Number of found documents: 538877
Published from to

Nanoimprint meets microuidics: development of high-resolution metal wires from nanoparticle ink filled capillaries
KŘIVOVÁ, Barbora; VŮJTEK, Milan
2019 - English
A novel process for obtaining low-cost metal conductive wires in sub-micrometer range is presented in this diploma thesis. The methods are based on applying nanoparticle-based silver inks on pre-patterned polymer substrates, and wire fabrication is beyond the typical resolution of inking techniques by capillary lling and geometrical connement. The method of spin-coating and aerosol jet printing, usually used for dierent purposes, are discussed with the respect to surface connement and wire fabrication for manufacturing of electrode arrays and optical gratings. Two sintering post-processes are described to further decrease the structure dimensions while maintaining high wire conductivity. Thus, a low-cost and versatile process for printed electronics fabrication is designed as a candidate for future nanoelectronics production. V této diplomové práci je prezentován nový úsporný způsob přípravy kovových vodivých drátků v sub-mikrometrovém měřítku. Předložený proces je složen z metod, které jsou založeny na aplikaci inkoustu s obsahem nanočástic stříbra na předem vzorovaný polymerní substrát. Drátky jsou připraveny pomocí geometrického vymezení kapilárního plnění, které umožňuje rozlišení za hranicí rozlišení dosažitelného typickými inkoustovými technikami. Metody spin-coatingu a aerosol jet printingu, které jsou obvykle používány pro jiné účely, jsou diskutovány vzhledem k povrchovému omezení inkoustového šíření a tím přípravě drátků, které mohou být využity pro výrobu elektrodových řad a optických mřížek. Dále jsou diskutovány dvě metody spékání s ohledem na dodatečné zmenšení rozměrů struktur, ale zároveň udržení vysoké vodivosti. Navrhnutý proces je úsporný a univerzální způsob přípravy tištěné elektroniky, čímž se stává kandidátem pro budoucí techniku přípravy nanoelektroniky. Available in digital repository of UPOL.
Nanoimprint meets microuidics: development of high-resolution metal wires from nanoparticle ink filled capillaries

A novel process for obtaining low-cost metal conductive wires in sub-micrometer range is presented in this diploma thesis. The methods are based on applying nanoparticle-based silver inks on ...

KŘIVOVÁ, Barbora; VŮJTEK, Milan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

The sharing of medically important filamentous microfungi by the pets and their owners
WIPLER, Jan
2019 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
The sharing of medically important filamentous microfungi by the pets and their owners

WIPLER, Jan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Mössbauer Study of Metal Powders for 3D-printing
DAVIDOVÁ, Magdalena; MAŠLÁŇ, Miroslav
2019 - Czech
Aim of the bachelor thesis is Mössbauer study of structural steel powder used in 3Dprinting, printed by SLM (selective laser melting). The first part deals with basic description of Mössbauer spectroscopy and selected methods used in 3D-printing. Further, the used powder of structural steel CL5OWS is characterized. In the second part will be performed Mössbauer spectroscopy of powder CL50WS and studied phase composition of powder and resulting metal specimen made by 3Dprinting. The thesis outcome is to determine influence of the metal parts production process on their phase composition. Cílem bakalářské práce je studium prášku konstrukční oceli používané v 3D tisku, tisknuté metodou SLM (selective laser melting), pomocí Mössbauerovy spektroskopie. První část se zabývá základním popisem Mössbauerovy spektroskopie a popisem vybraných metod 3D tisku. Dále je charakterizován použitý kovový prášek konstrukční oceli CL50WS. V druhé části jsou prezentovány výsledky Mössbauerovy spektroskopie prášku konstrukční oceli, bylo studováno fázové složení prášku a výsledného kovového prvku zhotoveného 3D tiskem. Výsledkem práce je stanovení vlivu procesu výroby kovových dílů na jejich fázové složení. Keywords: Mössbauerova spektroskopie; 3D tisk; konstrukční ocel; Mössbauer spectroscopy; 3D-printing; structural steel Available in digital repository of UPOL.
Mössbauer Study of Metal Powders for 3D-printing

Aim of the bachelor thesis is Mössbauer study of structural steel powder used in 3Dprinting, printed by SLM (selective laser melting). The first part deals with basic description of Mössbauer ...

DAVIDOVÁ, Magdalena; MAŠLÁŇ, Miroslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Synthesis of neolignan with benzofuran skeleton
LACHETOVÁ, Eliška; POSPÍŠIL, Jiří
2019 - Czech
The bachelor thesis describes the development of a syntetic method based on the radical CDC coupling that should allow the synthesis of Boehmanan H. It mainly deals with the synthesis of four key building blocks that finds their origin in vanillin and feluric acid. These substances are transformed by radical cyclization to benzofuran. The theoretical part focus on the litterature review about boehmanans and other neoliganns occurrence in nature, their biological activity and describes selected general methods of their synthesis. Bakalářská práce popisuje vývoj metody založené na radikálovém CDC couplingu využitelných pro syntézu Boehmananu H. Převážně se zabývá přípravu čtyř klíčových výchozích látek vycházejících z vanilinu a kyseliny ferulové. Tyto látky jsou transformovány pomocí radikálové cyklizace na benzofuran. Teoretická část je literárním přehledem zachycujícím výskyt boehmananů a ostatních neoligannů v přírodě, jejich biologickou aktivitu a také popisuje některé obecné metody jejich přípravy. Keywords: benzofurany; neolignany; boehmenany; přírodní látky; syntéza; benzofurans; neolignans; boehmanans; natural products; synthessis Available in digital repository of UPOL.
Synthesis of neolignan with benzofuran skeleton

The bachelor thesis describes the development of a syntetic method based on the radical CDC coupling that should allow the synthesis of Boehmanan H. It mainly deals with the synthesis of four key ...

LACHETOVÁ, Eliška; POSPÍŠIL, Jiří
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Abnormalities of the uterus
SKOPALOVÁ, Lucie; HRUBÁ, Renata; DORAZILOVÁ, Radmila
2019 - Czech
This research bachelor thesis deals with characterization, incidence, occasions, signs, assessment and therapy of abnormalities of uterine activity and presents the newest investigations in this field. A huge part this thesis deals with the negative effect of overweight or obesity on labor, especially on poor uterine activity. This thesis also shows the possible lack of tachysystole management, resulting from inequable conclusions of scientific studies. The information were obtained from the PubMed, EBSCO and Google Scholar databases. Tato přehledová bakalářská práce se zabývá charakteristikou, incidencí, příčinami, projevy, hodnocením a léčbou nepravidelné děložní činnosti a prezentuje zde nejnovější výzkumy z této oblasti. Značná část této práce se zabývá negativním vlivem nadváhy a obezity na porod, zejména na nedostatečnou děložní činnost. Také ukazuje na možné nedostatky managementu, nadměrné děložní činnosti, které vznikly v důsledku nejednotných závěrů odborných studií. Poznatky byly získány z databází PubMed, EBSCO a Google Scholar. Keywords: děloha; tachysystola; hypertonus; tokolytika; nekoordinovaná děložní činnost; hypoaktivita; uterus; tachysystole; hypertonus; tocolytics; dyscoordinated uterine activity; hypoactivity Available in digital repository of UPOL.
Abnormalities of the uterus

This research bachelor thesis deals with characterization, incidence, occasions, signs, assessment and therapy of abnormalities of uterine activity and presents the newest investigations in this ...

SKOPALOVÁ, Lucie; HRUBÁ, Renata; DORAZILOVÁ, Radmila
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

The importance of postpartum bonding
KAZÍKOVÁ, Růžena; BODNÁR, Vojtěch; DORAZILOVÁ, Radmila
2019 - Czech
Maternal-newborn skin-to-skin contact immediately after childbirth is the most natural and at the same time the most beneficial way to experience a sensitive postpartum period. This research bachelor thesis deals with phenomena taking place between the mother and the newborn in a sensitive period immediately after birth and also with the possible support of postpartum contact between the mother and the child, which plays an important role in the bonding process. It presents published knowledge of maternal-neonatal interaction immediately after delivery, instinctive stages of neonatal behavior in the sensitive postpartum period and possible ways of bonding disruption and the consequences of this disruption. Furthermore, it summarizes the knowledge about the possibilities of postpartum skin-to-skin contact support by the midwife. These findings are found in PubMed, GOOGLE scholar and EBSCO databases. Mateřsko-novorozenecký kontakt kůže na kůži ihned po porodu je nejpřirozenějším a zároveň nejvýhodnějším způsobem prožití senzitivního poporodního období. Tato přehledová bakalářská práce je zaměřena na děje odehrávající se mezi matkou a novorozencem v senzitivním období bezprostředně po porodu a možnou podporu poporodního kontaktu mezi matkou a dítětem, který hraje významnou roli v procesu bondingu. Předkládá publikované poznatky o mateřsko-novorozenecké interakci bezprostředně po porodu, instinktivních stádiích novorozeneckého chování v senzitivním poporodním období i možných způsobech narušení bondingu a důsledcích tohoto narušení. Dále shrnuje poznatky o možnostech podpory poporodního kontaktu kůže na kůži porodní asistentkou. Uvedené poznatky jsou dohledány v databázích PubMed, GOOGLE scholar a EBSCO. Keywords: vaginální porod; matka; novorozenec; mateřsko-novorozenecký kontakt; kůže na kůži; poporodní senzitivní období; bonding; porodní asistentka; vaginal birth; mother; newborn; mother-infant contact; skin-to-skin; postpartum sensitive period; bonding; midwife Available in digital repository of UPOL.
The importance of postpartum bonding

Maternal-newborn skin-to-skin contact immediately after childbirth is the most natural and at the same time the most beneficial way to experience a sensitive postpartum period. This research bachelor ...

KAZÍKOVÁ, Růžena; BODNÁR, Vojtěch; DORAZILOVÁ, Radmila
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Monitoring of biological activity of tomato leaves by speckle effect
PECHNÍK, Jakub; HORVÁTH, Pavel
2019 - Czech
The speckle effect is usually used to study the surface properties (roughness and deformation) of various types of materials, especially in technical fields. However, this phenomenon can also be used as a tool for studying the processes occuring within the material. Therefore we decided to use it interdisciplinarily, i.e. to study dynamic properties of biological samples. The aim of this work was to design and test a non-contact non-invasive technique for measuring the biological activity of a tomato leaf after its detachment from the plant. We designed a technique using subtracts of the consecutive frames of speckle pattern. To quantify the structural changes in the sample, a statistical indicator - standard deviation was chosen. Unlike other papers, we also compared the biological activity inside the vein (decrease in activity) and in the mesophyll (increase in activity) of the leaf, among which we found significant differences. The proposed method has proven to be sufficient for measuring structural changes in a given biological material and the obtained results indicate significant heterogenity within a single leaf, which is to be considered in other studies Jev koherenční zrnitost se obvykle využívá ke studiu povrchových vlastností (drsnosti a deformace) různých typů materiálů zejména v technických oborech. Nicméně tento jev lze také využít pro studium procesů probíhajících uvnitř daného materiálu. Proto jsme se ho rozhodli využít interdisciplinárně, tedy ke studiu dynamických vlastností biologických vzorků. Cílem této práce bylo navrhnout a testovat bezkontaktní neinvazivní techniku pro měření biologické aktivity listu rajčete po jeho oddělení od mateřské rostliny. Byla navržena měřicí metoda využívající odečítání po sobě následujících snímků struktur koherenční zrnitosti. Pro kvantifikaci strukturních změn vzorku byl vybrán statistický ukazatel - směrodatná odchylka. Na rozdíl od ostatních prací jsme navíc porovnávali biologickou aktivitu v žilce (pokles aktivity) a v mezofylu (nárůst aktivity) listu, mezi nimiž jsme odhalili významné rozdíly. Navržená metoda se prokázala být dostatečně robustní pro měření strukturních změn v daném biologickém materiálu a získané výsledky poukazují na významnou heterogenitu v rámci jednoho listu, kterou je třeba vzít v úvahu v dalších studiích. Keywords: Koherenční zrnitost; rajče; vadnutí; oddělený list; biologická aktivita; neinvazivní měření; Speckle; tomato; wilting; detached leaf; biological activity; non-invasive measurement Available in digital repository of UPOL.
Monitoring of biological activity of tomato leaves by speckle effect

The speckle effect is usually used to study the surface properties (roughness and deformation) of various types of materials, especially in technical fields. However, this phenomenon can also be used ...

PECHNÍK, Jakub; HORVÁTH, Pavel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Umbilical cord
GREPLOVÁ, Kristina; HRUBÁ, Renata; JANOUŠKOVÁ, Kateřina
2019 - Czech
This research bachelor thesis deals with possible management of umbilical cord clamping in the third stage of labour. In the last several years, many professional organizations have started to recommend the use of delayed cord clamping. The thesis presents published knowledge about possible benefits and risks of the timing of umbilical cord clamping and umbilical cord milking. This thesis summarizes information about the influence of the timing of umbilical cord clamping on the anemia, iron deficiency, intraventricular haemorrhage, jaundice, polycytemia and respiratory distress syndrom. The thesis follows up the effect of delayed umbilical cord clamping and umbilical cord milking on placental transfusion and neurodevelopment. It also focuses on the risks of postpartum haemorrhage. The periodicals were sourced from the following databases PubMed, EBSCO and Medvik. Přehledová bakalářská práce se zabývá možnými managementy péče o pupečník ve III. době porodní. V několika posledních letech začaly odborné organizace doporučovat provádění odloženého podvazu pupečníku. Práce předkládá publikované poznatky o možných benefitech a rizicích v souvislosti s načasováním podvazu pupečníku a milkingu pupečníku. Shrnuje informace o vlivu načasování podvazu pupečníku na vznik anemie, deficitu železa, intraventrikulárního krvácení, novorozenecké žloutenky, polycytémie a syndromu dechové tísně u novorozenců. Práce se zabývá i efektem odloženého podvazu pupečníku a mlikingu pupečníku na placentární transfuzi po porodu a neurologický vývoj dítěte. Dále se zaměřuje na riziko zvýšeného poporodního krvácení rodiček. Periodika, která byla v práci použita, byla vyhledána v databázích PubMed, EBSCO a Medvik. Keywords: pupečník; odložený podvaz pupečníku; brzký podvaz pupečníku; okamžitý podvaz pupečníku; milking pupečníku; placentární transfuze; anemie; deficit železa; neurologický vývoj; intraventrikulární krvácení; novorozenecká žloutenka; polycytémie; syndrom respirační tísně; poporodní krvácení; umbilical cord; delayed cord clamping; early cord clamping; immediate cord clamping; umbilical cord milking; placental transfusion; anemia; iron deficiency; neurodevelopment; intraventricular haemorrhage; jaundice; polycytemia; respiratory distress syndrom; postpartum haemorrhage Available in digital repository of UPOL.
Umbilical cord

This research bachelor thesis deals with possible management of umbilical cord clamping in the third stage of labour. In the last several years, many professional organizations have started to ...

GREPLOVÁ, Kristina; HRUBÁ, Renata; JANOUŠKOVÁ, Kateřina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Nanoparticles in the interaction with amino acids studied by spectroscopic techniques
DOSTÁL, Erik; MACHALOVÁ ŠIŠKOVÁ, Karolína
2019 - Czech
One of the aims of this bachelor thesis was to clearly describe aromatic amino acids and determine their behavior as fluorophores in the vicinity of nanoparticles. Also, the silver and gold nanoparticles themselves were described in detail, especially their exceptional optical properties. At the same time, the properties of plasmons and their light irradiation behavior were interpreted. The experimental aim of the work was based on the measurement of extinction, absorption and fluorescence spectra of the investigated compounds, which was based on the determination of whether the interaction between silver and gold nanoparticles with aromatic amino acids. Furthermore, it was discussed which factors may influence the interaction of aromatic amino acids with silver and gold nanoparticles. The last aim of this bachelor thesis was to explain how and why there are changes in emission spectra in interaction of aromatic amino acids with silver and gold nanoparticles. Number of pages: 54 Number of attachments: 0 Language: Czech Jedním z cílů této bakalářské práce bylo přehledně popsat aromatické aminokyseliny a zjistit jejich chování coby fluoroforů v blízkosti nanočástic. Také byly podrobně popsány samotné nanočástice stříbra a zlata, především jejich výjimečné optické vlastnosti. Zároveň byly interpretovány vlastnosti plazmonů a jejich chování při ozařování světlem. Experimentální cíl práce byl založen na proměření extinkčních, absorpčních a fluorescenčních spekter zkoumaných látek, které tkvělo ve zjištění, zdali probíhá interakce mezi nanočásticemi stříbra a zlata s aromatickými aminokyselinami. Dále bylo diskutováno, které faktory mohou ovlivňovat interakci aromatických aminokyselin s nanočásticemi stříbra a zlata. Posledním cílem této bakalářské práce bylo vysvětlit jakým způsobem a proč dochází ke změnám v emisních spektrech při interakci aromatických aminokyselin s nanočásticemi stříbra a zlata. Počet stran: 54 Počet příloh: 0 Jazyk: Český Keywords: extinkční spektra; absorpční spektra; emisní spektra; nanočástice stříbra; nanočástice zlata; fenylalanin; tryptofan; tyrosin; histidin; extinction spektra; absorption spectra; emission spectra; nanoparticles silver; nanoparticles gold; phenylalanine; tryptophan; tyrosine Available in digital repository of UPOL.
Nanoparticles in the interaction with amino acids studied by spectroscopic techniques

One of the aims of this bachelor thesis was to clearly describe aromatic amino acids and determine their behavior as fluorophores in the vicinity of nanoparticles. Also, the silver and gold ...

DOSTÁL, Erik; MACHALOVÁ ŠIŠKOVÁ, Karolína
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Software for processing and analysis of gel scans
EVJÁK, Jaroslav; RAUS, Martin
2019 - Czech
Nowadays there is many programs that deal with gel electrophoresis sample analysis. Mostly is desktop applications that can analyze single gel whose outputs are spreadsheet data. The data obtained from the analysis can be used for further research. In work with a focus on the principles of gel electrophoresis, mistakes and processing of image, not least existential solutions. The aim of this thesis is to create a web application that would allow automatic analysis of information and subsequent stored data into the database. The output will be a graph that compares the data on strips. user. V dnešní době existuje mnoho programů, které se zabývají analýzou vzorků gelové elektroforézy. Většinou se jedná o desktopové aplikace, které dokáží analyzovat jeden gel, jejíž výstupem jsou tabulková data. Získaná data z analýzy mohou sloužit pro případný další výzkum. Práce popisuje princip gelové elektroforézy, typy gelů, zpracování a chyby obrazu, v neposlední řadě existenční řešení. Cílem této bakalářské práce je vytvoření webové aplikace, která umožní automatickou analýzu skenu gelu s následným uložením dat do databáze. Výstupem bude graf, který porovná data zvolených stripů. uživatelem. Keywords: Gelová elektroforéza; zpracování elektroforeogramu; elektroforéza; smilling efekt; oblast píku;standard; detekce píků; UN-SCAN-IT; GelViewer; SoftGel; Gel electrophoresis; electrophoresis processing; electrophoresis; smilling effect; peak area; standard; peak detection; UN-SCAN-IT; GelViewer; SoftGel. Available in digital repository of UPOL.
Software for processing and analysis of gel scans

Nowadays there is many programs that deal with gel electrophoresis sample analysis. Mostly is desktop applications that can analyze single gel whose outputs are spreadsheet data. The data obtained ...

EVJÁK, Jaroslav; RAUS, Martin
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases