Number of found documents: 527228
Published from to

Calendar of educational counselor
ADAMCOVÁ, Alena; PUGNEROVÁ, Michaela
2019 - Czech
The aim of this thesis is to compose an annual calendar for a primary school educational consultant. The study is also concerned with the co-operation of the educational consultant with other counselling facilities, and, furthermore it deals with the organization of the system of educational counselling in our country. Cílem závěrečná práce je sestavení ročního kalendáře výchovného poradce na základní škole. Práce obsahuje i spolupráci výchovného poradce s dalšími poradenskými zařízeními a organizaci systému výchovného poradenství u nás. Keywords: Kalendář; výchovný poradce; kariérové poradenství; žák se speciálními vzdělávacími potřebami; pedagogicko-psychologické poradenství.; Calendar; school counsellor; educational consultant; career counselling; pupil with special educational needs; pedagogical and psychological counselling. Available in digital repository of UPOL.
Calendar of educational counselor

The aim of this thesis is to compose an annual calendar for a primary school educational consultant. The study is also concerned with the co-operation of the educational consultant with other ...

ADAMCOVÁ, Alena; PUGNEROVÁ, Michaela
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

The History of Reformation. The teaching textual matter for comprehensive schools - course of history.
KUBALOVÁ, Aneta; HOLOUŠOVÁ, Drahomíra
2019 - Czech
The thesis is conceived as a handbook for history books for secondary schools. The six chapters summarize the basic overview of the events of the history of the Reformation, but it is not a summary of the historical events. The book includes the learning tasks whose task is to activate students. The handbook offers inspiration for work, includes thinking about sources and iconographic material and, last but not least, encourages discussion and group work. Práce je koncipována jako příručka pro učebnice dějepisu pro střední školy. V šesti podkapitolách shrnuje základní přehled událostí k dějinám reformace, nejedná se ovšem o komplexní shrnutí učiva, ale zejména o zahrnutí učebních úloh, jejichž úkolem je aktivizace studentek a studentů. Příručka nabízí inspiraci pro práci, zahrnuje přemýšlení nad prameny a ikonografickým materiálem a v neposlední řadě podněcuje diskuzi a skupinovou práci. Keywords: Reformace; školství; dějepis; prameny; aktivita; pedagogika; Reformation; education; history; sources; activity; teaching; pedagogy Available in digital repository of UPOL.
The History of Reformation. The teaching textual matter for comprehensive schools - course of history.

The thesis is conceived as a handbook for history books for secondary schools. The six chapters summarize the basic overview of the events of the history of the Reformation, but it is not a summary of ...

KUBALOVÁ, Aneta; HOLOUŠOVÁ, Drahomíra
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Vytápění rodinného domu
Bašta Jiří; Masopust Viktor; Legner Tomáš
2019 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá kompletním projektem vytápění rodinného domu. Zahrnuje navržení obvodových konstrukcí a výpočet tepelných ztrát podle technické normy ČSN EN 12831. Řeší především návrh otopné soustavy s podlahovým vytápěním a návrh vhodného zdroje tepla - tepelného čerpadla vzduch/voda. Dále je volena optimální regulace pro daný systém vytápění. V konečné fázi je tato práce také doplněna průkazem energetické náročnosti (PENB) řešeného objektu. Součástí této diplomové práce je také koncepční návrh řídícího inteligentní budovy. Řídící systém je postaven na KNX protokolu a zajišťuje regulaci vytápění, řízení osvětlení, řízení stínící techniky a řízení elektrického zabezpečovacího systému.This diploma thesis deals with complete project of heating system in family house. The thesis includes design of perimeter structures and calculation of heat loss according to technical standard ČSN EN 12831. The thesis is primarily focused on the design of heating system with radiant floor heating and design of fitting heat source - heat pump air/water. Choosing of appropriate control of heating is next part of heating system design. In the final phase, this work is supplemented with an energy performance certificate (EPC). Part of this diploma thesis is also the conceptual design of central management system of intelligent building. The system uses KNX protocol to control heating, lightning, shading system and electronic security system. Keywords: vytápění,otopná soustava,podlahové vytápění,tepelné čerpadlo,regulace vytápění,řídící systém,KNX,průkaz energetické náročnosti; Heating,heating system,radiant floor heating,heat pump,control of heating,building management system,KNX,energy performance certificate Available in digital repository of ČVUT.
Vytápění rodinného domu

Tato diplomová práce se zabývá kompletním projektem vytápění rodinného domu. Zahrnuje navržení obvodových konstrukcí a výpočet tepelných ztrát podle technické normy ČSN EN 12831. Řeší především návrh ...

Bašta Jiří; Masopust Viktor; Legner Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Elektronické kukátko
Husák Miroslav; Kiefmann Josef; Pribula Ondrej
2019 - Czech
Cílem této diplomové práce je navrhnout laboratorní funkční vzorek zařízení nazývaného elektronické kukátko z hlediska hardware a software na platformě Raspberry PI s využitím dalších podpůrných obvodů a modulů.The goal of this diploma thesis is design functional laboratory sample of electronic viewer device composed of hardware and software based on Raspberry PI platform with using others additional modules and circuits. Keywords: Raspberry PI,PHP,webový framework,Nette,Linux,Bash,databáze,FFT,programovací jazyk C; Raspberry PI,PHP,web framework,Nette,Linux,Bash,database,FFT,programming language C Available in digital repository of ČVUT.
Elektronické kukátko

Cílem této diplomové práce je navrhnout laboratorní funkční vzorek zařízení nazývaného elektronické kukátko z hlediska hardware a software na platformě Raspberry PI s využitím dalších podpůrných ...

Husák Miroslav; Kiefmann Josef; Pribula Ondrej
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Autonomní systém rekreačního objektu
Hrzina Pavel; Fojtíček Petr; Holub Jan
2019 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá návrhem autonomního systému rekreačního objektu na Šumavě. V návrhu je použita kogenerační jednotka se Stirlingovým motorem pro přeměnu tepelné energie na elektrickou. Jako doplňkový zdroj je použita fotovoltaická elektrárna. Práce obsahuje také návrh akumulačního systému tepelné i elektrické energie. Zabývá se inteligentním řízením toků energií a předpovídáním krizových situací.This master's thesis pursues the project of an autonomous system of a holiday resort in Šumava. A cogeneration unit with Stirling's engine for conversion of thermal energy into electrical energy is used in the concept. A photovoltaic power station is used as an additional source. The thesis also includes a concept of an accumulative system for storing thermal energy and electrical energy. It deals with intelligent control of energy flows and predicting crisis. Keywords: Kogenerace,Stirlingův motor,fotovoltaická elektrárna,akumulace energie,autonomní systém; Cogeneration,Stirling‘s engine,Photovoltaic power plant,energy accumulation,autonomous system Available in digital repository of ČVUT.
Autonomní systém rekreačního objektu

Tato diplomová práce se zabývá návrhem autonomního systému rekreačního objektu na Šumavě. V návrhu je použita kogenerační jednotka se Stirlingovým motorem pro přeměnu tepelné energie na elektrickou. ...

Hrzina Pavel; Fojtíček Petr; Holub Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Prohibition of abuse of law in the environmental law.
TICHÝ, Miroslav; TOMOSZKOVÁ, Veronika; MÁCHA, Aleš
2019 - Czech
This diploma thesis deals with possibilities of application of the principle of prohibition of abuse of law in the area of environmental law. The aim of the thesis is to determine to which subjects of administrative procedure this principle applies. Special attention is paid to the position of municipalities, as municipalities play a very important role in environmental protection. The author of the thesis also deals with the question of which authority is competent to make a final conclusion on the abuse of the law and what legal consequences result from it. Tato diplomová práce se zabývá možnostmi aplikace zásady zákazu zneužití práva v oblasti práva životního prostředí. Cílem práce je určit, na které subjekty správního řízení se tato zásada aplikuje. Přitom je zvláštní pozornost věnována postavení obcí, neboť obce plní v ochraně životního prostředí velmi významnou úlohu. Autor práce se dále zabývá otázkou, který orgán je kompetentní k učinění závěru o zneužití práva s konečnou platností a jaké právní následky z toho vyplývají. Keywords: obec; právo životního prostředí; veřejná subjektivní práva; veřejné právo; zákaz zneužití práva; zneužití práva; municipality; environmental law; public subjective rights; public law; prohibition of law abuse; law abuse; abuse of rights Available in digital repository of UPOL.
Prohibition of abuse of law in the environmental law.

This diploma thesis deals with possibilities of application of the principle of prohibition of abuse of law in the area of environmental law. The aim of the thesis is to determine to which subjects of ...

TICHÝ, Miroslav; TOMOSZKOVÁ, Veronika; MÁCHA, Aleš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Evaluation of muscle endurance among groups with varying degrees of physical activity
Pospíšilová, Markéta; Kovařík, Miroslav; Hronek, Miloslav
2019 - Czech
Cílem této práce je porovnat svalovou výdrž u skupiny osob s rozdílnou fyzickou aktivitou. Pro tuto diplomovou práci jsme vybrali 24 osob, konkrétně 14 žen a 10 mužů ve věku 21-27 let a rozdělili jsme je do dvou skupin podle množství denní vydané energie na aktivní a neaktivní jedince. Protože se při fyzické aktivitě mění i poměr jednotlivých složek těla, bylo součástí této práce i antropometrické měření, kde jsme zjišťovali složení těla měřených objektů metodou bioimpedance, jejich váhu a výšku. Měřené objekty jsme také podrobili spirometrii. Poté jsme pomocí myometru a síly stisku paže zkoušeli svalovou výdrž na vybraných svalových skupinách v polovině naměřené maximální sily. Zjistili jsme významné rozdíly ve svalové výdrži různých svalových skupin. U některých svalových skupin jsme prokázali významně vyšší hodnoty svalové výdrže (měřené jako čas testu výdrže a plocha pod křivkou závislosti svalové síly na čase) u skupiny osob s vyšším denním energetickým výdejem. Podařilo se nám prokázat významnou asociaci svalové výdrže s energetického výdejem a parametry složení těla i spirometrickými parametry. Aim of this thesis is to compare muscle endurance in group of people with different physical activity. For this thesis we chose 24 people, specifically 14 women and 10 men, who were 21-27 years old and we divided them into two groups according to their daily energy expenditure into active and inactive group. Because of the fact that during physical activity ratio of body composition changes, part of this thesis was also anthropological measurement, where we measured body composition of every person by method of bioimpedance and also their weight and height. We also measured spirometry parameters. Then we used myometer and pinchgrip for measurement of muscle endurance in selected group of muscles in half of maximal strength. We discovered significant differences in muscle endurance in various groups of muscle. In some groups of muscles we proved significantly higher values of muscle endurance (determined as time of endurance test and area under the curve of dependence of muscle strength on time) in the group of people with higher daily energy expenditure. We successfully proved significant association of muscle endurance with energy expenditure, body composition and spirometrical parameters. Available in a digital repository NRGL
Evaluation of muscle endurance among groups with varying degrees of physical activity

Cílem této práce je porovnat svalovou výdrž u skupiny osob s rozdílnou fyzickou aktivitou. Pro tuto diplomovou práci jsme vybrali 24 osob, konkrétně 14 žen a 10 mužů ve věku 21-27 let a rozdělili jsme ...

Pospíšilová, Markéta; Kovařík, Miroslav; Hronek, Miloslav
Univerzita Karlova, 2019

Postoje k léčbě a znalosti o hormonální antikoncepci u studentů posledního ročníku farmacie
Pavlíková, Veronika; Malá, Kateřina; Pokladníková, Jitka
2019 - Slovak
Postoje k liečbe a znalosti o hormonálnej antikoncepcii u študentov posledného ročníka farmácie Autor: Veronika Pavlíková¹ Vedúci diplomovej práce: PharmDr. Kateřina Ládová, Ph.D.¹ Konzultant diplomovej práce: PharmDr. Anna Oleárová, Ph.D., MPHš ¹Katedra sociálnej a klinické farmácie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova, Česká republika šKatedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika Úvod: Hormonálna antikoncepcia (HA) patrí medzi celosvetovo rozšírenú antikoncepčnú metódu, užívanú v širokej vekovej skladbe žien. Na základe zdravotného stavu, životného štýlu, preferencie užívateľky alebo neantikoncepčných výhod je možné vybrať z rozsiahleho spektra líšiaceho sa aplikačnou formou a zložením. Cieľ: Cieľom práce bolo zistiť postoje k liečbe a znalosti o HA u študentov posledného ročníka farmácie na základe absolvovanej 6-mesačnej povinnej odbornej praxe v lekárni a znalostiam získaným v priebehu štúdia. Metodika: V rámci prierezového dotazníkového on-line šetrenia boli oslovení študenti farmaceutických fakúlt v Českej republike a na Slovensku, ktorí už mali absolvovanú 6-mesačnú odbornú prax alebo práve praxovali. Prieskum prebiehal od januára do marca 2017. Dotazník obsahoval 33 otázok, ktoré boli členené... The attitudes toward the treatment and knowledge about hormonal contraception among the final year pharmacy students Author: Veronika Pavlíková¹ Supervisor: PharmDr. Kateřina Ládová, Ph.D.¹ Consultant: PharmDr. Anna Oleárová, Ph.D., MPHš ¹Department of Social and Clinical Pharmacy, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Charles University, Czech Republic šDepartment of Organisation and Management of Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Comenius University in Bratislava, Slovak Republic Introduction: Hormonal contraception (HC) is ranked among the widespread birth control methods used in a broad age structure of women worldwide. Based on of the health status, lifestyle, user's preferences or non-contraceptive benefits, it is possible to choose from the wide spectrum of HC, which differs in dosage and composition. Aim: The aim of this thesis was to determine the attitudes toward the treatment and knowledge about the HC among the final-year pharmacy students upon the completion of the mandatory 6-month long practical training in the pharmacy and knowledge acquired during the studies. Methods: The on-line survey was the realized in students of faculties of pharmacy in the Czech Republic and in the Slovak Republic, who had already completed the mandatory 6-month long practical training or who have just been... Keywords: hormonální antikoncepce; pregraduální vzdělání; dotazníkové šetření; hormonal contraception; undergraduate education; questionnaire survey Available in a digital repository NRGL
Postoje k léčbě a znalosti o hormonální antikoncepci u studentů posledního ročníku farmacie

Postoje k liečbe a znalosti o hormonálnej antikoncepcii u študentov posledného ročníka farmácie Autor: Veronika Pavlíková¹ Vedúci diplomovej práce: PharmDr. Kateřina Ládová, Ph.D.¹ Konzultant ...

Pavlíková, Veronika; Malá, Kateřina; Pokladníková, Jitka
Univerzita Karlova, 2019

Reflection of police work from the point of view of policemen and policewomen
Kapr, Ondřej; Mücke, Pavel; Wohlmuth, Petr
2019 - Czech
Diplomová práce se zabývá reflexí policejní práce z pohledu samotných policistů a policistek, a to v historickém kontextu fungování Policie České republiky, tedy od roku 1991 do současnosti. Nosným pilířem celé práce je orálně historický průzkum provedený se současnými a bývalými policisty. Cílem této práce je seznámit veřejnost s vnímáním policejního prostředí zevnitř, přímo od samotných řadových policistů. V práci jsou dále analyzovány a vyhodnocovány zjištěné souvislosti. Klíčová slova: Policie, Policie České republiky, orální historie, historie, policejní kultura This thesis follows up with reflection of police work, from the point of view policeman and policewoman themselves, in the historical context of the operation of the Police of the Czech Republic from 1991 until present. The foundation of all of this work is orally historical research from present and former police officers. The goal of this work is to apprise public with perception of police surrounding from inside, right from regular police officers. In this thesis are analysed and evaluated discovered connections. Key words: Police, Police of the Czech republic, oral history, history, police culture Keywords: Policie; Policie České republiky; orální historie; historie; police culture; Police; Police of the Czech republic; oral history; history; policejní kultura Available in a digital repository NRGL
Reflection of police work from the point of view of policemen and policewomen

Diplomová práce se zabývá reflexí policejní práce z pohledu samotných policistů a policistek, a to v historickém kontextu fungování Policie České republiky, tedy od roku 1991 do současnosti. Nosným ...

Kapr, Ondřej; Mücke, Pavel; Wohlmuth, Petr
Univerzita Karlova, 2019

Analysis of the therapy in patients with juvenile idiopathic arthritis
Procházková, Martina; Malý, Josef; Rozsívalová, Petra
2019 - Czech
Analýza terapie u pacientů s juvenilní idiopatickou artritidou Autor: Martina Procházková Vedoucí diplomové práce: PharmDr. Josef Malý, Ph.D. Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova Úvod a cíl: Methotrexát (MTX) je známý jako efektivní a bezpečná terapie juvenilní idiopatické artritidy (JIA) a již několik desetiletí je považován za zlatý standart v léčbě tohoto závažného onemocnění. Cílem této studie byla analýza terapie u pacientů s JIA se zaměřením na MTX a faktory ovlivňující jeho toleranci. Metodika: Studie probíhala od ledna 2017 do února 2018 na Klinice dětského a dorostového lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. K účasti ve studii byli vybráni pacienti mladší osmnácti let, kteří během let 2015-2017 prvně nebo opakovaně onemocněli s JIA, a byla u nich započata léčba MTX. Na plánovaných revmatologických kontrolách, které probíhaly pravidelně každé 3 měsíce, byl těmto pacientům předložen k vyplnění dotazník hodnotící subjektivní pohled pacienta a jeho rodičů na intoleranci MTX "Methotrexate Intolerance Severity Score". Souběžně probíhal sběr dat ze zdravotnické dokumentace. Data byla zpracována pomocí deskriptivní statistiky, korelačních závislostí a statistického dvouvýběrového t-testu.... Abstarct Analysis of the Therapy in Patients with Juvenile Idiopathic Arthritis Author: Martina Procházková Tutor: PharmDr. Josef Malý, Ph.D. Department of Social and Clinical Pharmacy, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Charles University Introduction and aims: Methotrexate (MTX) is an effective and safe drug used for the treatment of juvenile idiopathic arthritis (JIA) and is well-known like a golden standart in the treatment of this serious illness. The aim of this study was analysis of therapy in patients with JIA focusing on MTX and faktors affecting its intolerance. Methods: The study was undertaken from January 2017 to February 2018 at the Department of Paediatrics and Adolescent Medicine, 1st Faculty of Medicine, Charles University in Prague. Patients younger than 18 years old, who have become ill with JIA for the first time or repeatedly between years 2015-2017 and were treated by MTX were included in this study. The prevalence of MTX intolerance was measured by "Methotrexate Intolerance Severity Score" questionaire every 3 months during regular rheumatological examinations. Simultaneously, medical records were reviewed. Data analysis was performed by means of descriptive statistics, correlation dependence and statistical signifikance of dependence was assessed with statistical two-choice... Keywords: revmatoidní artritida; klinická farmacie; racionální farmakoterapie; rheumatoid arthritis; clinical pharmacy; rational pharmacotherapy Available in a digital repository NRGL
Analysis of the therapy in patients with juvenile idiopathic arthritis

Analýza terapie u pacientů s juvenilní idiopatickou artritidou Autor: Martina Procházková Vedoucí diplomové práce: PharmDr. Josef Malý, Ph.D. Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická ...

Procházková, Martina; Malý, Josef; Rozsívalová, Petra
Univerzita Karlova, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases