Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 427116
Published from to

The study of the mechanisms and kinetics of degradation of selected pollutants from water using iron-based materials
KOLAŘÍK, Jan; ZBOŘIL, Radek; ZBOŘIL, Radek
2019 - Czech
Pollution of the environment has become a phenomenon of modern times. Contamination of groundwater and surface water are considered as the most hazardous issues. Due to human activities, water in many locations across the Earth is contaminated with various pollutants including pharmaceuticals, fertilizers, heavy metals, arsenic and radionuclides. Finding a suitable method to remove a wide range of pollutants is a challenge for many scientists. Among all purification technologies based on physicochemical processes, sorption has played an important role. Many materials have been tested as sorbents. Iron and its compounds exhibit a high potential regarding its environmentally friendly nature and its high efficiency to remove a broad scale of pollutants. In this work, materials based on high-valent iron (ferrates) and nanoparticles of zero-valent iron (nZVI), i.e. materials combining oxidation-reduction processes with sorption, were studied. Efficiency and mechanism of removal of arsenites and arsenates, heavy metals and phosphates were described and assessed using these advanced materials. Znečištění životního prostředí se stalo fenoménem moderní doby. Mezi nejnebezpečnější patří kontaminace podzemní a povrchové vody. Díky lidské činnosti je na mnoha lokalitách po celé Zemi voda kontaminovaná například léčivy, hnojivy, těžkými kovy a radionuklidy. Nalézt vhodnou metodu k odstranění široké škály polutantů je výzva pro mnohé vědce. Mezi všemi technologiemi čištění založených na fyzikálně chemických procesech získala sorpce významnou roli. Mnoho materiálů bylo testováno jako sorbenty. Železo a jeho sloučeniny se ukázaly být vhodnou cestou díky nízké toxicitě k životnímu prostředí a vysoké účinnosti pro odstranění mnoha polutantů. V této práci byly testovány železany (K2FeO4)a nanočástice nulamocného železa (nZVI), tedy materiály kombinující oxidačně-redukční procesy se sorpcí. Byla popsána účinnost a mechanismus odstranění arsenitanů a arseničnanů, těžkých kovů a fosforečnanů pomocí těchto materiálů. Keywords: nulamocné železo; železany; arsen; těžké kovy; fosforečnany; čištění vod; reakční mechanismy; redukce; oxidace; sorpce; zero-valent iron; ferrates(VI); arsenic; heavy metals; phosphates; water treatment; reaction mechanisms; reduction; oxidation; sorption Available in digital repository of UPOL.
The study of the mechanisms and kinetics of degradation of selected pollutants from water using iron-based materials

Pollution of the environment has become a phenomenon of modern times. Contamination of groundwater and surface water are considered as the most hazardous issues. Due to human activities, water in ...

KOLAŘÍK, Jan; ZBOŘIL, Radek; ZBOŘIL, Radek
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Výzkum přesnosti pětiosých frézovacích center
Bach Pavel; Morávek Martin; Kolíbal Zdeněk
2019 - Czech
Předložená disertační práce se zabývá výzkumem přesnosti pětiosých frézovacích strojů. Na základě provedené rešerše současného stavu řešené problematiky jsou vytyčeny cíle disertační práce. V rámci vytyčených cílů je navržena metoda pro rychlé a efektivní měření volumetrické přesnosti pracovního prostoru malých a středně velkých pětiosých frézovacích strojů. Metoda je navržena s ohledem na využitelnost měření při teplotně neustálených stavech. Navržená metoda je aplikována při měření volumetrické přesnosti pracovního prostoru vybraného pětiosého frézovacího stroje. Na základě získaných výsledků z realizovaných měření je identifikována míra zjednodušení v případě konvenčního přístupu měření tepelného chování OS dle standardu ISO 230-3. Rovněž je diskutována praktická využitelnost navržené metody. Předložená disertační práce se dále zabývá návrhem postupu pro rychlé proměření a následné vyhodnocení souboru základních geometrických odchylek pětiosých frézovacích strojů. Navržený postup je experimentálně ověřen na dvojici pětiosých frézovacích strojů. Výsledky získané pomocí navrženého postupu jsou verifikovány porovnáním s výsledky měření a vyhodnocení získanými na základě uplatnění konvenčních metod měření.The presented doctoral thesis deals with the research of accuracy of five-axis milling machines. Based on the research of the current state of the art, the goals of the doctoral thesis are set out. Within the outlined goals, a method for fast and effective measurement of the volumetric accuracy of the whole working space of small and medium-sized five-axis milling machines is proposed. The method is designed with regard to the usability of measurements in temperature nonstable states. The proposed method is applied on the measuring the volumetric errors of the whole working space of the selected five-axis milling machine. Based on the results obtained from the realized measurements, a simplification rate is identified in the case of a conventional approach to measuring the thermal behaviour of the machine tool according to the ISO 230-3 standard. The practical applicability of the proposed method is also discussed. The presented doctoral thesis also deals with the design of a procedure for fast measurement and evaluation of the set of basic geometric errors of the five-axis milling machines. The designed procedure is experimentally verified on a pair of five-axis milling machines. The results obtained using the designed procedure are verified by comparing with the measurement and evaluation of results obtained using conventional measurement methods. Keywords: geometrická odchylka,volumetrická chyba,teplotní chyba,obráběcí stroj,přesnost; geometric error,volumetric error,thermal error,machine tool,accuracy Available in digital repository of ČVUT.
Výzkum přesnosti pětiosých frézovacích center

Předložená disertační práce se zabývá výzkumem přesnosti pětiosých frézovacích strojů. Na základě provedené rešerše současného stavu řešené problematiky jsou vytyčeny cíle disertační práce. V rámci ...

Bach Pavel; Morávek Martin; Kolíbal Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Samobuzené kmitání v obráběcích strojích
Bach Pavel; Drobílek Jiří; Skalla Jan
2019 - Czech
Tato disertační práce se zabývá problematikou predikce meze stability samobuzeného kmitání v obráběcích strojích. Práce se zaměřuje na dynamickou sílu řezného procesu, protože znalost jejích vlastností a chování je velmi důležitá pro správné určení meze stability. K identifikaci dynamické síly je využita nová rozšířená metoda řízeného rozkmitávání nože. V úvodní části práce je prezentován přehled současného stavu znalostí o dynamickém řezném procesu. V následující části je proveden návrh rozšířené metody, která umožňuje měřit a analyzovat chování dynamického řezného procesu. V experimentální části práce je prezentováno využití navržené metody pro identifikaci dynamických sil při nízkých řezných rychlostech. Získané poznatky jsou aplikovány při návrhu přesnějšího modelu dynamické řezné síly. Nový model je použit pro výpočet meze stability a výsledky jsou porovnány s experimentálně zjištěnou mezí stability. V závěru práce je diskutován a vyhodnocen přínos nové metody pro zlepšení predikce meze stability obrábění.This thesis deals with problematic of stability limit prediction of self-excited vibration in machine tools. This work is aimed on dynamic force of cutting process, because knowledge of its properties and behaviour is crucial for correct determination of stability limit. For identification of dynamic cutting force is used new extended method using controled exciting of cutting tool. The introduction part of thesis presents overview of current state of knowledges about dynamic cutting process. The following part includes proposal of extended method, which will allow to measure and analyse behaviour of this dynamic process. In the experimental part of thesis is presented use of proposed method for identification dynamic forces in lower cutting speeds. Obtained knowledge are then applicated in design more accurate model of dynamic cutting force. New model is used for computation of stability limit and results are compared with real stability limit. Benefits of applying new method for improving of stability limit prediction are discussed and evaluated in the conclusion. Keywords: identifikační metoda dynamické síly řezného procesu,meze stability,model dynamické síly řezného procesu; dynamic cutting force identification method,chatter,stability limit,model of dynamic cutting force Available in digital repository of ČVUT.
Samobuzené kmitání v obráběcích strojích

Tato disertační práce se zabývá problematikou predikce meze stability samobuzeného kmitání v obráběcích strojích. Práce se zaměřuje na dynamickou sílu řezného procesu, protože znalost jejích ...

Bach Pavel; Drobílek Jiří; Skalla Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Employee representatives in labour relationships
ŠKAŘUPOVÁ, Tereza; PODRAZIL, Petr; TINTĚRA, Tomáš
2019 - Czech
This thesis deals with the issue of worker´s representatives in labor law relations. It especially focuses on the most important worker´s representatives, the trade unions. The thesis also describes Czech legislation and analyses it´s possible problematic areas. The first chapter is introductory as it describes labor law relations. The second chapter focuses on trade unions, as the most important worker´s representatives. This chapter deals with their typical features, creation, activities, rights and demise. Also, typical issues connected with trade unions, including purposeful establishing of trade unions and secret trade unions, are addressed in this chapter. The third chapter is subdivided intro three parts. The first part deals with works council. The second part exemines the role of representative for the safety and health at work, The third part of this chapter brings their comparison including comparison with the trade unions. In the second and third chapter problematic areas of legislation are highlighted and their possible solution de lege ferenda is proposed in the conclusion of this thesis. Práce se zabývá problematikou zástupců zaměstnanců v pracovněprávních vztazích. Zejména se zaměřuje na odborové organizace, jakožto nejdůležitějšího zástupce zaměstnavatelů. Vyhodnocuje, zda právní úprava v českém právním řádu netrpí nedostatky. První kapitola je pojata jako úvod do problematiky, neboť popisuje pracovněprávní vztahy. Druhá kapitola se zaměřuje na odborové organizace, které jsou nejdůležitějším zástupcem zaměstnanců. Zabývá se jejich typickými znaky, vznikem, působením u zaměstnavatele, jejich právy a zánikem. Také jsou řešeny některé aktuální otázky, mezi které patří účelové zakládání odborových organizací a tajné odbory. Třetí kapitola se člení na tři části, kde rozebírá další zástupce zaměstnanců. V první části se zabývá radou zaměstnanců. V druhé části se zabývá zástupcem pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Třetí část této kapitoly obsahuje jejich srovnání, včetně srovnání s odborovými organizacemi. Práce v druhé a v třetí kapitole upozorňuje na některé nedostatky právní úpravy zástupců zaměstnanců, jejichž možné řešení de lege ferenda je navrhováno v závěru této práce. Keywords: zástupci zaměstnanců; odborová organizace; rada zaměstnanců; zástupce pro BOZP; evropská rada zaměstnanců; zamstnavatel; zaměstnanec; informování; projednání; worker´s representatives; trade union; works council; representative for the safety and health at work; European Works Council; employer; employee; information; consultation Available in digital repository of UPOL.
Employee representatives in labour relationships

This thesis deals with the issue of worker´s representatives in labor law relations. It especially focuses on the most important worker´s representatives, the trade unions. The thesis also describes ...

ŠKAŘUPOVÁ, Tereza; PODRAZIL, Petr; TINTĚRA, Tomáš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

General data protection regulation (GDPR) and its selected problems
KOTRBA, Jan; STEHLÍK, Václav; PETR, Michal
2019 - Czech
The GDPR was one of the main topics of legal science in 2018. The ongoing digitization of our society raised the need to unify the protection of personal data at EU level. The work briefly focuses on historical development, furthermore deals with the rights and obligations of public authorities as controller and processor. The penultimate topic is the Data Protection Officer. The thesis focuses on the reasons for the establishment of this institute and the appointment of an officer with the public authorities. The work also addresses the transfer of personal data abroad (third world countries). GDPR bylo v roce 2018 jedním z hlavních témat právní vědy. Průběžnou digitalizací naší společnosti vyvstala potřeba unifikace ochrany osobních údajů na úrovni EU. Práce se stručně zaměřuje na historický vývoj, dále řeší práva a povinnosti, které mají orgány veřejné moci jako správce a zpracovatel. Předposledním tématem je pověřenec pro ochranu osobních údajů, práce se zaměřuje na důvody zavedení tohoto institutu a jmenování pověřence u orgánů veřejné moci. Práce také řeší předávání osobních údajů do zahraničí. Keywords: GDPR; správce; pověřenec pro ochranu osobních údajů; zpracovatel; GDPR; controller; data protection officer; processor Available in digital repository of UPOL.
General data protection regulation (GDPR) and its selected problems

The GDPR was one of the main topics of legal science in 2018. The ongoing digitization of our society raised the need to unify the protection of personal data at EU level. The work briefly focuses on ...

KOTRBA, Jan; STEHLÍK, Václav; PETR, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

The effect of total knee replacement on the kinematics of walking
ZÁLEŠÁKOVÁ, Veronika; LEHNERTOVÁ, Michaela
2019 - Czech
Knee arthritis is limiting for patients in performing of regular daily activities. In case of conservative treatment failure, a total knee replacement is another possible solution to relieve both pain and stiffness of the knee, particularly in the high degree of joint involvement. The aim of this work is to evaluate the effect of total knee joint endoprosthesis on the kinematics of walking and compare it to the pre-operation condition. The research file consisted of 8 probands, namely 7 women and 1 man, while the average age of all probands was 66.25 ? 4.63 years. For these probands, the medial osteoarthritis of the knee joint grade II and III was diagnosed using the X-ray according to Kellgren and Lawrence. The Wilcoxon signed-rank test was used for comparison of obtained values of kinematic parameters. For hypothesis testing, the level of statistical significance was determined at = 0.05. A statistically significant difference (p = 0.02) was found in the single limb stance of the step in time-space parameters in all groups. In the same group, a statistically significant difference was also found in the double limb stance (p = 0.03). The support stance was prolonged for time-space parameters of both these tests. When measuring the angle parameters, statistically significant values were reported in ankle joint at the maximum plantar flexion at the end of the standing phase (p = 0.05), for the entire range of motion in the sagittal plane (p = 0.05) in all groups again. At the non-operated limb, in the ankle joint at maximum plantar flexion at the end of the standing phase (p = 0.04). In the angular parameters, there was also a statistically significant increase in the overall range of motion in the sagittal plane in the ankle joint (p = 0.02) in all groups. At the non-operated limb, the range of maximum plantar flexion at the end of the standing phase (p = 0.03) in the ankle joint has increased significantly. The knee joint showed an increased overall range of motion in the sagittal plane (p = 0.05) and depression of the pelvis in the swinging stance of walking (p = 0.03). The total knee joint endoprosthesis significantly influenced angular parameters on the non-operated lower limb and angular walking parameters in total in our research. Statistically significant values were found for time-space parameters in walking generally. Gonartróza je limitující pro pacienty při vykonávání běžných denních aktivit. V případě neúspěchu konzervativní léčby je dalším možným řešením jak pacientům, zvláště ve vysokém stupni postižení kloubu, ulevit od bolesti a ztuhlosti kolene, chirurgické řešení pomocí totální endoprotézy. Cílem této práce bylo zhodnotit vliv totální endoprotézy kolenního kloubu na kinematiku chůze a srovnat jej se stavem před operací. Výzkumný soubor tvořilo celkem 8 probandů, 7 žen a 1 muž, průměrný věk všech probandů byl 66,25?4,63 let. U těchto probandů byla diagnostikována mediální gonartróza II. až III. st. stupně podle RTG dle Kellgrena a Lawrence. K porovnání získaných hodnot kinematických parametrů byl použit Wilcoxonův párový test a znaménkový test. Pro testování hypotéz byla stanovena hladina statistické významnosti = 0,05. Statisticky významný rozdíl (p=0,02) byl nalezen při jednooporové fázi kroku u časoprostorových parametrů obou končetin celkově. Ve stejné skupině byl také zjištěn statisticky významný rozdíl u fáze dvojí opory (p=0,03). U časoprostorových parametrů obou těchto testů byla prodloužena doba opory. Při měření úhlových parametrů vyšly statisticky významné hodnoty v hlezenním kloubu u maximální plantární flexe na konci stojné fáze (p=0,05), u celkového rozsahu pohybu v sagitální rovině (p=0,05) opět u všech skupin. Na neoperované končetině v hlezenním kloubu při maximální plantární flexi na konci stojné fáze (p=0,04). V úhlových parametrech bylo také statisticky významné zvětšení celkového rozsahu pohybu v sagitální rovině v hlezenním kloubu (p=0,02) u obou končetin dohromady. U neoperované končetiny se statisticky významně zvětšil rozsah maximální plantární flexe na konci stojné fáze (p=0,03) v hlezenním kloubu, v kolenním kloubu se zvětšil celkový rozsah pohybu v sagitální rovině (p=0,05) a deprese pánve ve švihové fázi chůze (p=0,03). Totální endoprotéza kolenního kloubu v našem výzkumu statisticky významně ovlivnila úhlové parametry na neoperované dolní končetině. Dále byly statisticky významné hodnoty zjištěny pro úhlové a časoprostorové parametry při chůzi celkově. Keywords: Totální endoprotéza; kolenní kloub; kinematika; kinematická analýza; Total knee replacement; knee joint; kinematics; kinematic analysis Available in digital repository of UPOL.
The effect of total knee replacement on the kinematics of walking

Knee arthritis is limiting for patients in performing of regular daily activities. In case of conservative treatment failure, a total knee replacement is another possible solution to relieve both pain ...

ZÁLEŠÁKOVÁ, Veronika; LEHNERTOVÁ, Michaela
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Online store
FICNER, Zdeněk; VEČERKA, Arnošt
2019 - Czech
This thesis deals with the issue of internet shop, from design of the application structure to itself solution in Nette framework. Framework based on PHP language. Internet shop use MySQL database system for save necessary gures. Tato práce se zabývá problematikou internetového obchodu, od navržení struktury aplikace až po samotné řešení ve frameworku Nette. Samotný framework je postaven na jazyce PHP. Internetový obchod využívá databázový systém MySQL pro uložení potřebných údajů. Keywords: Internetový obchod; dámské šaty; webová aplikace; struktura aplikace; Internet shop; women's dress; web application; application structure Available in digital repository of UPOL.
Online store

This thesis deals with the issue of internet shop, from design of the application structure to itself solution in Nette framework. Framework based on PHP language. Internet shop use MySQL database ...

FICNER, Zdeněk; VEČERKA, Arnošt
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Iterated prisoner's dilemma
KRAKOVSKÁ, Hana; HOLEČEK, Pavel; BOHANESOVÁ, Eva
2019 - Czech
This thesis deals with the topic of the iterated prisoner's dilemma - a problem coming out of the area of game theory. The thesis is divided into two main parts - - theoretical and practical. Firstly, the theoretical part will introduce a reader to the problems of the prisoner's dilemma. Subsequently, the iterated prisoner's dilemma will be introduced. The practical part of the thesis is based on real data gathered from a tournament, which had been organized by author of this thesis at the Faculty of Science, Palacky University in Olomouc. The aim of this tournament was to observe behavior of the players who were not programmed algorithms but students themselves. Also, relations of our tournament and Robert Axelrod's tournament were contemplated. We concentrated on methods for classification of players as well as on analysis of game process. These designed methods were tested on real data gathered during the tournament. Tato práce se zabývá opakovaným vězňovým dilematem, problémem z oblasti teorie her. Je rozčleněná do dvou hlavních částí, teoretické a praktické. Teoretická část uvede čtenáře nejdříve do problematiky vězňova dilematu jednokolového a následně opakovaného. Představí nejznámější strategie a turnaje opakovaného vězňova dilematu. Část praktická vychází z reálných dat získaných z turnaje, který byl zorganizován autorkou práce na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Cílem turnaje bylo sledovat jak chování hráčů, kterými nebyly naprogramované algoritmy, nýbrž studenti, tak i souvislosti mezi naším turnajem a turnajem Roberta Axelroda, amerického vědce, který s těmito turnaji začal. Využito bylo metod pro klasifikaci hráčů a analýzu průběhu hry. Tyto navržené metody byly otestovány na reálných datech získaných během turnaje. Keywords: vězňovo dilema; opakované vězňovo dilema; teorie her; strategie; hráči; výplatní matice; rovnovážný bod; optimum; turnaj; prisoner's dilemma; iterated prisoner's dilemma; game theory; strategy; players; payoff matrix; Nash equilibrium; optimum; tournament Available in digital repository of UPOL.
Iterated prisoner's dilemma

This thesis deals with the topic of the iterated prisoner's dilemma - a problem coming out of the area of game theory. The thesis is divided into two main parts - - theoretical and practical. ...

KRAKOVSKÁ, Hana; HOLEČEK, Pavel; BOHANESOVÁ, Eva
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Whistleblowing and legislation of whistleblowing
FIALOVÁ, Eliška; PODRAZIL, Petr; TINTĚRA, Tomáš
2019 - Czech
The presented diploma thesis deals with the currently hot issue of whistleblowing and the protection of whistle-blowers. Emphasis is put on informing the reader about whistleblowing itself, its history and meaning. In addition, the thesis relates this issue to the loyalty of employee, the freedom of speech and the public interest in reporting anti-social behaviour. Furthermore, the thesis sets forth the international obligations of the Czech Republic in this area and outlines the development of the case law of the European Court of Human Rights. Through the analysis of the current legislation, the diploma thesis gives an answer to the question whether the existing legal regulation of the protection of whistle-blowers is sufficient or whether special legal regulations should be introduced. The diploma thesis consists of analysis, comparison and evaluation of legislative proposals. For the sake of completeness, one chapter is devoted to the UK legislation, which is generally perceived as one of the most successful and most effective. Lastly, suggestions for legislative solutions are outlined. Předkládaná diplomová práce pojednává o vysoce aktuální problematice whistleblowingu a ochraně whistleblowerů. Důraz je kladen především na seznámení čtenáře s pojmem whistleblowingu, s jeho historií a významem. Dále se diplomová práce snaží o zasazení této problematiky obecně do souvislostí s loajalitou zaměstnance, svobodou projevu a veřejným zájmem na oznamovaní protispolečenského jednání. Vymezeny jsou dále mezinárodních závazky ČR v oblasti whistleblowingu a je nastíněn vývoj rozhodovací praxe ESLP v této problematice. Prostřednictvím analýzy současného právního stavu diplomová práce podává odpověď na otázku, zda je stávající právní úprava pro ochranu whistleblowerů dostačující a zda je vůbec speciální právní úpravy zapotřebí. Diplomová práce obsahuje analýzu a komparaci jednotlivých legislativních návrhů a jejich hodnocení. Pro úplnost je jedna kapitola věnována právní úpravě whistleblowingu v UK, která je obecně ve srovnání s právními úpravami jiných států vnímána jako jedna z nejzdařilejších a nejefektivnějších. Na závěr jsou předeslány úvahy nad možným efektivním řešením problematiky whistleblowingu v právním řádu ČR. Keywords: Whistleblowing; Ochrana oznamovatele; Whistleblowing; protection of whistleblower Available in digital repository of UPOL.
Whistleblowing and legislation of whistleblowing

The presented diploma thesis deals with the currently hot issue of whistleblowing and the protection of whistle-blowers. Emphasis is put on informing the reader about whistleblowing itself, its ...

FIALOVÁ, Eliška; PODRAZIL, Petr; TINTĚRA, Tomáš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Simultaneity of functions in business organisations
FIALKOVÁ, Dobromila; PODRAZIL, Petr; ČERNÝ, Michal
2019 - Czech
This diploma thesis deals with the coexistence of functions of statutory bodies and employment relationships in business organisations, namely in capital companies, i.e. limited liability companies and joint-stock companies, because in these types of business companies the coexistence of functions is most frequent. The thesis deals with simultaneity of functions in the legal regulation of the Czech Republic. The aim of this thesis is to provide a comprehensive overview of the evolution of the simultaneity of functions, to analyse the current situation and its further possible evolution, especially to answer the question whether the concurrent functions are currently admissible and, if so, under what conditions. The partial aim of this diploma thesis is to analyse the reasons for the occurrence of the phenomenon of simultaneity of functions. The first chapter defines the basic concepts and basic differences between the performance of the dependent work and the performance of the function of the statutory body. The second chapter is devoted to historical development. The third chapter deals with current jurisprudence and its direction. The last chapter analyses the current situation and the conclusions resulting from the recent cases. In the last chapter the author expresses her opinion on the new direction of the simultaneity of functions. The author focuses on the consequences and draws attention to the problematic aspects of enabling the choice of the Labor Code regime for the executive service agreement. Tato diplomová práce se zabývá souběhy funkcí statutárních orgánů a pracovních poměrů v obchodních korporacích, a to v kapitálových obchodních korporacích, tj. společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti, neboť právě v těchto druzích obchodních korporací se souběhy funkcí vyskytují nejčastěji. V práci jsou řešeny souběhy v právní úpravě České republiky. Cílem této práce je poskytnout komplexní přehled o vývoji souběhů funkcí, analyzovat aktuální situaci a její další možný vývoj, zejména odpovědět na otázku, zda jsou souběhy aktuálně přípustné a pokud ano, za jakých podmínek. Dílčím cílem je analyzování důvodů vzniku fenoménu souběhů funkcí. V první kapitole jsou vymezeny základní pojmy a základní rozdíly mezi výkonem závislé práce a výkonem funkce statutárního orgánu. Druhá kapitola je věnována historickému vývoji. Ve třetí kapitole je řešena aktuální judikatura a její směřování. V poslední kapitole je analyzována aktuální situace a závěry vyplývající z nejnovější judikatury. V poslední kapitole autorka vyslovuje svá stanoviska k novému směřování souběhů funkcí. Autorka se zaměřuje zejména na důsledky a upozorňuje na problematické aspekty umožnění volby režimu zákoníku práce pro smlouvu o výkonu funkce. Keywords: Souběh funkcí; obchodní korporace; kapitálové korporace; statutární orgán; působnost statutárního orgánu; obchodní vedení; delegace obchodního vedení; pracovněprávní vztah; vedoucí zaměstnanec; zákoník práce; zákon o obchodních korporacích; občanský zákoník; obchodní zákoník; Simultaneity of functions; business organisations; capital companies; statutory body; scope of statutory body; business management; employment relationships; manager employee; Labour Code; Business Corporations Act; Civil Code; Commercial Code Available in digital repository of UPOL.
Simultaneity of functions in business organisations

This diploma thesis deals with the coexistence of functions of statutory bodies and employment relationships in business organisations, namely in capital companies, i.e. limited liability companies ...

FIALKOVÁ, Dobromila; PODRAZIL, Petr; ČERNÝ, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases