Number of found documents: 535583
Published from to

Children with disadvantages in substitute family care
NEDOROSTKOVÁ, Kateřina; HUTYROVÁ, Miluše
2019 - Czech
This bachelor's thesis is focused on mapping support to foster families who have taken care of a child with a certain type of disadvantage. In the theoretical part the issue is defined by literature. In the practical part, the research itself is carried out in this area and its results are subsequently defined. Tato bakalářská práce je zaměřena na zmapování podpory pěstounským rodinám, jež přijaly do své péče dítě s určitým typem znevýhodnění. V teoretické části je problematika definována pomocí odborné literatury. V praktické je provedeno samotné výzkumné šetření v oblasti této problematiky a následně definovány jeho výsledky. Keywords: Náhradní rodinná péče; pěstounská péče; znevýhodnění; odborná podpora; dítě; rodina; Family care; foster care; disability; professional support; child; family Available in digital repository of UPOL.
Children with disadvantages in substitute family care

This bachelor's thesis is focused on mapping support to foster families who have taken care of a child with a certain type of disadvantage. In the theoretical part the issue is defined by literature. ...

NEDOROSTKOVÁ, Kateřina; HUTYROVÁ, Miluše
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Child's game as a natural part of his life.
WOJNAROVÁ, Markéta; SRBENÁ, Alena
2019 - Czech
The theme of the thesis is Child's game as a natural part of his life. This bachelor thesis wants to emphasize the importance of spontaneous, natural game of pre-school children. The main aim is to find out how looks spontaneous game of children in kindergarten in the context with key competencies. Theoretical part explains key terms, such as pre-school education, a contemporary kindergarten and a kindergarten teacher. Also describes a pre-school child, as well as game, toy and the teacher's role during playing. In more detail deals with spontaneous game. Empirical part contains a qualitative research with aim to observe and find out how looks spontaneous game of children in kindergarten in the context with key competencies. Subsequently, the obtained data have been analysed and summarised. Tématem bakalářské práce je Hra dítěte jako přirozená součást jeho života. Tato práce chce vyzdvihnout důležitost spontánní, přirozené hry dětí předškolního věku. Hlavním cílem je zjistit, jak vypadá spontánní hra dětí v prostředí mateřské školy v kontextu s klíčovými kompetencemi. Teoretická část objasňuje základní pojmy jako předškolní vzdělávání, současná mateřská škola a pedagog v mateřské škole. Dále popisuje dítě předškolního věku, zabývá se hrou, hračkou a úlohou pedagoga při hře. Podrobněji pak rozebírá hru spontánní. Obsahem praktické části, je kvalitativní výzkumné šetření, s cílem pozorovat a zjistit, jak vypadá spontánní hra dětí v prostředí mateřské školy. Následně nashromážděná data zanalyzovat a shrnout. Keywords: dítě; hra; pedagog; pozorování; předškolní vzdělávání; spontánní hra; child; game; teacher; observation; pre-school education; spontaneous game Available in digital repository of UPOL.
Child's game as a natural part of his life.

The theme of the thesis is Child's game as a natural part of his life. This bachelor thesis wants to emphasize the importance of spontaneous, natural game of pre-school children. The main aim is to ...

WOJNAROVÁ, Markéta; SRBENÁ, Alena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Lewis-acid mediated rearrangements of benzothiazoylsulfonyl-keto-olefins
BAAR, Lubomír Vojtěch; POSPÍŠIL, Jiří
2019 - Czech
The main objective of this work was to deepen the knowledge of newly discovered Smiles- type rearrangement catalysed by means of Lewis acid. This reaction was found during our studies of Knoevenagel condensation used to generated highly reactive a,b-unsaturated ketosulfones. Prepared unsaturated sulfones readily rearrange to give b-amino carbonyl compounds. In this work I focused on the reaction optimization, and scope and limitations determination. Hlavním cílem této práce bylo prohloubení znalostí nově objeveného přesmyku Smilesova typu katalyzovaného pomocí Lewisových kyselin. Tato reakce byla objevena při studiu Knoevenagelovy kondenzace vedoucí ke vzniku vysoce reaktivních a,b-nenasycených ketosulfonů. Připravené sulfony následně spontánně přesmykovaly za vzniku b-aminokarbonylových sloučenin. V této práci jsem se zabýval zjištěním specifik této reakce a její optimalizací. Keywords: Knoevenagelova kondenzace; Smilesův přesmyk; divergentně orientovaná syntéza; b-aminokyseliny; Knoevenagel condensation; Smiles rearrangement; divergent-oriented organic synthesis; b-amino acids Available in digital repository of UPOL.
Lewis-acid mediated rearrangements of benzothiazoylsulfonyl-keto-olefins

The main objective of this work was to deepen the knowledge of newly discovered Smiles- type rearrangement catalysed by means of Lewis acid. This reaction was found during our studies of Knoevenagel ...

BAAR, Lubomír Vojtěch; POSPÍŠIL, Jiří
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Integration of pupils with ADHD and its perception of the teacher at the first level of elementary school
ÜRGEOVÁ, Jana; LEMROVÁ, Soňa
2019 - Czech
The thesis refers about inclusion of pupils with ADHD and its perception by teachers at primary school. In the theoretical part of the thesis, there are defined basic concepts and laws concerning ADHD, inclusion and integration. We can find a description of individual manifestations of ADHD, stages of ADHD, suitability of procedures for working with children with ADHD, suitability of educational approaches to these children and the effect of ADHD disorder on the family and social status of the child. Furthermore, the concepts of inclusion and integration and a system of support measures for pupils with special educational needs are explained. Analysis of results is described in the empirical part. The target of the empirical part of thesis is how the teachers in Olomouc region are informed about ADHD, their opinion on inclusion with children with ADHD. The teacher´s knowledge about ADHD is considered to be sufficient, the disadvantages of inclusion of pupils with ADHD is the high number of pupils in classrooms, the influence on the other pupil 's results beacause of presence of a pupil with ADHD, and with its disturbing speech and finally poor integrating these pupils into the collective. Overall, pupils with ADHD are perceived by teachers as a disturbing element in the lessons,which greatly influences their teaching, both in terms of psychological, time management and administration. Diplomová práce se zabývá inkluzí žáků s ADHD a jejím vnímáním učiteli na 1. stupni ZŠ. V teoretické části práce jsou vymezeny základní pojmy a zákony týkající se ADHD, inkluze a integrace. V práci nalezneme podropný popis jednotlivých projevů ADHD, vývojových stadií ADHD, vhodnost postupů při práci s dětmi s ADHD, vhodnost výchovných přístupů k těmto dětem a vliv poruchy ADHD na rodinu a sociální status dítěte. Dále jsou v práci vysvětleny pojmy inkluze a integrace a systém podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. V empirické části je provedena analýza výsledků výzkumu, jehož cílem bylo zjistit stav informovanosti pedagogických pracovníků v Olomouckém kraji o ADHD, jejich názor na inkluzi dětí s ADHD a zmapovat vnímání inkluze žáků s ADHD ze strany pedagogických pracovníků. Z výzkumu vyplývá, že informovanost pedagogů o ADHD je z jejich strany hodnocena jako dostačující, nevýhody inkluze žáků s ADHD spatřují především ve vysokém počtu žáků ve třídách, ovlivnění školních výsledků ostatních žáků z důvodu přítomnosti žáka s ADHD s jeho rušivými projevy ve vyučování a špatném začleňování těchto žáků do kolektivu. Celkově jsou žáci s ADHD ve vyučování vnímáni učiteli jako rušivý prvek, který jejich vyučování značnou měrou ovlivňuje, jak s ohledem na psychickou, časovou tak i administrativní náročnost. Keywords: ADHD; porucha pozornosti; hyperaktivita; impulzivita; žák; učitel; podpůrná opatření; speciální vzdělávací potřeby; inkluze; integrace; školské poradenské služby; ADHD; attention deficit disorder; hyperactivity; impulsiveness; pupil; teacher; supporting measures; special educational needs; inclusion; integration; school counseling services Available in digital repository of UPOL.
Integration of pupils with ADHD and its perception of the teacher at the first level of elementary school

The thesis refers about inclusion of pupils with ADHD and its perception by teachers at primary school. In the theoretical part of the thesis, there are defined basic concepts and laws concerning ...

ÜRGEOVÁ, Jana; LEMROVÁ, Soňa
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

The Ideas of Mr. Kolář: Design and realization of an author's book for children
MESDAG, Kateřina; ŠOBÁŇOVÁ, Petra
2019 - Czech
The text of the thesis presents the author's book The Ideas of Mr. Kolář and other didactically reduced and transformed materials that were created together with the book for the young school-age readers. The theory of the practical part of the thesis simultaneously demonstrates on selected books of Czech and especially foreign authors, art historians and museum educators, some selected approaches to mediating the content of fine art to a child reader. Part of this work is an author's book recorded on DVD. Text diplomové práce představuje autorskou knihu Nápady pana Koláře a další didakticky redukované a transformované materiály, které pro čtenáře mladšího školního věku, vznikly společně s knihou. Teoretický doprovod praktické části diplomové práce současně i demonstruje, na vybraných knihách českých a zejména zahraničních autorů, historiků umění a muzejních pedagogů některé vybrané přístupy zprostředkování obsahů výtvarného umění dětskému čtenáři. Součástí této práce je autorská kniha nahraná na DVD. Keywords: Autorská kniha; didaktické redukce a transformace obsahu výtvarného umění; zprostředkování obsahů výtvarného umění dětskému čtenáři; mladší školní věk.; An author's book; a transformation of the content of fine art; a mediation of the content of fine art to the child reader; young school-age children. Available in digital repository of UPOL.
The Ideas of Mr. Kolář: Design and realization of an author's book for children

The text of the thesis presents the author's book The Ideas of Mr. Kolář and other didactically reduced and transformed materials that were created together with the book for the young school-age ...

MESDAG, Kateřina; ŠOBÁŇOVÁ, Petra
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Teaching Through Multimedia Technologies in the Subject of Nursing.
CHODÚROVÁ, Alžbeta; DORKOVÁ, Zlatica
2019 - Czech
The thesis deals with the possibilities of using multimedia technologies within the subject of nursing. In the theoretical part, there is a complex and current summary of theoretical knowledge of the given issue. It defines the basic concepts, technologies and didactic means in the teaching process, curriculum, pedagogical documents moving to information and communication technologies and strategies of digital education until 2020. The second part consists of a practical - methodical part, the aim of which was to create a methodical approach to working with various applications through which it is possible to implement teaching with the support of multimedia technologies within the subject of nursing, without extra financial costs and with the technical means available to each student. Along with the practical section is a working guide concerning the progress of work in each lesson, where the procedures of the methodical instruction, including the timetable, the objectives of the lesson, the usable methods and the theoretical basis of a particular topic according to the school education program are applied directly to a specific topic. The methodological guide exemplifies how to incorporate multimedia into nursing education and the general subject of nursing. Diplomová práca sa zaoberá možnosťami využitia multimediálnych technológií v predmete ošetrovateľstvo. V teoretickej časti je zakomponovaný komplexný a aktuálny súhrn teoretických poznatkov o danej problematike. Vymedzuje základné pojmy, technológie a didaktické prostriedky vo vyučovacom procese, kurikulárne pedagogické dokumenty, vzťahujúce sa k informačným a komunikačným technológiám a stratégiám digitálneho vzdelávania do roku 2020. Druhú časť tvorí prakticko - metodická časť, cieľom ktorej bolo vytvoriť metodický postup práce s aplikáciami, prostredníctvom ktorých je možné realizovať výučbu s podporou multimediálnych technológií v predmete ošetrovateľstvo, bez finančných nákladov a s technickými prostriedkami, ktoré sú dostupné pre každého žiaka. Súčasťou praktickej časti je návod postupu práce v hodine, kde sú priamo na konkrétnej téme aplikované postupy metodického návodu vrátane časového rozvrhnutia, cieľov vyučovacej hodiny, využiteľné metódy a teoretické východisko konkrétnej témy podľa ŠVP. Metodický návod slúži ako opora a návod práce ako zakomponovať multimédiá do výučby ošetrovateľstva v predmete ošetrovateľstvo. Keywords: multimediálne technológie; praktická sestra; ošetrovateľstvo; metodický návod; multimédiá; vzdelávanie; multimedia technologies; nurse; nursing; methodical instructions; multimedia; education Available in digital repository of UPOL.
Teaching Through Multimedia Technologies in the Subject of Nursing.

The thesis deals with the possibilities of using multimedia technologies within the subject of nursing. In the theoretical part, there is a complex and current summary of theoretical knowledge of the ...

CHODÚROVÁ, Alžbeta; DORKOVÁ, Zlatica
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Primary Schools of Art and Their Place in Leisure Activities and Children's Lifestyle
VAJDÍKOVÁ, Barbora; CHRÁSKOVÁ, Marie
2019 - Czech
This thesis deals with the topic basic art education and its place in leisure activities and children lifestyle. We gather information in the theoretical part through literature related to primary art school, its offer for pupils and parents; about leisure time which is important for mental and physical well-being so we or children can do everything they enjoy. The last chapter in the theoretical part describes the development of children who participated in the questionnaire survey. The questionnaire survey showed that the children, from Luhačovice and surroundings, are interested in learning at primary art school. The most popular is Music which offers many subjects. Pupils most often visit piano, guitar, flute and singing courses. We learned from the respondents that the children are at the primary art school satisfied and they want to study art. It is fun, relaxation and free time as well for them. Diplomová práce zpracovává téma o základním uměleckém vzdělávání a jejich místě ve volnočasových aktivitách a životním stylu dětí. V teoretické části jsme pomocí odborné literatury předložili informace o základních uměleckých školách a jejich nabídku žákům i rodičům; o volném čase, který nám nabízí mnoho činností k sebepoznání, relaxování nebo sebevzdělávání; o zdravém životním stylu, který je důležitý pro to, abychom byli v psychické a fyzické pohodě a mohli vykonávat vše co nás nebo děti baví. Poslední kapitola v teoretické části popisuje vývoj dětí, které se zúčastnili dotazníkového šetření. Z výzkumného šetření pomocí dotazníků se ukázalo, že děti z Luhačovic i jejich okolí, mají zájem o vzdělávání se v Základní umělecké škole. Nejoblíbenější je hudební obor, který nabízí mnoho předmětů a žáci nejčastěji navštěvují hru na klavír, kytaru, flétnu a zpěv. Od dotazovaných respondentů jsme se dozvěděli, že jsou děti na Základní umělecké škole v Luhačovicích spokojené a mají chuť se vzdělávat v umění. Je to pro ně jak zábava, relaxace, tak i perspektivní trávení volného času. Keywords: zájmové aktivity; volný čas; základní umělecké škola; vývoj dítěte; zdravý životní styl; dotazník; výzkumné šetření; hobbies; leisure time; primary art school; development of children; healthy lifestyle; questionnaire; research investigation Available in digital repository of UPOL.
Primary Schools of Art and Their Place in Leisure Activities and Children's Lifestyle

This thesis deals with the topic basic art education and its place in leisure activities and children lifestyle. We gather information in the theoretical part through literature related to primary art ...

VAJDÍKOVÁ, Barbora; CHRÁSKOVÁ, Marie
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

The topic of migration and its coverage within the subjects of Citizenship education and Social science basics
HEJDA, Petr; CINGELOVÁ, Gabriela
2019 - Czech
This diploma thesis deals with the topic of migration and its coverage within the subjects of Citizenship education and Social science basics. The theoretical portion focuses on the history of migrations, theoretical migration concepts, European Union's and Czech Republic's policy and an analysis of guide books on the topic of migration. The practical portion analyses the results of a questionnaire survey conducted in select schools. It also includes concrete suggestions for activities to facilitate teaching about migration. Diplomová práce se zabývá tématem migrace a jeho uchopením v hodinách občanské výchovy a základů společenských věd. Teoretická část je zaměřena na historii migrace, teoretické koncepty migrace, politiku Evropské unie a České republiky a analýzu příruček o tématu migrace. Praktická část analyzuje výsledky dotazníkového šetření provedeného mezi žáky vybraných škol. Obsahuje také konkrétní návrhy aktivit pro výuku o migraci. Keywords: Migrace; občanská výchova; základy společenských věd; historie migrace; teorie migrace;; Migration; education; topic of migration; theory of migration; Available in digital repository of UPOL.
The topic of migration and its coverage within the subjects of Citizenship education and Social science basics

This diploma thesis deals with the topic of migration and its coverage within the subjects of Citizenship education and Social science basics. The theoretical portion focuses on the history of ...

HEJDA, Petr; CINGELOVÁ, Gabriela
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Teacher´s authority
SAPÍKOVÁ, Martina; CHUDÝ, Štefan
2019 - Czech
This Bachelor thesis called "Teacher's Authority" is diveded into a theoretical and a practical part. The theoretical part is focused on authority characteristic. The following part is focused on teacher's authority concerning terms like personality, competence and teachers's communication. The thesis deals with assertiveness at school, respect and education to discipline. The practical part is dedicated to a description of the quantitative research. Data gathering is realized by a questionnaire method, which is focused on authority perception from both the teacher's and pupil's point of view. The results are presented in graphs and summed up in a disscusion. Bakalářská práce "Autorita učitele" je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na charakteristiku autority. Následně se páce zabývá autoritou učitele, kde je zmíněna osobnost, kompetence a komunikace učitele. Dále se zabývá asertivitou ve škole, autoritou a výchovou ke kázni. Praktická část se věnuje popisu kvantitativního výzkumného šetření. Sběr dat se uskutečňuje metodou dotazníku, který se zabývá vnímáním autority z pohledu učitele a žáka 2. stupně základní školy. Výsledky jsou následovně prezentovány pomocí grafů a shrnuty v diskuzi. Keywords: Autorita; osobnost; kompetence; komunikace; asertivita; kázeň; výchova; základní škola; učitel; žák; respekt; třída; výchova; Authority; personality; competence; communication; assertiveness; discipline; education; primary school; teacher; pupil; respect; class. Available in digital repository of UPOL.
Teacher´s authority

This Bachelor thesis called "Teacher's Authority" is diveded into a theoretical and a practical part. The theoretical part is focused on authority characteristic. The following part is focused on ...

SAPÍKOVÁ, Martina; CHUDÝ, Štefan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

The Specifics of the education of bomb disposal members in the Ministry of Defence Department
REŽŇÁK, Josef; CHUDÝ, Štefan
2019 - Czech
The focus of this thesis is a special group of Ministry of Defense of the Czech republic, particularly it´s (EOD) pyrotechnic activity. In the first part of the thesis the history and list of courses of the Czech Armed forces and the Police of the Czech republic is defined. There is also explained an activity of the Military Police with great emphasis on the course called "Vševojskový pyrotechnik". The focus of the second part of the thesis is to examine the satisfaction of pyrotechnical (EOD) education. Tato závěrečná práce pojednává o problematice specifické skupiny v rezortu Ministerstva obrany, konkrétně o pyrotechnické činnosti. Skládá se z teoretické části, která je věnována historii a výčtu celé řady kurzů jak Armády ČR, tak i Policie ČR. Najdeme zde i zmínku o Vojenské policii a velký důraz je kladen armádnímu kurzu "Vševojskový pyrotechnik". V praktické části je provedeno dotazníkové šetření zaměřené na spokojenost s pyrotechnickým vzděláváním. Keywords: Pyrotechnik; kurz; vzdělávání; Policie České republiky; Armáda České republiky; Vojenská policie; munice; nález munice.; Pyrotechnic (EOD) course education; Police of the Czech Republic; Czech Armed forces; the Military police; firearm; finding firearm ammunition. Available in the UPOL Library.
The Specifics of the education of bomb disposal members in the Ministry of Defence Department

The focus of this thesis is a special group of Ministry of Defense of the Czech republic, particularly it´s (EOD) pyrotechnic activity. In the first part of the thesis the history and list of courses ...

REŽŇÁK, Josef; CHUDÝ, Štefan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases