Použitá omezení (1)  Zrušit všechna omezení
Počet nalezených dokumentů: 2781
Publikováno od do

Ernst Wolfgang Freissler: der autobiographische Roman Junge Triebe und Heimatmotiv in ausgewählten Werken
BUREŠOVÁ, Ivana; FIALOVÁ, Ingeborg
2019 - německý
Cílem této diplomové práce je představení Ernsta Wolfganga Freisslera, dnes téměř zapomenutého moravského německy píšícího autora první poloviny 20. století. Po shrnutí dostupných údajů o jeho životě je pozornost věnována jeho dílu, přičemž důraz je kladen na autorovo pojetí motivu domoviny, vlasti, což úzce souvisí s Freisslerovým ve své době neobvyklým, zcela ne-nacionalistickým postojem. Velký prostor je věnován románu Junge Triebe, který (kromě významných autobiografických rysů) výstižně zachycuje Freisslerovo chápání pojmu domov či vlast, resp. jeho vývoj. The aim of this diploma thesis is the introduction of Ernst Wolfgang Freissler, now almost forgotten Moravian German writing author of the first half of the 20th century. After summarizing the available data on his life, attention is devoted to his work, with emphasis placed on the author's concept of homeland, which is closely related to Freissler's (at that time) unusual, completely non-nationalist attitude. Big part of these thesis is devoted to the novel Junge Triebe, which (apart from the important autobiographical features) captures Freissler's understanding of the concept of home/homeland and its development. Klíčová slova: Ernst Wolfgang Freissler; the Czech and Moravian literature written in German; homeland theme; father-son-conflict; a school novel Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Ernst Wolfgang Freissler: der autobiographische Roman Junge Triebe und Heimatmotiv in ausgewählten Werken

Cílem této diplomové práce je představení Ernsta Wolfganga Freisslera, dnes téměř zapomenutého moravského německy píšícího autora první poloviny 20. století. Po shrnutí dostupných údajů o jeho životě ...

BUREŠOVÁ, Ivana; FIALOVÁ, Ingeborg
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Má členství ČR v EU vliv na toky obchodních procesů?
AMBRUŠOVÁ, Sylvia; MALACKA, Michal
2019 - německý
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Má členství ČR v EU vliv na toky obchodních procesů?

AMBRUŠOVÁ, Sylvia; MALACKA, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Komentovaný překlad: Volební program České pirátské strany
Čepelková, Nikola; Rytel-Schwarz, Danuta; Heinz, Christof
2019 - německý
Klíčová slova: překlad|překladatelská analýza|překladatelské postupy|překladatelské posuny|překladatelské problémy|lexikum|syntax|volební program|Česká pirátská strana; translation|translation analysis|translation methods|translation shifts|translation problems|style|text|lexis|syntax|electoral programm|Czech Pirate Party Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Komentovaný překlad: Volební program České pirátské strany

Čepelková, Nikola; Rytel-Schwarz, Danuta; Heinz, Christof
Univerzita Karlova, 2019

Zvláštnosti současného reklamního jazyka v deníku Bild
Svobodová, Veronika; Zeman, Dalibor; Poimer, Christiane
2019 - německý
This thesis is dedicated to the problematic of German advertising language in tabloid Bild. It aims to analyze the German advertising language in terms of its formal and graphic structure. It also focuses on the use of specific linguistics and typographic means and their frequency in analyzed texts. The analysis has shown the infiltration of the artistic means in the advertising language and its focus on brevity and simplicity, which was illustrated mainly by the representation of nouns, composites and one- member declarative sentences. This thesis can serve as a suitable basis for further analysis of advertising language and its specifics. KEYWORDS Linguistics, the language of advertising, tabloid, Bild, linguistic devices. Tato bakalářská práce je věnována problematice německého reklamního jazyka v bulvárním deníku Bild. Klade si za cíl analyzovat reklamní text z hlediska jeho formální a grafické struktury. Práce se zaměřuje na specifické jazykové a typografické prostředky vyskytující se v reklamním textu. Dále se soustředí na využití slovních druhů a jejich zastoupení ve zkoumaných textech. Provedenou analýzou bylo prokázáno pronikání uměleckých prostředků do jazyka reklamy a jeho zaměření na stručnost a výstižnost, které bylo podloženo především zastoupením substantiv, komposit a jednočlenných oznamovacích vět. Práce může sloužit jakožto vhodný podklad pro další jazykové studie reklamních textů či zkoumání jejich specifik. KLÍČOVÁ SLOVA Lingvistika, jazyk reklamy, bulvární tisk, Bild, jazykové prostředky. Klíčová slova: Lingvistika; jazyk reklamy; bulvární tisk; Bild; jazykové prostředky; Linguistics; the language of advertising; tabloid; Bild; linguistic devices Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Zvláštnosti současného reklamního jazyka v deníku Bild

This thesis is dedicated to the problematic of German advertising language in tabloid Bild. It aims to analyze the German advertising language in terms of its formal and graphic structure. It also ...

Svobodová, Veronika; Zeman, Dalibor; Poimer, Christiane
Univerzita Karlova, 2019

Zobrazení dětství v románu Marie von Ebner-Eschenbachové "Obecní dítě" a v její povídce "Premiant"
Dvořáková, Adéla; Broukalová, Jindra; Bučková, Tamara
2019 - německý
This bachelor thesis analyses two writings by the Austrian writer Marie von Ebner-Eschenbach, namely Child of the Neighbourhood and The Excellent Pupil, with an emphasis on the childhood and maturation of the main characters. With this focus in mind, the thesis examines their behaviour and ability to manage complex social situations. Most importantly, the protagonists' relationships with their friends and relatives are carefully studied. Keywords: Child, freedom, life, love, parents, personal development, school, society, work V této bakalářské práci se věnuji dílům Obecní dítě a Premiant od rakouské spisovatelky Marie von Ebner-Eschenbachové s hlavním důrazem na dětství hlavních hrdinů. Díla spadají do literárních směrů poetický realismus a naturalismus. Věnuji se zejména dětství a dospívání těchto postav, jejich jednání. Podstatné jsou také vztahy protagonistů k blízkým osobám, zejména k rodině a k přátelům. Zamýšlím se nad tím, jak zvládají složité situace. klíčová slova Dítě, láska, práce, rodiče, rozvoj osobnosti, společnost, svoboda, škola, život Klíčová slova: Dítě; láska; práce; rodiče; rozvoj osobnosti; společnost; svoboda; škola; život; Child; freedom; life; love; parents; personal development; school; society; work Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Zobrazení dětství v románu Marie von Ebner-Eschenbachové "Obecní dítě" a v její povídce "Premiant"

This bachelor thesis analyses two writings by the Austrian writer Marie von Ebner-Eschenbach, namely Child of the Neighbourhood and The Excellent Pupil, with an emphasis on the childhood and ...

Dvořáková, Adéla; Broukalová, Jindra; Bučková, Tamara
Univerzita Karlova, 2019

Zobrazení dětství v románu Marie von Ebner-Eschenbachové "Obecní dítě" a v její povídce "Premiant"
Dvořáková, Adéla; Broukalová, Jindra; Bučková, Tamara
2019 - německý
This bachelor thesis analyses two writings by the Austrian writer Marie von Ebner-Eschenbach, namely Child of the Neighbourhood and The Excellent Pupil, with an emphasis on the childhood and maturation of the main characters. With this focus in mind, the thesis examines their behaviour and ability to manage complex social situations. Most importantly, the protagonists' relationships with their friends and relatives are carefully studied. Keywords: Child, freedom, life, love, parents, personal development, school, society, work V této bakalářské práci se věnuji dílům Obecní dítě a Premiant od rakouské spisovatelky Marie von Ebner-Eschenbachové s hlavním důrazem na dětství hlavních hrdinů. Díla spadají do literárních směrů poetický realismus a naturalismus. Věnuji se zejména dětství a dospívání těchto postav, jejich jednání. Podstatné jsou také vztahy protagonistů k blízkým osobám, zejména k rodině a k přátelům. Zamýšlím se nad tím, jak zvládají složité situace. klíčová slova Dítě, láska, práce, rodiče, rozvoj osobnosti, společnost, svoboda, škola, život Klíčová slova: Dítě; láska; práce; rodiče; rozvoj osobnosti; společnost; svoboda; škola; život; Child; freedom; life; love; parents; personal development; school; society; work Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Zobrazení dětství v románu Marie von Ebner-Eschenbachové "Obecní dítě" a v její povídce "Premiant"

This bachelor thesis analyses two writings by the Austrian writer Marie von Ebner-Eschenbach, namely Child of the Neighbourhood and The Excellent Pupil, with an emphasis on the childhood and ...

Dvořáková, Adéla; Broukalová, Jindra; Bučková, Tamara
Univerzita Karlova, 2019

Die Figur von Ulrike Meinhof in fünf literarischen Texten verschiedener Genres
BULANTOVÁ, Jana; FIALOVÁ, Ingeborg; HORŇÁČEK, Milan
2018 - německý
Primárním cílem této diplomové práce je zobrazení osobnosti Ulrike Meinhof v pěti textech různých žánrů. Okolnosti její smrti jsou zpracovány v právnickém textu. Historický text se zaměřuje na podrobné vylíčení politické a historické situace včetně detailních informací o teroristické skupině RAF, s jejíž působením je Ulrike Meinhof úzce spojována. V biografickém provedení se autor zaměřuje na životní milníky novinářky. Publicistický žánr a beletrie je zastoupena totožným autorem. Ve zvolených žánrech se pohledy na její osobu liší a ve dvou vybraných se vůbec nevyskytuje. The primary aim of this diploma thesis is to portray Ulrike Meinhof's personality in five texts of different genres. The circumstances of her death are dealt with in a legal text. The historical text focuses on a detailed account of the political and historical situation, including detailed information about the RAF terrorist group, with which Ulrike Meinhof is closely associated. In biographical work, the author focuses on the journalist's life milestones. The publicistic genre and fiction is represented by the same author. In selected genres, the views of her person differ, and she does not appear in the two selected. Klíčová slova: Ulrike Meinhof; RAF; Characterization; Interpretation; the International Commission of Inquiry; The Death Ulrike Meinhof; Stefan Aust; The Baader Meinhof Complex; Alois Prinz; Heinrich Böll; Biography; Fiction; Report; The Lost Honor of Katharina Blum; or how violence develops and where it can lead Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Die Figur von Ulrike Meinhof in fünf literarischen Texten verschiedener Genres

Primárním cílem této diplomové práce je zobrazení osobnosti Ulrike Meinhof v pěti textech různých žánrů. Okolnosti její smrti jsou zpracovány v právnickém textu. Historický text se zaměřuje na ...

BULANTOVÁ, Jana; FIALOVÁ, Ingeborg; HORŇÁČEK, Milan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

VOLNÝ ČAS ŠLECHTY HLEDÁČKEM FOTOAPARÁTU V LETECH 1918-1938 NA PŘÍKLADU ŠLECHTICKÝCH RODŮ PODSTATZKÝCH-LICHTENSTEINŮ A SVOBODNÝCH PÁNŮ LOUDONŮ
DOBEŠOVÁ, Ivana; ŠVAŘÍČKOVÁ SLABÁKOVÁ, Radmila; VIKTOŘÍK, Michael
2018 - německý
Práce se zabývá analýzou fotografií z rodinných alb šlechtických rodů Podstatzkých-Lichtesteinů a Loudonů. Je zaměřena na výklad prožívání volného času daných šlechtických rodů skrze fotografické snímky, a to v období let 1918-1938. Předmětem zájmu byly volnočasové aktivity jako sport, stolování a automobilismus. The work deals with the analysis of photographs from the family albums of the noble families of Podstatzki-Lichtestein and Loudons. It focuses on the interpretation of free time use of the aristocratic genres through photographic images, from 1918 to 1938. The subject of interest was leisure activities such as sports, dining and motoring. Klíčová slova: free time; nobility; photo Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
VOLNÝ ČAS ŠLECHTY HLEDÁČKEM FOTOAPARÁTU V LETECH 1918-1938 NA PŘÍKLADU ŠLECHTICKÝCH RODŮ PODSTATZKÝCH-LICHTENSTEINŮ A SVOBODNÝCH PÁNŮ LOUDONŮ

Práce se zabývá analýzou fotografií z rodinných alb šlechtických rodů Podstatzkých-Lichtesteinů a Loudonů. Je zaměřena na výklad prožívání volného času daných šlechtických rodů skrze fotografické ...

DOBEŠOVÁ, Ivana; ŠVAŘÍČKOVÁ SLABÁKOVÁ, Radmila; VIKTOŘÍK, Michael
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Der Gebrauch der deutschen Äquivalente zu "chvíle". Eine korpusbasierte Studie.
ČUBOŇOVÁ, Simona; RINAS, Karsten; KRAPPMANN, Marie
2018 - německý
Das tschechische Wort "chvíle" kann u.a. als "Augenblick", "Moment", "Zeit" und "Weile" ins Deutsche übersetzt werden (vgl. HIELSCHER et al. 2003:15). Die Wörter dieses 'Wortfeldes' sind jedoch nicht bedeutungsgleich; entsprechend werden sie auch unterschiedlich verwendet. Das Ziel der Diplomarbeit besteht darin, den Gebrauch dieser Wörter auf der Grundlage einer Korpuserhebung zu untersuchen. Hierbei sollen die Beschreibungen gängiger Wörterbücher als Ausgangspunkt gewählt werden. The Czech word "chvíle" can be translated in German as "Augenblick", "Moment", "Zeit" and "Weile" (HIELSCHER et al. 2003:15). Nevertheless these words aren't always semantically equal. So does their usage. This diploma thesis analyzes synonyms of the word "Weile" and studies the usage of these words. It employs methodology of corpus linguistics to study the most commonly used collocations of the synonyms examined in the thesis and their occurrence in text. Klíčová slova: Corpus linguistics; collocation; interference mistakes; synonyms; use of expressions; cooccurrence analysis Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Der Gebrauch der deutschen Äquivalente zu "chvíle". Eine korpusbasierte Studie.

Das tschechische Wort "chvíle" kann u.a. als "Augenblick", "Moment", "Zeit" und "Weile" ins Deutsche übersetzt werden (vgl. HIELSCHER et al. 2003:15). Die Wörter dieses 'Wortfeldes' sind jedoch nicht ...

ČUBOŇOVÁ, Simona; RINAS, Karsten; KRAPPMANN, Marie
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Wie geht der Rattenfänger durch Generationen?
KUBÍČKOVÁ, Šárka; FIALOVÁ, Ingeborg; ČERNÁ, Soňa
2018 - německý
Bakalářská práce se pokouší dohledat původ pověsti o Krysaři z Hamelnu, která se proslavila v mnoha dílech nejen německých autorů. Jako zahraniční přesah bylo uvedeno pár příkladů z anglické a zejména české literatury. Na několika z nich se ukázalo, že příběh Krysaře je i dnes velmi zajímavý. This bachelor thesis tries to search the origin of the legend about Pied Piper from Hamelin, the became famous in many works by not only germen Authors. As foreign overlap was given some examples of translations from English and Czech literature. On several of them has been showed, that story of Pied Piper is today as well remarkably interesting. Klíčová slova: The Pied Piper; Legend; Goethe; Bertolt Brecht; Carl Zuckmayer; Viktor Dyk; Brothers Grimms; Karikatur; Literature; Poem; Drama; Prose; Lyric Poetry; Bunting; Childern; Hamelin; Disappearance; Influenc; Motive; Contense Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Wie geht der Rattenfänger durch Generationen?

Bakalářská práce se pokouší dohledat původ pověsti o Krysaři z Hamelnu, která se proslavila v mnoha dílech nejen německých autorů. Jako zahraniční přesah bylo uvedeno pár příkladů z anglické a zejména ...

KUBÍČKOVÁ, Šárka; FIALOVÁ, Ingeborg; ČERNÁ, Soňa
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze