Počet nalezených dokumentů: 286852
Publikováno od do

Hodnocení výsledků a kvality testu online okresního kola kategorie D Zeměpisné olympiády 2020/21
Filipová, Diana; Jelen, Jakub; Hanus, Martin
2024 - český
The thesis deals with the analysis of tests of category D (secondary schools) of the district round of the 23rd year of the Geography Olympiad and the evaluation of their quality. In the theoretical part the concept of giftedness and giftedness is defined. At the same time, different approaches to their definition are discussed. In the following chapters, the Geography Olympiad subject competition, its system and structure are presented. The criteria and selection processes that enable selected competitors to represent the Czech Republic at international geography competitions are presented. This is followed by an analysis of the course of the competition during the period of the Covid-19 pandemic and a description of the measures taken to ensure the security and continuity of the competition. Deeper attention is paid to the evaluation of the quality of the test of the district round of category D of the 23rd Geography Olympiad and the analysis of the success rate of the competitors in the individual parts of the competition. Specifically, the parts of the atlas work, the written test of geographical knowledge and the practical part are evaluated. The test problems are evaluated using statistical methods such as Spearman's and Pearson's correlation coefficient, discriminant index and Cronbach's... Diplomová práce se zabývá analýzou testů kategorie D (střední školy) okresního kola 23. ročníku Zeměpisné olympiády a zhodnocením jejich kvality. V teoretické části je vymezen pojem nadání a nadaní. Zároveň jsou diskutovány různé přístupy k jejich definování. V následujících kapitolách je představena předmětová soutěž Zeměpisná olympiáda, její systém a struktura. Jsou prezentována kritéria a procesy selekce, která umožňují vybraným soutěžícím reprezentovat Česko na mezinárodních geografických soutěžích. Následuje analýza průběhu soutěže za období pandemie covidu-19 a popis opatření, která byla přijata pro zajištění bezpečnosti a kontinuity soutěže. Hlubší pozornost je věnována hodnocení kvality testu okresního kola kategorie D 23. ročníku Zeměpisné olympiády a analýzy úspěšnosti soutěžících v jednotlivých částech soutěže. Konkrétně jsou hodnoceny části práce s atlasem, písemný test z geografických znalostí a praktická část. Testové úlohy jsou hodnoceny pomocí statistických metod, jako je Spearmanův a Pearsonův korelační koeficient, diskriminační index a Cronbachovo alfa. Následně došlo ke statistickému zpracování a vyhodnocení příčin úspěšnosti v jednotlivých úlohách. V závěru práce jsou prezentovány výsledky hodnocení a analýzy. Jsou diskutovány silné a slabé stránky soutěžících ve specifických... Klíčová slova: Zeměpisná olympiáda; nadaní žáci; Česko; soutěže; Geographic Olympiad; Czechia; competition; gifted students Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Hodnocení výsledků a kvality testu online okresního kola kategorie D Zeměpisné olympiády 2020/21

The thesis deals with the analysis of tests of category D (secondary schools) of the district round of the 23rd year of the Geography Olympiad and the evaluation of their quality. In the theoretical ...

Filipová, Diana; Jelen, Jakub; Hanus, Martin
Univerzita Karlova, 2024

Reakce české nákladní dopravy na pandemii Covid-19: celostátní statistiky a příklad dopravní firmy
Štěpánek, Zdeněk; Marada, Miroslav; Randák, Jakub
2024 - český
The aim of this master thesis is to analyse and to describe the influence of the world wide pandemic of Covid 19 on czech freight transport. Firstly the analysis is focused on the national point of view, where we compare the alterations in volume and performation of the czech freight transport during the years 2015-2021. Further off, the thesis describes the government's anti- epidemic regulations and compensations, which relate to transport. Chronology of goverment's regulations makes interpretive framework for case study of ESA logistics s.r.o. company, which is one of the biggest companies of its kind in Czechia. The case study is focused particulalry on economic and operational impacts on the society during the pandemic. National progression of freight transport is evaluated by statistic analysis of data from the statistical yearbooks from Ministry of transportation, from legal documents issued for the carriers, articles written by carriers and other reliable sources. The case study of ESA logistics work with internal company data, articles as well as semi-structured interview with one of the executives. Overall we can state, that the pandemic of Covid-19 has had more significant impact on the road transport than it had on rail transport. There has been a chaos in issuing the precautions in the... Hlavním cílem této diplomové práce je analyzovat a popsat vliv celosvětové pandemie Covid-19 na českou nákladní dopravu. Problematika je posuzována nejprve z národního hlediska, kdy jsou porovnávány změny v objemu zboží a dopravním výkonu české nákladní dopravy mezi lety 2015-2021. Dále práce popisuje vládní protiepidemická nařízení a kompenzace související s dopravou. Chronologie vládních opatření tvoří interpretační rámec pro případovou studii společnosti ESA logistika s.r.o., která patří mezi největší společnosti svého druhu v Česku. V případové studii se práce zaměřuje zejména na ekonomické a provozní dopady, které pandemie na společnost měla. Celostátní vývoj nákladní dopravy je vyhodnocen pomocí statistické analýzy dat z ročenek Ministerstva dopravy, úředních dokumentů vydaných pro dopravce, článků psaných dopravci a dalších seriózních zdrojů. Případová studie ESA logistiky využívá interní firemní data, články a v neposlední řadě také polostrukturovaný rozhovor s jedním z vedoucích pracovníků. Celkově lze konstatovat, že se pandemie Covid-19 dotkla více silniční než železniční nákladní dopravy. Ve vydávání protiepidemických opatření na počátku panoval chaos, následně díky politice Evropské unie začaly státy více spolupracovat. Vládní kompenzace a různé typy úlev stavěly některé dopravce do... Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Reakce české nákladní dopravy na pandemii Covid-19: celostátní statistiky a příklad dopravní firmy

The aim of this master thesis is to analyse and to describe the influence of the world wide pandemic of Covid 19 on czech freight transport. Firstly the analysis is focused on the national point of ...

Štěpánek, Zdeněk; Marada, Miroslav; Randák, Jakub
Univerzita Karlova, 2024

Nestrannost a hodnotové vzdělávání při výuce politické geografie na středních školách v Česku: Příklad války v Jugoslávii
Gáthy, Zuzana; Hána, David; Nováček, Aleš
2024 - český
According to the Education Act the education is supposed to be apolitical, but at the same time the teacher is supposed to educate students about values. The question is how far it is better to remain impartial in order to avoid influencing students and how far it is better to present personal opinion for the purpose of value-based education. The aim of the thesis was to find out how high school teachers in Czechia perceive the need and possibilities of impartial teaching of political geography and related value-based education. The second objective was to propose suitable methods for impartial teaching of political geography in high school geography classes. Part of the thesis is specifically focused on the teaching of the war in Yugoslavia and the discussion of the impartial conception of this conflict. The research involved a quantitative survey involving 277 respondents from among high school teachers, followed by 9 qualitative interviews with high school teachers. The core of the work is the results of the research, which are compared with each other and presented in the form of graphs, tables and excerpts from interviews. Czech high school geography teachers support impartial teaching of political geography and try to achieve an impartial approach. However, value-based education is a more... Podle školského zákona má být škola apolitická, zároveň má ale učitel studenty hodnotově vzdělávat. Je tedy otázkou, nakolik je lepší zachovat nestrannost, aby nedocházelo k ovlivňování studentů, a v jaké míře naopak své názory prezentovat za účelem hodnotového vzdělávání. Cílem diplomové práce bylo zjistit, jak vnímají středoškolští učitelé v Česku potřebu a možnosti nestranné výuky politické geografie a s ní souvisejícího hodnotového vzdělávání. Dílčím cílem bylo navrhnout vhodné metody pro nestrannou výuku politické geografie v hodinách zeměpisu na střední škole. Část práce je zaměřena konkrétně na výuku války v Jugoslávii a na diskuzi nestranného pojetí tohoto konfliktu. Výzkum zahrnoval kvantitativní dotazník, kterého se zúčastnilo 277 respondentů z řad středoškolských učitelů, po kterém následovalo 9 kvalitativních rozhovorů se středoškolskými učiteli. Čeští středoškolští učitelé zeměpisu podporují nestrannou výuku politické geografie a snaží se nestranného přístupu docílit. Hodnotové vzdělávání je pro ně ale důležitějším aspektem, který staví nad požadavek nestrannosti. Klíčová slova: nestrannost ve výuce, hodnotové vzdělávání, politická geografie, středoškolská výuka, válka v Jugoslávii Klíčová slova: nestrannost ve výuce; hodnotové vzdělávání; politická geografie; středoškolská výuka; válka v Jugoslávii; impartiality in teaching; value-based education; political geography; high school education; war in Yugoslavia Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Nestrannost a hodnotové vzdělávání při výuce politické geografie na středních školách v Česku: Příklad války v Jugoslávii

According to the Education Act the education is supposed to be apolitical, but at the same time the teacher is supposed to educate students about values. The question is how far it is better to remain ...

Gáthy, Zuzana; Hána, David; Nováček, Aleš
Univerzita Karlova, 2024

Scholz-Wende pohledem CDU
Řežábková, Kateřina; Handl, Vladimír; Nigrin, Tomáš
2024 - český
The thesis examines the transformation of German foreign and security policy after the Russian invasion of Ukraine specifically during the period from February 2022 until June 2023 and the perspective of the oppositional CDU party during this time. The introductory part presents the historical context of the development of German foreign and security policy, the institutional framework for its formation, and the character of German in foreign policy culture. The theoretical framework presents three concepts for interpreting Germany as an actor in international relations: civil power, geo-economic power, and divided power. In the practical part, the fulfillment of the goals of Chancellor Olaf Scholz is being examined. Namely in the supply of weapons to Ukraine, in the anti-Russian sanctions, in the deepening of Germany's involvement in NATO missions, in the reformation and modernization of the Bundeswehr, and in the new quality of German diplomacy. The results of the research showed Germany's willingness to abandon some of its previous taboos, to bear the economic costs of its policy towards Russia and even at the cost of debt, to invest more in its own armed forces and in supporting Ukraine. However, the German government had to face both structural and institutional limits as well as the limits of... Práce zkoumá proměnu německé zahraniční a bezpečnostní politiky po ruské invazi na Ukrajinu v období od 24. února 2022 do června 2023, a pohled v té době opoziční CDU. V úvodní části je předložen historický kontext vývoje německé zahraniční a bezpečnostní politiky, institucionální rámec pro její formování a charakter německé zahraničněpolitické kultury. Teoretický rámec práce představují tři koncepty pro uchopení Německa coby aktéra mezinárodních vztahů: civilní mocnost, geo-ekonomická mocnost a rozpolcená mocnost. V praktické části práce zkoumá naplnění cílů kancléře Olafa Scholze: v dodávkách zbraní Ukrajině, v protiruských sankcích, v rozšíření zapojení Německa do misí NATO, v reformě a modernizaci německé armády a v nové kvalitě německé diplomacie. Výsledky zkoumání ukázaly ochotu Německa opustit některá dosavadní tabu, nést ekonomické náklady své politiky vůči Rusku, a i za cenu zadlužení více investovat do vlastních ozbrojených sil i do podpory Ukrajiny. Naráželo však přitom nejen na objektivní strukturální a institucionální limity, ale i na schopnost a ochotu politického vedení prosazovat své vlastní cíle. Pohled na roli CDU ukázal odhodlání být konstruktivní opozicí i ochotu podpořit vládu v zásadních momentech realizace obratu. Vedle toho však CDU zastávala kritické postoje zejména k tempu... Klíčová slova: Spolková republika Německo; zahraniční politika; bezpečnostní politika; Bundeswehr; Zeitenwende; CDU; Federal Republic Germany; foreign policy; security policy; Bundeswehr; Zeitenwende; CDU Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Scholz-Wende pohledem CDU

The thesis examines the transformation of German foreign and security policy after the Russian invasion of Ukraine specifically during the period from February 2022 until June 2023 and the perspective ...

Řežábková, Kateřina; Handl, Vladimír; Nigrin, Tomáš
Univerzita Karlova, 2024

Členění oblasti Šumavy z hlediska silných srážek
Králová, Kateřina; Müller, Miloslav; Šobr, Miroslav
2024 - český
Divison of the region of the Šumava/Böhmerwald Mts. in terms of heavy precipitation Abstract This thesis deals with the spatial and temporal distribution of heavy precipitation in the Šumava region. The first part of the work is devoted to literature review regarding precipitation conditions in mountainous areas and a brief description of the Šumava mountains. The second part is initially devoted to the analysis of a total of 683 heavy precipitation events at the 64 stations spread evenly between Czechia, Germany, and Austria. The 50 largest daily precipitation totals at individual stations in the period 1971-2018 were always selected as strong precipitation events. The analysis was focused on the seasonal division of these events into four periods, namely spring, summer, autumn, and winter. Here, a strong link between the winter period and the westerly flow and the summer period and circulation types B, Bp, SWc and C is shown, and it is also confirmed here that spring and autumn are rather transition periods between the warm and cold part of the year with regard to heavy precipitation. Furthermore, an analysis of strong precipitation events was conducted based on the location of the geographical midpoint of the Tu event in quadrants I-IV, which were defined using the created vector space. I. and IV.... Členění oblasti Šumavy z hlediska silných srážek Abstrakt Práce se zabývá prostorovým a časovým rozložením silných srážek v oblasti Šumavy. První část práce je věnována rešerši literatury týkající se srážkových poměrů v horských oblastech a stručné charakteristice Šumavy. Druhá část je věnována nejprve analýze celkem 683 silných srážkových událostí na 64 stanicích rozložených rovnoměrně mezi Česko, Německo a Rakousko. Za silné srážkové události bylo vybráno vždy 50 největších denních úhrnů srážek na jednotlivých stanicích v období 1971-2018. Analýza byla zaměřena na sezonní rozdělení těchto událostí do čtyř období, a to jaro, léto, podzim a zima. Zde se projevuje silná vazba mezi zimním obdobím a západním prouděním a letním obdobím a cirkulačními typy B, Bp, SWc a C, a také je zde potvrzeno, že jaro a podzim jsou spíše přechodná období mezi teplou a chladnou částí roku s ohledem na silné srážky. Dále došlo k analýze silných srážkových událostí na základě umístění těžiště události Tu do kvadrantů I-IV, které byly definovány za pomoci vytvořeného vektorového prostoru. I. a IV. kvadrant (česká strana Šumavy) obsahuje především Tu v teplé části roku a II. a III. kvadrant (německo-rakouská strana) shromažďuje drtivou většinu Tu zimních srážkových událostí. Analýze byly podrobeny i vybrané silné srážkové události... Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Členění oblasti Šumavy z hlediska silných srážek

Divison of the region of the Šumava/Böhmerwald Mts. in terms of heavy precipitation Abstract This thesis deals with the spatial and temporal distribution of heavy precipitation in the Šumava region. ...

Králová, Kateřina; Müller, Miloslav; Šobr, Miroslav
Univerzita Karlova, 2024

Karpatoněmecká menšina 1953-1990: Proměny obrazů vlasti ve vyhnaneckém periodiku Karpatenpost
Ďurková, Mária Kristína; Emler, David; Konrád, Ota
2024 - slovenský
The master's thesis deals with the linguistic images of homeland (Heimat) in the expellee journal Karpatenpost. The research subject is the newspaper of the displaced Carpathian Germans, Karpatenpost, which began to be published in the Federal Republic in the early 1950s under the auspices of the Carpathian German Expellee Association. This periodical dealt with issues of homeland and intensively discussed the state of the Carpathian German minority. It contains memories from the old homeland and information about the state of the Carpathian German minority in the Federal Republic. Therefore, Karpatenpost can be considered an authentic source of the displaced Slovak German-speaking minority. Discourse analysis was chosen as the method, which shows that in the expellee journal Karpatenpost, there are semantic shifts in the concept of Heimat. The loss of the territorial old homeland forced the expellees to retreat into the homeland of memory. Their ideas about the old homeland are often idyllic and exalted. However, the confrontation with transforming familiar spaces during the expellees' journeys conditioned a re-definition of the concept. Diplomová práca sa zaoberá jazykovými obrazmi domova, vlasti (Heimat) v periodiku Karpatenpost. Predmetom výskumu sú noviny odsunutých karpatských Nemcov Karpatenpost, ktoré začali byť publikované v Spolkovej republike na začiatku 50. rokov pod záštitou Karpatonemeckého krajanského spolku. Toto periodikum sa zaoberalo problematikou domoviny a intenzívne pojednávalo o stave karpatonemeckej menšiny. Obsiahnuté sú spomienky zo starej vlasti a informácie o stave karpatonemeckej menšiny v Spolkovej republike. Preto je možné považovať Karpatenpost za autentický prameň odsunutej slovenskej nemecky hovoriacej menšiny. Ako metóda bola zvolená analýza diskurzu, z ktorej vyplýva, že vo vysídleneckom periodiku Karpatenpost dochádza k sématickým posunom konceptu Heimat. Strata teritoriálnej starej vlasti prinútila vyhnacov uchýliť sa do vlasti spomienky. Ich predstavy o starej vlasti sú často idylické a exaltované. Avšak konfrontácia s transformáciou známych priestorov počas ciest vysídlencov podmienila re-definíciu pojmu. Klíčová slova: Heimat; vlasť spomienky; stará vlasť; transformovaná vlasť; karpatský Nemec; Karpatenpost; analýza diskurzu; homeland; homeland of memory; old homeland; homeland transformed; Carpathian German; Karpatenpost; discourse analysis Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Karpatoněmecká menšina 1953-1990: Proměny obrazů vlasti ve vyhnaneckém periodiku Karpatenpost

The master's thesis deals with the linguistic images of homeland (Heimat) in the expellee journal Karpatenpost. The research subject is the newspaper of the displaced Carpathian Germans, Karpatenpost, ...

Ďurková, Mária Kristína; Emler, David; Konrád, Ota
Univerzita Karlova, 2024

Vymezování a mapové zobrazení spádových obvodů základních škol: diskuse problematiky a možnosti využití GIS
Úlehla, Vojtěch; Netrdová, Pavlína; Straková, Jana
2024 - český
The diploma thesis is aimed at the issue of delimitation the primary schools' catchment areas (PSCA). It follows on from the bachelor's thesis, in which a map representation and evaluation of the current delimitation of PSCA in the territory of Prague 3 Municipal District was realized. The diploma thesis deals with this topic in more depth from a theoretical-conceptual point of view, it describes the discussion of approaches to the distribution of children into primary schools during compulsory school attendance and the parental school choice in various countries, as well as diverse aspects that influence the delimitation of PSCA in Czechia. The focus of the thesis is the methodological part, the aim is to discuss available data sources related to the topic suitable for work in the environment of geographic information systems (GIS) and possible map representations of PSCA. An important part is dedicated to the proposal for the delimitation of PSCA using GIS as an allocation analysis. Everything is illustrated using the example of the Czech capital city, Prague, the current delimitation is compared with the proposal, and the appropriateness of current delimitation of PSCA is evaluated. Keywords: catchment area, primary school, Prague, map representation, geographic information systems, allocation... Diplomová práce se věnuje problematice vymezování spádových obvodů základních škol (SO ZŠ). Navazuje na bakalářskou práci, ve které bylo provedeno mapové zobrazení a zhodnocení vymezení SO ZŠ na území městské části (MČ) Praha 3. Diplomová práce se věnuje tomuto tématu hlouběji z pohledu teoreticko-koncepčního, zabývá se diskusí přístupů k rozdělování dětí během povinné školní docházky do ZŠ a k možnosti volby školy rodiči v různých zemích, ale také aspekty, které vymezování SO ZŠ ovlivňují v Česku. Těžištěm práce je část metodická, hlavním cílem je diskuse dostupných zdrojů dat týkajících se tématu vhodných pro práci v prostředí geografických informačních systémů (GIS) a možných mapových zobrazení SO ZŠ. Důležitou součástí je také návrh vymezení SO ZŠ za využití GIS formou alokační úlohy. V rámci empirické části je vše ilustrováno na příkladu hlavního města Prahy, současný stav je porovnán s návrhem a zhodnocena je vhodnost současného vymezení SO ZŠ. Klíčová slova: spádový obvod, základní škola, Praha, mapové zobrazení, geografické informační systémy, alokační úloha, volba školy Klíčová slova: spádový obvod; základní škola; Praha; mapové zobrazení; geografické informační systémy; alokační úloha; volba školy; catchment area; primary school; Prague; map representation; geographic information systems; allocation analysis; school choice Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vymezování a mapové zobrazení spádových obvodů základních škol: diskuse problematiky a možnosti využití GIS

The diploma thesis is aimed at the issue of delimitation the primary schools' catchment areas (PSCA). It follows on from the bachelor's thesis, in which a map representation and evaluation of the ...

Úlehla, Vojtěch; Netrdová, Pavlína; Straková, Jana
Univerzita Karlova, 2024

Bilaterální vztahy Bavorska s Ruskou federací: Mezi Außenbeziehungen a Nebenaußenpolitik
Zavadilová, Zuzana; Handl, Vladimír; Lizcová, Zuzana
2024 - český
defining the modality of subnational entities' - rhetorical level, it shows that Bavaria's relationship with force behind Bavaria's foreign policy going beyond the level of coordinated foreign policy with the Federation and the Länder and coming into conflict with the Federation in 2016. On the strengthened after the accession of Markus Söder, who wanted to differentiate himself from his Diplomová práce se zabývá bilaterálními vztahy Svobodného státu Bavorsko s Ruskou federací období od anexe Krymu v roce 2014 do začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Úvodem práce vymezuje modalitu zahraničního působení subnárodního celku vůči celostátní úrovni a klade si výzkumné otázky, zda a jakým způsobem se linie bavorsko ruských vztahů lišila od linie, kterou vedl Spolek. Poté práce zkoumá historickou podobu vzájemných vztahů, aby zjistila, zda se výroky bavorských politiků odvolávající se n ruských vztahů zakládají na realitě, a zda tak opravdu pokračují ve směřování nastoleném převážně na konci 80. let 20. století. Hlavní zkoumané období je analyzováno z rétorické a ekonomické úrovně. Na úrovni politicko rétorické ukazuje, že vztah Bavorska k ovlivňovaly vnitropolitické i vnitrostranické zájmy, které stály i za tím, že v Bavorsko překročilo úroveň se Spolkem a spolkovými zeměmi koordinované zahraniční ní do rozporu vůči Spolku. V ekonomické části se ukazuje dlouhodobý kurz ekonomického pragmatismu, jenž byl ještě více posílen po nástupu Markuse Södera, který se chtěl odlišit od svého předchůdce. Zároveň práce sleduje dvojí, protichůdnou argumentaci: na jedné straně bylo posilování ekonomických vazeb prezentováno jako způsob pomoci Rusku na cestě transformace a demokracie, na straně druhé... Klíčová slova: zahraniční politika; zahraniční vztahy; Německo; německé země; Bavorsko; Rusko; paradiplomacie; Nebenaußenpolitik; foreign policy; foreign relations; Germany; German Länder; Bavaria; Russia; paradiplomacy; Nebenaußenpolitik Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Bilaterální vztahy Bavorska s Ruskou federací: Mezi Außenbeziehungen a Nebenaußenpolitik

defining the modality of subnational entities' - rhetorical level, it shows that Bavaria's relationship with force behind Bavaria's foreign policy going beyond the level of coordinated foreign policy ...

Zavadilová, Zuzana; Handl, Vladimír; Lizcová, Zuzana
Univerzita Karlova, 2024

Faktory přispívající k adaptaci lidského patogenu Bordetella pertussis na stresové podmínky
Hejnarová, Václava; Večerek, Branislav; Černý, Ondřej
2024 - český
The role of bivalent metals as cofactors in various enzymes is essential for all domains of life. Their importance can be seen in interactions of hosts with patogens such as Bor- detella pertussis. This bacterium has several mechanisms that protect it from oxidative stress in phagosomes of immune cells. One example is Mn-dependent enzyme superoxide dismutase. Phagosome itself is an environment with limiting concentrations of several key bivalent metals. Thus, the transport of these metals must be controlled to ensure sufficent concentration for enzymatic activity and prevent from toxic cumulation and mismetallation. This study focuses on a particular locus BP3083-BP3077 that is highly expressed in B. pertussis surviving after internalization by THP-1 macrophages. The locus consists of two transporters, one of which shares homology with SitABCD Mn2` impor- ter of Salmonella enterica and is regulated by Fur family repressor. Bacterial cells were exposed to toxic concentrations of several bivalent metals and the level of gene expres- sion was studied by RT-qPCR. Deletion mutants were used for examination of bacterial phenotype. Results of the study show that the locus encodes Mn2` and Co2` transporters and becomes negatively regulated by Fur family repressor in toxic concentration of Co2` . The... Role dvojmocných kovů jako kofaktorů v celé řadě enzymů je klíčová pro všechny domény života. Uplatňují se i v interakci mezi hostitelem a patogenem, jakým je Borde- tella pertussis. Tato bakterie má několik mechanizmů obrany vůči oxidativnímu stresu, kterému je vystavena ve fagozomu imunitních buněk. Patří sem například enzym super- oxiddismutáza, který využívá Mn2` jako kofaktor. Právě ve fagozomu je ovšem limitující koncentrace důležitých kovů a je proto nezbytné regulovat import Mn2` , aby byla hladina dostatečná pro funkci enzymu a přitom nedocházelo ke kumulaci a toxickému efektu mis- metalace. Tato práce je zaměřena na studium vybraného lokusu BP3083-BP3077, jež je u B. pertussis exprimován ve vyšší míře při přežívání bakterie uvnitř makrofágů THP-1. Obsahuje dva souhlasně orientované transportéry, z čehož jeden je homolog Mn2` impor- téru SitABCD u Salmonella enterica a regulaci zajišťuje divergentně orientovaný represor. V práci je studován vliv toxické koncentrace kovů na expresi zkoumaných transportérů pomocí RT-qPCR a zároveň využití delečních mutant pro sledování fenotypu bakterií. Výsledky práce naznačují, že lokus kóduje transportéry Mn2` a Co2` , přičemž je nega- tivně regulován při toxických koncentracích Co2` Fur proteinem. Homeostáze Fe, Mn a Co podléhá řadě komplexních regulací... Klíčová slova: Bordetella pertussis; stres; přežívání patogenu; transport manganu; limitace železem; virulence; Bordetella pertussis; stress; pathogen survival; manganese transport; iron limitation; virulence Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Faktory přispívající k adaptaci lidského patogenu Bordetella pertussis na stresové podmínky

The role of bivalent metals as cofactors in various enzymes is essential for all domains of life. Their importance can be seen in interactions of hosts with patogens such as Bor- detella pertussis. ...

Hejnarová, Václava; Večerek, Branislav; Černý, Ondřej
Univerzita Karlova, 2024

Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu a její implementace do českého právního řádu
Bayramová, Zuzana; Žikovská, Petra; Holcová, Irena
2024 - český
The topic of this Master's thesis is Directive on Copyright in the Digital Single Market this Master's thesis is a comprehensive presentation and analysis of the Directive on Copyright First, this Master's thesis starts by outlining the reasons that led to the adoption of the users' freedom and analysis of the European Commission's Communication regarding Guidance on Article 17, The final Chapter evaluates the defined aim of this Masters's thesis. Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu a její implementace do českého právního řádu Abstrakt Tématem této diplomové práce je Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu a její implementace do českého právního řádu. Důvodem pro zvolení tohoto tématu byla zejména jeho aktuálnost, jelikož v roce 2023 došlo k novelizaci české autorskoprávn Cílem této práce je komplexní představení a rozbor Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu (DSM směrnice) společně s příslušných změn české právní úpravy a analýza problematických aspektů v aplikační praxi, a to včetně pop při přijímání DSM směrnice. úvodu této diplomové práce je nejdříve přistoupeno k předložení důvodů, přijetí DSM směrnice vedly, a popisu jednotlivých změn právní úpravy učiněných před její účinností ve snaze vytvořit jednotný unijní digitální trh. Další kapitola se následně věnuje vymezení základních pojmů, které DSM směrnice užívá, s podrobnějším zaměřením na vývoj vymezení subjektu poskytovatele služeb pro sdílení obsahu online. Rozsáhlá kapitola č. představuje stěžejní část této diplomové práce, jelikož se zabývá podrobným popisem a rozborem celé DSM směrnice. Jednotlivé podkapitoly popisují a analyzují jednotlivé části DSM směrnice s nejvýznamnější nedostatky, které mohou příslušná us praxi způsobovat.... Klíčová slova: autorské právo; jednotný digitální trh; Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu; DSM směrnice; poskytovatel služeb pro sdílení obsahu online; autorský zákon; copyright; digital single market; Directive on Copyright in the Digital Single Market; DSM Directive; online content-sharing service provider; Copyright Act Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu a její implementace do českého právního řádu

The topic of this Master's thesis is Directive on Copyright in the Digital Single Market this Master's thesis is a comprehensive presentation and analysis of the Directive on Copyright First, this ...

Bayramová, Zuzana; Žikovská, Petra; Holcová, Irena
Univerzita Karlova, 2024

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze