Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 448446
Published from to

Feminist Legal Theory
Kvasová, Michaela; Wintr, Jan
2020 - Czech
v českém jazyce Feministická právní teorie Diplomová práce pojednává o feministické právní teorii, mladém a dynamickém právním odvětví, které představuje jednu z výzev současného práva. Tato teorie je spojením práva a genderových studií. Její těžiště se nachází v angloamerickém právním systému, ve kterém jí náleží důstojné místo mezi právními teoriemi. V českém právním prostředí není feministická právní teorie příliš známa, pro zájemce však Právnická fakulta Univerzity Karlovy otevírá již pravidelně v letním semestru povinně volitelný předmět Gender a právo. Diplomová práce vychází zejména ze zdrojů v angličtině, které byly dány k dispozici studentům účastnícím se tohoto předmětu. V českém jazyce dosud nevyšla o feministické právní teorii žádná souhrnná publikace. Cílem této práce bylo tedy tuto rozsáhlou teoretickou oblast co nejkomplexněji zpracovat a představit ji případným českým čtenářům. Strukturu diplomové práce tvoří úvod, tři hlavní obsahové části a závěr. Jednotlivé části se dále dělí na kapitoly, oddíly a body. První část práce se věnuje pojmům feminismus a gender, které představují základní teoretické východisko pro studium feministické právní teorie. Každému z pojmů je vyhrazena samostatná kapitola, která je zařazuje do historického kontextu a pojednává o nich v širších teoretických... v anglickém jazyce Feminist Legal Theory The master's thesis deals with the feminist legal theory, a young and dynamic legal field which is one of the challenges of current law. This theory is a combination of law and gender studies. Its focus lies in Anglo-American system of law, in which it has a dignified place among legal theories. In the Czech legal system, the feminist legal theory is not well known, but for those interested, the Faculty of Law of Charles University opens a compulsory subject Gender and Law regularly in the summer semester. The thesis is based mainly on sources in English, which were made available to the students participating in this subject. In the Czech language, no comprehensive publication has yet been published on the topic of feminist legal theory. The objective of this thesis was to elaborate this extensive legal field and present it to potential Czech readers. The structure of the thesis consists of an introduction, three main content parts and a conclusion. The parts are further divided into chapters, paragraphs, and sections. The first part deals with the concepts of feminism and gender, which represent the basic theoretical basis for the study of feminist legal theory. A separate chapter is reserved for each of the concepts, classifying them in the historical... Keywords: Feministická právní teorie; feminismus; gender; Feminist legal theory; feminism; gender Available in a digital repository NRGL
Feminist Legal Theory

v českém jazyce Feministická právní teorie Diplomová práce pojednává o feministické právní teorii, mladém a dynamickém právním odvětví, které představuje jednu z výzev současného práva. Tato teorie je ...

Kvasová, Michaela; Wintr, Jan
Univerzita Karlova, 2020

Pre-emptive Right
Posejpalová, Aneta; Elischer, David; Zvára, Michael
2020 - Czech
Práce se zabývá tématem předkupního práva se zaměřením na právní úpravu soukromoprávní. Právní úpravě předkupního práva je v posledních letech věnováno více pozornosti než kdy dříve. V jejím centru stojí zejména zákonné předkupní právo podílových spoluvlastníků ke spoluvlastnickému podílu, a to z důvodu častých a podstatných změn právní úpravy. Práce se zabývá tématem předkupního práva v celé jeho šíři a pojednává o obecné právní úpravě předkupního práva aplikovatelné na předkupní právo zákonné i smluvní. Cílem práce je uceleně zpracovat obsáhlé téma předkupního práva se zaměřením na právní úpravu de lege lata. Součástí textu je porovnání aktuální právní úpravy s právní úpravou obsaženou v předchozím občanském zákoníku. Práce rovněž stručně porovnává aktuální právní úpravu s úpravou německou a okrajově s úpravou obsaženou v obecném zákoníku občanském. Úvodní části práce obsahují základní charakteristiku institutu předkupního práva v teoretickoprávní rovině a stručný popis vývoje předkupního práva. Následují vybrané otázky platné právní úpravy předkupního práva aplikovatelné na všechny druhy předkupního práva. Nejrozsáhlejší část práce popisuje jednotlivé druhy předkupního práva, to je předkupní právo povahy obligační a věcné a předkupní právo zákonné a smluvní. Každý druh předkupního práva je... The thesis deals with the theme of Pre-emptive Right focuses on private law legislation. In the last years more than ever, there is more attention payed to Pre- emptive Right legislation. The main core of this is statutory Pre-emptive Right of co- owners to co-ownership share, bacause of frequent and substantial changes in legislation. The thesis deals with the theme of Pre-emptive Right in its entire scope and deals with the general Pre-emptive Right legislation applicable to statutory and contractual Pre-emptive Right. The purpose of the thesis is to process the comprehensive topic of Pre-emptive Right according to the positive law. Part of the text is a comparison of current legislation with legislation contained in the previous Civil Code. Thesis also compares current legislation with German legislation and marginally with legislation contained in the General Civil Code. Introductory parts of the thesis include a basic characteristics of the institute of Pre-emptive Right in the theoretical legal level and a brief description of the development of Pre-emptive Right. Then there are selected questions of current legislation applicable into all types of Pre-emptive Right. The most extensive part of the thesis describes individual types of Pre-emptive Right, it is Pre-emptive Right in personam and... Keywords: předkupní právo; zákonné předkupní právo; smluvní předkupní právo; Pre-emptive Right; Statutory Pre-emptive Right; Contractual Pre-emptive Right Available in a digital repository NRGL
Pre-emptive Right

Práce se zabývá tématem předkupního práva se zaměřením na právní úpravu soukromoprávní. Právní úpravě předkupního práva je v posledních letech věnováno více pozornosti než kdy dříve. V jejím centru ...

Posejpalová, Aneta; Elischer, David; Zvára, Michael
Univerzita Karlova, 2020

Reproductive strategy of the termite Silvestritermes minutus and its consequences for the life history and ecological succes
Křivánek, Jan; Hanus, Robert; Klimeš, Petr
2020 - Czech
Smíšené reprodukční strategie jsou unikátním způsobem, jak pomocí střídání pohlavně a nepohlavně vzniklých generací potomstva získat výhody z obou mechanismů. U termitů byla taková strategie poprvé popsána v roce 2009 a pojmenována Asexual Queen Succession (AQS). Rozmnožování většiny termitích druhů je založeno na přítomnosti jediného páru dlouhověkých pohlavních jedinců, primárního krále a královny, kteří ve striktní monogamii produkují všechny ostatní členy kolonie klasickým sexuálním procesem. U několika málo druhů však bylo pozorováno, že královna zakladatelka je v určité fázi nahrazena harémem neotenických královen, které vznikají z neoplozených vajíček s pomocí thelytokní partenogeneze a rozmnožují se s původním králem. Zatímco dělníci, vojáci a okřídlení králové a královny jsou i nadále produkováni pohlavní cestou, další generace neotenických královen opět vznikají partenogeneticky a doplňují přítomný harém. Dokud žije původní král, zůstává genetická struktura většiny potomstva v kolonii stejná, jako by byla královna zakladatelka stále přítomna. Díky velkému počtu královen však stoupá celková plodnost kolonie, kontinuální obnova harému partenogenů zároveň nabízí teoreticky neomezené prodloužení plodného života kolonie. Ve své práci jsem se podílel na popisu AQS u neotropického termita... Mixed reproductive strategies are unique modes of reproduction, in which the organisms alternate sexual and asexual offspring production to benefit from both processes. In termites, such a strategy was first described in 2009 and dubbed Asexual Queen Succession (AQS). Reproduction in most termite species is based on a presence of one pair of long-lived reproductives, the primary king and queen, producing in a lifelong strict monogamy all other colony members using classical sexual processes. In a few rare species, the primary queen has been observed to be replaced at some stage of colony development by a harem of neotenic queens. These arise from unfertilized eggs via thelytokous parthenogenesis and reproduce with the founding king. While the workers, soldiers and winged dispersing reproductives remain to be produced sexually, new generations of parthenogenetic neotenic queens appear in the colony to supplement the harem. As long as the founding king is alive, the genetic constitution of most offspring remains identical as if the founding queen would still be alive, while the overall fecundity of the colony increases thanks to the large number of queens. At the same time, the continuous renewal of the harem by new parthenogens offers a virtually unlimited lifespan extension to the colony. In my... Keywords: společenský hmyz; termiti; Termitidae; reprodukční strategie; Asexual Queen Succession; partenogeneze; pohlavní feromon; populační genetika; social insects; termites; Termitidae; reproductive strategies; Asexual Queen Succession; parthenogenesis; sexual pheromone; population genetics Available in a digital repository NRGL
Reproductive strategy of the termite Silvestritermes minutus and its consequences for the life history and ecological succes

Smíšené reprodukční strategie jsou unikátním způsobem, jak pomocí střídání pohlavně a nepohlavně vzniklých generací potomstva získat výhody z obou mechanismů. U termitů byla taková strategie poprvé ...

Křivánek, Jan; Hanus, Robert; Klimeš, Petr
Univerzita Karlova, 2020

Buyer Power and its Abuse in European Law
Musil, Aleš; Šmejkal, Václav; Svobodová, Magdaléna
2020 - Czech
Tato rigorózní práce se pod názvem "Kupní síla a její zneužití v evropském právu" zabývá analýzou kupní síly v evropském právu z pohledu právní teorie (část první - teoretická) a analýzou právních úprav jejího zneužití (část druhá - praktická). Pozornost je věnována především pohledu evropského práva na problematiku kupní síly a jejího zneužití, a to jak z pohledu existenční ochrany hospodářské soutěže, tak z pohledu konceptu kupní síly, sledujícího především jiné cíle než ochranu hospodářské soutěže na trhu. Ve své práci se zabývám tržní kupní silou, kterou odlišuji jak od tržní síly na straně podávajícího, tak od ekonomického pojetí kupní síly, vyjadřujícího kupní sílu firem a spotřebitelů pomocí srovnání cen v národních měnách za stejné výrobky v tzv. spotřebním koši. Pojem tržní síly v sobě tedy zahrnuje jak tržní sílu na straně prodávajícího, tak tržní kupní sílu. Ve své rigorózní práci dokazuji, že (i) tyto tržní síly nemohou byt chápány jako zrcadlový odraz a (ii) kupní síla je zastřešující pojem pro monopsonii a vyjednávající sílu na straně odběratele. Kupní síla jako zastřešující pojem vyjadřuje odběratelovu schopnost ovlivňovat obchodní chování dodavatele s cílem dosáhnout snížení nákupní ceny a/nebo získání výhodnějších obchodních podmínek, a to ve dvou formách - ve formě monopsonie a ve... This rigorosum thesis entitled "Buyer Power and its Abuse in European Law" deals with the analysis of buyer power in European law from the perspective of legal theory (part one - theoretical) and analysis of legislative aspects of the abuse (part two - practical). Attention is paid to the perspective of European law on the issue of buyer power and its abuse, both from the perspective of competition law and of the concept of buyer power, primarily pursuing objectives other than competition on the market. In my rigorosum thesis, I address the issue of market buyer power as a concept different from both market seller power and purchasing power, which refers to the extent to which consumers or firms have available money for spending and consumption. The concept of market power has in fact two branches - seller power and buyer power. In my thesis, I prove that (i) they cannot be viewed as a mirror image and (ii) that buyer power is an umbrella concept covering monopsony and bargaining power. Buyer power as the umbrella concept is a buyer's ability to exert pressure on its suppliers so as to lower prices or extract other concessions in two forms - monopsony and bargaining power. Monopsony power is an inefficient purchasing behaviour that involves withholding demand to decrease the purchasing price paid... Keywords: kupní síla; evropské právo; soutěžní právo; Buyer power; European law; competition law Available in a digital repository NRGL
Buyer Power and its Abuse in European Law

Tato rigorózní práce se pod názvem "Kupní síla a její zneužití v evropském právu" zabývá analýzou kupní síly v evropském právu z pohledu právní teorie (část první - teoretická) a analýzou právních ...

Musil, Aleš; Šmejkal, Václav; Svobodová, Magdaléna
Univerzita Karlova, 2020

Inhibitory effect of SPA70 on hPXR activation
Dohnalová, Klára; Pávek, Petr; Červený, Lukáš
2020 - Czech
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Klára Dohnalová Školitel: prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D. Název diplomové práce: Studium inhibičního účinku antagonisty SPA70 na hPXR Práce se zabývá pregnanovým X receptorem (PXR) a jeho antagonisty. PXR je ligandy aktivovaný jaderný receptor, jenž hraje dominantní roli v řízení detoxikace xenobiotik a chrání organismus před akumulací těchto mnohdy toxických sloučenin. Novější poznatky ukazují rovněž endogenní působení PXR v metabolismu lipidů, glukózy a žlučových kyselin. Aktivace PXR nepůsobí vždy protektivně, jelikož indukce biotransformačních enzymů působením agonistů PXR může vést k snížení účinnosti léčby, ke zvýšené toxicitě metabolitů léčiv nebo k rezistenci na chemoterapeutika. V poslední době se výzkum intenzivně zaměřuje na antagonisty PXR schopné vyrušit tyto nepříznivé jevy. Jednou z nových nadějných molekul z hlediska budoucího uplatnění v cílené antagonizaci lidského PXR je SPA70. V práci jsme zkoumali inhibiční účinek této sloučeniny na aktivovaný lidský PXR. Využili jsme agonistů působících přímou vazbou na PXR (rifampicin, hyperforin, SR12813) i nepřímo přes buněčné signalizační cesty (U0126, PD184352, PD0325901). Antagonistu jsme testovali metodou luciferase reporter gene... Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Klára Dohnalová Supervisor: prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D. Title of diploma thesis: Inhibitory effect of SPA70 on hPXR activation This work focuses on pregnane X receptor (PXR) and its antagonists. PXR is a ligand-activated nuclear receptor that plays a major role in detoxification of xenobiotics and protecting the organism from their toxic effects. Recent evidence also shows endogenous action of PXR in the metabolism of lipids, glucose and bile acids. However, PXR activation could be harmful, since induction of biotransformation enzymes by PXR agonists may result in reduced treatment efficacy, increased toxicity of drug metabolites and resistance to chemotherapeutic agents. Recent research has been intensively focused on PXR antagonists capable of abolishing these unfavourable effects. Recently discovered human PXR antagonist SPA70 has a promising potential for future usage. In this study, we investigated the inhibitory effect of SPA70 on activated PXR. To activate PXR we used agonists binding directly to PXR (rifampicin, hyperforin, SR12813) and also agonists activating PXR indirectly via cell signalling pathways (U0126, PD184352, PD0325901). Experiments were performed using luciferase... Keywords: nukleární receptory; PXR; genová regulace; transkripce; pregulace mRNA; nuclear receptors; PXR; gene regulation; transcription; upregulation of mRNA Available in a digital repository NRGL
Inhibitory effect of SPA70 on hPXR activation

Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Klára Dohnalová Školitel: prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D. Název diplomové práce: Studium ...

Dohnalová, Klára; Pávek, Petr; Červený, Lukáš
Univerzita Karlova, 2020

Advanced methods of antimicrobial activity screening
Dolinská, Dagmar; Janďourek, Ondřej; Konečná, Klára
2020 - Czech
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Kandidát: Dagmar Dolinská Školitel: PharmDr. Ondřej Janďourek, Ph.D. Název práce: Pokročilé metody testování antimikrobní aktivity Cíl práce: Cílem práce bylo v teoretické části shrnout aktuální metody testování antimikrobních sloučenin se zaměřením na antimykotika a v praktické části vyhodnotit antifungální aktivitu u 47 testovaných látek pomocí mikrodiluční bujónové metody. Metody: Látky byly testovány kvantitativní mikrodiluční bujónovou metodou na osmi kmenech kvasinek a vláknitých hub. Jednalo se o kmeny Candida albicans, Candida krusei, Candida parapsilosis, Candida tropicalis, Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus, Absidia corymbifera a Trichophyton interdigitale. Výsledky: Nejvyšší antimykotickou aktivitu projevila látka Ac-0a, u které jsme po 24hodinové inkubaci zaznamenali aktivitu proti všem osmi kmenům. U tří kmenů však již nebyla schopná zastavit růst po 48hodinové inkubaci, jednalo se o kmeny Candida parapsilosis, Aspergillus fumigatus a Aspergillus flavus. Další vzorky, u kterých byla zjištěna aktivita, byly Cl-2, kde byla aktivita zaznamenána u kmenů Candida krusei, Aspergillus fumigatus a Trichophyton interdigitale, Cl-3 u všech kmenů kromě Aspergillus flavus a Absidia corymbifera a... Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Candidate: Dagmar Dolinská Supervisor: PharmDr. Ondřej Janďourek, Ph.D. Work title: Advanced methods for testing antimicrobial activity Goal: The aim of the work in the theoretical part was to summarize methods of antimicrobial screening focusing on antimycotics and in the practical part to evaluate the antifungal activity of 47 tested substances using the microdilution broth method. Methods: The substances were tested using quantitative microdilution broth method on eight strains of yeast and fibrous fungi. These were Candida albicans, Candida krusei, Candida parapsilosis, Candida tropicalis, Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus, Absidia corymbifera and Trichophyton interdigitale. Results: The highest antimycotic activity was demonstrated by compound Ac-0a, where we recorded after 24 hours of incubation activity against all eight strains. However, it was not able to stop the growth of three strains after 48 hours of incubation, the strains concerned were Candida parapsilosis, Aspergillus fumigatus and Aspergillus flavus. Other samples which have shown activity were Cl-2, where activity was observed for Candida krusei, Aspergillus fumigatus and Trichophyton interdigitale strains, Cl-3 for... Keywords: Antimikrobní aktivita; Pokročilé metody; Minimální inhibiční koncentrace; Minimální cidní koncentrace; Antimicrobial activity; Advanced methods; Minimal inhibition concentration; Minimal cidal concentration Available in a digital repository NRGL
Advanced methods of antimicrobial activity screening

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Kandidát: Dagmar Dolinská Školitel: PharmDr. Ondřej Janďourek, Ph.D. Název práce: Pokročilé metody ...

Dolinská, Dagmar; Janďourek, Ondřej; Konečná, Klára
Univerzita Karlova, 2020

Alternation of bile production due to iron depletion.
Šimková, Marie; Prašnická, Alena; Hyršová, Lucie
2020 - Czech
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Studentka: Marie Šimková Školitel: Mgr. Alena Prašnická Název diplomové práce: Změna tvorby žluče v důsledku nedostatku železa Úvod: Játra mají nezaměnitelnou funkci při tvorbě a sekreci žluče. Tato tekutina slouží jako hlavní exkreční cesta pro některé endogenní a exogenní látky. Další vlastností jater je také schopnost ukládat látky, které jsou nezbytné pro správnou funkci organismu, jako je například železo. Ukazuje se, že právě železo by mohlo mít vliv na tvorbu a sekreci žluče. Cíl práce: Cílem diplomové práce bylo zjistit, zda má nedostatek železa vliv na syntézu a metabolismus žluče, a to především žlučových kyselin, a na změny exprese příslušných transportérů. Metody: Samci potkanů kmene Wistar (n=6 v každé skupině, 250 ± 20 g) byli rozděleni do dvou skupin: kontrolní skupina (Chow diet) krmena standardní dietou a skupina s deplecí železa (ID), která byla krmena dietou s nízkým obsahem železa po dobu 21 dní. Pro zjištění změny toku žluče byla sbírána žluč po dobu 120 min během in vivo kinetické studie. Analýza exprese transportérů pro žluč a enzymů, zodpovědných za de novo syntézu žlučových kyselin, byla provedena na úrovni mRNA (qRT-PCR) a proteinu (Western blot). Výsledky: Deplece železa vedla... Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Student: Marie Šimková Supervisor: Mgr. Alena Prašnická Title of diploma thesis: Alternation of bile production due to iron depletion Introduction: Liver has an irreplaceable role in the production and secretion of bile. This body fluid serves as the main excretion way of some endogenous and exogenous substances. Another liver property is the ability to store substances essential for correct functions of the body, e.g. iron. It has been shown that iron could have an impact on the bile production and secretion. Aim: The aim of this diploma thesis was to discover an impact of iron depletion on the bile synthesis and metabolism, especially on bile acids, and the way it affects transporters expression. Methods: Male Wistar rats (n=6 in each group, 250 ± 20 g) were divided into two groups: control group (Chow diet) fed with standard diet and iron depletion group (ID), fed with iron depletion diet for 21 days. To investigate the changes in bile flow, the bile had been collected for 120 min during in vivo clearance study. The analysis of the changes in expression of bile transporters and enzymes responsible for de novo bile acid synthesis was performed at the mRNA (qRT-PCR) and protein (Western blot)... Keywords: železo; cholesterol; žlučové kyseliny; iron; cholesterol; bile acids Available in a digital repository NRGL
Alternation of bile production due to iron depletion.

Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Studentka: Marie Šimková Školitel: Mgr. Alena Prašnická Název diplomové práce: Změna tvorby žluče v ...

Šimková, Marie; Prašnická, Alena; Hyršová, Lucie
Univerzita Karlova, 2020

Criminal and criminological aspects of the crime - murder
Skutková, Nikola; Gřivna, Tomáš; Bohuslav, Lukáš
2020 - Czech
Trestněprávní a kriminologické aspekty trestného činu vraždy Abstrakt Tato rigorózní práce se zabývá trestným činem vraždy z hlediska trestněprávních a kriminologických aspektů. První část práce věnovaná trestněprávním aspektům přibližuje minulou právní úpravu, avšak důraz je kladen na úpravu současnou, její rozčlenění skutkových podstat v závislosti na okolnostech jednání pachatele na vraždu prostou a kvalifikované a privilegované skutkové podstaty. Pro úplnost výkladu o trestných činech proti životu jsou stručně přiblíženy i další trestné činy směřující proti životu člověka. V návaznosti na tuto komparaci jsem v práci věnovala větší prostor problematice euthanasie, jež se s trestným činem vraždy z pohledu současné legislativy v mnohém pojí a vývoj vzhledem k neustálé aktuálnosti této problematiky nejen v České republice, ale i dalších zemích EU, může být komparace s dalšími právními řády, jež euthanasii explicitně kriminalizují či legalizují, inspirací. Tématem práce jsou trestněprávní a kriminologické aspekty, proto jsem se v prvé části práce zaměřila na jednotlivé aspekty trestného činu vraždy z hlediska jeho pojmových znaků, forem trestného činu z hlediska vývojových stadií a trestné součinnosti a dalších okolností, jež mají zásadní vliv na trestnost jednání a odvíjí se od nich právní kvalifikace... Criminal a criminological aspects of the crime - murder Abstract This thesis deals with the crime of murder from the legal and criminological point of view, which implies a systematic work. The first part of the thesis, dealing with criminal law aspects, describes the previous legislation, but the emphasis is put on the current regulation, its division of the facts according to the circumstances of the offender's conduct. Other crimes directed against human life are briefly presented for completeness of the interpretation of crimes against life. In connection with this comparison, I have given more attention to the issue of euthanasia in the thesis, which is in many ways connected with the crime of murder in terms of current legislation and the development of insight into this issue is very interesting in the Czech Republic and other EU countries. The topic of the thesis is criminal and criminological aspects, so in the first part of the thesis I focused on individual aspects of the crime of murder in terms of its conceptual features, ie object, subject, objective side and subjective side and forms of crime in terms of developmental stages and criminal cooperation. Other circumstances that affect the assessment of the offender's conduct are related to the crime of murder, and the legal classification of the... Keywords: Vražda; trestní právo; kriminologie; Murder; criminal law; criminology Available in a digital repository NRGL
Criminal and criminological aspects of the crime - murder

Trestněprávní a kriminologické aspekty trestného činu vraždy Abstrakt Tato rigorózní práce se zabývá trestným činem vraždy z hlediska trestněprávních a kriminologických aspektů. První část práce ...

Skutková, Nikola; Gřivna, Tomáš; Bohuslav, Lukáš
Univerzita Karlova, 2020

Factors related to chronic vulvovaginal discomfort - questionnaire study in Slovakia
Štibľaríková, Adriána; Jílek, Petr; Leško, Daniel
2020 - Czech
Autor: Adriána Štibľaríková Názov: Faktory související s chronickým vulvovaginálním dyskomfortem - dotazníková studie na Slovensku Diplomová práca Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Študijný odbor: Farmácia CIEĽ PRÁCE: Veľmi častým a kvalitu života znižujúcim ochorením je vulvovaginálny dyskomfort (VVD), ktorý aspoň raz za život postihne viac ako 2/3 žien. Pri pravidelne sa opakujúcom vulvovaginálnom dyskomforte hovoríme o rekurentnom vulvovaginálnom dyskomforte (RVVD), ktorý postihne pacientku aspoň trikrát za rok, resp. štyrikrát za celý život. Cieľom je vyhľadať skupinu žien, ktorým bol diagnostikovaný RVVD a zdravé ženy a/alebo s VVD a navzájom ich porovnať. Porovnať RVVD skupinu s teoretickými hypotézami, ktoré vznikli na základe dlhodobých štúdií. Porovnávali sme ženy na základe veku, počtu doterajších sexuálnych partnerov, vplyv potravy a životného štýlu na vznik vaginálnych problémov a rozvoj chronického vulvovaginálneho dyskomfortu. Hodnotenú skupinu tvorilo 212 respondentiek, z toho 46 zo skupiny s RVVD a 166 z kontrolnej skupiny. METÓDY: Údaje na vypracovanie diplomovej práce sme získavali prostredníctvom dotazníka, ktorý sa skladal zo 45 otázok, kde respondentky mohli označiť jednu alebo viacero správnych možností, pri niektorých otázkach sa mohli aj písomne... Autor: Adriána Štibľaríková Title: Factors related to chronic vulvovaginal discomfort - questionnaire research in Slovakia Graduation thesis Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Field of study: Pharmacy OBJECTIVE: A very common and quality of life reducing disease is vulvovaginal discomfort (VVD), which affects more than two thirds of women at least once in a lifetime. With recurring vulvovaginal discomfort we talk about recurrent vulvovaginal discomfort (RVVD), which affects the patient at least 3 times a year, or 4 times in a lifetime. The aim is to search a group of women who have been diagnosed with RVVD and healthy women and/or women with VVD and compare them. We compare a group with RVVD and the theoretical hypotheses obtained by examining and long-term studies. We compare women based on age, the number of sexual partners, the impact of food and lifestyle on formation of vaginal problems and the development of chronic vulvovaginal discomfort. The evaluated group consisted of 212 respondents, 46 from the RVVD group and 166 from the control group. METHODS: We obtained data for the elaboration of this graduation thesis using a questionnaire, which consisted of 45 questions, where respondents could mark one or more options, in several questions they could express themselves... Available in a digital repository NRGL
Factors related to chronic vulvovaginal discomfort - questionnaire study in Slovakia

Autor: Adriána Štibľaríková Názov: Faktory související s chronickým vulvovaginálním dyskomfortem - dotazníková studie na Slovensku Diplomová práca Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci ...

Štibľaríková, Adriána; Jílek, Petr; Leško, Daniel
Univerzita Karlova, 2020

Study of gene regulation of nucleoside transporters in BeWo cell line
Strachoňová, Šárka; Červený, Lukáš; Pávek, Petr
2020 - Czech
Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Šárka Strachoňová Školitel: PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D. Název diplomové práce: Studium regulace genové exprese nukleosidových transportérů v buněčné linii BeWo Nukleosidové transportéry (NTs) lokalizované v syncytiotrofoblastu zprostředkovávají vychytávání nukleosidů a podílí se na placentárním přestupu od nukleosidů odvozených léčiv. Dysregulace NTs může vést k ovlivnění nukleosidové homeostázy s negativním dopadem na vývin placenty a plodu a může vést ke změně placentární farmakokinetiky léčiv. Proto je porozumění exprese a funkce NTs nutná pro účinnou a bezpečnou farmakoterapii v období těhotenství. Cílem bylo studovat regulační dráhy genové exprese koncentračního nukleosidového transportéru 2 (CNT2) aktivované adenylátcyklázou (AC). K tomu byly použity dvě metody, qRT-PCR a in vitro akumulační zkoušky využívající modelový substrát [3 H]-adenosin. Buněčná linie BeWo, odvozená od lidského placentárního choriokarcinomu, byla vystavena působení aktivátoru AC, forskolinu (50 μM) a/nebo inhibitorů signálních drah AC/cAMP/PKA a AC/cAMP/MAPK (MEK1/2 a p38 MAPK), tedy inhibitoru PKA, KT 5720 (5 μM), inhibitoru MEK1/2, U0126 (10 μM) a inhibitoru p38 MAPK, SB202190 (10 μM). Indukce genové... Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Šárka Strachoňová Supervisor: PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D. Title of diploma thesis: Studium of gene regulation of nucleoside transporters in BeWo cell line Nucleoside transporters (NTs) localized in syncytiotrophoblast control placental uptake of nucleosides. Dysregulation of NTs can disrupt nucleoside homeostasis with a negative consequences on placental and fetal development and can lead to a change in placental pharmacokinetics of nucleoside-derived drugs. Therefore, understanding the expression and function of NTs is necessary for effective and safe pharmacotherapy during pregnancy. The aim of this diploma thesis was to study the adenylate cyclase (AC) activated regulatory pathways of gene expression of concentrative nukleoside transporter 2 (CNT2). For this purpose, qRT-PCR and in vitro accumulation assays using the model substrate [3 H]-adenosine were employed. The human placental choriocarcinoma-derived BeWo cell line has been exposed to an AC activator, forskolin (50 µM), and/or inhibitors of AC/cAMP/PKA, AC/cAMP/MAPK (MEK1/2, p38 MAPK) signaling pathways, PKA inhibitor, KT 5720 (5 μM), an inhibitor of MEK1/2, U0126 (10 μM) and an inhibitor of p38 MAPK, SB202190 (10 μM). The... Keywords: nukleosidové transportéry; koncentrační nukleosidové transportéry; proteinkináza A; cyklický adenosinmonofosfát; mitogenem aktivované proteinkinázy; extracelulárním signálem regulované kinázy; placenta; BeWo buněčná linie; genová exprese; PCR; regulace genové exprese; nucleoside transporters; concentrative nucleoside transporters; protein kinase A; cyclic adenosine monophosphate; mitogen-activated protein kinases; exctracellular signal-regulated kinases; placenta; BeWo cell line; gene expression; regulation of gene expression; PCR Available in a digital repository NRGL
Study of gene regulation of nucleoside transporters in BeWo cell line

Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Šárka Strachoňová Školitel: PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D. Název diplomové práce: Studium ...

Strachoňová, Šárka; Červený, Lukáš; Pávek, Petr
Univerzita Karlova, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases