Počet nalezených dokumentů: 226505
Publikováno od do

EMOČNÍ INTELIGENCE JAKO HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM PŘI VÝBĚRU ZAMĚSTNANCE NA POZICI UČITELKY MATEŘSKÉ ŠKOLY
PILAŘOVÁ, Naďa; SMÉKALOVÁ, Eleonora
2019 - český
Práce se věnuje tomu, zda je emoční inteligence jedním z hodnotících kritérií při výběru zaměstnance na pozici učitelky mateřské školy. V teoretické části je uvedena charakteristika dítěte předškolního věku, instituce předškolního vzdělávání se zaměřením na pozici vedoucího pracovníka a pedagoga mateřské školy. Dále pak výběr zaměstnance a kapitola věnující se emoční inteligenci. Hlavní výzkumnou otázkou je zda ředitelky znají koncept emoční inteligence s podotázkou, jak tento koncept chápou. Zvolen byl kvalitativní výzkum. Výběrový soubor tvořilo 8 vedoucích pracovníků mateřských škol. Data byla získána pomocí polostrukturovaných rozhovorů a k analýze dat byly použity postupy metody zakotvené teorie. Výsledky ukazují, že polovina vedoucích pracovníků koncept nezná. Dále také ukazují, že emoční inteligence jako celek není při výběru zaměstnance sledován. Souvislost mezi tím, co si pod pojmem emoční inteligence respondenti představují a co je při výběru zaměstnance hodnoceno se však ukázala v několika oblastech. Přínosem práce je zmapování průběhu výběru zaměstnance a jeho obsahu. This thesis is focused on whether emotional intelligence is one of the evaluation criteria when selecting an employee for the position of kindergarten teacher. In the theoretical part there is a description of a preschool child, an institution of pre-school education with a focus on the position of a leader employee, and position of a teacher in kindergarten. Furthermore, this part includes the selection of an employee and there is a chapter devoted to emotional intelligence. The main research question is whether the directors know the concept of emotional intelligence with a sub-question of how they understand this concept. The qualitative research method was chosen. The sample consisted of eight kindergarten supervisory staff members. Data were obtained using semi-structured interviews and anchoring theory methods were used to analyze data. The results show that half of the managers are not familiar with the concept. Furthermore, they also show that emotional intelligence as a whole is not monitored when selecting an employee. However, the connection between what the respondents think about emotional intelligence and what is evaluated when choosing an employee has been shown in several areas. The benefit of this work is to map the employee selection process and its content. Klíčová slova: výběr zaměstnance; pedagog; mateřská škola; emoční inteligence; employee selection; teacher; kindergarten; emotional intelligence Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
EMOČNÍ INTELIGENCE JAKO HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM PŘI VÝBĚRU ZAMĚSTNANCE NA POZICI UČITELKY MATEŘSKÉ ŠKOLY

Práce se věnuje tomu, zda je emoční inteligence jedním z hodnotících kritérií při výběru zaměstnance na pozici učitelky mateřské školy. V teoretické části je uvedena charakteristika dítěte ...

PILAŘOVÁ, Naďa; SMÉKALOVÁ, Eleonora
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Výuka matematiky u žáků se zrakovým postižením na 2. stupni základních škol
SIBEROVÁ, Tereza; LUDÍKOVÁ, Libuše
2019 - český
Bakalářská práce se zabývá výukou matematiky u žáků se zrakovým postižením. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretickou a praktickou část. Teoretická část se skládá ze tří kapitol. První kapitola se věnuje oftalmologické propedeutice, druhá kapitola klasifikaci osoby se zrakovým postižením a následně klasifikaci z pohledu medicínského a speciálně pedagogického hlediska. Poslední kapitola se věnuje matematice osob se zrakovým postižením. Praktická část se zabývá historií a součastností vybraných škol a následným výzkumem, jak a podle jaké literatury vzdělávájí žáky na vybraných školách pro zrakově postižené. Cílem praktické části bylo zjistit, jak jsou žáci se zrakovým postiženým na školách vzděláváni. The bachelor's thesis is focused on teaching of Mathematics for pupils with a visual disability. The thesis is divided in two parts - theoretical and practical. The theoretical part consists of three chapters. The first chapter deals with the ophthalmological propaedeutic. The second chapter classifies a person with a visual disability also from the medical point of view and with the approach of the special pedagogy as well. The last chapter is focused on Mathematics for the persons with a visual disability. The practical part describes the history and the present of chosen schools and then the following research which presents how the pupils with a visual disability are educated at the chosen schools and what literature is followed for their education. The aim of the practical part was to find out how the pupils with a visual disability are educated nowadays at the secondary schools. Klíčová slova: Oko; klasifikace osob se zrakovým postižením; matematika osob se zrakovým postižením; matematika; ososba se zrakovým postižením; vzdělávání; kompenzační pomůcky; Eye; classification of persons with a visual disability; Mathematics for persons with a visual disability; Mathematics; a person with a visual disability; education; compensatory aids. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Výuka matematiky u žáků se zrakovým postižením na 2. stupni základních škol

Bakalářská práce se zabývá výukou matematiky u žáků se zrakovým postižením. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretickou a praktickou část. Teoretická část se skládá ze tří kapitol. První kapitola se ...

SIBEROVÁ, Tereza; LUDÍKOVÁ, Libuše
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Sebepojetí adolescentů s Aspergerovým syndromem v kontextu školy
LUKLOVÁ, Anežka; OBEREIGNERŮ, Radko
2019 - český
Bakalářská práce shrnuje teoretické poznatky o vývoji sebepojetí, období adolescence a Aspergerově syndromu v kontextu školního prostředí. Ve výzkumné části je věnován prostor osobní žité zkušenosti dvou chlapců s Aspergerovým syndromem, kteří jsou integrováni na gymnáziu. Všechny informace, které byly shromážděny z rozhovorů s psychology, pedagogy, rodiči a adolescenty samotnými, byly využity k vytvoření dvou případových studií. K analýze sebepojetí obou jedinců a zodpovězení výzkumných otázek byl využit standardizovaný Dotazník sebepojetí Piers-Harris 2 a polostrukturovaná interview podrobené interpretativní fenomenologické analýze. V rámci práce byly zodpovězeny dvě výzkumné otázky: Jak adolescent s Aspergerovým syndromem vnímá sám sebe v rámci školního prostředí; Co ovlivňuje jeho sebepojetí? Jako nedůležitější se ukázal vliv školního prostředí, vztahů, obranných mechanismů, pocitů méněcennosti a vývoje nadhledu a sebereflexe. The bachelor thesis summarizes theoretical knowledge about the development of the self-concept, the period of adolescence and Asperger's syndrome in the context of a school environment. The research is devoted to the personal experience of two boys with Asperger syndrome, who are integrated in a grammar school. All the information collected from interviews with psychologists, teachers, parents and the adolescents themselves was used to create two case studies. To analyse the self-concept of both individuals, the standardized self-concept questionnaire Piers-Harris 2 and semi-structured interviews subjected to interpretative phenomenological analysis were used. Two research questions were asked: a) How an adolescent with Asperger syndrome perceives himself within the school environment? b) What influences his self-concept? The most important influences were those of the school environment, relationships, defence mechanisms, inferiority feelings, perspective development and self-reflection. Klíčová slova: sebepojetí; adolescence; Aspergerův syndrom; vzdělávání; self-concept; adolescence; Asperger's Syndrome; education Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Sebepojetí adolescentů s Aspergerovým syndromem v kontextu školy

Bakalářská práce shrnuje teoretické poznatky o vývoji sebepojetí, období adolescence a Aspergerově syndromu v kontextu školního prostředí. Ve výzkumné části je věnován prostor osobní žité zkušenosti ...

LUKLOVÁ, Anežka; OBEREIGNERŮ, Radko
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

CHARAKTERISTIKY KLIENTŮ OPAKOVANĚ VYUŽÍVAJÍCÍCH POBYTOVÝCH SLUŽEB STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE
STRÁNSKÁ, Věra; VIKTOROVÁ, Lucie
2019 - český
Bakalářská diplomová práce se zabývá charakteristikami klientů střediska výchovné péče, kteří se do střediska vracejí k opakovanému pobytu. V teoretické části práce je reflektována instituce středisek výchovné péče jako školských zařízení preventivně výchovné péče a školských zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy, se zvláštním zřetelem ke středisku výchovné péče SVP Domek. Teoretická část práce se věnuje rovněž otázkám diagnostiky a terapie poruch chování, hyperkinetické poruchy a syndromu ADHD v kontextu středisek výchovné péče. Ve výzkumné části práce je popsán kvalitativní výzkum, jenž byl pojat jako vícepřípadová studie s využitím analýzy dokumentů. Kvalitativními výzkumnými metodami byly zjišťovány osobnostní, sociodemografické a anamnestické charakteristiky klientů středisky, zejména pak těch klientů, kteří se do střediska vracejí na opakovaný pobyt. Výsledná data byla vyhodnocována metodou Interpretativní fenomenologické analýzy-IPA. Takto navržený výzkum umožnil provedení polostrukturovaných interview a analýzu dokumentů, jejichž součástí byl i HSPQ dotazník. The diploma thesis deals with characteristics of clients of an educational care centre who return to the centre to stay there repeatedly. In the theoretical part, the institution of educational care centres as preventive-corrective educational facilities and as facilities for institutional and protective education is reflected. It is particularly aimed at the SVP Domek care centre. The theoretical part also focuses on issues such as diagnostics and therapeutics for behavioural disorders, the hyperkinetic disorder and ADHD in the context of educational care centres. The qualitative research, which was processed as a multi-case study using document analysis is described in the practical part. Qualitative research methods were used to identify the personality, socio-demographic and anamnestic characteristics of clients of the centres, especially those returning to the centre for repeated stays. The final data were analysed using the IPA - Interpretative Phenomenological Analysis. Such a survey enabled semi-structured interviews to be carried out as well as the document analysis which included a HSPQ interview. Klíčová slova: charakteristiky klientů; středisko výchovné péče; poruchy chování; hyperkinetická porucha; syndrom ADHD;kvalitativní výzkum; IPA; polostrukturované interview; analýza dokumentů; HSPQ dotazník; characteristics of clients; educational care centre;behavioural disorders; hyperkinetic disorder; ADHD; qualitative research; IPA; semi-structured interview; document analysis; HSPQ interview Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
CHARAKTERISTIKY KLIENTŮ OPAKOVANĚ VYUŽÍVAJÍCÍCH POBYTOVÝCH SLUŽEB STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE

Bakalářská diplomová práce se zabývá charakteristikami klientů střediska výchovné péče, kteří se do střediska vracejí k opakovanému pobytu. V teoretické části práce je reflektována instituce středisek ...

STRÁNSKÁ, Věra; VIKTOROVÁ, Lucie
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

SPOKOJENOST ŽEN S JEJICH MATEŘSKOU ROLÍ V OBDOBÍ PO PORODU DO JEDNOHO ROKU VĚKU DÍTĚTE
CHMELAŘOVÁ, Jana; SOBOTKOVÁ, Irena
2019 - český
Bakalářská práce se zabývá spokojeností žen s jejich mateřskou rolí v období po porodu do jednoho roku věku dítěte. Teoretická část se zaměřuje na vymezení mateřství, genderové role a přechod k mateřství, přípravu žen na mateřskou roli, očekávání vs. realitu mateřství, psychické změny v poporodním období, vývoj vztahu mezi matkou a dítětem a současnými problémy žen na mateřské a rodičovské dovolené. Cílem výzkumu bylo analyzovat spokojenosti matek s jejich mateřskou rolí. Vycházíme z předpokladu, že spokojenost nebo nespokojenost matek se týká stupně splnění jejich očekávání ve vztahu k mateřské roli. Těžiště práce spočívalo v kvalitativním přístupu. Výzkumný vzorek tvořilo 12 žen, které mají dítě ve věku od jednoho roku do tří let. Data byla získána prostřednictvím polostrukturovaných hloubkových rozhovorů. Na základě provedené analýzy jsme zjistili, že realita mateřství byla pro ženy náročnější, než čekaly, zejména pokud se jedná o změnu životního rytmu, strach o dítě a péči o něj v prvních týdnech mateřství. Výzkumná zjištění ukázala, že pro spokojenost žen s rolí matky je důležitá psychická zralost. The Bachelor Thesis deals with the satisfaction of women with their maternal role in the period after childbirth to one year of age. The theoretical part is focused on the definition of motherhood, gender roles and their transition to motherhood, preparation of women for their maternal role, expectation vs. reality of motherhood, mental changes in the afterbirth period, development of the relationship between the mother and her child and current problems of women on maternity leave and parental leave. The goal of the research was to analyze the satisfaction of mothers with their maternal role. We assume that the satisfaction or dissatisfaction of mothers is related to the degree of their expectation fulfillment in relation to the maternal role. The core of the work was qualitative approach. The research group consisted of 12 women - primiparas who have a child from one to three years old. The data was gained through semi-structured in-depth interviews. Based on the performed analysis, we found out that the reality of maternity was harder than the women expected, especially regarding changes in the rhythm of life, fear for their child and their care during the first weeks of maternity. The research findings showed that for the satisfaction of women with the role of mother, psychological maturity is important. Klíčová slova: mateřství; spokojenost s mateřskou rolí; příprava na mateřství; adaptace na mateřství; vztah matky a dítěte; motherhood; satisfaction with the role of mother; preparation for the maternal role; adaptation to motherhood; relationship between mother and her child Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
SPOKOJENOST ŽEN S JEJICH MATEŘSKOU ROLÍ V OBDOBÍ PO PORODU DO JEDNOHO ROKU VĚKU DÍTĚTE

Bakalářská práce se zabývá spokojeností žen s jejich mateřskou rolí v období po porodu do jednoho roku věku dítěte. Teoretická část se zaměřuje na vymezení mateřství, genderové role a přechod k ...

CHMELAŘOVÁ, Jana; SOBOTKOVÁ, Irena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Rozvoj emoční inteligence při divadelní improvizaci
JÍLEK, Ladislav; DOSTÁL, Daniel
2019 - český
Práce pojednává o možné souvislosti rozvoje emoční inteligence s praktikováním divadelní improvizace. V teoretické části se věnuje tématu principů hry, zejména pak divadelní improvizace, a také oblasti emoční inteligence a jejího měření. V části výzkumné již pracuje s kvantitativními daty, získanými od 128 respondentů. Data byla měřena pomocí tří testových škál, které zahrnují oblasti emoční inteligence. Jsou to Schutte škála emoční inteligence (SEIS), Škála potíží v regulaci emocí (DERS, krátká forma) a Dotazník pěti aspektů všímavosti (FFMQ-15-CZ). Byly nalezeny statisticky významné rozdíly mezi lidmi improvizujícími (pokročilé úrovně) oproti lidem, kteří se improvizaci nevěnují, případně s ní začínají, a to pro škály SEIS a FFMQ. U škály DERS se nepodařilo rozdíl prokázat. Část hypotéz zkoumala souvislost mezi stupněm pokročilosti a skórem dosaženým ve všech třech testech. Zde jsme nalezli statisticky významnou souvislost mezi stupněm pokročilosti a škálami DERS a FFMQ. Souvislost se skóry SEIS nebyla doložena. Předchozí studie na toto téma nebyly nalezeny. Případný další výzkum by mohl vycházet z našich zjištění a zpřesnit je. Přesto již nyní můžeme doložit určitý trend, při kterém zvyšující se pokročilost v improvizaci provází i vyšší míra emoční inteligence. The thesis examines possible relations between the development of emotional intelligence and practice of theatre improvisation. In the theoretical part, the principles of human play and improvisation are discussed, and the topic of emotional intelligence and its measuring are introduced and described. In the consequent empirical part, we examine quantitative data collected from 128 respondents. The data comprise measuring by three testing scales, all of which connected to the topic of emotional intelligence. These are Schutte Emotional Intelligence Scale (SEIS), The Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS, short form), and the Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ). Statistically significant differences were found, for SEIS and FFMQ, between people who practice the improvisation (advanced levels) and those who do not or just begin. The difference in DERS was not found. Several hypotheses examined the relation between the degree of improvisational advancement and scores in all three scales. The statistically significant correlation for DERS and FFMQ was obtained there, but not for SEIS. No previous studies on this subject have been found. Prospective research could build on our findings, and make them more precise. Nevertheless, we can already present some trend in increasing emotional intelligence by the more advanced levels of the improvisation. Klíčová slova: Emoční inteligence; divadelní improvizace; hra; Emotional intelligence; theatre improvisation; play Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Rozvoj emoční inteligence při divadelní improvizaci

Práce pojednává o možné souvislosti rozvoje emoční inteligence s praktikováním divadelní improvizace. V teoretické části se věnuje tématu principů hry, zejména pak divadelní improvizace, a také ...

JÍLEK, Ladislav; DOSTÁL, Daniel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Specifika vnitřní řeči u neslyšících
HUTKOVÁ, Eliška; DOSTÁL, Daniel
2019 - český
Cílem této práce bylo zhodnotit možnost existence vnitřní řeči u neslyšících. K tomuto účelu byla použita upravená verze dotazníkové metody Self-Verbalization Questionnaire, která dosahovala vysoké vnitřní konzistence i split-half reliability. Administrována byla 48 neslyšícím probandům (37 prelingválně neslyšících, 11 ohluchlých do 5. roku života) v českém znakovém jazyce. Kontrolní skupině, jež tvořilo 48 slyšících probandů, přiřazených k první skupině dle obecných charakteristik, byla administrována česká verze inventáře v textové formě. Ačkoli výsledky prokázaly vyšší míru měřeného rysu v kontrolní skupině, jeho určitou úroveň odhalily také mezi neslyšícími respondenty. U neslyšících probandů byla také prokázána souvislost mezi úrovní vzdělání a dosaženými výsledky v inventáři. Tato souvislost nebyla prokázána v kontrolní skupině. V žádné ze skupin nebyla prokázána souvislost mezi věkem či příslušností k pohlaví vzhledem k dosaženému skóru. Zjištěn byl také signifikantní rozdíl mezi rozptylem dosažených skórů ve skupině slyšících a skupině neslyšících respondentů, naznačující vyšší vzájemnou odlišnost v úrovni měřeného rysu mezi neslyšícími probandy. The aim of this study was to decide on the existence of inner speech in the Deaf. For this purpose, a modified version of the Self-Verbalization Questionnaire was used. This method appears to have high internal consistency and split-half reliability. The questionnaire was administrated to 48 deaf probands (37 prelingually deaf, 11 became deaf before the age of five) in the Czech Sign Language, and to a control group consisting of 48 hearing probes assigned to the first group according to the general characteristics, in Czech text version. Although the results discovered a higher level of the measured attribute in the control group, a certain level was also revealed among deaf respondents whose relationship between the level of education and the results achieved in the inventory was found to be significant. This relationship was not found in the control group. In none of the groups any relationship between age or gender and the results achieved in the inventory was discovered. Also, there was a significant difference between the variance of the scores in the control group and the group of deaf respondents, suggesting a higher mutual difference in the level of the measured attribute among the deaf probands. Klíčová slova: vnitřní řeč; vnitřní verbalizace; neslyšící; Inner Speech; Private Speech; Verbalization; Deaf People Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Specifika vnitřní řeči u neslyšících

Cílem této práce bylo zhodnotit možnost existence vnitřní řeči u neslyšících. K tomuto účelu byla použita upravená verze dotazníkové metody Self-Verbalization Questionnaire, která dosahovala vysoké ...

HUTKOVÁ, Eliška; DOSTÁL, Daniel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Změny v elektrodermální aktivitě při pravdivé odpovědi v porovnání s jejími změnami při lži
JÁNSKÁ, Lucie; DOSTÁL, Daniel
2019 - český
Bakalářská práce ve své teoretické části přibližuje oblast fyziodetekčního vyšetření, elektrodermální aktivity a výzkumů zabývajících se elektrodermální aktivitou při lži. Cílem našeho experimentu bylo ověřit základní předpoklad fyziodetekce pro lhaní ohledně životních faktů. Zaměřili jsme se na jeden z ukazatelů polygrafů, na EDA. V rámci předpokladu jsme prozkoumali i individuální rozdíly. Dalšími cíli byl popis odpověďových tendencí při lži a ověření toho, že pokud proband lže, odpověď přichází později, než když říká pravdu. Experimentu participovalo 8 příležitostně vybraných studentů. Ani jednu ze 3 hypotéz předpokládajících u jednotlivých probandů různý vliv faktoru pravdivosti na amplitudu SCR, rise time a half recovery time jsme nepřijali, stejně tak jako hypotézy tvrdící, že se délka SCR rise time a half recovery time liší v závislosti na tom, zda proband lže nebo říká pravdu. Pokud proband lhal, byla průměrná amplituda SCR větší, než když říkal pravdu, čímž jsme ověřili platnost předpokladu fyziodetekce pro naši experimentální situaci. Pokud proband lhal, byl také delší jeho reakční čas. Tím jsme podpořili myšlenku, že lhát je kognitivně náročnější než říkat pravdu. Popsali jsme i odpověďové tendence při lži. Ve většině z nich se lež odvíjela od podoby pravdy, což podporuje předpoklad, že při lhaní je nezbytné překonávat automatickou myšlenku na pravdu. The theoretical part of the bachelor thesis focuses on physiodetection examination, electrodetmal activity and researches focusing on EDA when lying. The goal of our experiment was to verify the basic presumption of physiodetection for lying about life facts. We focused on the polygraph indicator named the EDA. Moreover, we considered individual differences. Further goals addressed answering tendencies during lying and verification of the presumption that when the proband is lying, then his/her answer arrives later than when he/she is saying the truth. We accepted none of the 3 hypotheses presuming that there is a diverse impact of the truth factor to the SCR amplitude with individual probands, the rise time or the half recovery time; nor those claiming that the SCR length, the rise time and the half recovery time differ based on whether the proband is lying or saying the truth. If the proband lied, the average SCR amplitude was bigger than with the truth, which validated the physiodetection within our experimental situation. If the proband lied, the reaction time was longer, supporting the idea that lying is cognitively harder than saying the truth. We also described answering tendencies during lying. Largely, the lie was based on the truth, which supports the assumption that the automatic thought of the truth needs to be overcome when lying. Klíčová slova: lež; polygraf; detektor lži; elektrodermální aktivita; EDA; lie; polygraph; lie detector; electrodermal activity; EDA Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Změny v elektrodermální aktivitě při pravdivé odpovědi v porovnání s jejími změnami při lži

Bakalářská práce ve své teoretické části přibližuje oblast fyziodetekčního vyšetření, elektrodermální aktivity a výzkumů zabývajících se elektrodermální aktivitou při lži. Cílem našeho experimentu ...

JÁNSKÁ, Lucie; DOSTÁL, Daniel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Postoj mužů- klientů OSPOD k řešení jejich případu sociálními pracovnicemi
SCHREIBER, Tomáš; DIVOKÁ, Lenka
2019 - český
Tato práce je zaměřena na postoj mužů- klientů Orgánu sociálně-právní ochrany dětí k řešení jejich případu ženou- sociální pracovnicí. Teoretickou část započíná první kapitola, věnující se pojmu rodiny ve vztahu k sociálně-právní ochraně dětí. Nejen, že blíže rozebírá případy, které výše uvedená instituce řeší, ale také poukazuje na role pracovnic a klientů nejen ve vzájemné interakci. Nahlíží mimo jiné také do etiky v souvislosti s Orgánem sociálně-právní ochrany dětí, která s tématikou této práce úzce souvisí. Druhá kapitola je směřována k problematice genderu v souvislosti se sociální prací. Věnuje se jak poměru žen a mužů v oboru sociální práce, tak stereotypům v oblasti genderu, které se mohou v sociální práci objevovat. Empirická část obsahuje kvalitativní výzkum, zaměřen na klienty Orgánu sociálně-právní ochrany dětí mužského pohlaví, jejichž rodinný případ je řešen sociální pracovnicí- ženou. Výzkumné šetření bylo uskutečňováno šest dní formou volného rozhovoru s jednotlivými klienty, který byl však strukturou předem naplánován. This work is focused on the attitude of the men clients of the Social and Legal Protection Authority of Children to solve their case by female social workers. The theoretical part starts with the first chapter, devoted to the concept of family in relation to the social and legal protection of children. It analyses all possible cases solved by the institution mentioned above, but also points to the roles of workers and clients not only in interaction of each other. It also examines the ethics in connection with the Social and Legal Protection of Children, which is closely related to the topic of this work. The second chapter focuses on gender in the context of social work. It is not only about the ratio of women and men, working in the social work branch, but also about gender stereotypes that can appear in social work. The empirical part contains a qualitative research focused on men clients of the social-legal protection of the children whose family case is solved by female social workers. The research survey was realized for six days in the form of a free interview with individual men clients, but the structure was planned in advance. Klíčová slova: Gender; genderové vztahy; spokojenost; sociální práce; sociální pracovnice; klienti; rodina; OSPOD; SPOD; Orgán sociálně právní ochrany dětí; muži; ženy; maskulinita; stereotypy; předsudky; přemíra žen v sociální práci; nedostatek mužů v sociální práci; Gender; gender relations; satisfaction; social work; social workers; clients; family; Child Protection Authority; men; women; masculinity; prejudices; stereotypes; excess of women in social work; lack of men in social work Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Postoj mužů- klientů OSPOD k řešení jejich případu sociálními pracovnicemi

Tato práce je zaměřena na postoj mužů- klientů Orgánu sociálně-právní ochrany dětí k řešení jejich případu ženou- sociální pracovnicí. Teoretickou část započíná první kapitola, věnující se pojmu ...

SCHREIBER, Tomáš; DIVOKÁ, Lenka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Odlehčovací služba společnosti PONTIS Šumperk o.p.s. jako forma podpory pečujících osob
BŘEZINOVÁ, Bohdana; KLIMENTOVÁ, Eva
2019 - český
Cílem bakalářské práce je Evaluace pobytové formy odlehčovací služby. Jedná se o vyhodnocení odlehčovací služby společnosti PONTIS Šumperk o.p.s., a to za období od jejího vzniku, který se datuje k 10. 4. 2014, do konce roku 2018. K hodnocení jsem vybrala kritéria, která lze kvantitativně zpracovat a vychází z Koncepce odlehčovací služby, která se zpracovává vždy pro daný rok. Z nabízených kapitol jsem analyzovala kapitolu s názvem: "Cíle ve vztahu k uživatelům služby". Konkrétně se jednalo o cílovou skupinu uživatelů služby, počet uspokojených a odmítnutých zájemců, kdo o osobu v domácím prostředí pečuje, doba využití služby, adresa současného bydliště uživatele, využívání jednotlivých úkonů ze základních činností, aktivity, krizové situace, stížnosti a připomínky, poděkování. The objective of this thesis is Evaluation of the residential form of relief services. This is the evaluation of the relief service of PONTIS Šumperk o.p.s., for the period since its origin, which dates on 10. April 2014, until the end of 2018. I selected to evaluation the criterions, that can be quantitatively processed and based on The concept of Relief Services, which is processed for a given year. From the proposed chapters I analyzed the chapter named "Objectives in relation to service users". Specifically, it was the target group of users the service, the number of satisfied and rejected applicants, who cares of the person in the home enviroment, the time of uses the service, the address of the present residence of the user, the use of individual acts from basic activities, activities, crisis situations, complaints and comments, acknowledgement. Klíčová slova: odlehčovací služba; osoby se zdravotním postižením; senioři; pečující osoby; relief service; people with disabilities; seniors; carers Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Odlehčovací služba společnosti PONTIS Šumperk o.p.s. jako forma podpory pečujících osob

Cílem bakalářské práce je Evaluace pobytové formy odlehčovací služby. Jedná se o vyhodnocení odlehčovací služby společnosti PONTIS Šumperk o.p.s., a to za období od jejího vzniku, který se datuje k ...

BŘEZINOVÁ, Bohdana; KLIMENTOVÁ, Eva
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze