Počet nalezených dokumentů: 5114
Publikováno od do

Intramolekulárně koordinované diorganocínočité chalkogenidy.
Mairychová, Barbora; Jambor, Roman
2011 - český
V rámci diplomové práce bylo připraveno 9 originálních sloučenin. K sytéze těchto sloučenin bylo použito diorganociničitého dichloridu LPhSnCl2. Klíčová slova: N,C,N-chelatující ligand; vazba Sn=X; intramolekulárně koordinované chalkogenidy; diorganociničité karbonáty; bonding Sn=X; diorganotin carbonates; intramolecularly coordinated chalcogenides Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Intramolekulárně koordinované diorganocínočité chalkogenidy.

V rámci diplomové práce bylo připraveno 9 originálních sloučenin. K sytéze těchto sloučenin bylo použito diorganociničitého dichloridu LPhSnCl2.

Mairychová, Barbora; Jambor, Roman
Univerzita Pardubice, 2011

Reaktivita N,C,N chelátového oxidu antimonitého a bismutitého.
Fridrichová, Adéla; Dostál, Libor
2011 - český
V rámci této diplomové práce byly připraveny dva oxidy, organoantimonitý (LSbO)2 a organobismutitý ( LBiO)2, obsahující N,C,N chelatující ligand L (L=2,6-(CH2NMe2)2C6H3), které byly použity jako východzí sloučeniny pro studium reaktivity s různě silnými kyselinami, silanoly a siloxany. Klíčová slova: organoantimonité oxidy; organobismutité oxidy; chelatující ligand; NMR spektroskopie; rentgenostrukturní analýza; organoantimony(III) oxides; organobismuth(III) oxides; chelating ligand; NMR spectroscopy; X-ray diffraction techniques Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Reaktivita N,C,N chelátového oxidu antimonitého a bismutitého.

V rámci této diplomové práce byly připraveny dva oxidy, organoantimonitý (LSbO)2 a organobismutitý ( LBiO)2, obsahující N,C,N chelatující ligand L (L=2,6-(CH2NMe2)2C6H3), které byly použity jako ...

Fridrichová, Adéla; Dostál, Libor
Univerzita Pardubice, 2011

Vliv podmínek přípravy na strukturu a vlastnosti tenkých vrstev chalkogenidových skel.
Hnilo, Zdeněk; Vlček, Miroslav
2011 - český
V této diplomové práci byl studován vliv podmínek přípravy (rychlost napařování, kvalit avakua, použitý odpařovací stroj) na strukturu a optické vlastnosti tenkých vrstev o složení As2S3 a GeS2. Klíčová slova: chalkogenidová skla; tenká vrstva; UV spektroskopie; chalkogenide glasses; thin layers Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Vliv podmínek přípravy na strukturu a vlastnosti tenkých vrstev chalkogenidových skel.

V této diplomové práci byl studován vliv podmínek přípravy (rychlost napařování, kvalit avakua, použitý odpařovací stroj) na strukturu a optické vlastnosti tenkých vrstev o složení As2S3 a GeS2.

Hnilo, Zdeněk; Vlček, Miroslav
Univerzita Pardubice, 2011

Pseudohalogenidové komplexy bis(cyklopentadienyl)titanité.
Křižan, Martin; Erben, Milan
2011 - český
Byly připraveny komplexy bis( cyklopentadienyl)titanité s vázanými pseudohalogenidovými ligandy. Charakterizace byla provedena pomocí IR, Raman, UV-Vis a EPR spektroskopie. U dvou připravených sloučenin byla stanovena molekulová struktura pomocí RTG difrakce. Klíčová slova: cyklopentadienyl; pseudihalogenidy; spektroskopie; titanium; spectroscopy Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Pseudohalogenidové komplexy bis(cyklopentadienyl)titanité.

Byly připraveny komplexy bis( cyklopentadienyl)titanité s vázanými pseudohalogenidovými ligandy. Charakterizace byla provedena pomocí IR, Raman, UV-Vis a EPR spektroskopie. U dvou připravených ...

Křižan, Martin; Erben, Milan
Univerzita Pardubice, 2011

Cyklopentadienylové komplexy molybdenu a wolframu.
Kálal, Jiří; Vinklárek, Jaromír
2011 - český
Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Cyklopentadienylové komplexy molybdenu a wolframu.

Kálal, Jiří; Vinklárek, Jaromír
Univerzita Pardubice, 2011

Úprava náměstí Jana Pernera Pardubice
Synek, Jiří; Haburaj, František; Marek, Pavel
2010 - český
Studie návrhu úpravy náměstí Jana Pernera Pardubice je zaměřena na uspořádání motorové i nemotorové dopravy v prostoru náměstí Jana Pernera v Pardubicích. Organizaci tranzitní, místní a městské hromadné dopravy. Dále na stavební úpravy stávajících křižovatek, přemístění autobusového nádraží do prostoru před budovu hlavního nádraží a realizaci parkovacích stání u budovy hlavního nádraží a České pošty. Úpravy křižovatek zajistí plynulost a koordinaci tranzitní dopravy, městské hromadné dopravy, dopravy místní a pěší. Současně také řeší problematiku nedostatku parkovacích ploch určených pro zákazníky ČD a České pošty. Klíčová slova: dopravní studie; náměstí Jana Pernera; okružní křižovatka; pozemní komunikace; Study of the traffic; Jan Perner Square; crossroad; roads Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Úprava náměstí Jana Pernera Pardubice

Studie návrhu úpravy náměstí Jana Pernera Pardubice je zaměřena na uspořádání motorové i nemotorové dopravy v prostoru náměstí Jana Pernera v Pardubicích. Organizaci tranzitní, místní a městské ...

Synek, Jiří; Haburaj, František; Marek, Pavel
Univerzita Pardubice, 2010

Modely oligopolu v ekonomii 20. století
Neděla, Radek; Buchta, Miroslav
2010 - český
Tato diplomová práce je zaměřena na modely oligopolu v ekonomii 19. a 20. století. Cílem práce je přiblížit více tyto modely a porovnat skutečné tržní struktury v České republice s těmito modely. Klíčová slova: oligopoly; duopoly; kartely; reakční křivky; oligopol; duopoly; cartels; reaction functions Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Modely oligopolu v ekonomii 20. století

Tato diplomová práce je zaměřena na modely oligopolu v ekonomii 19. a 20. století. Cílem práce je přiblížit více tyto modely a porovnat skutečné tržní struktury v České republice s těmito modely.

Neděla, Radek; Buchta, Miroslav
Univerzita Pardubice, 2010

Analýza rizika clonových odstřelů metodou LOPA
Kratochvíl, Aleš; Ferjenčík, Miloš; LOPA
2009 - český
Předložená diplomová práce se zabývá analýzou rizika jednoho ze základních postupů dobývání nerostných surovin. V teoretické části jsou shrnuty základy trhací techniky, vedlejší účinky trhacích prací, bezpečnostní a hygienická pravidla pro používání výbušnin. Nejvíce místa je věnováno trhacím pracím na povrchových dolech a lomech se zaměřením na clonový odstřel horniny, jakožto nejekonomičtější prostředek k rozpojování hornin pomocí trhacích prací. Závěrečné dva oddíly teoretické části objasňují obecné principy analýzy rizika a podrobněji popisují jednu z metod analýzy rizika - analýzu vrstev ochrany (LOPA). Teoretická část představuje východisko k analytické části diplomové práce. V ní je nejprve popsán postup vypracování typové analýzy rizika vhodně zvolené podmnožiny clonových odstřelů vycházející z přístupu LOPA. Na základě tohoto postupu byl vytvořen výpočetní nástroj pro provedení analýzy rizika libovolného clonového odstřelu z popsané třídy. Použití nástroje vyžaduje pouze vložení nevelké množiny vstupních údajů, na jejichž základě se automaticky vytvoří ocenění scénářů nehod a jejich prezentace v matici rizika. Klíčová slova: analýza rizik; analýza vrstev ochrany; clonové odstřely; risk analysis; bench blasting Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Analýza rizika clonových odstřelů metodou LOPA

Předložená diplomová práce se zabývá analýzou rizika jednoho ze základních postupů dobývání nerostných surovin. V teoretické části jsou shrnuty základy trhací techniky, vedlejší účinky trhacích prací, ...

Kratochvíl, Aleš; Ferjenčík, Miloš; LOPA
Univerzita Pardubice, 2009

Perspektivy rozvoje životního pojištění v ČR
Škrhová, Jana; Černohorský, Jan
2009 - český
Diplomová práce se zabývá životním pojištěním - jeho charakteristikou, podstatou a základními formami produktů životního pojištění. Popsán je zde také pojistný trh v ČR a jeho srovnání s evropským pojistným trhem. Podrobně je provedena analýza vývoje životního pojištění v ČR. V závěrečné části diplomové práce jsou odhadnuty perspektivy rozvoje životního pojištění v ČR. Klíčová slova: rizika; Životní pojištění; pojistný trh; Česká Republika; Risks; Life insurance; insurance market; Czech Republic Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Perspektivy rozvoje životního pojištění v ČR

Diplomová práce se zabývá životním pojištěním - jeho charakteristikou, podstatou a základními formami produktů životního pojištění. Popsán je zde také pojistný trh v ČR a jeho srovnání s evropským ...

Škrhová, Jana; Černohorský, Jan
Univerzita Pardubice, 2009

Příprava a nitrace heterocyklických prekursorů 2,2-dinitroethen-1,1-diaminu
Horák, Miroslav; Jalový, Zdeněk; Mareček, Pavel
2009 - český
Tato diplomová práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou rozebrány dosud publikované syntézy 2,2-dinitroethen-1,1diaminu (FOX-7). Pro laboratorní i pro technologickou aplikaci byla vybrána metoda vycházející z 2-metylimidazolidin-4,5dionu, která nevede ke vzniku dinitrometanu jako vedlejšího produktu. V praktické části byla provedena kondenzace acetamidinium-acetátu a acetamidinium-sulfátu na 2-metoxy-1metylimidazolidin-4,5dion, který byl dále hydrolýzou převeden na 2-hydroxy-1metylimidazolidin-4,5dion. Byla ověřena nitrace obou látek vedoucí k identickému meziproduktu nitrace2-(dinitrometylen(imidazolidin-4,5dionu, který následnou hydrolýzou poskytoval FOX-7. Dále byl studován vliv metanolického prostředí na 2-metoxy_2metylimidazolidin-4,5dion na 2-metyl_1H-imidazol-4,5dion působením anhydridu kyseliny octové. Byla vypracována metodika stanovení čistoty FOX-7 pomocí UV-Vis spektrofotometrie v alkalické oblasti. Klíčová slova: nitrace; 2-Hydroxy_2-metalimidazolidin-4,5-dion; 2-Metoxy_2-metylimidazolidin-4,5-dion; 2,2-Dinitroeten-1,1-diamin; UV-Vis spektofotometrie; nitration Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Příprava a nitrace heterocyklických prekursorů 2,2-dinitroethen-1,1-diaminu

Tato diplomová práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou rozebrány dosud publikované syntézy 2,2-dinitroethen-1,1diaminu (FOX-7). Pro laboratorní i pro ...

Horák, Miroslav; Jalový, Zdeněk; Mareček, Pavel
Univerzita Pardubice, 2009

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze