Použitá omezení (1)  Zrušit všechna omezení
Počet nalezených dokumentů: 285509
Publikováno od do

Kognitivní zkreslení v právním myšlení
Zaklaiová, Vanda; Žák Krzyžanková, Katarzyna; Maršálek, Pavel
2023 - český
Cognitive Biases in Legal Thinking Abstract This diploma thesis addresses the phenomenon of cognitive biases in legal thinking, i.e., it connects the latest findings in psychology and behavioural economics with various areas of law. It aims to introduce selected illusions of mind to the reader, especially those most significantly affecting not only judges, forensic experts or attorneys, but also legislators and policy-makers, as well as general public when they come into contact with law. The thesis also presents ways of eliminating the negative influence of biases on law and justice (to the extent possible), and even suggests appropriate use of them for the benefit of the society as a whole. The thesis is therefore a review study, mostly based on the analysis of dozens of empirical studies, which on one hand informs the readers about the errors resulting from the cognitive biases, and on the other hand encourages application of the proposed methods of eliminating the negative impact of errors in readers' own legal practice - or at least encourages them to take the analysed biases into account. The introduction briefly explains why lawyers should take the latest findings in the field of cognitive and behavioural sciences into account. Furthermore, it explains what heuristics and cognitive biases are, and... Kognitivní zkreslení v právním myšlení Abstrakt Tato diplomová práce se věnuje problematice kognitivních zkreslení v právním myšlení - čili propojení aktuálních poznatků z oblasti psychologie a behaviorální ekonomie s různými odvětvími práva. Jejím cílem je seznámit čtenáře s vybranými iluzemi myšlení, které v nejvýraznější míře ovlivňují nejen soudce, znalce či advokáty, ale i zákonodárce, politiky a veřejnost, když přichází s právem do styku. Práce rovněž prezentuje způsoby, kterými se dá jejich negativní vliv na právo a spravedlnost alespoň v určité míře eliminovat, případně kognitivní zkreslení vhodným nastavením pravidel pro celospolečenský prospěch využít. Jde tedy o přehledovou studii založenou především na analýze desítek empirických studií, která na jedné straně o chybách vyplývajících z kognitivních zkreslení informuje, na druhé straně však též čtenáře nabádá, aby navrhované postupy eliminace negativního vlivu omylů ve vlastní praxi aplikovali anebo alespoň vzali v potaz. Úvod stručně vysvětluje, proč by právníci měli brát v úvahu nejnovější poznatky z oblasti kognitivních a behaviorálních věd, co jsou to heuristiky a kognitivní zkreslení a proč k nim v naší mysli vůbec dochází. První kapitola na úvod navazuje a seznamuje čtenáře s historií zkoumání omezené racionality lidí, načež též naráží na... Klíčová slova: heuristiky a kognitivní zkreslení v právu; heuristika reprezentativnosti; heuristika dostupnosti; efekt kotvení; efekt zpětného pohledu; konfirmační zkreslení; efekt rámování; heuristics and cognitive biases in law; representativeness heuristics; availability heuristics; anchoring effect; hindsight bias; confirmation bias; framing effect Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Kognitivní zkreslení v právním myšlení

Cognitive Biases in Legal Thinking Abstract This diploma thesis addresses the phenomenon of cognitive biases in legal thinking, i.e., it connects the latest findings in psychology and behavioural ...

Zaklaiová, Vanda; Žák Krzyžanková, Katarzyna; Maršálek, Pavel
Univerzita Karlova, 2023

Právní a ekonomické aspekty dohledu České národní banky nad sektorem spořitelních a úvěrních družstev
Valenta, Pavel; Seknička, Pavel; Dupáková, Lenka
2023 - český
This thesis focuses on the legal and economic aspects of the supervision of the credit union sector in the Czech Republic by the Czech National Bank (CNB). The central point of interest is the case study of the credit union WPB Capital, which in 2014 had its operating licence revoked for illegal operations, namely the acquisition of prohibited securities and the provision of financial assistance to acquire additional member deposits, contrary to the CNB's interpretation. The work is based on the author's involvement in the case and uses authentic documents from the administrative proceedings and judicial review, as well as other relevant materials. The first part is devoted to the theoretical background of the financial market and credit unions. This is followed by an analysis of CNB supervision and a historical overview of the development of credit unions in the Czech Republic. The legal framework and instruments are then discussed in the context of the WPB Capital case study. The aim of the paper is to assess the compliance of the activities of the examined entity with the law and European legislation and to evaluate the justification of the CNB's action. The thesis emphasises theoretical analysis and practical applications, including comparison with other credit unions and current case law.... Tato diplomová práce se věnuje právním a ekonomickým aspektům dohledu nad sektorem družstevních záložen v České republice, jenž je prováděn Českou národní bankou (ČNB). Ústředním bodem zájmu je případová studie spořitelního družstva WPB Capital, kterému bylo v roce 2014 odebráno povolení k činnosti kvůli nedovoleným operacím, konkrétně nabývání zakázaných cenných papírů a poskytování finanční asistence za účelem nabytí dalších členských vkladů, což bylo v rozporu s výkladem ČNB. Práce je založena na autorově účasti v dané kauze a využívá autentické dokumenty ze správního řízení a soudního přezkumu, jakož i další relevantní materiály. První část je věnována teoretickým základům v oblasti finančního trhu a družstevních záložen. Následuje analýza dohledu ČNB a historický přehled vývoje družstevních záložen v České republice. Dále jsou rozebrány právní rámec a instrumenty v kontextu případové studie WPB Capital. Cílem práce je posoudit soulad činnosti zkoumaného subjektu se zákony a evropskou legislativou a zhodnotit oprávněnost postupu ČNB. Diplomová práce klade důraz na teoretické analýzy i praktické aplikace, včetně srovnání s dalšími družstevními záložnami a aktuální judikaturou. Na základě této studie je následně pokus o odpovědi na výzkumné otázky, hodnotící soulad s právními normami a vliv na... Klíčová slova: Česká národní banka; Spořitelní a úvěrní družstva; WPB Capital; Finanční asistence; Limity angažovanosti; Czech National Bank; Credit unions; WPB Capital; Financial assistance; Exposure limits Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Právní a ekonomické aspekty dohledu České národní banky nad sektorem spořitelních a úvěrních družstev

This thesis focuses on the legal and economic aspects of the supervision of the credit union sector in the Czech Republic by the Czech National Bank (CNB). The central point of interest is the case ...

Valenta, Pavel; Seknička, Pavel; Dupáková, Lenka
Univerzita Karlova, 2023

Nelegální drogy v České republice: regulovat nebo zakázat?
Chalupník, Alexej; Čihák, Jakub; Dupáková, Lenka
2023 - český
1 Illegal drugs in the Czech Republic: regulation or prohibition? Abstract As part of the noble effort to eliminate drugs as a global phenomenon that has accompanied mankind almost since time immemorial, prohibition is clearly the most dominant policy applied worldwide. However, given that rigidly restrictive legislation does not lead to the desired results, which are, in particular, the reduction of drug trafficking and the reduction of global consumption, this simple reasoning would lead one to conclude that it is a failed approach. However, success can be perceived in very relative terms and must always be compared with an alternative, and it is only when they are compared that a true evaluative statement of success can be made. Prohibition fails, but is there a better alternative? Drug prohibition and its enforcement imposes significant costs on society as a whole, while it itself completely eliminates some potential sources of public revenue that could offset these and other costs. The aim of this thesis was to provide guidance as to whether, in the context of the Czech Republic, it might be more appropriate to legalise some selected illicit drugs in the context of the high costs of prohibition, specifically focusing on cannabis, ecstasy, LSD, methamphetamine, cocaine and heroin. Using publicly... 1 Nelegální drogy v České republice: regulovat nebo zakázat? Abstrakt V rámci ušlechtilé snahy eliminovat drogy coby globální fenomén, který lidstvo provázel takřka odnepaměti, je prohibice jednoznačně celosvětově nejdominantněji uplatňovanou politikou. S ohledem na to, že rigidně restriktivní právní úpravy ovšem nevedou ke kýženým výsledkům, jimiž jsou zejména omezení obchodu s drogami a zmenšení celosvětové spotřeby, by bylo možné na základě této jednoduché úvahy konstatovat, že se jedná o přístup neúspěšný. Úspěšnost ovšem může být vnímána velmi relativně a je třeba ji vždy konfrontovat s alternativou, přičemž až při jejich srovnání je možné se pokusit o skutečný hodnotící výrok o úspěšnosti. Prohibice selhává, je zde ovšem vůbec výhodnější alternativa? Prohibice drog a její udržování generuje významné celospolečenské náklady, přičemž sama zcela eliminuje některé potenciální zdroje příjmů veřejných rozpočtů, které by tyto i jiné náklady mohly kompenzovat. Tato diplomová práce si dala za cíl poskytnout určité vodítko, zdali by v kontextu České republiky nebylo vhodnější v souvislosti s vysokými náklady na prohibici některé vybrané nelegální drogy legalizovat, přičemž konkrétně se práce zabývala konopím, extází, LSD, metamfetaminem, kokainem a heroinem. Práce na základě veřejně dostupných dat analyzuje a... Klíčová slova: nelegální drogy; legalizace; regulace; prohibice; náklady; illegal drugs; legalization; regulation; prohibition; costs Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Nelegální drogy v České republice: regulovat nebo zakázat?

1 Illegal drugs in the Czech Republic: regulation or prohibition? Abstract As part of the noble effort to eliminate drugs as a global phenomenon that has accompanied mankind almost since time ...

Chalupník, Alexej; Čihák, Jakub; Dupáková, Lenka
Univerzita Karlova, 2023

Gender a právo
Jará, Nikola; Agha, Petr; Kosek, Jan
2023 - český
Gender equality, which encompasses the equal treatment of women and men, is a contemporary issue that concerns us all. Unfortunately, it does not receive adequate attention in the legal framework of the Czech Republic. The legal regulations governing equality and equal opportunities remain insufficient, and the Czech Republic lags behind other European countries in this regard. There is a notable lack of interest and concrete efforts to address gender inequality within Czech society. In theory, women, like men, are granted civil and political rights under the law, including the right to equal pay for equal work. However, in practice, significant disparities persist, especially in the labor market and decision-making processes. One way to promote equality in society is through affirmative action. This thesis delves into the theoretical concepts related to gender equality, discrimination, and affirmative action. It also conducts an analysis of existing equality legislation and the state's gender policies. Additionally, the thesis examines key areas where women face disadvantages and discrimination. It takes into account the social factors contributing to persistent inequality, the influence of gender segregation and stereotypes, and the unequal position of women in public life. The objective of this... Gender a právo Abstrakt Rovnost žen a mužů, neboli genderová rovnost, je aktuálním tématem, které se týká nás všech, a přesto se mu v českém právním prostředí nevěnuje dostatečná pozornost. Právní úprava otázky rovnosti a rovných příležitostí je nadále nedostatečná a Česká republika v rámci evropského průměru za ostatními státy zaostává. Chybí zájem o tuto problematiku a skutečná snaha nerovnost žen ve společnosti řešit. V teoretické rovině mají ženy a muži zákonem garantovány stejná občanská a politická práva, včetně práva na stejnou odměnu za stejnou práci. V praxi je však výrazně patrný rozdíl, a to zejména na pracovním trhu a v oblasti rozhodování. Jednou z cest, jak docílit rovnosti ve společnosti jsou pozitivní opatření. Práce vysvětluje teoretické pojmy související s touto problematikou jako je rovnost, diskriminace a pozitivní opatření, analýzu právní úpravy rovnosti a genderové politiky státu a rozbor klíčových oblastí, v nichž jsou ženy v obtížném a nevýhodném postavení. Dále jsou v práci reflektovány společenské příčiny přetrvávající nerovnosti, vliv genderové segregace a genderových stereotypů a nerovného postavení žen ve veřejném životě. Cílem práce není pouze popsat vztah genderu a práva v České republice, ale zároveň uvést i možná řešení, která by vedla k dosažení faktické rovnosti mezi muži... Klíčová slova: gender a právo; rovnost; pozitivní opatření; kvóty; gender and law; equality; affirmative action; quotas Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Gender a právo

Gender equality, which encompasses the equal treatment of women and men, is a contemporary issue that concerns us all. Unfortunately, it does not receive adequate attention in the legal framework of ...

Jará, Nikola; Agha, Petr; Kosek, Jan
Univerzita Karlova, 2023

Gender a právo
Hájek, Adam; Agha, Petr; Ondřejková, Jana
2023 - český
Gender and Law Abstract Currently, the terms sex and gender are the subject of much debate. Recently, the Czech courts have had the opportunity to comment on these terms in the case of a non-binary person who was assigned male sex at birth and whose application to change their birth number to neutral or female was denied because they did not meet the condition for undergoing a sex change under the current legislation - they did not undergo a surgical procedure that rendered her unreproductive. In other words, she has not undergone the castration required by law. In their decisions, the Supreme Administrative Court and the Constitutional Court provide an interpretation of gender, its conception, characteristics and its role in the Czech legal system. The opinions of these highest courts in the Czech Republic not only reflect the social understanding of the issue of gender reassignment, but also shape the social understanding through their authoritative interpretation of these concepts in the context of the legal order. Therefore, it is relevant and necessary to critically analyse these decisions, which is the aim of this paper. In the first part, critical tools and ideas are introduced, which in the second part serve as ideological resources for the critique of judicial decisions. First, Critical Legal... Gender a Právo Abstrakt V současnosti jsou výrazy pohlaví a gender předmětem mnoha diskuzí. V nedávné době se k těmto pojmům měly možnost vyjádřit i české soudy při příležitosti případu nebinární osoby, které bylo při narození přiřazeno mužské pohlaví a které byla zamítnuta žádost o změnu rodného čísla na neutrální nebo ženské, jelikož nesplnila podmínku podstoupení změny pohlaví dle platné právní úpravy - nepodstoupila chirurgický zákrok zapříčiňující znemožnění reprodukční funkce. Jinými slovy nepostoupila zákonem vyžadovanou kastraci. Nejvyšší správní soud a Ústavní soud ve svých rozhodnutích přinášejí interpretaci institutu pohlaví, jeho pojetí, vlastnostech a jeho úloze v českém právním řádu. Názory těchto vrcholných soudů v ČR jsou nejen odrazem společenského chápání problematiky změny pohlaví, ale současně společenské chápání utvářejí svým autoritativním výkladem těchto pojmů v kontextu právního řádu. Z toho důvodu je aktuální a potřebné tato rozhodnutí kriticky analyzovat, což si klade za cíl tato práce. V první části jsou představeny kritické nástroje a myšlenky, které v druhé části slouží jako ideové zdroje kritiky soudních rozhodnutí. Jako první je představena kritická právní teorie (Critical Legal Studies) a její chápání práva ve vztahu k politice, následuje feministická právní teorie, která do... Klíčová slova: gender; trans*; feminismus; gender; trans*; feminism Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Gender a právo

Gender and Law Abstract Currently, the terms sex and gender are the subject of much debate. Recently, the Czech courts have had the opportunity to comment on these terms in the case of a non-binary ...

Hájek, Adam; Agha, Petr; Ondřejková, Jana
Univerzita Karlova, 2023

Výkonní a nevýkonní členové správní rady v kontextu právní úpravy a kodexu správy a řízení společností ČR
Syrovátka, Vojtěch; Hurychová, Klára; Tomášek, Petr
2023 - český
Executive and non-executive board members in the context of czech law and czech corporate governance code Abstract This thesis analyses the division of responsibilities in boards of directors, focusing on executive and non-executive directors. The regulation of unitary boards was recently amended in the Czech Republic. The previous regulation was perceived as unclear. This may be one of the reasons why most Czech companies is using a two-tier board structure, which separates the supervisory function and the management function of the board. The question remains: Will the amendment of unitary boards cause more companies to use non-executive directors? Provisions regarding the participation of non-executive directors on boards are often located in soft law. The Czech Corporate Governance Code contains the provisions in the Czech Republic, which is why the first part of the thesis provides information on corporate governance and corporate governance codes. The second part of the thesis offers a brief review of the historical development of non-executive directors in countries where the unitary board model originated. This part focuses on soft law regulation in the United Kingdom. It subsequently analyses soft law regulations concerning non-executive directors in different countries worldwide and compares them... Výkonní a nevýkonní členové správní rady v kontextu právní úpravy a kodexu správy a řízení společností ČR Abstrakt Tato práce pojednává o institutu rozdělení správní rady na výkonné a nevýkonné členy. V českém prostředí byla nedávno novelizována právní úprava monistického systému správy akciových společností. Tato novela podstatně změnila základy monistického systému a odstranila nejasnosti předchozí úpravy, které mohly být jedním z důvodů, proč většina tuzemských akciových společností využívá dualistický model správy. Otázkou zůstává, jestli novela připravila podhoubí pro využívání institutu nevýkonných členů správních rad. Zásadní pravidla ohledně nevýkonných členů správních rad jsou obsažena v soft law, v českém prostředí konkrétně v Kodexu správy a řízení společností ČR. Proto první část práce pojednává obecně o správě a řízení společností (corporate governance) a s ní souvisejících kodexech. S rozdělením členů správní rady na výkonné a nevýkonné se tradičně setkáváme v zemích, kde dominuje monistický systém uspořádání akciových společností. To je důvodem, proč je v druhé části popisována historie a vývoj tohoto rozdělení především ve Spojeném království. V této části jsou také následně rozebírána pravidla rozdělení v některých ekonomicky významných zemích z celého světa a jsou porovnávány s českou... Klíčová slova: nevýkonný člen správní rady; corporate governance; Kodex správy a řízení společností ČR; non-executive board member; corporate governance; Czech Corporate Governance Code Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Výkonní a nevýkonní členové správní rady v kontextu právní úpravy a kodexu správy a řízení společností ČR

Executive and non-executive board members in the context of czech law and czech corporate governance code Abstract This thesis analyses the division of responsibilities in boards of directors, ...

Syrovátka, Vojtěch; Hurychová, Klára; Tomášek, Petr
Univerzita Karlova, 2023

Srovnání české a švédské právní úpravy genderové rovnosti v odměňování za rovnocennou práci s aplikací v profesionálním sportu
Vacek, Nikola; Matějka Řehořová, Lucie; Morávek, Jakub
2023 - český
115 Comparison of Czech and Swedish legislation on gender equality in pay for equal work with application in professional sport Abstract The basis of this thesis is the hypothesis that, given the statistical results achieved by the Kingdom of Sweden across Europe, and even globally, in terms of the success of gender-equal pay for work of equal value, it is likely that many legislative and other support tools used in Sweden to achieve minimum to zero differences in pay for men, women and other gender people, are a absent in the Czech Republic given its statistical score and therefore also in noticeably worse result compared to Sweden's location. The aim of this thesis is therefore to assess whether this hypothesis is correct and, if necessary, to select individual institutes that help to effectively prevent gender inequalities in pay for work of equal value in Sweden, which should be incorporated into, or at least partially inspired by, the Czech legal order. To test the hypothesis set out, the work first looks at the very notion of gender and its complexity in collecting statistics on equal pay for work of equal value. Furthermore, the thesis addresses the adjustment of the principle of equal pay and associated relevant principles at national and European level. Subsequently, the most up-to-date studies... 113 Srovnání české a švédské právní úpravy genderové rovnosti v odměňování za rovnocennou práci s aplikací v profesionálním sportu Abstrakt Základem této diplomové práce je hypotéza, že vzhledem ke statistickým výsledkům, kterých dosahuje Švédské království napříč Evropou, a dokonce i celosvětově, v oblasti úspěšnosti genderově rovného odměňování za rovnocennou práci, je pravděpodobné, že jsou pro dosažení minimálních až nulových rozdílů mezi odměnami pro muže, ženy i ostatní gender užívány mnohé legislativní i další podpůrné nástroje, jež v České republice, vzhledem k jejímu umístění dle statistických údajů a tedy i v návaznosti na její znatelně horší výsledek v porovnání s umístěním Švédska, absentují. Cílem této práce je proto zhodnotit, zda je tato hypotéza správná a případně vybrat jednotlivé instituty, jež ve Švédsku napomáhají efektivně zabránit genderové nerovnosti v odměňování za rovnocennou práci, které by bylo vhodné implikovat do českého právního řádu, případně se z nich alespoň částečně inspirovat. Pro ověření stanovené hypotézy se práce nejprve zabývá samotným pojmem genderu a jeho složitostí co do sbírání statistických údajů týkajících se rovného odměňování za rovnocennou práci. Dále se práce zabývá úpravou zásady rovného odměňování a přidružených relevantních zásad v jednotlivých státech i... Klíčová slova: nerovnost; odměňování; sport; inequality; pay; sport Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Srovnání české a švédské právní úpravy genderové rovnosti v odměňování za rovnocennou práci s aplikací v profesionálním sportu

115 Comparison of Czech and Swedish legislation on gender equality in pay for equal work with application in professional sport Abstract The basis of this thesis is the hypothesis that, given the ...

Vacek, Nikola; Matějka Řehořová, Lucie; Morávek, Jakub
Univerzita Karlova, 2023

Důsledky vad právních jednání v pracovněprávních vztazích
Hosnedl, Adam; Morávek, Jakub; Lang, Roman
2023 - český
1 Consequences of legal defects in labour relations Abstract This diploma thesis deals with the issue of the consequences of defects of legal acts in labour law relations with a focus on the evaluation of the impact of the recodification of private law on labour law relations after almost ten years since its effectiveness. Legal acts occupy a central position in private law relations. Legal entities can shape their own legal relations through their legal acts and at the same time bear responsibility for the consequences caused by it. I have chosen this topic because of the approaching round anniversary of the adoption of the current Civil Code, which has significantly influenced the labour law sector. Even after almost ten years, the issue of defects in legal or labour law acts, including their consequences, does not remain unambiguously agreed upon by the general professional public. Yet the consequences of a given defective legal act are crucial for the assessment of any further procedural course of action in a potential dispute. The diploma thesis sets three sub-objectives, which are gradually analysed in the context of doctrinal and jurisprudential interpretation as well as de lege ferenda considerations. The first aim of the thesis is a thorough analysis of the institution of legal acts and the... 1 Důsledky vad právních jednání v pracovněprávních vztazích Abstrakt Tato diplomová práce pojednává o problematice důsledků vad právních jednání v pracovněprávních vztazích se zaměřením na zhodnocení dopadů rekodifikace soukromého práva do pracovněprávních vztahů po téměř deseti letech od její účinnosti. Právní jednání zaujímá hlavní pozici v rámci soukromoprávních vztahů. Jednající osoby mohou utvářet své vlastní právní vztahy prostřednictvím svého právního jednání a současně nesou odpovědnost za jím způsobené důsledky. Uvedené téma jsem si zvolil z důvodu blížícího se kulatého výročí přijetí současného občanského zákoníku, jež významným způsobem ovlivnilo odvětví pracovního práva. Problematika vad právních, respektive pracovněprávních jednání, včetně jejich důsledků nezůstává ani po téměř deseti letech jednoznačná shoda napříč širokou odbornou veřejností. Přitom následky, které to které vadné právní jednání vyvolává, jsou klíčové pro posouzení případného dalšího procesního postupu v případném sporu. Předkládaná diplomová práce si vytyčuje tři dílčí cíle, které jsou postupně v kontextu doktrinálního a judikatorního výkladu, jakož i úvah de lege ferenda podrobeny analýze. Prvním cílem diplomové práce je zevrubný rozbor institutu právního jednání a následků jeho vad v podobě neplatnosti a zdánlivosti v... Klíčová slova: Právní jednání,neplatnost právního jednání; zdánlivost právního jednání; Legal act; invalidity of a legal act; supposed legal act Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Důsledky vad právních jednání v pracovněprávních vztazích

1 Consequences of legal defects in labour relations Abstract This diploma thesis deals with the issue of the consequences of defects of legal acts in labour law relations with a focus on the ...

Hosnedl, Adam; Morávek, Jakub; Lang, Roman
Univerzita Karlova, 2023

Sociální ochrana rodin při úmrtí dítěte před porodem a po něm
Zajíčková, Adéla; Koldinská, Kristina; Lang, Roman
2023 - český
92 Abstract: Social protection of families experiencing the death of their child before and after birth The thesis analyses the issue of social protection of families who are facing the loss of their infant. This includes stillborn children, children who died immediately or shortly after birth, fetuses after miscarriage and after artificial termination of pregnancy. The thesis is divided into three main parts. The first chapter places the whole issue in the context of the present time. It discusses the terminology closely related to the topic, including its development over time. At the same time, this part also mentions the directions taken by foreign legislation and, last but not least, the scope of the cases analysed is defined. The second part, the core of the text, contains a detailed analysis of the applicable institutes that can be applied in the framework of social security law in the defined cases. Taking inspiration from the social system of the Czech Republic itself, this chapter is also divided according to the first and second pillar: into social insurance benefits and state social support benefits. Given the interconnectedness of the institutes, labour protection and its scope are also mentioned. In order to get a comprehensive overview of the possible support, the chapter also includes care... 91 Abstrakt: Sociální ochrana rodin při úmrtí dítěte před porodem a po něm Diplomová práce rozebírá problematiku sociální ochrany rodin, které se potýkají se ztrátou potomka. Pod tuto sociální událost spadají děti mrtvě narozené, děti, které zemřely bezprostředně či krátce po porodu, plody po potratu a po umělém ukončení těhotenství. Práce je dělena do tří hlavních částí. První kapitola zasazuje celou problematiku do kontextu současné doby. Je zde rozebírána terminologie, které se na téma úzce váže, a to včetně jejího vývoje v čase. Tato část se současně zmiňuje i o směrech, kterými se ubírala zahraniční právní úprava a v neposlední řadě je zde na základě dříve rozebraného pojmosloví vymezena zkoumaná sociální událost, tím je i vymezen okruh analyzovaných případů. Část druhá jakožto jádro textu obsahuje podrobný rozbor použitelných institutů, které se mohou v rámci práva sociálního zabezpečení v definovaných případech uplatnit. S inspirací u samotného sociálního systému České republiky je i tato kapitola dělena podle prvního a druhého pilíře na dávky sociálního pojištění a dále pak dávky státní sociální podpory. Vzhledem k provázanosti institutů je zmíněna i pracovněprávní ochrana a její rozsah. Pro získání uceleného přehledu o možné podpoře kapitola obsahuje současně i péči poskytovanou ze sociálních... Klíčová slova: perinatální ztráta; mrtvě narozené dítě; plod po potratu; umělé ukončení těhotenství; sociální ochrana rodin; perinatal loss; stillbirth; fetus after abortion; artificial termination of pregnancy; social protection of families Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Sociální ochrana rodin při úmrtí dítěte před porodem a po něm

92 Abstract: Social protection of families experiencing the death of their child before and after birth The thesis analyses the issue of social protection of families who are facing the loss of their ...

Zajíčková, Adéla; Koldinská, Kristina; Lang, Roman
Univerzita Karlova, 2023

Aktivní komunikace soudů v oblasti prezentace své rozhodovací činnosti ve vztahu k jejímu mediálnímu pokrytí
Novotný, Jan; Chmel, Jan; Friedel, Tomáš
2023 - český
1 Active communication of the courts in the field of presentation their decisions in relation to their media coverage Abstract The thesis deals with the impact of communication activities of courts on media coverage of their decisions. Its premise is the idea of openness of justice, which can be interpretated as an effort to build and develop active and effective communication of courts with the public. However, the Czech high courts have taken very different approaches to this area, ranging from the open and active communication of the Constitutional Court to the passive and closed attitude of the Supreme Court. The thesis examines, among others, the nature of these differences and their impact on the way the media report on the decisions of the courts. The first chapter of the thesis attempts to analyse significant aspects of the active and open presentation of courts decisions and introduce its means and tools. It also examines the attitudes of domestic high courts on the issue, through the statements of their spokespersons in response to questions sent by the author. The second chapter focuses on the relationship between the courts and the media. It discusses its importance in today's society and analyses the pitfalls and risks that arise from it. It also looks at the factors influencing whether the... Aktivní komunikace soudů v oblasti prezentace své rozhodovací činnosti ve vztahu k jejímu mediálnímu pokrytí Abstrakt Diplomová práce se zabývá vlivem komunikačních aktivit soudů na mediální pokrytí jejich rozhodovací činnosti. Její premisou je myšlenka otevřenosti justice, kterou lze chápat jako snahu o budování a rozvoj aktivní a účelné komunikace soudů s veřejností. České vrcholné soudy však k této oblasti přistupují značně rozdílně, od otevřeně a aktivně komunikujícího Ústavního soudu, až po zdrženlivý a uzavřený postoj Nejvyššího soudu. Práce se zabývá mimo jiné podobou těchto odlišností a jejich dopady na to, jak o rozhodnutích daných soudů informují média. První kapitola práce se snaží rozebrat podstatné aspekty aktivní a otevřené prezentace soudních rozhodnutí a zároveň představit její prostředky a nástroje. Rovněž zkoumá postoje tuzemských vrcholných soudů k dané problematice, a to prostřednictvím vyjádření jejich tiskových mluvčí na autorem zaslané dotazy. Druhá kapitola se věnuje vztahu soudů a médií. Pojednává o jeho významu v dnešní společnosti a rozebírá úskalí a rizika, která z něj vyplývají. Zabývá se také faktory ovlivňujícími skutečnost, zdali média o konkrétním rozhodnutí informují a také hranicemi projevu soudce ve vztahu k médiím. Třetí a čtvrtá kapitola sestává z empirického výzkumu,... Klíčová slova: otevřená justice; prezentace soudních rozhodnutí; vztah soudů a médií; open justice; presentation of court decisions; court and media relationshi Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Aktivní komunikace soudů v oblasti prezentace své rozhodovací činnosti ve vztahu k jejímu mediálnímu pokrytí

1 Active communication of the courts in the field of presentation their decisions in relation to their media coverage Abstract The thesis deals with the impact of communication activities of courts on ...

Novotný, Jan; Chmel, Jan; Friedel, Tomáš
Univerzita Karlova, 2023

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze