Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 432898
Published from to

The summer volleyball camp for children of the primary school age
JENČÍKOVÁ, Anna; VYHNÁLKOVÁ, Pavla
2019 - Czech
The main aim of this bachelor thesis is to submit a proposal plan for a mini-volleball camp for the children of younger school age. This thesis consists of two parts - theoretical part and a practical part. In theoretical part it describes the younger school age and its specifities and principles in regard to sports training, bacis volleyball activities, mini-volleyball and its rules, summer camps in context of experiential education and also presents the House of Children a Youth Týniště nad Orlicí. The aim of the practical partis to present a project of minivolleyball campfor younger school children age based on my own experiences and reference studies. Hlavním cílem bakalářské práce je předložit návrh minivolejbalového soustředění pro děti mladšího školního věku. Dílčím cílem teoretické části je na základě studia odborné literatury popsat mladší školní věk, sportovní trénink dětí a jeho zásady, základní herní volejbalové činnosti, minivolejbal a jeho pravidla, letní tábory v kontextu zážitkové pedagogiky a představit Dům dětí a mládeže Týniště nad Orlicí. Cílem praktické části je předložit projekt minivolejbalového soustředění pro děti mladšího školního věku založený na vlastních zkušenostech a studiu odborné literatury. Keywords: Minivolejbal; dítě; mladší školní věk; sportovní trénink; pravidla minivolejbalu; sportovní trénink; volejbalová cvičení; minivolejbalové soustředění; sportovní soustředění; Mini-volleyball; child; children of the primary school age; sport training; rules of minivolleyball; volleyball exercises; mini-volleyball training camp; sport training capm Available in digital repository of UPOL.
The summer volleyball camp for children of the primary school age

The main aim of this bachelor thesis is to submit a proposal plan for a mini-volleball camp for the children of younger school age. This thesis consists of two parts - theoretical part and a practical ...

JENČÍKOVÁ, Anna; VYHNÁLKOVÁ, Pavla
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Utilization the multisenzory room Snoezelen at autism spectrum disorders children and pupils
PLUHAŘOVÁ, Marie; FINKOVÁ, Dita
2019 - Czech
The bachelor thesis " The application of a multisensory Snoezelen room for children with autism spectrum disorders" is dedicated to the use of the therapeutic method Snoezelen in the scope of pedagogical support for children with autism. The thesis consists of theoretical and practical part. The theoretical part specifies autistic spectrum disorders and defines its theoretical bases and etiology. Characterization of individual disorders and description of the diagnostic methods are added. The theoretical part also focuses on the multi-sensory Snoezelen room, while providing a definition and analyzing the main objectives and principles of this method. Furthermore, list of the different types of Snoezelen rooms and the possibilities of using the Snoezelen concept for children with autism are involved in the theoretical part. The practical part contains case studies of two kindergarten children and interprets the results of the research. As a conclusion, a short summary of methodological recommendations for working with children with autism in the multi-sensory Snoezelen room is presented. Bakalářská práce " Využití multismyslové místnosti Snoezelen u dětí a žáků s poruchou autistického spektra" se věnuje problematice využití terapeutické metody Snoezelen v rámci pedagogické podpory dětí s autismem. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část vymezuje poruchy autistického spektra, definuje teoretická východiska a etiologii, charakterizuje jednotlivé poruchy a hovoří o diagnostických metodách. Dále se věnuje multismyslové místnosti Snoezelen, definuje ji, rozebírá hlavní cíle a principy, uvádí jednotlivé typy místností a možnosti využití konceptu Snoezelen u dětí s autismem. Praktická část obsahuje případové studie dvou dětí mateřské školy a interpretuje výsledky uskutečněného výzkumného šetření. V závěru nabízí krátké shrnutí metodických doporučení při práci s dětmi s autismem v multismyslové místnosti Snoezelen. Keywords: poruchy autistického spektra; autismus; diagnostika; Snoezelen; multismyslová místnost; pozorování; autism spectrum disorders; autism; diagnostics; Snoezelen; multi-sensory room Available in digital repository of UPOL.
Utilization the multisenzory room Snoezelen at autism spectrum disorders children and pupils

The bachelor thesis " The application of a multisensory Snoezelen room for children with autism spectrum disorders" is dedicated to the use of the therapeutic method Snoezelen in the scope of ...

PLUHAŘOVÁ, Marie; FINKOVÁ, Dita
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Comparison of workload during friendly and official basketball match
LANDOR, Jan; HŮLKA, Karel
2019 - Czech
The aim of the diploma thesis si to compare the size of a internal workload of players during a frieandly and championship basketball game. The research group contains of 8 players of the basketball team of men Sokol Karviná. Sporttesters by Team Polar2Pro measure heart rate in 3 friendly and 3 championship games. The values of obtained HR are averaged for each type of match and ranked in 1 out of 4 zones of workload according to the max. heart rate percentage. The average value of HR is given for the whole team. The result of the comparasion is finding that players play a championship game with a higher intensity of workload. Cílem diplomové práce je komparace velikosti vnitřního zatížení hráčů během přátelského a mistrovského utkání v basketbalu. Výzkumný soubor je tvořen 8 hráči basketbalového družstva mužů Sokol Karviná. Sporttestery Team Polar2Pro je měřena srdeční frekvence ve 3 přátelských a ve 3 mistrovských utkáních. Získané hodnoty SF jsou pro každý typ utkání zprůměrovány a podle procenta maximální srdeční frekvence zařazeny do 1 ze 4 zón intenzity zatížení. Průměrná hodnota SF je uváděna za celé družstvo. Výsledkem komparace je zjištění, že hráči hrají mistrovské utkání s vyšší intenzitou zatížení. Keywords: basketbal; intenzita zatížení; zóny zatížení; srdeční frekvence; maximální srdeční frekvence; mistrovské utkání; přátelské utkání; Basketball; intensity of workload; zone of workload; heart rate; maximal heart rate; championship match; friendly match; Available in digital repository of UPOL.
Comparison of workload during friendly and official basketball match

The aim of the diploma thesis si to compare the size of a internal workload of players during a frieandly and championship basketball game. The research group contains of 8 players of the basketball ...

LANDOR, Jan; HŮLKA, Karel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Utilization of gas chromatography in milk analysis
SULOVSKÝ, Tomáš; BARTÁK, Petr
2019 - Czech
The aim of this work is to study application of gas chromatography in milk analysis. First, volatile substances responsible for the milk smell were analysed. Substances was captured by SPME fiber and analyse by gas chromatography. Then, utilization of gas chromatography for analysis of milk fat and determination of fatty acids profile was investigated. Last part of the work is focused on quantitative determination of cholesterol and 7-dehydrocholesterol. Cílem této práce je studium možností aplikace plynové chromatografie při analýze mléka. Nejprve byly analyzovány látky obsažené v jeho vůni. Látky byly zachyceny na SPME vlákno a následně analyzovány plynovou chromatografii. Dále byly zkoumány možnosti použití plynové chromatografie v analýze tukových složek mléka. Bylo vyšetřováno, jaké mastné kyseliny jsou v mléce obsaženy. Poslední část práce se zaměřuje na kvantitativní stanovení cholesterolu a 7-dehydrocholesterolu. Keywords: mléko; GC; GC/MS; 7-dehydrocholesterol; cholesterol; mastné kyseliny; extrakce tukových složek; SPME.; milk; GC; GC/MS; 7-dehydrocholesterol; cholesterol; fatty acids; extraction of fatt components; SPME. Available in digital repository of UPOL.
Utilization of gas chromatography in milk analysis

The aim of this work is to study application of gas chromatography in milk analysis. First, volatile substances responsible for the milk smell were analysed. Substances was captured by SPME fiber and ...

SULOVSKÝ, Tomáš; BARTÁK, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Analysis of banking fees
KUBISOVÁ, Nikola; STOKLASA, Jan
2019 - Czech
This bachelor thesis analyses the bank fees associated with current account in Czech republic. In the theoretical part of the thesis is briefly described the banking sector in the Czech republic, the important concrete terms are explained and as well the importance of bank charges. The thesis also includes a description of selected bank charges. In the practical part, the thesis deals with the division into 4 groups of clients and with the determination of the most advantageous current account for each of these groups, using analyzes of 9 selected banks. Tato bakalářská práce se zabývá analýzou bankovních poplatků spojených s běžným účtem v České republice. V teoretické části práce je krátce popsaný bankovní sektor v České republice, jsou vysvětleny důležité konkrétní pojmy a také význam bankovních poplatků. Práce obsahuje i popis jednotlivých vybraných bankovních poplatků. V praktické části se práce zabývá rozdělením na 4 skupiny klientů a stanovením nejvýhodnějšího běžného účtu pro každou ze skupin, a to za pomocí analýz 9 vybraných bank. Keywords: banka; bankovní poplatek; běžný účet; klient; bank; bank fee; current account; client Available in digital repository of UPOL.
Analysis of banking fees

This bachelor thesis analyses the bank fees associated with current account in Czech republic. In the theoretical part of the thesis is briefly described the banking sector in the Czech republic, the ...

KUBISOVÁ, Nikola; STOKLASA, Jan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Family finances from the point of view of mothers who look after children
STUDENÍKOVÁ, Iveta; OPLETALOVÁ, Alena
2019 - Czech
The Bachelor thesis is focused on family finances from the perspective of mothers, who take after a child at home. The theoretical part defines the area of financial education, financial literacy, and household economy, which is a key element in making family budget. There is also described an overview of financial products, which are used by mothers, who take care of the child. The last chapter focuses on incomes of mothers with the child. The practical part describes the preparation, realization, and results of the research. The main aim of the research was determine and analyse how mothers taking care of the child approach to the issues of family financial security and how they handle with family finances. Bakalářská práce je zaměřena na rodinné finance z pohledu matek pečujících o dítě v domácnosti. V teoretické části je vymezena oblast finančního vzdělávání, finanční gramotnosti a také hospodaření domácnosti, pro které je sestavování rodinného rozpočtu stěžejní. Následně je vymezen přehled finančních produktů, jež využívají matky pečující o dítě v domácnosti. Poslední kapitola je věnovaná příjmům cílové skupiny, tedy matkám pečujících o dítě v domácnosti. Praktická část popisuje přípravu, realizaci a výsledky výzkumného šetření, jehož cílem je zjistit a analyzovat, jak matky pečující o dítě v domácnosti přistupují k otázkám finančního zabezpečení rodiny a jak nakládají s rodinnými financemi. Keywords: Finanční vzdělávání; finanční gramotnost; finanční produkty; hospodaření domácnosti; matky pečující o dítě v domácnosti.; Financial education; financial literacy; financial products; household economy; mothers who look after children. Available in digital repository of UPOL.
Family finances from the point of view of mothers who look after children

The Bachelor thesis is focused on family finances from the perspective of mothers, who take after a child at home. The theoretical part defines the area of financial education, financial literacy, and ...

STUDENÍKOVÁ, Iveta; OPLETALOVÁ, Alena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Competence of a senior executive for his position and leadership of people with a focus on primary school heads
KOLÍNKOVÁ, Andrea; OPLETALOVÁ, Alena
2019 - Czech
The bachelor thesis deals with the competencies of a senior executive for his position and leadership, more specifically it focuses on the headmasters of primary schools. The theoretical part defines the pedagogical worker, management in education, education of leading pedagogical staff and possible competence models for leading pedagogical staff. The practical part verifies the usage of the already created competency model for the headteachers of primary schools in the work of the headteacher. Bakalářská práce se zabývá kompetencemi vedoucího pracovníka pro svou funkci a vedení lidí, konkrétněji se zaměřuje na ředitele základních škol. Teoretická část vymezuje pedagogického pracovníka, management ve školství, vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků a možné kompetenční modely pro vedoucí pedagogické pracovníky. V praktické části je ověřováno využití již vytvořeného kompetenčního modelu pro ředitele základních škol v práci vedoucího pedagogického pracovníka. Keywords: Vedoucí pedagogický pracovník; management ve školství; vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků; kompetence; kompetenční modely; Leading teacher; management in education; education of teaching staff; competence; competency models Available in digital repository of UPOL.
Competence of a senior executive for his position and leadership of people with a focus on primary school heads

The bachelor thesis deals with the competencies of a senior executive for his position and leadership, more specifically it focuses on the headmasters of primary schools. The theoretical part defines ...

KOLÍNKOVÁ, Andrea; OPLETALOVÁ, Alena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Creation of therapeutic material for people with aphasia
NĚMCOVÁ, Lenka; KYTNAROVÁ, Lucie
2019 - Czech
This theses is focused on creation of an theraupeutic materiál for people with aphasia, specifically the understanding and production of sentences. The theses is divided into two parts, which are theoretical part and the practical part. The theoretical part describes terminology of aphasia and their clasifications, language deficits, sentence therapy. A great deal of attention is paid to the link between linguistic and rehabilitation NKS, the last theoretical part mentions sentence terms, which are included in sentence in practical part. Practical part describes process of the creation of therapeutic materiál, included description and examples. Diplomová práce se zaměřuje na tvorbu terapeutického materiálu pro osoby s afázií, konkrétně na porozumění a produkci vět. Práce je rozčleněna na dvě části: teoretickou a praktickou. Kapitoly teoretické části se věnují terminologii afázie a jejím klasifikacím, jazykovým deficitům, terapii afázie na úrovni vět. Pozornost je také spojení mezi lingvistikou a rehabilitací NKS, poslední část zmiňuje větné členy, které jsou obsaženy ve větách praktické části. Praktická část se věnuje procesu tvorby terapeutického materiálu, včetně jeho popisu a ukázek. Keywords: Afázie; tvorba materiálu; terapie na úrovni vět; logopedická intervence; Aphasia; creation of materiál; sentence therapy; speech and language intervention Available in digital repository of UPOL.
Creation of therapeutic material for people with aphasia

This theses is focused on creation of an theraupeutic materiál for people with aphasia, specifically the understanding and production of sentences. The theses is divided into two parts, which are ...

NĚMCOVÁ, Lenka; KYTNAROVÁ, Lucie
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Music therapy for children with intellectual disability at special primary school
MIKOVÁ, Renáta; PASTIERIKOVÁ, Lucia
2019 - Czech
The theoretical part of the diploma thesis characterizes the mental disability, defines the term, then focuses on the development of individual terms related to this issue. It presents the classification, etiology and psychological peculiarities of people with intellectual disabilities. The next part deals with the possibilities of education of children according to the degree of disability based on the framework educational programs and also the characteristics of the educational area Music Education, which is part of the framework educational program. It deals with the concepts of education, institutions where education of children with mental disabilities or compulsory school attendance is possible. The last chapter of the theoretical part of the thesis deals with the influence of music therapy on children with mental disabilities. It presents the music therapy process, its goal, methods and forms, and from the approaches it deals with holistic music therapy by the method of Lubomír Holzer. The last part defines the effect of music on the human body. The practical part of the thesis deals with the influence of music therapy on children with mental disabilities. There is a sample selection and methods used in the research. The research part deals with detailed expert analysis of case studies and deliberate observation, where the author of the thesis aimed to find out whether the use of Holistic Music Therapy by the method of Lubomír Holzer affects individuals with intellectual disabilities. Teoretická část diplomové práce charakterizuje mentální postižení, dále vymezuje daný pojem a zaměřuje se na vývoj jednotlivých pojmů vztahující se k této problematice. Uvádí klasifikaci, etiologii a psychické zvláštnosti osob s mentálním postižením. V další části se věnuje možnostem vzdělávání dětí dle stupně postižení na základě rámcových vzdělávacích programů a rovněž charakteristikou vzdělávací oblasti Hudební výchova, jež je součástí rámcového vzdělávacího programu. Zabývá se pojmy edukace, instituce, ve kterých je možno vzdělávání dětí s mentálním postižením či plněním povinné školní docházky. Poslední kapitola teoretické části diplomové práce se věnuje vlivu muzikoterapie na žáky s mentálním postižením. Představuje muzikoterapeutický proces, jeho cíl, metody a formy a z přístupů se věnuje celostní muzikoterapii metodou Lubomíra Holzera. Poslední část vymezuje působení hudby na lidské tělo. Praktická část diplomové práce se věnuje vlivu muzikoterapie na žáky s mentálním postižením. Je zde popsán výběr vzorku a metod, které byly při výzkumném šetření užity. Výzkumná část se věnuje podrobné odborné analýze případových studií a záměrnému pozorování, kde si autorka práce kladla za cíl zjistit, zda má užití Celostní muzikoterapie metodou Lubomíra Holzera vliv na jedince s mentálním postižením. Keywords: Mentální postižení; vzdělávání; muzikoterapie; hudba; Celostní muzikoterapie; metoda CMLH; hudební nástroje; pozorování; případová studie; Mental disability; education; music therapy; music; holistic music therapy; method CMLH; musical instruments; observation; case study Available in digital repository of UPOL.
Music therapy for children with intellectual disability at special primary school

The theoretical part of the diploma thesis characterizes the mental disability, defines the term, then focuses on the development of individual terms related to this issue. It presents the ...

MIKOVÁ, Renáta; PASTIERIKOVÁ, Lucia
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Criminality of children and youth
SUCHOMELOVÁ, Ivana; PITNEROVÁ, Dagmar
2019 - Czech
The bachelors thesis is dedicated to questions of socio- pathological phenomena in children. It describes typology and causes pathological phenomena. It deals with child crime preventin division and prevention organizations. The objektiveof the crime in the Pardubice region and to subsequently by means of appropriate examination to explore couses of working with children with risky behavior through a research. Bakalářská práce je věnována problematice sociálně patologických jevů u dětí. Popisuje typologii a příčiny patologických jevů. Zabývá se prevencí kriminality dětí, dělením a organizacemi, které se prevencí kriminality zabývají. Cílem práce je specifikovat kriminalitu dětí v Pardubickém kraji a prostřednictvím výzkumného šetření zkoumat úskalí práce s dětmi s rizikovým chováním. Keywords: Kriminalita; dítě; mladistvý; sociálně patologické jevy; rizikové chování; příčiny; prevence;; Crime; children; youth; behavior risky; preventing; socio pathological phenomena; Available in digital repository of UPOL.
Criminality of children and youth

The bachelors thesis is dedicated to questions of socio- pathological phenomena in children. It describes typology and causes pathological phenomena. It deals with child crime preventin division and ...

SUCHOMELOVÁ, Ivana; PITNEROVÁ, Dagmar
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases