Použitá omezení (1)  Zrušit všechna omezení
Počet nalezených dokumentů: 37
Publikováno od do

Generační změny v oravském nářečí na příkladu vsí Zubrzyca Górna a Zubrzyca Dolna
Kulawiaková, Barbora; Rusin Dybalska, Renata; Muryc, Jiří
2023 - polský
(in English) The topic of the diploma thesis is the Orava dialect preserved in the territory of two villages located on the territory of Poland - Zubrzyca Górna and Zubrzyca Dolna. The thesis first focuses on the description of phonetic and lexical changes that occur in the dialect of a group of speakers representing different generations. The aim is also to determine the framework of dialect use, i.e. communication situations in which it is actively used. The basis for the presented findings is field research. The main material is recordings of interviews on specific topics that were conducted in the researched area between 2021-2022. (česky) Tématem diplomové práce je oravské nářečí zachované na území dvou vsí, které se nachází na území Polska - Zubrzyca Górna a Zubrzyca Dolna. Práce se nejprve zaměřuje na popis změn fonetické a lexikální povahy, k nimž dochází v nářečí u skupiny mluvčích, kteří zastupují různé generace. Cílem je rovněž určit rámec užívání nářečí, tj. komunikační situace, ve kterých se aktivně používá. Podkladem pro prezentované poznatky je terénní výzkum. Hlavním materiálem jsou nahrávky rozhovorů na konkrétní témata, jež byly ve zkoumané oblasti vedeny mezi lety 2021-2022. Klíčová slova: dialektologia|gwara orawska|Zubrzyca Górna|Zubrzyca Dolna|zmiany generacyjne; dialectology|Orava dialect|Zubrzyca Górna|Zubrzyca Dolna|generational changes Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Generační změny v oravském nářečí na příkladu vsí Zubrzyca Górna a Zubrzyca Dolna

(in English) The topic of the diploma thesis is the Orava dialect preserved in the territory of two villages located on the territory of Poland - Zubrzyca Górna and Zubrzyca Dolna. The thesis first ...

Kulawiaková, Barbora; Rusin Dybalska, Renata; Muryc, Jiří
Univerzita Karlova, 2023

Komparativní analýza modifikačních derivátů substantiv v polštině a češtině
Arłukowicz, Adrianna; Rusin Dybalska, Renata; Nábělková, Mira
2022 - polský
The aim of the bachelor thesis is a linguistic comparison of modifying derivatives of nouns in Polish and Czech. The subject of my interest will be four word-forming categories, i.e nomina feminativa, nomina deminutiva, nomina augmentativa and nomina juvenium. On the basis of the attached literature and corpuses of the Czech and Polish languages, an analysis of the process of noun formation of individual categories will be performed. The thesis will also focus on the way alternations and irregularities occur in both languages and subsequently on the frequency of modifying derivatives and the role of their occurrence in contemporary Czech and Polish languages. Overall, the work will focus on the comparison of the described processes in both languages with an emphasis on the similarities and differences between the mentioned languages. Cílem bakalářské práce je jazyková komparace modifikačních derivátů podstatných jmen v polštině a češtině. Předmětem mého zájmu budou čtyři slovotvorné kategorie, tj. nomina feminativa, čili názvy ženské, deminutiva, čili zdrobněliny, augmentativa, čili slova zveličelá, a nomina juvenium, čili názvy mláďat. Na základě přiložené literatury a korpusů z řady SYN a Polského Národního Korpusu bude provedena analýza procesu slovotvorby podstatných jmen jednotlivých kategorií. Práce se bude také věnovat způsobu vzniku alternací a nepravidelností v obou jazycích a následně frekvencím modifikačních derivátů a rolí jejich výskytů v současném českém a polském jazyce. V závěru se práce zaměří na srovnání popsaných procesů v obou jazycích s důrazem na podobnosti a odlišnosti uvedených jazyků. Klíčová slova: komparace|derivace|modifikace|polština|čeština; comparison|derivation|modification|Polish|Czech Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Komparativní analýza modifikačních derivátů substantiv v polštině a češtině

The aim of the bachelor thesis is a linguistic comparison of modifying derivatives of nouns in Polish and Czech. The subject of my interest will be four word-forming categories, i.e nomina feminativa, ...

Arłukowicz, Adrianna; Rusin Dybalska, Renata; Nábělková, Mira
Univerzita Karlova, 2022

Translation Studies ve středoevropském myšlení. Analýza vztahu mezi poznaňskou překladatelskou školou a překladatelským centrem v Nitře
Styková, Klaudia; Rusin Dybalska, Renata; Benešová, Michala
2021 - polský
(in English) The master's thesis entitled Translation Studies in Central European Thinking. Analysis of the Relationship between the Poznan School of Translatology and the Translation Studies Centre in Nitra is devoted to the development of the Translation Studies discipline in the Central European region in the second half of the 20th century. The theoretical part of the thesis introduces the reader to the process of creating the discipline of Translation Studies in the Central European context and presents the emerging centres of translation research in Poland and Slovakia: the Poznań School and the Nitra School, as well as the most outstanding representatives of both translation schools and the key issues of their translation concepts. The thesis, based on available sources and literature on the subject, presents relations and contacts as well as an exchange of inspiration between the Poznań School and the Nitra School. The practical part analyses the article by Edward Balcerzan, Poetics of Artistic Translation (1968) and the book by Anton Popovič Poetics of Artistic Translation (1971), key representatives of both schools of translation, and among others, looks for the answer to the question What was the poetics of artistic translation for Balcerzan and what was it for Popovič? The aim of the... (po slovensky) Diplomová práca Translation Studies v stredoeurópskom myslení. Analýza vzťahov medzi poznaňskou prekladateľskou školou a prekladateľským centrom v Nitre sa venuje rozvoju disciplíny Translation Studies v regióne strednej Európy v druhej polovici 20. storočia. Teoretická časť práce oboznamuje čitateľa so vznikom disciplíny Translation Studies v stredoeurópskom kontexte a predstavuje v Poľsku a na Slovensku vznikajúce centrá prekladateľského výskumu: poznaňskú školu a školu v Nitre, najvýznamnejších predstaviteľov oboch škôl, ako aj kľúčové otázky ich prekladateľských koncepcií. Práca na základe dostupných prameňov a sekundárnej literatúry predstavuje vzťahy a kontakty, ako aj výmenu inšpirácií medzi poznaňskou školou a školou v Nitre. Praktická časť analyzuje článok Edwarda Balcerzana Poetyka przekładu artystycznego (Poetika umeleckého prekladu) (1968) a knihu Antona Popoviča Poetika umeleckého prekladu (1971), popredných predstaviteľov oboch prekladateľských škôl, a hľadá odpoveď, okrem iného, na otázku Čím je poetika umeleckého prekladu pre Balcerzana, a čím pre Popoviča? Cieľom práce je taktiež potvrdiť alebo vyvrátiť hypotézu, že existujúce vzťahy a výmena inšpirácií mali významný vplyv na medzinárodné vnímanie oboch škôl. Kľúčové slová: Translation Studies, poznaňská škola, škola... Klíčová slova: translatologie|poznaňská překladatelská škola|nitranská překladatelská škola; Translation Studies|Poznań School of Translatology|Nitra School of Translation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Translation Studies ve středoevropském myšlení. Analýza vztahu mezi poznaňskou překladatelskou školou a překladatelským centrem v Nitře

(in English) The master's thesis entitled Translation Studies in Central European Thinking. Analysis of the Relationship between the Poznan School of Translatology and the Translation Studies Centre ...

Styková, Klaudia; Rusin Dybalska, Renata; Benešová, Michala
Univerzita Karlova, 2021

Školství v Bochni v 2, polovině 19. století
Mikulska, Agnieszka; Swider, Malgorzata; Zelená, Alena
2021 - polský
The Thesis analyzes the school system in Bochnia in the context of Austrian school system and its reforms in the 18th and 19th century. It concentrates especially on the influence of the Austrian- Hungarian Education system and its Reforms on the Raise of Education Level in this Part of today Poland and on the Connectivity between the middle Schools in the Higher Schools. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Práce zpracovává vývoj školství v oblasti Bochnia v kontextu rakousko-uherského školství a jeho reforem od dob Marie Terezie až po počátek 20. století. Hlavní důraz je kladen na vliv školství v rakousko-uherském záboru dnešního Polska na vzestup vzdělanosti v této části dnešního Polska včetně propojení gymnaziální soustavy a jejích reforem s vyšším školstvím. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Školství v Bochni v 2, polovině 19. století

The Thesis analyzes the school system in Bochnia in the context of Austrian school system and its reforms in the 18th and 19th century. It concentrates especially on the influence of the Austrian- ...

Mikulska, Agnieszka; Swider, Malgorzata; Zelená, Alena
Univerzita Karlova, 2021

Ruská propaganda v Němeku na příkladu rusko-ukrajinské výlky v letech 2014-2020
Velychko, Dmytro; Röskau-Rydel, Isabel; Kubát, Michal
2021 - polský
The thesis describes Russian propaganda and desinformation strategy. It concentrates on the description of this strategy also in other than Russian media. In this thesis, the Russian influence on information in Germany about the Russian-Ukrainian conflict in 2014-2020 is what serves as an example of this praxis and strategy. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Práce se zabývá popisem způsobů ruské dezinformační strategie v Německu. Zaměřuje se přitom na popis (dez)informační praxe, kterou se Rusko snaží prosadit i v zahraničních médiích, a to na příkladu vlivu na informace poskytované v Německu o rusko-ukrajinském konfliktu v letech 2014-2020. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Ruská propaganda v Němeku na příkladu rusko-ukrajinské výlky v letech 2014-2020

The thesis describes Russian propaganda and desinformation strategy. It concentrates on the description of this strategy also in other than Russian media. In this thesis, the Russian influence on ...

Velychko, Dmytro; Röskau-Rydel, Isabel; Kubát, Michal
Univerzita Karlova, 2021

Kategorie "vlastní a cizí" v polských hiphopových textech
Rakhmanov, Alexey; Rusin Dybalska, Renata; Benešová, Michala
2020 - polský
1 The aim of the thesis is the reconstruction of the linguistic image of "Friend and foe" category on the basis of the selected hip-hop texts. The theoretical part of the work will be devoted to the basic aspects of the linguistic image of the world theory and also the history of the hip hop music genre of in Poland. Material for the analytical part of the thesis will be texts of selected artists of the older (e.g. Stare Miasto, Kaliber 44, Liroy, Wzgórze Ya-Pa 3), and also the younger Polish hip-hop generation (e.g. O.S.T.R., Donatan, Małpa, Taco Hemingway). Using their content analysis, the author tries to reconstruct the "Friend and foe" category image based on subcategories, such as "My place", "My person", "My life ideals" as well as "internal enemy" and "external enemy". Texts from different time periods will be analysed, which will allow to answer the question of how and whether the reconstructed image changes over time. 1 Cílem diplomové práce je rekonstrukce jazykového obrazu vlastního a cizího na základě shromážděných textů hiphopových písní. Teoretická část práce bude věnována základním aspektům teorie lingvistického obrazu světa a také historii hudebního žánru hip hop v polském prostředí. Materiál pro analytickou část poskytnou písňové texty vybraných skupin starší polské hiphopové generace (např. Stare Miasto, Kaliber 44, Liroy, Wzgórze Ya-Pa 3), ale i té mladší (např. O.S.T.R., Donatan, Małpa, Taco Hemingway). S pomoci analýzy jejich obsahu se autor pokusí zrekonstruovat v nich obsažený obraz vlastního a cizího na základě základních kategorií "vlastní: místo", "vlastní: osoba", "vlastní: názory" stejně jako "vnější nepřítel" a "vnitřní nepřítel". Analyzovány budou texty z různých časových období, což umožní odpovědět na otázku, jak a zda se rekonstruovaný obraz v průběhu času mění. Klíčová slova: językowy obraz świata|kategoria swój-obcy|hip-hop; language picture of the world|friend-foe category|hip-hop Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Kategorie "vlastní a cizí" v polských hiphopových textech

1 The aim of the thesis is the reconstruction of the linguistic image of "Friend and foe" category on the basis of the selected hip-hop texts. The theoretical part of the work will be devoted to the ...

Rakhmanov, Alexey; Rusin Dybalska, Renata; Benešová, Michala
Univerzita Karlova, 2020

Obraz polské církve ve vybraných reportážích
Vavrová, Laura; Rusin Dybalska, Renata; Benešová, Michala
2020 - polský
Anotation The aim of the thesis is to reconstruct the image of the Polish Church in selected reportages by Wojciech Tochman and Justyna Kopińska. The thesis is divided into two parts. The first - theoretical - will deal with the history and specifics of Polish reportage and the most important theories about building a picture of the world. The second will contain information about selected authors and their publications. Its essential part, however, will be devoted to the analysis and attempt to reconstruct the image of the Polish Church, presented in selected texts, from the point of view of several reference points, those will be the reporter, the hero and the story described. Keywords A picture of the world in language, Polish reportage, Polish church, Justyna Kopińska, Wojciech Tochman Cílem práce je rekonstruovat obraz polské církve ve vybraných reportážích Wojciecha Tochmana a Justyny Kopińské. Práce je rozdělena na dvě části. První - teoretická - se bude zabývat historií a specifikami polské reportáže a nejdůležitějšími teoriemi o budování obrazu světa. Druhá část bude obsahovat informace o vybraných autorech a jejich publikacích. Jeho podstatná část však bude věnována analýze a pokusu o rekonstrukci obrazu polské církve, prezentované ve vybraných textech, z pohledu několika referenčních bodů, budou to: reportér, hrdina a líčené události. Klíčová slova obraz světa v jazyku, polská reportáž, náboženství, Justyna Kopińska, Wojciech Tochman Klíčová slova: obraz świata w języku|polski reportaż|polski Kościół|Justyna Kopińska|Wojciech Tochman; a picture of the world in language|Polish reportage|Polish church|Justyna Kopińska|Wojciech Tochman Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Obraz polské církve ve vybraných reportážích

Anotation The aim of the thesis is to reconstruct the image of the Polish Church in selected reportages by Wojciech Tochman and Justyna Kopińska. The thesis is divided into two parts. The first - ...

Vavrová, Laura; Rusin Dybalska, Renata; Benešová, Michala
Univerzita Karlova, 2020

Intertextuální a mýtické. Rezidenční komplexy Piastovců a Přemyslovců od poloviny 10. do konce 11. století
Oleś, Kamila; Klápště, Jan; Sommer, Petr; Rączkowski, Włodzimierz
2019 - polský
In Central Europe, an early medieval architectural complex, in which palatial remnants have been either unearthed or expected on the basis of historical writing, is often classified as a royal/princely seat. Thus, the architectural criteria are used to define the residential areas. Alas, in most studies the interpreted architectural remnants are simply juxtaposed without taking into account their terresial and landscape context. I demonstrate that in some cases landscape significance of royal seats was constructed without taking into account any spatial evidence. Secondly, I illustrate that by isolating a single building within the royal seat from its landscape and textual context, the spatial aspects of the structure were misinterpreted. However, our understanding of the local environment is essential to identify the role of architectural "quotation" in the semantic creation of space of the royal seats in the past. Thus, based on a textual approach to architecture and landscape, my thesis aims to deconstruct the meaning of early medieval royal seats, and to demythologize the interpretation of early medieval royal seats in Central Europe. In addition, I present that both textual (historic writing) and physical (environmental) aspects of the reality creates a historic spatiality that is polarized... Raně středověké sídliště ve střední Evropě, u kterého je existence paláce v jeho strukturách zmíněna v písemných pramenech nebo archeologicky identifikována, je klasifikováno jako královská/knížecí rezidence. Proto je architektonické kritérium jedním z hlavních kritérií při definování sídla panovníka. Ve většině srovnávacích studií jsou interpretované architektonické pozůstatky bohužel odtrženy od kontextu terénu a krajiny, což v rezidenčním diskursu pouze udržuje vědecké mýty, které v něm panují. V předkládané rozpravě prokazuji, že v některých případech byl význam krajiny, ve které bylo sídlo vytvořeno, utvořen bez úvahy o prostorových údajích. Demonstruji, že izolací jednotlivých rezidenčních a sakrálních budov od jejich fyzického a textuálního kontextu byly prostorové aspekty architektonických struktur špatně interpretovány. Avšak pochopení místního prostředí je při identifikaci role "architektonického citátu" v sémantické prostorové tvorbě rezidenčního hradu klíčové. Z tohoto důvodu má prezentovaná teze na základě textuálního přístupu k architektuře a terénnímu zázemí dekonstruovat vybrané interpretace rezidenčních sídlišť ve střední Evropě. V mé práci také prezentuji, že dva aspekty reality - textový (písemné zdroje) a fyzický (environmentální) podmiňují historickou prostorovost, která je jak... Klíčová slova: Ranně středověké rezidence; palácově - sakrální soubory; ranněstředověka architektura Piastovců a Přemyslovců; archeologicko architektonické výzkumy; Early medieval residences; palace-ecclesiastical complexes; Piasts' and Premyslids' early architecture; archaeological-architectural research Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Intertextuální a mýtické. Rezidenční komplexy Piastovců a Přemyslovců od poloviny 10. do konce 11. století

In Central Europe, an early medieval architectural complex, in which palatial remnants have been either unearthed or expected on the basis of historical writing, is often classified as a ...

Oleś, Kamila; Klápště, Jan; Sommer, Petr; Rączkowski, Włodzimierz
Univerzita Karlova, 2019

Intertextuální a mýtické. Rezidenční komplexy Piastovců a Přemyslovců od poloviny 10. do konce 11. století
Oleś, Kamila; Klápště, Jan; Sommer, Petr; Rączkowski, Włodzimierz
2019 - polský
In Central Europe, an early medieval architectural complex, in which palatial remnants have been either unearthed or expected on the basis of historical writing, is often classified as a royal/princely seat. Thus, the architectural criteria are used to define the residential areas. Alas, in most studies the interpreted architectural remnants are simply juxtaposed without taking into account their terresial and landscape context. I demonstrate that in some cases landscape significance of royal seats was constructed without taking into account any spatial evidence. Secondly, I illustrate that by isolating a single building within the royal seat from its landscape and textual context, the spatial aspects of the structure were misinterpreted. However, our understanding of the local environment is essential to identify the role of architectural "quotation" in the semantic creation of space of the royal seats in the past. Thus, based on a textual approach to architecture and landscape, my thesis aims to deconstruct the meaning of early medieval royal seats, and to demythologize the interpretation of early medieval royal seats in Central Europe. In addition, I present that both textual (historic writing) and physical (environmental) aspects of the reality creates a historic spatiality that is polarized... Raně středověké sídliště ve střední Evropě, u kterého je existence paláce v jeho strukturách zmíněna v písemných pramenech nebo archeologicky identifikována, je klasifikováno jako královská/knížecí rezidence. Proto je architektonické kritérium jedním z hlavních kritérií při definování sídla panovníka. Ve většině srovnávacích studií jsou interpretované architektonické pozůstatky bohužel odtrženy od kontextu terénu a krajiny, což v rezidenčním diskursu pouze udržuje vědecké mýty, které v něm panují. V předkládané rozpravě prokazuji, že v některých případech byl význam krajiny, ve které bylo sídlo vytvořeno, utvořen bez úvahy o prostorových údajích. Demonstruji, že izolací jednotlivých rezidenčních a sakrálních budov od jejich fyzického a textuálního kontextu byly prostorové aspekty architektonických struktur špatně interpretovány. Avšak pochopení místního prostředí je při identifikaci role "architektonického citátu" v sémantické prostorové tvorbě rezidenčního hradu klíčové. Z tohoto důvodu má prezentovaná teze na základě textuálního přístupu k architektuře a terénnímu zázemí dekonstruovat vybrané interpretace rezidenčních sídlišť ve střední Evropě. V mé práci také prezentuji, že dva aspekty reality - textový (písemné zdroje) a fyzický (environmentální) podmiňují historickou prostorovost, která je jak... Klíčová slova: Ranně středověké rezidence; palácově - sakrální soubory; ranněstředověka architektura Piastovců a Přemyslovců; archeologicko architektonické výzkumy; Early medieval residences; palace-ecclesiastical complexes; Piasts' and Premyslids' early architecture; archaeological-architectural research Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Intertextuální a mýtické. Rezidenční komplexy Piastovců a Přemyslovců od poloviny 10. do konce 11. století

In Central Europe, an early medieval architectural complex, in which palatial remnants have been either unearthed or expected on the basis of historical writing, is often classified as a ...

Oleś, Kamila; Klápště, Jan; Sommer, Petr; Rączkowski, Włodzimierz
Univerzita Karlova, 2019

Alternativa pro Němce (AfD) v politickém systému SRN: vznik, program a činnost.
Jamro, Mateusz; Kochnowski, Roman; Kubát, Michal
2018 - polský
The thesis describes the genesis, programme and activityx of Alternative für Deutschland. It analyzes its position in the German political systém espacially when concerning with the term of antisystem or antiestablishment political movement. It describes the reasons leading to the genesis and partial succes of this new party. It analyzes in detail the programme of AfD as it is described in programme documents of the party. The thesis deals further not only with the Picture of this party in media, but also with the problém of extremism which is also partially connected with AfD Práce se věnuje vzniku, programu a činnosti politické strany AfD i z hlediska vztahu k extremismu, jakož i jejímu obrazu v médiích. Práce se detailněji věnuje vzniku strany a programu AfD, jak je obsažen ve stranických programových dokumentech. Práce se snaží také definovat postavení této strany v německém politickém systému a diskusi o termínu politických uskupení, k nimž je často AfD řazena Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Alternativa pro Němce (AfD) v politickém systému SRN: vznik, program a činnost.

The thesis describes the genesis, programme and activityx of Alternative für Deutschland. It analyzes its position in the German political systém espacially when concerning with the term of antisystem ...

Jamro, Mateusz; Kochnowski, Roman; Kubát, Michal
Univerzita Karlova, 2018

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze