry; gambling; on-line gambling games; face-to-face identification; gambling games advertising Available in a digital repository NRGL
Legal Aspects of Internet Gambling Games

1 ABSTRAKT Tato rigorózní práce se zaobírá právní úpravou hazardních her provozovaných prostřednictvím internetu a některými dalšími právními aspekty s touto právní úpravou souvisejícími. Tato práce ...

Všetečková, Anna; Rajchl, Jiří; Millerová, Ivana
Univerzita Karlova, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases