Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 334438
Published from to

Vliv termoplastů na pevnost betonu
Popenková Miloslava; Jana Havlíková; Vorel Jindřich
2020 -
Tato diplomová práce se zabývá možností využití drti z odpadních termoplastů jejím přídavkem do cementového kompozitu. Analyzovány byly dva druhy odpadních plastů, polyethylentereftalát a polyethylen. Tyto drti se přidávaly do směsí v různých objemových poměrech a pro zkoušky byly použity cementy různých pevnostních tříd. Část zatuhlých vzorků byla následně zahřáta a byla sledována možnost zvýšení pevnosti roztavením plastů, které se stávají součástí pojiva kompozitu. Na hotových vzorcích se následně sledovaly jejich hlavní mechanické vlastnosti významné pro použití pro stavební výrobky (pevnost v tlaku, pevnost v tahu za ohybu a u části vzorků nasákavost). Výsledkem práce je vyhodnocení dopadu přídavku plastů na mechanické vlastnosti kompozitu a stanovení množství přidaných plastů pro dosažení optimálních vlastností.This thesis is focused on the possibilities how to use crushed thermoplastic waste as an additives in the concrete composite. Two types of the plastics were tested, polyethyleneterephtalate and polyethylene. These plastic crumbs were added in the concrete mixes in various volumetric ratios (v/v) and concretes from different strength classes were used for the listed testings. One part of the solidified samples was then heated up to monitor the possibility of increasing the strength the concrete because of the melting of the plastic parts, which are the part of the binder of composite. On the final concrete samples, the main mechanical properties were examinated, which are important for the usage of construction products (strength in the pressure, tensile strength and water absorption). The aim of the work is the evaluation how the plastic addition does affect the mechanical properties of the composite and also the determination of the appropriate amount of the added plastic crumb to get the optimal concrete properties. Keywords: Recyklace; zkouška; pevnost; polyethylentereftalát; polyethylen; beton; kompozit; vzorek; Recycling; test; strength; polyethyleneterephtalate; polyethylene; concrete; composite; sample Available in digital repository of ČVUT.
Vliv termoplastů na pevnost betonu

Tato diplomová práce se zabývá možností využití drti z odpadních termoplastů jejím přídavkem do cementového kompozitu. Analyzovány byly dva druhy odpadních plastů, polyethylentereftalát a polyethylen. ...

Popenková Miloslava; Jana Havlíková; Vorel Jindřich
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Návrh zkušební metody pro stanovení únosnosti mechanicky kotvené hydroizolace plochých střech
Svoboda Pavel; Lukáš Kolouch; Žák Antonín
2020 -
V této diplomové práci se v teoretické části zabývám historií plochých střech, možnostmi stabilizace hydroizolační vrstvy na plochých střechách a druhy kontrol těsnosti hydroizolační vrstvy. V praktické části se zabývám experimentálním návrhem zkušební komory pro skladby ploché střechy s povlakovou hydroizolační vrstvou a následným využití v praxi pro kontrolu únosnosti hydroizolačního souvrství.In this diploma thesis I deal in the theoretical part with the history of flat roofs, possibilities of stabilization of waterproofing layer on flat roofs and types of tightness checks of waterproofing layer. In the practical part I deal with the experimental design of a test chamber for flat roof compositions with a waterproofing layer and subsequent use in practice for checking the bearing capacity of the waterproofing layer. Keywords: Plochá střecha; hydroizolační souvrství; stabilizace; mechanické kotvení; kontrola těsnosti; zatížení větrem; zatížení sněhem; sání větru; výtažná zkouška; mechanická odolnost; podtlaková zkouška; zkouška sání větru; Flat roof; waterproofing layer; stabilization; mechanical anchoring; tightness check; wind load; snow load; wind suction; extraction test; mechanical resistance; vacuum test; wind suction test Available in digital repository of ČVUT.
Návrh zkušební metody pro stanovení únosnosti mechanicky kotvené hydroizolace plochých střech

V této diplomové práci se v teoretické části zabývám historií plochých střech, možnostmi stabilizace hydroizolační vrstvy na plochých střechách a druhy kontrol těsnosti hydroizolační vrstvy. V ...

Svoboda Pavel; Lukáš Kolouch; Žák Antonín
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Ekologické aspekty vybraných stavebních materiálů při výstavbě
Pospíchal Václav; Zuzana Šindelářová; Černý Martin
2020 -
Tato diplomová práce s názvem „Ekologické aspekty vybraných stavebních materiálů při výstavbě“ se zabývá dopady na životní prostředí při výstavbě rodinného domu z různých materiálů a porovnání se současnými variantami. Nejprve se věnuje ekologii z obecného pohledu ve stavebnictví, zejména emisím CO2, odpadech a recyklaci a dále aplikuje poznatky na posouzení konstrukčních variant se stávajícími stavebními materiály. Cílem je seznámit širokou veřejnost s ekologií stavebního průmyslu a poukázat na možné využití ekologičtějších variant stavebních materiálů včetně zhodnocení, zda jsou materiály opravdu tak ekologické, jak se na první pohled zdá.This diploma thesis named „Ecological aspects of selected building materials during construction“ deals with environmental impacts of building materials during construction of a civil building and compares them with current variants. At first, the thesis focus on ecology in building industry in general and then applies the knowledge to compare construction materials between the current materials and possible ecological variants. The aim of this thesis is to introduce ecology of building materials to the general public and to point out the possible use of ecological materials including the assessment of the ecology of building materials. Keywords: Ekologie ve stavebnictví; stavební a demoliční odpady; emise CO2 z dopravy; hliněná podlaha; roubená stavba; hliněná omítka; zelená střecha; izolace z technického konopí; Ecology and civil engineering; demolition waste; emissions of CO2 during transportation; soil floor; timbered building; soil plaster; green roof; isolation of a technical hemp Available in digital repository of ČVUT.
Ekologické aspekty vybraných stavebních materiálů při výstavbě

Tato diplomová práce s názvem „Ekologické aspekty vybraných stavebních materiálů při výstavbě“ se zabývá dopady na životní prostředí při výstavbě rodinného domu z různých materiálů a porovnání se ...

Pospíchal Václav; Zuzana Šindelářová; Černý Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Problematika využití dešťových vod s návrhem možného využití
Polák Karel; Radek Trantýr; Podlahová Nina
2020 -
Diplomová práce se zabývá nakládáním s dešťovou vodou. Úvodem jsou definovány legislativní požadavky na nakládání s dešťovou vodou, dále je stručně analyzována změna klimatu. V práci jsem se také soustředil na přírodní koupací jezírka a způsoby čištění vody. Provedl jsem návrh konkrétního jezírka s technologickým rozborem a stavebně technologickým pohledem na celoživotní cyklus stavby.The diploma thesis deals with rainwater management. Legislative requirements for rainwater management are defined at the beginning, and afterwards a climate change is briefly analysed. In my work I also focused on natural swimming pools and methods of water purification. I made a design of a specific pond with a technological analysis and a construction technology perspective on the life cycle of the building. Keywords: dešťová voda; legislativa; klimatické změny; způsob odvodnění; biotop; jezírko; technologie čištění; filtry; biologie; náklady; výdaje; rainwater; legislation; climate change; drainage; biotope; pond; purification technology; filters; biology; costs; expenses Available in digital repository of ČVUT.
Problematika využití dešťových vod s návrhem možného využití

Diplomová práce se zabývá nakládáním s dešťovou vodou. Úvodem jsou definovány legislativní požadavky na nakládání s dešťovou vodou, dále je stručně analyzována změna klimatu. V práci jsem se také ...

Polák Karel; Radek Trantýr; Podlahová Nina
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Analýza historických krajinných struktur na území navrhované KPZ Chotovinsko
Kupka Jiří; Jan Kovář; Pešková Zuzana
2020 -
Tématem této diplomové práce je analýza historických krajinných struktur na území navrhované krajinné památkové zóny Chotovinsko. Tato analýza vychází z podrobné identifikace a vyhodnocení dochovaných historických památkových struktur na území navrhované krajinné památkové zóny, a to ve struktuře uvedené v Metodice standardizovaného záznamu krajinné památkové zóny (Kučová a kol., 2014) vydané Národním památkovým ústavem. Pro pochopení a správné vypracovaní této diplomové práce, byla nejprve zpracována literární rešerše, která utváří základní seznámení s tématy souvisejícími s touto diplomovou prací. Těmito tématy je kulturní krajina, hodnoty kulturní krajiny, ochrana kulturní krajiny a na závěr literární rešerše také seznámení s formou ochrany kulturní krajiny v podobě krajinných památkových zón. Výstupem práce je soubor mapových, textových a obrazových materiálu, jejichž hodnota může sloužit, jako podklad pro vyhlášení krajinné památkové zóny.The theme of this thesis is the analysis of historical landscape structures in the area of the proposed landscape conservation area Chotovinsko. This analysis is based on detailed identification and evaluation of preserved historical monument structure in the territory of the proposed landscape conservation area, in the structure stated in the Methodology of Standardized Recording of Landscape Conservation Area (Kučová a kol., 2014) issued by the National Heritage Institute. In order to comprehend and elaborate this thesis, a literary research has been prepared first. It forms a fundamental introduction to topics related to this thesis. These subjects are a cultural landscape, values of cultural landscape, a cultural landscape preservation and at the end of the literary research also a familiarization with the means of the cultural landscape preservation in the form of landscape conservation areas. The product of the thesis is a set of several types of materials such as maps, text and images. Their value of which can serve as a foundation for the proclamation of the landscape conservation area. Keywords: Kulturní krajina; hodnoty kulturní krajiny; ochrana kulturní krajiny; památková péče; krajinná památková zóna; Chotoviny; Cultural Landscape; Values of Cultural Landscape; Landscape Protection; Relic Protection; Landscape Conservation Area; Chotoviny Available in digital repository of ČVUT.
Analýza historických krajinných struktur na území navrhované KPZ Chotovinsko

Tématem této diplomové práce je analýza historických krajinných struktur na území navrhované krajinné památkové zóny Chotovinsko. Tato analýza vychází z podrobné identifikace a vyhodnocení dochovaných ...

Kupka Jiří; Jan Kovář; Pešková Zuzana
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Statické posouzení a návrh sanace vybraných částí zámku Rožmitál p. Třemšínem
Zigler Radek; Lukáš Dejdar; Wollner Marek
2020 -
Cílem této diplomové práce je provést stavebně technický průzkum jednotlivých objektů zámku Rožmitál p. Třemšínem, dále analyzovat hlavní poruchy a jejich příčiny a navrhnout vhodná sanační opatření, které by pomohla stav zámeckých objektů zachovat. Součástí této práce je zpracování zjednodušené výkresové dokumentace, průzkumu vlhkosti a statického posouzení vybraných konstrukcí.The aim of this diploma thesis is processing of a simplified structural and technical survey of individual objects of the château Rožmital p. Třemšín. Furthermore the major defects, their causes was analyzed. In relation to that a proposal for suitable remediation methods was made. This diploma thesis includes simplified drawing documentation, moisture survey and static assessment of selected structures. Keywords: zámek; poruchy; trhliny; klenba; krov; vlhkost; château; defects; cracks; vaults; trusss; moisture Available in digital repository of ČVUT.
Statické posouzení a návrh sanace vybraných částí zámku Rožmitál p. Třemšínem

Cílem této diplomové práce je provést stavebně technický průzkum jednotlivých objektů zámku Rožmitál p. Třemšínem, dále analyzovat hlavní poruchy a jejich příčiny a navrhnout vhodná sanační opatření, ...

Zigler Radek; Lukáš Dejdar; Wollner Marek
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Predikce odezvy geotechnické úlohy užitím Hoek-Brownova modelu - implementace a verifikace
Šejnoha Michal; Tereza Poklopová; Polák Barnabás
2020 -
Nelineární Hoek-Brownovo kritérium porušení popisuje odezvu horninového masivu, přičemž k horninovému masivu je přistupováno jako k izotropnímu materiálu. Ve výpočtech metodou konečných prvků má kritérium porušení význam podmínky plasticity vymezující elastickou oblast odezvy. Hlavním tématem práce je sestavení algoritmu pro návrat na plochu plasticity a výpočet korektního pole napětí a deformace s ohledem na plastické přetváření. Předpoklady jsou elastický perfektně plastický vztah mezi napětím a deformací a neasociovaný zákon plastického přetváření. Míra dilatance je uvažována konstantní nezávislá na aktuálním poli napětí. Algoritmus bere ohled na singularity plochy plasticity a zahrnuje návrat na její hranu při specifickém způsobu zatěžování bez nahrazování ostrých hran hladkými plochami. Verifikace algoritmu implementovaného do konečně-prvkového programu GEO5 MKP je podložena podrobným rozborem vývoje napětí a deformace při simulaci jednoduchých laboratorních testů v triaxiálu a edometru. Dále se práce věnuje úloze stability svahu a výpočtu stupně bezpečnosti, který je obecně založen na redukci smykových parametrů pevnosti. Ty však v Hoek-Brownově podmínce plasticity přímo nevystupují. Podobnost s Mohr-Coulombovou plochou plasticity nabízí možnost odvození ekvivalentních smykových parametrů a porovnání odezvy řešených úloh s použitím dvou různých podmínek plasticity.Nonlinear Hoek-Brown criterion is used for describing the response of a rock mass when the rock mass is treated as isotropic. In finite element calculations, the failure criterion has a meaning of a yield function bounding the elastic response. The main goal of this work is the presentation of the stress update algorithm for the determination of correct stress and strain fields. Assumptions are elastic-perfectly plastic stress and strain relation and non-associated flow rule. Rate of dilation is considered constant independent of the current stress field. The algorithm takes into account singularities of the yield surface and deals with a specific type of stress update without smoothing of corner singularities. The verification of the algorithm implemented into the finite element software GEO5 FEM is based on the detailed analysis of stress and strain evolution while simulating simple laboratory tests in triaxial apparatus and oedometr. Furthermore, attention is devoted to the calculation of slope stability and the determination of the factor of safety. In general, the factor of safety is based on the reduction of shear strength parameters, which, however, do not enter the formulation of Hoek-Brown yield function. Nevertheless, analogy with the Mohr-Coulomb yield surface allows for determining equivalent shear strength parameters and comparing predictions of the two models. Keywords: Hoek-Brownova podmínka porušení; nelineární funkce plasticity; návrat na plochu plasticity; mechanika hornin; MKP; Hoek-Brown failure criterion; nonlinear yield function; stress return mapping; rock mechanics; FEM Available in digital repository of ČVUT.
Predikce odezvy geotechnické úlohy užitím Hoek-Brownova modelu - implementace a verifikace

Nelineární Hoek-Brownovo kritérium porušení popisuje odezvu horninového masivu, přičemž k horninovému masivu je přistupováno jako k izotropnímu materiálu. Ve výpočtech metodou konečných prvků má ...

Šejnoha Michal; Tereza Poklopová; Polák Barnabás
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Vliv pohltivých materiálů na akustické vlastnosti obytných místností
Vychytil Jaroslav; Marie Ponomarenko; Kaňka Jan
2020 -
Prostorová akustika, oproti stavební, nebývá v obytných budovách řešena. Požadavky na prostorovou akustiku se dají odvodit z obecných pravidel pro navrhování kulturních či učebních prostor, takové prostory mívají však jiný typ vybavení a jinou dynamiku využití. Tato práce je v první části věnována shrnutí existujících požadavků na dílčí veličiny mající vliv na prostorovou akustiku. Ve druhé části je pomocí výpočetního modelu šíření zvuku mezi dvěma místnostmi zkoumána provázanost stavební a prostorové akustiky a jejich vzájemné spolupůsobení. V poslední části jsou vyhodnocovány existující místnosti - objektivně vypočtené hodnoty doby dozvuku ve vztahu k subjektivnímu pocitu uživatel těchto prostor.Room acoustics, in contrary to building acoustics, isn’t usually evaluated in residential buildings. It’s possible to determine requirements for room acoustics from general rules for designing cultural and scholar spaces, however these spaces are usually furnished and generally designed for dierent dynamics of utilization. First chapter of this thesis summerizes existing requirements for room acoustics in residential spaces. Second chapter is dedicaded to formation of calculation model representing propagation of sound between two rooms. Said model had been bulit in order to analyze the relation between building acoustics and room acoustics. In the last chapter existing residential rooms are examined - objectively calculated values of reverberation time are compared to subjective feeling of occupant. Keywords: stavební akustika; prostorová akustika; akustický komfort; doba dozvuku; pohltivost zvuku; zvuk; (sousedský) hluk; building acoustics; room acoustics; acoustic comfort; reverberation time; sound absorbtion; sound; (nighbour) noise Available in digital repository of ČVUT.
Vliv pohltivých materiálů na akustické vlastnosti obytných místností

Prostorová akustika, oproti stavební, nebývá v obytných budovách řešena. Požadavky na prostorovou akustiku se dají odvodit z obecných pravidel pro navrhování kulturních či učebních prostor, takové ...

Vychytil Jaroslav; Marie Ponomarenko; Kaňka Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Development of a nonlinear macro element for URM walls
Boesen Niklas; Julian Miles Richter; Klinkel Sven
2020 -
Masonry is a widespread method of construction to this day and has proven particularly successful in the construction of office and residential buildings. This is mainly due to the fact that masonry has physical advantages over reinforced concrete. With the currently used linear calculation methods, it is not possible to exploit the load bearing capacity of a masonry wall. Therefore non-linear static calculation methods are developed, which should make this possible. In the present work, several of these calculation methods are presented and compared. A macro model, based on the work of Jin Park, will be further developed and generally implemented in the OpenSees software environment to make the model easy to use and shorten the calculation times. Then, in this software environment, calculations are performed on the macro model to verify its effectiveness. With the element it is possible to show the stress state over the wall height, in every joint. This macro model consists of a series of rigid body spring elements, which are connected by springs connected in series. These springs serve to depict the axial, shear and rotational behavior of a masonry wall. Each of these springs is described with its own spring law. These spring laws not only make it possible to determine the stiffness, but also the load capacity and ductility.Masonry is a widespread method of construction to this day and has proven particularly successful in the construction of office and residential buildings. This is mainly due to the fact that masonry has physical advantages over reinforced concrete. With the currently used linear calculation methods, it is not possible to exploit the load bearing capacity of a masonry wall. Therefore non-linear static calculation methods are developed, which should make this possible. In the present work, several of these calculation methods are presented and compared. A macro model, based on the work of Jin Park, will be further developed and generally implemented in the OpenSees software environment to make the model easy to use and shorten the calculation times. Then, in this software environment, calculations are performed on the macro model to verify its effectiveness. With the element it is possible to show the stress state over the wall height, in every joint. This macro model consists of a series of rigid body spring elements, which are connected by springs connected in series. These springs serve to depict the axial, shear and rotational behavior of a masonry wall. Each of these springs is described with its own spring law. These spring laws not only make it possible to determine the stiffness, but also the load capacity and ductility. Keywords: Masonry; modeling; finite elements; macro-element; homogenization; Masonry; modeling; finite elements; macro-element; homogenization Available in digital repository of ČVUT.
Development of a nonlinear macro element for URM walls

Masonry is a widespread method of construction to this day and has proven particularly successful in the construction of office and residential buildings. This is mainly due to the fact that masonry ...

Boesen Niklas; Julian Miles Richter; Klinkel Sven
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Řešení průjezdního úseku silnice I/19 obcí Nezvěstice
Ježková Jaromíra; Daniel Šindelář; Lávic Jiří
2020 -
Náplní diplomové práce je zpracování návrhu na rekonstrukci a úpravu průjezdního úseků silnice I/19 v obci Nezvěstice v Plzeňském kraji. Hlavním cílem projektu je přispět ke zlepšení plynulosti dopravy a bezpečnosti chodců. Navržené řešení ve stupni zjednodušené projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) řeší zklidnění dopravy na vjezdu do obce, úpravu stávajících úrovňových křižovatek, návaznosti průtahu na místní komunikace, dopravu v klidu, zastávky veřejné autobusové dopravy a šířkové uspořádání uličního prostoru vzhledem k pohybu chodců.The aim of this thesis is to prepare a proposal for reconstruction and adjustment of the transition section of road I/19 in the village Nezvěstice in the Pilsen Region. The main objective of the project is to contribute to improving traffic flow and pedestrian safety. The proposed solution in the stage of simplified project documentation for zoning decisions (DÚR) solves traffic calming at the entrance to the municipality, modification of existing level crossings, links to local roads, traffic at rest, public bus stops and width of street space with respect to pedestrian movement. Keywords: dopravní a konstrukční řešení; silnice I. třídy; polohopis a výškopis; místní komunikace; zklidnění dopravy; plynulost dopravy; průsečná křižovatka; okružní křižovatka; styková křižovatka; parkoviště; chodníky; autobusové zastávky; odvodnění; vodorovné a svislé dopravní značení; rozhledové poměry; vlečné křivky; transport and construction solutions; first class roads; planimetry and elevation; local roads; traffic calming; traffic flow; intersection; roundabout; parking; sidewalks; bus stops; drainage; horizontal and vertical traffic signs; viewing conditions; vehicle tracking curves Available in digital repository of ČVUT.
Řešení průjezdního úseku silnice I/19 obcí Nezvěstice

Náplní diplomové práce je zpracování návrhu na rekonstrukci a úpravu průjezdního úseků silnice I/19 v obci Nezvěstice v Plzeňském kraji. Hlavním cílem projektu je přispět ke zlepšení plynulosti ...

Ježková Jaromíra; Daniel Šindelář; Lávic Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases