Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 428408
Published from to

Analýza účinnosti vzduchoizolačních metod sanace vlhkého zdiva
Pazderka Jiří; Poláková Eva; Kolář Karel
2019 - Czech
Disertační práce se zabývá analýzou účinnosti vzduchových izolačních metod, které patří mezi často používané sanační metody určené pro snižování vlhkosti zdiva starších budov. Účinnost vzduchových izolačních metod dosud nebyla přesně stanovena a tyto sanační systémy se převážně navrhují pouze na základě zkušeností. Účinek navrženého opatření na sanovanou konstrukci tak může být nedostatečný. Účinnost těchto metod je třeba analyzovat na zkušebních modelech v laboratorních podmínkách a zároveň i na skutečných budovách, na kterých byla tato sanační metoda aplikována v rámci rekonstrukce za účelem snížení vlhkosti ve zdivu. Výsledky experimentálních měření je následně nutné porovnat s teoretickými závěry, jejichž výsledky vycházejí z modelových simulací s pomocí softwaru. Cílem disertační práce je na základě výsledků terénních průzkumů, laboratorních experimentů a jejich teoretických rozborů stanovit objektivní závěry pro následný efektivní návrh sanačního opatření.The thesis deals with an analysis of effectiveness of air insulating methods which belong among frequently used rehabilitation techniques designed for reducing wall moisture in older buildings. The effectiveness of air insulating methods has not been established exactly so far, and these rehabilitation systems are mostly designed based on experience only. The effects of designed measures on the rehabilitation structure thus may be insufficient. The effectiveness of these methods has to be analysed using test models under laboratory conditions and, at the same time, in real-world buildings to which this rehabilitation technique has been applied as part of their renovation in order to reduce moisture in the masonry. Results of the experimental measurements then have to be compared with theoretical conclusions the results of which are based on model simulations using computer software. The objective of the thesis is to make objective conclusions for effective design of rehabilitation measures based on results of field surveys and laboratory experiments and their theoretical analyses. Keywords: vzduchová dutina,účinnost,proudění vzduchu,sanace,vlhkost zdiva,CFD simulace; air duct,Efficiency,air flow,rehabilitation,moisture in masonry,CFD simulation Available in digital repository of ČVUT.
Analýza účinnosti vzduchoizolačních metod sanace vlhkého zdiva

Disertační práce se zabývá analýzou účinnosti vzduchových izolačních metod, které patří mezi často používané sanační metody určené pro snižování vlhkosti zdiva starších budov. Účinnost vzduchových ...

Pazderka Jiří; Poláková Eva; Kolář Karel
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Právní dějiny Japonska v 19. a 20. století se zřetelem na ústavní vývoj
BŮŽKOVÁ, Zuzana
2019 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Právní dějiny Japonska v 19. a 20. století se zřetelem na ústavní vývoj

BŮŽKOVÁ, Zuzana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Public prosecution as procedural subject representing a public interest in proceedings concerning status issues of individuals
VETTERLE, Jan; ŠÍNOVÁ, Renáta
2019 - Czech
This diploma thesis focuses on the position of public prosecutor´s office in proceedings concerning status issues of individuals. In the first chapter, I discuss the competence of the public prosecutor´s office to enter non-contencious proceedings focused on status proceedings. First, I analyze the history of the competence to enter, then i focus on the aim of the competence to enter and the ability of the public prosecutor´s office to enter the proceeeding in particular cases and i also focus on the procedural status of public prosecutor´s office that has entered the proceeding. The second chapter focuses on propositional competence of public prosecutor´s office. This chapter begins with a historical excursion and furthermore, it focuses on the procedural status of public prosecutor´s office as a proposer. In the third chapter, I analyze the status of public prosecutor´s office in particular proceedings that concern status issues of individuals. Tato diplomová práce se věnuje postavení státnímu zastupitelství v řízeních, která se týkají statusových otázek fyzických osob. V první kapitole se věnuji vstupovým oprávněním státního zastupitelství v nesporných řízeních se zaměřením na statusová řízení. Nejprve rozebírám historii vstupových oprávnění, dále se zabývám účelem vstupového oprávnění a možnostem vstupu státního zastupitelství do řízení v konkrétních případech a věnuji se i procesnímu postavení státního zastupitelství, které do řízení vstoupilo. Druhá kapitola se zabývá návrhovými oprávněními státního zastupitelství. Tato kapitola začíná historickým exkurzem, dále se zabývám procesním postavením státního zastupitelství jako navrhovatele. Ve třetí kapitole rozebírám postavení státního zastupitelství v konkrétních řízeních, která se týkají statusových otázek fyzických osob. Keywords: státní zastupitelství; nesporná řízení; účastník řízení; zvláštní procesní subjekt; řízení o svéprávnosti; detenční řízení; řízení o prohlášení za mrtvého; řízení o určení data smrti; public prosecutor's office; non-contentious proceeding; participant; subject of special proceedings; proceeding on legal capacity; detention proceeding; proceeding for declaring death; proceeding for determining the date of death Available in digital repository of UPOL.
Public prosecution as procedural subject representing a public interest in proceedings concerning status issues of individuals

This diploma thesis focuses on the position of public prosecutor´s office in proceedings concerning status issues of individuals. In the first chapter, I discuss the competence of the public ...

VETTERLE, Jan; ŠÍNOVÁ, Renáta
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Protection of the hypothetical settlement share of the spouse of obliged person in the affection of the community property of the spouses by distraint.
HONČÍKOVÁ, Kristýna; ŠÍNOVÁ, Renáta; HAMUĽÁKOVÁ, Klára
2019 - Czech
The thesis focuses on protection of the hypothetical settlement share of the spouse of obliged person in the affection of the community property of the spouses by distraint, in view of the recent harmonization of the substantive and procedural regulation of private law implemented in particulary by Act No. 89/2012 Coll., The Civil Code, and by the Amendment No. 139/2015 Coll., which significantly affected the regulation of the status of the spouse of obliged person. The aim is to assess the possibility of affection of the community property of the spouses by distraint, the status of the spouse of obliged person by distraint, and the evaluation of effectiveness of the legal means protecting the spouse of the obliged person in distraint. Práce se zabývá problematikou ochrany hypotetického vypořádacího podílu při postižení společného jmění manželů v exekuci, a to s ohledem na nedávnou harmonizaci hmotné i procesní úpravy soukromého práva provedenou zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a novelou č. 139/2015 Sb., která do právní úpravy postavení nedlužného manžela výrazně zasáhla. Cílem je posouzení možností postižení SJM v exekuci, postavení manžela povinného v exekučním řízení a zhodnocení efektivity právních prostředků chránících manžela povinného v exekučním řízení. Keywords: Exekuce; výkon rozhodnutí; hypotetický vypořádací podíl; manžel povinného; povinný; věřitel; obrana a ochrana; Distraint; enforcement of judgement; hypothetical settlement share; spouse of the obliged person; obliged person; creditor; defence and protection Available in digital repository of UPOL.
Protection of the hypothetical settlement share of the spouse of obliged person in the affection of the community property of the spouses by distraint.

The thesis focuses on protection of the hypothetical settlement share of the spouse of obliged person in the affection of the community property of the spouses by distraint, in view of the recent ...

HONČÍKOVÁ, Kristýna; ŠÍNOVÁ, Renáta; HAMUĽÁKOVÁ, Klára
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Psychological aspects of carnism
GRESTENBERGEROVÁ, Eva; MAZALOVÁ, Romana
2019 - Czech
The work deals with psychological aspects of carnism. In the theoretical part of thesis, it deals with human-animal relationship, especially with different kinds of breeding, animal psychology and empathy. In addition, it focuses on violent ideologies and human reaction on violence, human alimentary behaviour, especially food taboos and some of alternative nutritional directions, for example vegetarianism or veganism. The main theme of theoretical part is the theory of carnism by the psychologist Melania Joy - cognitive dissonance, system of 3 N, meat paradox and civilization shift. The aim of the thesis is describing proband´s attitudes towards animals, their psyche and animal products. Research was made with 816 probands, of which 177 vegans. It had combined form, made of no standardized questionnaire for describing attitudes and the BDI for measuring an aggression. Hypothesis includes attitudes towards nature and necessity of consuming animal products or the opinion to animal psyche´s structure. In the vegan´s part I asked probands for their limits of animal products restriction, in the opposite in carnist´s part I asked for attitudes towards species. Both of groups participated on hypothesis of the difference in aggression. Práce se věnuje psychologickým aspektům karnismu. Ve své teoretické části se zabývá vztahem lidí ke zvířatům, v užším pojetí různými typy chovu, psychikou zvířat a empatií. Dále se zaměřuje na násilné ideologie a reakce lidí na násilí, lidské alimentární chování, zejména pak potravinová tabu a alternativní směry jako je vegetariánství nebo veganství. Stěžením tématem teoretické části je teorie karnismu podle psycholožky Melanie Joy - s kognitivním triem, systémem 3 N, masovým paradoxem, kognitivní disonancí a civilizačním posunem. Cílem výzkumné části práce bylo popsat postoje respondentů ke zvířatům, jejich psychice a živočišným produktům. Výzkum byl realizován za účasti 816 respondentů, z toho 177 veganů. Má kombinovanou podobu tvořenou nestandardizovaným dotazníkem k mapování postojů a BDI pro měření míry agrese. Hypotézy zahrnovaly postoje k přirozenosti a nezbytnosti konzumace živočišných produktů nebo názoru na stavbu psychiky zvířat. V části věnované veganům byly zkoumány limity restrikce živočišných produktů, naopak v části věnované karnistům postoje k jednotlivým živočišným druhům.Obou zmíněných skupin se týkala hypotéza o rozdílu v míře agrese. Keywords: karnismus; konzumace zvířat; násilí; empatie; zvířata; carnism; eating animals; violence; empathy; animals Available in digital repository of UPOL.
Psychological aspects of carnism

The work deals with psychological aspects of carnism. In the theoretical part of thesis, it deals with human-animal relationship, especially with different kinds of breeding, animal psychology and ...

GRESTENBERGEROVÁ, Eva; MAZALOVÁ, Romana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Geoboard in the teaching of mathematics at primary school
VOJTÍŠKOVÁ, Dominika; UHLÍŘOVÁ, Martina
2019 - Czech
This diploma thesis deals with the didactic aid geoboard in the teaching of mathematics at primary school. The theoretical part introduces theoretical bases for the work with geoboards, it informs about the anchoring in the curriculum, it introduces geoboard, it clarifies concepts like inquiry-based education, creativity, creative teaching and divergent thinking. The practical part consists of a collection of tasks focused on perimeter and area of geometric formations, that can be solved by using a geoboard. Course of the research and its results are next issues, that are described. The set of activities from the collection of tasks has been verified in its framework in practice. Mentioned research put the emphasis on the established premise, whether there is a connection between the pupil´s success in the "common" lesson and his success in a lesson where pupils work with geoboards. The partial aim of this thesis was to find out whether working with geoboards develops the divergent thinking of pupils and whether it has a motivational character. Diplomová práce se zabývá didaktickou pomůckou geodeskou ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ. Teoretická část seznamuje s teoretickými východisky pro práci s geodeskou, informuje o ukotvení problematiky v RVP ZV, představuje geodesku, objasňuje pojmy badatelsky orientovaná výuka, tvořivost a tvořivé vyučování a divergentní myšlení. Praktickou část tvoří sbírka úloh zaměřených na obvody a obsahy geometrických útvarů, které lze řešit pomocí geodesky. Dále je zde představen průběh výzkumného šetření a jeho výsledky. V rámci výzkumného šetření byly ověřeny vybrané úlohy ze sbírky. Dílčím cílem tohoto smíšeného výzkumu bylo zjistit, zda je možné najít souvislost mezi úspěšností žáka v "běžných" hodinách matematiky a úspěšností v hodinách s geodeskami, jestli práce s geodeskou rozvíjí divergentní myšlení žáků a jestli má motivační charakter. Keywords: geodeska; badatelsky orientovaná výuka; tvořivost; tvořivé vyučování; divergentní myšlení; motivace; manipulativní činnosti; sbírka úloh; obvod; obsah; vztah mezi obvodem a obsahem; slovní úlohy; geoboard; inquiry-based education; creativity; creative teaching; divergent thinking; motivation; manipulative activities; collection of tasks; perimeter; area; relationship between perimeter and area; word problems Available in digital repository of UPOL.
Geoboard in the teaching of mathematics at primary school

This diploma thesis deals with the didactic aid geoboard in the teaching of mathematics at primary school. The theoretical part introduces theoretical bases for the work with geoboards, it informs ...

VOJTÍŠKOVÁ, Dominika; UHLÍŘOVÁ, Martina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Mathematics and mathematicians at the UP.
KUDELOVÁ, Jana; MOLNÁR, Josef; RACHŮNEK, Jiří
2019 - Czech
The aim of this work is to describe the development of mathematics teaching at Palacký University since 1946, to inform about the content and extent of teaching and to get acquainted with the pedagogues. Part of the thesis is also a treatise on the Olomouc branch of the Union of Czech Mathematicians and Physicists. Cílem této práce je popsat vývoj výuky matematiky na Univerzitě Palackého od roku 1946, informovat o obsahu a rozsahu vyučování a seznámit se s pedagogy. Součástí práce je také pojednání o olomoucké pobočce Jednoty českých matematiků a fyziků. Keywords: matematika; Vysoká škola pedagogická; Přírodovědecká fakulta; Pedagogická fakulta; Univerzita Palackého; historie; Jednota českých matematiků a fyziků; olomoucká pobočka; Matematický klokan; Makos; Mathematics; University of Pedagogy; Faculty of Science; Faculty of Education; Palacký University; history; The Union of Czech Mathematicians and Physicists; Olomouc branch; Mathematical Kangaroo; Makos Available in digital repository of UPOL.
Mathematics and mathematicians at the UP.

The aim of this work is to describe the development of mathematics teaching at Palacký University since 1946, to inform about the content and extent of teaching and to get acquainted with the ...

KUDELOVÁ, Jana; MOLNÁR, Josef; RACHŮNEK, Jiří
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

The Salesians of Don Bosco - a modern religious congregation in the secular society of the first Czechoslovak Republic (1918-1938).
ZELINKA, Petr; MAREK, Pavel; MAREK, Pavel
2019 - Czech
The thesis aims to map the action of religious congregation of Salesians of Don Bosco in Czech lands in interwar period, specifically between 1927 and 1939. We try to compare a Salesian work at Fryšták, Ostrava and Praha through the comparison method with an emphasis on the educational means of the boardinghouse, the school and the oratory, and the educational resources in these institutions used. We also want to describe the contribution of this religious congregation to Czechoslovak society in the field of youth care, both in religious, pedagogical and social terms. Dizertační práce si klade za cíl zmapovat působení kongregace Salesiánů Dona Boska v českých zemích v meziválečném období, konkrétně v letech 1927-1939. Snažíme se prostřednictvím metody komparace porovnat salesiánské dílo ve Fryštáku, Ostravě a Praze s důrazem na výchovné instituce internátu, školy a oratoře a na výchovné prostředky v těchto institucích používaných. Chceme také popsat přínos této řeholní kongregace pro československou společnost v oblasti péče o mládež, a to jak v rovině náboženské, pedagogické a sociální. Keywords: 20. století; první republika; české dějiny; církevní dějiny; Salesiáni Dona Boska; řeholní kongregace; 20th century; first republic; Czech History; History of Church; Salesians of Don Bosco; religious congregation Available in digital repository of UPOL.
The Salesians of Don Bosco - a modern religious congregation in the secular society of the first Czechoslovak Republic (1918-1938).

The thesis aims to map the action of religious congregation of Salesians of Don Bosco in Czech lands in interwar period, specifically between 1927 and 1939. We try to compare a Salesian work at ...

ZELINKA, Petr; MAREK, Pavel; MAREK, Pavel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

The recognition and execution of authentic instruments under the terms of European Union Law and their status during the procedure of argumentation
BRIXI, Karolína; HRNČIŘÍKOVÁ, Miluše
2019 - Czech
This master's thesis analyses the legal regime in recognition of foreign authentic instruments and the procedure of argumentation using foreign authentic instruments under the terms of European Union Law. Special attention is focused on the authentic instruments, recording the civil status as Regulation 2016/1191 of the European Parliament. Also, of the Council of July 6th 2016 on promoting the free movement of citizens by simplifying the requirements for presenting certain public documents in the European Union and amending Regulation (EU) No 1024/2012, that comes into full effect on February 16th 2019. The terms of the thesis content are divided into two parts. The first part, explains the concept of authentic instruments according to Czech Republic Legislation and the Legislation of the European Union. The procedure of presenting certain authentic instruments in another EU member state, especially the recognition of legal effects that the authentic instruments cause in the state of its origin. Regarding the Regulation (EU) mentioned above, the second part of the thesis focuses its attention on the authentic instruments recording the civil status, while using the comparative method analysis, the recognition of the effect of civil status records across the EU member states. Among the current legislation and alternative solutions, such as European civil status certificates and the activities of International Commission of Civil Status, were presented also. Diplomová práce analyzuje právní rámec spojený s předkládáním cizích veřejných listin, které nejsou soudním rozhodnutím, v rámci Evropské unie. Pozornost je zaměřena zejména na veřejné listiny osvědčující osobní stav, a to v návaznosti na nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/1191 ze dne 6. července 2016, o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin (tzv. nařízení o veřejných listinách), jež nabývá plné účinnosti ke dni 16. února 2019. Z hlediska obsahu lze práci rozdělit do dvou základních částí, první je věnována pojetí institutu veřejné listiny jak v právním řádu České republiky, tak v právním řádu Evropské unie, a dále procesním mechanismům předkládání veřejné listiny v jiném státě než ve státě původu, zejm. procesního postavení cizích veřejných listin v případě, kdy její právní účinky nejsou, příp. jsou uznány. Druhá část práce se v návaznosti na působnost výše zmíněného nařízení EU již zužuje okruh zájmu na pouze na veřejné listiny osvědčující osobní stav a komparativní metodou analyzuje také problematiku související s uznáním právních účinků osobního stavu vyplývajícího z dokladů osvědčujících osobní stav napříč členskými státy EU. Kromě současné právní úpravy se věnuje také alternativám, zejm. Evropskému osvědčení o osobním stavu a činnosti Mezinárodní komise pro osobní stav. Keywords: superlegalizace; apostila; nařízení EU č. 2016/1191; vícejazyčné standardizované formuláře; uznání osobního stavu; Evropské osvědčení o osobním stavu; Mezinárodní komise pro osobní stav; legalization; apostille; Regulation (EU) 2016/1191 of the European Parliament; multilingual standart forms; recognition of civil status; European civil status certificate; International Commission of Civil Status Available in digital repository of UPOL.
The recognition and execution of authentic instruments under the terms of European Union Law and their status during the procedure of argumentation

This master's thesis analyses the legal regime in recognition of foreign authentic instruments and the procedure of argumentation using foreign authentic instruments under the terms of European Union ...

BRIXI, Karolína; HRNČIŘÍKOVÁ, Miluše
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Analýza a elektronizace procesu zavádění GDPR na FEL ČVUT
Zoubek Lukáš; Soběslavský Jiří; Náplava Pavel
2019 - Czech
Tato práce se zabývá problematikou GDPR a zavedení GDPR na ČVUT. V první části práce se zaměřím na definování pojmů a seznámení se GDPR. Poté navrhnu podpůrný proces pro zavedení GDPR. V poslední části již navržený proces zelektronizuji pomocí nástroje Camunda a otestuji pomocí testovacích scénářů.This bachelor thesis deals with the topic of General Data Protection Regulation and implementation of this regulation on the Czech Technical Faculty in Prague. First of all, I shall focus on the proper introduction with GDPR and on definition of essential terms. The design of supporting process for the GDPR implementation follows. Lastly, the designed process is converted to the electronic form using the Camunda tool. This form is supposed to be tested based on testing scenarios. Keywords: Camunda,GDPR,Osobní údaj,BPM,BPMN,AngularJS; Camunda,GDPR,Personal information,BPM,BPMN,AngularJS Available in digital repository of ČVUT.
Analýza a elektronizace procesu zavádění GDPR na FEL ČVUT

Tato práce se zabývá problematikou GDPR a zavedení GDPR na ČVUT. V první části práce se zaměřím na definování pojmů a seznámení se GDPR. Poté navrhnu podpůrný proces pro zavedení GDPR. V poslední ...

Zoubek Lukáš; Soběslavský Jiří; Náplava Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases