Počet nalezených dokumentů: 15889
Publikováno od do

Detekce pozitivní selekce v reprodukčních genech pěvců
Cakl, Lukáš; Reifová, Radka; Těšický, Martin
2024 - anglický
Reproductive genes are assumed to play an important role in adaptive evolution and speciation, yet little is known about the patterns of molecular evolution in these genes within avian species. This thesis is focused on identifying reproductive genes under positive selection and analyzing their function in songbirds, the largest and most diverse suborder of modern birds. Using existing bioinformatic approaches and published genomic data of 14 songbird species, we have first constructed 12000 groups of orthologous genes and detected significant traces of recurrent positive selection within 385 of them. Using proteomic data, this genome wide set of genes was then filtered to obtain genes expressed within songbird spermatozoa and fluids from the female reproductive tract. Within spermatozoa 22 out of 940 expressed genes were positively selected, while female fluids were found to be more conserved, as only 6 out of 529 expressed genes have shown traces of positive selection. We have then computed the enrichment of gene ontology terms within the positively selected genes. The enriched terms suggest evolutionary pres- sures acting on spermatozoa cytoskeleton, molecular motors and energetic metabolism, highlighting the importance of sperm morphology and swimming speed. Furthermore, the enrichment results... Předpokládá se, že geny ovlivňující reprodukci hrají důležitou roli jak v adaptivní evoluci, tak ve speciaci. U ptáků však zatím neexistuje mnoho informací o molekulární evoluci těchto genů. Tato práce se zabývá identifikací reprodukčních genů podléhajících pozitivní selekci v genomech pěvců a analýzou jejich funkcí. Ze 14 pub- likovaných genomů jsme nejdříve sestavili 12000 skupin ortologních genů a v 385 z nich existujícími metodami detekovali stopy dlouhodobé pozitivní selekce. Díky publikovaným proteomickým datům jsme celogenomový soubor genů mohli zúžit na geny exprimované ve spermiích a v tekutinách ze samičího pohlavního traktu. Ve spermiích pozitivní selekce působila na 22 z 940 exprimovaných genů, zatímco v samičích tekutínách jen na 6 z 529, což poukazuje na konzervativnější chování proteinů v samičích tekutinách. Následně jsme detekovali nadměrné zastoupení jednotlivých funkcí proteinů tak, jak jsou popsané v gene ontology. U spermií naše výsledky poukázaly na evoluční tlak působící zejména na je- jich cytoskelet, molekulární motory a energetický metabolismus, což naznačuje důležitost morfologie spermií a rychlosti jejich pohybu. Napříč celým genomem pak výsledky nejen potvrzovaly výsledky získané u spermií, ale též poukazovaly na pozitivní selekci procesů spjatých s mitózou a meiózou.... Klíčová slova: evoluce; selekce; pěvci; spermie; samičí pohlavní trakt; evolution; selection; songbirds; spermatozoa; female reproductive tract Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Detekce pozitivní selekce v reprodukčních genech pěvců

Reproductive genes are assumed to play an important role in adaptive evolution and speciation, yet little is known about the patterns of molecular evolution in these genes within avian species. This ...

Cakl, Lukáš; Reifová, Radka; Těšický, Martin
Univerzita Karlova, 2024

Predikce lokálních strukturních vlastností ze sekvence protilátek
Beňo, Roman; Příhoda, David; Hoksza, David
2024 - anglický
Predicting local structural properties of antibodies at residual level is vital for detecting the presence of post-translational modifications (PTMs), which often induce structural change in the antibody, negatively impact its shelf-life and possibly lead to the loss of the therapeutic potential. In this work, we predict relative solvent accessibility (RSA) of individual residues. This property is, alongside with the type of amino acid in question, the key indicator for presence of methionine oxidations and other types of PTMs. Due to the conservation of the antibody structure, we identified that different classes of prediction methods yield almost interchangeable results - total mean absolute error (MAE) of 5.64 RSA percentage units measured for the best performing machine learning pipeline compared to the 5.96 measured for the best performing statistical pipeline. The significant prediction quality improvement observed within comparison to the random prediction method with MAE of 35.996 may be as well attributed to the sequence conservancy. In CDR regions, RSA values are harder to predict. Although the range of methods and procedures employed throughout this work is by far not able to yield complex structure predictions, it might constitute a modular, high-throughput tool to support one's choices when... Predikce lokálních strukturních vlastností protilátek na reziduální úrovni je hodně důležitá pro detekci přítomnosti posttranslačních modifikací (PTM), které často indukují strukturální změny v protilátce, negativně ovlivňují její dlouhodobou skladovatelnost a vedou ke ztrátě jejího terapeutického potenciálu. V této práci predikujeme u jednotlivých reziduí relativní povrchovou dostupnost pro rozpouštědla (RSA). Tato vlastnost je spolu s typem dotyčné aminokyseliny klíčovým indikátorem přítomnosti oxidací methioninu a dalších typů PTM. Díky konzervovanosti struktury protilátek jsme zjistili, že různé třídy predikčních metod produkují téměř zaměnitelné výsledky - celková průměrná absolutní chyba (MAE) 5,64 procentních jednotek RSA pro nejvýkonnější z odzkoušených metod založených na strojovém učení, ve srovnání s hodnotou 5,96 naměřenou pro nejvýkonnější statistickou metodu. Výrazné zlepšení kvality predikce pozorované ve srovnání s metodou náhodné predikce s MAE 35,996 lze také připsat zachování struktury sekvence. V CDR oblastech je předpovědět hodnoty RSA obtížnější. Přestože metody a postupy, které v této práci používáme, zdaleka nejsou schopny poskytnout komplexní předpověď struktury, můžou se stát modulárním nástrojem s vysokou propustností pro návrh vhodných terapeutických protilátek. Klíčová slova:... Klíčová slova: protilátka; post-translační modifikace; relativní povrchová dostupnost pro rozpouštědla; strojové učení; lokální struktura; predikce; antibody; post-translational modification; relative solvent accessibility; machine learning; local structure; prediction Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Predikce lokálních strukturních vlastností ze sekvence protilátek

Predicting local structural properties of antibodies at residual level is vital for detecting the presence of post-translational modifications (PTMs), which often induce structural change in the ...

Beňo, Roman; Příhoda, David; Hoksza, David
Univerzita Karlova, 2024

Vliv posttranslačních modifikací na aktivaci a modulaci iontového kanálu TRPC5
Mitro, Michal; Zímová, Lucie; Dolejší, Eva
2024 - anglický
Transient Receptor Potential Canonical 5 (TRPC5), a calcium-permeable ion channel, acts as a versatile receptor in sensory neurons, kidneys, and the brain, impacting inflammatory responses and various types of pain. While post-translational modifications influence TRPC5 gating and membrane trafficking, only a few have been described so far. The identification of phosphorylation sites was based on available high-throughput bioinformatics and mass spectrometry data. Subsequently, functional characterization of these sites was conducted by introducing phospho-mimicking aspartate or phospho-null alanine mutations using site-directed mutagenesis. Utilizing patch-clamp in whole-cell configuration, membrane currents evoked by voltage or agonist stimuli were examined. The results revealed that individual substitutions at the N-terminal S193 and S195 with aspartates significantly slowed the gating kinetics. Additionally, a gain-of-function phenotype was observed with S193A. Molecular dynamics simulations provided insight into how phosphorylation at S193 induces changes in interactions among neighboring subunits. Moreover, biotinylation experiments indicated that the alterations in the activity of the S193 mutations are not due to increased targeting of the channels to the plasma membrane. Taken together,... Transientní receptorový potenciálový kanonický kanál 5 (TRPC5), propustný pro vápenaté ionty, se uplatňuje jako receptor v senzorických neuronech, ledvinách a mozku, kde ovlivňuje zánětlivé procesy a různé typy bolesti. Přestože se předpokládá, že posttranslační modifikace významně ovlivňují vrátkování TRPC5 a jeho transport na membránu, bylo těchto procesů dosud popsáno poměrně málo. Za využití dostupných bioinformatických databází a dat z hmotnostní spektrometrie byla identifikována v rámci předložené práce fosforylační místa. Následně byla provedena funkční charakterizace těchto míst zavedením aspartátových (napodobujících fosfát) nebo alaninových (neumožňujících vazbu fosfátu) mutací pomocí cílené mutageneze. Technikou terčíkového zámku v uspořádání snímání aktivity z celé buňky byly zkoumány membránové proudy vyvolané napětím nebo působením agonisty. Výsledky ukázaly, že individuální záměny S193 a S195 z N-koncové domény za aspartáty významně zpomalují kinetiku vrátkování. Kromě toho byl u S193A pozorován fenotyp zesílení funkce kanálu. Molekulárně dynamické simulace naznačily, že fosforylace S193 způsobuje změny v interakcích mezi sousedními podjednotkami. Biotinylace navíc potvrdila, že změny aktivity mutací S193 nejsou způsobeny zvýšeným transportem proteinu na plazmatickou membránu.... Klíčová slova: tranzientní receptorový potenciálový kanál; TRP kanál; post-translační modifikace; vrátkování; fosforylace; transient receptor potential channel; TRP channel; post-translation modification; gating; phosphorylation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vliv posttranslačních modifikací na aktivaci a modulaci iontového kanálu TRPC5

Transient Receptor Potential Canonical 5 (TRPC5), a calcium-permeable ion channel, acts as a versatile receptor in sensory neurons, kidneys, and the brain, impacting inflammatory responses and various ...

Mitro, Michal; Zímová, Lucie; Dolejší, Eva
Univerzita Karlova, 2024

Identifikace nových tkáňově specifických interakčních partnerů chromatin remodelační ATPázy Smarca5
Arishaka, Yuliia; Kokavec, Juraj; Děd, Lukáš
2024 - anglický
The regulation of chromatin structure is fundamental to a wide range of cellular processes, including transcriptional regulation, cell division, differentiation and DNA damage repair, and ATP-dependent chromatin remodeling complexes have been established as essential components of this regulatory network. Smarca5, as an ATPase/Helicase enzyme, has been shown to regulate chromatin structure by interacting with bromodomain and DDT-WHIM domain-containing partners to control the binding of chromatin-associated proteins and transcription factors to their specific DNA target sequences. In this work we identify a previously undescribed protein with a conserved N-terminal bromodomain and ISWI protein binding DDT-WHIM domain through co-immunoprecipitation and mass spectrometry in mammalian cell lines and establish it as a novel interaction partner of chromatin remodeling ATPase Smarca5. Furthermore, we have pinpointed the region required for Smarca5 interaction that corresponds to DDT-WHIM domain. We have furthermore attempted to identify additional interaction partners which may hint on the potential function of this novel chromatin complex and validated its expression in embryonic and postnatal tissues. This discovery represents a unique opportunity for further investigation into its potential function in... Regulace struktury chromatinu je zásadní pro širokou škálu buněčných procesů, včetně regulace transkripce, buněčného dělení, diferenciace a opravy poškození DNA, a ATP-závislé remodelační komplexy chromatinu byly identifikovány jako základní složky této regulační sítě. Bylo ukázáno, že Smarca5, jako enzym ATPáza/Helikáza, reguluje strukturu chromatinu v interakci s partnery obsahujícími bromo- a DDT-WHIM domény, což umožňuje kontrolovat vazbu proteinů a transkripčních faktorů na specifické DNA sekvence spojené s chromatinem. V této práci byl identifikován dosud nepopsaný protein s konzervovanou N-terminální bromodoménou a ISWI protein vázající DDT-WHIM doménou pomocí ko-imunoprecipitace a hmotnostní spektrometrie v buněčných liniích savčího typu. Tento protein byl potvrzen jako nový interakční partner ATPázy pro remodelaci chromatinu, Smarca5. Navíc, byla lokalizována oblast nezbytná pro interakci se Smarca5, která odpovídá oblasti DDT-WHIM domény. Navíc jsme se pokusili identifikovat další interakční partnery, kteří by mohli naznačovat potenciální funkci tohoto nového chromatin remodelačního komplexu, a ověřili jsme jeho expresi v embryonálních a postnatálních tkáních. Tento objev představuje jedinečnou příležitost pro další zkoumání jeho potenciální role v interakci s ATPázou Smarca5 a rozšíření... Klíčová slova: remodelace chromatinu; Smarca5; bromodoména; BRD10; KIAA2026; western blot; ko-imunoprecipitace; hmotnostní spektroskopie; chromatin remodelling; Smarca5; bromodomain; BRD10; KIAA2026; western blot; co-immunoprecipitation; mass spectrometry Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Identifikace nových tkáňově specifických interakčních partnerů chromatin remodelační ATPázy Smarca5

The regulation of chromatin structure is fundamental to a wide range of cellular processes, including transcriptional regulation, cell division, differentiation and DNA damage repair, and ...

Arishaka, Yuliia; Kokavec, Juraj; Děd, Lukáš
Univerzita Karlova, 2024

Politické strany v současných rámcích procesu tvorby veřejných politik: Unitární kolektivní aktér, nebo dynamická organizace?
Roskam, Kim; Novotný, Vilém; Jusić, Mirna
2024 - anglický
Klíčová slova: Public Policy Frameworks; Political Parties; Three Party Faces; Parliamentary Democracy;Advocacy Coalition Framework; Institutional Analysis and Development Framework,Multiple Streams Framework; Narrative Policy Framework; Policy Feedback Theory,Punctuated Equilibrium Theory Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Politické strany v současných rámcích procesu tvorby veřejných politik: Unitární kolektivní aktér, nebo dynamická organizace?

Roskam, Kim; Novotný, Vilém; Jusić, Mirna
Univerzita Karlova, 2024

Prostředky textové návaznosti a jejich dopad na kohezi a koherenci v semi-formálních pracích studentů vyššího gymnázia
Kloučková, Julie; Pípalová, Renata; Nádraská, Zuzana
2024 - anglický
The thesis aims to explore the usage of complex conjunctives in upper-secondary students' semi-formal essays. It deals with written discourse produced by two groups of students of B1 and B2 (CEFR) levels, uncovers the differences in their use, explores their impact on cohesion and coherence and looks at the students' understanding of these concepts. In total, 40 essays in two B1 and B2 subcorpora are analysed through a corpus analysis tool inspired by the framework of Halliday and Hasan. Prior to that, analyses of writing sections in three students' books from the perspective of Teachability Hypothesis and Processability Model are conducted to establish the potential frequency and conjunctive type scale. Both qualitative and quantitative analyses showed that upper-intermediate students employ more complex conjunctives than intermediate students, even though the difference is not substantial. The data also indicate that both groups prefer initial sentence placements to the medial positions, and that additives are used over adversatives. Furthermore, the analyses uncovered surprising results, for example, in the area of paragraph-initially and paragraph- internally used conjunctives. The research shows that complex conjunctives are essential in semi-formal and formal writings and that especially... Hlavním cílem této práce je analýza prostředků textové návaznosti (PTN) a jejich využití v anglicky psaných semi-formálních esejích studentů vyššího gymnázia. Práce se zaměřuje na písemné projevy dvou skupin studentů úrovně B1 a B2 Společného evropského referenčího rámce pro jazyky, zjišťuje rozdíly v používání těchto textových prostředků, zkoumá jejich dopad na kohezi a koherenci a také porozumnění studentů těmto konceptům. Dohromady je zanalyzováno 40 kompozic na úrovni B1 a B2 za použití korpusového nástroje, jehož vznik byl inspirován soustavou Hallidaye a Hasanové. Za účelem zjištění potenciální frekvence a typů daných PTN proběhnou analýzy kapitol zaměřených na psaný projev tří anglických učebnic z hlediska Hypotéza naučení a Modelu zpracování učení. Kvalitativní i kvantitativní analýzy prokázaly, že studenti úrovně B2 využívají více PTN než studenti úrovně B1, rozdíl ve využití ale není značný. Data mimo jiné ukázala, že obě skupiny upřednostňují počáteční pozici ve větě před jinými větnými pozicemi. Bylo také poukázáno na to, že aditivní PTN jsou využívány více než adversativní textové prostředky. Mimoto rozbory zjistily zajímavé závěry například v oblasti PTN využívaných na začátku či v rámci odstavců. Výzkum naznačuje, že PTN jsou ve formálním a semiformálním psaném textu nepostradatelné... Klíčová slova: prostředky textové návazanosti; koheze; koherence; semi-formální pojednání (esej); středoškolští studenti; hypotéza naučení; model zpracování učení; analýzy učebnic; complex conjunctives; cohesion; coherence; semi-formal essays; upper-secondary students; Teachability Hypothesis; Processability Model; textbook analyses Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Prostředky textové návaznosti a jejich dopad na kohezi a koherenci v semi-formálních pracích studentů vyššího gymnázia

The thesis aims to explore the usage of complex conjunctives in upper-secondary students' semi-formal essays. It deals with written discourse produced by two groups of students of B1 and B2 (CEFR) ...

Kloučková, Julie; Pípalová, Renata; Nádraská, Zuzana
Univerzita Karlova, 2024

Zobrazení genderu v Zeměploše Terryho Pratchetta
Mládek, Pavel; Topolovská, Tereza; Ženíšek, Jakub
2024 - anglický
This work concerns itself with the Discworld series of the British fantasy author Terry Pratchett, and with how sex and gender are depicted in it. It mainly looks at the books Feet of Clay (1996), The Fifth Elephant (1999), Monstrous Regiment (2003), and Raising Steam (2013), which deal with these topics the most openly. It attempts to reveal whether the series presents more the view that sex and gender are tightly intertwined, or even that gender does not exist at all, so-called gender critical view, or whether gender and sex are more or less independent of each other and the characters in the series may present a gender different from the one assigned to them at birth. At the same time the work examines whether the depictions of gender evolve as the series go on or not. Tato práce se zabývá sérií Zeměplocha britského fantasy autora Terryho Pratchetta a tím, jak je v ní zobrazováno téma pohlaví (sex) a rodu (gender). Zabývá se nejvíce knihami Nohy z jílu (1996), Pátý elefant (1999), Podivný regiment (2003) a Pod parou (2013), které se těmto tématům věnují nejotevřeněji. Snaží se odhalit, zda série vykazuje známky spíše pohledu, že pohlaví a rod jsou spolu velmi úzce spjaté, případně dokonce že rod jako takový neexistuje, tzv. genderově kritický pohled, nebo zda je rod na pohlaví více méně nezávislý a postavy v této sérii mají možnost vykazovat jiný rod, než jaký jim byl přiřknut při narození. Zároveň práce zkoumá, jestli se zobrazení rodu během série vyvíjí, nebo ne. Klíčová slova: rod; pohlaví; Terry Pratchett; Zeměplocha; transgender; genderově kritický; gender; sex; Terry Pratchett; Discworld; transgender; gender-critical Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Zobrazení genderu v Zeměploše Terryho Pratchetta

This work concerns itself with the Discworld series of the British fantasy author Terry Pratchett, and with how sex and gender are depicted in it. It mainly looks at the books Feet of Clay (1996), The ...

Mládek, Pavel; Topolovská, Tereza; Ženíšek, Jakub
Univerzita Karlova, 2024

Bariéry a facilitátory sportovních aktivit u dospělých s vrozeným tělesným postižením: Systematická rešerše
Šašek, Vít; Daďová, Klára; Vařeková, Jitka
2024 - anglický
Title: Barriers and facilitators of sport activities in adults with congenital physical disabilities: A Systematic Review Background: Globally, there are over a billion individuals with disabilities in the world. Those individuals may have one or more physical attributes affected by their condition, restricting their access to sports, fitness activities, and physical tasks related to work or household activities. The lack of exercise poses a significant public health concern and may hinder undisputed benefits for physical and psychological of individual well-being. Objectives: The main objective of this thesis was to systematically review available research sources on sport and physical activity participation among adults with congenital disabilities and to identify the barriers and facilitators for such individuals to participate in physical activities and para sport. Methods: Four databases - Medline, PubMed, ERIC and Sportsdiscus were searched using terms: exercise; para sport, training, physical activity, continuous exercise, and the range of congenital disabilities. We employed a blend of MeSH terms specific to the database, free-form text, wildcard characters (employing '*' to truncate words), and Boolean operators ('AND', 'OR'). Only papers published from 2003 were included and the search... Název: Bariéry a facilitátory sportovních aktivit u dospělých s vrozeným tělesným postižením: Systematická rešerše Teoretická východiska: Na světě žije více než miliarda osob se zdravotním postižením. Tito jedinci mohou mít v důsledku svého zdravotního stavu omezené možnosti sportovat, věnovat se fitness a hýbat se obecně v pracovním i osobním životě. Nedostatek pohybu představuje významný problém pro zdraví populace a může zhoršovat fyzický a psychický stav jednotlivců. Cíle: Hlavním cílem této práce bylo systematicky prozkoumat dostupné informační zdroje týkající se sportu a pohybových aktivit dospělých jedinců s vrozeným postižením a identifikovat bariéry a facilitátory usnadňující těmto osobám účastnit se pohybových aktivit a zapojit se do odvětví para sportu. Metody: Byly prohledány celkem čtyři databáze - Medline, PubMed, ERIC a Sportsdiscus s použitím hesel: cvičení; para sport, trénink, fyzická aktivita, kontinuální cvičení společně s vybranými vrozenými tělesnými postiženími. Byla použita kombinace termínů MeSH specifických pro jednotlivé databáze, volného textu, zástupných a logických operátorů. Vyhledávány byly pouze práce publikované od roku 2003 a vyhledávání bylo strukturováno do tří fází - dle názvu, dle abstraktu a nakonec detailní evaluace plného textu. U všech nalezených prácí... Klíčová slova: Zapojení do sportu; para sport; cvičení; dětská mozková obrna; svalová dystrofie; rozštěp páteře; Sports participation; para sport; exercise; cerebral palsy; muscular dystrophy; spina bifida Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Bariéry a facilitátory sportovních aktivit u dospělých s vrozeným tělesným postižením: Systematická rešerše

Title: Barriers and facilitators of sport activities in adults with congenital physical disabilities: A Systematic Review Background: Globally, there are over a billion individuals with disabilities ...

Šašek, Vít; Daďová, Klára; Vařeková, Jitka
Univerzita Karlova, 2024

Vývoj aktivit CLIL pro výuku matematiky na střední škole
Řehák, Česlav; Moraová, Hana; Novotná, Gabriela
2024 - anglický
This thesis seeks to create, test and discuss the success of several activities for the second year of the upper secondary education, where the target language is English with 20 % of all lessons taught with the use of CLIL. Individual activities are described from the points of view of the planned and the piloted course of the lesson, including reflection on which aspects of the activity worked and which require further adjustments in order to improve upon the motivational and educational impact. At the end of the thesis, the reception of the activities by the students, the influence of CLIL teaching on the students' motivation and the enthusiasm with which they participated is summarised. The fulfilment of the thematic plan and most importantly the common attributes of those activities that can be viewed as successful in respect to piloting are discussed. These notions are put into context of the generally accepted principles of CLIL teaching, which are described in the theoretical part. The need to create new teaching materials and develop new activities for upper secondary mathematics are discussed and defended in the theoretical part. Tato práce si klade za cíl vytvořit, otestovat a shrnout úspěšnost několika aktivit v předmětu matematika ve druhém ročníku střední školy, přičemž cílovým jazykem je angličtina, a to v rozsahu 20 % celkového počtu odučených hodin. Jednotlivé aktivity jsou popsány z hlediska plánovaného i konkrétního pilotovaného průběhu. Následuje reflexe, v čem se aktivita osvědčila a ve kterých aspektech by ji bylo potřeba upravit pro zvýšení jejího vzdělávacího a motivačního dopadu. Nakonec je shrnuto, jakým způsobem byly aktivity přijaty žáky, jaký vliv měla výuka CLIL na žákovskou motivaci, jakým způsobem se žáci do aktivit zapojovali, je reflektováno dodržení časového harmonogramu probírané látky a především jsou hledány společné aspekty těch aktivit, které lze s přihlédnutím k průběhu pilotování považovat za úspěšné. Tato zjištění jsou dána do souvilostí s obecně platnými zásadami výuky metodou CLIL, které jsou popsány v teoretické části. V jedné z kapitol je také ukázáno, z jakého důvodu je důležité, aby učitelé byli schopni vytvářet nové aktivity a vlastní materiály vhodné pro výuku středoškolské matematiky v rámci CLIL. Klíčová slova: CLIL; výuka na střední škole; matematika; vytváření aktivit; charakteristika CLIL aktivit; CLIL; upper secondary education; mathematics; designing activities; characteristics of CLIL activities Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vývoj aktivit CLIL pro výuku matematiky na střední škole

This thesis seeks to create, test and discuss the success of several activities for the second year of the upper secondary education, where the target language is English with 20 % of all lessons ...

Řehák, Česlav; Moraová, Hana; Novotná, Gabriela
Univerzita Karlova, 2024

Právní problémy likvidace kosmického smetí
Lepesantová, Alice; Hofmannová, Mahulena; Lipovský, Milan
2024 - anglický
Legal issues of space debris remediation Abstract Space activities are growing, and outer space is becoming congested to a point where space debris remediation is needed to ensure a sustainable outer space environment. However, space treaties do not take space debris remediation into account. This thesis analyses legal issues of space debris remediation as one of the most pressing matters of space law. The author aims to answer whether current space law provides a sufficient framework for space debris remediation by analysing the issues of perpetual ownership, liability, registration, and transfer of ownership. Ownership of space objects is permanent under the Outer Space Treaty, this also applies to space debris, which complicates its remediation in certain cases. Obtaining permission is not a viable solution when the owner is unknown. Abandonment is discussed as a solution to the ownership problem. Transfer of ownership is also complicated as liability for damage cannot be transferred, neither can jurisdiction and control when the transferee is a non-launching State. Furthermore, liability presents an issue itself, as the space treaties were not drafted to fit the delicate legal relationships that may arise during space debris remediation operations. The possibility of a different liability regime for... Právní problémy likvidace kosmického smetí Abstrakt Aktivity ve vesmíru se neustále vyvíjí a kosmický prostor se zaplňuje do té míry, že k zajištění udržitelného kosmického prostředí je zapotřebí likvidace kosmického smetí. Kosmické smlouvy však likvidaci kosmického smetí neupravují. Tato práce analyzuje právní otázky likvidace kosmického smetí jako jednu z nejnaléhavějších otázek současného kosmického práva. Autor si klade za cíl odpovědět na otázku, zda současné kosmické právo poskytuje dostatečný právní rámec pro likvidaci kosmického smetí, a to analýzou otázek vlastnictví, odpovědnosti, registrace a převodu vlastnictví. Vlastnictví kosmických objektů je podle Kosmické smlouvy nezrušitelné, což platí i pro kosmické smetí, což v některých případech komplikuje jeho likvidaci. Získání povolení vlastníka k likvidaci nebo servisu kosmického objektu není schůdným řešením, pokud je totožnost vlastníka neznámá. Diplomová práce diskutuje opuštění kosmického objektu jako možné řešení tohoto problému. Převod vlastnictví je rovněž komplikovaný, neboť odpovědnost za škodu nelze převést, stejně jako nelze převést jurisdikci a kontrolu, pokud je nabyvatelem stát, který kosmický objekt nevypustil. Problém představuje i samotná odpovědnost, neboť kosmické smlouvy nebyly vypracovány tak, aby vyhovovaly specifickým právním... Klíčová slova: Kosmické smetí; likvidace kosmického smetí; právní problémy; space debris; space debris remediation; legal issues Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Právní problémy likvidace kosmického smetí

Legal issues of space debris remediation Abstract Space activities are growing, and outer space is becoming congested to a point where space debris remediation is needed to ensure a sustainable outer ...

Lepesantová, Alice; Hofmannová, Mahulena; Lipovský, Milan
Univerzita Karlova, 2024

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze