Number of found documents: 559025
Published from to

Predikce odezvy geotechnické úlohy užitím Hoek-Brownova modelu - implementace a verifikace
Šejnoha Michal; Tereza Poklopová; Polák Barnabás
2020 -
Nelineární Hoek-Brownovo kritérium porušení popisuje odezvu horninového masivu, přičemž k horninovému masivu je přistupováno jako k izotropnímu materiálu. Ve výpočtech metodou konečných prvků má kritérium porušení význam podmínky plasticity vymezující elastickou oblast odezvy. Hlavním tématem práce je sestavení algoritmu pro návrat na plochu plasticity a výpočet korektního pole napětí a deformace s ohledem na plastické přetváření. Předpoklady jsou elastický perfektně plastický vztah mezi napětím a deformací a neasociovaný zákon plastického přetváření. Míra dilatance je uvažována konstantní nezávislá na aktuálním poli napětí. Algoritmus bere ohled na singularity plochy plasticity a zahrnuje návrat na její hranu při specifickém způsobu zatěžování bez nahrazování ostrých hran hladkými plochami. Verifikace algoritmu implementovaného do konečně-prvkového programu GEO5 MKP je podložena podrobným rozborem vývoje napětí a deformace při simulaci jednoduchých laboratorních testů v triaxiálu a edometru. Dále se práce věnuje úloze stability svahu a výpočtu stupně bezpečnosti, který je obecně založen na redukci smykových parametrů pevnosti. Ty však v Hoek-Brownově podmínce plasticity přímo nevystupují. Podobnost s Mohr-Coulombovou plochou plasticity nabízí možnost odvození ekvivalentních smykových parametrů a porovnání odezvy řešených úloh s použitím dvou různých podmínek plasticity.Nonlinear Hoek-Brown criterion is used for describing the response of a rock mass when the rock mass is treated as isotropic. In finite element calculations, the failure criterion has a meaning of a yield function bounding the elastic response. The main goal of this work is the presentation of the stress update algorithm for the determination of correct stress and strain fields. Assumptions are elastic-perfectly plastic stress and strain relation and non-associated flow rule. Rate of dilation is considered constant independent of the current stress field. The algorithm takes into account singularities of the yield surface and deals with a specific type of stress update without smoothing of corner singularities. The verification of the algorithm implemented into the finite element software GEO5 FEM is based on the detailed analysis of stress and strain evolution while simulating simple laboratory tests in triaxial apparatus and oedometr. Furthermore, attention is devoted to the calculation of slope stability and the determination of the factor of safety. In general, the factor of safety is based on the reduction of shear strength parameters, which, however, do not enter the formulation of Hoek-Brown yield function. Nevertheless, analogy with the Mohr-Coulomb yield surface allows for determining equivalent shear strength parameters and comparing predictions of the two models. Keywords: Hoek-Brownova podmínka porušení; nelineární funkce plasticity; návrat na plochu plasticity; mechanika hornin; MKP; Hoek-Brown failure criterion; nonlinear yield function; stress return mapping; rock mechanics; FEM Available in digital repository of ČVUT.
Predikce odezvy geotechnické úlohy užitím Hoek-Brownova modelu - implementace a verifikace

Nelineární Hoek-Brownovo kritérium porušení popisuje odezvu horninového masivu, přičemž k horninovému masivu je přistupováno jako k izotropnímu materiálu. Ve výpočtech metodou konečných prvků má ...

Šejnoha Michal; Tereza Poklopová; Polák Barnabás
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Vliv pohltivých materiálů na akustické vlastnosti obytných místností
Vychytil Jaroslav; Marie Ponomarenko; Kaňka Jan
2020 -
Prostorová akustika, oproti stavební, nebývá v obytných budovách řešena. Požadavky na prostorovou akustiku se dají odvodit z obecných pravidel pro navrhování kulturních či učebních prostor, takové prostory mívají však jiný typ vybavení a jinou dynamiku využití. Tato práce je v první části věnována shrnutí existujících požadavků na dílčí veličiny mající vliv na prostorovou akustiku. Ve druhé části je pomocí výpočetního modelu šíření zvuku mezi dvěma místnostmi zkoumána provázanost stavební a prostorové akustiky a jejich vzájemné spolupůsobení. V poslední části jsou vyhodnocovány existující místnosti - objektivně vypočtené hodnoty doby dozvuku ve vztahu k subjektivnímu pocitu uživatel těchto prostor.Room acoustics, in contrary to building acoustics, isn’t usually evaluated in residential buildings. It’s possible to determine requirements for room acoustics from general rules for designing cultural and scholar spaces, however these spaces are usually furnished and generally designed for dierent dynamics of utilization. First chapter of this thesis summerizes existing requirements for room acoustics in residential spaces. Second chapter is dedicaded to formation of calculation model representing propagation of sound between two rooms. Said model had been bulit in order to analyze the relation between building acoustics and room acoustics. In the last chapter existing residential rooms are examined - objectively calculated values of reverberation time are compared to subjective feeling of occupant. Keywords: stavební akustika; prostorová akustika; akustický komfort; doba dozvuku; pohltivost zvuku; zvuk; (sousedský) hluk; building acoustics; room acoustics; acoustic comfort; reverberation time; sound absorbtion; sound; (nighbour) noise Available in digital repository of ČVUT.
Vliv pohltivých materiálů na akustické vlastnosti obytných místností

Prostorová akustika, oproti stavební, nebývá v obytných budovách řešena. Požadavky na prostorovou akustiku se dají odvodit z obecných pravidel pro navrhování kulturních či učebních prostor, takové ...

Vychytil Jaroslav; Marie Ponomarenko; Kaňka Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Development of a nonlinear macro element for URM walls
Boesen Niklas; Julian Miles Richter; Klinkel Sven
2020 -
Masonry is a widespread method of construction to this day and has proven particularly successful in the construction of office and residential buildings. This is mainly due to the fact that masonry has physical advantages over reinforced concrete. With the currently used linear calculation methods, it is not possible to exploit the load bearing capacity of a masonry wall. Therefore non-linear static calculation methods are developed, which should make this possible. In the present work, several of these calculation methods are presented and compared. A macro model, based on the work of Jin Park, will be further developed and generally implemented in the OpenSees software environment to make the model easy to use and shorten the calculation times. Then, in this software environment, calculations are performed on the macro model to verify its effectiveness. With the element it is possible to show the stress state over the wall height, in every joint. This macro model consists of a series of rigid body spring elements, which are connected by springs connected in series. These springs serve to depict the axial, shear and rotational behavior of a masonry wall. Each of these springs is described with its own spring law. These spring laws not only make it possible to determine the stiffness, but also the load capacity and ductility.Masonry is a widespread method of construction to this day and has proven particularly successful in the construction of office and residential buildings. This is mainly due to the fact that masonry has physical advantages over reinforced concrete. With the currently used linear calculation methods, it is not possible to exploit the load bearing capacity of a masonry wall. Therefore non-linear static calculation methods are developed, which should make this possible. In the present work, several of these calculation methods are presented and compared. A macro model, based on the work of Jin Park, will be further developed and generally implemented in the OpenSees software environment to make the model easy to use and shorten the calculation times. Then, in this software environment, calculations are performed on the macro model to verify its effectiveness. With the element it is possible to show the stress state over the wall height, in every joint. This macro model consists of a series of rigid body spring elements, which are connected by springs connected in series. These springs serve to depict the axial, shear and rotational behavior of a masonry wall. Each of these springs is described with its own spring law. These spring laws not only make it possible to determine the stiffness, but also the load capacity and ductility. Keywords: Masonry; modeling; finite elements; macro-element; homogenization; Masonry; modeling; finite elements; macro-element; homogenization Available in digital repository of ČVUT.
Development of a nonlinear macro element for URM walls

Masonry is a widespread method of construction to this day and has proven particularly successful in the construction of office and residential buildings. This is mainly due to the fact that masonry ...

Boesen Niklas; Julian Miles Richter; Klinkel Sven
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Řešení průjezdního úseku silnice I/19 obcí Nezvěstice
Ježková Jaromíra; Daniel Šindelář; Lávic Jiří
2020 -
Náplní diplomové práce je zpracování návrhu na rekonstrukci a úpravu průjezdního úseků silnice I/19 v obci Nezvěstice v Plzeňském kraji. Hlavním cílem projektu je přispět ke zlepšení plynulosti dopravy a bezpečnosti chodců. Navržené řešení ve stupni zjednodušené projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) řeší zklidnění dopravy na vjezdu do obce, úpravu stávajících úrovňových křižovatek, návaznosti průtahu na místní komunikace, dopravu v klidu, zastávky veřejné autobusové dopravy a šířkové uspořádání uličního prostoru vzhledem k pohybu chodců.The aim of this thesis is to prepare a proposal for reconstruction and adjustment of the transition section of road I/19 in the village Nezvěstice in the Pilsen Region. The main objective of the project is to contribute to improving traffic flow and pedestrian safety. The proposed solution in the stage of simplified project documentation for zoning decisions (DÚR) solves traffic calming at the entrance to the municipality, modification of existing level crossings, links to local roads, traffic at rest, public bus stops and width of street space with respect to pedestrian movement. Keywords: dopravní a konstrukční řešení; silnice I. třídy; polohopis a výškopis; místní komunikace; zklidnění dopravy; plynulost dopravy; průsečná křižovatka; okružní křižovatka; styková křižovatka; parkoviště; chodníky; autobusové zastávky; odvodnění; vodorovné a svislé dopravní značení; rozhledové poměry; vlečné křivky; transport and construction solutions; first class roads; planimetry and elevation; local roads; traffic calming; traffic flow; intersection; roundabout; parking; sidewalks; bus stops; drainage; horizontal and vertical traffic signs; viewing conditions; vehicle tracking curves Available in digital repository of ČVUT.
Řešení průjezdního úseku silnice I/19 obcí Nezvěstice

Náplní diplomové práce je zpracování návrhu na rekonstrukci a úpravu průjezdního úseků silnice I/19 v obci Nezvěstice v Plzeňském kraji. Hlavním cílem projektu je přispět ke zlepšení plynulosti ...

Ježková Jaromíra; Daniel Šindelář; Lávic Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Sjezdové (alpské) lyžování v územních plánech
Pospíšil František; Marek Havrda; Mazura Vojtěch
2020 -
Práce je zaměřena na vývoj územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace na území východních Krkonoš, speciálně pak na zobrazování ploch lyžařských areálů v územních plánech. Byla provedena analýza a porovnání problematiky řešení v několika územních plánech z tohoto území, a na základě zjištěných nedostatků bylo navrženo řešení pro zapracování do územních plánů.The work is focused on the history and development of land-use planning documentation on the territory of the eastern Krkonoše, especially the depiction of ski areas in the land-use plans. The analysis and comparison of the problems in several land-use plans from this area was carried out and based on the identified shortcomings, a solution for incorporation into land-use plans was proposed. Keywords: Územní plán; územně plánovací dokumentace; územně analytické podklady; Pec pod Sněžkou; Malá Úpa; Janské Lázně; Černý Důl; Krkonoše; Urban plan; land-use planning documentation; Pec pod Sněžkou; Malá Úpa; Janské Lázně; Černý Důl; Krkonoše; territorial analytical data Available in digital repository of ČVUT.
Sjezdové (alpské) lyžování v územních plánech

Práce je zaměřena na vývoj územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace na území východních Krkonoš, speciálně pak na zobrazování ploch lyžařských areálů v územních plánech. Byla ...

Pospíšil František; Marek Havrda; Mazura Vojtěch
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Stavebně-technický průzkum fary a koncepční návrh rekonstrukce
Burgetová Eva; Václav Dyntar; Michalová-Bramborová Kristýna
2020 -
Předmětem práce je stavebněhistorický a stavebnětechnický průzkum objektu fary v Bystrém v Orlických horách a návrh řešení problematiky vlhkosti. Pro získání historických podkladů týkajících se daného objektu byly osloveny státní instituce shromažďující a uchovávající kroniky a další záznamy. Zkoumání vlhkosti farní budovy bylo měřeno gravimetrickou metodou v laboratoři, a to v jarním i podzimním období.The subject of the thesis is a historical and structural survey of the parish building in Bystré in the Orlické Mountains and the proposal of the solution of the moisture problem. State institutions collecting and storing chronicles and other records were approached to obtain historical background information concerning the given object. The moisture analysis of the parish building was measured by gravimetric method in the laboratory, both in spring and autumn. Keywords: stavebněhistorický průzkum; stavebnětechnický průzkum; degradační procesy; vlhkost; sanace; historical survey; structural survey; deterioration processes; moisture; remediation Available in digital repository of ČVUT.
Stavebně-technický průzkum fary a koncepční návrh rekonstrukce

Předmětem práce je stavebněhistorický a stavebnětechnický průzkum objektu fary v Bystrém v Orlických horách a návrh řešení problematiky vlhkosti. Pro získání historických podkladů týkajících se daného ...

Burgetová Eva; Václav Dyntar; Michalová-Bramborová Kristýna
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Membránové zastřešení sportovní tribuny
Denk František; Robin Blažek; Mikeš Karel
2020 -
Tato diplomová práce se zabývá návrhem membránového zastřešení tribuny sportovního stadionu ve Žďáru nad Sázavou. Zdrojem základních rozměrů a koncepce projektu je architektonická studie, která měla za cíl zrekonstruování celého sportovního areálu. Cílem práce je na základě studie a vykonané rešerše předběžně navrhnout možné tvarové a konstrukční varianty membránového zastřešení, vzájemně porovnat jejich výhody/nevýhody, a následně jednu konkrétní alternativu podrobněji rozpracovat. Součástí finálního návrhu bude také výkresová část. Práce obsahuje i část teoretickou, která se věnuje obecně problematice návrhu membránových konstrukcí včetně popisu použitého softwaru.This thesis focuses on design of membrane roofing for sports stadium in Žďár nad Sázavou. Source of basic dimensions and idea of the whole project is an architectural study focused on reconstruction of the sports area. Objective of the thesis is a draft of several structural membrane systems, their mutual comparison and one of the systems is designed more detailed. Drawing part is also included in final design. There is also a theoretical part, that deals with the general idea of designing membrane structures including a description of the used software. Keywords: membránová konstrukce; membránová teorie; tribuna; Dlubal RFEM; RF-FORM-FINDING modul; zastřešení; membrane construction; membrane theory; tribune; Dlubal RFEM; RF-FORM-FINDING modul; roofing Available in digital repository of ČVUT.
Membránové zastřešení sportovní tribuny

Tato diplomová práce se zabývá návrhem membránového zastřešení tribuny sportovního stadionu ve Žďáru nad Sázavou. Zdrojem základních rozměrů a koncepce projektu je architektonická studie, která měla ...

Denk František; Robin Blažek; Mikeš Karel
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Hodnocení proslunění pomocí české vs. evropské normy
Vychytil Jaroslav; Magdalena Bártová; Kaňka Jan
2020 -
Diplomová práce se zabývá porovnáním doby proslunění kontrolního bodu dle dosavadní české normy ČSN 73 4301 a nové evropské normy ČSN EN 17037. Cílem práce je zjistit, jak velký vliv na dobu proslunění má umístění kontrolního bodu v půdorysu. Dále se diplomová práce zabývá výpočtem doby proslunění s ohledem na změnu okrajových podmínek, jako je tloušťka obvodové konstrukce, šířka okenního otvoru, vzdálenost a rozměr stínící překážky, datum pro stanovení doby proslunění, orientace ke světovým stranám a hodnota neefektivních úhlů. Výsledky diplomové práce mají posloužit k orientačnímu určení doby proslunění při prvotním návrhu objektu, bez nutnosti výpočtu. Dále můžou posloužit majitelům či zájemcům o nemovitost k ověření splnění minimální doby proslunění pro daný objekt.The Diploma Thesis is concerned with comparison of the time of checkpoint insolation according to the Czech standard ČSN 73 4361 and new Europian standard ČSN EN 17037. The aim of the Diploma Thesis is to ascertain how great influence has a location of checkpoint in a ground plan for the time of insolation. The Diploma Thesis is concerned with time of insolation computation with regard to marginal conditions such as perimeter construction thickness, window aperture breadth, distance and dimension of obstacle to shadow, date for time of insolation determination, cardinal points orientation and value of inefficient angles. The outcome of Diploma Thesis could be used for indicative determination of the time of insolation in the process of the first object draft, with no necessity for computation. The outcome could be used for the property owners or applicants for the purchase of property as well. It would help them to certify the fulfilment of minimum time of insolation for the exact building. Keywords: Proslunění; sluneční záření; výška slunce; azimut; neefektivní úhel; Insolation; sun radiation; sun altitude; azimuth; inefficient angle Available in digital repository of ČVUT.
Hodnocení proslunění pomocí české vs. evropské normy

Diplomová práce se zabývá porovnáním doby proslunění kontrolního bodu dle dosavadní české normy ČSN 73 4301 a nové evropské normy ČSN EN 17037. Cílem práce je zjistit, jak velký vliv na dobu ...

Vychytil Jaroslav; Magdalena Bártová; Kaňka Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Vliv materiálového útlumu a okrajových podmínek na odezvu podzemních konstrukcí zatížených zemětřesením
Šejnoha Michal; Veronika Pavelcová; Urushadze Shota
2020 -
Tato diplomová práce se zabývá vlivem materiálového útlumu a okrajových podmínek na odezvu podzemních konstrukcí zatížených zemětřesením. Cílem první části práce je představení způsobu, jakým je vhodné zohlednit materiálový útlum při výpočtu. Výpočty modelu reálné konstrukce jsou provedeny v programu GEO5 MKP za použití metody konečných prvků. Zvláštní pozornost je věnována studiu vlivu délky hrany prvku sítě konečných prvků na výsledky výpočtu. Výsledky dynamického výpočtu jsou prezentovány v závěru této části. Druhá část práce se zabývá metodami vyhlazování a jejich schopností přiblížit se přesnému řešení úlohy. Obě tyto části by měly vést k optimalizaci návrhu podzemních konstrukcí na seismické účinky.This master thesis deals with the influence of material damping and boundary conditions on the response of underground structures subjected to earthquake. The goal of the first part of the thesis is to introduce an appropriate method of taking material damping into account during dynamic analysis. The calculation of real structure model is performed using the GEO5 FEM software based on the Finite Element Method. Special attention is paid to the element length of the finite element mesh of the numerical model and its influence on the results of calculation. The results of the dynamic analysis are presented at the end of this part of the thesis. Second part of the thesis deals with the smoothing procedures and their ability to determine the exact solution. Both of these parts should provide improved design of underground structures subjected to earthquake. Keywords: materiálový útlum; podzemní konstrukce; zemětřesení; dynamický výpočet; metoda konečných prvků; superconvergent patch recovery; metody vyhlazování; material damping; underground structure; earthquake; dynamic analysis; Finite Element Method; Superconvergent Patch Recovery; smoothing procedures Available in digital repository of ČVUT.
Vliv materiálového útlumu a okrajových podmínek na odezvu podzemních konstrukcí zatížených zemětřesením

Tato diplomová práce se zabývá vlivem materiálového útlumu a okrajových podmínek na odezvu podzemních konstrukcí zatížených zemětřesením. Cílem první části práce je představení způsobu, jakým je ...

Šejnoha Michal; Veronika Pavelcová; Urushadze Shota
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Počítačové modelování časově závislého chování reaktoplastů
Vorel Jan; Jan Vozáb; Novák Jan
2020 -
Mezi materiály, které se začínají v dnešní době více používat patří reaktoplasty. V odvětvích jako je automobilový nebo letecký průmysl jsou reaktoplasty dostatečně vytvrzené, naopak ve stavebnictví jsou často používané vytvrzené nedostatečně, což způsobuje změny vlastností a chování materiálu. Hlavním cílem této práce je vytvoření a implementace numerického modelu, který zachycuje viskoelastické chování tohoto typu materiálu. Model představený v této práci se skládá ze dvou částí. První je elasto-plastický Drucker-Prager model s omezením v tlaku, který popisuje chování materiálu při mechanickém zatěžování. Druhou částí je jeho navázání na model Kelvinova řetězce, který zohledňuje vliv času a zachycuje vliv dotvarování.One of the materials that are becoming more widely used today are thermosets. In sectors such as the automotive or aerospace industries, thermosets are typically sufficiently cured. Conversely, in the construction industry, they are often used when the curing process is not sufficiently completed, which causes changes in the properties and behavior of the material. The main aim of this work is to create and implement a numerical model that captures with sufficient accuracy mechanical response to loading over time. This model consists of two parts. The first is the elasto-plastic model Drucker-Prager with cap, which describes the behavior of the material under mechanical loading. The second part is a Kelvin chain model, which takes into account the influence of time and adds to the behavior the effect of creep. Keywords: reaktoplasty; Drucker-Prager; Kelvinův řetězec; dotvarování; metoda konečných prvků; thermosetting polymers; Drucker-Prager; Kelvin chain; creep; finite element method Available in digital repository of ČVUT.
Počítačové modelování časově závislého chování reaktoplastů

Mezi materiály, které se začínají v dnešní době více používat patří reaktoplasty. V odvětvích jako je automobilový nebo letecký průmysl jsou reaktoplasty dostatečně vytvrzené, naopak ve stavebnictví ...

Vorel Jan; Jan Vozáb; Novák Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases