Number of found documents: 559025
Published from to

Problematika řešení klientských změn v developerském projektu
Svoboda Pavel; Lenka Střelbová; Fuksa Tomáš
2020 -
Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku řešení klientských změn v developerském projektu v Dolních Měcholupech v Praze. Úvodní teoretická část je zejména orientována na developerský projekt, kde jsou popsány jednotlivé fáze projektu a cenotvorné faktory na trhu nemovitostí. Dále tato práce ukazuje procesy změnového řízení klientských změn nejen obecně v teoretické části, ale i na konkrétním developerském projektu v praktické části.This diploma thesis is focused on the solution of client changes in the development project in Dolní Měcholupy in Prague. The introductory theoretical part is primary focused on the development project, which describes the various phases of the project and price factors on the property market. Furthermore, this work shows the processes of change management of client changes not only general in the theoretical part, but also on a specific development project in the practical part. Keywords: Developerský projekt; změnové řízení; klientské změny; změna; developer; Developer project; change management; client changes; change; developer Available at various departments of the ČVUT.
Problematika řešení klientských změn v developerském projektu

Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku řešení klientských změn v developerském projektu v Dolních Měcholupech v Praze. Úvodní teoretická část je zejména orientována na developerský projekt, ...

Svoboda Pavel; Lenka Střelbová; Fuksa Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Metody konzervace nevyužívaných sítí technické infrastruktury za použití druhotných surovin
Šulc Rostislav; Václav Jíra; Mráz Václav
2020 -
Tématem diplomové práce je stanovení možných variant provedení konzervace již nevyužívaných sítí technické infrastruktury. V úvodu práce je zpracován přehled druhotně využívaných materiálů ve stavitelství. Za použití těchto materiálů je navrženo a následně sledováno několik možných variant provedení konzervace nepoužívaných vedení technické infrastruktury. Uvažovány jsou možnosti zaplnění potrubí cementopopílkovou suspenzí a dále ověření použitelnosti druhotných surovin pro zásyp výkopů spojených s případnou likvidací inženýrských sítí. V této práci jsou ověřeny možnosti aplikace druhotných surovin pro konzervaci nevyužívaných sítí technické infrastruktury i s ohledem na náročnost provádění a ekonomický dopad.The topic of the thesis is to determine possible variants of conservation of unused technical infrastructure networks. At the beginning of the thesis there is an overview of secondary materials used in construction. Using these materials, several possible variants of conservation of unused technical infrastructure lines are proposed and subsequently monitored. Possibilities of filling of pipelines with cement-ash slurry are considered as well as verification of the applicability of secondary raw materials for backfill excavation associated with eventual disposal of utilities. In this work, the possibilities of application of secondary raw materials for the preservation of unused technical infrastructure networks are verified with regard to the demanding implementation and economic impact. Keywords: Druhotné suroviny; Popílek; Cementopopílková suspenze; Inženýrské sítě; Technická infrastruktura; Secondary materials; Fly ash; Cement-slurry suspension; Utilities; Technical infrastructure Available at various departments of the ČVUT.
Metody konzervace nevyužívaných sítí technické infrastruktury za použití druhotných surovin

Tématem diplomové práce je stanovení možných variant provedení konzervace již nevyužívaných sítí technické infrastruktury. V úvodu práce je zpracován přehled druhotně využívaných materiálů ve ...

Šulc Rostislav; Václav Jíra; Mráz Václav
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Motorika robotů pro pohyb po ocelových konstrukcích
Kovářík Michal; Václav Kropáček; Štemberk Petr
2020 -
Diplomová práce se zabývá vývojem nového upínacího mechanismu, který má umožnit nový způsob pohybu hexapodického minibota. V teoretické části je rešerše současného stavu robotické technologie, dále je popsán hexapodický minibot s jeho současnými způsoby pohybu. Pro lepší pochopení magnetismu je v práci vysvětlen magnetický jev. Praktická část pojednává o samostatném návrhu upínacího mechanismu, který využívá permanentních magnetů. Tento mechanismus umožňuje přesměrovat tok magnetické indukce tak, aby v jedné poloze magnety reagovaly s okolím a ve druhé nikoliv. Následují funkční zkoušky, zmínění možností uplatnitelnosti a shrnutí nákladů na zhotovení funkčního prototypu.This thesis deals with the development of a clamping mechanism, which should enable a new way of movement for the hexapodic minibot. The theoretical part includes an overview of modern robotic technology and the description of the current movement of the hexapodic minibot. For better understanding of magnetism, the magnetic phenomenon is explained in the thesis. The practical part concerns the design of the clamping mechanism, which makes use of permanent magnets. This mechanism allows to redirect the flux of magnetic induction so that in one position the magnets react with their surroundings and in the second position they do not. The thesis then describes functional tests, possible applications and a cost summary of functional prototype. Keywords: Hexapodický minibot; robot; magnetická indukce; upínací mechanismus; feromagnetická konstrukce; roboty; roboti; Hexapodic minibot; robot; magnetic induction; clamping mechanism; feromagnetick construction; robots Available at various departments of the ČVUT.
Motorika robotů pro pohyb po ocelových konstrukcích

Diplomová práce se zabývá vývojem nového upínacího mechanismu, který má umožnit nový způsob pohybu hexapodického minibota. V teoretické části je rešerše současného stavu robotické technologie, dále je ...

Kovářík Michal; Václav Kropáček; Štemberk Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Problematika správy majetku a zajištění služeb ve školním zařízení
Štrup Ondřej; Roman Vojta; Plánička Jiří
2020 -
Tato diplomová práce se zabývá problematikou způsobu zajištění správy majetku ve školním zařízení Gymnázia Prachatice. Autor zde představuje tuto organizaci a analyzuje stávající zajištění podpůrných služeb. V návaznosti na analýzu zajištění podpůrných služeb je vybrána jedna z uzavřených smluv, tato smlouva je zhodnocena, a v návaznosti je navržena nová smlouva, která je koncipována jako smlouva o úrovni služeb. Tato práce pro ucelení problematiky facility managementu uvádí také základní způsoby úspory energie a vody.This doploma thesis deals with the issue of how to ensure property managemenet in the school facility of Gymnasium Prachatice. The author presents this organization and analyzes the current provision of support services. Following the analysis of the provision of ancillary services, one of the concluded contracts is selected, this contract is evaluated, and a new conract is proposed, which is conceived as a service level contract. This work also introduces the basic ways of saving energy and water to complete the issue of facility management. Keywords: facility management; organizace; služby; smlouva; facility management; organization; services; agreement Available at various departments of the ČVUT.
Problematika správy majetku a zajištění služeb ve školním zařízení

Tato diplomová práce se zabývá problematikou způsobu zajištění správy majetku ve školním zařízení Gymnázia Prachatice. Autor zde představuje tuto organizaci a analyzuje stávající zajištění podpůrných ...

Štrup Ondřej; Roman Vojta; Plánička Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Vliv termoplastů na pevnost betonu
Popenková Miloslava; Jana Havlíková; Vorel Jindřich
2020 -
Tato diplomová práce se zabývá možností využití drti z odpadních termoplastů jejím přídavkem do cementového kompozitu. Analyzovány byly dva druhy odpadních plastů, polyethylentereftalát a polyethylen. Tyto drti se přidávaly do směsí v různých objemových poměrech a pro zkoušky byly použity cementy různých pevnostních tříd. Část zatuhlých vzorků byla následně zahřáta a byla sledována možnost zvýšení pevnosti roztavením plastů, které se stávají součástí pojiva kompozitu. Na hotových vzorcích se následně sledovaly jejich hlavní mechanické vlastnosti významné pro použití pro stavební výrobky (pevnost v tlaku, pevnost v tahu za ohybu a u části vzorků nasákavost). Výsledkem práce je vyhodnocení dopadu přídavku plastů na mechanické vlastnosti kompozitu a stanovení množství přidaných plastů pro dosažení optimálních vlastností.This thesis is focused on the possibilities how to use crushed thermoplastic waste as an additives in the concrete composite. Two types of the plastics were tested, polyethyleneterephtalate and polyethylene. These plastic crumbs were added in the concrete mixes in various volumetric ratios (v/v) and concretes from different strength classes were used for the listed testings. One part of the solidified samples was then heated up to monitor the possibility of increasing the strength the concrete because of the melting of the plastic parts, which are the part of the binder of composite. On the final concrete samples, the main mechanical properties were examinated, which are important for the usage of construction products (strength in the pressure, tensile strength and water absorption). The aim of the work is the evaluation how the plastic addition does affect the mechanical properties of the composite and also the determination of the appropriate amount of the added plastic crumb to get the optimal concrete properties. Keywords: Recyklace; zkouška; pevnost; polyethylentereftalát; polyethylen; beton; kompozit; vzorek; Recycling; test; strength; polyethyleneterephtalate; polyethylene; concrete; composite; sample Available in digital repository of ČVUT.
Vliv termoplastů na pevnost betonu

Tato diplomová práce se zabývá možností využití drti z odpadních termoplastů jejím přídavkem do cementového kompozitu. Analyzovány byly dva druhy odpadních plastů, polyethylentereftalát a polyethylen. ...

Popenková Miloslava; Jana Havlíková; Vorel Jindřich
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Návrh zkušební metody pro stanovení únosnosti mechanicky kotvené hydroizolace plochých střech
Svoboda Pavel; Lukáš Kolouch; Žák Antonín
2020 -
V této diplomové práci se v teoretické části zabývám historií plochých střech, možnostmi stabilizace hydroizolační vrstvy na plochých střechách a druhy kontrol těsnosti hydroizolační vrstvy. V praktické části se zabývám experimentálním návrhem zkušební komory pro skladby ploché střechy s povlakovou hydroizolační vrstvou a následným využití v praxi pro kontrolu únosnosti hydroizolačního souvrství.In this diploma thesis I deal in the theoretical part with the history of flat roofs, possibilities of stabilization of waterproofing layer on flat roofs and types of tightness checks of waterproofing layer. In the practical part I deal with the experimental design of a test chamber for flat roof compositions with a waterproofing layer and subsequent use in practice for checking the bearing capacity of the waterproofing layer. Keywords: Plochá střecha; hydroizolační souvrství; stabilizace; mechanické kotvení; kontrola těsnosti; zatížení větrem; zatížení sněhem; sání větru; výtažná zkouška; mechanická odolnost; podtlaková zkouška; zkouška sání větru; Flat roof; waterproofing layer; stabilization; mechanical anchoring; tightness check; wind load; snow load; wind suction; extraction test; mechanical resistance; vacuum test; wind suction test Available in digital repository of ČVUT.
Návrh zkušební metody pro stanovení únosnosti mechanicky kotvené hydroizolace plochých střech

V této diplomové práci se v teoretické části zabývám historií plochých střech, možnostmi stabilizace hydroizolační vrstvy na plochých střechách a druhy kontrol těsnosti hydroizolační vrstvy. V ...

Svoboda Pavel; Lukáš Kolouch; Žák Antonín
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Ekologické aspekty vybraných stavebních materiálů při výstavbě
Pospíchal Václav; Zuzana Šindelářová; Černý Martin
2020 -
Tato diplomová práce s názvem „Ekologické aspekty vybraných stavebních materiálů při výstavbě“ se zabývá dopady na životní prostředí při výstavbě rodinného domu z různých materiálů a porovnání se současnými variantami. Nejprve se věnuje ekologii z obecného pohledu ve stavebnictví, zejména emisím CO2, odpadech a recyklaci a dále aplikuje poznatky na posouzení konstrukčních variant se stávajícími stavebními materiály. Cílem je seznámit širokou veřejnost s ekologií stavebního průmyslu a poukázat na možné využití ekologičtějších variant stavebních materiálů včetně zhodnocení, zda jsou materiály opravdu tak ekologické, jak se na první pohled zdá.This diploma thesis named „Ecological aspects of selected building materials during construction“ deals with environmental impacts of building materials during construction of a civil building and compares them with current variants. At first, the thesis focus on ecology in building industry in general and then applies the knowledge to compare construction materials between the current materials and possible ecological variants. The aim of this thesis is to introduce ecology of building materials to the general public and to point out the possible use of ecological materials including the assessment of the ecology of building materials. Keywords: Ekologie ve stavebnictví; stavební a demoliční odpady; emise CO2 z dopravy; hliněná podlaha; roubená stavba; hliněná omítka; zelená střecha; izolace z technického konopí; Ecology and civil engineering; demolition waste; emissions of CO2 during transportation; soil floor; timbered building; soil plaster; green roof; isolation of a technical hemp Available in digital repository of ČVUT.
Ekologické aspekty vybraných stavebních materiálů při výstavbě

Tato diplomová práce s názvem „Ekologické aspekty vybraných stavebních materiálů při výstavbě“ se zabývá dopady na životní prostředí při výstavbě rodinného domu z různých materiálů a porovnání se ...

Pospíchal Václav; Zuzana Šindelářová; Černý Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Problematika využití dešťových vod s návrhem možného využití
Polák Karel; Radek Trantýr; Podlahová Nina
2020 -
Diplomová práce se zabývá nakládáním s dešťovou vodou. Úvodem jsou definovány legislativní požadavky na nakládání s dešťovou vodou, dále je stručně analyzována změna klimatu. V práci jsem se také soustředil na přírodní koupací jezírka a způsoby čištění vody. Provedl jsem návrh konkrétního jezírka s technologickým rozborem a stavebně technologickým pohledem na celoživotní cyklus stavby.The diploma thesis deals with rainwater management. Legislative requirements for rainwater management are defined at the beginning, and afterwards a climate change is briefly analysed. In my work I also focused on natural swimming pools and methods of water purification. I made a design of a specific pond with a technological analysis and a construction technology perspective on the life cycle of the building. Keywords: dešťová voda; legislativa; klimatické změny; způsob odvodnění; biotop; jezírko; technologie čištění; filtry; biologie; náklady; výdaje; rainwater; legislation; climate change; drainage; biotope; pond; purification technology; filters; biology; costs; expenses Available in digital repository of ČVUT.
Problematika využití dešťových vod s návrhem možného využití

Diplomová práce se zabývá nakládáním s dešťovou vodou. Úvodem jsou definovány legislativní požadavky na nakládání s dešťovou vodou, dále je stručně analyzována změna klimatu. V práci jsem se také ...

Polák Karel; Radek Trantýr; Podlahová Nina
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Analýza historických krajinných struktur na území navrhované KPZ Chotovinsko
Kupka Jiří; Jan Kovář; Pešková Zuzana
2020 -
Tématem této diplomové práce je analýza historických krajinných struktur na území navrhované krajinné památkové zóny Chotovinsko. Tato analýza vychází z podrobné identifikace a vyhodnocení dochovaných historických památkových struktur na území navrhované krajinné památkové zóny, a to ve struktuře uvedené v Metodice standardizovaného záznamu krajinné památkové zóny (Kučová a kol., 2014) vydané Národním památkovým ústavem. Pro pochopení a správné vypracovaní této diplomové práce, byla nejprve zpracována literární rešerše, která utváří základní seznámení s tématy souvisejícími s touto diplomovou prací. Těmito tématy je kulturní krajina, hodnoty kulturní krajiny, ochrana kulturní krajiny a na závěr literární rešerše také seznámení s formou ochrany kulturní krajiny v podobě krajinných památkových zón. Výstupem práce je soubor mapových, textových a obrazových materiálu, jejichž hodnota může sloužit, jako podklad pro vyhlášení krajinné památkové zóny.The theme of this thesis is the analysis of historical landscape structures in the area of the proposed landscape conservation area Chotovinsko. This analysis is based on detailed identification and evaluation of preserved historical monument structure in the territory of the proposed landscape conservation area, in the structure stated in the Methodology of Standardized Recording of Landscape Conservation Area (Kučová a kol., 2014) issued by the National Heritage Institute. In order to comprehend and elaborate this thesis, a literary research has been prepared first. It forms a fundamental introduction to topics related to this thesis. These subjects are a cultural landscape, values of cultural landscape, a cultural landscape preservation and at the end of the literary research also a familiarization with the means of the cultural landscape preservation in the form of landscape conservation areas. The product of the thesis is a set of several types of materials such as maps, text and images. Their value of which can serve as a foundation for the proclamation of the landscape conservation area. Keywords: Kulturní krajina; hodnoty kulturní krajiny; ochrana kulturní krajiny; památková péče; krajinná památková zóna; Chotoviny; Cultural Landscape; Values of Cultural Landscape; Landscape Protection; Relic Protection; Landscape Conservation Area; Chotoviny Available in digital repository of ČVUT.
Analýza historických krajinných struktur na území navrhované KPZ Chotovinsko

Tématem této diplomové práce je analýza historických krajinných struktur na území navrhované krajinné památkové zóny Chotovinsko. Tato analýza vychází z podrobné identifikace a vyhodnocení dochovaných ...

Kupka Jiří; Jan Kovář; Pešková Zuzana
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Statické posouzení a návrh sanace vybraných částí zámku Rožmitál p. Třemšínem
Zigler Radek; Lukáš Dejdar; Wollner Marek
2020 -
Cílem této diplomové práce je provést stavebně technický průzkum jednotlivých objektů zámku Rožmitál p. Třemšínem, dále analyzovat hlavní poruchy a jejich příčiny a navrhnout vhodná sanační opatření, které by pomohla stav zámeckých objektů zachovat. Součástí této práce je zpracování zjednodušené výkresové dokumentace, průzkumu vlhkosti a statického posouzení vybraných konstrukcí.The aim of this diploma thesis is processing of a simplified structural and technical survey of individual objects of the château Rožmital p. Třemšín. Furthermore the major defects, their causes was analyzed. In relation to that a proposal for suitable remediation methods was made. This diploma thesis includes simplified drawing documentation, moisture survey and static assessment of selected structures. Keywords: zámek; poruchy; trhliny; klenba; krov; vlhkost; château; defects; cracks; vaults; trusss; moisture Available in digital repository of ČVUT.
Statické posouzení a návrh sanace vybraných částí zámku Rožmitál p. Třemšínem

Cílem této diplomové práce je provést stavebně technický průzkum jednotlivých objektů zámku Rožmitál p. Třemšínem, dále analyzovat hlavní poruchy a jejich příčiny a navrhnout vhodná sanační opatření, ...

Zigler Radek; Lukáš Dejdar; Wollner Marek
České vysoké učení technické v Praze, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases