Number of found documents: 525653
Published from to

The Way of Cross in Czech Lands during Baroque Period
ŘEPA, Tomáš; PAVLÍČEK, Martin; TOGNER, Milan
2019 - Czech
In the period soon after the Battle of White Mountain, first Ways of Cross were founded in a landscape of the Czech Lands. The via crucis running up on the slope of the Saint Hill above Mikulov established in the twenties of 17th century was one of the first. In the second half of the century the Jesuits´ activities contributed to the further spreading of the Ways of Cross as well as the Franciscans who were closely connected with Christ´s passion way in Jerusalem in the Holy Land. The spreading of a cult of Ways of Cross led to particular developoment in the Czech Lands. At the beginning, the number of stations wasn´t obligatory. That´s why the Way of Cross was given by 5 to 29 stages. These presented the way of Jesus to the Cross, from Capturing of Jesus in the Garden of Gethsemane, his Condemnation till His Entombing. In 1731, after Clement XII set up mandatory number of stations on fourteen and made more possible their founding and in 1741 Benedict XIV gave way to found the Way of Cross in churches out of Franciscans´administration, the iconographical programme and number of stations were consolidated. The most frequently were built stations in a form of chapels with niche, in which pictures painted on metal plates were put. The thesis watches a development of numbers of stations, typology of architecture and ways of how the Christ Passion was depicted. By catalogue, tries to put together their frequently forgotten iconographical programme and on the basis of archive documents dates more precisely less known examples. The indefinite number of seventy three Ways of Cross built in the landscape in followed period appointed in the thesis illustrates the strong Counter-Reformation impact of Catholic Church on the whole of the Czech Lands. Hereby, the strong relation of cult of Christ to shrines of Virgin Mary is affirmed. The unity of Virgin Mary and her Assumption were accomplished by her Maternity, in Christ led to salve mankind, . V českých zemích v době protireformace se záhy po bitvě na Bílé hoře objevují první křížové cesty komponované v krajině. Jednou vůbec z prvních je via crucis postavená na Svatém kopečku nad Mikulovem ve dvacátých letech 17. století. V jeho druhé polovině k jejich dalšímu šíření svou činností přispívali jezuité a františkáni, kteří křížovou cestu ideově zprostředkovávali Svatou zemi. Šíření kultu křížových pašijí mělo v českých zemích vlastní vývoj. Počet zastavení nebyl zpočátku závazný, varioval mezi 5 až 29 kaplí. Ty představovaly Kristovu cestu na Golgotu. nejčastěji od jeho zajetí v Getsemanské zahradě, Odsouzení k smrti až po jeho Uložení do hrobu. Poté co Klement XII. v roce 1731 ustavil závazný počet zastavení na čtrnáct a rozšířil možnosti jejich zakládání, resp. poté co Benedikt XIV. v roce 1741 povolil zakládání křížových cest v kostelech i mimo správu františkánů se ikonografický program a počet zastavení sjednotil. V českých zemích byly nejčastěji zastavení stavěna ve formě výklenkových kaplí s vkládanými obrazy malovanými na plech. Dizertační práce sleduje jak vývoj počtu zastavení, tak i typologii architektury a způsob zobrazení pašijových výjevů. Katalogovými hesly se snaží rekonstruovat jejich nejen mnohdy zapomenutý ikonografický program, ale i na základě pramenů přesněji datovat méně známé křížové cesty. Počet sedmdesáti tří exteriérových křížových cest postavených ve sledovaném období, jenž není konečný, dokládá silný protireformační vliv katolické církve rozprostřený po všech krajích Čech a Moravy. Potvrzuje se jím také pevné spojení christologického kultu se mariánskými svatyněmi. Panně Marii, která tím, že byla nanebevzatá, se v ní dovršilo její mateřství, které v Kristu vedlo ke spáse. Keywords: Křížová cesta; Kristovy pašije; Kalvárie; výklenkové kaple; mariánský kult; Panna Marie Sedmibolestná; růženec; Pět pádů Kristových; Way of cross; Christ Passion; Calvary; niche chapels; Our Lady of Sorrows; Rosary; Five falls of Christ Available in the UPOL Library.
The Way of Cross in Czech Lands during Baroque Period

In the period soon after the Battle of White Mountain, first Ways of Cross were founded in a landscape of the Czech Lands. The via crucis running up on the slope of the Saint Hill above Mikulov ...

ŘEPA, Tomáš; PAVLÍČEK, Martin; TOGNER, Milan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Changes of vegetation on the Červená hora Mt. and the Sněžná kotlina in the Jeseníky Protected Landscape Area
SOBOTKOVÁ, Michaela; BANAŠ, Marek
2019 - Czech
The thesis compares two sets of data obtained in years 2004 and 2017. The aim is to find out whether species composition changed within particular sections of the anemo-orographic system of Hučivá Desná. The sections are represented by transects in the regions Červená Hora and Sněžná Kotlina in CHKO Jeseníky (Protected Landscape Area Jeseníky). Subsequently, separate transects are compared with each other. Another aim of this thesis is to examine the influence of Dwarf Mountain Pine (Pinus mugo) on alpine and subalpine vegetation and its changes in representation in the localities observed. Based on the statistical analysis, we can conclude that species richness decreased within separate parts of the anemo-orographic system. The reason for this can be the observed Pinus Mugo that has spread substantially and has affected its environment. The comparison of species composition and horizontal landscape structure within separate transects between the two years shows that individual species with their occurrence and their distribution correspond to the theory of anemo-orographic system. Práce se zabývá porovnáním dat získaných v roce 2004 a 2017. Úkolem je zjistit, jestli došlo ke změnám v druhovém složení v rámci jednotlivých částí anemo-orografického systému Hučivé Desné, které jsou zastoupeny transekty v oblasti Červené hory a Sněžné kotliny v CHKO Jeseníky, a následně porovnat jednotlivé transekty mezi sebou. Další řešenou problematikou je vliv borovice kleče(Pinus mugo) na alpínskou a subalpínskou vegetaci a její změny v zastoupení na sledovaných lokalitách. Na základě statistických výsledků můžeme konstatovat, že došlo ke snížení druhové bohatosti v rámci jednotlivých částí anemo-orografického systému. Důvodem může být právě sledovaná borovice kleč, která se zde výrazně rozrůstá a ovlivňuje své okolí. Z porovnání druhového složení a horizontální struktury v rámci jednotlivých transektů mezi oběma roky vyplývá, že jednotlivé druhy svým výskytem a rozložením odpovídají teorii anemo-orografických systémů. Keywords: A - O systém; kleč (Pinus mugo); diverzita; CHKO Jeseníky; Sněžná kotlina; anemo-orographic system; Dwarf Mountain Pine (Pinus mugo); diversity; Protected Landscape Area Jeseníky; Sněžná kotlina Available in digital repository of UPOL.
Changes of vegetation on the Červená hora Mt. and the Sněžná kotlina in the Jeseníky Protected Landscape Area

The thesis compares two sets of data obtained in years 2004 and 2017. The aim is to find out whether species composition changed within particular sections of the anemo-orographic system of Hučivá ...

SOBOTKOVÁ, Michaela; BANAŠ, Marek
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Restoration of herb layer in newly established forests by sowing of seeds of native species
KADRMANOVÁ, Jitka; DANČÁK, Martin
2019 - Czech
Recently established woodlands are usually poor in herb layer and isolated element in the landscape. Its restoration means long-term process lasting almost century. This thesis deals with restoration of herbaceous layer by seed sowing experiment. We used 10 herb species typical for lowlands floodplain forests. Seeds were sown into experimental plots in newly established woodland biocenter Čehovice in Prostějov district in the Czech Republic. Ruderal and nitrophilous species dominate ground layer recently. We studied the experimental plots for 4 seasons. At least one seedling of 5 species had appeared, but no plant survived longer than 3 years. Sown species germinated better in plots with lower vegetation cover and with disturbed soil surface. Seedling survival was probably influenced by high competition of dominant species (e.g. Geum urbanum) and dry climate conditions. Nově vzniklé lesní porosty jsou obvykle na bylinné patro velmi chudé a často zakládané jako izolované prvky v krajině. Přirozená obnova je dlouhodobý proces a může trvat až století než se biodiverzita takových lesů vyrovná úrovni lesů starších kontinuálně existujících. Práce se zabývá experimentem řízené obnovy bylinného patra pomocí dosevu lesních bylin. Bylo vybráno 10 stanovištně původních druhů nížinných lužních lesů, jejichž semena byla vyseta do pokusných ploch v regionálním biocentru Čehovice v okrese Prostějov. Dosavadní bylinný podrost tvořily především ruderální druhy. Plochy byly monitorovány 4 vegetační sezóny. Aspoň jeden semenáček se objevil u pěti druhů, ale žádný nepřežil déle jak tři roky. Vyseté druhy byly úspěšnější v plochách s nižší průměrnou pokryvností vegetace a v plochách, kde byla před výsevem provedena disturbance povrchu půdy. Přežívání bylo pravděpodobně ovlivněno vysokou konkurencí dominantních druhů (např. Geum urbanum) a nepříznivými klimatickými podmínkami. Keywords: biocentrum Čehovice; bylinné patro; experimentální výsev; přežívání semenáčků; biocenter Čehovice; herbaceous layer; seed sowing experiment; seedling establishment Available in digital repository of UPOL.
Restoration of herb layer in newly established forests by sowing of seeds of native species

Recently established woodlands are usually poor in herb layer and isolated element in the landscape. Its restoration means long-term process lasting almost century. This thesis deals with restoration ...

KADRMANOVÁ, Jitka; DANČÁK, Martin
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Radiolabeled agents for the diagnosis of prostate cancer
PLANIČKOVÁ, Barbora; NOVÝ, Zbyněk; PETŘÍK, Miloš
2019 - Czech
Cholin is a physiological substrate for the synthesis of major membrane phospholipid lecithin. As a result of increased proliferation, tumor cells have increased choline uptake. Because of this phenomenon 18F fluorcholine is used in the diagnosis of prostate cancer as a radiotracer for positron emission tomography (PET). The aim of this thesis is preclinical testing of novel iodine-labeled choline analogs as potential prostate cancer radiodiagnostics, usable for PET/SPECT/CT imaging. Based on the in vitro (IC50) and ex vivo (biodistribuce) results comparable to 18F-FCH, the choline analog 123I-PS229 was chosen as the best candidate for in vivo imaging in the SCID mouse model. Imaging showed very low tumor detection in mice using radiopharmaceutical 18F-FCH (tumor LNCaP and PC-3) and also 123I-PS229 (tumor U-87 MG). Only successful tumor in vivo imaging (LNCaP) was accomplished by using the 68Ga-PSMA-11, which is currently the best choice in the diagnosis/therapy of advanced prostate cancer. Cholin je fyziologický substrát pro syntézu hlavního membránového fosfolipidu lecitinu. Nádorové buňky mají zvýšený příjem cholinu, jako důsledek jejich vysoké proliferace. Díky tomuto jevu se v diagnostice karcinomu prostaty používá 18F-fluorcholin, který slouží jako radiofarmakum pro pozitronovou emisní tomografii (PET). Cílem této práce je preklinické testování nových analog cholinu značených jodem jako potenciálních radiodiagnostik karcinomu prostaty, použitelných pro SPECT/PET/CT zobrazování. Na základě in vitro (IC50) a ex vivo (biodistribuce) výsledků srovnatelných s 18F-FCH, byl jako nejlepší kandidát pro in vivo zobrazování na myším modelu SCID zvolen analog cholinu 123I-PS229. Při zobrazování se potvrdila velmi slabá detekce nádorů u myší při použití radiofarmaka 18F FCH (nádor LNCaP a PC-3) i při použití 123I-PS229 (nádor U-87 MG). Úspěšná vizualizace nádoru (nádor LNCaP) pomocí in vivo zobrazování se však podařila při použití radiofarmaka 68Ga-PSMA-11, které je v současnosti nejlepší volbou v diagnostice/terapii pokročilého stádia karcinomu prostaty. Keywords: analoga cholinu; cholin; karcinom prostaty; PET; SPECT; CT; diagnostika; preklinické hodnocení; choline derivatives; prostate cancer; PET; SPECT; CT; radiotracer; preclinical evaluation Available in digital repository of UPOL.
Radiolabeled agents for the diagnosis of prostate cancer

Cholin is a physiological substrate for the synthesis of major membrane phospholipid lecithin. As a result of increased proliferation, tumor cells have increased choline uptake. Because of this ...

PLANIČKOVÁ, Barbora; NOVÝ, Zbyněk; PETŘÍK, Miloš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Medicinal plants in the surroundings of grammar school in Česká Třebová
TOMEŠ, Marek; OULEHLOVÁ, Martina; KŘÍSTKOVÁ, Eva
2019 - Czech
The bachelor thesis deals with popularisation of medicinal herbs (plants) in the form of the botanical walk, namely "Walking behind the medicinal plants of the Křivolický valley". The present thesis will be applied as the guide not only for the secondary school students of Česká Třebová city but also for the general public. The theoretical part of the thesis is also inserted, including information about the preception of medicinal plants by ourselves and the ancestors, their nature of effects on active compounds and also the manufacture of medicinal products etc. The main aim of the thesis is to create a booklet with the title "Walking behind the medicinal plants of the Křivolický valley". It consits of 8 marked stations in relation to 30 species of medicinal plants. The preparation of the booklet is described in detail in the Methods and Results chapters. The individual plants are presented in the form of a didactic card, including a piece of information about the main characteristics of a medicinal plant together with active compounds, effects and practical use. This manuscript will help secondary school teachers to enhance the quality of teaching by the practical demonstration of plants in the nature environment. Tato bakalářská práce se zabývá tématem léčivých rostlin a využívá jej jako námět na popularizaci biologie rostlin formou botanické vycházky "Putování za léčivými rostlinami Křivolického údolí" určené pro studenty vyššího gymnázia v České Třebové i pro širší zainteresovanou veřejnost. Praktickému výstupu této práce předchází literární rešerše. Její první část pojednává o tématu léčivých rostlin. Čtenáři se dozvědí informace o tom, jak léčivé rostliny vnímali naši předkové a jak je vnímáme dnes. Dále se práce zaměřuje na podstatu účinků léčivých rostlin, tedy na samotné obsahové látky a v neposlední řadě je pozornost věnována podnikům, které se prakticky zabývají zpracováním léčivých rostlin a distribuci léčivých přípravků. Druhá část literární rešerše se věnuje městu Česká Třebová a teorii exkurze jako organizační formy výuky - do jaké formy vyučování lze exkurzi zařadit, v čem je pro studenty nenahraditelným přínosem a jak by pedagogové měli při její přípravě postupovat. Výstupem celé práce je brožura s názvem "Putování za léčivými rostlinami Křivolického údolí". Veškerá příprava této brožury je rozepsána v kapitole Metody práce a Výsledky. Brožura představuje konkrétní vycházku s 8 vyznačenými stanovišti, ke kterým se vztahuje 30 léčivých rostlin. Rostliny jsou účastníkovi exkurze předkládány formou didaktických karet, prostřednictvím kterých se dozví cenné informace o morfologii léčivých rostlin (umožní mu rostlinu bezpečně rozpoznat podle základních morfologických znaků), a dále mu jsou zdrojem užitečných informací o obsahových látkách, účincích a případném praktickém využití bylin. Práci budou moci využít pedagogové gymnázií a středních škol k obohacení a zpestření výuky botaniky praktickou demonstrací rostlin v jejich přirozeném prostředí. Keywords: botanika; botanická vycházka; exkurze; léčivé rostliny; morfologie rostlin; botany; botanical walk; field trip; medicinal plants; plant morphology Available in digital repository of UPOL.
Medicinal plants in the surroundings of grammar school in Česká Třebová

The bachelor thesis deals with popularisation of medicinal herbs (plants) in the form of the botanical walk, namely "Walking behind the medicinal plants of the Křivolický valley". The present thesis ...

TOMEŠ, Marek; OULEHLOVÁ, Martina; KŘÍSTKOVÁ, Eva
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Use of artetherapy in pre-school children
RŮŽIČKOVÁ, Andrea
2019 - Czech
This bachelor thesis deals with usage the art therapy at preschool children. Thesis is divided to theoretical and practical part. Theoretical part contains three main chapters introducing field realized in practical part. Practical part refers about art therapy with preschool children with special educational needs. In the beginning of practical part are defined thesis´s goals. Further, environment where the group took place was introduced. Information about meeting frequency, group division and structure of meeting and ethic´s aspects is defined. Attending children of art therapy group and individual meetings are briefly introduced. At the end of the theses it contains outcomes of used art therapy of preschool children, comparison of improvement in children´s art skills and description of difficulty the author has encountered. Bakalářská práce pojednává o vyuţití arteterapie u dětí předškolního věku. Je členěna na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje tři hlavní kapitoly, které mají blíţe představit terén, ve kterém byla realizována praktická část. Praktická část referuje o arteterapeutické práci se skupinou předškolních dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Na začátku praktické části jsou definovány stanovené cíle bakalářské práce. Dále je představeno prostředí, ve kterém skupina probíhala. Jsou udány informace týkající se četnosti setkávání, rozdělení dětí do skupin, všeobecné struktury sezení a etických aspektů. Stručně jsou představeny děti účastnící se arteterapeutické skupiny a popsána jednotlivá sezení. Na konci jsou uvedeny poznatky plynoucí z práce shrnující moţnosti vyuţití arteterapie při práci s dětmi předškolního věku, porovnání výtvarného posunu vybraných dětí a popis úskalí, se kterými se autorka setkala. Keywords: arteterapie; skupinová terapie; děti předškolního věku; art therapy; group therapy; preschool children Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Use of artetherapy in pre-school children

This bachelor thesis deals with usage the art therapy at preschool children. Thesis is divided to theoretical and practical part. Theoretical part contains three main chapters introducing field ...

RŮŽIČKOVÁ, Andrea
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Educational program using motivational experiments in plant biology
PÁNKOVÁ, Veronika; OULEHLOVÁ, Martina; MIESLEROVÁ, Barbora
2019 - Czech
Presented diploma thesis with its topic "Educational program using motivational experiments in plant biology" is dealing with creation of educational program of plant biology for primary and secondary school students, as well as evaluation of educational program through evaluation questionnaires and with creation of videos of selected motivational experiments. The educational program The mysterious beauty of plants was realized in the area of The Fort Science, The Interactive Science Centre of Palacký University Olomouc since September 2017 to December 2018. In chapter "literature review" there is characterized educational program, the personality of the lecturer, the advantages and disadvantages of the visiting of schools in educational programs. There is described the motivational experiment as part of the research oriented teaching and also the importance of audiovisual records of didactic experiments. In the chapter "Results" there is clear written preparation for the educational program The mysterious beauty of plants, the worksheet which serves to repeat and to fixate the acquired knowledge and briefly summarized results of the evaluation of educational program. The written preparation contains the demarcation of the learning objectives, key competences and the theoretical introduction which describes student's crucial knowledges needed for experiments. Then it includes ideas for motivational experiments in plant biology, including the workflow. Created videos of motivational experiments are attached on a DVD and they are freely accessible on youtube. As an annex to the thesis, a brochure that complements the created audiovisual records was created. Předkládaná diplomová práce na téma "Výukový program s využitím motivačních pokusů v biologii rostlin" se zabývá tvorbou výukového programu z biologie rostlin pro žáky základních a středních škol, dále také evaluací výukového programu pomocí evaluačních dotazníků a vytvořením videozáznamů vybraných motivačních experimentů. Výukový program Tajuplná krása rostlin byl realizován v prostorách Interaktivního muzea vědy Univerzity Palackého Pevnosti poznání v Olomouci od září 2017 do prosince 2018. V kapitole "literární rešerše" je charakterizován výukový program, osobnost lektora, výhody a úskalí účasti škol na výukových programech. Je zde popsán motivační experiment jako součást badatelsky orientované výuky a také objasněn význam audiovizuálních záznamů didaktických pokusů. Součástí kapitoly "výsledky" je přehledná písemná příprava na výukový program Tajuplná krása rostlin, dále pracovní list, který slouží k zopakování a upevnění získaných znalostí a stručně shrnuté výsledky evaluace výukového programu. Písemná příprava obsahuje vytyčení výukových cílů, klíčových kompetencí a teoretický úvod, který popisuje základní potřebné znalosti žáků pro realizaci pokusů. Dále obsahuje náměty na motivační experimenty z biologie rostlin, včetně pracovního postupu. Vytvořené videozáznamy motivačních experimentů jsou přiloženy na DVD disku a jsou volně přístupné na youtube. Jako příloha diplomové práce je vytvořena brožura, která doplňuje vytvořené audiovizuální záznamy. Keywords: biologie; botanika; motivační experimenty; videozáznam; výukový program; evaluační dotazník; pracovní list; biology; botany; motivation experiments; video recording; educational program; evaluation questionnaire; worksheet Available in digital repository of UPOL.
Educational program using motivational experiments in plant biology

Presented diploma thesis with its topic "Educational program using motivational experiments in plant biology" is dealing with creation of educational program of plant biology for primary and secondary ...

PÁNKOVÁ, Veronika; OULEHLOVÁ, Martina; MIESLEROVÁ, Barbora
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Tertiary in secondary school education of biology
KUBÁTOVÁ, Nikola; VINTER, Vladimír
2019 - Czech
Tertiary period began 65 million years ago and anded 1,8 million years ago. It took 63 million years. The focus stays on the era the Earth that is omitted in the academic learning outcomes. It brings forward an information about evolution of process of Tertiary, particularly fauna, flora, climate and continents. It contains a key to determinate plant fossil in particularly Mostecká pánev land scape. The aim of my dissertation is to ease and simplify the strategy for teaching about Tertiary in primary and secondary schools. An additional presentation on CD should help students to understand this topic and alternatively test their knowledge on different levels. Období třetihor začalo před 65 milióny lety a skončilo před 1,8 milióny lety. Trvalo tedy 63 miliónů let. Práce podává didakticky zpracované učivo třetihor pro střední školy. Předkládá informace o geologickém vývoji kontinentů, o klimatu v této éře vývoje Země a informace o třetihorní fauně a flóře. Obsahuje klíč k určování rostlinných fosílií, a to především z Mostecké pánve. Diplomová práce může usnadnit učitelům středních, případně i základních škol, výuku poněkud opomíjené třetihorní éry. Práce obsahuje i prezentační CD a kontrolní didaktické testy. Keywords: terciér; paleogén; neogén; fosílie; the Tertiary; paleogene; neogene; fossils Available in digital repository of UPOL.
Tertiary in secondary school education of biology

Tertiary period began 65 million years ago and anded 1,8 million years ago. It took 63 million years. The focus stays on the era the Earth that is omitted in the academic learning outcomes. It brings ...

KUBÁTOVÁ, Nikola; VINTER, Vladimír
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

The Kurds - one nation, several states: differences and similarities among Kurdish minorities in Turkey, Syria, Iraq and Iran
STODŮLKA, Adam; FŇUKAL, Miloš; FRAJER, Jindřich
2019 - Czech
This thesis deals with a comparison of political-geographical aspects of social status of the Kurds in Turkey, Syria, Iraq and Iran. The thesis describes the Kurdish nation, their territory, ethnic background and culture. The author focuses on historical development of the Kurdish people from ancient times through the division of the nation into several states up to the present. This work also monitors influence of Kurdish question on events in the Middle East and on international relations in general. A comparison of the social status of individual Kurdish communities is based on various rights that Kurds have in the countries surveyed. Diplomová práce se zabývá srovnáním politicko-geografických aspektů postavení kurdského obyvatelstva v Turecku, Sýrii, Iráku a Íránu. V práci je představen kurdský národ, jeho území, původ a kultura. Autor se zaměřuje také na historický vývoj Kurdů od starověku přes rozdělení národu do několika států až po současnost. Práce rovněž sleduje vliv, který má kurdská problematika na dění na Středním východě a na mezinárodní vztahy. Srovnání postavení jednotlivých kurdských komunit probíhá na základě rozličných práv, která mají ve zkoumaných zemích. Keywords: Kurdové; menšina; Střední východ; srovnání; společenské postavení; Kurds; minority; Middle East; comparison; social status of the Kurds Available in digital repository of UPOL.
The Kurds - one nation, several states: differences and similarities among Kurdish minorities in Turkey, Syria, Iraq and Iran

This thesis deals with a comparison of political-geographical aspects of social status of the Kurds in Turkey, Syria, Iraq and Iran. The thesis describes the Kurdish nation, their territory, ethnic ...

STODŮLKA, Adam; FŇUKAL, Miloš; FRAJER, Jindřich
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Self-defence
ONDRŮJOVÁ, Kateřina; KLÁTIK, Jaroslav
2019 - Czech
This thesis deals with the topic of necessary defence, to be more specific, it focuses on whether the conditions of necessary defence are definied sufficiently in Czech legislation in order to enable the law enforcement authorities its application without further problems. The thesis is also focused on the question whether the law form of necessary defense provides adequate protection of the defender and their position or paradoxically discriminates the defender in favour of the attacker. The introduction covers grounds for excluding the criminal responsibility in general together with other related institutes. Further, the thesis sums up the importance of necessary defence in both criminal and civil law, the relation of the institute within these two branches, the development and general knowledge of the public. The following chapter, which is crucial, examines in detail grounds for necessary defence, completed by a subchapter that is dealing with a self defence gun use. The penultimate chapter describes differences between necessary defence and extreme urgency with emphasis on the request for proportionality and subsidiarity. The thesis is closed by a chapter that deals with the excess from necessary defence and by a widely discussed issue of automatic defence guns use. Tato diplomová práce pojednává o nutné obraně a konkrétně se zaměřuje na to, zda jsou v české právní úpravě podmínky tohoto institutu dostatečně zakotveny, zda umožňují orgánům činným v trestním řízení jeho bezproblémovou aplikaci a zda právní úprava nutné obrany skutečně poskytuje dostatečnou ochranu obránci a jeho postavení či spíše naopak paradoxně zvýhodňuje útočníka. V úvodu práce jsou vymezeny obecně okolnosti vylučující protiprávnost a stručně vymezeny další instituty, které mezi ně patří. Dále je pak shrnut význam institutu nutné obrany v trestním i občanském právu, vztah tohoto institutu v těchto odvětvích, jeho vývoj a právní vědomí veřejnosti o něm. Následuje stěžejní kapitola této práce, ve které jsou podrobně rozebrány podmínky nutné obrany, to vše ještě doplněno o podkapitolu obrany pomocí zbraně. Předposlední kapitola práce vysvětluje rozdíly mezi krajní nouzí a nutnou obranou s důrazem na požadavek proporcionality a subsidiarity. Práci uzavírá kapitola věnující se vybočení z mezí nutné obrany a stále více diskutovanému tématu automatických obranných zařízení. Keywords: nutná obrana; útočník; obránce; útok; podmínky nutné obrany; trestný čin; protiprávnost; okolnosti vylučující protiprávnost; necessary defence; attacker; defender; attack; conditions of necessary defence; crime; illegality; circumstances excluding illegality Available in digital repository of UPOL.
Self-defence

This thesis deals with the topic of necessary defence, to be more specific, it focuses on whether the conditions of necessary defence are definied sufficiently in Czech legislation in order to enable ...

ONDRŮJOVÁ, Kateřina; KLÁTIK, Jaroslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases